Eurorynki - geneza i charakterystyka

Admirals

Wzrost zapotrzebowania na fundusze kapitałowe oraz coraz większy proces integracji międzynarodowych rynków finansowych spowodował zwiększenie udziału zagranicznych funduszy w finansowaniu przedsiębiorstw. Dotyczy to w szczególności międzynarodowych korporacji, które poprzez swoje filie rozmieszczone na całym świecie mają dostęp do różnych rynków finansowych. Największe międzynarodowe rynki finansowe zlokalizowane są w takich centrach finansowych, jak Londyn, Nowy Jork, Tokio. Przedsiębiorstwa pozyskują fundusze na tak zwanych eurorynkach.

Eurorynki powstały i rozwinęły się w latach 70. w Europie, stąd nazwa tego rynku. Jednym z powodów było wprowadzenie podatku wyrównawczego w 1964 roku w USA oraz dobrowolnego ograniczenia transferu kapitału. W Stanach zjednoczonych w tamtym okresie występowały niskie stopy procentowe, co zachęcało do brania tanich kredytów przez firmy zagraniczne. Podatek wyrównawczy miał na celu zatrzymanie akcji kredytowej w USA, gdyż podnosił koszt pożyczki. Z kolei dobrowolne ograniczenie transferu kapitału miał ograniczyć deficyt handlowy. Amerykańskie korporacje mające filie w Europie nie mogły eksportować tam swojego kapitału, więc zaczęto szukać pożyczek właśnie na Starym Kontynencie. Ponadto kraje byłego Związku Radzieckiego posiadały spore fundusze w dolarach amerykańskich, jednak obawiały się umieszczać je w bankach w USA, więc lokowane były owe środki w Europie. Wyróżniany dwa podstawowe segmenty eurorynków:

 • Eurorynek pieniężny (eurowaluty)
 • Eurorynek kapitałowy (euroobligacje, euroakcje)

Rynek eurowalutowy

Rynek eurowalutowy jest to przede wszystkim rynek depozytów oraz średnio- i długoterminowych kredytów. Każde ulokowanie lub pożyczanie kapitału w danej walucie poza granicami kraju, w którym ta waluta funkcjonuje oznacza, że dokonana została transakcja na eurorynku walutowym. Rynek eurowalutowy pozostaje praktycznie bez kontroli, a głównymi podmiotami działającymi na tym rynku są europejskie banki oraz międzynarodowe korporacje. Główną walutą obracaną na eurorynku walutowym jest dolar amerykański, tak zwany eurodolar. Długość okresu kredytowania w przypadku pożyczek eurowalutowych jest także dość zróżnicowana i wynosi średnio od 1 roku do 3 lat dla pożyczek średnioterminowych oraz 4 do 10 lat dla pożyczek długoterminowych. Rynek eurowalut jest bardzo płynny, co oznacza, że depozyty lokowane w eurobankach nawet na krótki terminy dają możliwość ich transformacji w kredyty średnioterminowe i długoterminowe, przy zachowaniu odpowiedniej granicy bezpieczeństwa i stopnia płynności banków.

Rynek euroobligacji

Euroobligacje są dłużnym papierem wartościowym wystawianym na okaziciela będącym przedmiotem obrotu na rynkach finansowych. Dokładnie tak, jak w przypadku klasycznych obligacji emitent euroobligacji zobowiązuje się do zapłaty kwoty nominalnej wraz z odsetkami posiadaczowi po upływie określonego czasu. Płatność może odbyć się jednorazowo lub ratalnie w określonych terminach. Jednak euroobligacje są nominowane w walucie innej niż waluta kraju na terenie, którego jest oferowana. Najczęściej euroobligacje są nominowane w euro oraz dolarach amerykańskich.

Euroobligacje mogą być oferowane na rynku pierwotnym, gdzie odbywa się obrót nowo wyemitowany obligacjami. Z kolei na rynku wtórnym oferowane są obligacje przed terminem ich wykupu. W wyniku gry sił popytu oraz podaży kształtuje się ich rynkowa cena.

Euroobligacje emitują cztery główne sektory:

 • Sektor publiczny – obejmujący rządy, przedsiębiorstwa państwowe oraz władze terytorialne
 • Sektor prywatny finansowy – banki komercyjne i wyspecjalizowane instytucje finansowe
 • Sektor prywatny niefinansowy - przedsiębiorstwa prywatne, spółki akcyjne, wielkie korporacje międzynarodowe
 • Sektor organizacji międzynarodowych –Bank Światowy, Europejski Bank Inwestycyjny

Na rynkach euroobligacji znane są w szczególności:

 • Obligacje jankeskie, czyli obligacje zagraniczne emitowane przez amerykańskie firmy poza rynkiem USA
 • Obligacje samurajskie, czyli obligacje zagraniczne firm i banków japońskich, emitowane poza granicami Japonii

Obligacje również możemy podzielić ze względu na sposób oprocentowania. Występują obligacje zwykłe o stałym oraz zmiennym oprocentowaniu, jak również posiadające wyspecjalizowane terminy płatności. Największa część emisji euroobligacji przypada na obligacje zwykłe o zmiennym oprocentowaniu (floating rate notes - FRNs). Emitowane obligacje typu FRNs mają z reguły wyższą wartość nominalną (5000 USD, 10000 USD, 100000 USD) niż obligacje o stałym oprocentowaniu, ponieważ są kierowane do instytucjonalnych inwestorów.

Euroobligacje są obecnie emitowane prze duże firmy międzynarodowe o wysokich ratingach kredytowych w celu zagwarantowania sobie uzyskania długoterminowych funduszy inwestycyjnych. Organizacją emisji euroobligacji zajmują się konsorcja bankowe. Są to większe banki komercyjne i inwestycyjne z poszczególnych krajów, które w celu pozyskania dużych ilości kapitału łączą się w tzw. grupy konsorcjalne.

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

W Polsce duża emisja euroobligacji odbyła się w 1995 roku. Początkowa wartość emisji wynosiła 200 mln USD, ale ze względu na duże zainteresowanie podwyższono jej wartość do 250 mln USD. Ponad połowa obligacji trafiła do inwestorów w USA, w Europie ulokowano 35%, a reszta trafiła do Japonii oraz Korei Płd. Oprocentowanie obligacji wynosiło 7,75%.

Rynek euroakcji

Rynek euroakcji jest obok rynku euroobligacji drugim segmentem eurorynku kapitałowego. Euroakcje są oferowane przez firmy poza granicami kraju, którego są rezydentem. Zazwyczaj na emisję euroakcji decydują się wielkie międzynarodowe korporacje. Firmy w ten sposób mogą pozyskiwać środki niezbędne do dalszego rozwoju oraz inwestycji. Spółki te oferują udziały w różnych krajach i walutach. Korzyści dla firm rozprowadzających emisje euro akcji można sprowadzić do:

 • Możliwości obniżenia kosztu kapitału, w porównaniu z innymi źródłami długookresowego finansowania.
 • Zabezpieczenia potrzebnych funduszy w najbardziej pożądanych walutach z punktu widzenia minimalizacji ryzyka kursowego.
 • Uzyskanie odpowiednio dużych środków finansowych, których nie można uzyskać z nowych, lokalnych rynków kapitałowych.

Ponadto sprzedaż emisji na rynkach zagranicznych zwiększa potencjalny popyt na akcje firmy, a tym samym może wpływać na wzrost kursu akcji - w rezultacie przyciąga nowych inwestorów. Większe subskrypcje emisji akcji, adresowanych do inwestorów zagranicznych i lokowanych wyłącznie na rynku międzynarodowym, pojawiły się dopiero w połowie lat osiemdziesiątych. Przykładem może być emisja akcji firmy British Gas czy holenderskiego towarzystwa lotniczego KLM). Akcje emitowane na międzynarodowych rynkach kapitałowych mogą być wykorzystywane do finansowania dalszego rozwoju korporacji.

Korporacje amerykańskie najczęściej emitują dwie oferty akcji, krajowe oraz zagraniczne. Każda emisja jest rozprowadzona przez inną instytucję zarządzającą emisją. Z kolei firmy europejskie przygotowują najczęściej jedną transzę i firma zarządzają emisją dokonuje rozprowadzenia na poszczególne rynki. Euroakcje są dostępne również na rynku wtórnym dzięki największym giełdom papierów wartościowych, na których sprzedaje się około 20 % ogólnej wartości papierów wartościowych wprowadzonych do obrotu międzynarodowego. Z uwagi na zróżnicowane warunki dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na głównych giełdach światowych, obrót zagranicznymi akcjami koncentruje się na tych giełdach gdzie występują bardziej liberalne wymagania, przykładowo w Stanach Zjednoczonych warunki dopuszczenia akcji zagranicznych do sprzedaży i notowań na giełdzie są bardzo restrykcyjne.

Podsumowanie

Firmy poszukujące zagranicznych środków mogą liczyć na trzy podstawowe źródła ich pozyskania, międzynarodowe kredyty średnio- i długoterminowe w eurowalutach, emisję euroobligacji oraz euroakcji. Rola tych źródeł finansowania nie jest w poszczególnych krajach jednakowa. Firmy japońskie oraz niemieckie w dużym stopniu opierają się na kredytach międzynarodowych. Z kolei firmy amerykańskie najczęściej pozyskują fundusze poprzez emisję obligacji oraz akcji. Obecnie następuje proces minimalizowania międzynarodowych pożyczek na rzecz emisji euroakcji oraz euroobligacji ze względu na globalizacje giełd papierów wartościowych. Obecnie rynek euroobligacji osiągnął taką wielkość, że może on zaspokoić dowolne zapotrzebowanie na pożyczki długoterminowe z zagranicy. Operacje finansowe na rynku euroobligacji są w zasadzie wolne od podatków, gdyż nie podlegają jurysdykcji finansowej obejmującej banki krajowe. W ostatnich latach zauważalny jest również wzrost zagranicznych emisji akcji firm, zwłaszcza korporacji międzynarodowych. Możliwości zwiększenia kapitału podstawowego za pośrednictwem emisji zagranicznej akcji wykorzystują w szczególności przedsiębiorstwa amerykańskie. Światowe giełdy papierów wartościowych stanowią przede wszystkim rynek wtórny dla wyemitowanych akcji firm zagranicznych, umożliwiając finansowanie dużych zagranicznych przedsięwzięć inwestycyjnych, czemu nie byłby w stanie sprostać krajowy rynek giełdowy.

Obecnie mamy również dostęp do zagranicznych rynków dzięki rynkowi pozagiełdowemu. Jeśli o klientów detalicznych są to przede wszystkim kontrakty CFD. Dzięki nim możemy handlować na akcjach, obligacjach, ze Stanów Zjednoczonych, Japonii, czy Europy, ale również na międzynarodowym rynku walutowym. Rynek kontraktów CFD jest rynkiem OTC. Nie nabywamy fizycznie danego papieru, tylko spekulujemy odnośnie przyszłej zmiany ceny. Rozwój kontraktów CFD sprawił, że rynki, które do niedawana były zarezerwowane wyłącznie dla dużych inwestorów, stają się dostępne dla wszystkich. Jeszcze w latach 80. XX wieki dostępne były tylko rynki giełdowe, kasowe bądź terminowe. Dzięki kontarktom CFD mamy również szereg dodatkowych korzyści. Handel na rynku kontraktów CFD praktycznie nie posiada ograniczeń dotyczących gry na spadki, czyli dokonywania tak zwanej krótkiej sprzedaży. Dostęp do rynków 24 godziny na dobę. Setki rynków w jednym miejscu, co możliwia handel na wszystkich głównych giełdach i rynkach pozagiełdowych świata. W Europie, USA, Azji i oczywiście w Polsce. Możesz spekulować na rynku walutowym, rynku akcji, obligacji oraz rynku towarowym. Ponadto rynek kontraktów CFD cechuje się wysoką dźwignią finansową, która pozwala otworzyć większą transakcje, niż posiadany rachunek. Załóżmy, że Twój kapitał na rachunku opiewa na 1000 USD, a poziom dźwigni brokera to 1:100. Możemy zatem otworzyć pozycję o wartości wynoszącej nawet 100 000 USD. Dzięki dźwigni nie musisz posiadać całej kwoty, aby zainwestować w dany instrument. Niestety dźwignia działa w dwie strony. Jeżeli zbyt mocno będziesz się lewarował, Twoje straty mogą nawet przewyższyć posiadany depozyt.

O Admirals

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami indeks CFD, akcjami i funduszami ETF.

Wielozadaniowa
platforma nr 1


Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Rynek i rozwój derywatów
Większość osób zapytanych, czy wiedzą czy są akcje lub obligacje prawdopodobnie odpowiedziałaby na to pytanie, nawet kiedy nigdy nie mieli do czynienia z giełdą i rynkiem kapitałowym. Rynek kapitałowy, czyli właśnie akcje i obligacje, tak zakorzeniły się w świadomości społeczeństwa, że prawie każdy...
Co to jest Rajd świętego Mikołaja i jak skorzystać z niego podczas tradingu?
Czy wierzysz w Świętego Mikołaja? Byki na Wall Street wierzą. Każdego roku w okolicy grudnia traderzy oraz inwestorzy zwracają uwagę na rajd Świętego Mikołaja. W tym okresie spodziewają się wyższych stóp zwrotu na głównych indeksach. Na przestrzeni lat istniało wiele różnych interpretacji tego wyjąt...
Giełdowa panika - jak inwestować?
Początek roku 2020 zaskoczył wielu inwestorów, gdy giełdy odnotowały potężne spadki w rekordowo szybkim tempie wywołując efekt paniki giełdowej, która miała ostatni raz miejsce podczas recesji finansowej w 2008 roku. Ostra wyprzedaż wywołana obawą pandemii koronawirusa położyła kres rynkowi byka, kt...
Więcej