Wprowadzenie w rynek obligacji

Admirals

Zastanawiasz się czym jest rynek obligacji? Obligacje są jednym z najpopularniejszych aktywów na rynkach finansowych, o którym większość z nas zapewne słyszała. To instrumenty finansowe o stałym dochodzie, który zapewnia agencjom i instytucjom finansowym długoterminowe finansowanie. Chociaż istnieją różne rodzaje obligacji - które szczegółowo przedstawimy w tym artykule - wszystkie one w zasadzie działają w ten sam podstawowy sposób.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Co to są obligacje
 • Jak działa rynek obligacji
 • Jakie są rodzaje obligacji
 • Co to jest rating obligacji
 • Jak inwestować w obligacje

Obligacje definicja

Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent potwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji i zobowiązuje się wobec niego do spłacenia określonego świadczenia o charakterze pieniężnym bądź niepieniężnym. Instrument ten należy do kategorii dłużnych instrumentów finansowych. Powyższa definicja dla większości osób może być brzmieć jak masło maślane.

W mniej akademickim języku można przedstawić to tak: emitent obligacji (firma pozyskująca kapitał) sprzedaje taką obligacje w celu pozyskania kapitału na inwestycję bądź bieżącą działalność finansową. Osoba pożyczająca (inwestor, inne przedsiębiorstwo) w zamian za zakup obligacji otrzymuje odsetki (naliczane jako oprocentowanie od udzielonego kapitału), a po wcześniej ustalonym terminie otrzymuje zwrot udzielonej pożyczki.

Obligacje, w przeciwieństwie do akcji nie dają posiadaczowi żadnych uprawnień względem emitenta typu współwłasność, dywidenda, czy też uczestnictwo w walnych zgromadzeniach. Jest to rynek prężnie rozwijający się, wartość długu emitowanego jako obligacje rośnie nieprzerwanie od kilkunastu lat. Rynek długu publicznego powstał z myślą o tańszym finansowaniu przedsiębiorstw przez osoby posiadające nadwyżkę kapitału. Dzięki temu inwestorzy mogą zarobić na dobrze prosperującym przedsiębiorstwie, a sam emitent jest w stanie pozyskać tańszy kredyt niż z sektora bankowego.

Jak działa rynek obligacji?

Obligacje, jak wcześniej zostało wspomniane są rodzajem zadłużenia. Innymi słowy, są to weksle, przyrzeczenie, że emitent zapłaci obligatariuszowi, zgodnie z warunkami instrumentu obligacyjnego. Pod koniec okresu zapadalności obligacji uważa się, że obligacja wygasa, w którym to momencie emitent spłaca pierwotną kwotę zadłużenia (znaną jako kapitał).

Zawarcie transakcji na rynku pierwotnym następuje w momencie uzgodnienia porozumienia inwestora bezpośrednio z emitentem, często za pomocą instytucji pośredniczących. Podczas zawierania transakcji na rynku pierwotnym nie występują przy nich prowizje i rozliczenia transakcyjne. Inwestor płaci tylko cenę emisyjną, która z reguły jest równa wartości nominalnej obligacji. Istnieje również rynek wtórny, na którym obligacje już wyemitowane na rynku pierwotnym są przedmiotem obrotu między kupującymi i sprzedającymi jako dłużne papiery wartościowe. Rynek obligacji jest bardzo duży i znacznie przewyższa rynek akcji.

Największymi emitentami długu są rządy, które emitują obligacje rządowe. Są to długoterminowe obligacje rządowe, które mają pomóc w finansowaniu wydatków niezbędnych dla rozwoju i wsparcia ich krajów. Innymi dużymi emitentami papierów wartościowych o stałym dochodzie są banki i korporacje. Obligacje rządowe (lub państwowe) oraz obligacje korporacyjne zostały szczegółowo omówione poniżej.

Oprócz obligacji istnieją jednak inne rodzaje dłużnych papierów wartościowych. Należą do nich:

 • Czek (gotówkowy oraz rozrachunkowy)
 • Weksel
 • List zastawny
 • Bankowe papiery wartościowe
 • Certyfikaty inwestycyjne

Inwestuj pewnie na rynkach

Wyjątkowe zasoby edukacyjne dla wszystkich traderów

Ogólnie rzecz biorąc, obligacje mają zazwyczaj dłuższe okresy spłaty niż inne dłużne papiery wartościowe.

Zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia najczęściej spotykanych rodzajów obligacji, podsumujmy kilka kluczowych terminów używanych przy omawianiu tych instrumentów finansowych:

 • Wartość nominalna - kwota zaciągniętego przez emitenta długu, od której naliczane są odsetki. Wartość ta wraz z odsetkami wypłacana jest przy wykupie obligacji.
 • Termin wykupu - określa termin, w którym emitent zwraca kwotę równą wartości nominalnej wraz z pozostałymi narosłymi odsetkami posiadaczowi obligacji.
 • Kupon/ oprocentowanie - oprocentowanie płacone przez emitenta posiadaczowi obligacji. Liczone jest od wartości nominalnej obligacji.
 • Rentowność - mierzy stopę zwrotu z inwestycji w obligacje, którą otrzymuje inwestor. Można go obliczyć na kilka sposobów, ale najprostszym jest podzielenie całkowitego rocznego zainteresowania przez aktualną cenę rynkową.
 • Aktualna cena rynkowa - obligacje będą miały różną cenę w trakcie trwania ich terminu wykupu, ponieważ są one przedmiotem obrotu na rynku wtórnym.
 • Okres odsetkowy - przedział czasowy, w którym naliczane są odsetki od obligacji. Z końcem okresu odsetkowego następuje ich wypłata bądź kapitalizacja.

Istnieje silna korelacja pomiędzy oprocentowaniem a obligacjami. Ponieważ obligacje płacą określoną kwotę okresowo, stają się bardziej atrakcyjne, gdy stopy procentowe spadają, a mniej atrakcyjne, gdy rosną. Ceny obligacji mogą różnić się od ceny emisyjnej i często są wykorzystywane jako wskaźnik zastępczy dla przyszłych oczekiwań dotyczących średnio- i długoterminowych stóp procentowych. Oczywiście wpływ na cenę różnych typów obligacji będzie miała także zmiana postrzegania zdolności kredytowej emitenta (poniżej omawiamy ratingi obligacji).

Handel kontraktami CFD na obligacje z Admirals

Jeśli przeczytałeś już wystarczająco dużo i jesteś gotowy, aby rozpocząć trading na rynkach, Admirals może Ci w tym pomóc. Oferujemy rozszerzoną wersję platformy transakcyjnej MetaTrader, która daje możliwość rozbudowania swojej platformy o dodatkowe funkcje, takie jak narzędzie Mini Trader, dzięki któremu w niezwykle prosty sposób trader będzie mógł otwierać i zarządzać swoimi pozycjami. Ta zaawansowana wersja platformy transakcyjnej MetaTrader jest znana jako MetaTrader Supreme Edition i jest dostępna zarówno dla platformy MetaTrader 4, jak i MetaTrader 5. Pobierz ją za darmo już dziś, klikając na poniższy baner!

Odkryj ekskluzywną wersję MetaTrader Supreme Edition

Pobierz najpotężniejszy pakiet wtyczek do swojej ulubionej platformy transakcyjnej!

Rodzaje obligacji

Liczba obligacji emitowanych na rynku rośnie z dnia na dzień, jednak ich podział w dużej mierze pozostaje taki sam. Głównym, a zarazem najważniejszym podziałem jest podział ze względu na emitenta obligacji. W tym przypadku wyróżniamy trzy rodzaje obligacji:

 • Obligacje skarbowe – najpopularniejszy, a zarazem uważane za jedne z najbezpieczniejszych obligacji. Są to obligacje emitowane wyłącznie przez Skarb Państwa przez niemal wszystkie kraje na świecie. Rząd emitując dany papier pozyskuje dodatkowy kapitał np. na: roboty publiczne, nieprzewidziane wydatki itp. Dzięki temu może wydawać więcej w tym samym roku fiskalnym niż zbierze z podatków.
 • Obligacje komunalne (municypalne) – obligacje emitowane przez samorządy terytorialne. Dla nabywcy jest to dokument potwierdzający zaciągnięcie przez miasto, gminę lub inna jednostkę samorządu terytorialnego długu.
 • Obligacje podmiotów prawnych, np. obligacje przedsiębiorstw – obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa na podstawie ustawy o obligacjach. Emisja obligacja umożliwia pozyskanie kredytu z innego źródła niż sektor bankowy.
 • Obligacje ponadnarodowe - obligacje emitowane przez organizacje ponadnarodowe. Obligacje te są najbezpieczniejsze i otrzymują najwyższe ratingi.

Obligacje różnią się także ze względu na okres wykupu, czyli czasu, w którym emitent zobowiązał się wykupić papier wartościowy. Data wykupu oznacza termin, kiedy dług przestanie istnieć, gdyż emitent wykupi obligację. Wiąże się to ze zwrotem zadłużenia. Ze względu na okres wykupu obligacje możemy podzielić następująco:

 • Do 1 roku – obligacje krótkoterminowe,
 • Od 1 do 5 lat – obligacje średnioterminowe,
 • Powyżej 5 lat – obligacje długoterminowe,
 • Obligacje wieczyste, również zwane konsolami nigdy nie są wykupywane. Ich posiadacz otrzymuje nieskończony strumień odsetek nazywany rentą wieczystą.

Termin wykupu obligacji jest nierozerwalny z rentownością obligacji. Czym dłuższy termin wykupu, tym inwestorzy żądają większych odsetek za udzielony kredyt. Jest to całkiem rozsądne zachowanie. Dłuższe prognozy, powiedzmy dziesięcioletnie, o wiele rzadziej się sprawdzają niż te z okresem dwóch lat. Ciężko nam jest powiedzieć, czy za dziesięć lat przedsiębiorstwo, któremu udzieliliśmy pożyczki będzie istniało. Jest zbyt dużo zmiennych oraz niewiadomych przewidzenia.

Prowadzi nas to do kolejnego podziału obligacji, czyli podział ze względu na wartość nominalną papierów wartościowych oraz ich oprocentowanie. W tym przypadku jest to już bardziej zawiłe. Na samym początku warto wyróżnić obligację kuponowe oraz zerokuponowe.

 • Obligacje zerokuponowe emitowane są z dyskontem (poniżej ich wartości początkowej). W terminie zapadalności następuje jednorazowa płatność w wysokości ich wartości nominalnej. Na przykład za obligację wartą 100 zł należy zapłacić 95 zł. Następnie po wcześniej określonym terminie emitent zwróci nam wartość nominalną obligacji, czyli 100 złoty.
 • Obligacje kuponowe wiążą się z wypłatą okresową kuponu, którego wartość zależna jest od ratingu emitenta – jego wiarygodności kredytowej. Im wyższy rating, tym niższy kupon.

Przechodząc dalej, dla inwestorów ważne jest bezpieczeństwo oraz rentowność, czyli oprocentowanie obligacji. Teoretycznie, czym wyższa rentowność, tym wyższe ryzyko. Jednak nie zawsze się tak zdarza, o czym będzie zaraz.

Obligacje państwowe

Obligacje państwowe są rodzajem długu państwowego. Obligacje rządowe mają zazwyczaj średnio- lub długoterminowy termin zapadalności, od kilku lat do kilkudziesięciu lat, w przeciwieństwie do innych krótkoterminowych papierów dłużniczych emitowanych przez rząd, takich jak bony skarbowe. Najpopularniejsze notowane na giełdzie są bardzo płynne kontrakty terminowe typu futures "exchange-traded futures" na główne obligacje rządowe, co oznacza, że są one prostym rodzajem obligacji dla inwestorów detalicznych.

Oto lista głównych obligacji państwowych:

 • Amerykańskie obligacje skarbowe - znane również jako obligacje długoterminowe; mają długie terminy zapadalności, od 20 do 30 lat.
 • Amerykańskie bony skarbowe - średnioterminowe zadłużenie USA, z terminem zapadalności od 2 do 10 lat
 • Brytyjskie obligacje skarbowe - Są to środki średnio- i długoterminowe, które odnoszą się do długu publicznego Zjednoczonego Królestwa.
 • Niemieckie obligacje Bund - niemiecki dług długoterminowy o terminie zapadalności od 8,5 do 10,5 roku.
 • Niemieckie obligacje Schatz - znane również jako pakiet krótkoterminowy, to niemiecki dług, którego termin zapadalności wynosi około dwóch lat.
 • Niemiecki obligacje BOBL - Bundesobligationen, niemiecki dług średnioterminowy o terminie zapadalności od 4,5 do 5,5 roku.
 • Włoskie obligacje rządowe - znane również jako BTP lub Buoni del Tesoro Poliannuali, są to średnio- i długoterminowe włoskie obligacje skarbowe o okresie zapadalności od 3 do 30 lat.

Chociaż płynność i ryzyko zależą od danego rządu, obligacje skarbu państwa są zazwyczaj płynne i postrzegane jako niskie ryzyko inwestycyjne, szczególnie te emitowane przez duże kraje o stabilnych gospodarkach, takich jak G7. Nie można jednak zapominać, że zawsze istnieje pewne ryzyko.

Na przykład, Rosja jest dwunastą co do wielkości gospodarką na świecie (dane sporządzone przez MFW i Bank Światowy z 2016 r.). Przestała jednak spłacać swoje zadłużenie krajowe pod koniec lat 90. i ogłosiła moratorium na zadłużenie zagraniczne (co oznacza, że spóźnia się z wypełnieniem zobowiązań finansowych), gdy znalazła się w trudnej sytuacji gospodarczej.

Jeśli chcesz zacząć inwestować w obligacje lub w inne instrumenty finansowe, wystarczy, że klikniesz na poniższy baner pobierzesz i pobierzesz zgodnie z instrukcją najnowszą platformę transakcyjną MetaTrader 5.

Wielozadaniowa
platforma nr 1


Obligacje komunalne

Obligacje komunalne są rodzajem obligacji podrzędnych. W Stanach Zjednoczonych obligacjami emitowanymi przez rząd federalny są bony i obligacje skarbowe, o czym była mowa wyżej. Poniżej poziomu federalnego, mniejsze instytucje rządowe mogą również emitować dług, aby zapewnić finansowanie swoich programów wydatkowania kapitału. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, taką jak gmina, miasto, powiat lub podmiot publiczny, taki jak szkoła lub lotnisko, nazywane są obligacjami komunalnymi.

Rynek obligacji komunalnych jest duży, wyceniony na kilka bilionów dolarów amerykańskich. W USA odsetki naliczone od takiego zadłużenia są na ogół zwolnione z podatków federalnych, a czasami nawet z podatków stanowych.

Obligacje korporacyjne

Firmy mogą pozyskiwać fundusze na dwa główne sposoby, poprzez:

 • Sprzedaż akcji
 • Emisję długu w formie obligacji korporacyjnych

Istnieje wiele powodów, dla których dana korporacja dąży do pozyskania środków finansowych za pomocą tych dwóch metod. Przykładowo mogą one dotyczyć działań związanych z fuzją i przejęciem lub finansowaniem kosztów rozwoju. Oczywiście pozyskiwanie kapitału wiąże się z pewnymi ustępstwami. W przypadku akcji, spółka musi zrezygnować z części prawa głosu i zwykle zobowiązana jest wypłacić dywidendę. Jeśli chodzi o em w przypadku emisję długu, firma ponosi koszty związane z odsetkami.

Podczas gdy przedsiębiorstwo może emitować długi o szerokim zakresie terminów zapadalności, obligacje korporacyjne zazwyczaj odnoszą się do długu korporacyjnego o terminie zapadalności co najmniej jednego roku. Krótkoterminowe zadłużenie jest zwykle określane jako obligacje korporacyjne. Wtórny rynek obligacji korporacyjnych jest najczęściej przedmiotem obrotu pozagiełdowego (OTC) - chociaż niektóre z nich są przedmiotem obrotu bezpośrednio na giełdzie, na przykład za pośrednictwem ETF.

Obligacje ponadnarodowe

Obligacje ponadnarodowe są długoterminową formą długu, który wykracza poza granice danego kraju. Bardzo są podobne do obligacji państwowych i mają zazwyczaj wysoki stopień wypłacalności. Dobrym przykładem obligacji ponadnarodowych są obligacje wyemitowane przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), długoterminową instytucję kredytową utworzoną przez państwa członkowskie strefy euro.

Rating obligacji

Jak już wiemy, obligatariusz faktycznie pożycza pieniądze emitentowi obligacji. Biorąc pod uwagę z faktu pożyczenia komuś pieniędzy, kluczowa staje się informacja, która pozwoli nam ocenić poziom zaufania do pożyczkobiorcy. Tu właśnie pojawia się rating obligacji lub długu. Firmy takie jak Moody's czy Standard & Poors oferują usługi w zakresie ratingu zadłużenia, które pomagają inwestorom zorientować się, jakie jest prawdopodobieństwo, że emitent długu wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych.

Podsumowując, rating jest niezależną i obiektywną oceną ryzyka kredytowego dotyczącego konkretnych obligacji lub zdolnością podmiotu zaciągającego dług do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań, której dokonuje wyspecjalizowana instytucja ratingowa.

Są to kategorie zadłużenia lub rodzaje ratingów:

 • Najwyższą oceną, która odzwierciedla najlepszą jakość emitenta, jest AAA.
 • Obligacje o ratingu BBB lub wyższym są obligacjami inwestycyjnymi, co oznacza, że są to obligacje wysokiej jakości.
 • Obligacje o ratingu BB lub niższym są nazywane wysokodochodowymi, które są popularnie nazywane "obligacjami śmieciowymi". Obligacja, która posiada kategorię obligacji śmieciowej, tandetnej jest uważana za obligację o wysokim ryzyku niewykonania zobowiązań. Przy jednakowym poziomie ratingu zmniejsza się atrakcyjność długu, więc emitent obligacji będzie zmuszony do ustalenia wyższego kuponu, aby przyciągnąć nabywców.

Rentowność (oprocentowanie obligacji)

Rentowność, inaczej nazywana oprocentowaniem obligacji, w przypadku zakupu obligacji jest naszym zyskiem. Natomiast dla emitenta jest to koszt pozyskania kapitału. Czym dłuższy czas do wykupu obligacji, tym rentowność jest wyższa. Dla przykładu na poniższym wykresie zobrazowano krzywą rentowności polskich obligacji z coraz dłuższym terminem wykupu.

Krzywa dochodowości obligacji dla Polski

Źródło: Bloomberg

Na pionowej osi oznaczono rentowność obligacji, na poziomej termin wykupu. Dla obligacji z rocznym terminem wykupu rentowność wynosi 1.45 proc, natomiast dla obligacji z dziesięcioletnim terminem wykupu dochodowość wynosi już 2.84 proc. W normalnych warunkach rynkowych krzywa dochodowości zawsze rośnie, czyli im dłuższy termin wykupu, tym obligacja przynosi więcej dochodu. Jest to związane z ryzykiem niewypłacalności emitenta.

Oprocentowanie obligacji może być stałe lub zmienne. Zwykle wysokość kuponu obligacji o zmiennym oprocentowaniu przedstawiana jest jako:

„stopa bazowa + x%", na przykład stopa WIBOR +0.5%

W ten sposób jesteśmy w pośredni sposób chronienie przed inflacją. Rentowność obligacji zależy również od emitenta. Skarb państwa otrzyma kredyt po atrakcyjniejszym oprocentowaniu, niż przedsiębiorstwo, ponieważ teoretycznie jest bardziej bezpieczne. W praktyce może być różnie.

Rentowność a cena obligacji

W pierwszej części artykułu zapoznaliśmy się z podstawowym podziałem obligacji. W tej zajmiemy się bardziej praktycznymi rzeczami. Na samym początku musimy wyróżnić wpływ zmiany rentowności na cenę obligacji. Kupując obligację skarbu państwa, np. dziesięcioletnią uzyskujemy stały dochód oraz pewność, że rząd wykupi tą obligację po cenie nominalnej. Jednakże przez cały okres trwania obligacji możemy ją sprzedać na rynku, a jej cena będzie zależała od nowych warunków rynkowych i jej rentowności. Z jednej strony stwarza nam to bardzo dużo możliwości zarobku, a z drugiej możliwość poniesienia straty.

Cena obligacji i ich rentowność

Źródło: Thismatter.com, Admirals

Dla zobrazowania odwrotnej korelacji pomiędzy ceną, a rentownością obligacji posłużymy się powyższym wykresem. Załóżmy, że obligacja dziesięcioletnia skarbu państwa kosztuje 100 USD, płaci 6 proc. odsetek. Po jakimś czasie oprocentowanie wzrasta (bank centralny podnosi stopy procentowe ze względu na inflację), następnie skarb państwa emituje nowe obligacje, również dziesięcioletnie, ale płacące już 10 proc. w skali roku. Jest to różnica 4 punktów procentowych.

Po nowej emisji inwestorzy pozbywają się swoich starych obligacji (płacących 6 proc.) na rzecz nowych (płacących 10 proc.). Tych pierwszych nikt nie chce zakupić, dopóki ich rentowność nie zrówna się z tymi nowymi, czyli brak popytu wymusza spadek jej ceny. Spadek ceny spowoduje automatyczny wzrost rentowności. Nowy nabywca obligacji musi zapłacić 80 USD za obligację, wtedy jej faktyczna rentowność wynosi 10 proc. Gdy spekulanci chcą zarobić na zmianie cen, to inwestorzy długoterminowi nie muszą przejmować się zmianą ceny. Gdy mamy zamiar przetrzymać obligację do końca jej terminu wykupu, to skarb państwa zwróci nam całą wartość nominalną transakcji.

Każda obligacja wyróżnia się inną rentownością, która w głównej mierze zależy od pięciu czynników.

 1. Podmiotu emitującego obligacje
 2. Miejsce notowania spółki
 3. Kapitalizacja spółki emitującej obligacje
 4. Wiarygodność emitenta
 5. Zabezpieczenie obligacji

Kiedy inwestować w obligacje

Na powyższe pytanie można odpowiedzieć na kilka sposobów. Jeżeli jesteśmy inwestorem, to powinniśmy szukać spokojnych czasów, czyli wtedy, gdy przed gospodarką światową stoi świetlana przyszłość. Następnie powinniśmy wyszukać spółkę o ugruntowanej pozycji na rynku, czyli leadera branży. W ten sposób uzyskamy większą pewność, że nie stracimy kapitału. Jednak odsetki płacone przez obligacje w takich czasach nie będą się wyróżniały, będą przeciętne.

Jeżeli jesteśmy bardziej agresywnym inwestorem nastawionym na duży zysk, to najlepiej zakupić obligacje podczas burzy albo prawdziwego sztormu. Ten rodzaj inwestowania wymaga od nas bardziej specjalistycznej wiedzy oraz bardzo długiego stażu na rynku obligacji. Przy kryzysach finansowanych pozyskanie kapitału z sektora bankowego graniczy z cudem. Większość przedsiębiorstw ma już zamkniętą linie kredytową, wszyscy kierują się na rynek obligacji.

Spadek zaufania wywołany kryzysem stawia inwestorów w tryb dużej awersji do ryzyka. Przedsiębiorstwa, nawet te o ugruntowanej pozycji muszą zaoferować wyższe oprocentowanie. Zamiast 5 proc. odsetek muszą zapłacić 10 proc. Wtedy nadarza się okazja. Gdy uda nam się dokonać zakupu dobrze rokujących obligacji podczas nawałnicy, to możemy uzyskać wysoką stopę zwrotu.

Gdy nawałnica ustanie, kredyt będzie znowu łatwo dostępny i nowe obligację będą płaciły 5 proc., a tym samym cena naszych obligacji wzrośnie żeby oprocentowanie zrównało się z nową emisją. W takim przypadku możemy zyskać podwójnie, jednak narażamy się też na duże niebezpieczeństwo bankructwa emitenta obligacji. Zawsze jest taka możliwość i nigdy nie należy jej wykluczyć.

Obligacje a CFD na obligacje – wady i zalety

Obligacje można nabyć na rynku regulowanym, do takich należy np. Catalyst. Minus jest taki, że nie możemy stosować lewarowania kapitału, czyli musimy posiadać w pełni kapitał, który zamierzymy pożyczyć drugiej stronie. Jest to całkowicie zrozumiałe. Problem pojawia się również podczas krótkiej sprzedaży obligacji. Na polskim rynku jest to praktycznie niewykonalne. Z myślą o tym powstały kontrakty CFD, czyli kontrakt na różnice cenową. Do plusów należy rentowność oraz przejrzyste warunki oferowanych obligacji.

Natomiast dzięki kontraktom CFD jesteśmy w stanie grać na wzrost rentowności obligacji, czyli na spadek ich cen. Możemy to wykorzystać stricte do spekulacji, czyli na uzyskaniu przychodu ze sprzedania instrumentu bazowego. Dzięki tym kontraktom jesteśmy w stanie też zabezpieczyć swoją pozycję na rynku giełdowym. Jeżeli obawiamy się, że rentowność nowych obligacji będzie rosła, to cena naszych obligacji będzie spadała. Zatem możemy sprzedać taką samą ilość obligacji na rynku kontraktów CFD, tak żeby nie stracić na zmianie notowań. Minusem kontraktów CFD jest brak wypłaty rentowności, możemy spekulować jedynie na zmianę ceny instrumentu bazowego.

Handel obligacjami

Jak wspomniano wcześniej przy omawianiu ceny rynkowej obligacji, wycena obligacji jest ściśle powiązana ze zmianami stóp procentowych. To sprawia, że kontrakty terminowe futures na obligacje są dobrym sposobem na trading, jeśli masz pogląd na przyszłe wyniki stóp procentowych lub jeśli chcesz zabezpieczyć się przed ryzykiem dotyczącym stóp procentowych. Admirals oferuje kontrakty CFD na futures na 10-letnie obligacje T-Note, dzięki czemu możesz wygodnie handlować kontraktami futures na obligacje za pośrednictwem MetaTrader 4 i MetaTrader 5 .

Wiadomości gospodarcze, podobnie jak na notowania walut (Forex) również mają wpływ na rynek obligacji. Jeśli starasz się na bieżąco śledzić wszystkie ważne wydarzenia mające wpływ na rynki finansowe na całym świecie, warto mieć pod ręką narzędzia, które są dostępne na platformie transakcyjnej. Poniższy obraz pokazuje zrzut ekranu naszego kalendarza ekonomicznego, który jest częścią funkcji Mini Terminala MT4SE:

Niezależnie od wyboru instrumentu finansowego: obligacje, akcje, waluty lub inny, na jakim chcesz handlować doskonałym wyborem na początek jest przetestowanie go w środowisku wolnym od ryzyka. Taką możliwość daje nasz bezpłatny rachunku demo, na którym za pomocą wirtualnych środków rozpoczniesz trading na produktach finansowych, takich jak: pary walutowe FX, kontrakty CFD na towary, akcje, ETF-y i wiele innych.

Konto demo to gwarancja, że nie ponosisz żadnego ryzyka. Możesz z niego korzystać tak długo, jak chcesz, dopóki nie poczujesz wystarczającej pewności do swojej strategii handlowej i gotowości do przejścia na konto real. Jeśli chcesz sprawdzić siebie jest to najlepszy moment, aby otworzyć bezpłatne konto demo.

Wolny od ryzyka rachunek demo

Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne

Podsumowanie

Obligacje są ciekawą alternatywą inwestycyjną. Jeżeli znamy specyfikacje większej ilości aktywów finansowych, to bez problemu możemy wprowadzić rotacje swojego portfela. Warto zwrócić uwagę na ten rynek jeszcze z jednego powodu. Na rynku kapitałowym ważna jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego. Jeżeli nie akceptujemy wysokiego ryzyka inwestycyjnego, a nie chcemy żeby nasz kapitał spoczywał na koncie w banku, to możemy dokonać zakupu obligacji skarbowych.

Dla osób dopiero raczkujących na rynku obligacji dobrym wyborem będą instrumenty emitowane przez skarb państwa, dla inwestorów bardziej zaawansowanych – obligacje korporacyjne. Natomiast spekulantom przypadną do gustu instrumenty pochodne oparte na cenie obligacji – np. kontrakty CFD oparte na 10 letnich obligacjach niemieckich – tzw. Bundy.

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

O Admirals

Admirals to wielokrotnie nagradzany i regulowany broker Forex i CFD, oferujący możliwość inwestowania na ponad 8000 instrumentów finansowych za pośrednictwem najpopularniejszych platform handlowych na świecie: MetaTrader 4 i MetaTrader 5

Niniejszym materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Rynek i rozwój derywatów
Większość osób zapytanych, czy wiedzą czy są akcje lub obligacje prawdopodobnie odpowiedziałaby na to pytanie, nawet kiedy nigdy nie mieli do czynienia z giełdą i rynkiem kapitałowym. Rynek kapitałowy, czyli właśnie akcje i obligacje, tak zakorzeniły się w świadomości społeczeństwa, że prawie każdy...
Co to jest Rajd świętego Mikołaja i jak skorzystać z niego podczas tradingu?
Czy wierzysz w Świętego Mikołaja? Byki na Wall Street wierzą. Każdego roku w okolicy grudnia traderzy oraz inwestorzy zwracają uwagę na rajd Świętego Mikołaja. W tym okresie spodziewają się wyższych stóp zwrotu na głównych indeksach. Na przestrzeni lat istniało wiele różnych interpretacji tego wyjąt...
Giełdowa panika - jak inwestować?
Początek roku 2020 zaskoczył wielu inwestorów, gdy giełdy odnotowały potężne spadki w rekordowo szybkim tempie wywołując efekt paniki giełdowej, która miała ostatni raz miejsce podczas recesji finansowej w 2008 roku. Ostra wyprzedaż wywołana obawą pandemii koronawirusa położyła kres rynkowi byka, kt...
Więcej