Najbardziej zmienne pary walutowe Forex

Admirals

Istotnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę są niestabilne waluty forex. Ten artykuł pozwoli ci odpowiedzieć na wszystkie pytania, które dotyczą najbardziej zmiennych par walutowych. Dowiesz się między innymi:

 • Czym jest zmienność forex?
 • Czym jest zmienność cen?
 • Co oznacza implikowana zmienność?
 • Jak obliczyć historyczną zmienność?
 • Jak obliczyć zmienność kursów walutowych?
 • Jak mierzyć zmienność za pomocą wskaźników?
 • Jak interpretować zmienność?
 • Jak handlować z niestabilnością?
 • Jakie są najbardziej zmienne pary walutowe?

Wysoką zmienność fx można było zaobserwować latem 2016 roku, które było trudnym okresem dla rynku Forex. Najbardziej znaczące ruchy dotyczyły par walutowych na Forex zawierających funta szterlinga ze względu na głosowanie nad Brexitem. Jednak niepewność, która powstała w wyniku zaskoczenia, wywołała falę wstrząsów na globalnych rynkach finansowych, w tym także zmienność Forex. Natychmiastowe wstrząsy po referendum w sprawie Brexitu nieco zanikły, ale inne czynniki nadal mają wpływ na rynki walutowe, dochodowe waluty i ich zmienność Forex. Spekulacje na temat terminów dalszych podwyżek stóp procentowych przez Fed i długotrwałych obaw o słabość gospodarki, wywołały niepewność. I częściej niż nie - niepewność jest bliskim towarzyszem niestabilności.

Jakie były ostatnio najbardziej zmienne pary walutowe? Ten artykuł odpowiada również na to pytanie i analizuje zmienność kursów walut jako całości. Ale zanim zaczniemy, musimy jasno określić, na czym polega zmienność FX oraz w jaki sposób będziemy klasyfikować niestabilne pary Forex Oczywiście możesz również sprawdzić aktualne ruchy na rynku w dowolnym momencie i czasie rzeczywistym na rachunku demonstracyjnym.

Czym jest zmienność Forex?

Bardzo często wielu traderów zadaje sobie pytanie, czym jest zmienność rynku forex? Zmienność na rynkach finansowych mierzy zakres zmian cen aktywów finansowych. Jest to podstawa pomiaru ryzyka. Kiedy wypowiadamy słowa "zmienność Forex", dyskutujemy o tym jak bardzo zmieniają się ceny w określonej jednostce czasu. W skrócie, im bardziej zmienne rynki tym bardziej zmieni się cena w porównaniu do mniej zmiennych. Kiedy więc wspominamy o tym, mamy na myśli dwa rodzaje zmiany cen:

 1. Proporcjonalne
 2. Absolutne

Oba mają swoje zastosowanie w praktyce, a mianowicie:

 1. miary proporcjonalne są bardziej użyteczne w porównaniach, lecz
 2. kiedy mówimy o konkretnych walutach, lepiej jest patrzeć na miary absolutne

Poza wszystkim, traderzy wolą po prostu mówić o ruchu mierzonym w pipsach w określonym czasie. Ze względu na cel naszego porównania, będziemy używali tego właśnie sposobu. Spójrzmy, o ile pipsów zmienia się kurs każdej z walut, jak duża jest zmienność Forex na walutach.

Forex zmienność może być wysoka lub niska. Im większa jest zmienność rynku, tym większa krótkoterminowa rentowność. Jednak często uważa się, że inwestowanie w najbardziej niestabilne pary walutowe bądź inne aktywa jest bardzo ryzykowne, a zatem ryzyko straty jest wysokie.

Z drugiej strony, aktywa o niskiej zmienności stanowią inwestycję o bardzo niskim ryzyku. Tak jest zazwyczaj w przypadku obligacji. Zmienność obligacji jest bardzo niska, ponieważ jej zwrot traktowany jest jako zabezpieczenie.

Zmienność finansowa grupy aktywów bezpośrednio wpływa na zmienność portfela inwestycyjnego zawierającego te aktywa.

Historyczna i implikowana zmienność forex

1) Historyczna zmienność forex

Historyczna zmienność rynku walutowego opiera się na przeszłych wahaniach ceny danego instrumentu finansowego. Metoda obliczenia historycznej zmienności rynku Forex nie jest trudna, gdyż wystarczy określić odchylenie standardowe krzywej historycznej aktywów w oczekiwanym przedziale czasowym (sprawdź poniżej i dowiedz się, jak obliczyć historyczną zmienność).

Metoda ta jest krytykowana, ponieważ trudno jest polegać na danych historycznych, aby móc przewidzieć przyszłe zmiany.

2) Implikowana zmienność forex

Implikowana zmienność rynku opiera się natomiast na analizie wahań ryzyka związanego z danym składnikiem aktywów. W związku z czym jest to oczekiwana zmienność w okresie trwania (życia) opcji. Premia opcyjna jest funkcją tej implikowanej zmienności: im wyższa zmienność, tym wyższa premia opcyjna.

Czynniki mające wpływ na zmienność implikowaną to:

 • Cena opcji.
 • Wygaśnięcie opcji.
 • Poziom stopy procentowej wolnej od ryzyka.

(poniżej prezentujemy, jak obliczyć zmienność implikowaną)

Podobnie jak zmienność historyczna również zmienność implikowana ma swoje ograniczenia. Jednym z nich a zarazem najbardziej znaczącym jest przeszacowanie.

Związek pomiędzy historyczną a implikowaną zmiennością rynku finansowego polega na ich niepewnej naturze: losowej i zależnej od parametru czasowego, a więc mowa tu o stochastycznej zmienności.

Zmienność forex - sposób obliczania

1) Historyczna zmienność forex - wzór

Obliczenie historycznej zmienności rynku jest podsumowane jako odchylenie standardowe historycznych zmian danego składnika aktywów.

Najpierw przypomnijmy sobie formułę odchylenia standardowego:

σ(x) = √ V(x) = √ [Σ ni = 1 (xi = X̅) 2] / n


gdzie X̅ = (Σ ni = 1xi) / n jest średnią zmian

w którym:

σ: wariancja

xi: zmiana ceny w danym momencie

N: całkowita liczba okresów.

Odchylenie standardowe można obliczyć bez wykorzystania powyższego wzoru, wykonując poniższe 4 kroki:

 1. Oblicz średnią zmian w aktywach z całej historii poprzez dodanie wszystkich okresów i podzielenie wyniku przez całkowitą liczbę okresów.
 2. Oblicz różnicę między ceną zamknięcia a wcześniej obliczoną średnią. Następnie wynik podnieś do potęgi 2.
 3. Dodaj wszystkie wyniki, a następnie podziel przez liczbę okresów.
 4. Z ostatecznego wyniku wyciągnij pierwiastek kwadratowy, otrzymując w ten sposób odchylenie standardowe.

2. Implikowana zmienność forex - wzór

O ile historyczna zmienność forex jest łatwa do obliczenia, obliczenie implikowanej zmienności forex jest bardziej skomplikowane. Metoda obliczania opiera się głównie na modelu Black & Scholes.

Model ten pozwala na określenie teoretycznej wartości opcji na podstawie 5 danych:

 • Bieżąca wartość bazowa akcji.
 • Czas pozostały do wygaśnięcia opcji (w latach)
 • Cena wykonania ustalona przez opcję.
 • Stopa procentowa wolna od ryzyka.
 • Zmienność kursu akcji.

Należy pamiętać, że zmienność rynków finansowych, zarówno implikowana, jak i historyczna, jest zawsze wartością dodatnią. Nie możemy otrzymać negatywnego wyniku zmienności.

3. Współczynnik zmienności - dźwignia operacyjna na rynku Forex

Współczynnik zmienności, czyli dźwignia operacyjna, wskazuje procentową zmianę składnika aktywów w stosunku do zmiany odpowiedniego indeksu giełdowego.

Weźmy na przykład rolnika uprawiającego zboże, zaniepokojonego zmiennością notowań zbóż na giełdzie. Jeśli cena spadnie ze 100 do 60 euro za tonę, wówczas można objąć ją opcją sprzedaży w wysokości 70 euro za tonę. Dzięki temu, w momencie, gdy cena spadnie jeszcze niżej do 60 lub 50 EUR za tonę, opcja pozwala sprzedać pszenicę za 70 EUR i tym samym ograniczyć stratę do 30 EUR za tonę.

Niskie ryzyko spowoduje, że opcja ta będzie miała niewielką wartość, ale jeżeli ryzyko będzie wysokie, także wartość opcji będzie wysoka, ponieważ wszyscy producenci zboża będą również chcieli się zabezpieczyć.

W przypadku popytu na pszenicę przewyższającego produkcję, zmienność akcji może być bardzo wysoka, jeśli sytuacja ta wywoła ryzyko niedoboru.

Zmienność indeksów giełdowych

Głównym wskaźnikiem wykorzystywanym do pomiaru zmienności na giełdzie jest indeks VIX (skrót od Volatility Index). Jest on codziennie obliczany przez Chicago Board Options Exchange (CBOE) poprzez uśrednienie zmienności opcji zakupu (call) i opcji sprzedaży (put) na Indeksie S&P 500 (Standard & Poors 500). Nazywa się to zmiennością S&P 500.

VIX jest miarą poziomu nerwowości na rynkach i poziomu strachu inwestorów, dlatego często określa się go mianem wskaźnika strachu.

Innym wskaźnikiem zmienności na rynku francuskim jest VCAC. Jest on oparty na cenie opcji kupna i sprzedaży (call and put) na indeksie CAC 40.

Wskaźnik ATR

Są różne sposoby by zmierzyć zmienność walut, ale najlepiej znanym wskaźnikiem do tego służącym jest Average True Range (ATR). Wskaźnik zmienności ATR został stworzony przez J. Welles Wilder'a (wraz z szerokim wyborem innych dobrze znanych metod) i opisany w książce "Nowe koncepcje handlu technicznego". Poza wskaźnikiem ATR, opracował on również wskaźniki: RSI, parabolic SAR, czy też ADX.

Wilder handlował na rynkach towarowych i stworzył ATR właśnie pod nie. Na rynku towarowym, istnieją normalne przedziały czasu pomiędzy otwarciem a zamknięciem sesji. Nie jest niczym nadzwyczajnym uchwycenie luki cenowej podczas otwarcia. Luka cenowa oznacza otwarcie po innej cenie niż zamknięcie poprzedniego dnia. Jest to mniejszym problemem jeśli chodzi o rynek Forex, ponieważ waluty na Forex CFD handlowane są przez 24h. Nie mniej, może się zdarzyć, że luka cenowa zaistnieje na walutach, po weekendowej przerwie. Rynek z lukami tworzy problem dla najprostszych metod mierzenia wolatylności, które sprawdzają zakres ceny pomiędzy najwyższym a najniższym jej poziomem w określonym czasie.

Więc jaki jest problem, jeśli ostatnie zamknięcie nie mieści się w tym zakresie? Cóż jeśli skupimy się stricte na zakresie cen high-low, będziemy musieli zignorować przedział z luki na otwarciu. True-range jest miarą, która uwzględnia te okoliczności, w największym stopniu podążając za:

 1. najwyższą ceną okresu minus najniższa cena okresu
 2. najwyższą ceną okresu minus cena zamknięcia poprzedniego okresu
 3. najniższą ceną okresu minus cena zamknięcia poprzedniego okresu

Zwróć uwagę, że true range zawsze posiada wartość dodatnią. Ignorujemy znak minus, jeśli z powyższych kalkulacji otrzymamy wartość ujemną. Dlaczego to robimy? Gdy analizujemy zmienność forex interesuje nas jedynie wielkość zmian - nie ich kierunek. Kiedy już posiadamy wartości true range, używamy ich do stworzenia ATR.

Wartość TR (true-range) jest wykorzystywana do obliczenia ATR, zgodnie z następującym wzorem:

ATR dnia bieżącego = (ATR z dnia poprzedniego * 13 + TR dnia bieżącego) / 14

Użycie wskaźnika pomiaru zmienności ATR na przykładzie dziennego wykresu notowań EUR/GBP, z naniesionym ATR (25):

Źródło: Admirals MetaTrader 5, EURGBP wykres dzienny. Zakres danych: od 30 listopada 2019 r. do 14 stycznia 2020 r. Sporządzony dnia 16 stycznia 2020 r. Należy pamiętać, że wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Jak można zauważyć na powyższym wykresie, para walutowa EUR/GBP przechodziła okresy wysokiej i niskiej zmienności. W okresach wysokiej zmienności - czyli, kiedy wskaźnik ATR jest najwyższy - średni dzienny zakres cen z ostatnich dwudziestu pięciu słupków dziennych wyniósł 90 pipsów. Natomiast w okresach niskiej zmienności - kiedy wskaźniki ATR znajdują się na najniższym poziomie - średni dzienny zakres cen z ostatnich dwudziestu pięciu dni wynosił zaledwie 41 pipsów.

Porównajmy to z parą walutową EUR / NZD:

Źródło: Admirals MetaTrader 5, EURNZD wykres dzienny. Zakres danych: od 28 listopada 2019 r. do 10 stycznia 2020 r. Sporządzony dnia 16 stycznia 2020 r. Należy pamiętać, że wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

W pierwszych miesiącach 2019 roku odczyt ATR był dość wysoki, osiągając szczytową wartość 152 pipsów. Najniższy odczyt do czerwca 2019 r. wyniósł 81 pipsów. Oba są znacznie wyższe niż EUR/GBP.

Tak więc z podanych przykładów par walutowych jasno wynika, że para walutowa EUR/NZD wykazała w tym okresie większą zmienność niż EUR/GBP. Należy pamiętać, że zmienność zmienia się szybko w krótkim czasie, zatem to, co kiedyś było rynkiem o wysokiej zmienności, może przekształcić się w rynek o niskiej zmienności.

Wskaźnik zmienności MT4

ATR jest to wykładnicza średnia krocząca na true range. Dobrą informacją jest, że ATR jest standardowym wskaźnikiem na MetaTrader 4. ATR zastosowano do określenia listy najbardziej zmiennych par walutowych Forex, o których mowa w dalszej części tego artykułu, a bezpłatny dodatek MetaTrader Supreme Edition bardzo w tym pomógł, dostarczając kilku dodatkowych, poręcznych narzędzi.

Poza wyżej wymienionym, platforma Metatrader 4 posiada miarę wskaźnik Standard deviation, czyli: odchylenie standardowe . Wskaźnik StDev obrazuje zmienność par walutowych (wskaźnik zmienności Forex), zmienność indeksów giełdowych, a nawet zmienność cen towarów.

Odkryj ekskluzywną wersję MetaTrader Supreme Edition

Pobierz najpotężniejszy pakiet wtyczek do swojej ulubionej platformy transakcyjnej!

Zmienność rynku Forex - analiza

1. Płynność a najbardziej zmienne pary walutowe

Płynność rynku to łatwość, z jaką dokonuje się wymiany aktywów na tym rynku. Płynność forex mierzona jest za pomocą:

 • Głębokości rynku.
 • Naprężenia rynku.
 • Szybkości realizacji zlecenia.
 • Odporności rynku na ryzyko.

Pierwsze wnioski, jakie mogą się nasunąć to ujemne skorelowanie płynności ze zmiennością ceny. W rzeczywistości jest nieco inaczej.

Na poziomie makroekonomicznym wpływ płynności na zmienność rynków finansowych jest determinowany przez 3 czynniki:

 • Ewolucja bazy monetarnej w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro.
 • Ewolucja spreadów kredytowych (HY i IG) w Stanach Zjednoczonych i strefie euro.
 • Ewolucja implikowanej zmienności akcji w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro.

Czynniki te pozwalają wysunąć wnioski, mówiące o tym, że jeżeli nadmierna płynność może prowadzić do stabilizacji cen, to może ona również zwiększyć zmienność cen na giełdzie.

2. Najbardziej zmienne pary walutowe - wynik

Jako miara ryzyka par excellence, zmienność forex pozwala na oszacowanie strat i zysków. Im większa jest zmienność, tym większe jest ryzyko poniesienia straty, ale również wyższe są oczekiwania co do potencjalnych zysków.

Najlepszym sposobem na ochronę z tytułu zmienności wielkości zmian cen jest dywersyfikacja.

Inwestycje

1. Zmienność rynku Forex

Rynek Forex jest często uznawany za rynek zmienny, a zatem niesie ze sobą duże ryzyko. Jak wynika z definicji zmienności również na rynku walutowym jest ona niestabilna. Zazwyczaj w ciągu dnia sesyjnego występują dwa szczyty zmienności, po których następuje faza niskiej zmienności. Zmienność rynku Forex zmienia się zatem w zależności od pory dnia.

Zmienność na rynku Forex zależy od zmienności kursu walutowego i różnych aspektów połączonych w pary walut i ich gospodarek.

Para walutowa, z których jedna pochodzi z gospodarki opartej na towarach, a druga z gospodarki opartej na usługach, będzie na ogół mieć tendencję do większej zmienności, w wyniku nieuniknionych różnic w czynnikach napędzających gospodarkę danych krajów.

Ponadto, różne poziomy stóp procentowych sprawiają, że para walutowa będzie bardziej zmienna niż pary z gospodarek o podobnych stopach procentowych.

Wreszcie, pary krzyżowe (lub "crossy") (które nie zawierają dolara amerykańskiego) i egzotyczne pary walutowe (które nie zawierają głównych walut) charakteryzują się na ogół większą zmiennością.

2. Zmienne waluty

Zmienność danej waluty zależy od kilku czynników, takich jak:

 • Stopa inflacji
 • Stopy procentowe
 • Stabilność geopolityczna
 • Polityka pieniężna
 • Import i eksport
 • Turystyka

3. Zmienne waluty - Jen japoński

Jen jest japońską jednostką walutową od 1870 roku. Jest emitowany przez BOJ (Bank Japonii), będący bankiem centralnym w Japonii, odpowiadającym również za politykę monetarną Japonii.

W tym przypadku polityka monetarna ma na celu ograniczenie aprecjacji jena do odpowiedniego poziomu pozwalającego osiągnąć konkurencyjność gospodarczą kraju.

Jen jest jedną z trzech głównych walut, tuż obok franka szwajcarskiego i dolara amerykańskiego.

4. Zmienne waluty - Juan chiński

Juan to narodowa waluta Chińskiej Republiki Ludowej. Emitowany jest przez Ludowy Bank Chin (People's Bank of China), który sprawuje władzę monetarną w Chińskiej Republice Ludowej. Występuje głównie w korelacji z dolarem amerykańskim.

Ocena wartości juana jest często kwestionowana, ponieważ koszyk walut, do którego jest indeksowany, opiera się głównie na dolarze amerykańskim, a to dewaluuje juana. W związku z czym jest on niedoceniany, utrzymując w ten sposób równowagę w krajach posiadających nadwyżkę bilansu handlowego.

5. Zmienność rynku - Ropa naftowa

Cena baryłki ropy naftowej jest notowana na dwóch giełdach: NYMEX (New York Mercantile Exchange) i ICE (Intercontinental Exchange). Notowania cen mają charakter ciągły, tzn. przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Zmienność cen ropy opiera się na kilku czynnikach:

 • Dane dotyczące produkcji z krajów OPEC (liczba baryłek na dzień)
 • Działania zwłaszcza gospodarki amerykańskiej, publikowane w tygodniowym kalendarzu gospodarczym
 • Międzynarodowa sytuacja geopolityczna
 • Notowania dolara amerykańskiego na rynku walutowym.

6. Zmienność rynku - złoto

Złoto tradycyjnie było bezpieczną przystanią w czasach kryzysu gospodarczego i finansowego. Zmienność cen złota jest ogólnie niższa niż w przypadku innych towarów, nawet jeśli nastąpił gwałtowny spadek jego ceny.

Handluj kontraktami CFD na towary

Handluj CFD na ropę, kawę, złoto, srebro i wiele innych!

7. Zmienność rynku - Bitcoin

Stosunkowe młode aktywo - bitcoin jest jedną z najpopularniejszych kryptowalut. Nie wspominając o bezprecedensowej zmienności, bitcoin jest wyjątkowo niestabilny. Niemniej jednak przyciąga początkujących inwestorów, co wywołuje niepokój i obawy ze strony Komisję Europejską oraz urzędów ds. Rynków finansowych.

8. Zmienność rynku - CAC 40.

Powszechnie przyjmuje się, że zmienność indeksu CAC 40 jest niższa niż w przypadku innych indeksów, takich jak Germany40.

Idea ta opiera się na obliczaniu zmienności indeksów giełdowych. Jeśli można łatwo obliczyć zmienność historyczną CAC 40 , jej zmienność implikowaną można określić na dwa sposoby:

 • Porównując średnie zmiany w sesjach.
 • Obserwując maksymalną amplitudę sesji.

Najbardziej niestabilne waluty Forex

Cofając się kilka lat wstecz do roku, który charakteryzował się wysoką zmiennością, trzema najbardziej niestabilnymi parami walutowymi od połowy sierpnia do połowy września 2016 były:

 1. GBP/NZD
 2. GBP/AUD
 3. GBP/CAD

Oto 4-godzinny wykres GBP/NZD, z naniesionym ATR poniżej.

Źródło: Admirals

Porównajmy go z EUR/CHF, które jest jedną z najmniej niestabilnych par Forex.

Źródło: Admirals

ATR dla tego samego okresu wynosi dla:

 1. EUR/CHF nie więcej niż 21 pipsów
 1. GBP/NZD nie mniej niż 54 pipsy

Możemy więc stwierdzić, że GBP/NZD porusza się w o wiele większym zakresie niż EUR/CHF.

Kryteria, które zostały użyte:

 1. ATR dla 20 sesji jako miara zmienności
 2. Okres 4 tygodni
 3. Analiza jedynie 27 najpopularniejszych par walutowych

Rezultaty sugerują, że wyniki referendum Brexit wciąż mają wpływ na Forex zmienność w odniesieniu do GBP.

Dlaczego zmienność walut jest tak istotna?

Jak wiele technicznych wskaźników, ATR mierzy coś co zdarzyło się w przeszłości. Robimy to w celu oceny wedle wyuczonego podejścia, co prawdopodobnie zdarzy się w przyszłości na rynkach. Tego rodzaju probabilistyka zazwyczaj jest esencją dobrego tradingu. Według moich doświadczeń, dobry trader:

 1. nie próbuje czynić dokładnych prognoz dotyczących przyszłości
 2. próbuje określić generalne możliwości zarobkowe strategii, w długim okresie czasu

Naturalnie, najprawdopodobniej zadajesz sobie właśnie pytanie, czy istnieje możliwość ostrzeżenia przed rosnącą w przyszłości zmiennością. Tak, istnieje.

Jednym z narzędzi używanych przez traderów jest Kalendarz Ekonomiczny. Obserwując jak zmienia się zmienność Forex w zależności od publikacji określonych raportów, wkrótce zrozumiesz, które z nich mogą poruszać rynkami w istotny sposób. Na przykład amerykańskie Biuro Statystyk Rynku Pracy zazwyczaj wypuszcza dane w pierwszy piątek każdego miesiąca. Te dane są niezwykle silnie skorelowane czasowo i historycznie ze wzrostem ekonomicznym. Jako rezultat, raporty powodują często raptowne ruchy na wielu rynkach, w tym także zmienność Forex.

Ale to tylko część historii… ponieważ w ciągu tygodnia mogą występować powtarzalne wzory zmienności. Możesz zapoznać się z nimi samodzielnie, zobaczyć odpływ i powrót zmienności na rynki. Sprawdź nasz przewodnik o godzinach handlu Forex.

Pozostały wpływ zmienności forex na trading

Jak wykorzystać zmienność Forex do zarządzania tradingiem? Na przykład możesz użyć swoich wskaźników zmienności, aby spróbować znormalizować poziom ryzyka podejmowanego przy każdej transakcji na zmienne waluty. Wiąże się to z dostosowaniem wielkości transakcji, aby dostosować ją do zmienności rynku.

Innymi słowy:

 1. Im bardziej zmienna para, tym mniejszy rozmiar kontraktu
 2. Im mniej niestabilna para, tym większy rozmiar kontraktu

Takie działanie pomoże zmniejszyć wpływ zmienności na twój handel. Dlaczego chcesz to zrobić? Wyobraź sobie, że używasz tej samej strategii na wielu parach walutowych. Czy Twoje szanse na wygraną lub przegraną są takie same dla każdej pozycji, którą zajmiesz? W końcu strategia wygrywająca powinna zapewniać ogólny zysk w długim okresie. Takie działanie wygeneruje sekwencję zyskownych i stratnych transakcji. Ale najważniejsze: równowaga tych rezultatów jest wszystkim.

Ważne jest, aby żadne stratne transakcje nie przerosły Twoich przychodów. Może się to zdarzyć, jeśli strata wystąpi na bardziej niestabilnej parze walutowej, gdy nie dostosujesz odpowiednio rozmiaru swojej pozycji, dlatego tak ważna jest zmienność Forex. Przydatność zmienności nie kończy się na tym - może również pomóc w wyborze rynku, który najlepiej pasuje do Twojego stylu handlu. Jeśli jesteś długoterminowym inwestorem trzymającym się trendów, prawdopodobnie będziesz chciał wybrać mniej zmienną walutę. Czemu? Ponieważ niestabilne rynki utrudniają utrzymanie długoterminowego trendu. Nagłe ruchy cen sprawią, że zdarza się momenty, w których część zysków stopnieje. Spójrzmy prawdzie w oczy, to może być trudne dla psychologii tradera. Z drugiej strony, jeśli jesteś swing traderem, prawdopodobnie potrzebujesz więcej zmiennych par.

Rzućmy okiem na szybki przykład rosnącej zmienności. Wspomnieliśmy wcześniej o Brexicie, ponieważ był to przykład, jak zmienność rynku Forex może być skrajna. Przeanalizujmy trading w tym okresie.

Źródło: Admirals

Powyższy wykres pokazuje dzienny wykres EUR / USD, z 10-dniowym ATR wykreślonym poniżej.

Choć eurodolar nie znajdował się na najwyższym poziomie naszej listy par walutowych o wysokiej zmienności, nadal możesz zobaczyć, jak niestabilna była ta para walutowa w tym okresie. Długa czerwona świeca w środku to 24 czerwca 2016 roku, kiedy rynek zareagował na wynik głosowania Brexit. Oczywiście, tak ostry ruch doprowadził ATR do bardzo wysokich poziomów. Ponieważ ATR jest średnią, jego wysoki poziom utrzymywał się przez pewien czas.

Jednak zauważ, jak ATR wzrósł jeszcze przed głosowaniem Brexit? Zmienność Forex faktycznie zaczęła rosnąć na początku czerwca. Zakresy dzienne poniżej 100 pipsów obserwowane w połowie maja wzrosły w ciągu zaledwie kilku tygodni. W dniu 3 czerwca zasięg dnia wynosił 220 pipsów. Okazja do osiągnięcia zysków i strat odpowiednio wzrosła.

Pomyśl o szalonym dniu 24 czerwca: ... gdybyś miał krótką pozycję na EUR/USD ... wzrost zmienności oznaczałby, że Twój zysk przeskoczyłby ponad 500 pipsów.

Podsumowanie

Każda pełna strategia będzie zawierać zasady:

 1. na których rynkach handlować
 2. kiedy handlować określonymi walorami
 3. jak zmieniać rozmiar pozycji
 4. zarządzania ryzykiem

Zmienność Forex, a dokładnie jej znajomość może pomóc w podjęciu decyzji we wszystkich czterech powyższych kwestiach - więc jest to ważne. Jak powiedzieliśmy wcześniej w artykule, miary zmienności zależą od ram czasowych, na których się koncentrujesz. To które ramy czasowe dostarczą Ci najbardziej użytecznych informacji, będzie prawdopodobnie zależało od tego, jakiego typu traderem jesteś.

Będziesz mógł sprawdzić, co działa najlepiej dla Ciebie, jakie dla Ciebie będą najbardziej dochodowe pary walutowe, poprzez proces prób i błędów najlepiej przeprowadzanych na rachunku demo. Mamy nadzieję, że dyskusja na temat najbardziej niestabilnych par walutowych pomoże Ci określić kolejny ważny czynnik w Twojej strategii. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tradingu i strategiach inwestowania skorzystaj z naszych szkoleń online oraz odwiedź dział edukacja, gdzie możesz wiele dowiedzieć się z naszych artykułów i poradników.

Handluj na rynku Forex i CFD

Dostęp do 40 kontraktów CFD na pary walutowe

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

O Admirals

Admirals to wielokrotnie nagradzany i regulowany broker Forex i CFD, oferujący możliwość inwestowania na ponad 8000 instrumentów finansowych za pośrednictwem najpopularniejszych platform handlowych na świecie: MetaTrader 4 i MetaTrader 5

Niniejszym materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Poznaj wykres świecowy i zacznij prognozować przyszłe wahania cen
Japońskie wykresy świecowe oferują traderom więcej informacji niż tradycyjne wykresy słupkowe. Dostarczają one różnych wskazówek wizualnych, ułatwiających zrozumienie trendów cenowych. Pozwalają również traderom wyraźniej dostrzec formacje na rynku Forex i nie tylko.W tym artykule postaramy się zgłę...
Kim jest trader?
Stereotypowo słowo „trader" przywodzi na myśl ludzi stojących w budynku giełdy, machających papierami i przekrzykujących się nawzajem. Zawód ten nie jest tak naprawdę łatwy do zrozumienia, a dzięki rozwojowi internetu przeszedł niesamowitą ewolucję.Kim właściwie jest trader? Czas to wyjaśnić - prost...
Jak zostać traderem Forex?
Handel na rynku Forex oferuje inwestorom wiele możliwości, niesie jednak również ze sobą spore ryzyko.Wiele osób nie odnosi sukcesów i nie osiąga dobrych wyników na światowym rynku walutowym. Według statystyk o wiele większy odsetek inwestorów na rynku Forex traci więcej pieniędzy niż zarabia.Nauka...
Więcej