Polityka Prywatności

Obowiązuje od dnia 25.05.2018

W Admiral Markets doskonale rozumiemy, jak ważne jest, aby chronić dane osobowe naszych klientów. Niniejszy dokument opisuje nasze zasady ochrony prywatności w odniesieniu do informacji, które posiadamy o naszych klientach i naszych działań wobec tych informacji. Zdajemy sobie sprawę, że dane osobowe, które gromadzimy o klientach mają służyć jedynie do celów do jakich zostały zebrane, lub działań dozwolonych na mocy obowiązujących aktów prawa. Niniejsza Polityka prywatności to ujednolicone zasady przedsiębiorstw inwestycyjnych świadczącego usługi pod marką Admiral Markets, należących do Admirals Group AS. Grupa Admiral Markets Group składa się z następujących firm: Admiral Markets AS, Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets Ltd. Cypr i Admiral Markets PTY Ltd. (zwane dalej łącznie jako "Admiral Markets").

Admiral Markets szanuje prywatność każdego użytkownika, który uzyskuje dostęp do naszych stron internetowych, w związku z tym, jesteśmy zobowiązani do podejmowania wszelkich uzasadnionych kroków w celu ochrony informacji związanych z istniejącymi lub potencjalnymi klientami, aplikującymi lub odwiedzającymi. Przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych, osoba powinna zapoznać się z warunkami udostępnionymi w Polityce Prywatności i kontynuować jedynie jeśli zgadza się na warunki w niej zawarte, dotyczące zasad przekazywania, przechowywania i przetwarzania danych.

Admiral Markets ma prawo jednostronnie zmienić podane zasady w dowolnym momencie, powiadamiając klientów nie później niż na 14 dni przed ważnymi zmianami, za pośrednictwem strony internetowej Admiral Markets, wiadomości e-mail lub za pośrednictwem Gabinetu Inwestora. W kwestiach nieuregulowanych przez daną Politykę Prywatności strony kierują się Ogólnymi Warunkami odpowiedniej firmy inwestycyjnej.

1. Definicje

1.1 Klient - oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która weszła w relacje klienckie z Admiral Markets i aktywnie korzysta lub korzystała z usług Admiral Markets aż do zakończenia tych relacji. Potencjalnym klientem jest osoba fizyczna lub prawna, która zamierza korzystać z usług Admiral Markets i dokonała wstępnej rejestracji do korzystania z usług za pośrednictwem Gabinetu Inwestora (bez zawierania relacji klienckiej).

1.2 Dane klienta - oznaczają informacje o Kliencie, które są znane Admiral Markets i które są przetwarzane przez Admiral Markets. Gdy dokument ten odnosi się do `danych osobowych`, oznacza to informacje, z których tożsamość klienta jest zasadnie oczywista. Poszczególne kategorie danych klientów są określone w punkcie 5 niniejszego dokumentu.

1.3 Przetwarzania Danych Klienta - oznacza każdą czynność wykonywaną w odniesieniu do danych klienta, w tym gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie, przechowywanie, zmienianie, przekazywanie, usuwanie, archiwizowanie itp.

1.4 Przetwarzający Dane - osoby prawne w Admirals Group AS. Admiral Markets świadczy usługi inwestycyjne i jest procesorem danych osobowych klienta w odniesieniu do tych usług. W przypadku, gdy klient posiada wiele rachunków handlowych pod wieloma firmami inwestycyjnymi Admiral Markets, wystąpi więcej niż jeden Przetwarzający Dane w obrębie Grupy.

1.5 Upoważniony Przetwarzający - Admiral Markets może także korzystać z autoryzowanych zewnętrznych przetwarzających do przetwarzania danych klienta, w oparciu o zawarte umowy świadczenia usług, które są regulowane przez instrukcje Admiral Markets dotyczące ochrony danych klienta.

2. Zgoda na Przetwarzanie Danych

2.1 Wstępna rejestracja - Aby utworzyć rachunek demonstracyjny lub rzeczywisty rachunek transakcyjny w Admiral Markets, osoba musi dokonać wstępnej rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracji ze strony internetowej Admiral Markets lub bezpośrednio w swoim Gabinecie Inwestora i wyrazić zgodę na warunki wymienione w danej Polityce Prywatności. Klient potwierdza akceptację tych warunków, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym. Jeżeli taka zgoda nie zostanie wydana, Admiral Markets nie może przetwarzać danych osobowych ani świadczyć żadnych usług na rzecz tej osoby.

2.2 Uczestnictwo w kursach i uczestnictwo w kampaniach - Dane klienta będą przetwarzane podczas rejestracji na oferowane webinaria lub seminaria lub podczas wejścia na dowolne strony kampanii Admiral Markets, które wymagają rejestracji - ponieważ Admiral Markets będzie musiał wykorzystywać dane osobowe klienta w celu świadczenia usług i wypełniania obowiązków. We wszystkich takich przypadkach, zgoda klienta na przetwarzanie danych zostanie zebrana za pomocą formularza rejestracyjnego, którego klienci używają do rejestracji, który następnie tworzy dane logowania umożliwiające dostęp do Gabinetu Inwestora.

2.3 Anulowanie wstępnej rejestracji - Kiedy dana osoba anuluje proces rejestracji i jej nie ukończy, dane tej osoby nie zostaną odzyskane przez Admiral Markets, a zatem nie zostaną zapisane do dalszego przetwarzania w przyszłości.

2.4 Odmowa możliwości kontaktu telefonicznego - Osoba ma zawsze prawo zażądać, aby przedstawiciele Admiral Markets nie kontaktowali się z nią telefonicznie. Wniosek ten zostanie zapisany w wewnętrznych systemach Admiral Markets i będzie stanowił oddzielne ograniczenie, które oczywiście będzie respektowane przez Admiral Markets. Żądanie nieotrzymywania kontaktu telefonicznego, nie ma wpływu na korzystanie przez klienta z usług Admiral Markets. Ponadto nie ogranicza to rzeczonej osoby, która mogłaby skontaktować się z Admiral Markets z własnej inicjatywy.

3. Subskrypcja Marketingowych Wiadomości Elektronicznych

3.1 Podczas wstępnej rejestracji do Gabinetu Inwestora, osoba ma prawo wybrać, czy chce otrzymywać e-maile związane z wiadomościami marketingowymi (np. aktualności o firmie, informacje o kampaniach i inne podobne aktualizacje w celu zwiększenia wiedzy klienta związanej z rynkami finansowymi, itp.) na zarejestrowany adres e-mail. Preferencje te można zmieniać w dowolnym momencie przez Gabinet Inwestora, w panelu "Profile". Jest również możliwe, wypisanie się z e-maili marketingowych, klikając na link w wiadomości e-mail, która już została odebrana.

4. Cele Zbierania Danych Klienta

Admiral Markets musi zbierać różne dane, aby określić osobę jako klienta, jak również zapewnić różne aspekty swoich usług. Dane te są zbierane z powodów wymienionych poniżej.

4.1 Weryfikacji tożsamości. Admiral Markets jest zobowiązany do weryfikacji tożsamości osoby przed wejściem w relacje klienckie i utworzeniem rachunku dla tej osoby. W tym celu Admiral Markets może korzystać z usług osób trzecich, które w jego imieniu wykonują weryfikację tożsamości.

4.2 Do utworzenia profilu. W celu przestrzegania obowiązków prawnych, Admiral Markets tworzy profil klienta, gdy pełen wniosek o rzeczywisty rachunek transakcyjny zostanie przejrzany i zatwierdzony przez Admiral Markets. Admiral Markets musi stosować zasady KYC (Know-Your-Client), przed wejściem w relacje z klientem, w celu uniknięcia szkodliwych działań, takich jak pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, a także do wykonywania innych obowiązków nałożonych przez prawo.

4.3 Aby ocenić poziom wiedzy inwestycyjnej Klienta. Admiral Markets musi ocenić poziom wiedzy inwestycyjnej klienta, jego doświadczenie i wykonać ekspertyzę, aby ocenić przydatność i adekwatność oferowanej usługi dla Klienta.

4.4 Wewnętrzne potrzeby biznesowe oraz prowadzenie rejestrów. Admiral Markets musi przetwarzać dane osobowe klientów dla wewnętrznych celów biznesowych i w związku z prowadzeniem rejestru. Takie przetwarzanie leży we własnym uzasadnionym interesie Admiral Markets, w związku z powinnością przestrzegania zobowiązań prawnych. Może ono obejmować wszelką komunikację Admiral Markets z klientem w odniesieniu do usług, które oferuje. Admiral Markets prowadzi również ewidencję, w celu upewnienia się, że klient spełnia swoje zobowiązania, określone w Ogólnych Warunkach odpowiednich firm inwestycyjnych Admiral Markets.

4.5 Zgłaszanie transakcji. Admiral Markets jest zobowiązany do regularnego raportowania do właściwych organów, udziału w rynku produktów i usług znajdujących się w posiadaniu grup klientów, a także innych danych finansowych.

4.6 Marketing. Admiral Markets może używać danych klienta, takich jak lokalizacja lub historia transakcji do dostarczania dostosowanej treści, takiej jak wiadomości, analizy, badania, raporty, kampanie i możliwości szkolenia, które mogą zainteresować klienta, na zarejestrowany adres e-mail klienta. Klient zawsze zachowuje możliwość zmiany swoich preferencji, jeśli chce lub nie chce otrzymywać niniejszych informacji.

4.7 Ulepszanie produktów i usług Admiral Markets. Admiral Markets może od czasu do czasu wykorzystywać dane klienta do analizy i ulepszania swoich produktów i usług.

4.8 Aby zbadać lub rozstrzygnąć dochodzenie lub spór. Admiral Markets może mieć potrzebę użycia zebranych danych klienta, aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami, nakazami sądowymi lub innymi procedurami sądowymi lub wymaganiami odpowiednich organów regulacyjnych. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu rozstrzygania sporów z klientem.

4.9 Do wysyłania ankiet klientom. Admiral Markets może wysyłać ankiety do klienta jako część procesu zasięgnięcia jego opinii, ponieważ w uzasadnionym interesie Admiral Markets leży dostarczenie najlepszych usług dla swoich klientów.

4.10 Analiza danych ze strony internetowej. Szczegółowy przegląd analizy danych strony internetowej znajduje się w Ujawnieniu Plików Cookie Admiral Markets.

4.11 Bezpieczeństwo. Jeśli klient wejdzie do jakichkolwiek pomieszczeń Admiral Markets, Admiral Markets może do celów bezpieczeństwa zarejestrować obraz klienta na swoich kamerach. Admiral Markets może również wykorzystywać dane klienta do rejestrowania osób, które weszły na teren Admiral Markets w danym dniu. Uzasadnionym interesem Admiral Markets jest utrzymanie bezpiecznego środowiska pracy.

5. Kategorie Danych Klienta

Dane klienta mogą być zbierane od klienta, z korzystania przez klienta z usług oraz ze źródeł zewnętrznych, takich jak rejestry publiczne i prywatne. Admiral Markets ma prawo i obowiązek na mocy obszaru swojej działalności, aby sprawdzić dokładność danych klienta zawartych w bazach danych przez okresowe zapytanie klienta, o przejrzenie i/lub poprawienie lub potwierdzenie dokładności danych klienta, odnoszących się do klienta. Admiral Markets nie zbiera wrażliwych informacji o kliencie. Kategorie danych klienta, które są głównie gromadzone i przetwarzane przez Admiral Markets są następujące:

5.1 Dane identyfikacyjne – takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL i dane dotyczące dokumentu tożsamości (np. kopia paszportu lub dowodu osobistego).

5.2 Dane kontaktowe – takie jak adres fizyczny, adres e-mail, numer telefonu i język komunikacji.

5.3 Dane rodzinne – takie jak informacje dotyczące rodziny klienta, spadkobierców i innych powiązanych z nim osób (tylko w przypadkach, gdy klient jest związany z osobą na politycznie eksponowanym stanowisku lub gdy klient zmarł).

5.4 Dane profesjonalne – takie jak poziom edukacji i szczegóły dotyczące zatrudnienia.

5.5 Dane finansowe – takie jak dochód, aktywa i pasywa, zebrane w celu zrozumienia zasobów klienta w kontekście jego działalności handlowej (dla zapobiegania jakiejkolwiek nielegalnej działalności).

5.6 Dane dotyczące pochodzenia majątku lub zasobów – takie jak dane dotyczące partnerów transakcyjnych klienta i działalności gospodarczej (w celu zapobiegania, na przykład, praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu).

5.7 Dane, które umożliwiają Admiral Markets wykonywanie środków należytej staranności w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i zapewnienie zgodności z międzynarodowymi sankcjami, włączając cele relacji biznesowych, rzeczywistych beneficjentów oraz to, czy klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

5.8 Dane dotyczące rezydencji podatkowej klienta – takie jak kraj zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej, osobisty numer identyfikacyjny i obywatelstwo.

5.9 Dane dotyczące komunikacji i aktywności – takie jak dane wizualno- i audiokomunikacyjne, zebrane gdy klient odwiedza oddziały Admiral Markets, włączając w to dane związane z odwiedzinami klienta którejś z witryn internetowych Admiral Markets i Gabinetu Inwestora.

5.10 Dane związane z usługami Admiral Markets – takie jak dane dotyczące wydajności, związane z umowami o świadczenie usług lub ich niewykonania, wykonywanych transakcji, złożonych wniosków, zapytań, reklamacji i stosowanych opłat.

5.11 Dane o nawykach, preferencjach i satysfakcji – takie jak dane o preferencjach, satysfakcji i aktywności w korzystaniu z usług, używanych usługach, ustawieniach osobistych, odpowiedziach ankietowych itp.

5.12 Dane o uczestnictwie w kampaniach – takie jak zdobyte punkty i nagrody wygrane w grach lub kampaniach.

5.13 Dane dotyczące kategorii klasyfikacji klienta, poziomu wiedzy specjalistycznej i poprzednich ekspozycji na rynku finansowym – z uwzględnieniem wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego klienta, celów inwestycyjnych itp.

6. Kontakt z Admiral Markets przez E-mail lub za Pośrednictwem Czatu na Żywo

Podczas e-mailowego kontaktu z Admiral Markets (przez stronę "Kontakt") lub korzystając z funkcji Live Chat, osoba może być poproszona o dostarczenie dodatkowych danych osobowych, jak imię i nazwisko lub adres e-mail. Takie dane będą wykorzystywane do odpowiedzi na jej zapytania oraz do weryfikacji jej tożsamości. Wiadomości e-mail są przechowywane w Admiral Markets w standardowych wewnętrznych systemach kontaktowych, które są bezpieczne i do których nie mogą uzyskać dostępu nieupoważnione osoby zewnętrzne.

7. Odbiorcy Danych Klienta

W razie potrzeby dane klientów są udostępniane innym odbiorcom, do których zaliczamy:

7.1 Władze, takie jak organy ścigania, komornicy sądowi, kancelarie notarialne, organy podatkowe, organy nadzoru i jednostki wywiadu finansowego.

7.2 Osoby prawne w Admirals Group AS. Działalność Admiral Markets jest wspierana przez różne zespoły i funkcje Admiral Markets Group. Admiral Markets może udostępnić im dane osobowe, jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług, administracji platformą transakcyjną, sprzedaży i marketingu, wsparcia klienta i pomocy technicznej. Wszyscy pracownicy Admiral Markets są zobowiązani do przestrzegania zasad zabezpieczeń i prywatności, kiedy zajmują się danymi osobowymi. Admiral Markets może przetwarzać dane osobowe w odniesieniu do strony internetowej i Gabinetu Inwestora w następujących lokalizacjach: Estonia, Zjednoczone Królestwo, Cypr i Australia.

7.3 Instytucje świadczące usługi finansowe, na przykład banki, systemy płatności, instytucje partycypujące w cyklu egzekucji transakcji, rozrachunków i sprawozdawczości (na przykład rynki regulowane jako miejsca realizacji, wielostronne platformy obrotu, zorganizowane platformy obrotu, repozytoria transakcji, brokerzy krajowi i zagraniczni).

7.4 Audytorzy, doradcy prawni i finansowi lub inni procesorzy upoważnieni przez Admiral Markets.

7.5 Strony trzecie utrzymujące rejestry (np. rejestry kredytowe, rejestry ludności, rejestry handlowe, rejestry papierów wartościowych lub inne rejestry przetrzymujące lub pośredniczące w przekazywaniu danych klienta).

7.6 Windykatorzy na podstawie ustalonych roszczeń, sądy i syndycy masy upadłościowej lub niewypłacalności.

7.7 Inne osoby związane ze świadczeniem usług Admiral Markets, takie jak dostawcy usług archiwizacji i usług pocztowych.

7.8 Admiral Markets może używać innych zewnętrznych procesorów upoważnionych do przetwarzania danych klienta. W takich przypadkach Admiral Markets podejmuje niezbędne kroki w celu zapewnienia, że takie podmioty przetwarzające dane będą przetwarzać dane klienta zgodnie z instrukcją Admiral Markets z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

7.9 Admiral Markets może udostępniać dane klientów w przypadku fuzji, sprzedaży, restrukturyzacji, przejęcia, wspólnego przedsięwzięcia, cesji, przeniesienia lub innego rodzaju zbycia całości lub części działalności, aktywów lub akcji Admiral Markets (w tym w związku z bankructwem lub z podobnym postępowaniem).

8. Prawa Klienta

Admiral Markets szanuje prawa klientów do dostępu i kontroli swoich danych osobowych. Admiral Markets odpowie na prośby dotyczące przetwarzania danych osobowych, a w stosownych przypadkach, udostępni, poprawi lub usunie takie dane osobowe.

8.1 Przegląd przetwarzania danych klienta. Na życzenie klienta Admiral Markets zapewnia przegląd zgromadzonych danych klienta, który jest dostępny w jego bazie danych klientów. Przed dokonaniem takiego przeglądu, Admiral Markets poprosi osobę, aby udowodniła swoją tożsamość w celu zmniejszenia ryzyka kradzieży tożsamości. Klient będzie miał również możliwość sprawdzenia przesłanych danych klienta w Gabinecie Inwestora i na platformie transakcyjnej.

8.2 Korekta danych. Jeżeli dane osobowe, które Admiral Markets posiada odnośnie klienta, są niedokładne lub niekompletne, klient jest uprawniony do ich korekty przez Admiral Markets. Admiral Markets może zażądać dodatkowych informacji i dokumentacji wymaganych do potwierdzenia potrzeby żądanej zmiany danych.

8.3 Ograniczenie przetwarzania. Klient może poprosić Admiral Markets o ograniczenie wykorzystania danych klienta do celów marketingowych. Klient może zmienić swoje preferencje dotyczące otrzymywania takich powiadomień w Gabinecie Inwestora poprzez zakładkę "Profile".

8.4 Usunięcie. Klient może poprosić Admiral Markets o usunięcie przechowywanych przez firmę danych osobowych. Żądanie usunięcia danych osobowych danej osoby spowoduje zamknięcie jej rachunku (rachunków), usunięcie danych z aktywnego przetwarzania i zakończenie relacji z klientem. Admiral Markets jest jednak zobowiązany do zachowania danych osobowych klienta w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi, a także zgodnie z wewnętrznymi wymogami dotyczącymi zgodności z zachowaniem dokumentacji. Admiral Markets przechowuje dane przez co najmniej pięć lat po zakończeniu relacji klienckiej, chyba że inne przepisy dotyczące przechowywania danych lub dokumentów są wymagane przez prawo. Niepotrzebne dane klienta zostaną usunięte lub zniszczone.

9. Zautomatyzowany Proces Decyzyjny

Jeśli Admiral Markets podjął decyzję o kliencie opartą wyłącznie na zautomatyzowanym procesie (np. poprzez automatyczne profilowanie), która wpływa na zdolność klienta do korzystania z oferowanych usług lub ma inny znaczący wpływ na klienta, klient może poprosić o niepodleganie takiej decyzji, chyba że Admiral Markets jest w stanie wykazać klientowi, że taka decyzja jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między nim a klientem. Nawet jeśli decyzja jest niezbędna do podjęcia lub wykonania zobowiązań wynikających z relacji klienckiej, klient może zakwestionować decyzję i poprosić o interwencję człowieka. Automatyczne decyzje podejmowane przez system przetwarzania danych, bez udziału klienta, są dozwolone tylko na warunkach i zgodnie z procedurami określonymi przez prawo.

10. Środki Bezpieczeństwa Organizacyjnego, Fizycznego i Informatycznego

Admiral Markets zapewnia, w ramach obowiązujących przepisów, że dane klientów są chronione odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, nielegalnemu przetwarzaniu lub ujawnieniu, przypadkowej utracie, modyfikacji lub zniszczeniu danych. Admiral Markets wdroży organizacyjne, fizyczne, informatyczne i inne niezbędne środki bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę Danych Klienta i monitorować przetwarzanie Danych Klienta. Między innymi takie środki bezpieczeństwa obejmują następujące działania:

10.1 wdrożenie przez Admiral Markets poprzez wewnętrzne zasady wymagań dotyczących przetwarzania, rejestrowania i zapisywania danych klienta, a także procedur sprawdzania zgodności z tymi wymaganiami.

10.2 autoryzacja pracowników Admiral Markets do uzyskiwania dostępu tylko do niezbędnych danych klienta w bazie danych klienta, co jest ściśle zgodne z wykonywanymi obowiązkami służbowymi.

10.3 nałożenie obowiązku zachowania poufności na pracowników Admiral Markets odpowiedzialnych za przetwarzanie danych klientów.

10.4 nieautoryzowane przetwarzanie danych (w tym rejestrowanie, zmiana, usuwanie, odczyt, kopiowanie, transmisja), nieuprawniony transport zapisów i jakiekolwiek inne nieuprawnione użycie danych (nie będące zapisane w oficjalnych obowiązkach) są zabronione.

10.5 Odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym, w razie potrzeby, szyfrowanie danych, stosuje się przy przesłaniu danych za pomocą sprzętu do przekazywania danych lub w transporcie zapisów.

10.6 Każdemu użytkownikowi bazy danych klienta wydaje się osobisty środek uwierzytelniania, umożliwiający korzystanie z bazy danych.

10.7 Admiral Markets zastosuje odpowiednie i wystarczające środki w celu zapewnienia, aby każda operacja przetwarzania danych zostawiła ślad. Umożliwi on później identyfikację osoby, która wykonała tę operację, ustalenie charakteru i czasu operacji oraz wszelkich innych istotnych faktów. Obejmuje to informacje na temat wszelkich transmisji danych oraz określenie, kiedy i przez kogo dane były rejestrowane, zmieniane lub usuwane albo kto i kiedy uzyskiwał dostęp do systemu przetwarzania danych i których danych to dotyczy. Możliwość przywrócenia zawartości danych sprzed modyfikacji będzie dostępna w przypadku dokonywania modyfikacji w danych lub dokumentach.

10.8 Dane osobowe podane przez klienta w związku z rejestracją siebie jako użytkownika w Gabinecie Inwestora są klasyfikowane jako informacje zarejestrowane. Zarejestrowane informacje są chronione na wiele sposobów. Klienci mają dostęp do Gabinetu Inwestora z własną nazwą użytkownika (adres e-mail klienta) i hasłem wybranym przez klienta. Obowiązkiem klienta jest upewnienie się, że login i hasło są znane tylko samemu klientowi.

10.9 Przekazywanie informacji za pośrednictwem zwykłej wymiany wiadomości e-mail nie zawsze jest całkowicie bezpieczne. Admiral Markets dokłada jednak wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów, ale nie może zagwarantować bezpieczeństwa danych klienta przesyłanych pocztą elektroniczną; każda transmisja odbywa się na własne ryzyko klienta. Gdy Admiral Markets otrzyma informacje o kliencie, użyje procedur i funkcji bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

11. Geograficzny Obszar Przetwarzania

11.1 Zasadniczo dane klienta przetwarzane są w Unii Europejskiej / Europejskim Obszarze Gospodarczym (UE / EOG), ale w niektórych przypadkach są przekazywane i przetwarzane w krajach spoza UE / EOG. Wyjątek ten dotyczy danych klienta przechowywanych w Admiral Markets PTY Ltd. (firma inwestycyjna działająca w Australii), które są przetwarzane przez autoryzowanego procesora innego podmiotu z Admiral Markets Group, mianowicie Admiral Markets AS w Estonii.

11.2 Przekazywanie i przetwarzanie danych klientów poza UE / EOG może odbywać się pod warunkiem, że istnieją odpowiednie zabezpieczenia, a działania są podejmowane wyłącznie na podstawie prawnej.

11.3 Na życzenie klienta, klient może otrzymać dalsze szczegóły dotyczące transferu danych klienta do krajów spoza UE / EOG.

12. Przenoszenie Danych

Klient ma prawo do uzyskania danych osobowych przechowywanych przez Admiral Markets, pod warunkiem, że Admiral Markets posiada je w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie, a także do ich ponownego użycia w innym miejscu lub zwrócenia się do Admiral Markets o przekazanie danych stronie trzeciej, wybranej przez klienta. W przypadku przekazania danych stronie trzeciej, prośbę należy uzyskać i zweryfikować wyraźną pisemną zgodę klienta.

13. Dane Kontaktowe

13.1 W przypadku pytań dotyczących treści niniejszej Polityki Prywatności, jeśli dana osoba chciałaby otrzymać kopię danych zgromadzonych przez Admiral Markets lub chciałaby złożyć reklamację lub inny komentarz dotyczący przetwarzania danych, należy skontaktować się z mianowanym Inspektorem Ochrony Danych Admiral Markets drogą pocztową: Dramas 2, 1st floor, 1077 Nicosia, Cyprus; lub poprzez e-mail: dpo@admiralmarkets.com, z dopiskiem "FAO: Data Protection Officer".

13.2 Ogólne dane kontaktowe firm inwestycyjnych Admiral Markets są dostępne na stronie internetowej Admiral Markets: www.admiralmarkets.com, wybierając zakładkę "Kontakt".

13.3 Klient ma prawo zwrócić się do sądu lub eskalować skargę do organu regulacyjnego ds. ochrony danych w swojej jurysdykcji w celu ochrony praw, chyba że obowiązujące przepisy przewidują inną procedurę rozpatrywania takich roszczeń.