Salvesta PDF Prindi

ADMIRAL MARKETS AS-i ÜLDTINGIMUSED

„Üldtingimused“ tähendavad käesolevaid tingimusi, mis kehtestavad Kliendisuhete põhialused ja on Lepingu lahutamatuks osaks.

Kehtivad alates 13.03.2020

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Mõisted

„AM“ on Admiral Markets AS, Eesti Vabariigis registreeritud äriühing registrinumbriga 10932555, mis tegutseb investeerimisühinguna tegevusloa nr 4.1-1/46 alusel ja mille tegevuse üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon (www.fi.ee).

„AM-i esindaja” tähendab AM-i poolt määratud AM-i töötajat või muud isikut, kellele AM on andnud õiguse esindada AM-i teatud toimingute tegemisel Kliendiga

„AM-i Pangakonto“ tähendab AM-i nimele krediidiasutusest Halduri juures avatud arvelduskontot, millel AM hoiab Kliendi jaoks ja arvel Kliendi raha koos AM-i teiste klientide rahaga Üldtingimustes kirjeldatud korras (raha esindajakonto).

„AM-i Väärtpaberikonto“ tähendab AM-i nimele Halduri juures avatud esindajakontot või muud väärtpaberikontot, millel AM hoiab Kliendi jaoks ja arvel Kliendi Väärtpabereid koos AM-i teiste klientide Väärtpaberitega Üldtingimustes kirjeldatud korras.

„Eeskirjad“ tähendavad Lepingul loetletud ja Veebilehel avaldatud dokumente AM-i kehtestatud tegevuspõhimõtete, –juhiste ja seaduse alusel avaldamisele kuuluva teabe kohta, näiteks huvide konfliktide, kaebuste lahendamise, kliendi liigitamise vms küsimustes. Eeskirjad on Lepingu lahutamatuks osaks. Eeskirju kohaldatakse kõigile vastava Eeskirja jõustumise ajal kehtivatele ja kehtinud Kliendisuhetele.

„Haldur“ tähendab AM-ile raha ja/või Väärtpaberite hoidmise ning/või Väärtpaberite haldamise, registreerimise ja/või arveldamise teenust pakkuvat krediidiasutust, selleks vastavat tegevusluba omavat maaklerettevõtet, depositooriumi, väärtpaberiregistrit, arveldussüsteemi vms.

„Maksete tingimused“ tähendab AM-i poolt kehtestatud nimekirja Teenuste osutamisel kohalduvatest tasudest, mis on kättesaadav Veebilehel ja mis on Lepingu lahutamatuks osaks

„Imperatiivsed Normid“ tähendavad AM-le ja Teenustele kohalduvaid õigusnorme, millest ei saa kokkuleppel AM-i kasuks kõrvale kalduda.

„Passiivse Kliendi Tasu“ tähendab tasu tegevusetuse eest, mis võetakse Kliendilt, kes ei ole viimase 24 kuu jooksul teinud ühtegi Tehingut ning kelle Konto jääk onpositiivne.

„Instrument“ tähendab mis tahes AM-i poolt määratud ja Kliendile Kauplemisplatvormi kaudu kättesaadavaks tehtud Väärtpaberit vm instrumenti.

„Investeerimiskõrvalteenus“ tähendab Teenust, mida loetakse investeerimiskõrvalteenuseks väärtpaberituru seaduse tähenduses ja mille osutamiseks on AM-le väljastatud tegevusluba.

„Investeerimisteenus“ tähendab Teenust, mida loetakse investeerimisteenuseks väärtpaberituru seaduse tähenduses ja mille osutamiseks on AM-le väljastatud tegevusluba.

„Kaebus“ tähendab Kliendi järelepärimist, taotlust või rahulolematuse väljendust, mis on edastatud AM-le vastavalt Kliendikaebuste menetlemise korrale.

„Kaupleja Kabinet“ tähendab Konto haldamise keskkonda, mis on kättesaadav Veebilehel ja mille kaudu Klient saab avada ja hallata Kontosid, teostada sisse- ja väljamakseid, laadida alla kauplemistarkvara ja teha muid toiminguid.

„Kauplemisplatvorm“ tähendab Veebilehelt või mujalt alla laetavat AM-i poolt viidatud ja ette nähtud tarkvaralahendust, mis on Teenuse osutamise tehnoloogiliseks aluseks ja võimaldab online ehk elektroonilist kauplemist.

„Kliendi esindaja“ tähendab isikut, kellel on seadusest või tehingust tulenev Kliendi esindamise õigus, mida tõendav dokument on AM-i poolt aktsepteeritud Üldtingimustes sätestatudkorras.

„Klient“ tähendab iga füüsilist või juriidilist isikut, kes on AM-ga sõlminud Lepingu.

„Kliendiandmete töötlemise kord“ tähendab Eeskirja, mille kohaselt AM töötleb Kliendi andmeid

„Kliendi arvelduskonto“ tähendab Kliendi pangakontot, maksesüsteemi kontot või muud AM poolt aktsepteeritavat kontot, mille kaudu saab teha Kontoga seotud raha sisse- ja väljamakseid.

„Kliendi liigitamise põhimõtted“ tähendab Eeskirja, milles AM on kirjeldanud klientide liigitamist tavakliendi, asjatundliku kliendi või võrdse vastaspoolena.

„Kliendi vara hoidmise ja kaitsmise kord“ tähendab Eeskirja, milles AM on kirjeldanud Kliendi raha ja Väärtpaberite hoidmise ja kaitsmise põhimõtteid.

„Kliendisuhted“ tähendavad AM-i ja Kliendi vahelisi Lepingust tulenevad õigussuhteid

„Kolmas Isik“ tähendab iga füüsilist või juriidilist isikut, kes ei ole Pool.

„Konto“ tähendab AM-i juures Kliendi nimele avatud kauplemiskontot, mille kaudu AM registreerib Tehingud, Korraldused, Kliendile kuuluvad Instrumendid ja raha saldo, kanded Kliendiga seotud muudelt kontodelt ja muud toimingud.

„Konto valuuta“ tähendab valuutat, mille Klient on määranud Lepingul või Kaupleja Kabinetis ja millesse konverteerituna peab AM Kontol arvestust Kliendi raha kohta.

„Korporatiivne sündmus“ tähendab Väärtpaberi emitendi juhtorgani otsusest tulenevat sündmust, mis võib mõjutada Väärtpaberi omaniku õigusi ja kohustusi ja Tehingu alusvara väärtust.

„Korraldus“ tähendab Kliendi poolt AM-ile Lepingu, Üld- ja Teenusetingimustega ning Eeskirjadega kooskõlas antud Tehingukorraldust või muud juhist Konto käsutamiseks, sh raha sisse- või väljamakse teostamiseks või mis tahes muu toimingu tegemiseks Teenuse kasutamise eesmärgil.

„Leping“ tähendab AM-i ja Kliendi vahelist kokkulepet Teenuse osutamiseks, mis jõustub selle allkirjastamisel Kliendi poolt ja AM-i poolt Kliendile Konto avamisel. Leping kehtib tähtajatult, välja arvatud kui Pooled on kirjalikult teisiti kokku leppinud. Lepingu lahutamatuks osaks on Üldtingimused, Teenusetingimused, Eeskirjad ja Maksete tingimused.

„Parima täitmise reeglid“ tähendavad Eeskirja, millega AM kehtestab Kliendi Tehingukorralduste parima täitmise korra ja reeglid.

„Pool“ tähendab Lepingu osapoolt, nii AM-i kui ka Klienti.

„Teenus“ tähendab AM-i poolt Kliendile osutatavat Investeerimisteenust, sh Instrumentide võimendusega (inglise keeles: leverage) kauplemise võimaldamist ja Investeerimiskõrvalteenust, vastavate tehniliste lahenduste kasutamise võimaldamist ning mis tahes täiendavaid või muid teenuseid vastavalt AM-i oma äranägemisele. Teenus ei hõlmamaksu-, õigus- ega investeerimisalast nõustamist, välja arvatud kui see on selgesõnaliselt kirjalikult kokku lepitud.

„Teenusetingimused“ tähendavad AM-i poolt kehtestatud ja Veebilehel avaldatud Teenuse osutamise tingimusi, muu hulgas teavet investeerimisteenuste kohta ning Teenuse kasutamist võimaldavate tehniliste lahenduste, sh Kauplemisplatvormi kasutamise tingimusi. Teenusetingimused on Lepingu lahutamatuks osaks.

„Tehing“ tähendab Tehingukorralduse alusel Kliendi või AM-i nimel ja Kliendi arvel rahas ja/või Instrumentides võetud kehtivat või suletud positsiooni.

„Tehingukorraldus“ tähendab Kliendi poolt AM-le antud juhist Tehingu tegemiseks.

„Turvaelemendid“ tähendavad AM-i poolt kehtestatud korras Kliendile antavat unikaalset kasutajanime ja salasõna, Kliendi poolt Lepingul määratud telefoniteenuse salasõna, Kliendi poolt määratud Kaupleja Kabineti salasõna või muid sarnaseid paroole, mis võimaldavad kontrollida Kliendi poolt Tehingukorralduste edastamist Kauplemisplatvormis või telefoni teel ja mille abil AM Kliendi vajadusel identifitseerib.

„Veebileht“ tähendab AM-i veebilehte www.admiralmarkets.ee ja selle alamlehekülgi.

„Väärtpaber“ tähendab väärtpaberituru seaduses väärtpaberina määratletud varalist õigust, kohustust või lepingut, sh aktsiat või muud kapitaliväärtpaberit, võlakirja, hinnavahelepingut (inglise keeles: contract for difference ehk CFD), ülerullitavat valuuta hetkelepingut (inglise keeles: rolling spot forex contract) jms, mida on AM-i vahendusel võimalik hoida ja millega on võimalik AM-i vahendusel Tehinguid teha.

„Üldtingimused“ tähendavad käesolevaid tingimusi, mis kehtestavad Kliendisuhete põhialused ja on Lepingu lahutamatuks osaks.

1.2. Üldtingimuste kohaldatavus

1.2.1. Üldtingimusi kohaldatakse kõikidele Üldtingimuste jõustumise päeval kehtivatele Kliendisuhetele.

1.2.2. Lisaks Üldtingimustele kohaldatakse Kliendisuhetele:

1.2.2.1. Lepingu, sh Teenusetingimusi, Eeskirju ning muid AM-i kehtestatud tingimusi;

1.2.2.2. Maksete tingimused;

1.2.2.3. Eesti Vabariigi õigusakte;

1.2.2.4. juhul kui tehing Väärtpaberitega täidetakse välisriigis, siis selle välisriigi õigusakte, väärtpaberibörside või -registrite reegleid, muu pädeva organi nõudeid vmsreegleid.

1.2.3. Üldtingimuste ja Teenusetingimuste vastuolu korral kohaldatakse Teenusetingimusi.

1.2.4. Üldtingimuste või Teenusetingimuste vastuolu korral Eeskirjaga kohaldatakse Eeskirja

1.2.5. Üldtingimuste, Teenusetingimuste, Eeskirja või Maksete tingimused vastuolu korral Lepingu tingimustega kohaldatakse Lepingu tingimusi.

1.2.6. Tõlgendamise vajadusel, juhul kui Lepingu tingimuste, Üldtingimuste, Teenusetingimuste, Maksete tingimuste, Eeskirjade vms AM-i koostatud eesti- ja inglisekeelse teksti vahel esineb vasturääkivusi või mitmetimõistetavusi, lähtutakse eestikeelsest tekstist, välja arvatud kui inglisekeelses tekstis on ette nähtud teisiti. Juhul kui Lepingu tingimuste, Üldtingimuste, Teenusetingimuste, Maksetetingimuste,Eeskirjade vmsAM-ikoostatud inglise-ja muukeelse teksti vahel esineb vasturääkivusi või mitmetimõistetavusi, lähtutakse inglisekeelsest tekstist, välja arvatud kui muukeelses tekstis on ette nähtud teisiti.

1.2.7. Lepingu tingimuste, Üldtingimuste, Teenusetingimuste või Eeskirjade mis tahes sätte ebaseaduslikkus, mitte kohaldatavus või kehtetus ei mõjuta Üldtingimuste, Teenusetingimuste, Lepingu tingimuste ega Eeskirjade mis tahes teise sätte seaduslikkust, kohaldatavust ega kehtivust.

1.3. Üldtingimuste, Teenusetingimuste, Eeskirjade ja Maksete tingimuste muutmine

1.3.1. AM-l on õigus ühepoolselt muuta Üldtingimusi, Teenusetingimusi, Eeskirju ja Maksete tingimusi. AM teatab Kliendile Üldtingimuste, Teenusetingimuste, Eeskirjade ja Maksete tingimuste muudatustest ja avaldab muudetud`Üldtingimused, Teenusetingimused, Eeskirjad ja Maksete tingimused Veebilehel või muul AM-i poolt valitud viisil vähemalt 15 (viisteist) kalendripäeva enne muudatuste jõustumist.

1.3.2. Kui Klient ei ole muudatustega nõus, on tal õigus Leping üles öelda, teatades sellest AM-le Üldtingimuste punktis 1.3.1. nimetatud tähtaja jooksul ja täites enne punktis 8.5.1. loetletud eeltingimused Konto sulgemiseks.

1.3.3. Põhjendatud juhtudel on AM-l õigus ühepoolselt ette teatamata muuta Üldtingimusi, Teenusetingimusi, Eeskirju ja Maksete tingimusi, näiteks leitud vea või vastuolu kõrvaldamiseks, samuti kui Üldtingimustes, Teenusetingimustes, Eeskirjades või Maksete tingimustes kehtestatud tingimus on muutunud mittekohaldatavaks Teenuse pakkumise tingimusi mõjutava arengu tõttu majandus- või õigussüsteemis või kui muudatus ei mõjuta oluliselt Poolte õiguseid egakohustusi. Sellisel juhul avaldab AM muudetud Üldtingimused, Teenusetingimused, Eeskirja või Maksete tingimused viivitamatult oma Veebilehel.

1.3.4. Punktis 1.3.3. nimetatud korras tehtud muudatustega mittenõustumisel on Kliendil õigus Leping viivitamatult üles öelda, teatades sellest AM-le mitte hiljem kui 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast muudetud Teenusetingimuste, Eeskirja ja Maksete tingimuste avaldamist ja täites enne punktis 8.5.1. loetletud eeltingimused Konto sulgemiseks.

1.3.5. Kui Klient ei kasuta Üldtingimuste punktides 1.3.2. või 1.3.4. sätestatud tähtaja jooksul õigust Leping üles öelda, loetakse, et ta on tehtud muudatustega nõustunud ja tal ei ole AM-le Üldtingimuste, Teenusetingimuste, Eeskirjade või Maksete tingimuste muudatustest tulenevaid Kaebuseid.

1.4. Nõuded AM-le esitatavatele dokumentidele

1.4.1. AM-l on õigus nõuda esitatud dokumendi originaaleksemplari või notariaalselt või sellega samaväärselt kinnitatud koopiat. AM-l on õigus nõuda, et välisriigis välja antud dokument oleks legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, välja arvatud juhul, kui Eesti Vabariigi ja vastava välisriigi vahelise lepinguga on määratud teisiti.

1.4.2. Võõrkeelse dokumendi korral on AM-l õigus nõuda dokumendi tõlget eesti keelde või mõnda teise AM-i poolt aktsepteeritud keelde. AM-i nõudmisel peab vastav tõlge olema tehtud vandetõlgi poolt või notariaalselt kinnitatud.

1.4.3. AM-l on õigus eeldada, et Kliendi esitatud dokument on ehtne, kehtiv ja õige.

1.4.4. AM-l on õigus teha Kliendi esitatud dokumendist koopia või jätta võimaluse korral endale dokumendi originaal.

1.4.5. Kui Klient on esitanud dokumendi, mis ei vasta AM-i nõuetele või mille õigsuses AM kahtleb, on AM-l õigus nõuda lisadokumentide esitamist ja hoiduda dokumendiga seotud tegevusest kuni lisadokumentide esitamiseni.

1.4.6. Dokumentide AM-i nõuetega vastavusse viimise kulud kannab Klient.

1.5. Nõuded allkirjastamisele

1.5.1. AM aktsepteerib Kliendi või Kliendi esindaja omakäeliselt kirjutatud allkirja ja pärast Lepingu sõlmimist tehtavates toimingutesEesti isikutunnistusega seotud digitaalallkirja või muud AM- i poolt aktsepteeritavat samaväärsetele nõuetele vastavat elektroonilist allkirja.

1.5.2. AM-l on õigus nõuda allkirja andmist AM-i esinduses või AM-i esindaja juuresolekul. Kui allkirja andmine AM-i esinduses või AM-i esindaja juuresolekul ei ole võimalik, on AM-l õigus nõuda allkirja notariaalset või samaväärset kinnitamist.

1.5.3. AM jätab endale õiguse alati nõuda Kliendilt või Kliendi esindajalt omakäeliselt kirjutatud allkirja digitaalallkirja või AM-i poolt aktsepteeritava muu samaväärsetele nõuetele vastava elektroonilise allkirja asemel.

2. AM-I ÕIGUSED RAHAPESU JA TERRORISMI RAHASTAMIS ETÕKESTAMISEL

2.1. Eelkõige rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks, kuid ka muul AM-i hinnangul olulisel põhjusel, on AM-l igal ajal õigus:

2.1.1. identifitseerida Klient ja Kliendi esindaja ja tuvastada Kliendi esindajaesindusõigus;

2.1.2. kontrollida Kliendi ja Kliendi esindaja(te) identifitseerimise ja esindusõiguse tuvastamise aluseks olevaid andmeid, neid ajakohastada ja vajadusel nõuda Kliendilt lisateavet või dokumente;

2.1.3. tuvastada tegelik kasusaaja rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse tähenduses ning Tehingus kasutatavate Kliendi vahendite allikas ja päritolu;

2.1.4. nõuda Kliendilt dokumente, kinnitusi ja andmeid Kliendisuhte ning Tehingu eesmärgi ja olemuse, Kliendi tegevuse, esindaja(te), tegeliku kasusaaja, lepingupartnerite, käibe, Tehingu tegemiseks kasutatava vara allika ja päritolu, Tehinguga seotud isiku vmskohta;

2.1.5. kehtestada ajutisi või alalisi piiranguid Teenuste ja Konto kasutamisele, sh omal äranägemisel Teenust mitte osutada ning vajadusel sulgeda Kontol avatud Tehingud, kui AM-l tekib kahtlus Kliendi poolt või tema nimel esitatud andmete õigsuses, täpsuses, täielikkuses ja ajakohasuses;

2.1.6. teostada järelevalvet Kliendisuhte ja Tehingute üle õigusaktides sätestatud korras;

2.1.7. jätta Korraldus täitmata kuni Klient ei ole täitnud Üldtingimustes, Teenusetingimustes ja Eeskirjades sätestatud või muid AM-i seaduslikke nõudmisi ning vajadusel sulgeda Kontol avatud Tehingud;

2.1.8. Kontole sisse- ja väljamaksete tegemisel, välja arvatud kui Imperatiivsetest Normidest tuleneb teisiti, on AM-il õigus:

2.1.8.1. kontrollida AM-i Pangakontole laekunud raha päritolu nii enne kui pärast nende kajastamist Kontol;

2.1.8.2. nõuda täiendavat teavet ja/või dokumente, mille vajalikkust AM ei ole kohustatud Kliendile põhjendama;

2.1.8.3. mitte aktsepteerida Kolmanda Isiku poolt Kontole sissemakse tegemiseks AM-i Pangakontole tehtud raha ülekannet. AM ei võimalda väärtpaberite ülekandmist AM-i Väärtpaberikontole.

2.1.8.4. omal äranägemisel ning mis tahes ajal otsustada laekunud raha tagasisaatmine Kolmanda Isiku või Kliendi arvelduskontole, milleltKolmas Isik võiKlient tegi viimase raha ülekande AM-i Pangakontole;

2.1.8.5. aktsepteerida Tehinguga seotud makseid ainult sellise arvelduskonto kaudu, mis on avatud Kliendi nimel krediidiasutuses, mis on registreeritud või mille tegevuskoht asub Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või riigis, kus kehtivad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega samaväärsed nõuded;

2.1.8.6. kontrollida Konto väljamakse asjaolusid enne Korralduse täitmist;

2.1.8.7. omal äranägemisel keelduda täitmast Korraldusi Kontolt raha või Väärtpaberite väljamakse tegemiseks Kliendi või Kolmanda Isiku panga- või väärtpaberikontole;

2.1.8.8. mitte lubada ülekandeid Konto ja AM-i teise kliendi kauplemiskontodevahel;

2.1.8.9. mitte lubada sularahaarveldusi;

2.1.9. nõuda Kliendilt muude andmete esitamist ning toimingute tegemist, mida AM peab vajalikuks AMi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete täitmiseks või muul AM-i hinnangul olulisel põhjusel.

2.1.9. nõuda Kliendilt muude andmete esitamist ning toimingute tegemist, mida AM peab vajalikuks AMi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete täitmiseks või muul AM-i hinnangul olulisel põhjusel.

2.2. Punktis 2.1. kirjeldatud toimingute tulemusel Korralduste täitmisel või Teenuse osutamisel tekkinud viivitust või Teenuste pakkumisest ja Korralduse täitmisest keeldumist ega eeltooduga seotud Kliendi Tehingute sulgemist ei loeta AM-i poolt Lepingust tulenevate kohustuste rikkumiseks ning AM ei vastuta sellega seoses Kliendile tekkida võiva kahju ega kulu eest. Seejuures ei ole AM kohustatud Klienti eeltoodud õiguste teostamisest teavitama. AM-l on õigus, kuid mitte kohustus loetletud toiminguid Kliendile põhjendada.

3. KLIENDI IDENTIFITSEERIMINE, ESINDAMINE JA TURVAELEMENDID

3.1. Kliendi identifitseerimine

3.1.1. Kliendisuhte loomisel, Lepingu sõlmimisel ja Teenuse osutamisel on AM kohustatud Kliendi ja/või Kliendi esindaja identifitseerima ning Klient ja Kliendi esindaja on kohustatud esitama AM nõutud andmed ja dokumendid.

3.1.2. Füüsiliste isikute identifitseerimine toimub kehtivatele õigusaktidele vastavate isikut tõendavate dokumentide (nt pass, Eesti isikutunnistus, Eesti juhiluba) ja/või muude AM-i poolt aktsepteeritavate dokumentide alusel.

3.1.3. Eesti juriidiline isik või Eestis registreeritud välismaa äriühingu filiaal identifitseeritakse vastava registri andmete kehtiva väljatrüki ja/või muude AM-i poolt aktsepteeritavate dokumentidealusel.

3.1.4. Välismaa juriidiline isik identifitseeritakse välisriigi vastava registri väljavõtte või registreerimistunnistuse ja/või muude AM-i poolt aktsepteeritavate dokumentide alusel.

3.1.5. AM-l on õigus Klient või Kliendi esindaja identifitseerida AM-i poolt aktsepteeritud tehniliste sidekanalite vahendusel, sh Turvaelementide või AM-i nõuetele vastava ja turvakoodiga kaitstud muu digitaalset tuvastamist võimaldava sertifikaadi abil.

3.2. Kliendi esindamine

3.2.1. Kliendi esindaja esindusõigust tõendav dokument peab olema vormistatud õigusaktide ja AM-i nõuetele vastavalt. AM ei ole kohustatud aktsepteerima esindusõigust tõendavat dokumenti, milles esindusõigus ei ole väljendatud üheselt ja arusaadavalt.

3.2.2. AM-l on õigus nõuda, et esindusõigust tõendav dokument oleks notariaalselt või sellega samaväärselt tõestatud.

3.2.3. AM-l on õigus lugeda Kliendi esindusõigust tõendav dokument kehtivaks, kuni AM ei ole saanud teavet või dokumente, mis kinnitavad Kliendi esindusõiguse muutumist või lõppemist.

3.2.4. AM-l on õigus, kuid mitte kohustus igal ajal nõuda Kliendi esindaja esindusõigust tõendavate dokumentide esitamist. AM-i nõudmisel on füüsilisest isikust Klient kohustatud Tehingu tegema isiklikult ja juriidilisest isikust Klient oma seadusjärgse esindaja kaudu.

3.2.5. Klient on kohustatud AM-i informeerima mis tahes muudatustest Kliendi seadus- või lepingujärgse esindaja esindusõiguse muudatustest, sh notariaalselt tõestatud või kinnitatud volikirja tühistamisest või kehtetuks kuulutamisest, seda ka juhul kui vastav teave on avalikult kättesaadav, näiteks Ametlikes Teadaannetes.

3.3. Turvaelemendid

3.3.1. Pärast Kliendi identifitseerimist ja Lepingu sõlmimist edastab AM Kliendile punktis 6.1.1. viidatud e-posti aadressile Turvaelemendid (välja arvatud telefoniteenuse salasõna).

3.3.2. Klient võtab teadmiseks, et AM-i ei ole võimalik teada, kas Klient on edastanud või edastab Turvaelemente kasutades Korraldusi isiklikult. Välja arvatud juhul, kui AM on teisiti määranud või kui on teisiti kokku lepitud, ei ole Kliendil lubatud võimaldada Kolmandate Isikute ligipääsu Kontole ega Kaupleja Kabinetile.

3.3.3. Klient kinnitab, et hoiab Turvaelemente turvalises kohas ja ei avalda neid KolmandateleIsikutele, et vältida Kaupleja Kabineti, Konto ja Kauplemisplatvormi mitte-eesmärgipärast ja lubamatut kasutust ja telefoni teel Tehingukorralduste andmist selleks volitamata isikute poolt.

3.3.4. Klient vastutab kõigi tema Turvaelemente kasutades antud Korralduste eest. Turvaelemente kasutades AM-le edastatud kõiki Tehingukorraldusi käsitatakse Kliendi Tehingukorraldustena. Klient vastutab ka selliste Korralduste eest, mis on edastatud Kliendi esindaja Turvaelemente kasutades.

3.3.5. Klient kohustub koheselt AM-i teavitama, juhul kui ilmneb, et tema või Kliendi esindaja Turvaelemente kasutab või need on teatavaks saanud vastava volituseta isikule

4. KLIENTIDE LIIGITAMINE

4.1. Kliendi liigitamine

4.1.1. AM lähtub Klientide liigitamisel õigusaktides sätestatud nõuetest ning Kliendi liigitamise põhimõtetest. Kui AM ei ole teatanud teisiti, käsitatakse Klienti Teenuse osutamisel tavakliendina.

4.1.2. Asjatundlik Klient on kohustatud AM-i koheselt teavitama igast muudatusest, mis võib mõjutada tema käsitamist asjatundliku kliendina.

4.2. Asjakohasuse hindamine

4.2.1. AM hindab enne Investeerimisteenuse osutamist pakutava või Kliendi poolt nõutava Väärtpaberi ja/või Investeerimisteenuse asjakohasust Kliendile, arvestades Kliendi teadmisi ja kogemusi investeerimisvaldkonnas, sealhulgas Kliendi võimet mõista konkreetse Väärtpaberi ja/või Investeerimisteenusega kaasnevaid riske. AM ei pea Väärtpaberi ja/või Investeerimisteenuse asjakohasust hindama ning Kliendi huvid võivad seetõttu olla vähem kaitstud, juhul kui on täidetud kõik käesolevas punktis nimetatud tingimused:

4.2.1.1. Tehingukorralduse vastuvõtmise, edastamise ja/või täitmise teenust koos võiilma Investeerimiskõrvalteenuseta osutatakse Kliendi algatusel ja

4.2.1.2. punktis 4.2.1.1. nimetatud teenuse osutamine on seotud tuletisinstrumenti mittesisaldavate võlakirjadega või muude selliste võlakirjadega samaväärsete väärtpaberitega, eurofondide aktsiate või osakutega, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi reguleeritud turule või samaväärsele kolmanda riigi turule kauplemiseks võetud aktsiatega või muude vähem keerukate Väärtpaberitega.

4.2.1.3. AM on Klienti selgesõnaliselt hoiatanud, et punktides 4.2.1.1. ja 4.2.1.2. sätestatud tingimustel ei hinda investeerimisühing pakutava Väärtpaberi ja/või Investeerimisteenuse asjakohasust ning selle tagajärjel võivad Kliendi huvid olla vähem kaitstud.

4.2.2. AM hoiatab Klienti, kuiAM leiabKliendi poolt esitatud andmete põhjal, et Investeerimisteenus ja/või Väärtpaber ei pruugi olla Kliendi jaoks asjakohane. Kui Klient siiski soovib jätkata Investeerimisteenuse ja/või Väärtpaberiga, peab ta arvesse võtma, et ta ei pruugi Investeerimisteenuse ja/või Väärtpaberiga kaasnevaid riske õigesti hinnata.

4.2.3. Klient on kohustatud Kliendisuhete loomisel ja AM-i nõudmisel esitama AM-le kõik AM-i poolt nõutavad andmed ja dokumendid, et AM-l oleks võimalik täita punktis 4.2.1. nimetatud kohustusi vastavalt Kliendiga sõlmitud Lepingule ja õigusaktidele.

4.2.4. AM hoiatab Klienti, et nõutud teabe esitamata jätmise või ebapiisava esitamise korral on AM-il raske või võimatu kindlaks teha, kas kavandatud Investeerimisteenus ja/või Väärtpaber on kliendi jaoks asjakohane.

5. KLIENDI VARA HOIDMINE JA ARVESTUSEPIDAMINE

5.1. Konto avamine

5.1.1. Pärast andmete kontrollimist avab AM Kliendile Kliendi avalduse alusel ühe või mitu Kontot.AM-l on õigus Konto avamisest keelduda, samuti igal ajal piirata avatud ja tulevikus avatavate Kontode arvu nii kogumis kui Konto tüübi põhiselt. AM nõudmisel on Klient kohustatud vähendama avatud Kontode arvu.

5.1.2. AM peab Kontol arvestust Kliendile kuuluvate Instrumentide, sh AM-i Väärtpaberikontol AM- i nimel ja Kliendi arvel hoitavate Väärtpaberite ja AM-i Pangakontol AM-i nimel ja Kliendi arvel hoitava raha üle käesolevas punktis ja Kliendi vara hoidmise ja kaitsmise korras kirjeldatud viisil.

5.2. Kliendi raha hoidmine

5.2.1. Kliendi raha hoitakse Veebilehel avaldatud AM-i Pangakontol.

5.2.2. Raha sisse maksmiseks Kontole teeb Klient raha ülekande AM-i Pangakontole. Selleks peab Klient sisenema Kaupleja Kabinetti ning valima sobiva sissemakse viisi. Täpsemad juhised sissemakse teostamiseks on avaldatud Veebilehel.

5.2.3. Klient annab Lepingu sõlmimisega nõusoleku, et AM võib Kliendi raha hoida AM-i Pangakontol koos teiste Klientide ja/või AM-i rahaga. Kliendi nõusolekut loetakse nõusolekuks väärtpaberituru seaduse § 88 lõike 1 tähenduses.

5.2.4. AM hoiab Kliendi raha Haldurite juures kooskõlas Halduri asukohamaa õigusaktide, vastava turu praktika, Halduri nõuete ning Halduriga sõlmitud lepingu(te)ga. Halduri asukohamaa õigusaktidest tulenevalt võivad Kliendi õigused seonduvalt rahaga olla Eesti õigusaktides sätestatust erinevad.

5.2.5. Kontol on võimalik raha hoida eurodes ja AM-i poolt Veebilehel loetletud muus Kontovaluutas.

5.2.6. Kliendi poolt teostatud välisvaluuta tehingute ja toimingute suhtes on AM-l õigus kohaldada kõiki nimetatud valuuta päritolumaa tingimusi ja piiranguid, sh piiranguid, mis on seatud korrespondentpankade ja teiste partnerite poolt ja mis mõjutavad AM-i Tehingute tegemisel ja nimetatud valuutasse investeerimisel.

5.2.7. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, täidetakse mis tahes valuutas võetud kohustused samas valuutas.

5.2.8. Juhul kui sissemakse Kontole laekub muus valuutas kui Konto valuuta, konverteerib AM sissemakse Maksete tingimustes täpsustatud tingimustel. AM-l ei ole kohustust Klienti konverteerimisest teavitada.

5.2.9. Kliendi Kontolt raha väljamaksmiseks Kliendi arvelduskontole esitab Klient AM-le Korralduse, järgides Veebilehel avaldatud juhiseid.

5.2.10. AM ei ole kohustatud maksma AM-i nimel ja Kliendi arvel hoitavalt rahalt Kliendile intressi.

5.3. Kliendi Väärtpaberite hoidmine ja arvestuse pidamine

5.3.1. AM võtab AM-i Väärtpaberikontole hoidmiseks vastu Väärtpabereid, mida on AM-i Väärtpaberikontol võimalik hoida ja selle kaudu arveldada. AM-l on õigus omal äranägemisel otsustada, milliste Väärtpaberite suhtes ja mis ulatuses AM Teenuseid osutab. AM võib igal ajal keelduda teatud liiki ja/või teatud emitendi emiteeritud ja/või teatud väärtpaberibörsidel kaubeldavate Väärtpaberite hoidmiseks vastu võtmisest ja nendega Tehingute tegemisest. Klientsaab teavet AM-i poolt aktsepteeritud Väärtpaberitest eelkõige Kauplemisplatvormi või Veebilehekaudu.

5.3.2. AM eristab Kliendi Väärtpabereid oma teistele klientidele ja AM-le endale kuuluvatest Väärtpaberitest, pidades selleks Kontol Kliendi Väärtpaberite kohta eraldi arvestust. AM-i Väärtpaberikontol hoitavad Kliendi Väärtpaberid kuuluvad Eesti õiguse kohaselt Kliendile ning ei kuulu AM-i pankrotivara hulka ja selle arvel ei saa rahuldada AM-i võlausaldajate nõudeid.

5.3.3. Klient annab Lepingu sõlmimisega nõusoleku, et AM võib Kliendi Väärtpabereid hoida esindajakontol, sealhulgas Halduri nimel avatud esindajakontol, koos AM-i teiste klientideja AM-i Väärtpaberitega. Kliendi nõusolekut loetakse nõusolekuks väärtpaberituru seaduse § 88 lõike 1 tähenduses.

5.3.4. AM võib hoida Kliendi Väärtpabereid Haldurite juures ja Haldureid edasi volitada Kliendi Väärtpabereid teiste Haldurite juures hoidma. AM valib Haldureid vastavalt AM-i siseselt sätestatud kriteeriumitele ja sellise professionaalse hoolsusega, et tagada valitud Halduri usaldusväärsus. Halduri teenuste kasutamine AM-i poolt ei ole tegevuse edasiandmine Üldtingimuste punkti 14 ega väärtpaberituru seaduse mõttes.

AM ei vastuta Halduri tegevusest või tegevusetusest, sh Väärtpaberite kaotsiminekust, Korralduste täitmata jätmisest või mittekohasest täitmisest, Halduri pankrotist jne tuleneva kahju ega kulu eest, välja arvatud kui kahju või kulu on tingitud AM-i poolt hoolsuskohustuse rikkumisest Halduri valimisel või kontrollimisel või muudel õigusaktides sätestatud alustel.

AM hoiab Väärtpabereid Haldurite juures kooskõlas Halduri asukohamaa õigusaktide, vastava turu praktika, Halduri nõuete ning Halduriga sõlmitud lepingu(te)ga. Halduri asukohamaa õigusaktidest tulenevalt võivad Kliendi õigused seonduvalt Väärtpaberitega olla Eesti õigusaktides sätestatust erinevad.

Kliendi Väärtpabereid hoitakse Haldurite juures AM-i nimel AM-i klientide Väärtpaberite ühiseks hoidmiseks avatud väärtpaberikontol (kliendikonto, esindajakonto vms). Kui Halduri asukohamaa õigusaktides puudub selline võimalus Väärtpaberite hoidmiseks, hoiab AM Kliendi Väärtpabereid sellise Halduri juures üksnes juhul, kui Väärtpaberiga või nendega seotud Investeerimisteenuste iseloom nõuab Väärtpaberite hoidmist vastaval Halduri asukohamaal või kui asjatundlik klient annab selleks kirjaliku nõusoleku, millisel juhul võib Kliendi Väärtpabereid hoida vastavalt AM-i valikule kas:

5.3.7.1. AM-i nimel avatud väärtpaberikontol koos AM-i enda või teistele AM-i klientidele kuuluvate Väärtpaberitega (AM-i Väärtpaberikonto);

5.3.7.2. AM-i nimel avatud väärtpaberikontol eraldi AM-le ja teistele Klientidele kuuluvatest Väärtpaberitest (AM-i Väärtpaberikonto) või;

5.3.7.3. Kliendi nimel avatud väärtpaberikontol, kui AM kohustab Klienti avama eraldi väärtpaberikonto Kliendi nimel.

5.3.7.4. Ühel väärtpaberikontol AM-le, AM-i teistele klientidele, Haldurile ja/või Haldurile teistele klientidele kuuluvate Väärtpaberitega.

5.3.8. AM esitab Veebilehel nimekirja riikidest, kus Väärtpaberite hoidmisele kohaldatava õiguse kohaselt ei ole võimalik Halduri juures hoitavaid Kliendi Väärtpabereid eristada Haldurile või AM-le kuuluvatest Väärtpaberitest, samuti Halduri juures Kliendi Väärtpaberite hoidmisega kaasnevatest muudest riskidest.

5.3.9. Klient annab AM-le nõusoleku pantida või muul viisil koormata Kliendi Väärtpabereid ja vajadusel raha AM-i nimel Lepingust tulenevate ning sissenõutavaks muutunud nõuete tagamiseks ning samuti juhul kui AM-i ja välisriikides asuvate Haldurite vahelisest lepingust tulenevalt on AM-l vastav kohustus Korraldusest tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks.

5.3.10. Juhul kui AM-l on Imperatiivsetest Normidest tulenevalt kohustus koormata või muul viisil piirata Kliendi vara, sealhulgas Väärtpabereid ja/või raha, on AM-l õigus seada Kontole vastavaid piiranguid. AM ei vastuta Imperatiivsetest Normidest tuleneva(te) piirangu(te) seadmise kohustuse täitmisel tekkinud kahju ega kulu eest.

5.3.11. Halduril võib olla talle kohalduvatest õigusaktidest või AM-i ja vastava Halduri vahel sõlmitud lepingust tulenev õigus nõuda koormatiste ja/või käsutuspiirangute seadmist vastava Halduri juures hoitavate Kliendi Väärtpaberite suhtes. AM kohustub sellest tekkivad kahjud Kliendile hüvitama, välja arvatud kui Halduri vastav õigus tuleneb õigusaktidest või kui kahju on tekkinud Kliendi enda tegevuse või asjaolude tulemusel, mille eest Klient vastutab.

5.3.12. Klient annab AM-le nõusoleku kasutada Kliendi Väärtpabereid (sh esindajakontol või muul samaväärsel kontol hoitavaid Väärtpabereid) enda huvides ja arvel, sealhulgas juhul, kui Kliendi Kontol ei ole piisavalt raha teenustasu, hüvitise, viiviste või muude võlgnevuste tasumiseks. Sellisel juhul on AM-l õigus ilma Korralduseta müüa Kliendi Väärtpabereid turutingimustel koguses, mis võimaldab tasuda võlgnetava summa.

5.3.13. Kui välisriigis Kliendi arvel hoitavate Väärtpaberite käsutamisel esineb välisriigi õigusest, väärtpaberibörside reeglitest, vastava Halduriga sõlmitud lepingutest, kohtu või muude pädevate asutuste otsustest, ettekirjutustest, määrustest vms tulenevaid takistusi ja piiranguid (sõltumata sellest, kas selliste pädevate asutuste otsused on Eestis täidetavad või kas Klient on oma tegevusega toime pannud rikkumisi), puudub AM-l kohustus võimaldada Kliendil tema arvel hoitava vara ükskõik milline käsutamine ning AM-i ei loeta sellisel juhul Lepingut rikkunuks. Sellisel juhul on Kliendil õigus Leping üles öelda, kuid AM-l tekib ülesütlemisest tulenev väljaandmiskohustus alles pärast käsutuspiirangute äralangemist.

5.3.14. AM esitab Kliendile vähemalt kord aastas aruande õigusaktides sätestatud ulatuses AM-i poolt hoitavate Väärtpaberite kohta

5.4. Väärtpaberitest tulenevad õigused ja kohustused

5.4.1. Klient peab hankima ise vajaliku teabe väärtpaberite ja korporatiivsündmustega seotud õiguste ja kohustuste kohta ning täitma kõiki väärtpaberitega seotud kohustusi (sh kohustust taotleda olulise osaluse omandamise luba ja sellest teavitada). AM ei pea klienti nendest õigustest ja kohustustest ega korporatiivsündmustest teavitama. Õigusaktides või teenuse tingimustes sätestatud juhtudel ning seoses AM-i väärtpaberikontol hoitavate väärtpaberitega täidab klient neid õiguseid ja kohustusi AM-i kaudu, esitades AM-ile asjakohase kirjaliku korralduse.

5.4.2. Kui AM-il on teavet korporatiivsündmuste ja teiste väärtpaberitest tulenevate õiguste ja kohustuste kohta ning AM peab omal äranägemisel teavitamist vajalikuks, teavitab AM klienti veebisaidi kaudu või muul AM-i valitud viisil. AM ei vastuta kliendi ees sellise teabe õigsuse ega asjakohase teabe, õiguste ja kohustuste kohta teadmise puudumise tõttu juba kantud või võimalike kahjude eest.

5.4.3. AM kogub, võtab vastu ja nõuab sisse väärtpaberitega seotud tasumisele kuuluvaid tulusid ja väljamakseid (dividendid, fondiemissiooniga seoses saadud väärtpaberid jms) emitendilt või kolmandalt isikult, kes makset vahendab, ning kannab need kontole. Kui nimetatud tulu või makse summast ei piisa ülekande teenustasu maksmiseks, jäävad vahendid AM-i kasutusse, kuni kliendilt on saadud asjakohane korraldus. AM ei pea klienti nendest tegevustest ette teavitama. Kui emitent või makset vahendav kolmas isik esitab AM-ile nõude kliendile tehtud makse tagastamiseks, on AM-il õigus kliendile tehtud makse tagastada, ilma et klient peaks selleks tegema kliendikontolt emitendile või makset vahendavale kolmandale isikule uue korralduse.

5.4.4. Kontol hoitavate instrumentidega seotud või nendest tulenevate kohustuste täitmine on kliendi kohustus. Kui kliendi kohustus võetakse AM-i või teiste AM-i klientide varade arvelt, siis on AM-il õigus debiteerida asjaomane kohustus või selle rahaline väärtus otse kontolt.

5.4.5. Kauplemisplatvormi tehingutega seoses võivad tekkida ka muud kulud, sealhulgas maksud, mille eest vastutab klient ning mida ei kehtesta AM ja mille eest ei tasuta AM-i kaudu. Klient vastutab kõigile asutustele, sh valitsusasutustele tasutavate maksude, tasude ja hindamiste eest, mis on tehingutega seotud. Klient vastutab ainuisikuliselt kliendile kohaldatavate või kauplemisplatvormil kliendi kauplemistegevusest muul viisil tulenevate maksude arvutamise ja tasumise eest tema asukohariigis.

5.4.6. Klient nõustub, et kui AM, tasu maksev emitent või makset vahendav kolmas isik peab kohaldatavate õigusaktide alusel väärtpaberite omanike tehtavatelt väljamaksetelt või tehingutelt pidama kinni või arvestama maha riiklikke ja/või kohalikke makse, lõive või muid tasusid või kui AM korrigeerib korporatiivsündmustest tingitud tehinguid seoses tehingu alusvaraks olevate väärtpaberitega, siis kannab AM kliendile üle summa, millelt on maha arvatud eelnimetatud maksud, lõivud või muud tasud ning mille puhul on arvestatud tehingu korrigeerimise tulemusega, ilma et see piiraks kliendi ainuisikulist vastutust maksta kõik tasumisele kuuluvad maksud. Kui nimetatud summast ei piisa ülekande teenustasu maksmiseks, jäävad vahendid AM-i kasutusse, kuni kliendilt on saadud asjakohane korraldus. Kui maksude, lõivude või muude tasude maksmise kohustus või korporatiivsündmusest tingitud vajadus korrigeerida tehingu alusvarasid tekib pärast seda, kui AM on juba summa üle kandnud, on AM-il õigus kandeid korrigeerida. AM ei vastuta kliendi ees eelnimetatud tegevuse tagajärjel tekkinud kahjude eest

5.4.7. Kliendi maksupositsioon seoses punktis 5.4.3 nimetatud tulude ja väljamaksetega võib oleneda sellest, kas väärtpaberid on soetatud kliendi nimel või AM-i nimel kliendi kasuks. Selle tõttu võib klient kaotada maksueelise või sellest mitte kasu saada. AM soovitab, et klient küsiks sõltumatut maksunõu.

5.4.8. Kliendil on õigus anda AM-ile korraldusi kliendi väärtpaberitega soetud hääletusõiguse kasutamiseks AM-i nimel ja kliendi eest. Selles punktis sätestatud korraldused, sealhulgas lisateave või dokumendid, mida AM vajab, antakse AM-i aktsepteeritud vormis, ning klient peab hüvitama kõik kulud seoses AM-ile korralduse andmisega

5.4.9. AM ei anna nõu ja ühtegi AM-i tegevust ei saa käsitleda kliendile maksuseaduste või nende muudatuste või muid kulusid kehtestavate seaduste kohta kliendile nõu andmisena (nagu on selgitatud punktis 5.4.5). Klient peab maksunõu ise saama. AM rõhutab, et iga kliendi maksualane olukord võib oleneda näiteks kliendi isiklikest asjaoludest ja kohaldatavast jurisdiktsioonist. Maksustamisviisid võivad tulevikus muutuda.

5.4.10. Eeltoodut piiramata peab AM järgima USA välismaiste kontode maksukuulekuse seadust (FATCA). Klient on teadlik, et ta vastutab ainuisikuliselt FATCA järgimise eest, kui ta peab oma maksukohustustest teavitama, aga ta mõistab, et AM peab esitama asjakohastele ametiasutustele Ameerika Ühendriikide avalikustatavate isikutega seotud teavet kooskõlas FATCA teavitamist käsitlevate sätetega.

5.4.11. Kui emitent või makset vahendav kolmas isik annab võimaluse valida, kas väärtpaberitest saadav tulu makstakse välja väärtpaberites või rahas, võib AM teha selle valiku omal äranägemisel.

5.4.12. Kui emitent kannab saadud väärtpaberid ja/või vahendid AM-ile üle korporatiivsündmuse tõttu pärast seda, kui klient on lepingu lõpetanud ja kliendi konto on suletud, peab AM sellest klienti teavitama. Kui see pole võimalik või klient ei anna vahendite ja väärtpaberite ülekandmiseks korraldust need 30 (kolmekümne) päeva jooksul ära müüa, järgib AM punktides 8.6.2–8.6.4 kirjeldatud põhimõtteid.

5.4.13. Kliendil on õigus anda AM-ile korraldusi kliendi väärtpaberitega soetud hääletusõiguse kasutamiseks AM-i nimel ja kliendi eest. Selles punktis sätestatud korraldused, sealhulgas lisateave või dokumendid, mida AM vajab, antakse AM-i aktsepteeritud vormis, ning klient peab hüvitama kõik kulud seoses AM-ile korralduse andmisega.

5.4.14. AM-il on õigus allkirjastada kliendi nimel mis tahes dokumente ja teha mis tahes tehinguid, mis on vajalikud väärtpaberitega seotud õiguste täitmiseks ning milleks pole vaja kliendi korraldust.

6. TEADETE EDASTAMINE, TEAVE KONTO JA TEHINGUTE KOHTA

6.1. Teadete edastamine

6.1.1. Lepingu sõlmimisel teatab Klient AM-le oma e-posti aadressi. Teabevahetus ja teadete edastamine Kliendi ja AM-i vahel toimub üldjuhul Veebilehel või muude elektrooniliste sidevahendite abil, sh Kaupleja Kabinetis, Kauplemisplatvormis ja e-posti teel. AM saada Kliendile adresseeritud isikliku informatsiooni e-posti teel, välja arvatud kui on kokku lepitud teisiti.

6.1.2. AM-i poolt posti või e-postiteel saadetud isiklikud teated loetakse Kliendi poolt kätte saaduks, kui AM on teate saatnud Kliendi teatatud või tema nimel teadet vastu võtma õigustatud isiku kontaktaadressil ning teate saatmisest on möödunud ajavahemik, mis on tavaliselt vajalik teate edastamiseks vastava sidevahendi teel.

6.1.3. Kui vastavast teatest ei tulene teisiti, ei ole AM-i poolt Kliendile edastatud info mõeldud pakkumuse ega soovitusena mis tahes toimingu ega Tehingu tegemiseks.

6.1.4. Klient onkohustatud kontrollima AM-ilt saadud teates sisalduva info õigsust ning teavitama leitud vigadest AM-i viivitamatult pärast teate kättesaamist.

6.1.5. Kui Klient ei ole saanud AM-ilt teadet, mille saamist ta võib eeldada või mille saatmine on Lepingus kokku lepitud, peab Klient sellest AM-ile teatama kohe, kuid mitte hiljem kui mõistliku aja jooksul alates päevast, millal ta võis teadet oodata või oleks Lepingu kohaselt pidanud saama. Eeldatakse, et mõistlik aeg käesoleva punkti mõttes on 10 (kümme) kalendripäeva.

6.1.6. Klient edastab info AM-ile Kaupleja Kabinetis, e-postiga, postiga või muul AM-i poolt aktsepteeritud viisil.

6.1.7. Kliendil on võimalik AM-lt dokumente ja teavet saada ja AM-ga suhelda eelkõige eesti või inglise keeles. AM-l on õigus, kuid mitte kohustus, osutada Teenuseid ja esitada teavet muudes keeltes

6.2. Teave Kontode ja Tehingute kohta

6.2.1. Kliendil on õigus saada AM-lt teavet oma Konto saldo, Tehingute ja Kontoga seotud teiste andmete kohta nõudmisel või perioodiliselt edastatavate Konto väljavõtetena vastavalt AM-i ja Kliendi vahel kokku lepitud tingimustele ning igal ajal Kauplemisplatvormis Konto väljavõttel

6.2.2. Tehingu kuvamisega Konto väljavõttel teostab AM igakordselt Kliendi avatud Tehingute portfelli vastavusse viimise Kliendi andmetega. Juhul kui Klient ei ole tehingukinnituse vaidlustamise tähtaja jooksul teavitanud AM-i konto väljavõttel esinevatest vigadest, loetakse, et AM- i ja Kliendi andmed Kliendi avatud Tehingute portfelli kohta onvastavuses.

6.2.3. AM dokumenteerib kõik Kliendi arvel tehtud Tehingud ja säilitab neid andmeid vastavalt õigusaktides sätestatule

7. KORRALDUSTE ESITAMINE JA TÄITMINE

7.1. Korralduste esitamine

7.1.1. Klient esitab Korraldused AM-le Kauplemisplatvormi kaudu Turvaelemente kasutades või muul AM-i ja Kliendi vahel kokku lepitud viisil ning AM-i poolt aktsepteeritud vormis (nt telefoniteenuse abil).

7.1.2. Klient kohustub tagama, et Korraldus on õige, täpne, täielik, kooskõlas Kliendi tahte, Lepingu tingimuste, Üld- või Teenusetingimuste, muude AM-i nõuete, kohalduvate õigusaktide ja asjakohaste tavade ja praktikaga.

7.1.3. AM-l on õigus kontrollida Kliendi poolt Kauplemisplatvormi või muu sidevahendi vahendusel esitatud Korraldusi AM-i poolt valitud viisil ning Kliendi kulul, sh nõudes lisateabe ja - dokumentide esitamist AM-le aktsepteeritaval viisil ja vormis

7.1.4. Klient on kohustatud tagama, et Kontol oleks AM-le esitatud Korralduse täitmiseks vajalikud vahendid, arvesse võttes AM-i poolt Teenusetingimustes kehtestatud tagatise nõudeid ja Maksete tingimustes nimetatud teenustasusid. Kui Tehingule on kehtestatud tagatise nõue, on AM-l õigus sulgeda kõik avatud Tehingud, kui vahendite vaba jääk Kontol jõuab avatud Tehingutele kohalduva tagatise nõude alammäärani. Tagatise nõude üldjuhul kehtivad alammäärad on avaldatud Veebilehel ja Kontole kohalduv määr Kaupleja Kabinetis.

7.2. Korralduste vastuvõtmisest või täitmisest keeldumine

7.2.1. AM-l on õigus jätta Korraldus vastu võtmata ja Teenust mitte osutada või peatada Teenuse osutamine ja Korralduse täitmine, kui:

7.2.1.1. Kliendi poolt esitatud Korraldus on ebaõige, ebatäpne, puudulik või ei vasta punktis 7.1.2. nimetatud või muudele AM-i nõuetele;

7.2.1.2. AM-i hinnangul Korraldus või Tehing on vastuolus õigusaktide, järelevalveasutuste, väärtpaberibörside või -registrite kehtestatud reeglitega või asjakohase tava ja praktikaga;

7.2.1.3. AM-l on kahtlus, et isik, kes edastab Tehingukorralduse ja soovib Teenust kasutada ei ole selleks volitatud;

7.2.1.4. AM-i hinnangul Klient käitub Korraldust andes ebaadekvaatselt või on alust arvata, et ta tegutseb alkohoolsete, psühhotroopsete, narkootiliste või muude tavapärast ja mõistlikku käitumist mõjutavate ainete mõju all või kui AM-l tekib kahtlus Kliendi teo- ja otsusevõimes või tema vabas tahtes Korralduse esitamisel;

7.2.1.5. AM ei saa kontrollida Korraldust või kui Klient ei kinnita kontrollimiselKorraldust ja/või selles sisalduvaid andmeid;

7.2.1.6. Klient ei ole täitnud AM-i nõuet lisateabe ja/või dokumentideesitamiseks;

7.2.1.7. AM-l on alust arvata, et Klient ei ole suuteline täitma või kui Klient ei oletäitnud Tehingust või Lepingust tulenevaid kohustusi;

7.2.1.8. Korraldust ei ole võimalik täita tulenevalt turusituatsioonist või muudest asjaoludest, mis ei sõltu AM-st;

7.2.1.9. AM-l tekib kahtlus, et Tehingukorraldus on esitatud siseteabe alusel võituruga manipuleerimise eesmärgil;

7.2.1.10. Kontol ei ole Tehingukorralduse või AM-i poolt Teenusetingimustes kehtestatud tagatise nõuete täitmiseks piisavalt vahendeid;

7.2.1.11. esineb muu AM-i hinnangul põhjendatud alus, millest AM teavitab Klienti punktis 6.1.1. kehtestatud korras

7.2.2. Välja arvatud, kui Imperatiivsetest Normidest tuleneb teisiti, ei vastuta AM kahju ega kulu eest, mis on tekkinud seoses:

7.2.2.1. Korralduses esinevate vigade, ebaselguste, puudulike andmete ja eksituste ning edastusvigadega, sh Tehingukorralduste eksliku kordamise tulemusel;

7.2.2.2. Korralduse vastuvõtmisest või Teenuste osutamisest keeldumisega punktis 7.2.1. toodud alustel;

7.2.2.3. Kliendi poolt Korraldusel määratud tähtaegadest ega Kolmanda Isiku kehtestatud eeskirjadest (sh tähtaegadest) mittekinnipidamisega.

7.3. Tehingukorralduste täitmine

7.3.1. Kliendi Tehingukorralduse täitmiseks on AM-l või Halduril õigus astuda Tehingusse iseendaga ja AM-l ei ole kohustust Klienti teavitada asjaolust, et AM või Haldur on Kliendi Tehingukorralduse alusel tehtud Tehingu pool.

7.3.2. Tehingukorralduste täitmise täpsemad tingimused on kirjeldatud Teenusetingimustes ning võivad muuhulgas sõltuda Kliendile avatud Konto tüübist.

7.3.3. Täitmiseks võetud Tehingukorraldused täidab AM ajalises järjekorras, ilma põhjendamatu viivituseta ja Kliendile võimalikult soodsatel tingimustel, kooskõlas Teenusetingimuste ja Veebilehel avaldatud Kliendi Tehingukorralduste Parima täitmise reeglitega, juhul kui neid reegleid konkreetsel juhul kohaldatakse.

7.3.4. Kui Klient on Tehingukorralduse täitmiseks andnud konkreetse juhendi, järgib AM Tehingukorralduse täitmisel üksnes Kliendi juhendit, mis võib takistada AM-l Tehingukorralduste Parima täitmise reeglite rakendamist parima võimaliku tulemuse saavutamiseks.

7.3.5. AM võib täita aktsiate või muude väärtpaberitega (mis ei ole tuletisväärtpaberid) tehtud tehingukorraldused ositi või koondatuna teiste Klientide ja/või AM-i enda Tehingukorraldustega, kui on ebatõenäoline, et selline Tehingukorralduste koondamine on kokkuvõttes kahjulik mis tahes Kliendi jaoks, kelle korraldus koondatakse. Tehingukorralduste koondamisel võibkoondamise mõju konkreetse Tehingukorralduse osas eraldiseisvalt olla Kliendile kahjulik. Koondatud Tehingukorralduste jaotamine toimub vastavalt AM-i kehtestatud põhimõtetele.

7.3.6. Välisriigi Haldurite vahendusel hoitavate Väärtpaberite suhtes antud Tehingukorraldused täidab AM täiendavalt kooskõlas Väärtpaberitele kohalduva vastava Halduri, väärtpaberibörsi või -registri reeglite ja vastava turu praktikaga.

7.3.7. Kliendi nõudmisel esitab AM Kliendile teabe Tehingukorralduse täitmise seisukohta.

7.3.8. AM teavitabtavakliendiks liigitatud Klienti mis tahes olulistest raskustest seoses Tehingukorralduse nõuetekohase täitmisega.

7.3.9. Tehingukorralduse täitmise tulemusena Kliendi või AM-i nimel ja Kliendi arvel omandatud või võõrandatud Väärtpaberid ja/või raha kajastab AM Kontol alates tööpäevast kui Haldur on teostanud Tehingu objektiks olnud raha- ja/või Väärtpaberite ülekande või muu toimingu või kajastanud Väärtpaberitest tulenevate õiguste ja kohustuste muutuse AM-i Pangakontol ja/või AM-i Väärtpaberikontol (väärtuspäev).

7.3.10. AM-le edastatud Tehingukorraldus on kehtiv kuni Tehingukorralduse täitmiseni või kuni Tehingukorralduse tühistatuks lugemiseni AM-i poolt vastavalt punktile 7.3.12.

7.3.11. Klient mõistab, et AM-le edastatud ja AM-i poolt täitmiseks võetud Tehingukorralduse muutmine või tühistamine võib osutuda võimatuks. Kui AM siiski tühistab Kliendi vastava taotluse alusel täitmiseks võetud Tehingukorralduse, kohustub Klient hüvitama AM-le Tehingukorralduse täitmisele asumisega ja/või tühistamisega seoses kantud kahju ja kulu. AM-l on õigus omal äranägemisel keelduda täitmiseks võetud Tehingukorralduse tühistamisest.

7.3.12. AM-il on õigus kliendi esitatud Tehingukorraldus tühistada vastavalt selle täitmiseks kasutatava Halduri kehtestatud reeglitel või juhul, kui tehingukorraldust ei ole võimalik täita 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul.

7.3.13. Juhul kui AM on andnud Kliendile tähtaja Tehingukorralduse täitmist takistava asjaolu kõrvaldamiseks ning Klient ei ole mõistliku tähtaja jooksul eelnimetatud asjaolu kõrvaldanud, loetakse Tehingukorraldus tühistatuks. AM-l on õigus Tehingukorraldus koheselt tühistada, kui AM-i hinnangul ei ole Kliendil mõistlikult võimalik Tehingukorralduse täitmise peatamise aluseks olevat asjaolu kõrvaldada.

7.3.14. AM teavitab Klienti Tehingukorralduse tühistamisest. Tehingukorraldust ei loeta tühistatuks enne, kui AM on sellest Klienti teavitanud.

7.4. Tehingukinnitused

7.4.1. Tehingukorralduse täitmisel esitab AM Kliendile tehingukinnituse teostatud Tehingu tingimuste kohta Kauplemisplatvormis Konto väljavõttel ning e-posti teel. Kliendil on õigus loobuda tehingukinnituse e-posti teel saatmisest.

7.4.2. Tehingukinnituse andmete õigsust eeldatakse. Juhul kui Klient ei ole 24 tunni jooksul alates tehingukinnituse saamisest teatanud veast või vastuolust Tehingu tingimustes, eeldatakse, et Klient on tehingukinnitusega nõustunud.

7.4.3. Veast teavitamisel kontrollib AM tehingukinnituse vastavust Tehingukorraldusega ja vea olemasolul muudab Tehingu või teeb mõistlikult võimaliku vea heastamiseks.

7.5. Tõrked Tehingukorralduste töötlemisel

Klient kinnitab, et on teadlik alljärgnevast:

7.5.1. et AM ei saa täielikult tagada AM-i ja/või Kolmandate Isikute kasutatavate infosüsteemide tõrgeteta tööd Tehingukorralduste läbiviimiseks, samuti ei ole AM vastutav elektrisüsteemide tõrgete eest, mille tõttu ei ole võimalik kasutada Kauplemisplatvormi ega Lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest internetiühenduse või elektrisüsteemide rikete korral. Juhul kui esineb taoline tõrge elektrisüsteemis, teabevahetuse edastamises, internetiühenduses vms, siis on Kliendil võimalus esitada Tehingukorraldus Klienditeenindusele telefonil +372 630 9306, teatades Konto numbri ning telefoniteenuse salasõna, mille Klient on määranud Lepingul. AM jätab endale õiguse keelduda suulise Tehingukorralduse vastuvõtmisest ja nõuda Kliendilt Tehingukorralduseks vajaliku informatsiooni edastamist muul viisil, näiteks kui telefonikõnede salvestamissüsteemi töös esineb tõrkeid või kui AM ei suuda sobival määral tuvastada helistaja (Kliendi) isikusamasust või kui Kliendi poolt soovitud Tehingukorraldus on keeruline, mistõttu ka telefoni teel edastatud Tehingukorralduste vastuvõtmisel ja täitmisel võib esineda viivitusi;

7.5.2. AM ei saa täielikult välistada Kolmandate Isikute võimalust häirida Tehingukorralduste edastamise päringuid, Tehingute ja Tehingukorralduste läbiviimist või jälgimist või muul viisil Kliendi Tehingute ja Tehingukorralduste tahtevastast mõjutamist ja Klient on nõus, et eelnimetatud risk lasub Kliendil.

8. KONTO KÄSUTAMISE PIIRANGUD JA KONTOSULGEMINE

8.1. Blokeerimine

8.1.1. Konto blokeerimisel peatab AM kas oma äranägemisel või Kliendi algatusel Kliendi õiguse teha kõiki või teatud Tehinguid või muid toiminguid Kontol. AM-l on vajaduse korral õigus Konto blokeerimisel sulgeda Kliendi avatud Tehingud.

8.1.2. AM-il on õigus Konto blokeerida, juhul kui:

8.1.2.1. see on vajalik Korralduse täitmise tagamiseks, nt Väärtpaberitest tulenevate õiguste teostamiseks vms AM-i hinnangul põhjendatud juhul, sealjuures on AM-l õigus nõuda Kliendilt lisateavet ja dokumente;

8.1.2.2. Kliendi Kontol ei ole raha ega Instrumente, rahuldamaks AM-i nõudeid Kliendi vastu;

8.1.2.3. Klient rikub Lepingust, Üldtingimustest, Teenusetingimustest, Eeskirjadest, õigusaktidest vm kohalduvatest nõuetest tulenevat kohustust, sh kui Klient ei ole esitanud AM-i poolt nõutavat teavet, kinnitusi või dokumente, mida AM-l on õigus nõuda Üldtingimuste, Teenusetingimuste või Eeskirjade alusel või muul põhjendatud juhul seoses Teenuse osutamisega;

8.1.2.4. see on AM-i hinnangul vajalik Lepingust, Üldtingimustest, Teenusetingimustest, Eeskirjadest ja/või kohaldatavatest õigusaktidest tulenevate AM-i õiguste realiseerimiseks, kaitseks või AM-i kohustuste täitmiseks;

8.1.2.5. AM on teatanud Teenuse osutamise lõpetamisest teatud Instrumendi suhtes, kuid Klient ei ole AM-i teatatud tähtaja jooksul andnud Korraldust sellise Instrumendiga seotud varem avatud Tehingute sulgemiseks ega vastava vara ülekandmiseks Kontolt;

8.1.2.6. AM-le saavad teatavaks asjaolud, millest tulenevalt tekib vajadus selgitada Kliendi raha või vara seadusliku päritolu, sisse- või väljamakse, ekslikult tehtud kande, Kliendi või Kliendi esindaja identifitseerimise, esindusõiguse vms asjaolusid;

8.1.2.7. blokeerimine on AM-i hinnangul vajalik AM-i, Kliendi või Kolmanda Isiku kahju ärahoidmiseks;

8.1.2.8. Konto saldo on täielikult või osaliselt arestitud;

8.1.2.9. AM-ile on teatavaks saanud, et Klient on surnud;

8.1.2.10. Kliendi poolt AM-ile teatatud sidevahendite andmed (telefon, e-post vms), elukoha/asukoha aadress, tema (äri)tegevust puudutavad vm andmed osutuvad ebaõigeks ning Kliendiga ei õnnestu ühendust võtta ühegi tema poolt viimati AM- ile teatatud sidevahendi kaudu;

8.1.2.11. esinevad muud asjaolud, mis vastavalt Üldtingimustele, Teenusetingimustele, Eeskirjadele, kohaldatavatele õigusaktidele, väärtpaberibörside või –registrite reeglitele vms võivad olla Kontoja/või Instrumentide blokeerimise aluseks.

8.1.3. AM tühistab AM-i algatusel seatud Konto või Teenuse blokeeringu, juhul kui blokeerimise aluseks olnud asjaolu on kõrvaldatud või AM-i, Halduri vm selleks õigustatud isiku poolt Poolele seatud eeltingimus või kohustus on täidetud.

8.1.4. Välja arvatud, kui Imperatiivsetest Normidest ei tulene teisiti, ei vastuta AM kahju ega kulu eest,

8.2. Konto käsutamise piiramine

8.2.1. AM ei võimalda Instrumentide kandmist Kliendi või Kliendi poolt osutatud Kolmanda isiku väärtpaberikontole. Klient võib nõude AM-ilt üksnes rahalise väljamakse tegemist Kliendi arvelduskontole vastavalt Üldtingimustele, Teenusetingimustele ning muudele AM-i ja Kliendi vahelistele lepingulistele dokumentidele.

8.2.2. Klient ei või instrumente, Kontot või nõudeid AM-i vastu pantida või muul viisil Kolmandate Isikute kasuks koormata. Kui Klient on eelmärgitud kohustust rikkudes Instrumendid, Konto või nõuded AM-i vastu koormanud, ei ole AM kohustatud järgima vastava Kolmanda Isiku korraldusi, välja arvatud juhul, kui Klient ja AM on selliselt kokku leppinud.

8.2.3. Muul kui punktis 8.2.2 nimetatud juhul piirab AM Konto käsutamist Kolmanda isiku nõudel üksnes õigusaktides, Üldtingimustes või Teenusetingimustes sätestatud juhtudel ja korras.

8.2.4. AM vabastab Konto käsutuspiirangutest vastava otsuse, määruse või ettekirjutuse teinud organi otsuse või jõustunud kohtulahendi alusel või muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

8.3. Pärimine

Surnud Kliendi Kontolt teostab AM väljamakseid pärimisõiguse ja/või omandiõiguse tunnistuse, kohtulahendi või muude seadusest tulenevate dokumentide alusel.

8.4. Infosüsteemi hooldus- ja arendustööd

8.4.1. AM-il on õigus teha plaanipäraseid infosüsteemi hooldus- ja arendustöid, mille kestel ligipääs Kontole, Veebilehele, sh Kaupleja Kabinetile, Kauplemisplatvormile ja seetõttu ka Teenuste tarbimisele võib olla piiratud või puududa üldse. AM teavitab plaanipäraste hooldus- ja arendustööde toimumisest punktis 6.1.1. kirjeldatud korras. Võimaluse korral teeb AM plaanipäraseid hooldus- ja arendustöid öisel ajal.

8.4.2. Erakorraliste asjaolude ilmnemisel on AM-il õigus teha punktis 8.4.1. kirjeldatud hooldus- ja arendustöid mis tahes ajal ning sellest Klienti teavitamata, eelkõige kui AM hinnangul on sellega võimalik ära hoida suurema kahju teke.

8.4.3. AM ei vastuta hooldus- ja arendustööde tõttu Kliendile tekkinud kahju ega kulu eest, välja arvatud kui Imperatiivsetest Normidest tuleneb teisiti.

8.5. Konto sulgemine ja arhiveerimine

8.5.1. AM-l on õigus Konto sulgeda omal äranägemisel või Kliendi taotlusel, sh Lepingu ülesütlemisel või juhul kui Klient ei ole Kontol 180 (ühesaja kaheksakümne) järjestikuse kalendripäeva jooksul teinud ühtegi Tehingut, tingimusel, et Kliendil ei ole AM ees täitmata kohustusi, Konto vabade vahendite saldo ei ole negatiivne, Kontol ei ole Instrumente ja Kontoga ei ole seotud kehtivaid Tehinguid

8.5.2. Kliendi taotlusel või muul AM-i hinnangul põhjendatud juhul on AM-l õigus, kuid mitte kohustus Konto uuesti avada, eelkõige kui Konto suleti põhjusel, et Klient ei ole Kontol 180 (ühesaja kaheksakümne) järjestikuse kalendripäeva jooksul teinud ühtegi Tehingut.

8.5.3. Konto sulgemisel punktis 8.5.1. nimetatud alustel kannab AM raha Kontolt Korralduse alusel Kliendi arvelduskontole. Kui AM teavitab Klienti Konto sulgemisest või kui Klient esitab Taotluse Konto sulgemiseks (mh Lepingu ülesütlemiseks), peab Klient 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul andma AM-le Korralduse avatud Tehingute sulgemiseks ja Kontol olevate Instrumentide müümiseks. Kui Klient ei ole eelnimetatud aja jooksul vastavaid Korraldusi andnud, on AM-l õigus ise avatud Tehingud sulgeda ja Instrumendid järgneva 10 (kümne) kalendripäeva jooksul AM-i poolt valitud ajal turuhinnaga müüa

8.5.4. Juhul kui Konto vabade vahendite jäägist ei piisa ülekande teenustasu maksmiseks, kuid Klient kinnitab Konto sulgemise soovi või kui Klient ei ole Kontol 180 (ühesaja kaheksakümne) järjestikuse kalendripäeva jooksul teinud ühtegi Tehingut ega ole andnud Korraldust raha jäägi väljamaksmiseks Kontolt, jääb raha Konto sulgemisel AM-i käsutusse kuni vastava Korralduse saamise ja teenustasu maksmiseni.

8.5.5. Konto arhiveerimise käigus viiakse Konto andmed Kauplemisplatvormist üle eraldiseisvasse arhiivi faili, ilma Kontot sulgemata. Arhiveerimist teostab AM aeg-ajalt Kontode deaktiveerimiseks, et ennetada tõrkeid Kauplemisplatvormi töös.

8.5.6. AM-il on õigus, kuid mitte kohustus, arhiveerida Konto juhul, kui:

8.5.6.1. Klient on teatud tähtaja jooksul olnud mitteaktiivne ning ei ole avanud Kontol uusi Tehinguid;

8.5.6.2. Kliendil ei ole kontol instrumente.

8.5.7. AM-il on õigus arhiveerimise aluseks kohaldada mis tahes tähtaega alates üheksakümnest (90) päevast, mille jooksul on Klient olnud mitteaktiivne.

8.5.8. Arhiveeritud Konto kaudu ei ole võimalik kaubelda. Arhiveeritud Konto aktiveerimiseks saab Klient saata avalduse e-maili aadressile: mt-archive@admiralmarkets.com.

8.5.9. AM-il on õigus luua Kliendile, kes vastab punktis 8.5.6. toodud tingimustele, uus Konto ning kanda kõik Kliendi vahendid (ning kohustused) uuele Kontole, teavitades sellest Klienti e- maili teel.

8.5.10. AM-il on õigus, kuid mitte kohustus, arhiveerida Konto juhul, kui Konto on 24 kuu jooksul olnud mitteaktiivne, Kontolei ole avanud uusi Tehinguid, Kontol ei ole Instrumente ning Konto jääk on null.

8.6. Konto sulgemine Lepingu erakorralisel ülesütlemisel

8.6.1. Lepingu erakorralisel ülesütlemisel kohustub Klient 10 (kümne) kalendripäeva jooksul alates erakorralise ülesütlemise avalduse saamisest sulgema Kontol kõik avatud Tehingud (mh müüma Kontol olevad Instrumendid) ja andma Korralduse Kontolt raha väljamaksmiseks Kliendi arvelduskontole. Kui Klient ei ole eelnimetatud aja jooksul andnud Korraldusi avatud Tehingute sulgemiseks ja Kontol olevate Instrumentide müümiseks, on AM-l õigus ise avatud Tehingud sulgeda ja müüa Instrumendid järgneva 10 (kümne) kalendripäeva jooksul AM-i poolt valitud ajal turuhinnaga.

8.6.2. Juhul kui Klient ei anna Korraldust raha ülekandmiseks punktis 8.6.1 nimetatud aja jooksul ja/või Kliendiga ei ole võimalik juhiste saamiseks ühendust saada, on AM-il õigus kanda saadud raha Kliendi arvelduskontole, millelt Klient tegi Kontole viimase sissemakse. Juhul kui leping on erakorraliselt üles öeldud punktis 16.2.1. toodud kohustuste rikkumise tõttu, kannab AM Kliendi raha üksnes arvelduskontole, mis on avatud Eestis äriregistrisse kantud krediidiasutuses või välisriigi krediidiasutuse filiaalis või krediidiasutuses, kes on registreeritud või kellel on tegevuskoht Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või riigis, kus kehtivad võrdväärsed nõuded, mis on sätestatud Rahapesu ja terrorismi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses (RahaPTS) (välja arvatud õigusaktidega ette nähtud erandjuhtudel).

8.6.3. Juhul kui Väärtpaberite müük ja/või väljamakse teostamine ilma Kliendi juhiseta võib AM-i hinnangul Kliendi huve oluliselt kahjustada ja/või kui väljamakset ei ole võimalik teostada, jäävad Kliendi Väärtpaberid ja/või raha Konto sulgemisel AM-i käsutusse kuni Korralduse saamiseni.

8.6.4. AM ei vastuta eelkirjeldatud toimingute tulemusel Kliendile tekkinud kahju ega kulude eest.

9. EKSLIKULT TEHTUD KANDED

9.1. Kui Kontole või muule Kliendiga seotud kontole on alusetult kantud raha, Instrumente või muud vara, on Klient kohustatud viivitamatult pärast valekande avastamist sellest AM-le teatama ja vastava raha, Instrumendid või muu vara tagastama AM-i poolt määratud kontole hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul AM-lt vastava teate saamisest.

9.2. Kliendist sõltuvatest asjaoludest, sh eksliku Korralduse alusel tehtud valekande korral kohustub Klient hüvitama kõik valekande ja sellest tingitud toimingutegaAM-le tekkinud kulud ja kahju. AM teeb Kliendi taotlusel kõik mõistlikult võimaliku, et ekslikku kannet tühistada

9.3. AM-l on õigus Kliendi nõusolekut küsimata blokeerida ja/või debiteeridaKontolt alusetult sinna kantud raha, Instrumendid või muu vara. Kui AM on eksinud Kliendi Korralduse täitmisel summa, selgituse, viitenumbri või muude makse või vara ülekande rekvisiitidega, siis on AM-l õigus debiteerida Kontot Kliendi nõusolekuta paranduskande tegemiseks ja teha ülekanne täpses vastavuses Korralduse andmetele.

9.4. Kliendil ei ole õigust anda korraldusi ekslikult Kontole kantud raha, Instrumentide ega muu vara suhtes. AM-l on õigus viivitamata tühistada kõik Kliendi korraldused või sulgeda Tehingud, mis on tehtud ekslikult Kontole kantud raha, Instrumentide või muu vara suhtes.

9.5. Kliendile alusetult kantud raha, Instrumentide või muu vara suhtes, mida Klient ei ole vabatahtlikult AM-le tagastanud 3 (kolme) tööpäeva jooksul AM-lt vastava teate saamisest ningmida AM-il ei ole võimalik blokeerida ja/või debiteerida Kontolt, tekib AM-l otsene kahju hüvitamise nõue Kliendi vastu. Klient on kohustatud AM-le hüvitama tekkinud kahju ja kulu ning nende sissenõudmisega seotud kulud.

9.6. Kui AM debiteerib Kliendi Kontot alusetult (muu hulgas kaldub õigustamatult kõrvale Kliendi Tehingukorraldusest), peab AM Kontot debiteerimise ulatuses krediteerima. AM-i vastutus on sellisel juhul piiratud alusetult debiteeritud raha, Instrumentide või muu vara hariliku väärtusega debiteerimise hetke seisuga.

10. TEENUSTASUD JA VÕLGNEVUSED

10.1. AM-l on õigus saada ning Kliendil on kohustus maksta osutatud Teenuse eest tasu, mis on fikseeritud Maksete tingimustes ja/või Lepingus.

10.2. AM avaldab Maksete tingimustes teabe vahendustasude, teenustasude või muude kulude kohta, mis võivad Kliendile Tehinguga või AM’i Teenustega seoses kaasneda.

10.3. AM-l tekib õigus teenustasule Korralduse täitmiseks vastuvõtmisel ja õigus kulude hüvitamisele Teenuste osutamisega seotud kulude tekkimisel.

10.4. Teenustasud ja muud tasumisele kuuluvad summad ning võlgnevused peab AM kinni Kliendi Kontolt.

10.5. AM arvestab teenustasu ja kulud Kliendi Kontolt maha tööpäeval, mil Tehingu pooled on aktsepteerinud kõik Tehingu olulised tingimused (tehingupäev).

10.6. Lisaks Maksete tingimustes toodule ja Lepingus kokkulepitule kannab Klient AM-i kulud, mis tulenevad Kliendi huvides tehtud toimingutest (nt side- või postikulud, notaritasud jne), ja Kliendisuhetega seotud muud kulud (nt tagatiste seadmise, valitsemise, realiseerimise kulud, kindlustus- või kohtukulud jms).

10.7. Maksete tingimustes märkimata Teenuste või muude toimingute eest tasub Klient AM-i tegelike kulutuste kohaselt. Kliendil on sellisel juhul õigus nõuda AM-lt arve esitamist.

10.8. Kliendi poolt Lepingust tulenevate kohustuste rikkumisel, kohustub Klient maksma AM-le Maksete tingimustes või Lepingus vastava kohustuse rikkumise eest ette nähtud viivist ja/või leppetrahvi. Klient on kohustatud hoidma oma Kontol piisavalt raha, et AM saaks Kontolt kinni pidada kõik teenustasud ja muud tasumisele kuuluvad summad ning võlgnevused. KuiKontol ei ole piisavalt raha kõigi teenustasude ja muude tasumisele kuuluvate summade ning võlgnevuste kinnipidamiseks, määrab kohustuste täitmise järjekorra AM.

10.9. Kui teenustasu või muu tasumisele kuuluva summa või võlgnevusega seotud Kontol ei ole piisavalt raha, on AM-l õigus pidada teenustasud ja muud tasumisele kuuluvad summad ning võlgnevused kinni mis tahes Kontolt, sealhulgas ka Kontol oleva mis tahes Instrumendi, Kontol olemasoleva raha või laekuvate sissemaksete arvelt ning seda ka juhul, kui pärast summade sissenõutavaks muutumistja enne nende tegelikku kinnipidamist AM-ipoolt on Klient esitanud raha, Instrumentide või muu vara kohta teisi Korraldusi.

10.10. Teenustasud ja muud tasumisele kuuluvad summad peab AM kinni Kontovaluutas.

10.11. Võlgnevused peab AM kinni valuutas, milles need on tekkinud. Kui Kontol ei ole selles valuutas vahendeid, konverteerib AM vajaliku summa Kontol olevast muust valuutast, võttes aluseks Euroopa Keskpanga valuutakursid, mis kehtivad ümberarvestamise päeval.

10.12. Kui Konto valuuta asemel tuleb ametliku maksevahendina käibele uus valuuta, on AM-l õigus ühepoolselt muuta Konto valuutat ning arvestada varalised kohustused ümber uude valuutasse kas AM-le kohalduva kohustusliku valuutakursiga või Maksete tingimustes täpsustatud tingimustel. AMl on õigus sulgeda käibelt kõrvaldatava valuutaga seotud Konto, teatades sellestKliendile võimalusel ette vähemalt neliteist(14) kalendripäeva. Klienditaotluse alusel avab AM Kliendile uue Konto. Juhul kui Konto sulgemise hetkeks Klient ei ole sulgenud varem avatud Tehinguid ja Kontol on raha või Instrumente, lähtub AM punktides 8.6.2.-8.6.4. kirjeldatud põhimõtetest.

10.13. Kui Kliendi Kontol ei ole 24 kuu jooksul olnud kauplemistegevust (alates viimase tehingu tegemisele järgnevast päevast), rakendub Maksete tingimustes väljatoodud Mitteaktiivse Kliendi Tasu. Tasu võetakse igakuiselt Kliendi Konto positiivselt jäägilt. Tasu arvestatakse Kliendi iga mitteaktiivse Konto pealt. See tähendab, et Mitteaktiivse Kliendi Tasu on seotud iga Kliendi Kontoga, mitte Kliendi isikuga. Enne Mitteaktiivse Kliendi Tasu debiteerimist teeb AM mõistlikud jõupingutused Kliendiga ühenduse võtmiseks informeerimaks tasurakendamisest. Kliendi kohustuseks on hoida AM’ile teada antud kontaktandmeid iga ajal uuendatuna. AM ei debiteeri Mitteaktiivse Kliendi Tasu juhul kui Kliendi Konto jääk on null. Kliendi konto jääk ei saa muutuda negatiivseks Mitteaktiivse Kliendi Tasu debiteerimise tulemusena. Kui kliendi Konto jääk on väiksem, kui Mitteaktiivse Kliendi Tasu, toimub tasu debiteerimine vaba jäägi ulatuses. Konto, millel puudub kauplemistegevus viimase 24 kuu jooksul ja mille jääk on null, arhiveeritakse. Kui Klient otsustab taasavada arhiveeritud Konto, tagastatakse Kliendi Kontole viimase kolme kuu eest debiteeritud Mitteaktiivse Kliendi Tasu. Eelmises lauses toodud tasu tagastamise toimub Kontopõhiselt

10.14. Maksete tingimustes s või Lepingus ettenähtud teenustasude, muude summade ning võlgnevuste kinnipidamise kohta saab Klient infot Konto väljavõttelt

10.15. Kui Imperatiivsetest Normidest ei tulene teisiti, on AM-l õigus tasaarvestada oma nõudeid Kliendi nõuetega AM-i vastu ning seejuures määrata tasaarvestatavadnõuded.

11. KLIENDI KINNITUSED JA KOHUSTUSED

11.1. Klient kinnitab nii Lepingut sõlmides, Konto avamise taotluse esitamisel, kui igakordsel Korralduse esitamisel, et ta:

11.1.1. on tutvunud Lepingu tingimuste ja Veebilehel avaldatud Üldtingimuste, Eeskirjade, Teenusetingimuste ja Maksete tingimustega, nõustub nendega ja kohustub neid järgima;

11.1.2. on tutvunud Veebilehel avaldatud riskide kirjeldusega ning on teadlik Väärtpaberitesse investeerimisega kaasnevatest riskidest;

11.1.3. on nõus talle Teenuste osutamisega seonduva teabe esitamisega Veebilehe vahendusel ja et see on kooskõlas AM-i ning Kliendi vahelise äritegevuse ning Teenuste osutamisega;

11.1.4. on esitanud AM-le täpsed ja kehtivad andmed muuhulgas Kliendi teadmiste, kogemuste, asjatundlikkuse ja investeerimiseesmärkide kohta;

11.1.5. on teadlik, et AM-le nõutud teabe esitamata jätmise või ebapiisava esitamise korral on AM-l raske või võimatu kindlaks teha, kas kavandatud Investeerimisteenus ja/või Väärtpaber on Kliendi jaoks asjakohane;

11.1.6. on teadlik ja aktsepteerib, et juhul kui AM hoiatab teda, et Investeerimisteenus ja/või Väärtpaber ei pruugi olla Kliendile asjakohane, kuid Klient soovib siiski jätkata Investeerimisteenuse ja/või Väärtpaberiga, siis ta ei pruugi õigesti hinnata Investeerimisteenuse ja/või Väärtpaberiga kaasnevaid riske;

11.1.7. on teadlik, et AM ei pea hindama Kliendi algatusel raha turuinstrumentidega, tuletisinstrumenti mittesisaldavate võlakirjadega või muude selliste võlakirjadega samaväärsete väärtpaberitega, eurofondide aktsiate või osakutega, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi reguleeritud turule või samaväärsele kolmanda riigi turule kauplemiseks võetud aktsiatega jamuude vähem keerukate Väärtpaberitega seotud Tehingu tegemiseks Investeerimisteenuse osutamisel Investeerimisteenuse ega Väärtpaberi asjakohasust ning Kliendi huvid võivad seetõttu olla vähem kaitstud;

11.1.8. kohustub mitte kasutama AM-i ega Teenuseid õigusvastaste eesmärkide saavutamiseks ning mitte teostama oma õigusi pahauskselt või AM-le kahju tekitamise eesmärgil;

11.1.9. on teadlik, et Tehingute tegemine turuga manipuleerimise eesmärgil, samuti siseteabe põhjal tegutsemine või õigusaktidega vastuolus olevate muude Tehingute tegemine on keelatud ning karistatav kriminaal- või väärteomenetluse korras;

11.1.10. on teovõimeline, tema teovõimet ei ole piiratud ja tal on kõik õigused Lepingu sõlmimiseks;

11.1.11. teeb Tehingu oma nimel ja arvel ning tal on kõik õigused käsutada Korralduse täitmiseks vajalikku vara, muuhulgas Kontol jaKliendiga seotud muul kontol olevat raha ja Instrumente (nt kaasomaniku või abikaasa nõusolek);

11.1.12. on teadlik asjaolust, et Tehingu tegemiseks Tehingukorralduse AM-le edastamine võib olla käsitletav ostu- või müügipakkumise tegemisena AM-le või Kolmandale Isikule ja sellise Tehingukorralduse alusel võib AM teha Tehingupakkumise Kolmandale Isikule, mis võib tuua kaasa siduva ostu- või müügikohustuse;

11.1.13. nõustub, et AM-l on õigus teha kõiki Tehingu tegemiseks vajalikke Tehinguid ja toiminguid kõigi isikutega, sealhulgas iseendaga ja AM-l ei ole kohustust teavitada Klienti olukorrast, kus Tehingukorralduse alusel tehtava või tehtud Tehingu vastaspooleks on AM;

11.1.14. kohustub vabastama AM-i Investeerimisteenuste osutamisel ja Tehingute tegemisel AM-i poolt Kolmandate Isikute ees võetud kohustustest ning sellised kohustused ise täitma;

11.1.15. on tutvunud Veebilehel avaldatud Tehingukorralduste parima täitmise reeglitega ja nõustub, et Kliendilt saadud mis tahes konkreetsed juhised Tehingukorralduse täitmise suhtes võivad takistada AM-l võtmast kasutusele meetmeid, mis AM on Tehingukorralduste parima täitmise reeglites välja töötanud;

11.1.16. on teadlik ja nõustub, et AM-l on õigus Tehingukorraldusi koondada ning koondamise mõju võib konkreetse Tehingukorralduse osas eraldiseisvalt olla Kliendile kahjulik, kuid kokkuvõttes on Kliendi huvide kahjustamine ebatõenäoline;

11.1.17. kannab kõik Tehinguga seotud riskid, seda ka juhul, kui ta Tehingukorralduse andmisel tugines AM-i või Kolmanda Isiku poolt Veebilehel avaldatud turusituatsiooni ülevaadetes, prognoosides, seisukohtades ja muudes sarnastes dokumentides sisalduvale informatsioonile;

11.1.18. on teadlik, et tema raha ja Väärtpabereid võib AM-i nimel hoida Haldur ja sellega seonduvatest riskidest, tagajärgedest ja AM-i vastutusest;

11.1.19. on nõus, et Väärtpabereid võib hoida esindajakontol (sh Halduri esindajakontol) koos AM-le, AM teistele klientidele, Haldurile või Halduri teistele klientidele kuuluvate Väärtpaberitega. Klienti on teavitatud ja ta on arvestanud riskidega, mis seonduvad Väärtpaberite hoidmisega esindajakontol või muul samaväärsel kontol;

11.1.20. on teadlik, et välisriigis tegutseva Halduri juures raha ja Väärtpaberite hoidmisele kohaldub välisriigi õigus, mille tulemusena võivad Kliendi raha või Väärtpaberitega seonduvad õigused olla erinevad Eesti õigusaktidega sätestatust;

11.1.21. on teadlik, et Halduri juures Väärtpaberite hoidmisele kohaldatavate õigusaktide kohaselt ei pruugi olla võimalik Halduri juures hoitavaid Väärtpabereid eristada Haldurile või AM-le kuuluvatest Väärtpaberitest ja ta on teadlik sellega kaasnevatest riskidest;

11.1.22. on nõus AM-i poolt hoitavate temale kuuluvate Väärtpaberite (sh Halduri esindajakontol või muul samaväärsel kontol hoitavate Väärtpaberite) kasutamisega enda või mõne teise Kliendi huvides või arvel või selliste Väärtpaberite pantimise või koormamisega (sh tasaarvestusega Väärtpaberite arvel) AM-i nimel Üldtingimustes sätestatud korras, samuti ta on teadlik, et Haldurid võivad omada vastavaid õigusi tema Väärtpaberite suhtes;

11.1.23. annab AM-le igakordselt Korralduse esitamisega volituse käsutada Kontot Korralduse täitmiseks vastavalt Teenuste osutamist reguleerivatele tingimustele, sh Maksete tingimustele;

11.1.24. on teadlik ning nõustub, et AM-l on õigusaktidest, Lepingust, Üldtingimustest, Teenusetingimustest, Eeskirjadest vms asjakohastes allikates kirjeldatud juhtudel õigus kohaldada ajutisi või alalisi piiranguid Konto, Väärtpaberite ning Teenuse kasutamisele ning vajadusel sulgeda eeltooduga seoses Kontol avatud Tehingud;

11.1.25. nõustub Üldtingimustest ja Kliendiandmete töötlemise korrast tulenevate AM-i õigustega Kliendi andmete töötlemiseks ning Kliendi nõusolek tema andmete töötlemiseks loetakse taas kinnitatuks Kliendi poolt mis tahes tahteavalduse või teabe igakordsel esitamisel AM-ile ning on antud tähtajatult, välja arvatud kui Imperatiivsetest Normidest tulenebteisiti;

11.2. Klient on kohustatud AM-i informeerima kõigist andmetest ja asjaoludest, mis omavad tähtsust Kliendi ja AM-i vahelises suhtlemises ja mis mõjutavad või võivad mõjutada Kliendisuhteid, sh:

11.2.1. Kliendi nime, aadressi, e-posti aadressi, sidevahendi numbri või muude kontaktandmete muudatused;

11.2.2. Kliendi ja/või Kliendi esindaja isikut tõendava dokumendi andmetestoimunud muudatused;

11.2.3. isikut tõendava dokumendi või muu identifitseerimisvahendi (nt Turvaelementide) kaotus, vargus või muul viisil Kliendi tahte vastaselt Kliendi valdusest väljumine;

11.2.4. Kliendi esindaja õiguste muutumine;

11.2.5. juriidilisest isikust Kliendi ümberkujundamine, ühinemine, jagunemine,pankrotiväljakuulutamine, likvideerimine või registrist kustutamine;

11.2.6. muu informatsioon, millest Klient peab AM-i teavitama Lepingukohaselt

11.3. Punktis 11.2. nimetatud teavitamiskohustus kehtib ka siis, kui vastav informatsioon on kättesaadav avalikus registris või avalikustatud massiteabevahendite kaudu või muul viisil.

11.4. AM-il on õigus eeldada AM-ile Kliendi kohta teadaolevate andmete õigsust ja täielikkust,kuni Klient ei ole AM-le teatanud varem esitatud andmete muutumisest. AM ei vastuta Kliendi kantud kahju ega kulu eest, mis tekkis AM poolt eelnimetatud teabele tuginemise tagajärjel.

11.5. Klient on kohustatud koheselt informeerima AM-i muutustest Lepingu sõlmimisel esitatud andmetes. AM soovitab Kliendil uuendada punktis 11.2 nimetatud andmeid vähemalt kord aastas. AM-i klienditeeninduse kontaktandmed on avaldatud Veebilehel.

12. KLIENDI ANDMETE TÖÖTLEMINE

AM töötleb Kliendi andmeid vastavalt AM-i poolt kehtestatud Kliendiandmete töötlemise korrale

13. HUVIDE KONFLIKT

13.1. Kliendile Investeerimisteenuste osutamisel võib AM-l ja tema partneritel tekkida oluline huvide konflikt Kliendi huvidega või konflikt erinevate AM-i klientide huvide vahel. Teenuste osutamisel tekkiva huvide konflikti võimalikult ulatuslikuks maandamiseks on AM-s välja töötatud ja rakendatakse asjakohaseid meetmeid huvide konflikti riski maandamiseks ja huvide konflikti olukorras tegutsemiseks

13.2. Veebilehel on kättesaadav kokkuvõtlik ülevaade Teenuste osutamisega seonduvate huvide konflikti üldisest laadist ja/või allikast ja huvide konflikti vältimise meetoditest. Nõudmisel esitab AM tavakliendile täiendavat informatsiooni huvide konflikti vältimise korrakohta

14. AM-i KOHUSTUSTE EDASIANDMINE

AM-l on õigus kasutada Kolmandaid Isikuid AM-i Lepingust tulenevate kohustuste paremaks täitmiseks, andes Kolmandatele Isikutele vastava volituse AM-i nimel Tehinguid teha või täita mis tahes muid AM-i kohustusi või teostada AM-i õigusi. Selleks on AM-l õigus edastada Kolmandale Isikule Kliendisuhte kohta vajalikku teavet ning Kolmandal Isikul on õigus Kliendi andmeid töödelda AM-i Kliendi andmete töötlemise korras sätestatud tingimustel. AM vastutabkõigi oma õigusaktidest ja Lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest ka juhul, kui AM-i nimel täidab selliseid kohustusi Kolmas Isik.

15. POOLTE VASTUTUS

15.1. AM ja Klient täidavad oma Lepingust tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt, mõistlikult, heas usus, järgides vajalikku hoolsust ning arvestades tavasid ja praktikat.

15.2. Pooled ei vastuta oma kohustuse rikkumise eest, kui Pool tõendab, et selle põhjustas asjaolu, mida kohustust rikkunud Pool ei saanud mõjutada ning millega arvestamist, mille välistamist või takistava asjaolu või selle tagajärje ületamist ei saanud temalt mõistlikult eeldada (vääramatu jõud).

15.3. Välja arvatud, kui Imperatiivsetest Normidest tuleneb teisiti:

15.3.1. AM vastutab ainult Lepingust tuleneva AM-i kohustuse süülise rikkumise eest, välja arvatud kui Üldtingimustest, Teenusetingimustest või Eeskirjadest tuleneb teisiti.

15.3.2. AM ei vastuta AM-i vahendusel teenust pakkuva Kolmanda Isiku, sh Halduri tegevuse või tegevusetuse, sh mis tahes kohustuse rikkumise või pankroti või maksejõuetuse tagajärjel tekkinud kahju ega kulu eest, välja arvatud kui Üldtingimustest tuleneb teisiti;

15.3.3. AM ei vastuta Kliendile tekkinud kaudse kahju eest (nt saamata jäänudtulu);

15.3.4. AM ei vastuta järgneva eest:

  • kliendi suhtes kehtiva maksukohustuse täitmine ja klienti sellisest kohustusest teavitamine;
  • võimalikud kahjud või kulud, mis võivad tekkida kliendi maksukohustuste täitmata jätmise tõttu;
  • kahju, mis tuleneb kliendi maksueelise kaotamisest või sellest mitte kasu saamisest;
  • sellised negatiivsed tagajärjed kliendile, mis tulenevad kliendi suutmatusest deklareerida või täita oma maksukohustusi ja/või kui AM peab edastama kohaldatavate seaduste ja määruste täitmiseks kliendiga seotud teabe pädevale (maksu)asutusele.

15.3.5. AM ei vastuta kliendile või kolmandatele isikutele otseselt või kaudselt põhjustatud kahjude ja kulude eest, mis on tekkinud punktis 4.2.4 sätestatud kliendi teavituskohustuse rikkumise tõttu.

15.3.6. AM ei vastuta kahju ega kulu eest, mille on põhjustanud valuuta või Väärtpaberi noteeringu muutumine või muud investeerimisriskid, samuti kahju või kulude eest, mida Klient kannab, kui Tehingukorralduse vastuvõtmise ja täitmise vahelisel perioodil Instrumendi hind või muud turutingimused muutuvad;

15.3.7. AM ei vastuta kahju ega kulu eest, kui Klient ei ole Korralduste esitamisel või Tehingute teostamisel järginud AM-i, asjakohase väärtpaberibörsi või –registri poolt kehtestatud reegleid vms asjakohaseid nõudeid;

15.3.8. AM ei vastuta kahju ega kulu eest, mille on põhjustanud AM-i teadmatus puudustest või muutustest juriidilisest isikust Kliendi õigusvõimes või füüsilisest isikust Kliendi või Kliendi esindaja teo- ja otsusevõimes;

15.3.9. AM ei vastuta kahju ega kulu eest kui AM-l on Lepingu, Üldtingimuste, Teenusetingimuste, Eeskirjade või õigusaktide kohaselt õigus peatada, edasi lükata või keelduda Tehingu tegemisest või Tehingukorralduse täitmisest või sulgeda Kliendi avatud Tehingud

15.3.10. AM-l ei ole kohustust hüvitada Kliendile kahju ega kulu, mis on tekkinud Konto või Väärtpaberite käsutamise või muudest Teenuse osutamise piirangutest ja sellega seoses Kontol avatud Tehingute sulgemisest, juhul kui AM-l olid piirangute kehtestamisel põhjendatud kahtlused, et Klient rikub õigusaktidest, Halduri reeglitest, väärtpaberibörside või väärtpaberiregistrite reeglitest, pädevate organite otsustest, Üldtingimustest, Lepingust või mis tahes kohalduvatest Eeskirjadest tulenevat kohustust.

15.4. Klient kohustub hüvitama AM-le igasuguse kahju, kantud kulutused, tasutud trahvid või Kolmandatele Isikutele väljaantud tulu, mis tuleneb Kliendi poolsest Lepingu, õigusaktide (sealhulgas ka välisriikide õigusaktide), väärtpaberibörside või väärtpaberiregistrite reeglite või muu asjakohase pädeva organi otsuse nõuete rikkumisest või Kliendi poolt AM-le antud mittetäielikest, eksitavatest või valedest kinnitustest või teabest.

16. LEPINGU ÜLESÜTLEMINE

16.1. Poolel on õigus Leping igal ajal korraliselt üles öelda, teatades sellest teisele Poolele vähemalt 1 (üks) kuu ette. Leping loetakse lõppenuks, juhul kui Konto on võimalik sulgeda punktis 8.5. kirjeldatud tingimustel ja korras.

16.2. Mõjuval põhjusel on AM-l õigus Leping üles öelda punktis 16.1 nimetatud etteteatamisaega järgimata (erakorraline ülesütlemine) ning sulgeda Konto punktis 8.6 kirjeldatud tingimustel ja korras. Mõjuva põhjusega on tegemist eelkõige kui:

16.2.1. Klient või temaga seotud isik on rikkunud kohustust, mille täpne järgimine on Lepingu täitmise jätkamisel AM-i huvi püsimise eelduseks. Sellised kohustused on eelkõige:

16.2.1.1. Kliendi ja Kliendi esindaja isikusamasuse tuvastamisel või selle aluseks olevate dokumentide kontrollimisel ning Kliendi esindaja esindusõiguse kindlaksmääramisel õigete, täielike ja tegelikkusele vastavate andmete esitamine AM-le;

16.2.1.2. AM-i informeerimine Lepingus või AM-le esitatud dokumentides fikseeritud andmete muutustest;

16.2.1.3. Kliendi majandustegevuse, raha või muu vara päritolu seaduslikkust tõendavate andmete ja dokumentide vm Üldtingimustes nimetatud teabe esitamine AM-i nõudel.

16.2.2. AM-il on alust arvata, et Klient on või on olnud seotud rahapesu või terrorismi rahastamise, organiseeritud kuritegevuse, organiseeritud kuritegevuse traditsiooniliste tuluallikate, sh aktsiisikaupade või narkootiliste ainete salakaubavedu, ebaseaduslik relva- või inimkaubandus, prostitutsiooni vahendamine, litsentseerimata rahvusvaheline e-raha siirdamine vms ebaseadusliku tegevusega;

16.2.3. Klient ei ole käitunud heas usus või on oma tegevuse või tegevusetusega tahtlikult või raske hooletuse tõttu põhjustanud AM-le kahju või reaalse ohu kahju tekkeks;

16.2.4. Klient on rikkunud kohustust, mis tuleneb AM-ga sõlmitud mis tahes lepingust, ning AM hinnangul võib eeldada, et Klient ei täida ka edaspidi oma kohustusi AM-i ees (nt Klient ei ole korduvalt kohaselt täitnud rahalisi kohustusi, järginud Üld- või Teenusetingimustega kehtestatud nõudeid vms);

16.2.5. aset on leidnud sündmus, mis võib AM-i hinnangul:

16.2.5.1. takistada Kliendi võimet täita nõuetekohaselt oma Lepingust tulenevaid kohustusi või

16.2.5.2. avaldada olulist kahjulikku mõju Kliendi äritegevusele või finantsseisundile (nt Kliendi pankroti-, sundlõpetamise või likvideerimismenetlus);

16.2.6. juriidilisest isikust Kliendi suhtes on algatatud likvideerimismenetlus või sundlõpetamine või füüsilisest isikust Klient on surnud;

16.2.7. Kontol ei ole piisavalt raha ega Instrumente Kliendi lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks (sh teenustasude maksmiseks) ning Klient ei ole Kontole kandnud selleks piisavat rahasummat 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul alates vastava teate saamisest AM-i poolt;

16.2.8. Lepingu lõpetamist nõuab Eesti või välisriigi järelevalve asutus (nt Finantsinspektsioon) või muu valitsusasutus;

16.2.9. Klient nõuab enda isikuandmete töötlemise lõpetamist või piirab seda ning AM-i hinnangul on vastavalt ;Kliendile Teenuste osutamise eeltingimuseks AM-i õigus töödelda Kliendi isikuandmeid Üldtingimustele ja/või Kliendiandmete töötlemise korrale

16.2.10. esineb muu AM hinnangul oluline alus, sh seaduslik takistus, mille tulemusel ei pea AM võimalikuks Kliendiga sõlmitud Lepingu täitmist jätkata

16.3. Enne Lepingu erakorralist ülesütlemist kaalub AM põhjalikult kõiki asjaolusid ja langetab otsuse, lähtudes mõistlikkuse põhimõttest.

16.4. Alates Lepingu erakorralisest ülesütlemisest võtab AM vastu eelkõige Korraldusi Kontolt raha ja Väärtpaberite väljamaksmiseks Kliendi arveldus- või väärtpaberikontole.

16.5. AM ei vastuta Lepingu ülesütlemise tulemusel Kliendile tekkida võiva kahju ega kulude eest

16.6. Lepingu lõppemine ei mõjuta enne Lepingu ülesütlemist tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega esitamist.

17. VAIDLUSTE LAHENDAMINE JAKOHTUALLUVUS

17.1. Poolte vahel tekkinud lahkarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel. Pooled kohustuvad tegema mõistlikke pingutusi kokkuleppe saavutamiseks mõistliku aja jooksul.

17.2. Klient on kohustatud hoiduma läbirääkimiste käigus AM-i esindaja suhtes solvava sõnavara ja ähvarduste kasutamise, alusetu või tõendamata teabe ja süüdistuste levitamise ja AM-i maine mis tahes viisil kahjustamise eest.

17.3. Kliendil õigus esitada AM-le Kaebus osutatud Teenuse kohta või mis tahes muul põhjusel, järgides AM-i Kliendikaebuste menetlemise korras ette nähtud tingimusi.

17.4. Lepingust tulenev kohtuvaidlus lahendatakse AM-i asukohajärgses kohtus, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti või kui Imperatiivsetest Normidest ei tulene teisiti.

18. KOHALDATAV ÕIGUS

Leping, Üldtingimused, Teenusetingimused, Eeskirjad ja teised Kliendisuhte aluseks olevad dokumendid on koostatud vastavalt Eesti õigusele ning nimetatud dokumentidele ja Kliendisuhetele kohaldatakse Eesti õigust.