Ujawnienie Ryzyka

Admiral Markets i Admirals są uznanymi na całym świecie znakami towarowymi, należącymi do Admirals Group AS. Admiral Markets Cyprus Ltd (zwana dalej również "Firmą") jest zarejestrowana i regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd ("CySEC") pod numerem 201/13, a niniejszy dokument został sporządzony zgodnie z zasadami i wymaganiami CySEC. Inne zasady, na które Klient wyraża zgodę po podjęciu decyzji o otrzymaniu usług inwestycyjnych i dodatkowych świadczonych przez Admiral Markets Cyprus Ltd, są dostępne na naszej stronie internetowej:

https://admiralmarkets.com/pl?regulator=cysec .

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie klientów o potencjalnych ryzykach związanych z obrotem kontraktami na różnice kursowe (CFD) i rynku Forex (FX), zgodnie z wymaganiami Cypriot Investment Services and Activities and Regulated Markets Law of the Republic of Cyprus (N. 87(I)/2017), która transponowała dyrektywę w sprawie rynków instrumentów finansowych II do ustawodawstwa cypryjskiego (ustawa). Poprzez zapoznanie się z niniejszym dokumentem nie zobowiązują się Państwo do przeprowadzania z nami transakcji; jednak treść dokumentu została przygotowana dla jednostek proponujących prowadzenie transakcji Admiral Markets Cyprus Ltd. Uznaje się i należy zauważyć, że niniejsze Ujawnienie Ryzyka nie obejmuje wszystkich rodzajów ryzyka związanego z transakcjami CFD i Forex i stanowi jedynie wskazówkę, która ma pomóc Klientowi w rozpoznaniu potencjalnego ryzyka. Każdy Klient powinien podejmować decyzje świadomie oraz postarać się o uzyskanie wystarczających informacji. Jeśli nie mają Państwo pewności lub nie rozumieją Państwo niniejszego Ujawnienia Ryzyka, powinni się Państwo zwrócić do niezależnego doradcy finansowego.

PRZECZYTAJ PONIŻSZY TEKST PRZED ROZPOCZĘCIEM HANDLU Z ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD. HANDEL NIE JEST ODPOWIEDNI DLA KAŻDEGO. HANDEL FOREX i CFD WIĄŻE SIĘ Z WYSOKIM RYZYKIEM I MOŻE PROWADZIĆ DO CAŁKOWITEJ UTRATY ŚRODKÓW. 

  • Przed rozpoczęciem handlu na Forex i CFD, musisz być świadomy zagrożeń. Wysoki stopień lewarowania związany z tego typu inwestycjami oznacza, że stopień ryzyka w porównaniu do innych produktów finansowych jest wyższy. Dźwignia finansowa (lub handel lewarowany) może działać przeciwko Tobie powodując znaczne straty, jak również pomóc w osiągnięciu ponad przeciętnych zysków. Transakcje lewarowane wiążą się z wysokim ryzykiem i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wysoki poziom dźwigni finansowej może działać przeciwko Tobie, jak i dla Ciebie a szybkość, z jaką zyski i straty mogą występować, oznacza, że klient musi monitorować swoje pozycje na bieżąco - to na kliencie spoczywa wyłączna odpowiedzialność za monitorowanie otwartych transakcji. Przed rozpoczęciem handlu, należy starannie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia finansowego i apetytu na ryzyko.
  • Admiral Markets Cyprus Ltd oferuje tylko realizację transakcji. Nie świadczy działalności doradczej!
  • Wyniki uzyskane w przeszłości w tego typu inwestycjach nie gwarantują przyszłych rezultatów. Należy pamiętać o wszelkich prowizjach i zobowiązaniach podatkowych, których koszt Państwo poniosą w związku z prowadzeniem inwestycji z nami.
  • Admiral Markets Cyprus Ltd nie przyjmuje odpowiedzialności za podatki, do których zapłaty mogą być Państwo zobowiązani, od jakichkolwiek zysków uzyskanych w okresie posiadania rachunku u nas.
  • Zawsze istnieje związek między dużym zyskiem a wysokim ryzykiem. Każdy rodzaj spekulacji, który może przynieść niezwykle wysokie zyski powiązany jest z wysokim ryzykiem. Powinno korzystać się tylko z nadwyżki własnych środków pieniężnych, a kto nie ma takich środków nie powinien uczestniczyć w transakcjach CFD i Forex. Różne instrumenty wiążą się z różnymi poziomami ekspozycji na ryzyko i przy podejmowaniu decyzji o handlu takimi instrumentami należy pamiętać o następujących punktach:

1. Ogólne informacje na temat CFD

CFDs (Contracts for Differences) to złożone produkty finansowe, które na ogół zamykają się, kiedy klient wybiera zamknięcie istniejącej otwartej pozycji i z tego względu na ogół nie posiadają ustalonego terminu wykupu. (Może to podlegać zmianie w zależności od klasy aktywów bazowych i produktu).

CFD można porównać do kontraktów terminowych typu futures, które można zawierać w odniesieniu do pewnych indeksów, metali szlachetnych, ropy naftowej, towarów, kryptowalut lub instrumentów finansowych. Jednak w przeciwieństwie do innych kontraktów terminowych futures, takie kontrakty można rozliczyć wyłącznie w gotówce. Inwestowanie w CFD wiąże się z ryzykiem podobnym do inwestycji w kontrakty terminowe typu futures i powinni Państwo mieć tego świadomość. Transakcje CFD mogą również wiązać się ze zobowiązaniem warunkowym i powinni Państwo mieć świadomość tego konsekwencji, tak jak to zostało określone w paragrafach 3, 5, 17 i 18 poniżej. Wszystkie kontrakty CFD są kontraktami na transakcje różnicowe, co oznacza, że klienci nie mają prawa do instrumentu bazowego lub praw powiązanych, chyba że zostało to wyraźnie określone w CFD. Obejmuje to brak prawa do akcji referencyjnych i prawa głosu.

2. Inwestowanie na rynku Forex, indeksów, metali szlachetnych, ropy i towarów

Inwestowanie na rynku Forex i CFD na kryptowaluty, indeksy, metale szlachetne, ropę i towary wiąże się z podobnym ryzykiem jak inwestowanie w kontrakty terminowe typu futures i powinni Państwo mieć tego świadomość. Takie transakcje lewarowane mogą również wiązać się ze zobowiązaniem warunkowym i powinni Państwo mieć świadomość tego konsekwencji, tak jak to zostało określone w paragrafach 3 i 5 poniżej.

Oprócz standardowego ujawnienia sektorowego zawartego w niniejszym Ujawnieniu Ryzyka, powinni Państwo mieć świadomość, że transakcje lewarowane na rynku Forex i CFD na kryptowaluty, indeksy, metale szlachetne, ropę i towary to jedne z najbardziej ryzykownych form inwestycji dostępnych na rynkach finansowych i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Biorąc pod uwagę możliwość utraty całej inwestycji, spekulacje na rynkach metali szlachetnych, indeksów, ropy, towarów, kryptowalut i walut należy przeprowadzać wyłącznie z wykorzystaniem środków kapitału wysokiego ryzyka, które w przypadku utraty nie będą miały istotnego wpływu na pozycję finansową danej osoby lub instytucji.

3. Rynki zagraniczne

Rynki zagraniczne wiążą się z innymi rodzajami ryzyka niż rynki domowe klienta. W niektórych przypadkach ryzyko będzie większe. Na potencjalne zyski lub straty z transakcji na rynkach zagranicznych lub w walucie obcej wpływ będą miały wahania kursów wymiany walut. Takie podwyższone ryzyko obejmuje ryzyko zmian w polityce lub ekonomii na rynku zagranicznym, które mogą istotnie i trwale zmienić warunki, zbywalność lub cenę waluty obcej.

4. Zlecenia lub strategie zmniejszające ryzyko

Złożenie pewnych zleceń (np. zlecenia „stop loss“ lub „stop limits“), które mają na celu ograniczenie strat do pewnych kwot, może nie sprawdzić się we wszystkich przypadkach, ponieważ warunki rynkowe lub ograniczenia techniczne mogą uniemożliwić realizację takich zleceń. Jeśli klient zawiera transakcje, korzystając z takich zleceń lub strategii, powinien akceptować to ryzyko.

5. Transakcje ze zobowiązaniem warunkowym

Forex i CFD to transakcje z depozytem zabezpieczającym, które wymagają dokonania serii płatności zależnie od wartości kontraktu zamiast natychmiastowej wpłaty całej wartości kontraktu. Istnieje możliwość utraty całości zabezpieczenia wpłaconego Admiral Markets Cyprus Ltd w celu ustanowienia lub utrzymania pozycji. Admiral Markets Cyprus Ltd poddaje otwarte pozycje ponownej wycenie stale każdego dnia sesyjnego, każdy zysk lub strata są natychmiast odzwierciedlone na rachunku, a strata może spowodować wezwanie do wpłaty znacznego dodatkowego zabezpieczenia w krótkim terminie w celu utrzymania otwartych pozycji.

Admiral Markets Cyprus Ltd może również zmienić swoje stawki początkowego depozytu zabezpieczającego i/lub wymagania dotyczące zamierzonych transakcji w dowolnym czasie, informując klientów przed zmianą - co może również spowodować zmianę zabezpieczenia, które są Państwo zobowiązani utrzymać. Jeśli nie utrzymają Państwo wystarczającego zabezpieczenia na swoim rachunku przez cały czas i/lub nie zapewnią dodatkowych środków w wymaganych terminach, Państwa otwarte pozycje mogą zostać zamknięte przy poniesionej stracie i mogą być Państwo zobowiązani do pokrycia wynikającego z tego deficytu.

6. Dźwignia finansowa

Instrumenty pochodne można wykorzystać do zarządzania ryzykiem, jednak niektóre inwestycje nie są odpowiednie dla wielu inwestorów. Transakcje Forex i CFD wiążą się ze znacznym ryzykiem. Lewarowanie i wykorzystanie dźwigni finansowej, które można osiągnąć w transakcjach CFD i Forex, oznacza, że wystarczy wpłacić niewielki depozyt, aby rozpocząć prowadzenie transakcji z Admiral Markets Cyprus Ltd, a ten niewielki depozyt może być źródłem dużych strat lub dużych zysków. Transakcje o wysokim stopniu wspomagania są narażone na istotne zmiany wartości w wyniku relatywnie niewielkich zmian w wartości lub w poziomie bazowego lub powiązanego czynnika rynkowego.

7. Transakcje poza rynkiem regulowanym (OTC)

W transakcjach CFD spekuluje się na podstawie oczekiwanej zmiany ceny określonych aktywów bazowych. Te transakcje nie występują na rynku regulowanym. W odniesieniu do instrumentów finansowych lub aktywów bazowych, które mają zostać wykorzystane w transakcjach CFD, zawrą Państwo umowę bezpośrednio z Admiral Markets Cyprus Ltd. Wszystkie otwarte pozycje z Admiral Markets Cyprus Ltd należy zamknąć z Admiral Markets Cyprus Ltd i nie można ich zamknąć z żadną inną stroną.Udział w transakcjach finansowych OTC może narazić Państwa na większe ryzyko niż transakcje na rynku regulowanym, ponieważ nie istnieje rynek, na którym można zamknąć otwarte pozycje i ceny, a inne warunki są określane przez nas i podlegają wymogom prawnym/regulacyjnym. Transakcje OTC mogą zwiększyć ryzyko płynności i wprowadzić inne istotne czynniki ryzyka: może nie być możliwości, na przykład, oceny wartości pozycji w wyniku transakcji pozarynkowej lub określenia narażenia na ryzyko. Również Admiral Markets Cyprus Ltd nie musi podawać cen nabycia i cen zakupu, a nawet jeśli są podane, Admiral Markets Cyprus Ltd może mieć trudności z określeniem godziwej ceny, w szczególności jeśli odpowiedni kurs wymiany lub rynek dla aktywów bazowych jest zamknięty lub zawieszony.

Są Państwo również narażeni na ryzyko niewykonania zobowiązania przez Admiral Markets Cyprus Ltd; jednak jeśli tak się zdarzy, co jest mało prawdopodobne, należymy do Systemu Rekompensat Usług Finansowych (Financial Services Compensation Scheme – FSCS).

8. Ceny

Ceny opublikowane na platformie transakcyjnej Admiral Markets Cyprus Ltd („Platforma“) niekoniecznie muszą odzwierciedlać szerszy rynek. Admiral Markets Cyprus Ltd wybierze ceny zamknięcia, które zostaną wykorzystane do określenia wymagań w zakresie wymogów depozytowych i w okresowym oznaczaniu pozycji rynkowych na Państwa rachunku i zamykaniu takich pozycji. Admiral Markets Cyprus Ltd oczekuje, że te ceny będą w uzasadniony sposób powiązane z cenami na rynku międzybankowym oraz odpowiednim rynku walutowym lub finansowym („Rynek Referencyjny“), jednak ceny stosowane przez Admiral Markets Cyprus Ltd mogą różnić się od cen dostępnych dla banków i innych uczestników Rynku Referencyjnego. W rezultacie Admiral Markets Cyprus Ltd może ustanawiać wymogi związane z uzupełnianiem zabezpieczenia i pobieraniem zabezpieczeń w dużej mierze według własnego uznania. Jako że produkty są częściowo związane z aktywami bazowymi, należy zapoznać się z ryzykiem związanym z aktywami bazowymi, w tym wahaniami kursów wymiany, zmiennością i lukami cenowymi (nagłymi zmianami ceny, które mogą być spowodowane przez wiele czynników, w tym, lecz nie wyłącznie, przez zdarzenia gospodarcze, ogłoszenia rynkowe oraz okresy, w których nie występują transakcje aktywami bazowymi).

Niegwarantowane zatrzymanie nie ochroni Państwa przed ryzykiem, gdyż nie jest ono natychmiastowe i jedynie uaktywnia zlecenie zamknięcia pozycji po najbliższej dostępnej cenie.

9. Ryzyko weekendowe

Różne sytuacje, rozwój zdarzeń, zawieszenia, nieoczekiwane przerwy w godzinach otwarcia rynku lub zdarzenia, które mogą mieć miejsce podczas weekendów/dni ustawowo wolnych od pracy (w Wielkiej Brytanii lub w innym kraju), kiedy rynek na ogół jest zamknięty, mogą powodować ponowne otwarcie klasy aktywów rynkowych/bazowych w istotnie różnych cenach/na innych poziomach niż przy zamknięciu poprzedniego dnia roboczego/giełdowego. Nie będą Państwo mogli korzystać z Platformy ani składać lub zmieniać zleceń w tych godzinach, kiedy rynki są na ogół zamknięte. Istnieje istotne ryzyko, że zlecenia typu „stop-loss“, które mają na celu ochronę otwartych pozycji w tym czasie, zostaną zrealizowane za znacznie gorszym poziomie niż ich określona cena. Postępując w ten sposób, klient akceptuje to ryzyko oraz fakt, że poniesie odpowiedzialność za każdy deficyt, który może wyniknąć z tej sytuacji.

10. Transakcje elektroniczne

Zawieranie transakcji OTC za pośrednictwem Platformy może się różnić od zawierania transakcji w innych elektronicznych systemach obrotu, a także od zawierania transakcji na rynku konwencjonalnym lub otwartym. Będą Państwo narażeni na ryzyko związane z elektronicznym systemem obrotu, w tym awarie sprzętu lub oprogramowania oraz przestoje systemu w odniesieniu do Platformy, Państwa systemów i infrastruktury łączności (na przykład Internetu), dzięki której są Państwo połączeni z platformą.

11. Transakcje śróddzienne (intraday)

Zawieranie transakcji śróddziennych może prowadzić do zawarcia dużej liczby transakcji.

12. Zawieszenie handlu

W pewnych warunkach likwidacja pozycji może być trudna lub niemożliwa. Może to mieć miejsce, na przykład, w okresach szybkich zmian cen, kiedy cena za aktywa bazowe wzrasta i spada podczas jednego dnia sesyjnego w sposób powodujący ograniczenie lub zawieszenia zawierania transakcji dotyczących aktywów bazowych. Kiedy tak się zdarzy, klient akceptuje wszelkie ryzyko powiązane oraz fakt, że poniesie odpowiedzialność za każdy deficyt, który może wyniknąć z tej sytuacji. Klient powinien mieć świadomość, że w pewnych okolicznościach firma Admiral Markets Cyprus Ltd może być zmuszona do zamknięcia pozycji z powodu instrukcji regulacyjnych lub dotyczących wymiany i Admiral Markets Cyprus Ltd nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego straty.

13.Prowizje

Przed przystąpieniem do zawierania transakcji należy otrzymać szczegółowe informacje dotyczące wszelkich prowizji i innych opłat, do których zapłaty będą Państwo zobowiązani zgodnie z Tabelą Opłat dostępną na stronie internetowej Admiral Markets Cyprus Ltd. Klienci powinni zapoznać się z potencjalnymi kosztami lub zobowiązaniami, którymi mogą zostać obciążeni, w tym, lecz nie wyłącznie: kosztami transakcji swapowych, czynności podejmowanych przez spółkę, takich jak emisja akcji z prawem poboru, dywidendy, podział akcji itp.

14. Niewypłacalność

Każda niewypłacalność lub niewywiązanie się z zobowiązań może prowadzić do zlikwidowania lub zamknięcia pozycji bez Twojej zgody. Dodatkowo, przeniesiesz pełną własność i tytuł do części wszystkich pieniędzy, które wpłacisz do Admiral Markets Cyprus Ltd. Będzie to kwota konieczna do zabezpieczenia obecnych lub przyszłych, faktycznych lub warunkowych zobowiązań wobec Admiral Markets Cyprus Ltd, w tym wymogów dotyczących depozytów zabezpieczających.

Admiral Markets Cyprus Ltd określi kwotę pieniędzy potrzebną do zabezpieczenia zobowiązań względem Admiral Markets Cyprus Ltd według własnego uznania na bieżąco (w oparciu o codzienne otwarte pozycje i transakcje, biorąc pod uwagę warunki rynkowe), których wysokość może przekraczać wymogi depozytu zabezpieczającego. Nie będziesz posiadał prawnie zastrzeżonych roszczeń dotyczących tej kwoty, która nie będzie podlegała segregacji lub innym obowiązkom zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pieniędzy klienta obowiązującymi od czasu do czasu i regulowanymi przepisami prawa i która może być rozporzadzana przez Admiral Markets Cyprus Ltd na własny rachunek. Taka kwota pieniędzy może być zatem nie do odzyskania w przypadku niewypłacalności lub niewykonania zobowiązania przez Admiral Markets Cyprus Ltd.

15. Komunikacja

Admiral Markets Cyprus Ltd nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające ze zbyt późnego przeczytania lub nieotrzymania wiadomości przesłanych przez nas do klienta w jakiejkolwiek formie. Klient akceptuje również, że wszelkie straty wynikające z nieuprawnionego dostępu osób trzecich do platformy transkakcyjnej klienta nie stanowią odpowiedzialności Admiral Markets Cyprus Ltd, z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa ze strony firmy lub jej personelu. Klient ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych dotyczących logowania, a Admiral Markets Cyprus Ltd zdecydowanie zaleca niezapisywanie i niezachowywanie danych do logowania.

Ponadto, każdy Klient jest informowany o fakcie i akceptuje fakt, że główny sposobem komunikacji będzie komunikacja w formie elektronicznej, przykładowo poprzez e-mail i za pomocą informacji zamieszczanych na naszych stronach internetowych.

16.Doradztwo

Admiral Markets Cyprus Ltd nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego i jest wyłącznie platformą realizacji zleceń. Zgodnie z uprawnieniami możemy dokonać ogólnej oceny rynków; taka ocena nie stanowi jednak indywidualnego doradztwa inwestycyjnego i nie uwzględniamy w niej Państwa indywidualnej sytuacji. Klient podejmuje samodzielnie wszelkie decyzje transakcyjne.

Wszelkie ogólne informacje dostarczane za pomocą naszych analiz, szkoleń online (webinaria), szkoleń stacjonarnych (seminaria) i materiałów video, na wewnętrznych stronach internetowych lub za pomocą środków zewnętrznych, takich jak kanały YouTube, mają charakter wyłącznie informacyjny i stanowią one subiektywne zdanie autora lub moderatora. Niniejsze materiały nie stanowią porady inwestycyjnej ani rekomendacji i tym samym podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Analitycy oraz autorzy mogą handlować, posiadać lub inwestować w produkty inwestycyjne takie jak: akcje, Forex, kontrakty CFD, towary, kontrakty terminowe Futures i inne instrumenty.

Na mocy prawa, jesteśmy zobowiązani do oceny dopasowania danego rodzaju produktu do typu osoby, która przekazuje podobne informacje jak Państwo. Nie oznacza to jednak, że poprzez umożliwienie otwarcia rachunku świadczymy usługi indywidualnego doradztwa inwestycyjnego, potwierdzając, że ten produkt jest dla Państwa odpowiedni w Państwa sytuacji – wskazujemy raczej, że może on być odpowiedni dla kogoś z tym samym ogólnym poziomem wiedzy i doświadczenia. W tym celu wymagamy od Państwa przekazania informacji dotyczących Państwa doświadczenia inwestycyjnego, wartości posiadanych aktywów, poziomu edukacji oraz innych informacji, które uznajemy za istotne. Nie monitorujemy czy Państwa sytuacja finansowa pozostaje bez zmian; aktualizacja istotnych informacji mogących mieć wpływ na dopasowanie produktów stanowi wyłączną odpowiedzialność klienta.

17. Czynności korporacyjne; CFD na akcje

Należy zauważyć, że warunki uzyskane podczas czynności podejmowanych przez spółkę mogą być mniej korzystne niż w przypadku własności instrumentu bazowego, ponieważ wprowadzane przez nas zmiany muszą być reakcyjne i należy je wprowadzić wcześniej niż czynność podejmowana przez spółkę. Z tego względu mogą Państwo mieć znacznie mniej czasu na podjęcie decyzji; dostępne opcje mogą być bardziej ograniczone/mniej korzystne, a także w niektórych przypadkach może nie być opcji zamknięcia pozycji. Biorąc pod uwagę fakt, że czynności podejmowane przez spółkę często mogą zostać ogłoszone z bardzo krótkim wyprzedzeniem, mogą Państwo nie mieć okazji do zamknięcia pozycji w celu uniknięcia konsekwencji i takie działania mogą wymagać przeznaczenia większej ilości środków na pokrycie zabezpieczenia w bardzo krótkim czasie.

18. Krótka sprzedaż kontraktów CFD na akcje

Krótka sprzedaż kontraktów CFD na akcje wiąże się z dodatkowym ryzykiem, które nie dotyczy pozycji długich. Obejmuje ono, między innymi, zobowiązanie do przyjęcia drugiej strony możliwości zakupu, np. prawa emisji, które spowodują, że pozycja jeszcze bardziej się skróci, a ceny będą niekorzystne; lub zapłacą Państwo sumę w celu odkupienia praw, które mogą zostać wybrane przez Admiral Markets Cyprus Ltd bez Państwa udziału na warunkach określonych przez Admiral Markets Cyprus Ltd; lub informacje będzie trzeba przekazać w krótszym terminie niż w przypadku akcji bazowych; mogą zostać Państwo zmuszeni do odkupienia akcji z powodu czynności podejmowanych przez spółkę, warunków pożyczania akcji lub wymogów/zmian regulacyjnych, a także mogą Państwo ponosić różne koszty wypożyczenia w czasie, kiedy pozycja pozostaje otwarta.

19. Monitorowanie pozycji

Klienci ponoszą odpowiedzialność za stałe monitorowanie otwartych przez siebie pozycji i zawsze powinni mieć możliwość prowadzenia takiego monitoringu. Będziemy starać się zamykać pozycje po wykorzystaniu środków z zabezpieczenia, nie możemy jednak zagwarantować, że będzie to możliwe, i z tego względu mogą Państwo ponieść odpowiedzialność za wynikający z tego niedobór środków.

Niniejszy dokument należy czytać razem z Ogólnymi Warunkami Umowy, Polityką Najlepszej Realizacji Zlecenia oraz innymi dokumentami przekazanymi lub w inny sposób udostępnionymi klientowi na naszej stronie internetowej.

20. Korekty Dywidend na pozycjach CFD

20.1 Korekty Dywidend na Indeksy Cash Index CFD

W sytuacji, gdy instrumentem bazowym jest akcja wchodząca w skład indeksu cash CFD, na której następuje odcięcie dywidendy, cena indeksu cash CFD zostanie skorygowana o wartość dywidendy. Ważona część dywidendy z indeksy cash CFD zostanie przelana na rachunek klienta w przypadku posiadania pozycji długich, a zostanie odjęta z Rachunku w przypadku pozycji krótkich.

20.2 Korekty Dywidend na Indeksy Akcyjne CFD

W sytuacji, gdy dla Akcji CFD instrumentem bazowym jest akcja i nastąpi odcięcie dywidendy, cena Akcji CFD zostanie skorygowana tak aby odzwierciedlić dywidendę. Wartość dywidendy zostanie dodana do Rachunku klienta w przypadku pozycji długich a odjęta w przypadku pozycji krótkich.

20.3 Podatek od Korekt Dywidend

Wypłaty dywidend zostaną przelane na Rachunek klienta po uprzednim potrąceniu standardowych podatków. Admiral Markets Cyprus Ltd aktualnie nie obsługuje ani nie oferuje preferencyjnych stawek podatkowych, dostępnych ze względu na status prawny lub rezydencję podatkową.

21. Pozycje Zabezpieczone

Pozycje Hedge - należy pamiętać, że pozycje hedge (jednoczesna pozycja long - kupna i short - sprzedaży na danym instrumencie finansowym) może nie w pełni stabilizować Twój Poziom zabezpieczenia (Margin level). Z uwagi na to, na Twoim rachunku może wystąpić Stop Out mimo posiadanej pozycji hedge. Może się to zdarzyć ze względu na nastepujące okoliczności:

  1. Zyski/Straty z tytułu pozycji short (sprzedaży) są kalkulowane po cenie Ask podczas gdy Zyski/Straty z tytułu pozycji long (kupna) są kalkulowane po cenie Bid. Podczas nienormalnych warunków rynkowych spready mogą się rozszerzyć co negatywnie wpłynie na Twój Poziom zabezpieczenia (Margin level) i ostatecznie może doprowadzić do likwidacji posiadanych pozycji.
  2. Zyski/Straty z tytułu posiadanych pozycji są kalkulowane w walucie bazowej, a następnie przeliczane na walutę rachunku z wykorzystaniem kursów walutowych platformy. Jeśli pozycje hedge zostały otwarte w innym czasie/po innej cenie, to Zyski/Straty na rachunku mogą podlegać wahaniom kursu waluty rachunku i skutkować zmniejszeniem Poziomu zabezpieczenia (Margin level), co ostatecznie może doprowadzić do likwidacji posiadanych pozycji.

22. Wyłączenie Odpowiedzialności za tłumaczenia

Strona internetowa Admiral Markets Cyprus Ltd korzysta z różnych narzędzi tłumaczeniowych, aby przetłumaczyć strony z tej witrynie do użytku w innych krajach. Narzędzia tłumaczeniowe pozwolą zrozumieć ogólny zamiar oryginalnej zawartości, ale nie zawsze będą zawierać prawidłowe tłumaczenie. Oficjalny tekst to angielska wersja witryny Admiral Markets Cyprus Ltd https://admiralmarkets.com/pl?regulator=cysec. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w tłumaczeniu nie są wiążące i nie mają żadnego skutku prawnego dla celów zgodności lub egzekucji. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań dotyczących dokładności informacji przedstawionych przez przetłumaczoną wersję serwisu, zapoznaj się z oficjalną angielską stroną internetową. Admiral Markets Cyprus Ltd nie ponosi odpowiedzialności za dokładność tłumaczenia. Ze względu na złożoność językową oraz możliwość różnych tłumaczeń i interpretacji poszczególnych słów i zwrotów, istnieją nieodłączne ograniczenia w tłumaczeniach. Stąd też, Admiral Markets Cyprus Ltd zaleca zbadanie i weryfikację tłumaczenia powstałego w wyniku korzystania z tej usługi i nie ponosi odpowiedzialności za jej dokładność.