Polityka Prywatności

Ostatnio aktualizowano: Luty, 2023

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Admirals Group AS i każdy członek Admirals Group AS (wspólnie "Admirals", "my"), gromadzi i w inny sposób przetwarza dane osobowe klientów i potencjalnych klientów za pośrednictwem swojej strony internetowej i aplikacji mobilnej, w celu świadczenia swoich produktów i usług. W Admirals w pełni rozumiemy, jak ważna jest ochrona Państwa danych osobowych i zobowiązujemy się do postępowania z danymi osobowymi z zachowaniem przejrzystości i uczciwości. Wszelkie gromadzone przez nas dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do celów, dla których je zgromadziliśmy i zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Niniejsza Polityka Prywatności jest regularnie przeglądana i może zostać zmieniona w dowolnym momencie, aby zapewnić, że pozostaje ona aktualna w stosunku do nowych zobowiązań wynikających z obowiązującego prawa, jak również zmian w naszej działalności i praktykach. Wszelkie przechowywane przez nas dane osobowe będą podlegały naszej najnowszej Polityce Prywatności. O istotnych zmianach zostaną Państwo powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej Admirals lub wiadomości e-mail, jednakże zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej Polityki Prywatności, aby zawsze być poinformowanym o tym, jak przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.

W kwestiach nieuregulowanych w danej Polityce Prywatności prosimy o zapoznanie się z Ogólnym Regulaminem danego podmiotu Admirals, w którym dokonali Państwo rejestracji.

1. Stosowanie Polityki Prywatności

1.1 Dla celów obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, odpowiedni podmiot Admirals, w którym się Państwo zarejestrowali, jest "administratorem" danych osobowych zebranych za pośrednictwem naszej strony internetowej www.admiralmarkets.com oraz naszej aplikacji Admirals Mobile App. W przypadku pytań dotyczących wykorzystania Państwa danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z sekcją "Kontakt" znajdującą się na końcu niniejszego dokumentu.

1.2 Polityka ma zastosowanie do danych osobowych dotyczących osób fizycznych, które są obecnymi, byłymi lub potencjalnymi klientami Admirals, jak również danych osobowych dotyczących osób fizycznych związanych z obecnymi, byłymi lub potencjalnymi klientami Admirals, w tym: a) dyrektorów, sekretarzy firm lub innych równorzędnych indywidualnych osób sprawujących urząd w naszych klientach korporacyjnych, b) nominowanych, pośrednich i ostatecznych beneficjentów naszych klientów korporacyjnych, c) pracowników, przedstawicieli, urzędników lub agentów naszych klientów korporacyjnych oraz d) przedstawicieli prawnych i innych osób upoważnionych do działania w imieniu naszych klientów.

2. Definicje

2.1 Klient - oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która zawarła z Admirals relację z klientem i aktywnie korzysta lub korzystała z usług Admirals do momentu zakończenia relacji z klientem. Potencjalny klient to osoba fizyczna lub prawna, która zamierza korzystać z usług Admirals i dokonała wstępnej rejestracji w celu takiego korzystania z usług za pośrednictwem Dashboard (bez zawierania relacji z klientem). Były klient to osoba fizyczna lub prawna, która w przeszłości korzystała z usług Admirals i której relacje biznesowe z Admirals zostały z jakiegokolwiek powodu zakończone.

2.2 Dane klienta - oznacza informacje, które są znane Admirals o kliencie i które są przetwarzane przez Admirals. Kiedy w niniejszym dokumencie mowa jest o "danych osobowych", oznacza to informacje, z których w sposób uzasadniony wynika tożsamość klienta lub informacje, które w połączeniu z innymi istotnymi danymi pozwalają na zidentyfikowanie klienta. Poszczególne kategorie danych klienta zostały określone w punkcie 5 niniejszego dokumentu.

2.3 Przetwarzanie Danych Klienta - oznacza każde działanie, które jest wykonywane z danymi Klienta, w tym zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, bezpieczne przechowywanie, zmienianie, przekazywanie, usuwanie, archiwizowanie itp.

2.4 Podmiot przetwarzający dane - Osoby prawne w ramach Admirals Group AS. Admirals świadczy usługi inwestycyjne i jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe klientów w związku z tymi usługami. W przypadku, gdy klient posiada rachunki handlowe w ramach wielu firm inwestycyjnych Admirals, w ramach Grupy będzie istniał więcej niż jeden podmiot przetwarzający dane.

2.5 Autoryzowany podmiot przetwarzający dane - Admirals może również korzystać z autoryzowanych zewnętrznych podmiotów do przetwarzania danych Klientów, na podstawie zawartych umów o świadczenie usług, które podlegają instrukcjom Admirals w zakresie ochrony danych związanych z Klientami.

3. Subskrypcja Marketingowych Wiadomości Elektronicznych

Podczas wstępnej rejestracji do Dashboard, osoba ma prawo wybrać, czy chce otrzymywać e-maile związane z wiadomościami marketingowymi (np. aktualności o firmie, informacje o kampaniach i inne podobne aktualizacje w celu zwiększenia wiedzy klienta związanej z rynkami finansowymi, itp.) na zarejestrowany adres e-mail. Preferencje te można zmieniać w dowolnym momencie przez Dashboard, w panelu "Profile". Jest również możliwe, wypisanie się z e-maili marketingowych, klikając na link w wiadomości e-mail, która już została odebrana.

4. Legalność i Cele Zbierania Danych Klienta

4.1 Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty na następujących podstawach:

4.1.1 Zawieranie i wykonywanie umowy z Państwem: Jeśli posiadają Państwo rachunek w Admirals lub zarejestrowali się w Dashboard, naszą podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest to, że jest to niezbędne do wykonania Ogólnych Warunków Handlowych Admirals oraz do świadczenia żądanej usługi na Państwa rzecz. Obejmuje to ułatwienie dostępu do naszej platformy, przetwarzanie płatności i realizację transakcji.

4.1.2 Zobowiązania prawne i uzasadnione interesy: Przetwarzamy Państwa dane osobowe, gdy jest to konieczne dla Admirals, aby spełnić zobowiązania prawne i regulacyjne, którym podlegamy, a także gdy jest to konieczne dla uzasadnionych interesów, które mamy w prowadzeniu naszej działalności, gdzie te interesy nie naruszają Państwa interesów, podstawowych praw i wolności.

4.2 Państwa dane osobowe są gromadzone z następujących powodów:

4.2.1 Weryfikacja tożsamości. Admirals jest zobowiązany do weryfikacji tożsamości osoby przed nawiązaniem relacji z klientem i utworzeniem dla niej rachunku handlowego. W tym celu Admirals może korzystać z usług osób trzecich, które w jego imieniu przeprowadzają weryfikację tożsamości.

4.2.2 W celu utworzenia profilu. W celu wypełnienia zobowiązań prawnych Admirals tworzy profil o Kliencie, po tym jak pełna aplikacja o konto handlowe Live została przejrzana i zatwierdzona przez Admirals. Admirals musi stosować zasady KYC (Know-Your-Client) przed wejściem w relację z klientem, aby zapobiec złośliwym działaniom, takim jak pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, a także aby wykonywać inne obowiązki nałożone przez prawo.

4.2.3 Ocena poziomu wiedzy inwestycyjnej Klienta. Admirals musi ocenić wiedzę inwestycyjną Klientów, doświadczenie i wiedzę specjalistyczną w celu uznania odpowiedniości i przydatności oferowanej usługi dla Klienta.

4.2.4 Uczestnictwo w kursach i udział w kampaniach - Dane Klienta będą przetwarzane podczas rejestracji na oferowane webinaria lub szkoleniach, lub podczas używania którejkolwiek ze stron kampanii Admirals, które wymagają rejestracji - ponieważ Admirals będzie musiał korzystać z danych osobowych Klienta w celu wykonywania swoich usług i wypełniania swoich zobowiązań. We wszystkich takich przypadkach zgoda klienta na przetwarzanie danych będzie zbierana za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, którego używa on do zapisania się, co następnie tworzy dane uwierzytelniające do logowania w celu uzyskania dostępu do Dashboard.

4.2.5 Wewnętrzne cele biznesowe i prowadzenie dokumentacji. Admirals musi przetwarzać dane osobowe Klientów w celu wypełnienia swoich zobowiązań prawnych oraz dla wewnętrznych celów biznesowych. Takie przetwarzanie leży w uzasadnionym interesie Admirals. Admirals będzie również prowadzić rejestry zapewniające, że klient wywiązuje się ze swoich zobowiązań, określonych w Warunkach Biznesowych danej firmy inwestycyjnej Admirals.

4.2.6 Raportowanie transakcji. Admirals jest zobowiązany do regularnego raportowania do odpowiednich władz o udziałach rynkowych produktów i usług posiadanych przez grupy klientów, jak również innych danych finansowych.

4.2.7 Marketing. Admirals może wykorzystywać dane o kliencie, takie jak lokalizacja lub historia handlu, aby dostarczać na zarejestrowany adres e-mail dopasowane treści, takie jak wiadomości, analizy, badania, raporty, kampanie i możliwości szkoleniowe, które mogą zainteresować klienta. Klient zawsze zachowuje możliwość zmiany swoich preferencji, jeśli chce lub nie chce już otrzymywać takiej komunikacji.

4.2.8 Ulepszanie produktów i usług Admirals. Admirals może od czasu do czasu wykorzystywać dane klientów, aby pomóc w analizie i ulepszaniu swoich produktów i usług.

4.2.9 Do zbadania lub rozstrzygnięcia zapytań lub sporów. Admirals może potrzebować wykorzystać zgromadzone dane klienta w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, nakazów sądowych lub innych procesów sądowych lub wymogów wszelkich obowiązujących organów regulacyjnych. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu rozstrzygnięcia sporów z klientem.

4.2.10 Wysyłanie ankiet do klientów. Admirals może wysyłać ankiety do klientów w ramach swojego procesu przekazywania informacji zwrotnych od klientów, ponieważ w jego uzasadnionym interesie jest proszenie o informacje zwrotne w celu zapewnienia najlepszej obsługi swoich klientów.

4.2.11 Analiza danych strony internetowej. Proszę znaleźć szczegółową recenzję na temat analizy danych strony internetowej z Admirals Cookie Disclosure.

4.2.12 Bezpieczeństwo. Jeśli klient wejdzie do jakiegokolwiek lokalu Admirals, Admirals może zarejestrować wizerunek klienta na swoich kamerach, w celach bezpieczeństwa. Admirals może również wykorzystać dane klienta do prowadzenia rejestru osób, które weszły do lokalu Admirals w danym dniu. Leży to w uzasadnionym interesie Admirals, aby utrzymać bezpieczne i pewne środowisko pracy.

5. Kategorie Danych Klienta

Dane klienta mogą być zbierane od klienta, z korzystania przez klienta z usług oraz ze źródeł zewnętrznych, takich jak rejestry publiczne i prywatne. Admirals ma prawo i obowiązek na mocy obszaru swojej działalności, aby sprawdzić dokładność danych klienta zawartych w bazach danych przez okresowe zapytanie klienta, o przejrzenie i/lub poprawienie lub potwierdzenie dokładności danych klienta, odnoszących się do klienta. Admirals nie zbiera wrażliwych informacji o kliencie. Kategorie danych klienta, które są głównie gromadzone i przetwarzane przez Admirals są następujące:

5.1 Dane identyfikacyjne – takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL i dane dotyczące dokumentu tożsamości (np. kopia paszportu lub dowodu osobistego).

5.2 Dane kontaktowe – takie jak adres fizyczny, adres e-mail, numer telefonu i język komunikacji.

5.3 Dane rodzinne – takie jak informacje dotyczące rodziny klienta, spadkobierców i innych powiązanych z nim osób (tylko w przypadkach, gdy klient jest związany z osobą na politycznie eksponowanym stanowisku lub gdy klient zmarł).

5.4 Dane profesjonalne – takie jak poziom edukacji i szczegóły dotyczące zatrudnienia.

5.5 Dane finansowe – takie jak dochód, aktywa i pasywa, zebrane w celu zrozumienia zasobów klienta w kontekście jego działalności handlowej (dla zapobiegania jakiejkolwiek nielegalnej działalności).

5.6 Dane dotyczące pochodzenia majątku lub zasobów – takie jak dane dotyczące partnerów transakcyjnych klienta i działalności gospodarczej (w celu zapobiegania, na przykład, praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu).

5.7 Dane, które umożliwiają Admirals wykonywanie środków należytej staranności w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i zapewnienie zgodności z międzynarodowymi sankcjami, włączając cele relacji biznesowych, rzeczywistych beneficjentów oraz to, czy klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

5.8 Dane dotyczące rezydencji podatkowej klienta – takie jak kraj zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej, osobisty numer identyfikacyjny i obywatelstwo.

5.9 Dane dotyczące komunikacji i aktywności – takie jak dane wizualno- i audiokomunikacyjne, zebrane, gdy klient odwiedza oddziały Admirals, włączając w to dane związane z odwiedzinami klienta którejś z witryn internetowych Admirals i Dashboard.

5.10 Dane związane z usługami Admirals – takie jak dane dotyczące wydajności, związane z umowami o świadczenie usług lub ich niewykonania, wykonywanych transakcji, złożonych wniosków, zapytań, reklamacji i stosowanych opłat.

5.11 Dane o nawykach, preferencjach i satysfakcji – takie jak dane o preferencjach, satysfakcji i aktywności w korzystaniu z usług, używanych usługach, ustawieniach osobistych, odpowiedziach ankietowych itp.

5.12 Dane o uczestnictwie w kampaniach – takie jak zdobyte punkty i nagrody wygrane w grach lub kampaniach.

5.13 Dane dotyczące kategorii klasyfikacji klienta, poziomu wiedzy specjalistycznej i poprzednich ekspozycji na rynku finansowym – z uwzględnieniem wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego klienta, celów inwestycyjnych itp.

6. Kontakt z Admirals przez E-mail lub za Pośrednictwem Czatu na Żywo

Podczas e-mailowego kontaktu z Admirals (przez stronę "Kontakt") lub korzystając z funkcji Live Chat, osoba może być poproszona o dostarczenie dodatkowych danych osobowych, jak imię i nazwisko lub adres e-mail. Takie dane będą wykorzystywane do odpowiedzi na jej zapytania oraz do weryfikacji jej tożsamości. Wiadomości e-mail są przechowywane w Admirals w standardowych wewnętrznych systemach kontaktowych, które są bezpieczne i do których nie mogą uzyskać dostępu nieupoważnione osoby zewnętrzne.

7. Odbiorcy Danych Klienta

W razie potrzeby dane klientów są udostępniane innym odbiorcom, do których zaliczamy:

7.1 Władze, takie jak organy ścigania, komornicy sądowi, kancelarie notarialne, organy podatkowe, organy nadzoru i jednostki wywiadu finansowego.

7.2 Osoby prawne w Admirals Group AS. Działalność Admirals jest wspierana przez różne zespoły i funkcje Admirals Group. Admirals może udostępnić im dane osobowe, jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług, administracji platformą transakcyjną, sprzedaży i marketingu, wsparcia klienta i pomocy technicznej. Wszyscy pracownicy Admirals są zobowiązani do przestrzegania zasad zabezpieczeń i prywatności, kiedy zajmują się danymi osobowymi. Admirals może przetwarzać dane osobowe w odniesieniu do strony internetowej i Dashboard w następujących lokalizacjach: Estonia, Zjednoczone Królestwo, Cypr i Australia.

7.3 Instytucje świadczące usługi finansowe, na przykład banki, systemy płatności, instytucje partycypujące w cyklu egzekucji transakcji, rozrachunków i sprawozdawczości (na przykład rynki regulowane jako miejsca realizacji, wielostronne platformy obrotu, zorganizowane platformy obrotu, repozytoria transakcji, brokerzy krajowi i zagraniczni).

7.4 Audytorzy, doradcy prawni i finansowi lub inni procesorzy upoważnieni przez Admirals.

7.5 Strony trzecie utrzymujące rejestry (np. rejestry kredytowe, rejestry ludności, rejestry handlowe, rejestry papierów wartościowych lub inne rejestry przetrzymujące lub pośredniczące w przekazywaniu danych klienta).

7.6 Windykatorzy na podstawie ustalonych roszczeń, sądy i syndycy masy upadłościowej lub niewypłacalności.

7.7 Inne osoby związane ze świadczeniem usług Admirals, takie jak dostawcy usług archiwizacji i usług pocztowych.

7.8 Admirals może używać innych zewnętrznych procesorów upoważnionych do przetwarzania danych klienta. W takich przypadkach Admirals podejmuje niezbędne kroki w celu zapewnienia, że takie podmioty przetwarzające dane będą przetwarzać dane klienta zgodnie z instrukcją Admirals z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

7.9 Admirals może udostępniać dane klientów w przypadku fuzji, sprzedaży, restrukturyzacji, przejęcia, wspólnego przedsięwzięcia, cesji, przeniesienia lub innego rodzaju zbycia całości lub części działalności, aktywów lub akcji Admirals (w tym w związku z bankructwem lub z podobnym postępowaniem).

8. Twoje prawa

Na mocy obowiązujących przepisów mogą Państwo posiadać pewne prawa i zabezpieczenia dotyczące Państwa danych osobowych, które gromadzimy i przetwarzamy. Istnieją ograniczenia takich praw, gdy mają one zastosowanie, a w pewnych okolicznościach możemy nie być zobowiązani lub nie być w stanie spełnić Państwa żądania lub możemy spełnić je tylko częściowo. Admirals dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz, w stosownych przypadkach, aby umożliwić Państwu skorzystanie z praw przysługujących na mocy obowiązujących przepisów.

8.1 Masz prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych lub ich kopii w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mają Państwo również prawo do żądania informacji dotyczących przetwarzania tych danych osobowych. Przed udzieleniem takich informacji Admirals może poprosić osobę fizyczną o potwierdzenie jej tożsamości w celu zmniejszenia ryzyka oszustwa dotyczącego tożsamości.

8.2 Jeżeli dane osobowe, które Admirals posiada na Państwa temat są niedokładne lub niekompletne, mają Państwo prawo do ich aktualizacji lub korekty przez Admirals. Admirals może zażądać dodatkowych informacji i dokumentacji niezbędnej do potwierdzenia potrzeby żądanej zmiany danych.

8.3 Masz prawo sprzeciwić się lub zażądać ograniczenia niektórych procesów przetwarzania, na przykład w celach marketingowych. Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące otrzymywania takiej komunikacji w Dashboard, po wybraniu opcji "Subskrypcje".

8.4 Klient może mieć prawo do żądania, z uzasadnionych przyczyn, usunięcia swoich danych osobowych. Żądanie usunięcia danych osobowych klienta spowoduje zamknięcie jego konta (kont), usunięcie jego danych z aktywnego przetwarzania oraz zakończenie relacji z klientem. Admirals jest jednak zobowiązany do zachowania danych osobowych klienta w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych, jak również zgodnie z wewnętrznymi wymogami zgodności w odniesieniu do utrzymania dokumentacji. Admirals przechowuje dane przez co najmniej pięć lat po zakończeniu relacji z klientem, chyba że inne warunki przechowywania danych lub dokumentów są określone przez prawo. Niepotrzebne dane klientów są usuwane lub niszczone.

8.5 Mają Państwo prawo do uzyskania danych osobowych przechowywanych przez Admirals, o ile Admirals posiada je w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, oraz do ponownego wykorzystania ich w innym miejscu lub poproszenia Admirals o przekazanie ich wybranej przez Klienta osobie trzeciej. W przypadku przekazania danych osobie trzeciej należy uzyskać wyraźną, pisemną zgodę Klienta.

8.6 Masz prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych przez Admirals. Skargę można złożyć drogą elektroniczną na adres: dpo@admiralmarkets.com. Należy zauważyć, że w pewnych okolicznościach możemy nie być zobowiązani lub nie być w stanie spełnić Państwa żądania (żądań) lub możemy spełnić Państwa żądanie (żądania) częściowo. Jeśli uważasz, że Twoje obawy nie zostały przez nas odpowiednio rozpatrzone, możesz mieć prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego ds. ochrony danych, w którym mieszkasz.

9. Zautomatyzowany Proces Decyzyjny

Jeśli Admirals podjął decyzję o kliencie opartą wyłącznie na zautomatyzowanym procesie (np. poprzez automatyczne profilowanie), która wpływa na zdolność klienta do korzystania z oferowanych usług lub ma inny znaczący wpływ na klienta, klient może poprosić o niepodleganie takiej decyzji, chyba że Admirals jest w stanie wykazać klientowi, że taka decyzja jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między nim a klientem. Nawet jeśli decyzja jest niezbędna do podjęcia lub wykonania zobowiązań wynikających z relacji klienckiej, klient może zakwestionować decyzję i poprosić o interwencję człowieka. Automatyczne decyzje podejmowane przez system przetwarzania danych, bez udziału klienta, są dozwolone tylko na warunkach i zgodnie z procedurami określonymi przez prawo.

10. Środki Bezpieczeństwa Organizacyjnego, Fizycznego i Informatycznego

Admirals zapewnia, w ramach obowiązujących przepisów, że dane klientów są chronione odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, nielegalnemu przetwarzaniu lub ujawnieniu, przypadkowej utracie, modyfikacji lub zniszczeniu danych. Admirals wdroży organizacyjne, fizyczne, informatyczne i inne niezbędne środki bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę Danych Klienta i monitorować przetwarzanie Danych Klienta. Między innymi takie środki bezpieczeństwa obejmują następujące działania:

10.1 wdrożenie przez Admirals poprzez wewnętrzne zasady wymagań dotyczących przetwarzania, rejestrowania i zapisywania danych klienta, a także procedur sprawdzania zgodności z tymi wymaganiami.

10.2 autoryzacja pracowników Admirals do uzyskiwania dostępu tylko do niezbędnych danych klienta w bazie danych klienta, co jest ściśle zgodne z wykonywanymi obowiązkami służbowymi.

10.3 nałożenie obowiązku zachowania poufności na pracowników Admirals odpowiedzialnych za przetwarzanie danych klientów.

10.4. niedozwolone przetwarzanie danych (w tym rejestrowanie, zmiana, usuwanie, odczyt, kopiowanie, transmisja), niedozwolony przewóz zapisów i inne niedozwolone korzystanie z danych (nieokreślone przez oficjalne obowiązki) są zakazane.

10.5 Odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym, w razie potrzeby, szyfrowanie danych, stosuje się przy przesłaniu danych za pomocą sprzętu do przekazywania danych lub w transporcie zapisów.

10.6 Każdemu użytkownikowi bazy danych klienta wydaje się osobisty środek uwierzytelniania, umożliwiający korzystanie z bazy danych.

10.7 Admirals zastosuje odpowiednie i wystarczające środki w celu zapewnienia, aby każda operacja przetwarzania danych zostawiła ślad. Umożliwi on później identyfikację osoby, która wykonała tę operację, ustalenie charakteru i czasu operacji oraz wszelkich innych istotnych faktów. Obejmuje to informacje na temat wszelkich transmisji danych oraz określenie, kiedy i przez kogo dane były rejestrowane, zmieniane lub usuwane albo kto i kiedy uzyskiwał dostęp do systemu przetwarzania danych i których danych to dotyczy. Możliwość przywrócenia zawartości danych sprzed modyfikacji będzie dostępna w przypadku dokonywania modyfikacji w danych lub dokumentach.

10.8 Dane osobowe podane przez klienta w związku z rejestracją siebie jako użytkownika w Dashboard są klasyfikowane jako informacje zarejestrowane. Zarejestrowane informacje są chronione na wiele sposobów. Klienci mają dostęp do Dashboard z własną nazwą użytkownika (adres e-mail klienta) i hasłem wybranym przez klienta. Obowiązkiem klienta jest upewnienie się, że login i hasło są znane tylko samemu klientowi.

10.9 Przekazywanie informacji za pośrednictwem zwykłej wymiany wiadomości e-mail nie zawsze jest całkowicie bezpieczne. Admirals dokłada jednak wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów, ale nie może zagwarantować bezpieczeństwa danych klienta przesyłanych pocztą elektroniczną; każda transmisja odbywa się na własne ryzyko klienta. Gdy Admirals otrzyma informacje o kliencie, użyje procedur i funkcji bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

11. Niepełnoletni

Nasze usługi nie są dostępne dla użytkowników w wieku poniżej 18 lat lub wieku legalnej zgody dla jurysdykcji, w której użytkownik przebywa ("Nieletni"). Nie zbieramy świadomie ani nie przetwarzamy w inny sposób danych osobowych od lub o osobach niepełnoletnich. Jeśli użytkownik jest osobą niepełnoletnią, nie powinien korzystać z żadnych naszych usług ani przekazywać nam żadnych danych osobowych. Jeśli dowiemy się, że osoba niepełnoletnia udostępniła nam jakiekolwiek informacje, niezwłocznie usuniemy takie informacje.

12. Geograficzny Obszar Przetwarzania

12.1 Podczas korzystania z naszych usług Państwa dane osobowe są przetwarzane i przechowywane na terenie UE/EOG oraz w innych krajach, w tym w Wielkiej Brytanii. Dane klientów przechowywane w ramach Admirals AU Pty Ltd są przetwarzane przez upoważniony podmiot przetwarzający innego podmiotu z Grupy Admirals, a mianowicie Admirals AS w Estonii.

12.2 My i nasi dostawcy usług możemy przekazywać Twoje dane do jurysdykcji, które mogą nie zapewniać poziomu ochrony danych równoważnego z Twoją jurysdykcją macierzystą, lub przechowywać je w nich lub udzielać do nich dostępu. W przypadku gdy przekazujemy dane osobowe z UE/EOG lub z Wielkiej Brytanii do krajów spoza UE/EOG lub Wielkiej Brytanii, które nie są uznawane za zapewniające odpowiednią ochronę danych, zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia, na przykład umowy międzyfirmowe oparte na Standardowych Klauzulach Umownych wydanych przez Komisję Europejską na mocy prawa UE.

12.3 Na życzenie klienta, klient może otrzymać dalsze szczegóły dotyczące transferu danych klienta do krajów spoza UE / EOG.

13. Ważna informacja dla rezydentów Republiki Południowej Afryki

Admirals zbiera i przetwarza dane osobowe w celach wymienionych w niniejszej Polityce, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (POPIA), ustawą o promocji dostępu do informacji (PAIA) oraz ustawą o Centrum Wywiadu Finansowego (FICA).

14. Kontakt

14.1 W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Admirals lub w celu skorzystania z jakichkolwiek praw wynikających z punktu 8 niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z wyznaczonym przez Admirals inspektorem ochrony danych na adres e-mail: dpo@admiralmarkets.com, lub pocztą: Dramas 2, 1 piętro, 1077 Nikozja, Cypr, wyraźnie oznaczając "FAO: Data Protection Officer ". Należy pamiętać, że możemy poprosić Państwa o podanie dodatkowych informacji w celu weryfikacji Państwa tożsamości przed umożliwieniem Państwu skorzystania z niektórych praw.

14.2 Ogólne dane kontaktowe firm inwestycyjnych Admirals są dostępne na stronie internetowej Admirals: www.admiralmarkets.com, na stronie "Kontakt".