Salvesta PDF Prindi

INVESTORI KOMPENSATSIOONIFONDI POLIITIKA


Admiral Markets Cyprus Ltd on Küprose Vabariigis asutatud (registreerimistunnistus nr HE 310328) the Department of Registrar of Companies and Official Receiveri kaudu. Admiral Markets Cyprus Ltd on volitatud ja seda reguleerib Cyprus Securities and Exchange Commission (litsentsi nr 201/13) ning see tegutseb finantsinstrumentide turgude direktiivi (EL-i direktiiv 2004/39/EC) alusel.

1. Fondi ulatus

1.1 Admiral Markets Cyprus Ltd on Cyprus Investor Compensation Fundi (edaspidi: fond) liige, mis loodi "Investment Firms Law 2002" (seadus) ja selle seaduse alusel välja antud "Establishment and Operations of an Investor Compensation Fund for clients of CIF-s Regulation of 2004" raames.

1.2. Fondi eesmärgiks on tagada fondi liikmete suunas tehtud kaetud klientide nõuded ja kompenseerida kaetud klientide nõuded, mis on tekkinud, kuna fondi liige ei ole oma kohustusi täitnud, hoolimata sellest, kas need kohustused tulenevad seadusandlusest, kliendilepingust või fondi liikme poolsest rikkumisest.

2. Kaetud teenused

2.1. Kaetud teenuste alla kuuluvad kõik investeerimis- ja kõrvalteenused, mida pakub Admiral Markets Cyprus Ltd.

3. Kaetud kliendid

3.1. Fond katab kõiki Admiral Markets Cyprus Ltd kliente, väljaarvatud neid, kes kuuluvad järgnevatesse investorite kategooriatesse:

3.1.1. Institutsiooniliste ja asjatundlikute klientide järgnevad kategooriad:

 • investeerimisühingud;
 • fondi liikmega seotud juriidilised isikud ja üldisemalt, samasse ettevõtete gruppi kuuluvad juriidilised isikud;
 • pangad;
 • krediidiühistud;
 • kindlustusseltsid;
 • vabalt kaubeldatavatesse väärtpaberitesse investeerivad kollektiivsed investeerimisorganisatsioonid ja nende fondivalitsejad;
 • sotsiaalkindlustuse institutsioonid ja fondid;
 • investorid, keda liige kategoriseerib kui asjatundlike kliente, vastavalt nende enda soovile.
 • riigid ja riigiülesed organisatsioonid;
 • kesksed, föderaalsed, konföderaalsed, regionaalsed ja kohalikud haldusasutused;
 • fondi liikmega seotud ettevõtted. Seotud ettevõtted tähendab firmasid, mis kuuluvad samasse gruppi ja eraisikuid, kes otseselt või kaudselt kontrollivad seda juriidilist isikut või selle emaettevõtet, hoides minimaalselt 20% aktsiakapitalist või hääleõigusest ja nendega seotud isikuid;
 • fondi liikme juhtiv- ja haldupersonal;
 • fondi liikme aktsionärid, kelle osalus fondi liikme kapitalis, kas otseselt või kaudselt on vähemalt 5% selle aktsiakapitalist või selle partnerid, kes isiklikult vastutavad fondi liikme kohustuste ees. ja ka isikud, kes vastutavad fondi liikme finantsauditi läbiviimise eest, mis on seaduslikult kohustuslik, näiteks kvalifitseeritud audiitorid.
 • investorid, kel on fondi liikmega seotud investeeringuid ja üldisemalt, investeeringuid seoses ettevõtete gruppiga, milesse fondi liige kuulub, või positsioone ja kohustusi, mis vastavad lõigets 5 ja 6 nimetatutele;
 • teise ringi sugulased ja abikaasad, nagu nimetatud lõigetes 5, 6 ja 7 ning kolmandad osapooled, kes tegutsevad nende isikute nimel;
 • investorid, kes on seotud rahapesuga või investorid, kes vastutavad fondi liikme finantsraskuste eest või on panustanud finantsolukorra halvenemisele või kes on neist asjaoludest/tegevustest kasu saanud;
 • ettevõtte vormis investorid, kel ei ole äriühinguõiguse või liikmesriigi vastava seaduse kohaselt lubatud esitada oma suuruse tõttu bilansi kokkuvõtet.

4. Fondi eesmärk

4.1. Fond kompenseerib kaetud klientide nõuded, mis tulenevad kaetud teenustest, mida pakub Admiral Markets Cyprus Ltd, juhul kui Admiral Markets Cyprus Ltd kohustuste täitmata jätmine on kindlaks tehtud.

4.2. Admiral Markets Cyprus Ltd kohustuste täitmata jätmine kujutab järgmist:

4.2.1. tagastamine kaetud klientidele neile võlgnetavate või neile kuuluvate vahendite, mis on ettevõtte poolt otse või kaudselt nende klientide jaoks kaetud teenuste osutamise kontekstis kinni peetud ja mille tagastamist on viimased asjakohase õiguse teostamiseks ettevõttelt taotlenud või

4.2.2. kaetud klientidele finantsinstrumentide üle andmine, mis neile kuuluvad ja mida Fondi liige omab, haldab või hoiab oma kontol, sealhulgas juhul, kui liige vastutab nimetatud finantsinstrumentide administartiivse haldamise eest.

5. Kompensatsiooni summa

5.1. Iga kaetud kliendi poolt saadava hüvitise summa arvutatakse vastavalt õiguslikele ja lepingulistele tingimustele, mis reguleerivad kaetud kliendi suhet Admiral Markets Cyprus Ltd-ga, arvestades võlgnevuste tasaarvestamise reegleid, mis kehtivad kaetud kliendi ja ettevõtte vaheliste nõuete arvutamisel.

5.2. Finantsinstrumentide hindamine, mis on seotud kaetud kliendi poolt saadava hüvitise maksmisega, viiakse läbi nende väärtuse alusel päeval:

 • mil avaldatakse kohtuotsus;
 • mil avaldatakse CySEC-i otsus.

5.3. Makstava hüvitise arvutus tuleneb kaetud kliendi kõikidest kindlaksmääratud nõuetest ettevõtte vastu, mis tulenevad kõikidest ettevõtte poolt osutatud kaetud teenustest, sõltumata, teenuste osutamise kohast, valuutast ja sellest, mitut kontot klient omab.

5.4. Kui kindlaksmääratud nõude summa ületab 20 000 €, saab hageja hüvitisena ühekordse summa 20 000 € ulatuses.