Procedura otwarcia rachunku

Przed otwarciem u nas rachunku i rozpoczęciem handlu, prosimy o zapoznanie się z umowami i innymi dokumentami dotyczącymi Admiral Admirals Europe Ltd. Dokumenty te pozwalają zapoznać się z naszą odpowiedzialnością prawną oraz z ogólnymi praktykami biznesowymi. Nasze Ogólne Warunki, jak również pozostałe istotne dokumenty można znaleźć w sekcji Dokumenty i Polityki na naszej stronie internetowej. Możesz również poprosić o dostarczenie kopii tych dokumentów kontaktując się z nami bezpośrednio pod numerem tel. +357 22205973 lub wysyłając e-mail na adres hello@admiralmarkets.com.

Aby rozpocząć procedurę otwarcia rachunku, zarejestruj się w Dashboard.

Dokumenty niezbędne dla Osoby Fizycznej:

 1. Kopia ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszportu lub inny dokument potwierdzający tożsamość wydany przez rząd).
 2. Potwierdzenie miejsca zamieszkania (na przykład rachunek za media, dokument wydany przez właściwy urząd) nie starsze niż 3 miesiące i zawierające pełny adres.
 3. Umowa Klienta dla Osoby Fizycznej - generowana automatycznie z Dashboard po wypełnieniu aplikacji dla rachunku rzeczywistego.
  1. Należy pamiętać, że dla celów KYC ("Poznaj Swojego Klienta"), Admirals Europe Ltd. może wymagać dostarczenia dodatkowych dokumentów, w przypadkach gdy wyżej wymienione dokumenty będą uznane za niewystarczające.

Dokumenty niezbędne dla Osoby Prawnej z EU i EOG:

 1. Dowód osobisty lub paszport osoby upoważnionej do reprezentacji spółki;
 2. Wyciąg z rejestru lub świadectwo rejestracji osoby prawnej (akt założycielski spółki lub umowa spółki) lub notarialny odpis, zawierający:

  - nazwę osoby prawnej, zakres działalności, siedzibę i adres przedsiębiorstwa;
  - numer rejestracyjny i datę rejestracji;
  - imiona i nazwiska, miejsca zamieszkania i numery PESEL członków organu zarządzającego;
  - datę wystawienia dokumentu;
  Uwaga! Przedłożone dokumenty nie mogą być starsze niż 6 miesięcy.

Jeżeli osoby prawne zostały zarejestrowane w innych rejestrach niewymienionych powyżej, muszą przedłożyć następujące dokumenty:
- Memorandum i/lub Statut Spółki;
- Świadectwo rejestracji wydane przez rejestr przewidziany przez ustawodawstwo;
- Dokument poświadczający upoważnienie przedstawiciela lub przedstawicieli prawnych (w zależności od prawa do reprezentacji);
- Ostatni rachunek za media potwierdzający miejsce prowadzenia działalności.

Należy pamiętać, że przedstawiciele Admirals Europe Ltd mają prawo zażądać dodatkowych dokumentów (takich jak poświadczone notarialnie pełnomocnictwo, rachunki za media, wyciągi bankowe itp.), jeśli uznają to za konieczne do zastosowania środków należytej staranności w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Dokumenty Opisujące Warunki świadczenia usług oferowanych przez Admirals Europe Ltd.

Przed otwarciem rachunku handlowego należy zapoznać się, zrozumieć i zaakceptować wszystkie poniższe dokumenty:Dokumenty zawierające Kluczowe Informacje


Dokumenty zawierające Kluczowe informacje dla InwestorówDodatkowe DokumentyArchiwum poprzednich dokumentów