Wpłaty & Wypłaty

Poniżej znajdziesz tabelę z możliwymi sposobami wpłaty i wypłaty środków z Twojego rachunku transakcyjnego w Admiral Markets Cyprus Ltd.

Wpłaty Akceptowane waluty Prowizje i opłaty Minimalna kwota Maksymalna kwota 2 Czas przetwarzania
Przelew bankowy
Zależy od kraju zamieszkania, w tym EUR / BGN / CHF / CZK / GBP / HRK / HUF / PLN / RON / SEK Bezpłatnie brak minimum brak maksimum Do 3 dni roboczych
Visa i MasterCard
EUR / USD / GBP / CHF / PLN / HUF / BGN / CZK / HRK / NOK / RON / SEK Bezpłatnie 50 EUR / USD / GBP / CHF / 200 PLN / 15 000 HUF / 100 BGN / 1 250 CZK / 370 HRK / 450 NOK / 240 RON / 500 SEK 5 000 EUR / USD / GBP / CHF / 20 000 PLN / 1 500 000 HUF / 10 000 BGN / 125 000 CZK / 37 000 HRK / 45 000 NOK / 24 000 RON / 50 000 SEK Natychmiastowo
Klarna
Klarna
EUR / CHF / GBP / CZK / PLN / HUF Bezpłatnie 50 EUR / 50 CHF / 50 GBP / 1 350 CZK / 230 PLN / 18 250 HUF 10 000 EUR / 10 000 CHF / 10 000 GBP / 270 000 CZK / 46 000 PLN / 3 650 000 HUF Natychmiastowo
Skrill
EUR / USD 0,9%, minimum 1 EUR / USD 50 EUR / USD 10 000 EUR / USD Natychmiastowo


Opłaty związane z handlem
Prowizje Stawki prowizji i wartości minimalnej prowizji można znaleźć w sekcji Specyfikacja Instrumentów


Transfer wewnętrzny
Pomiędzy poszczególnymi rachunkami handlowymi klientów:
Rachunki prowadzone w tej samej walucie Bezpłatnie
Rachunki prowadzone w różnych walutach 1% kwoty transferu
Pomiędzy oddzielnymi portfelami Klientów, portfelem, rachunkiem inwestycyjnym oraz Admiral Markets Card:
Portfele, portfel i rachunek w tej samej walucie bazowej Bezpłatnie
Portfele, portfel i rachunek, portfel i karta, rachunek i karta z różnymi walutami bazowymi 2 5 bezpłatnych transferów, następnie 1% od kwoty (min. 1 EUR)


Dodatkowe opłaty
Otwarcie rachunku rzeczywistego lub demonstracyjny Bezpłatnie
Opłata za brak aktywności (obowiązuje od 01.09.2017) 1 10 EUR (miesięcznie)
Opłata za przewalutowanie 3 0,3%

1  Opłata za brak aktywności - kwota obciążająca rachunek handlowy, na którym nie zrealizowano żadnych transakcji w ciągu ostatnich 24 miesięcy i który nie jest wykorzystywany do utrzymywania otwartych pozycji. Opłata jest naliczana tylko wtedy, gdy saldo rachunku jest większe niż zero.

2  limit na 24 godziny na Klienta

3  Transakcje na akcjach, ETF-ach oraz kontraktach CFD na akcje i ETF-y, notowanych w walutach innych niż waluta bazowa twojego rachunku, będą podlegać opłacie za przewalutowanie.


Warunki Realizacji Płatności Admiral Markets Cyprus Ltd

Obowiązuje od dnia 19.01.2018 r.

Poniższe warunki (zwane dalej "Warunki") znajdują zastosowanie do wszystkich operacji transferu środków realizowanych przez Admiral Markets Cyprus Ltd. w celu zasilenia rachunku transakcyjnego lub wypłaty środków z rachunku transakcyjnego (zwanego dalej "Płatność") prowadzonego przez Admiral Markets Cyprus Ltd.

Składając dyspozycję realizacji płatności w Admiral Markets Cyprus Ltd. klient potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował obowiązujące Warunki oraz szczegółowe warunki wybranej w Gabinecie Inwestora metody płatności. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują Ogólne Warunki Umowy Admiral Markets Cyprus Ltd.

1. Płatności

1.1 Klient może złożyć dyspozycję płatności w każdej chwili i zostanie ona zaakceptowana przez Admiral Markets Cyprus Ltd pod warunkiem, że klient pozostaje w ciągłej zgodzie z wymaganiami określonymi w Ogólnych Warunkach Umowy oraz Warunkach Realizacji Płatności Admiral Markets Cyprus Ltd.

1.2 Przelewy zasilające rachunek klienta księgowane są w ciągu jednego dnia roboczego w godzinach (09:00-18:00) pod warunkiem, że przelane środku znajdują się na rachunku bankowym Admiral Markets Cyprus Ltd.

1.3 Admiral Markets Cyprus Ltd realizuje wypłaty środków z rachunku transakcyjnego klienta tego samego dnia roboczego pod warunkiem, że polecenie wypłaty środków zostało złożone przed godziną 18:00. Polecenia wypłaty otrzymane przez Admiral Markets Cyprus Ltd. po godzinie 18:00 w dni robocze lub w weekendy, święta państwowe i bankowe będą realizowane w kolejnym dniu roboczym.

1.4 Admiral Markets Cyprus Ltd nie akceptuje ani nie przetwarzania Płatności kierowanych lub pochodzących od osób trzecich.

1.5 W przypadku dyspozycji wypłaty środków, Admiral Markets Cyprus Ltd. zastrzega sobie prawo do realizacji takiej dyspozycji do tego samego banku, banku pośredniczącego i na ten sam rachunek, z którego zrealizowana została Płatność przez klienta, niezależnie od wybranej lub preferowanej przez klienta metody wypłaty.

1.6 Admiral Markets Cyprus Ltd. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Płatności i zażądania w dowolnym momencie dodatkowych dokumentów w celu sprawdzenia źródła Płatności lub jeśli Admiral Markets Cyprus Ltd. uzna to za zasadne.

2. Dodatkowe szczegóły Płatności

2.1 Szczegółowe informacje dotyczące płatności (np. limity płatności, harmonogramy itp.) będą dostępne w Gabinecie Inwestora po złożeniu dyspozycji Płatności, przy czym każdy klient ponosi pełną odpowiedzialność za zapoznanie się z tymi szczegółami przed złożeniem jakiejkolwiek dyspozycji Płatności.

3. Błędne lub niepoprawne dyspozycje Płatności

3.1 Klient powinien wystrzegać się wszelkich nieprawidłowości przy składaniu dyspozycji Płatności. Ponadto, w przypadku złożenia błędnej lub niepoprawnej dyspozycji Płatności, Admiral Markets Cyprus Ltd. nie jest zobowiązany do odzyskania płatności ze strony Dostawcy Usług Płatności ani do zwrotu klientowi jakichkolwiek powstałych z tego opłat, kosztów lub innych wydatków. Klient jest odpowiedzialny za zrekompensowanie Admiral Markets Cyprus Ltd. wszelkich kosztów lub szkód poniesionych w wyniku błędnej lub nieprawidłowej dyspozycji Płatności.

4. Opłaty

4.1 W przypadku, gdy waluta w jakiej prowadzony jest rachunek klienta różni się od waluty, w której przyjęty został przelew, kwota transferu zostanie przeliczona na walutę, w której prowadzony jest rachunek transakcyjny klienta, przy użyciu kursów wymiany kwotowanych przez bank, do do którego zrealizowany został przelew.

4.2 W przypadku wystąpienia dodatkowych opłat (pobieranych przez bank biorący udział w transferze środków), klient może otrzymać kwotę pomniejszoną o te opłaty. Admiral Markets Cyprus Ltd nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty i opłaty pobrane przez bank.

4.3 W przypadku wybrania opcji transferu, pociągającej za sobą opłatę transakcyjną (np. przelew środków w opcji kosztowej “Odbiorca (BEN)” i/lub “Zleceniodawca i odbiorca (SHA)”) obciążającą rachunek bankowy Admiral Markets Cyprus Ltd, opłaty z tego tytułu zostaną odjęte od kwoty przelewu mającej zasilić rachunek transakcyjny Klienta.

4.4 Obowiązujące opłaty pobierane są w tej samej walucie, w której prowadzony jest rachunek transakcyjny, tj. jeśli walutą bazową rachunku jest EUR, to będą stosowane opłaty w EUR, jeśli waluta bazową rachunku jest GBP, to będą stosowane opłaty w GBP.

4.5 Należy pamiętać, że inwestowanie może wiązać się z dodatkowymi opłatami, które są związane z refinansowaniem (np. swapy lub opłaty odsetkowe) pozycji na dowolnych instrumentach przetrzymywanych przez noc oraz z korektami (zarówno dodatnimi, jak i ujemnymi) z tytułu dostosowań dywidendowych dla pozycji na kontraktach CFD na akcje i indeksy CFD, zgodnie z warunkami przedstawionymi w sekcji Specyfikacja Instrumentów na stronie internetowej Admiral Markets Cyprus Ltd.

5. Prawo lokalne

5.1 Jako, że prawa i regulacje dotyczące usług finansowych i transakcji walutowych mogą znacząco różnić się w zależności od regionu, każdy klient ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich lokalnych przepisów, w szczególności z mogącymi mieć zastosowanie zobowiązaniami podatkowymi.

6. Wadliwe działanie systemów płatności

6.1 Każdy klient powinien zwrócić uwagę na nieodłączną podatność na awarie, opóźnienia i/lub zakłócenia systemów płatności online, w szczególności związane z dostawcą usług płatniczych. Klientowi zdecydowanie zaleca się aktualizację oprogramowania antywirusowego i ciągłe sprawdzanie komputera pod kątem występowania wirusów.

6.2 W żadnym przypadku Admiral Markets Cyprus Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, błędy i/lub niedostępności danego systemu płatności i/lub innego systemu technicznego należącego do, lub wykorzystywanego przez Dostawcę Usługi Płatności i/lub za skutki powstałe w wyniku opóźnień, błędów i/lub niedostępności.


Wypłaty Akceptowane waluty Prowizje i opłaty Minimalna kwota Maksymalna kwota 3 Czas przetwarzania
Przelew bankowy1
Zależy od kraju zamieszkania, w tym EUR / BGN / CHF / CZK / GBP / HRK / HUF / PLN / RON / SEK 2 razy w miesiącu bezpłatna dyspozycja wypłaty środków brak minimum brak maksimum do 3-5 dni roboczych
Visa and MasterCard
EUR / USD / GBP / CHF / PLN / HUF / BGN / CZK / HRK / NOK / RON / SEK Bezpłatnie 1 EUR / USD / GBP / CHF / PLN / HUF / BGN / CZK / HRK / NOK / RON / SEK 5 000 EUR / USD / GBP / CHF / 20 000 PLN / 1 500 000 HUF / 10 000 BGN / 125 000 CZK / 37 000 HRK / 45 000 NOK / 24 000 RON / 50 000 SEK do 3-5 dni roboczych
Skrill
EUR / USD 2 razy w miesiącu bezpłatna dyspozycja wypłaty środków 2 1 EUR / USD 10 000 EUR / USD Natychmiastowo
Specjalne Warunki Przelewów Bankowych:
Wypłata w EUR w Unii Europejskiej EUR 1 EUR brak minimum brak maksimum Do 3 dni roboczych

1  5 EUR / 10 BGN / 6 CHF /150 CZK / 5 GBP/ 40 HRK / 1 500 HUF / 25 PLN / 25 RON / 50 SEK

2  1%, min. 1 EUR / USD

3  limit na 24 godziny na Klienta


Warunki Realizacji Płatności Admiral Markets Cyprus Ltd

Obowiązuje od dnia 19.01.2018 r.

Poniższe warunki (zwane dalej "Warunki") znajdują zastosowanie do wszystkich operacji transferu środków realizowanych przez Admiral Markets Cyprus Ltd. w celu zasilenia rachunku transakcyjnego lub wypłaty środków z rachunku transakcyjnego (zwanego dalej "Płatność") prowadzonego przez Admiral Markets Cyprus Ltd.

Składając dyspozycję realizacji płatności w Admiral Markets Cyprus Ltd. klient potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował obowiązujące Warunki oraz szczegółowe warunki wybranej w Gabinecie Inwestora metody płatności. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują Ogólne Warunki Umowy Admiral Markets Cyprus Ltd.

1. Płatności

1.1 Klient może złożyć dyspozycję płatności w każdej chwili i zostanie ona zaakceptowana przez Admiral Markets Cyprus Ltd pod warunkiem, że klient pozostaje w ciągłej zgodzie z wymaganiami określonymi w Ogólnych Warunkach Umowy oraz Warunkach Realizacji Płatności Admiral Markets Cyprus Ltd.

1.2 Przelewy zasilające rachunek klienta księgowane są w ciągu jednego dnia roboczego w godzinach (09:00-18:00) pod warunkiem, że przelane środku znajdują się na rachunku bankowym Admiral Markets Cyprus Ltd.

1.3 Admiral Markets Cyprus Ltd realizuje wypłaty środków z rachunku transakcyjnego klienta tego samego dnia roboczego pod warunkiem, że polecenie wypłaty środków zostało złożone przed godziną 18:00. Polecenia wypłaty otrzymane przez Admiral Markets Cyprus Ltd. po godzinie 18:00 w dni robocze lub w weekendy, święta państwowe i bankowe będą realizowane w kolejnym dniu roboczym.

1.4 Admiral Markets Cyprus Ltd nie akceptuje ani nie przetwarzania Płatności kierowanych lub pochodzących od osób trzecich.

1.5 W przypadku dyspozycji wypłaty środków, Admiral Markets Cyprus Ltd. zastrzega sobie prawo do realizacji takiej dyspozycji do tego samego banku, banku pośredniczącego i na ten sam rachunek, z którego zrealizowana została Płatność przez klienta, niezależnie od wybranej lub preferowanej przez klienta metody wypłaty.

1.6 Admiral Markets Cyprus Ltd. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Płatności i zażądania w dowolnym momencie dodatkowych dokumentów w celu sprawdzenia źródła Płatności lub jeśli Admiral Markets Cyprus Ltd. uzna to za zasadne.

2. Dodatkowe szczegóły Płatności

2.1 Szczegółowe informacje dotyczące płatności (np. limity płatności, harmonogramy itp.) będą dostępne w Gabinecie Inwestora po złożeniu dyspozycji Płatności, przy czym każdy klient ponosi pełną odpowiedzialność za zapoznanie się z tymi szczegółami przed złożeniem jakiejkolwiek dyspozycji Płatności.

3. Błędne lub niepoprawne dyspozycje Płatności

3.1 Klient powinien wystrzegać się wszelkich nieprawidłowości przy składaniu dyspozycji Płatności. Ponadto, w przypadku złożenia błędnej lub niepoprawnej dyspozycji Płatności, Admiral Markets Cyprus Ltd. nie jest zobowiązany do odzyskania płatności ze strony Dostawcy Usług Płatności ani do zwrotu klientowi jakichkolwiek powstałych z tego opłat, kosztów lub innych wydatków. Klient jest odpowiedzialny za zrekompensowanie Admiral Markets Cyprus Ltd. wszelkich kosztów lub szkód poniesionych w wyniku błędnej lub nieprawidłowej dyspozycji Płatności.

4. Opłaty

4.1 W przypadku, gdy waluta w jakiej prowadzony jest rachunek klienta różni się od waluty, w której przyjęty został przelew, kwota transferu zostanie przeliczona na walutę, w której prowadzony jest rachunek transakcyjny klienta, przy użyciu kursów wymiany kwotowanych przez bank, do do którego zrealizowany został przelew.

4.2 W przypadku wystąpienia dodatkowych opłat (pobieranych przez bank biorący udział w transferze środków), klient może otrzymać kwotę pomniejszoną o te opłaty. Admiral Markets Cyprus Ltd nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty i opłaty pobrane przez bank.

4.3 W przypadku wybrania opcji transferu, pociągającej za sobą opłatę transakcyjną (np. przelew środków w opcji kosztowej “Odbiorca (BEN)” i/lub “Zleceniodawca i odbiorca (SHA)”) obciążającą rachunek bankowy Admiral Markets Cyprus Ltd, opłaty z tego tytułu zostaną odjęte od kwoty przelewu mającej zasilić rachunek transakcyjny Klienta.

4.4 Obowiązujące opłaty pobierane są w tej samej walucie, w której prowadzony jest rachunek transakcyjny, tj. jeśli walutą bazową rachunku jest EUR, to będą stosowane opłaty w EUR, jeśli waluta bazową rachunku jest GBP, to będą stosowane opłaty w GBP.

4.5 Należy pamiętać, że inwestowanie może wiązać się z dodatkowymi opłatami, które są związane z refinansowaniem (np. swapy lub opłaty odsetkowe) pozycji na dowolnych instrumentach przetrzymywanych przez noc oraz z korektami (zarówno dodatnimi, jak i ujemnymi) z tytułu dostosowań dywidendowych dla pozycji na kontraktach CFD na akcje i indeksy CFD, zgodnie z warunkami przedstawionymi w sekcji Specyfikacja Instrumentów na stronie internetowej Admiral Markets Cyprus Ltd.

5. Prawo lokalne

5.1 Jako, że prawa i regulacje dotyczące usług finansowych i transakcji walutowych mogą znacząco różnić się w zależności od regionu, każdy klient ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich lokalnych przepisów, w szczególności z mogącymi mieć zastosowanie zobowiązaniami podatkowymi.

6. Wadliwe działanie systemów płatności

6.1 Każdy klient powinien zwrócić uwagę na nieodłączną podatność na awarie, opóźnienia i/lub zakłócenia systemów płatności online, w szczególności związane z dostawcą usług płatniczych. Klientowi zdecydowanie zaleca się aktualizację oprogramowania antywirusowego i ciągłe sprawdzanie komputera pod kątem występowania wirusów.

6.2 W żadnym przypadku Admiral Markets Cyprus Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, błędy i/lub niedostępności danego systemu płatności i/lub innego systemu technicznego należącego do, lub wykorzystywanego przez Dostawcę Usługi Płatności i/lub za skutki powstałe w wyniku opóźnień, błędów i/lub niedostępności.