Jak handlować obligacjami rządowymi?

Admirals

Istnieje wiele rodzajów obligacji emitowanych przez różne instytucje, ale wszystkie działają na tej samej fundamentalnej zasadzie. Emitent obligacji jest tym, który zaciąga dług, a osoba je kupująca, obligatariusz, jest tym, który zapewnia fundusze. W zamian za te środki emitent wypłaca stałe odsetki w regularnych odstępach czasu do momentu zapadalności obligacji.

Załóżmy, że dana osoba kupiła obligację o wartości nominalnej 1000 PLN i kuponie 5%, który był wypłacany corocznie przez okres zapadalności wynoszący 10 lat. Oznacza to, że dana osoba pożycza emitentowi obligacji kwotę 1000 PLN na okres 10 lat, podczas którego co roku będzie wynagradzana stałymi odsetkami w wysokości 50 PLN (= 1000 PLN x 0,05). Na koniec 10 lat osoba ta otrzyma z powrotem 1000 PLN, a także całkowitą kwotę odsetek zgromadzonych w ciągu 10 lat, czyli 500 PLN (50 PLN x 10).

Oznacza to, że dana osoba otrzyma łącznie 1 500 PLN (co stanowi zwrot jej 1 000 PLN plus 500 PLN łącznych odsetek). Obligacje rządowe również działają na tych samych zasadach. W tym przypadku emitentem jest rząd, a nabywcą może być każda osoba fizyczna, która chce zainwestować w takie obligacje. Zazwyczaj obligacje są denominowane w walucie danego kraju. W przeciwieństwie do bonów skarbowych, obligacje skarbowe mają średnio- i długoterminowe terminy zapadalności, czasami obejmujące całe dziesięciolecia.

Co to są obligacje rządowe?

Rządy zawsze były największymi emitentami długu. Kiedy inwestor kupuje obligacje rządowe, pożycza pieniądze rządowi na określoną liczbę lat. W zamian otrzymuje w regularnych odstępach czasu odsetki od udzielonej pożyczki. Wartość nominalna obligacji pozostaje niezmieniona. Rządy wykorzystują te pieniądze do wspierania swoich działań w zakresie rozwijania swoich krajów. Na przykład w Wielkiej Brytanii obligacje rządowe określane są jako „Gilts” lub „Treasury-Gilts”.

Jeśli rząd Wielkiej Brytanii chce zebrać 100 milionów funtów, może to zrobić emitując 1 milion obligacji typu gilts o wartości 100 funtów każda. Mówimy, że jest to właśnie „wartość nominalna”. Załóżmy, że kupujesz gilts o wartości 1 000 GBP. Co roku będziesz otrzymywać 3% lub 30 GBP, aż do zwrotu 1000 GBP. Istnieje wiele obligacji typu gilts wymienionych przez brytyjskie Biuro Zarządzania Długiem.

Oto kilka przykładów:

 • 4½% Treasury Gilt 2019
 • 1½% Treasury Gilt 2026
 • 4½% Treasury Gilt 2034

Charakterystyka obligacji Gilts?

Posłużymy się dalej przykładem wspomnianych obligacji gilts. Są to dłużne papiery wartościowe, co oznacza, że są to instrumenty dłużne o określonej kwocie nominalnej, stopie procentowej i terminie zapadalności. Są one emitowane przez Bank Anglii w imieniu skarbu Jej Królewskiej Mości. W dawnych czasach te papierowe certyfikaty miały pozłacane krawędzie, stąd ich nazwa. Istnieje wiele rodzajów obligacji skarbowych, takich jak obligacje indeksowane, obligacje z podwójnym terminem zapadalności i inne (niektóre z nich omówimy bardziej szczegółowo w dalszej części tego artykułu).

Zazwyczaj mają one pewne wspólne cechy, takie jak:

 • Wartość podstawowa: Kwota długu zaciągniętego przez rząd, od której zapłaci on odsetki.
 • Stopa kuponu: Stopa procentowa płacona przez rząd posiadaczowi obligacji. na podstawie rentowności obligacji. Stawki kuponów są różne. Wysokość kuponu zależy od długości okresu do terminu zapadalności. Innymi słowy, im dalej od daty wykupu lub zapadalności, tym wyższa będzie stopa procentowa.
 • Rentowność: Roczna stopa procentowa podzielona przez bieżącą cenę rynkową obligacji. Jest to stopa zwrotu, jaką otrzymałbyś, gdybyś zainwestował w obligację. Istnieją różne rodzaje obliczeń rentowności.
 • Zapadalność: Data zapadalności to dzień, w którym kwota pożyczona rządowi zostanie zwrócona.
 • Aktualna cena rynkowa: Obligacje są również przedmiotem obrotu na rynku wtórnym. Tak, rynek obligacji podlega rynkowi wtórnemu, na którym są one przedmiotem obrotu. Mają one odwrotny związek ze stopami procentowymi, a ponieważ wypłacają stałą sumę pieniędzy w regularnych odstępach czasu, oznacza to, że niższe stopy procentowe czynią je bardziej atrakcyjnymi.

Załóżmy, że istnieje obligacja „4,75% Treasury Stock 2017”, a ty kupiłeś ją o wartości 1000 GBP. Załóżmy teraz, że w przyszłości stopa procentowa zmieni się na 3% (ze wspomnianych 4,75%). Oto, kiedy zwrot na poziomie 4,75% będzie bardzo atrakcyjny. Cena obligacji wzrośnie i stanie się znacznie wyższa niż wartość nominalna wynosząca 1000 GBP. Z drugiej strony, jeśli stopa procentowa zmieni się do 7% w przyszłości, kupon w wysokości 4,75% nie będzie już atrakcyjny, a cena tej obligacji spadnie poniżej poziomu 1000 GBP.

Międzynarodowe agencje ratingowe wystawiają ratingi dla takich obligacji, w zależności od tego, jak lukratywne są ich rynki. AAA to zazwyczaj najwyższy rating, podczas gdy BBB lub wyższy to obligacje o ratingu inwestycyjnym. Jeśli obligacje mają rating BB lub niższy, są to obligacje wysokodochodowe. Różne agencje ratingowe stosują różne systemy oceny obligacji. Warto wiedzieć, czy agencja ratingowa uważa obligację za inwestycyjną, czy poniżej poziomu inwestycyjnego.

Jeśli obligacja posiada rating inwestycyjny, oznacza to, że ryzyko niewypłacalności jest niskie. Ratingi kredytowe S&P dla takich obligacji są oznaczone jako AAA, AA+, AA i AA-. Obligacje z takimi ratingami mają wyższą zdolność do spłaty pożyczek.

Rodzaje brytyjskich obligacji skarbowych

Na rynku brytyjskim istnieje kilka rodzajów gilts, oto niektóre z nich:

Konwencjonalne obligacje gilts - najczęściej spotykany typ obligacji. Są to obligacje nominalne, które wypłacają stałą stopę kuponu co sześć miesięcy. Mają one standardowe okresy zapadalności, takie jak 5, 10 i 30 lat od daty emisji. W dniu zapadalności inwestor otrzymuje kwotę główną i ostateczną kwotę kuponu.

Gilts powiązane z indeksem - dłużne papiery wartościowe zapewniają ochronę przed inflacją. Spłaty kapitału i oprocentowanie pożyczek są powiązane ze zmianami stopy inflacji. Stawki kuponów są dostosowywane do zmian indeksu cen detalicznych w Wielkiej Brytanii. Płatności kuponowe są dokonywane co sześć miesięcy, a w terminie zapadalności spłacany jest kapitał.

Gilts z podwójną datą - zostały one ostatnio wyemitowane w 2013 r. i mają wiele terminów zapadalności określonych przez rząd Wielkiej Brytanii.

Zalety handlu obligacjami rządowymi

Związek ze stopami procentowymi i innymi czynnikami sprawia, że obligacje rządowe są doskonałymi instrumentami finansowymi do handlu. Handel obligacjami rządowymi oferuje więcej korzyści niż samo ich posiadanie.

Handel krótkoterminowy: W przeciwieństwie do utrzymywania obligacji przez długi czas, aż do osiągnięcia przez nie terminu zapadalności, aktywny handel pozwala spekulować na ich ruchach cenowych w krótkich i średnich okresach.

Zalety dźwigni finansowej: Dźwignia finansowa to świetny sposób na zwiększenie zysków, należy jednak pamiętać, żeby umiejętnie z niej korzystać, ponieważ generowane są nie tylko większe zyski, ale i większe straty.

Zajmowanie pozycji na rosnących i spadających rynkach: Za pomocą kontraktów CFD można spekulować na obligacjach rządowych zarówno pod kątem wzrostów, jak i spadków cen. Inwestycje w same obligacje rządowe przyniosłyby straty tylko w przypadku spadku ceny obligacji. W tym miejscu kontrakty CFD mogłyby potencjalnie przynieść dodatkowe korzyści.

Handel na demo z Admirals

Jednym ze sposobów sprawdzenia, jak może wyglądać handel kontraktami CFD na obligacje, jest skorzystanie z pozbawionego ryzyka rachunku demonstracyjnego. Admirals oferuje możliwość handlu wszystkimi rodzajami instrumentów handlowych w wirtualnym środowisku handlowym, wykorzystując dane rynkowe w czasie rzeczywistym i najnowsze informacje handlowe. Nie ma potrzeby ryzykowania kapitału, a na rynki rzeczywiste można przejść wtedy, gdy jest się na to gotowym.

Wolny od ryzyka rachunek demo

Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne

Jak inwestować w obligacje rządowe

Jak wspomnieliśmy wcześniej, obligacje rządowe są powiązane ze stopami procentowymi danego kraju. Dobrym sposobem na handel nimi są kontrakty futures na obligacje lub kontrakty CFD, aby zabezpieczyć swoją ekspozycję na ryzyko stopy procentowej. Wynika to z faktu, że kontrakty CFD umożliwiają zajęcie pozycji w dowolnym kierunku. Możesz zdecydować się na zajęcie długiej pozycji lub utrzymanie pozycji kupna, jeśli ceny rosną. Gdy ceny spadają, można zdecydować się na krótką pozycję lub sprzedaż.

Z powodu dźwigni finansowej i wykorzystania depozytu zabezpieczającego już niewielkie ruchy będą wpływały na wartość Twojej pozycji. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem obligacji skarbowych, musisz zwrócić uwagę na pewne czynniki, takie jak

 • Stopa inflacji: Śledź stopę inflacji w kraju, którego obligacje chcesz kupić (lub sprzedać). Obligacje przynoszą stały dochód, a inflacja nie zmienia tej kwoty. Rosnąca inflacja sprawi, że zysk ten będzie mniej wartościowy. Dodatkowo, rosnące ceny obligacji powodują spadek rentowności i odwrotnie.
 • Stopy procentowe: Stawki kuponowe muszą być wyższe, aby zachęcić ludzi do inwestowania. Jeśli stopy procentowe są wyższe, obligacje rządowe tracą na wartości.
 • Recesja: Obligacje zyskują w czasie recesji, gdy stopy procentowe spadają. Stałe stopy kuponowe stają się bardziej wartościowe w przypadku potencjalnej deflacji.
 • Luzowanie ilościowe: Wiele krajów stosuje politykę luzowania ilościowego do pobudzania gospodarek. Oznacza to m.in. odkupowanie dużej liczby obligacji przez banki centralne krajów, co tworzy większy popyt.

Dobrym sposobem na śledzenie tych danych przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych jest kalendarz ekonomiczny. Takie narzędzia są również dostępne w MetaTrader 5 Supreme Edition (MT5SE). Platforma handlowa umożliwia łatwy handel kontraktami CFD na kontrakty futures na obligacje i na rynkach Forex. Możesz także otworzyć rachunek demo, aby rozpocząć handel wirtualnymi środkami w środowisku wolnym od ryzyka i przetestować swoje strategie, zanim przejdziesz na rynki rzeczywiste.

Ryzyko związane z inwestycjami w obligacje

Obligacje są uważane za bezpieczne aktywa. Zapewniają one wyższy dochód w porównaniu z oszczędnościami, a w czasach spadających stóp procentowych są zwykle mniej zmienne niż rynki Forex i akcji. Wysoki popyt na obligacje odzwierciedla „ucieczkę inwestorów do bezpiecznych aktywów”. Wiąże się to jednak z pewnym ryzykiem, takim jak:

 • Ryzyko rynkowe: Dotyczy to wahań stóp procentowych i inflacji. Inwestorzy obawiają się rosnącej inflacji, ponieważ oprocentowanie obligacji może pozostawać w tyle za rosnącymi cenami przez wiele lat. W takich okolicznościach dostępne są obligacje indeksowane inflacją lub obligacje indeksowane, w których inwestorzy są chronieni poprzez powiązanie zarówno płatności odsetkowych, jak i płatności w terminie zapadalności ze wskaźnikiem cen konsumpcyjnych.
 • Ryzyko kredytowe: Jeden z tych rzadkich przypadków, w których rząd postanawia nie spłacać długu w walucie krajowej.
 • Ryzyko płynności: Niższy popyt na obligacje utrudnia ich sprzedaż w razie potrzeby.

Niezależnie od tego, jaki instrument inwestycyjny wybierzesz, pamiętaj, że wiedza i analiza rynku przyczyniają się do podejmowania świadomych decyzji handlowych. Nie należy podejmować żadnych inwestycji, dopóki nie zostanie wdrożone odpowiednie zarządzanie ryzykiem.

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

O Admirals

Admirals to wielokrotnie nagradzany i regulowany broker Forex i CFD, oferujący możliwość inwestowania na ponad 8000 instrumentów finansowych za pośrednictwem najpopularniejszych platform handlowych na świecie: MetaTrader 4 i MetaTrader 5

Niniejszym materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Poznaj wykres świecowy i zacznij prognozować przyszłe wahania cen
Japońskie wykresy świecowe oferują traderom więcej informacji niż tradycyjne wykresy słupkowe. Dostarczają one różnych wskazówek wizualnych, ułatwiających zrozumienie trendów cenowych. Pozwalają również traderom wyraźniej dostrzec formacje na rynku Forex i nie tylko.W tym artykule postaramy się zgłę...
Kim jest trader?
Stereotypowo słowo „trader" przywodzi na myśl ludzi stojących w budynku giełdy, machających papierami i przekrzykujących się nawzajem. Zawód ten nie jest tak naprawdę łatwy do zrozumienia, a dzięki rozwojowi internetu przeszedł niesamowitą ewolucję.Kim właściwie jest trader? Czas to wyjaśnić - prost...
Jak zostać traderem Forex?
Handel na rynku Forex oferuje inwestorom wiele możliwości, niesie jednak również ze sobą spore ryzyko.Wiele osób nie odnosi sukcesów i nie osiąga dobrych wyników na światowym rynku walutowym. Według statystyk o wiele większy odsetek inwestorów na rynku Forex traci więcej pieniędzy niż zarabia.Nauka...
Więcej