Co to jest CFD

Czerwiec 15, 2021 13:40 Europe/Warsaw

CFD Definicja  

CFD jest umową pomiędzy dwiema stronami - sprzedającym i kupującym - o przeniesieniu różnicy między aktualną wartością składnika aktywów (w momencie zawarcia umowy) a jego wartością przyszłą (w momencie zamknięcia kontraktu).

CFD jest finansowym instrumentem pochodnym, który jest aktywnie wykorzystywany w handlu. W przypadku CFD sprzedający nie jest zobowiązany do posiadania rzeczywistych aktywów, a kupujący nie jest uprawniony do żądania ich dostawy. Dlatego kontrakty CFD są wykorzystywane głównie w celach spekulacyjnych, tj. w celu czerpania zysków z różnicy cen.

 • Synonimy: Kontrakt różnicy kursowej, kontrakt różnic kursowych, kontrakt na różnice kursowe, kontrakt CFD, CFD
 • Etymologia: angielski skrót CFD oznacza "Contract for Difference", a po polsku oznacza "Kontrakt Różnic Kursowych"


Co to jest CFD - Podstawowe słownictwo 

 • Otwarcie kontraktu CFD to otwarcie transakcji kupna lub sprzedaży określonego aktywa po wybranym wolumenie. 
 • Zamknięcie kontraktu CFD to zamknięcie wcześniej otwartej transakcji kupna lub sprzedaży określonego aktywa po wybranym wolumenie. 
 • Pozycja (zlecenie, trade) to transakcja kupna lub sprzedaży wybranego aktywa w określonym wolumenie. 
 • Wolumen kontraktu CFD (lot) to liczba jednostek wybranego aktywa, którymi trader planuje handlować za pomocą kontraktu CFD. Dla wygody objętość jest wyrażona w lotach. W wielu terminalach handlowych minimalna wielkość do otwarcia pozycji to 0,01 lota. 
 • Rynek Forex to rynek walutowy, który nie wymaga stosowania kontraktów CFD, ale na którym możliwe jest zawieranie transakcji kupna lub sprzedaży różnych walut. W finansach kontrakty CFD i Forex (FX) w handlu z definicji są różnymi instrumentami handlowymi. Handlując parą walutową, trader zawsze kupuje jedną walutę i sprzedaje inną. Nie musi więc używać dodatkowych instrumentów pochodnych, aby otwierać transakcje kupna lub sprzedaży. 
 • Handel CFD na Giełdzie – co to jest? Jest to realizacja transakcji kupna i sprzedaży za pomocą instrumentów giełdowych 
 • Otwarcie pozycji kupna ("długa" lub BUY) oznacza otwarcie transakcji na wzrost notowań wybranego aktywa. Na przykład, jeśli trader przewiduje wzrost notowania akcji „Apple” z 125,00 do 130,00 dolarów, może otworzyć pozycję kupna dla kontraktów CFD na te akcje. Z definicji, jeśli ceny wzrosną, trader może zarobić. 
 • Otwarcie pozycji sprzedaży ("krótkiej" lub SELL) oznacza otwarcie transakcji na spadek notowań wybranego aktywa. Na przykład, jeśli trader przewiduje spadek notowania akcji „Apple” z 125,00 do 120,00 dolarów, może otworzyć pozycję sprzedaży. Jeśli notowania spadną, trader może zarobić. 
 • Modyfikacja otwartej pozycji to modyfikacja poziomów Stop Loss i Take Profit otwartej pozycji. Poziomy te są ustawione w terminalu handlowym, aby automatycznie zamknąć otwartą pozycję, jeśli cena osiągnie określone wartości - ze stratą lub zyskiem dla tradera. 
 • Zamknięcie otwartej pozycji polega na ustaleniu zysku lub straty na otwartej pozycji. Zamykanie może odbywać się automatycznie lub ręcznie. 
 • Margin Call - jest to żądanie brokera do zasilenia rachunku, spowodowane znaczną nierentowną pozycją tradera. W takim przypadku, jeśli trader nie podejmie żadnych działań, a jego strata będzie nadal rosła, sam broker zamknie otwarte pozycje tradera (w przeciwnym razie broker poniesie straty). 

Zacznij handlować z rzeczywistymi kwotowaniami na koncie demo. Korzystaj z wirtualnych pieniędzy i stwórz własną strategię handlową ZA DARMO! 

CFD definicja - zgodnie z obowiązującymi zasadami 

Czym jest kontrakt CFD zgodnie z definicją i wytycznymi dużych organizacji, takich jak Urząd Nadzoru Finansowego (FCA), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) oraz Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC)? 

 • Zgodnie z definicją ESMA (dostępną 11 czerwca 2021 r.) przetłumaczoną na język polski, CFD to umowa między „kupującym” a „sprzedającym” w celu wymiany różnicy między bieżącą ceną aktywów bazowych (akcji, walut, towarów, indeksów itp.) a ich ceną w momencie zamknięcia kontraktu. 
 • Zgodnie z definicją CySEC (dostępną 11 czerwca 2021 r.) przetłumaczoną na język polski, kontrakty CFD to umowy między dwiema stronami w celu wymiany różnicy między aktualną ceną aktywów bazowych (które mogą być akcjami, walutami, towarami, indeksami itp.) a ich ceną w dniu wygaśnięcia umowy. Zysk lub stratę oblicza się w momencie wygaśnięcia kontraktu, mnożąc różnicę między tymi dwoma cenami przez liczbę zainwestowanych kontraktów CFD. 
 • Zgodnie z definicją FCA (dostępną 11 czerwca 2021 r.) przetłumaczoną na język polski, kontrakty na różnice kursowe (CFD) to złożone, lewarowane instrumenty pochodne. Są one zazwyczaj oferowane konsumentom detalicznym za pośrednictwem internetowych platform handlowych. 

W związku z tym, reasumując powyższe informacje można stwierdzić, że kontrakt CFD jest produktem pochodnym, który daje jego posiadaczowi ekspozycję ekonomiczną, która może być długa lub krótka, na różnicę między ceną aktywów bazowych na początku umowy a ceną na końcu umowy. 

HANDLUJ CFD

Kontrakty CFD co to jest - jak działają? 

Kontrakt CFD umożliwia otwarcie transakcji kupna lub sprzedaży. Pod tym względem kontrakty CFD pozwalają potencjalnie czerpać korzyści zarówno ze wzrostu kwotowań instrumentu handlowego, jak i ich spadku. Oto wyjaśnienie, jak działa CFD. 

✅ Weźmy przykład kursu notowań akcji „Tesla” (TSLA), aby zrozumieć, jak działają kontrakty CFD. Jeśli trader zakłada, że w przyszłości notowania Tesli wzrosną z 610 USD do 700 USD, to może otworzyć pozycję kupna za 610 USD, a następnie zamknąć tę pozycję z prawdopodobnym zyskiem po cenie 700 USD.

W tym przypadku sens transakcji nie odbiega zbytnio od tradycyjnego nabycia udziałów. Co jednak, jeśli trader przewiduje spadek cen akcji? Nie może przecież „sprzedać” zwykłych akcji, których nie posiada. W tej sytuacji rozwiązaniem są CFD. 

✅ Weźmy za przykład spadek cen akcji Tesli. Jeśli trader zakłada, że notowania spadną z 610 USD do 500 USD, to jeśli prognoza jest prawidłowa, może potencjalnie skorzystać z tego ruchu. Aby to zrobić, musi otworzyć krótką pozycję na kontraktach CFD na akcje Tesli po cenie 610 USD i ustawić Take Profit na 500 USD. 

Nie da się przeprowadzać takich transakcji na giełdzie bez uciekania się do pochodnych instrumentów finansowych. Jednak przy pomocy kontraktów CFD możliwe staje się osiągnięcie zysku nawet wtedy, gdy ceny spadają. 

Na przykład w przypadku New Stock Market Crash możliwe staje się czerpanie potencjalnego zysku ze spadku notowań poszczególnych akcji lub indeksów giełdowych. Innymi słowy, jeśli ceny indeksu giełdowego S&P 500 zaczną gwałtownie spadać, inwestorzy, którzy otworzyli transakcje sprzedaży na S&P 500 CFD na wyższych poziomach, mogą osiągnąć zysk. 

Należy pamiętać, że z definicji handel kontraktami CFD zawsze obciążony jest pewnego rodzaju ryzykiem, dlatego każda decyzja finansowa powinna być dokładnie rozważona. 

Wykres CFD 

Źródło: Admirals MetaTrader 5. Tesla Motors Inc., wykres dzienny. Zakres dat: 5 lutego 2020 do 16 czerwca 2021. Sporządzono: 16 czerwca 2021 o godzinie 12:40 Uwaga: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników. 

Powyższy rysunek ilustruje zmianę ceny akcji Tesla Motors Inc. (#TSLA) w okresie 16 miesięcy. W tym czasie akcje Tesli wykazały kolosalne wzrosty dzięki okresowym ruchom korekcyjnym. Kontrakty CFD z definicji pozwalają zarabiać zarówno na wzroście cen akcji Tesli, jak i na ich spadku. 

Wykres pokazuje również ewolucję dwóch wskaźników technicznych: średniej ruchomej i oscylatora MACD. Średnia krocząca z 75 okresów jest reprezentowana przez zieloną linię bezpośrednio na wykresie cenowym. Pomaga określić trend ruchu i może również służyć jako poziom wsparcia lub poziom oporu. 

Wskaźnik MACD znajduje się pod tabelą notowań w postaci niebieskiego wykresu słupkowego z czerwoną linią sygnałową. Przedstawiony wskaźnik ma podstawowe wartości, a mianowicie 12, 26, 9. Wskaźnik techniczny MACD może wskazywać obszary wykupienia i wyprzedania. 

Te wskaźniki oraz wiele innych narzędzi do analizy technicznej i graficznej są dostępne bezpłatnie na platformie handlowej MetaTrader Supreme Edition. Aby uzyskać dostęp do platformy, kliknij w poniższy baner!

Jak handlować kontraktami CFD? 

Handel kontraktami CFD może odbywać się w dwóch kierunkach: wzrost kwotowań i ich spadek. Rozważmy każdy przypadek osobno. 

 1. CFD na wzrost kwotowań - jest to otwarcie zleceń kupna (BUY). Otwierając transakcję kupna, trader zakłada, że wartość wybranego aktywa wzrośnie w przyszłości i będzie mógł zarobić na różnicy w cenie. 

✔️ Inwestor określa poziom ceny, po której chce kupić kontrakt CFD. Wyboru poziomu można dokonać za pomocą analizy fundamentalnej, analizy technicznej, analizy wykresów, analizy Price Action lub nietradycyjnych metod analizy, takich jak np. Renko

✔️ Po ustaleniu poziomu poziomu otwarcia transakcji trader sprawdza, czy może otworzyć pozycję, czy nie, zgodnie z zasadami zarządzania kapitałem. Na przykład odpowiedni w danej sytuacji poziom Stop Loss może skutkować stratami, które są zbyt wysokie dla portfela tradera. W związku z tym trader może zdecydować się na powstrzymanie się od zawarcia transakcji. 

Możliwa jest również sytuacja, w której trader jest w stanie ponieść potencjalną stratę z tytułu Stop Loss, ale przekracza ona potencjalny zysk z transakcji na poziomie Take Profit. W takim przypadku trader również może odmówić otwarcia pozycji. 

Jeśli trader jest zadowolony z potencjalnego zysku, potencjalnej straty i relacji zysku do ryzyka, może otworzyć zlecenie kupna (BUY) w oczekiwaniu na dalszy wzrost cen. 

ROZPOCZNIJ HANDEL

 1. Kontrakty CFD na spadek notowań - jest to otwarcie zleceń sprzedaży (SELL). Otwierając transakcję sprzedaży, trader zakłada, że wartość wybranego aktywa w przyszłości spadnie i będzie mógł zarobić na różnicy w cenie. 

Wybór poziomu otwarcia i zamknięcia transakcji sprzedaży dokonywany jest przy użyciu tych samych narzędzi analitycznych, co w przypadku transakcji kupna. Jedynym wyjątkiem jest to, że trader otwiera zlecenie sprzedaży (SELL). 

Ważną częścią handlu CFD jest okresowe monitorowanie rynku i zmiana poziomów Stop Loss i Take Profit, jeśli to konieczne. Podczas wahań na rynku trader może zdecydować się na ręczne zamknięcie transakcji, jeśli uważa, że ruch osiągnął już swój potencjał.

Dodatkowo, jeśli notowania aktywów będących przedmiotem obrotu znajdują się w strefie zysku tradera, wówczas może on skorzystać z jednej ze wskazówek dotyczących Stop Loss i przesunąć go na próg rentowności (breakeven point) lub na pozycje o niskim zysku. Jeśli nie jest to możliwe ręcznie, trader może aktywować samoregulujący Trailing Stop Loss. 

CFD definicja - wpływ dźwigni finansowej

Dźwignia to możliwość otwierania pozycji za większą kwotę niż trader ma do dyspozycji. Zatem dźwignia finansowa na kontraktach CFD oznacza otwieranie zleceń przy użyciu pożyczonych środków. Korzystanie z dźwigni finansowej w handlu niesie ze sobą zwiększone ryzyko częściowej lub całkowitej utraty depozytu. 

Aby zapoznać się z aktualną dźwignią, odwiedź zakładkę “Rozpocznij handel-->Rodzaje Rachunków” na stronie Admirals.  

☑️ Co oznacza dźwignia 1:2? Wyobraźmy sobie, że kapitał tradera wynosi 100 000 EUR. Otworzy on transakcję na parze walutowej EURUSD o wielkości 1 lota (co odpowiada 100 000 euro). 

Jeśli handluje bez dźwigni, musi zapewnić 100 000 euro jako gwarancję depozytu zabezpieczającego. Jeśli wybierze Leverage 1:2, to może przekazać tylko połowę kwoty, czyli 50 000 euro, a drugą połowę otrzymać w postaci pożyczonych środków. 

Jeśli jego dźwignia wynosi 1:10, wówczas marża dla tej transakcji wyniesie 10 000 euro, a pozostałe 90 000 euro otrzyma w postaci pożyczonych środków, przeznaczonych specjalnie na tę transakcję. 

✍ Dla wygody możesz skorzystać z Kalkulatora Inwestora, który pozwala szybko obliczyć wymagany depozyt zabezpieczający dla wybranego instrumentu handlowego. 

☑️ Co oznacza dźwignia finansowa 1:10 na CFD? Obliczenia wykonane zgodnie z definicją dźwigni i analogicznie do powyższego przykładu sugerują, że trader może wykorzystać 10% swoich środków i 90% pożyczonych środków, aby otworzyć transakcję na wybranym kontrakcie CFD. 

Źródło: Kalkulator Inwestora. Sporządzono 14 czerwca 2021 r. 

Powyższy obrazek pokazuje przykład obliczania depozytu zabezpieczającego wymaganego przy aktualnej cenie, aby kupić 1 lot akcji Apple z dźwignią 1:10. W tym przypadku marża wynosi 46,81 PLN. Innymi słowy, jeśli depozyt tradera jest mniejszy niż ta kwota, broker nie pozwoli mu otworzyć tej konkretnej transakcji. 

TESTUJ DEMO

Kontrakty cfd co to jest - rynki, na których można handlować kontraktami CFD 

Który CFD wybrać? Rynki finansowe są duże, dlatego przyciągają traderów i inwestorów, którzy mają różny zakres wiedzy i różne preferencje. Niektórzy traderzy znają się na danych makroekonomicznych, inni potrafią analizować sprawozdania finansowe spółek, a jeszcze inni rozumieją rynek energii. 

Dzięki temu wielu traderów i analityków może uzyskać spekulacyjny dochód wykorzystując swoją wiedzę. Przyjrzyjmy się głównym rodzajom kontraktów CFD, którymi można handlować na rynkach finansowych. 

 1. Giełda. Z definicji giełda obejmuje handel akcjami, indeksami giełdowymi i funduszami ETF (Exchange Traded Funds). Akcje odgrywają tu główną rolę, ponieważ indeksy i ETF-y budowane są na podstawie zmian cen akcji. 

Akcje są instrumentem handlowym o wysokim ryzyku, w przeciwieństwie do obligacji rządowych. Zainteresowanie akcjami wzrasta w okresach wzrostu gospodarczego, co skutkuje wzrostem ich notowań. 

✍ W czasie recesji gospodarczej ceny akcji mogą spaść ze względu na zwiększoną niepewność na rynkach finansowych. W tym czasie inwestorzy wolą przenosić swoje środki na instrumenty defensywne, takie jak USDCHF, USDJPY i złoto
 1. Metale. Kontrakty CFD dotyczą metali, którymi handluje się na giełdzie. Należą do nich: złoto, srebro, pallad, platyna, miedź i inne.

Cena metali zależy zarówno od relacji między podażą a popytem oraz ich roli w globalnym systemie finansowym. Na przykład w czasach kryzysu i niepewności historycznie wzrastał popyt na złoto i srebro. 

 1. Energia to rynek aktywów naturalnych szeroko wykorzystywanych do produkcji energii. Najbardziej znane to gaz ziemny i ropa naftowa WTI oraz BRENT.

Ceny energii w dużej mierze zależą od relacji między podażą a popytem, na którą składają się głównie czynniki sezonowe oraz faza cyklu koniunkturalnego. Na przykład zimą zapotrzebowanie na energię historycznie rosło z powodu rozpoczęcia sezonu grzewczego, co może powodować wzrost cen. 

✍ Dodatkową okazją inwestycyjną w sektorze energetycznym jest obrót Oil Stocks, czyli papierami wartościowymi spółek bezpośrednio powiązanych z ropą naftową. Generalnie zmienność tych akcji jest ściśle powiązana ze zmiennością cen ropy. 

 1. Produkty rolne i tropikalne tj. kawa Arabica i Robusta, kakao, bawełna, sok pomarańczowy, cukier i inne. Dynamika cen produktów rolnych jest silnie uzależniona od relacji między podażą a popytem. 

Na przykład wzrost popytu na kawę niemal potroił cenę w 2010 r. Następnie, ze względu na wysokie ceny na rynku, podaż tego produktu gwałtownie wzrosła, co spowodowało gwałtowny spadek ceny kawy. 

✍ Ważnym czynnikiem przy ustalaniu cen produktów rolnych jest dostępność produktów zastępczych. Na przykład gwałtownie rosnące ceny cukru w latach 70. skłoniły producentów napojów przemysłowych i konserw do poszukiwania tańszych zamienników. W ten sposób znaleziono syrop kukurydziany i dlatego na początku lat 80. ceny cukru spadły. 
 1. Indeksy walut to zbiór walut utworzony w formie portfela. Zazwyczaj indeks walutowy jest budowany wokół określonej waluty, dzięki czemu można szerzej ocenić jej siłę i słabość w stosunku do grupy innych walut. 

Jednym z najczęściej handlowanych indeksów walutowych jest indeks dolara amerykańskiego (USDX). Dynamika indeksu zależy od polityki pieniężnej USA, a także specyfiki cyklu gospodarczego. 

✍ Para walutowa EURUSD ma największe znaczenie w indeksie dolara. Dlatego, gdy handlujesz EURUSD, możesz użyć USDX jako narzędzia zabezpieczającego. 
 1. Obligacje. Niektóre z bardziej powszechnych obligacji CFD to amerykański 10-letni T-Note i 10-letni niemiecki Bund. To znaczy, odpowiednio, dziesięcioletnie obligacje rządowe USA i Niemiec.

Obligacje mają dwie główne cechy: wartość i rentowność. Kontrakty CFD pozwalają spekulować na wartości obligacji. 

✍ Z reguły rentowność i cena obligacji są odwrotnie skorelowane: jeśli jedna idzie w górę, druga spada i odwrotnie. 

Zalety handlu CFD 

Z definicji kontrakty CFD, jak każdy inny instrument finansowy, mają mocne i słabe strony. W niektórych sytuacjach inwestorzy wolą używać kontraktów CFD do handlu, a w innych wybierają inne instrumenty, takie jak Forex lub zwykłe akcje. 

Kontrakty CFD mają ogromne znaczenie w handlu. Rozważmy w tym akapicie zalety handlu kontraktami CFD, a w następnym akapicie przeanalizujemy ryzyka i wady związane z handlem nimi. 

Główne zalety obrotem CFD to: 

 1. Możliwość handlu zarówno wtedy, gdy cena rośnie, jak i gdy spada. CFD umożliwia otwieranie pozycji kupna i sprzedaży, a tym samym pozwala zarabiać zarówno przy wzroście, jak i spadku kwotowań. 
 2. Brak ukrytych kosztów. Zazwyczaj warunki handlu kontraktami CFD są napisane na stronie internetowej brokera i są jasne, i przejrzyste. Ponadto często można je znaleźć w terminalu handlowym w sekcji „Specyfikacja”. 
 3. Brak własności aktywów handlowych. Kupując kontrakty CFD na złoto lub ropę, trader nie otrzymuje ich w formie fizycznej. Innymi słowy, nie musi się martwić o to, gdzie przechowywać ropę naftową, komu ją później sprzedać, ani o inne kwestie związane z własnością fizyczną. Kontrakty CFD z definicji mają na celu wykorzystanie różnicy cen między kupnem a sprzedażą. 
 4. Możliwość otwierania pozycji na „drogich” instrumentach handlowych. Korzystanie z dźwigni pozwala inwestorom z niewielkim kapitałem na nabywanie instrumentów handlowych, na które w przeciwnym razie nie byłoby ich stać. 
 5. Dostęp do dużej liczby aktywów za pośrednictwem jednego konta handlowego. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych aplikacji transakcyjnych możliwe staje się zarządzanie wszystkimi otwartymi pozycjami za pośrednictwem jednego terminala transakcyjnego.  Zarządzanie wieloma pozycjami poprzez konto handlowe i terminal handlowy oszczędza czas tradera na otwieranie, modyfikowanie i zamykanie zleceń, a także ułatwia złożoną analizę korelacji, która wymaga porównywalnych instrumentów na jednej platformie. 
 6. Zwiększenie potencjału zysku dzięki wykorzystaniu dźwigni. Użycie dźwigni pozwala inwestorowi otworzyć więcej pozycji, niż mógłby otworzyć za pomocą własnych środków. Doświadczeni traderzy wykorzystują dźwignię, aby zwiększyć liczbę i wolumen obracanych pozycji, co może generować dla nich większy dochód.
  Należy zauważyć, że wraz ze wzrostem potencjału dochodowego wzrasta również ryzyko całkowitej lub częściowej utraty depozytu. Ponieważ handel zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, każda decyzja finansowa powinna być dokładnie rozważona. 

Ryzyko i wady handlu CFD 

Rozważ poniższe potencjalne wady i zagrożenia, które mogą pojawić się podczas handlu kontraktami CFD. 

 1. Ryzyko dźwigni finansowej. Użycie dźwigni może zwiększyć zysk tradera, ale jednocześnie zwiększa ryzyko częściowej lub całkowitej utraty depozytu. W związku z tym, z definicji handel kontraktami CFD z dźwignią finansową wiąże się ze zwiększonym ryzykiem.

Aby zmniejszyć to ryzyko, możesz skorzystać z zasad zarządzania kapitałem. Na przykład, zgodnie z klasycznym zarządzaniem pieniędzmi, ryzyko na transakcję nie powinno przekraczać 2% kapitału w jego portfelu. Innymi słowy, jeśli depozyt tradera wynosi 10 000 $, nie może on stracić więcej niż 200 $ w jednej transakcji, ponieważ jest to 2% z 10 000 $. 

✅ Trader może wykorzystać klasyczne zasady zarządzania ryzykiem w tradingu lub stworzyć własne. Na przykład można zwiększyć ryzyko na transakcję do 3% lub, przeciwnie, zmniejszyć je do 1%. 

 1. Ryzyko zmienności rynku. Zmienność na rynkach finansowych jest z definicji zjawiskiem naturalnym zarówno dla kontraktów CFD, jak i innych instrumentów handlowych.
✍ Zmienność to średnia wahań instrumentu finansowego w badanym okresie. 

☑️ Na przykład, jeśli para walutowa GBPJPY przekracza średnio 1200 pipsów dziennie, można powiedzieć, że średnia zmienność wynosi dokładnie 1200 pipsów. 

Jednym ze sposobów określenia zmienności rynku jest wskaźnik ATR (Average True Range). Może służyć do określania zmienności w różnych ramach czasowych od M1 do MN1 (M1 - jedna minuta, MN1 - jeden miesiąc). 

Dlaczego zmienność może być niebezpieczna? Wysoka zmienność wiąże się z wysokim ryzykiem, zwłaszcza przy korzystaniu z wysokiej dźwigni. 

Podobnie jak wspomniane powyżej ryzyko dźwigni, jednym ze sposobów na zminimalizowanie ryzyka jest stosowanie zasad zarządzania kapitałem w handlu. 

✅ Inną opcją zmniejszenia ryzyka jest hedging trading, co po polsku oznacza „zabezpieczenie przed ryzykiem”. 

 1. Spekulacyjny charakter transakcji. Handel z wykorzystaniem kontraktów CFD z definicji ma na celu generowanie dochodu spekulacyjnego, a nie posiadanie określonego aktywa lub papieru wartościowego.

Na przykład trader, który otwiera pozycję KUP na CFD Silver, nie jest właścicielem kruszcu, ale po prostu otrzymuje możliwość czerpania zysków ze zmian ceny tego metalu szlachetnego. Należy zauważyć, że handel jest zawsze ryzykowny i nie gwarantuje zysków. 

CFD co to jest - Strategie handlowe

✅ Na rynkach finansowych istnieje wiele strategii handlowych, które w połączeniu z dobrze skonstruowanym zarządzaniem kapitałem, mogą przynosić pozytywne wyniki w zależności od ram czasowych i instrumentu handlowego. 

Strategie handlowe CFD można sklasyfikować według dwóch parametrów: czasu inwestycji i rodzaju analizy. 

Według czasu inwestycji strategie dzielą się na: 

 1. Długoterminowe strategie CFD - to strategie, w których pozycje są otwarte przez wiele miesięcy, a nawet lat. Zazwyczaj strategie te są opracowywane przy użyciu analizy fundamentalnej. Należy pamiętać, że utrzymywanie pozycji przez noc może skutkować dodatkowymi opłatami. 
 2. Średnioterminowe strategie CFD - to strategie zaprojektowane na okres od kilku tygodni do roku. Do ich budowy wykorzystywane są: analiza fundamentalna i analiza techniczna, np. poziomy wsparcia i oporu na wykresach tygodniowych. 
 3. Krótkoterminowe strategie CFD - to strategie, które mają trwać od kilku godzin do tygodnia. Zazwyczaj inwestorzy krótkoterminowi polegają bardziej na analizie technicznej i analizie wykresów i nie zawsze biorą pod uwagę trendy długoterminowe. 

Odmianą handlu krótkoterminowego jest Day Trading lub „intraday trading”. Day Traderzy otwierają pozycje, którą zawsze zamykają przed końcem sesji handlowej, aby uniknąć dodatkowych opłat. Znajomość godzin otwarcia giełdy odgrywa ważną rolę w handlu intraday. 

 1. Strategie skalpingowe CFD. Skalpowanie to czynność otwierania i zamykania transakcji trwających kilka sekund lub minut. Skalperzy chcą zarabiać na niewielkiej zmianie ceny. Aby generować wysokie zyski, często zmuszeni są do zwiększania wolumenu transakcji CFD, co z definicji zwiększa ryzyko. 

HANDLUJ Z ADMIRALS

Według rodzaju analizy strategie można podzielić na: 

 1. Strategie oparte na analizie fundamentalnej - skupiają się na badaniu i wykorzystaniu w handlu fundamentalnych czynników ewolucji notowań wybranego aktywa. Inwestorzy fundamentalni badają czynniki podaży i popytu za pomocą wskaźników ekonomicznych i prognozują, jak zmienią się one w przyszłości.
 2. Strategie oparte na wskaźnikach technicznych. Wskaźniki techniczne mogą pomóc traderowi określić kierunek trendu, wskazać potencjalne obszary odwrócenia poprzez dywergencje i wartości wskaźników. 
✍ Większość wskaźników technicznych opiera się na historycznych notowaniach dla wybranego zasobu, więc mogą się one po prostu powtarzać. Aby poprawić jakość analizy technicznej, możesz użyć parametrów, które nie są bezpośrednio związane z notowaniami wybranego aktywa, na przykład użyć strategii korelacji. 
 1. Strategie oparte na formacjach graficznych. Traderzy, analizując wykres historycznych notowań, znajdują schematy lub formacje cenowe, które okresowo się powtarzają. Analiza graficzna opiera się na założeniu, że te formacje mogą się w przyszłości powtarzać. 

Analiza wykresów obejmuje wyszukiwanie figur na wykresie, takich jak trójkąt, podwójny szczyt, głowa i ramiona itp., a także wykorzystanie zaawansowanych technik analitycznych, takich jak metody Fibonacciego

 1. Strategie alternatywne. Obejmują one wiele różnych podejść do analizy rynków finansowych i handlu. Należą do nich: Swing Trading, Arbitraż, Fale Elliotta i inne. 

☑️ Należy zauważyć, że niektóre strategie mogą łączyć elementy różnych rodzajów analizy. Na przykład trader może budować poziomy za pomocą narzędzi Fibonacciego, szukać obszarów wykupienia i wyprzedania za pomocą wskaźnika technicznego MACD i budować trendy średnioterminowe w oparciu o sygnały fundamentalne. 

Należy pamiętać, że żadna strategia nie gwarantuje zysków. Z definicji handel kontraktami CFD zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, dlatego każda decyzja finansowa powinna być dokładnie rozważona. 

Aby otworzyć konto kliknij w poniższy baner i wykonaj kilka prostych kroków. Powodzenia! 

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

O Admirals (dawnej Admiral Markets)   

Jesteśmy firmą inwestycyjną działającą na całym świecie, autoryzowaną i regulowaną przez brytyjski Financial Conduct Authority (FCA), Estoński Urząd Nadzoru Finansowego (EFSA), Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) oraz Australijską Komisję Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC). Zapewniamy dostęp do platform handlowych MetaTrader4 i MataTrader5. Admirals oferuje możliwość handlu kontraktami różnic kursowych (CFD) na akcje, Forex, indeksy, towary, a także inwestowanie w fundusze ETF i akcje.  

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH: 

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: 

 1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych. 
 2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie. 
 3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. 
 4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Alexeya Ivanova (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków. 
 5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników. 
 6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów. 
 7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
Alexey Ivanov
Alexey Ivanov Analityk finansowy i specjalista ds. marketingu, Admirals, Francja

Alexey ma ponad 5-letnie doświadczenie na rynkach finansowych. Korzysta z analizy fundamentalnej i technicznej przy użyciu metod VSA (Volume Spread Analysis) i innych danych giełdowych. Alexey tworzy też własne systemy algorytmiczne.