Salvesta PDF Prindi

ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD TINGIMUSED

Kehtiv alates 29.06.2021


PALUN TUTVUGE HOOLIKALT KÄESOLEVATE TINGIMUSTEGA. NEED TINGIMUSED, SEALHULGAS RISKITEADE NING LISATUD TEATED VÕI LISAD, MIDA VÕIDAKSE IGAL AJAL MUUTA JA/VÕI ÜMBER SÕNASTADA, SÄTESTAVAD TINGIMUSED, MILLE ALUSEL ME OSUTAME TEILE TEENUSEID, NING SISALDAVAD OLULIST TEAVET ÕIGUSLIKULT SIDUVATE TINGIMUSTE KOHTA, MIDA KOHALDATAKSE TEIE SUHTES, NING MOODUSTAVAD SEEGA ÕIGUSLIKULT SIDUVA LEPINGU TEIE JA MEIE VAHEL.

TÄITES JA ESITADES MEIE KONTO AVAMISE VORMI, KINNITATE, ET KÄESOLEVAD TINGIMUSED KEHTIVAD TEIE LEPINGU SUHTES. SEEGA VÕITE VAJADA ÕIGUSNÕU ENNE EDASI TEGUTSEMIST. SAMUTI NÕUSTUTE JA KINNITATE, ET TE EI VAIDLUSTA KÄESOLEVATE TINGIMUSTE KEHTIVUST, TUGINEDES SELLELE, ET SÕLMISITE LEPINGU MEIEGA ELEKTROONILISELT.

KUI TE KASUTATE MEIE TEENUSEID KOLMANDA ISIKU, SEALHULGAS OMA TÖÖANDJA NIMEL, SIIS AVALDATE JA KINNITATE, ET SEE KOLMAS ISIK ON TEID VOLITANUD PÄÄSEMA TEENUSTELE JUURDE JA KASUTAMA TEENUSEID NING NÕUSTUMA KÄESOLEVATE TINGIMUSTEGA KOLMANDA ISIKU NIMEL.  

OSUTAME INVESTEERIMISTEENUSEID JA KÕRVALTEENUSEID, MIS VÕIMALDAVAD TEIL KAUBELDA KEERULISTE FINANTSTOODETEGA (NAGU FOREX JA HINNAVAHELEPINGUD), SAMUTI OSTA JA MÜÜA VÄÄRTPABEREID. HINNAVAHELEPINGUTEGA KAUBELDAKSE MEIE VEEBIVAHENDIS TAGATISE VÕI FINANTSVÕIMENDUSE BAASIL NING SEDA LIIKI KAUPLEMISEGA KAASNEB SUUR RISK TEIE KAPITALILE. MEIEGA SÕLMITUD HINNAVAHELEPINGU HIND VÕIB KIIRESTI MUUTUDA NING TEIE KASUM JA KAHJUM VÕIB MITU KORDA ÜLETADA TEIE ALGSE INVESTEERINGU VÕI HOIUSE SUMMAT. KUI TEIL EI OLE PIISAVALT RAHALISI VAHENDEID, ET TÄITA OMA TAGATISNÕUDEID, SIIS VÕIME SULGEDA TEIE AVATUD POSITSIOONID VIIVITAMATA JA ILMA ETTE TEATAMATA. PALUME TUTVUDA HOOLIKALT LISAS 2 ESITATUD RISKITEATEGA, ET MÕISTA VÄÄRTPABERITEGA KAUPLEMISE RISKE, TAGATISE VÕI FINANTSVÕIMENDUSE BAASIL KAUPLEMISE RISKE NING KOPEERIVA KAUPLEMISEGA SEOTUD RISKE. KAUPLEMINE ÜLALNIMETATUD TOODETEGA EI PRUUGI SOBIDA IGAÜHELE NING TE EI PEAKS KAUPLEMA MEIE TOODETEGA, VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI TE MÕISTATE JA AKTSEPTEEREITE KAUPLEMISE RISKE NING SUUDATE TALUDA VÕIMALIKKE KAHJUMEID.

1. Sissejuhatus

1.1.Veebipõhiseid kauplemisteenuseid osutab Admiral Markets Cyprus Ltd, kelle registreeritud aadress on 2 Dramas street, 1st Floor, Nikosia, P.C. 1077, Küpros, (edaspidi „meie“ eri vormides, nagu asjakohane) järgmistel tingimustel ja nõuetekohaselt täidetud konto avamise vormi alusel (mida võidakse igal ajal ajakohastada või muuta) (edaspidi ühiselt"leping"), mida mõlemaid kohaldatakse kõigi meie ja teie vaheliste tehingute suhtes.

1.2. Me omame tegevusluba ja meid reguleerib kui investeerimisfirmat Küprose väärtpaberi- ja valuutakomisjon (edaspidi "CySEC") (CySECi tegevusloa number 201/13) ning me oleme nõuetekohaselt volitatud osutama investeerimis- ja kõrvalteenuseid, millele on osutatud CySECi veebisaidil.

CySECi aadress on 19 Diagorou street, CY-1097, Nikosia, Küpros.

1.3. Oleme volitatud osutama ülalnimetatud investeerimisteenuseid ja kõrvalteenuseid ELi riikides piiriüleselt (edaspidi „üleeuroopaline tegevusloa andmine“) vastavalt Küprose seadusele, mis sätestab investeerimisteenuste osutamise, investeerimistegevusega tegelemise, reguleeritud turgude toimimise ja muud seotud küsimused (N.87(I)/2017), kehtivas versioonis. Info, mis on seotud ELi riikidega, kellele me võime osutada oma teenuseid, viis, kuidas me võime osutada neid teenuseid sellistele ELi riikidele (nt üleeuroopalise tegevusloa andmise kaudu või kohalike ettevõtete, nagu filiaalide või seotud agentide kaudu), samuti selliste teenuste üksikasjad, mida me võime osutada igale ELi riigile, on kättesaadavad CySECi veebisaidil veebileht.

1.4. Me käsitame teid CySECi seaduse kohaldamisel erakliendina, välja arvatud juhul, kui me teatame teile, et teid tuleb teisiti liigitada. Kahtluste ärahoidmiseks sätestame, et termin "CySECi" seadus tähendab eeskirju ja määruseid, mis moodustavad CySECi reguleeriva raamistiku, sealhulgas CySECi seadus, eeskirjad, direktiivid, määrused, suunavad teatised, ringkirjad, arvamused või soovitused. Teie kliendiliigitus võib igal ajal muutuda ning me teatame sellest teile. Teil on õigus taotleda teistsugust kliendiliigitust, aga me ei ole kohustatud teid ümber liigitama. Kui me teid ümber liigitame, siis teavitame teid kõigist piirangutest kliendi kaitse taseme suhtes, mille see võib kaasa tuua. Üksikasjalik teave meie klientide liigitamise poliitika kohta on esitatud lisas 1 ning käesolevate tingimuste jaotises 3. Oma tehingutes erakliendile kohaldame, kui see on asjakohane, CySECi direktiivi DI87-09 sätteid, mis on seotud negatiivse kontojäägi kaitsega ning tagatise ja tagatisnõuetega. See tähendab, et tavaklientidele, kaubeldes spekulatiivsete investeeringutega, mis on seotud hinnavahelepingutega, on piiratud spekulatiivsete investeeringutega vastutus, mis on seotud kliendi kontoga, see on piiratud vahenditega kontol, eesmärgiga, et klient ei saa kaotada rohkem kui vahendid mis olid mõeldud kauplemiseks CDF-ga ja teiste piiratud spekulatiivsete investeeringutega.

1.5. Kahtluste ärahoidmiseks sätestame, et teie elektroonilist lepingu tingimuste aktsepteerimist ning teie poolt meie teenuste kasutamist või jätkuvat kasutamist käsitletakse teie nõusolekuna olla lepinguga õiguslikult seotud.

1.6. Leping/tingimused asendavad kõik varasemad kirjalikud või suulised teie ja meie vahelised lepingud, kokkulepped või ühisotsused, mille alusel me osutame teile teenuseid. Me võime täiendada või muuta lepingut/tingimusi igal ajal, avaldades täiendatud või muudetud lepingu/tingimused meie veebisaidil või teile teate esitamise teel, mis esitatakse või kinnitatakse kirjalikult. Käesolevaga selgitatakse, et sellised täiendused või muudatused jõustuvad kuupäeval, mil täiendatud või muudetud leping/tingimused avaldatakse meie veebisaidil või, kui me otsustame saata teile teate, siis teates märgitud kuupäeval või, kui teates ei ole sellist kuupäeva märgitud, siis kohe. Lisaks võime otsustada kuvada sellise teate lepingu/tingimuste täiendamise või muutmise kohta meie veebisaidil, veebipõhisel kauplemisplatvormil ja konto ülevaatuse vahendis (edaspidi ühiselt "veebivahend"). Meie teenuseid pakutakse vastavalt lepingus või veebivahendis sisalduvatele teadetele või lahtiütlustele.

1.7. Käesolevate tingimuste kehtiv ja lõplik koopia (mida võidakse aeg-ajalt muuta) on teile veebivahendis alati saadaval.

1.8. Te võtate kohustuse (mis on olemuselt lepinguliselt siduv lubadus) teavitada meid viivitamata kõigist muudatustest mis tahes informatsioonis, mille te olete meile seoses lepinguga andnud (mis hõlmab mis tahes teavet seoses nõuetekohaselt täidetud konto avamise vormiga).

1.9. Lepingu sõlmimisel volitate meid või kõiki meie nimel tegutsevaid esindajaid uurima teie isikut või krediidireitingut ning võtma ühendust selliste pankade, finantsasutuste ja krediidiasutustega, nagu me sobivaks peame või nagu need esindajad sobivaks peavad.

1.10. Me suhtleme teiega inglise keeles ja kõik teie poolt meiega või meie kaudu sõlmitud tehingud sõlmitakse inglise keeles. Mis tahes teavet, sealhulgas turundusmaterjale, lepingu tõlgitud versioone ja/või muud teavet, mis on muus keeles kui inglise keel, antakse üksnes mugavuse eesmärgil ning seaduslikult siduv versioon on selliste dokumentide ingliskeelne versioon. Vaidluse korral kehtib ingliskeelne versioon.

1.11. Oleme kasutanud käesolevates tingimustes lugemise hõlbustamiseks määratletud sõnu ja termineid. Pärast määratlust või selgitavat sõna või fraasi oleme sulgudesse lisanud vastava määratletud sõna või termini rasvases kirjas. Kui kontekst ei nõua teisiti, on määratletud sõnal või terminil kõigil muudel kasutuskordadel sama tähendus.

1.12. Ülesütlemisõigused

1.12.1. Teil on õigus leping üles öelda 14 päeva jooksul alates päevast, mil me saame teie käest nõuetekohaselt täidetud konto avamise vormi. Kui soovite lepingu üles öelda, palume teatada oma kontaktisikule Admiral Markets Cyprus Ltd-s või kirjutada aadressil Dramas street 2, 1st Floor, Nikosia, P.C. 1077, Küpros, või saata meile e-kiri, kasutades kontaktandmeid, mis on esitatud meie veebisaidil: https://admiralmarkets.com/about-us/contact-us?regulator=cysec.

1.12.2.Lepingu ülesütlemise õigus on seotud ainult lepingu enda ülesütlemisega. Ülesütlemine ei mõjuta teie või meie kogunenud õigusi, hüvitisi, olemasolevaid kohustusi ega muid lepingulisi sätteid, mis jäävad kavakohaselt kehtima ka pärast lepingu ülesütlemist.

1.12.3. Ülesütlemisel trahvi ei kohaldata. Ülesütlemine ei mõjuta enne teie tühistamisteate saamist algatatud tehingute lõpuleviimist. Ülesütlemisteate saamisel tühistame kõik täitmata korraldused ja sulgeme kõik avatud positsioonid, mis teil on, kehtiva (meie poolt määratud) turuhinnaga. Lisaks maksate kõik ülesütlemise kuupäevani tekkinud teenustasud ja muud tasud ning kõik lisakulud, mis on meile (või kolmandale isikule) lepingu ülesütlemisel vältimatult tekkinud, ning kõik kahjud, mis ilmnevad vältimatult tasumata tehingute arveldamisel või sõlmimisel ning raha ülekandmisel teile tagasi.

1.12.4. Kui te ei kasuta ülesütlemisõigust nõutava aja jooksul, on teil siiski õigus kasutada oma õigust leping lõpetada vastavalt käesolevate tingimuste punktile 24.

2. Teenused

2.1. Me pakume investeerimisteenuseid ja kõrvalteenuseid, mis võimaldavad teil kaubelda hinnavahelepingutega (edaspidi "hinnavahelepingud"), kus alusvaraks olevad investeeringud või tooted hõlmavad näiteks uuendatavaid valuutavahetuse hetkelepinguid, metalle ja futuurilepinguid (edaspidi ühiselt "tooted"). Kui teil on hinnavahelepingutega kauplemiseks mitu kontot, konsolideeritakse need kontod käesolevate tingimuste tähenduses ja neid käsitletakse ühe kontona. Enne keeruka tootega (näiteks hinnavahelepingutega) kauplemist peame asjakohasuse hindamise (edaspidi "asjakohasuse hindamine") kaudu hindama, kas toode on teie jaoks asjakohane. Asjakohasuse hindamine tehakse selleks, et hankida teilt teavet teie investeerimisalaste teadmiste ja kogemuste kohta selliste toodetega kauplemisel ning hinnata seda teavet. Juhul, kui me leiame, et kompleksne toode on teile sobimatu, või kui te ei esita meile nõutavat teavet asjakohasuse hindamise läbiviimiseks, võime oma täielikul ainuäranägemisel mitte lubada teil kaubelda või anname teile hoiatuse selliste instrumentidega kauplemise kohta. Lisateavet asjakohasuse hindamise kohta leiate käesolevate tingimuste 1. lisa 1. jaotisest. Te nõustute ja tunnistate, et asjakohasuse hindamine toimub teie esitatud teabe ja dokumentide põhjal ning me võime tugineda teie esitatud teabele ja dokumentidele ning me ei vastuta mis tahes ebatäpsustest tulenevate kahjutasude või kahjude eest. Lisaks nõustute meid viivitamata teavitama kõikidest teie esitatud teabe ja dokumentide muudatustest ning esitama ajakohast, täpset ja täielikku teavet, et võimaldada meil iga asjakohasuse hindamist läbi viia.

2.2. Me pakume Invest.MT5 konto kaudu teenuseid, mis on seotud korralduste esitamisega väärtpaberite ostuks ja müügiks, seejuures hõlmavad need väärtpaberid ka börsil kaubeldavaid fonde ja aktsiaid (edaspidi ühiselt "väärtpaberid"). Enne väärtpaberite ostmise ja müümise korralduste tegemist palume teil lugeda muu hulgas meie väärtpaberitega kauplemise tingimusi ja meie väärtpaberitega kauplemise riski teate dokumenti.

2.3. Meie kopeeriva kauplemise teenused on otsustusõiguse alusel tehtud investeeringute haldamise piiratud vorm. See tähendab, et enne kopeeriva kauplemisega tegelema hakkamist peame sobivuse hindamise (edaspidi "sobivuse hindamine") kaudu hindama, kas toode on teile sobiv. See toimub, hankides (teie käest) teavet, mis on seotud teie investeerimisalaste teadmiste ja kogemustega kopeerival kauplemisel, teie investeerimiseesmärkidega, riskitaluvusega, finantsolukorraga ja sellega, kas suudate rahaliselt kanda oma investeerimiseesmärgiga kooskõlas olevaid kahjusid. Kui me peaksime oma täielikul ainuäranägemisel otsustama sobivuse hindamise tulemusena, et te ei sobi meie kopeeriva kauplemise teenuste osutamiseks, või juhul, kui te ei esita meile sobivuse läbiviimiseks nõutavat teavet, ei saa te meie platvormi kaudu kopeeriva kauplemise tehinguid sõlmida. Oma täieliku ainuäranägemise kasutamisel võime aeg-ajalt uuendada teie sobivuse hinnangut. Kui teie finantsolukorras, investeerimiseesmärkides, kogemustes, teadmistes või riskitaluvuses ilmneb mingeid muudatusi, olete kohustatud meid sellest viivitamata teavitama, et uuendaksime vastavalt teie sobivuse hinnangut. Te nõustute ja tunnistate, et sobivuse hindamine toimub teie esitatud teabe ja dokumentide põhjal ning võime tugineda teie esitatud teabele ja dokumentidele ning me ei vastuta võimalike ebatäpsuste tõttu tekkida võivate kahjutasude või kahjude eest. Lisaks nõustute meid viivitamata teavitama kõikidest teie esitatud teabe ja dokumentide muudatustest ning esitama ajakohase, täpse ja täieliku teabe, et saaksime viia läbi iga sobivuse hindamise. Lisateavet sobivuse hindamise kohta leiate käesolevate tingimuste 1. lisa 2. jaotisest. Enne meie kopeeriva kauplemise teenuste kasutamist soovitame teil muu hulgas lugeda meie kopeeriva kauplemise teenuste tingimusi, mis on leitavad meie veebipõhise kauplemisplatvormi kaudu (st „Kaupleja ruum“), samuti meie kopeeriva kauplemise riskiteadet, mille leiate käesolevate tingimuste 2. lisast.

2.4. Pakume teile võimalust kaubelda erinevates valuutades noteeritud toodete ja väärtpaberitega, kasutades teie valitud põhikonto valuutat. Paljudes riikides võime nendest riikidest pärit klientidele pakkuda põhikonto valuutana riigi vääringus. Teave valuuta kättesaadavuse kohta avaldatakse veebivahendis. Kui kauplete tootega, mis on noteeritud muus valuutas kui põhikonto valuuta, siis konverteeritakse tagatisnõue automaatselt põhikonto valuutasse, kasutades meie hinnavahelepingute jaoks noteeritud asjaomast vahetuskurssi. Lisaks konverteeritakse positsioonide kasumid ja kahjumid pidevalt põhikonto valuutasse, kasutades eespool nimetatud vahetuskurssi.

2.5. Kasutades meie klienditeenuseid veebivahendi kaudu, nõustute jälgima veebivahendis noteeritud hetkevahetuskursse ja aktsepteerite muus valuutas kui teie konto peamine valuuta kauplemistehingute suhtes kohaldatavaid konverteerimiskursse kasutama. Me ei nõusta teid ühegi teie tehtud tehingu sisulise külje teemal ega halda ega jälgi ühtegi avatud positsiooni, mis teil võib olla toodetes või väärtpaberites. Tunnistate, et mis tahes korralduse täitmine teie nimel ei tähenda mingil viisil, et oleksime selle tehingu, toote või väärtpaberi heaks kiitnud või seda soovitanud. Oleme esitanud mitmesuguseid riskiteateid seoses oma teenuste ning toodete ja väärtpaberitega, mille te leiate veebisaidilt ja käesolevate tingimuste 2. lisast.

2.6. Meil on volitus täita kõik teie korraldused toodete või väärtpaberite ostmiseks või müümiseks selliste vastaspooltega, kelle võime mõistlikult valida (mis võib reguleerivate nõuete kohaselt hõlmata kõiki meie sidusettevõtjaid).

2.7. Kui me pole eelnevalt kirjalikult kokku leppinud teisiti, sõlmite iga tehingu põhiisikuna ja mitte kellegi teise esindajana. Vastutame ainult teie eest ja meil ei ole ülesandeid ega kohustusi ühegi teie volitaja ega kliendi ees. Ainult teie vastutate oma kohustuste täitmise eest meile.

2.8. Kõik tehingud, mille me teiega või teie nimel sõlmime, esitatakse ja täidetakse üldiselt kooskõlas meie korralduste täitmise poliitika tingimustega (nende kehtivas sõnastuses), mille üksikasjad on saadaval veebivahendis (edaspidi "korralduste täitmise poliitika"). Meie korralduste täitmise poliitika on ainult poliitika. See ei ole lepingu osa, ei ole mõeldud lepinguliselt siduvana ega kehtesta ega püüa kehtestada meile mingeid kohustusi, mida meil muidu lepingu või CySECi seaduse alusel ei oleks.

2.9. Jätame endale õiguse muuta või peatada ajutiselt või alaliselt kõiki või osasid meie teenuseid (tervikuna või osaliselt) ette teatades või ette teatamata. Nõustute, et me ei vastuta teie ega ühegi kolmanda isiku (kelle nimel võite tegutseda) ees mis tahes meie vahendusteenuse muutmise, peatamise või lõpetamise eest.

2.10. Pakume oma teenuste osana „Admiral Markets“ Visa deebetkaarti ja e-raha kontot, mis koosneb e-raha teenustest, mida pakub UAB „Finansinės paslaugos „Contis“, registrikood 304406236, registreeritud Leedu Vabariigi juriidiliste isikute registris, peakontor aadressil Mėnulio g. 11–101, Vilnius, Leedu, e-raha asutuse tegevusluba nr 53, kuupäevaga 23.07.2019, väljaandja Leedu keskpank. Käesolevas punktis 2.10 viidatud teenuste saamiseks võite esitada taotluse meie veebisaidi (https://admiralmarkets.com/ee/?regulator=cysec) kaudu või asjakohases rubriigis, mille leiate veebivahendist, samas soovitame enne taotluse esitamist tutvuda kehtivate tingimustega, mille leiate oma veebikonto portaalist.

3. Hinnad

3.1. Pakume teile kõigi veebivahendi kaudu pakutavate toote ja väärtpaberite puhul müügi- ja ostuhindu. Samuti võime teilt nõuda igalt tehingult vahendustasu ja/või riskimarginaali, millest teavitatakse teid veebivahendi kaudu.

3.2. Iga veebivahendi kaudu avaldatud hind kehtib kas selle kehtivusajani või ajani, mil me selle muul viisil tühistame või tagasi võtame (neist aegadest varasem). Iga hind on teile kättesaadav meiega või meie kaudu tehingu tegemiseks, kuni põhisumma ei ületa meie poolt veebivahendis avaldatud või teile muul viisil teatatud maksimumini.

3.3. Te mõistate, et meie pakutavad hinnad ja maksimaalsed summad võivad erineda meie teistele klientidele pakutavatest hindadest ja maksimaalsetest summadest ning need võidakse ilma ette teatamata tagasi võtta või neid muuta. Me võime oma täielikul äranägemisel ja ilma ette teatamata viivitamata muuta mis tahes sellist hinda, mille oleme avaldanud, selle tühistada või keelduda sellega tehingute pakkumiste tegemisest või lõpetada osade või kõigi toodete või väärtpaberite hindade pakkumise igal ajal (näiteks kui olete meie hinnapakkumise vastu võtnud või konkreetse hinnaga korralduse esitanud, ei saa me garanteerida hinda, millega teie korraldus tegelikult täidetakse. Seda tuntakse tavaliselt kui „kahanemist“. Kuid me kasutame järjepidevat lähenemisviisi, nii et mõnikord töötab selline „kahanemine“ meie kasuks ja mõnikord ka teie kasuks).

4. Korraldused, tehingud ja avatud positsioonid

4.1. Kui me ei ole teisiti kokku leppinud, tuleb kõik korraldused esitada meile veebivahendi kaudu elektrooniliselt (kuigi võime hädaolukorras ja oma äranägemisel aktsepteerida telefoni teel antud juhiseid).

4.2. Võime oma äranägemisel nõuda mis tahes korralduse kinnitamist sellisel kujul, nagu võime täpsustada.

4.3. Teie poolt või teie nimel antud korraldus jõustub alles siis, kui me oleme selle tegelikult kätte saanud ja vastu võtnud. Meie poolt kättesaadud korraldust ei saa ilma meie sõnaselge nõusolekuta tühistada, tagasi võtta ega muuta.

4.4. Meil on õigus tegutseda teie nimel mis tahes korralduse või juhise alusel, mis on meie arvates mõistlikult antud või väidetavalt antakse teie või mõne muu teie nimel tegutseva isiku poolt, ilma et peaksime täiendavalt uurima korralduse või juhise või dokumendi autentsust või sellise isiku volitust või isikusamasust, kes annab või kavatseb anda sellise korralduse või juhise.

4.5. Võime oma äranägemisel keelduda teilt täielikult või osaliselt pärast teie korralduse kättesaamist mis tahes korraldust vastu võtmast, keelduda selle alusel tegutsemast, kuid kui me seda teeme, siis kasutame mõistlikke jõupingutusi, et teavitada teid sellisest keeldumisest, esitades selle kohta põhjenduse või mitte. Lisaks käsitletakse korraldust, mida me mingil põhjusel ei saa viisil, mil seda saaks töödelda, sealhulgas juhul, kui veebivahend ei aktsepteeri ega töötle sellist korraldust, mida me pole kätte saanud.

4.6. Meie poolt korralduse täitmine moodustab teie ja meie vahel siduva kokkuleppe sellise täidetud korralduse tingimuste osas.

4.7. Korralduste sisestamise kord on täpsustatud veebivahendis.

4.8. Te tunnistate, et pärast mis tahes tehingu täitmist olete ainuisikuliselt vastutav meiega kontakti loomise ja hoidmise ning avatud positsioonide jälgimise ja edasiste juhiste õigeaegse andmise eest. Kui seda ei tehta, ei saa me anda kinnitust selle kohta, et meil on võimalik teiega ühendust võtta, ja me ei võta teie ees vastutust mis tahes kahju eest, mida te olete kannatanud (või väidetavalt kannatanud) teiepoolse tegevusetuse tõttu.

4.9. Te nõustute pidama piisavat arvestust, et näidata esitatud korralduste olemust ja selliste korralduste esitamise aega.

4.10. Me võime oma täielikul äranägemisel nõuda, et piiraksite meile antud korralduste arvu või avatud positsioonide arvu või väärtust, mis teil võib mis tahes ajal olla, ja/või lubada teil sõlmida ainult sulgemistehinguid või me võime sulgeda ühe või mitu positsiooni või erinevaid ülekandeid, et tagada meie kehtestatud positsioonipiirangute säilimine.

4.11. Kui te esitate kahjumipiiri korralduse ja teil ei teki kahjumit, peate oma konto puudujäägi katma ühe tööpäeva jooksul (mõistet "tööpäev" tõlgendatakse kui päeva, mille jooksul Küprose Vabariigi pangad on üldiseks tegevuseks avatud). Samas võime oma äranägemisel leppida kokku pikema tähtaja. Kui olete tavaklient, võite kasutada punktis 1.4 osutatud negatiivse kontojäägi kaitset. Kui teid liigitatakse kutseliseks kliendiks, võime täielikult või osaliselt katta kõik sellised kahjud (vastavalt meie negatiivse kontojäägi kaitse poliitikale, mille puhul me sätestame kahtluste vältimiseks, et see ei ole lepinguliselt siduv ega moodusta lepingu osa).

4.12. Hoolimata käesolevate tingimuste võimalikest vastupidistest sätetest, ei ole teil täiendavat maksekohustust, mis ületaks tehingu jaoks algselt hoiustatud rahasummat, kui kohaldatavad seadused ja määrused keelavad toote turustamise, levitamise või müümise täiendava maksekohustuse korral.

4.13. Kui noteerimis- ja/või täitmisvead ilmnevad trükivea või muu noteeringu või märke vea tõttu, ei vastuta me teie ees teie kontojääkidest tulenevate vigade eest. Noteerimis- ja/või täitmisvea korral jätame endale õiguse korraldused tühistada, tehingud tagasi pöörata, positsioonid sulgeda ja teha kõik vajalikud parandused või korrigeerimised asjaomasel kontol (sh seoses punktis 3.3 nimetatud võimaliku kahanemisega). Mis tahes vaidluse, mis tuleneb sellistest noteerimis- või täitmisvigadest (sealhulgas igasugune kahanemine), lahendame oma täielikul äranägemisel.

4.14. Kui mõni reguleeritud turg, keskse vastaspoole nimel, mitmepoolne kauplemissüsteem või muud tüüpi kauplemisplatvorm (igaüks edaspidi "turg") (või vahemaakler või -agent, kes tegutseb turu suunamisel või turul võetud meetmete tulemusena) või reguleeriv asutus võtab mis tahes meetme, mis mõjutab tehingut, muutub maksejõuetuks või tema tegevus peatatakse, siis võime võtta mis tahes meetmeid, mida peame oma mõistliku äranägemise järgi soovitavaks sellise tegevuse või sündmusega vastavusse viimiseks või sellise tegevuse või sündmuse tagajärjel tekkinud kahjude leevendamiseks. Kõik sellised toimingud on teile siduvad. Kui turg või reguleeriv asutus esitab mõne teie tehingu kohta päringu, nõustute meiega koostööd tegema ja viivitamata meie nõutavat teavet edastama.

5. Veebivahend

5.1. Meie veebivahendi kasutamiseks peate taotlema meie eraldatud või kokku lepitud kasutajanime ja parooli (edaspidi "pääsukood"). Me käsitleme teie pääsukoodi kasutamist veebivahendis teie poolt või muu isiku poolt teie teadmisel ja nõusolekul.

5.2. Seoses pääsukoodiga kinnitate ja võtate kohustuse, et:

5.2.1. te vastutate oma pääsukoodi konfidentsiaalsuse ja kasutamise eest;

5.2.2. muudate oma salasõna regulaarselt;

5.2.3. ei avalda oma pääsukoodi teistele isikutele ühelgi eesmärgil, välja arvatud meie eelneval kirjalikul nõusolekul;

5.2.4. ilma et see piiraks punkti 4 üldisust, võime tugineda kõigile teie pääsukoodi abil sisestatud juhistele, korraldustele ja muule teabele ning kõik teie nimel tehtavad tehingud või kulud on teile siduvad; ja

5.2.5. te teavitate meid viivitamatult meie veebisaidil toodud telefoninumbril, kui saate teada oma pääsukoodi kaotsiminekust, vargusest või kolmandale isikule avaldamisest või mis tahes loata kasutamisest.

5.3. Tunnistate, et veebivahendit pakutakse kasutamiseks ainult teie või isikutele, kellele te olete andnud loa veebivahendit teie nimel kasutada.

5.4. Kui ütlete meile või me arvame, et volitamata isikud kasutavad teie pääsukoodi teie teadmata või te olete selle teistele isikutele ilma meie nõusolekuta avaldanud, võime ilma ette teatamata peatada või lõpetada teie veebivahendi kasutamise õiguse.

5.5. Me ei vastuta teie ees mis tahes kahjude, vastutuse ega kulude eest, mis tulenevad teie pääsukoodi või veebivahendi loata kasutamisest. Te jääte vastutavaks ning peate nõudmise korral maksma meile hüvitist, meid kaitsma ja hoiduma meid kahjustamast (st vastutate ja hüvitate meile nõudmise korral) seoses kõigi kahjude, kohustuste, kohtuotsuste, kohtuasjade, hagide, menetluste, nõuete, kahjutasude ja kuludega, mis tulenevad veebivahendi kasutamisel teie pääsukoodi kasutavate isikute tegevusest või tegevusetusest, olenemata sellest, kas olete sellise kasutamise lubanud.

5.6. Me võime oma äranägemisel kehtestada ja nõuda täiendavaid kasutajate tuvastamise ja turvalisuse tasemeid. Me võime oma turvaprotseduure igal ajal muuta ja me teavitame teid kõigist uutest protseduuridest, mis teile kehtivad, niipea kui võimalik.

5.7. Veebivahend on tavaliselt saadaval esmaspäevast reedeni (Küprose Vabariigi aja järgi) ööpäevaringselt. Lisateavet tööaegade kohta leiate veebivahendist ja kahtluste ärahoidmiseks sätestame, et me ei võta teie ees vastutust ajavahemike eest, kui veebivahend pole saadaval (asjaomaste tundide jooksul või muul ajal).

5.8. Te vastutate ainuisikuliselt kõigi selliste seadmete, mida kasutate veebivahendile juurdepääsuks, ja sellega seotud turvameetmete hankimise ja hooldamise eest ning kõigi asjakohaste kokkulepete sõlmimise eest telekommunikatsiooniteenuse pakkujatega või, kui juurdepääs veebivahendile tagatakse kolmanda isiku serveri kaudu, siis mis tahes sellise kolmanda isikuga, kui see on vajalik veebivahendile juurdepääsu saamiseks. Ei meie ega ükski ettevõte, kes pakub, haldab, omab, litsentsib või osutab meile teenuseid seoses veebivahendiga (edaspidi "teenuseosutajad"), ei esita ühtegi avaldust ega kinnitust veebivahendi või asjaomaste seadmete või süsteemide kättesaadavuse, kasulikkuse, sobivuse ega muu kohta (st ei meie ega ükski teine meie kasutatav kolmas isik ei vastuta teie ees selle eest). Kuna me ei kontrolli signaali võimsust, selle vastuvõtmist ega interneti kaudu suunamist, teie või mis tahes kolmandate isikute seadmete konfiguratsiooni ega selle ühenduse usaldusväärsust, ei vastuta me sideprobleemide, moonutuste ega viivituste eest, kui kasutate interneti teel veebivahendit.

5.9. Kahtluste ärahoidmiseks sätestame, et me ei vastuta teie ees (lepingujärgse või lepinguvälise, sealhulgas hooletusest tuleneva) kahju eest (st kahjude, kulude või muu sarnase eest), mille võivad teile tekitada ülekandevead, tehnilised rikked, talitlushäired, ebaseaduslik sekkumine võrguseadmetesse, võrgu ülekoormus, kolmandate isikute juurdepääsu pahatahtlik blokeerimine, interneti talitlushäired, katkestused või muud internetiteenuse pakkujate puudused. Te vastutate kõigi korralduste eest, mis sisestatakse teie nimel veebivahendi kaudu, ning vastutate täielikult meie ees sellisest kasutamisest tulenevate tehingute arveldamise eest. Te mõistate, et juurdepääs veebivahendile võib selliste süsteemivigade tõttu olla piiratud või puudulik, ning et me jätame endale õiguse teate alusel peatada juurdepääs veebivahendile sel põhjusel.

5.10.Me ei vastuta teie ees juhul, kui teie seadmetesse või süsteemidesse viiakse viirusi, tarkvarapomme või muid sarnaseid objekte veebivahendi või tarkvara kaudu, mida me pakume teile veebivahendi kasutamise võimaldamiseks, tingimusel et oleme astunud mõistlikke samme sellise tegevuse vältimiseks.

5.11. Te tagate, et meie arvutisüsteemi või võrku ei viida arvutiviiruseid, usse, tarkvarapomme ega sarnaseid objekte, ning vastutate ja maksate meile hüvitist nõudmise korral, kaitsete ja hoidute meid kahjustamast kahjude eest, mis meil tekivad sellise tegevuse tulemusena.

5.12. Me ei vastuta teie ees turu, arvelduskoja ega reguleeriva asutuse poolt või korraldusel tehtud toimingute eest.

5.13. Internetiühenduse viivitused ja hindade sisestamise vead tekitavad mõnikord olukorra, kus veebivahendis kuvatud hinnad ei kajasta sel hetkel valitsevaid turuhindu täpselt. Selliste viivituste ja vigade korral jätame endale õiguse korraldused tühistada, tehingud tagasi pöörata, positsioonid sulgeda ja teha kõik vajalikud muudatused või kohandused seotud kontol.

5.14. Te ei kasuta ega luba kasutada veebivahendit:

5.14.1. mis tahes seadustega (mis tahes jurisdiktsioonis), määrustega või CySECi seadusega (sealhulgas turu kuritarvitamist käsitlevate eeskirjade/seaduste) või muude reguleerivate asutustega vastuolus, mis võivad teie või meie kohta kehtida;

5.14.2. mis tahes viisil (sealhulgas ilma piiranguteta teabe postitamine veebivahendusse, kus see võimalus on saadaval), mis on laimav, labane, kuritahtlik, sündsusetu või ähvardav või mis rikub intellektuaalomandi õigusi või usalduskohustust või mis on muul viisil ebaseaduslik või õigusvastane;

5.14.3. et viia tarkvaraviirus või muu häiriv programm veebivahendisse või teha mis tahes toiminguid, mis võivad veebivahendit kahjustada või muuta selle teistele kasutamiseks kättesaamatuks;

5.14.4. et kutsuda üles või julgustada teisi internetiveebisaite raamistama või lisamalinke otse veebivahendisse ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta;

5.14.5. muul viisil, mis pole meie poolt lubatud või rikub muul viisil lepingut.

5.15. Me ei luba veebivahendi kasutamist ebaõiglaseks arbitraažitegevuseks või internetiviivituste muul viisil ärakasutamiseks, kasutades muid manipuleerivaid või kuritarvitavaid käitumisviise (näiteks vale või eksitava turuteabe levitamist meedia, sealhulgas interneti kaudu või mis tahes muu vahendi abil eesmärgiga muuta väärtpaberi või toote hinda või alusvara või väärtust), mis võib avaldada kahjulikku mõju õiglasele ja korrektsele kauplemisele veebivahendis.

5.16. Me avaldame regulaarselt veebivahendis süsteemi värskendusi, klientidele kättesaadavaid funktsioone, samuti meie teenustega seotud teavet, avaldusi ja hoiatusi. Võime selle teabe saata ka teie e-posti aadressile. Kohustute lugema kõiki selliseid teateid avaldamisel või kättesaamisel ning tutvuma regulaarselt selle teabega ja teavitama meid viivitamata sellise teabega mittenõustumisest.

5.17. Te vastutate sobiva seadme, mehhanismi või süsteemi (edaspidi "seade") hankimise ja kasutamise eest, et saaksite veebivahendit kasutada, samuti viirusetuvastuse/skaneerimisprogrammi, mida võime aeg-ajalt vajada, installimise ja nõuetekohase kasutamise eest.

5.18. Veebivahendi kasutamisel peate:

5.18.1. tagama, et teie seadet hoitakse heas korras ja see sobib kasutamiseks veebivahendis;

5.18.2. korraldama selliseid teste ja edastama meile sellist teavet, mida peame mõistlikult vajalikuks veendumaks, et teie seade vastab meile aeg-ajalt teatatud nõuetele;

5.18.3. tegema regulaarselt viirusekontrolli;

5.18.4. teavitama meid viivitamata igast volitamata juurdepääsust veebivahendile või mis tahes volitamata tehingust või korraldusest, mida te teate või kahtlustate, ja, kui see on teie kontrolli all, mis põhjustab sellise volitamata kasutamise lõpetamise; ja

5.18.5. mitte jätma ühelgi juhul järelevalveta seadet, millest olete veebivahendile juurde pääsenud, ega laskma kellelgi teisel seadet kasutada, kuni olete veebivahendist välja loginud.

5.19. Juhul kui saate teada veebivahendi olulisest defektist, rikkest või viirusest, teavitate meid viivitamata sellisest defektist, rikkest või viirusest ja lõpetate veebivahendi kasutamise seni, kuni olete saanud meilt loa kasutamise jätkamiseks.

5.20. Kõik veebivahendiga seotud patendiõigused, autoriõigused, disainilahenduste õigused, kaubamärkide ja muud intellektuaalomandi õigused (registreeritud või registreerimata) jäävad meile või meie litsentsiandjatele. Te ei kopeeri, häiri, riku, täienda, muuda, pöördprojekteeri ega modifitseeri mingil viisil, kuju ega vormis veebivahendit ega selle mõnda osa ega osi, kui me pole seda kirjalikult selgesõnaliselt lubanud; ei kompileeri ega demonteeri veebivahendit; ega tee seda väidetavalt ega luba seda kellelgi teha. Veebivahendi kõik koopiad tuleb teha teie nimel vastavalt seadusele, mille suhtes kehtivad lepingu tingimused. Te peate tagama, et kõik litsentsiandjate kaubamärgid ning autoriõiguste ja piiratud õiguste teatised taasesitatakse kõigil koopiatel. Juhul, kui saate veebivahendi kaudu muid andmeid, teavet või tarkvara peale selle, mida teil on õigus saada vastavalt lepingule, teavitate meid sellest viivitamata ega kasuta selliseid andmeid, teavet ega tarkvara.

5.21. Võime veebivahendi peatada või selle lõplikult tühistada, teatades sellest teile mõistlikult kirjalikult.

5.22. Meil on õigus ühepoolselt ja viivitamata peatada või tühistada jäädavalt teie võimalus kasutada veebivahendit või selle mis tahes osa ilma ette teatamata, kui peame seda vajalikuks või soovitavaks oma äranägemisel ja heauskselt. Võime seda teha näiteks juhul, kui te ei järgi CySECi seadust või muid kohaldatavaid seadusi või määrusi või kui rikute mõnda lepingu sätet.

6. Kuritarvitavad kauplemisstrateegiad ja keelatud kauplemisvõtted – turu kuritarvitamine

Kuritarvitatavad kauplemisstrateegiad. Internet, ühenduvuse viivitused ja vead tekitavad mõnikord olukorra, kus meie veebivahendis kuvatav hind ei kajasta täpselt turuhindu. Äriühing ei luba meie veebivahendis tahtlikult mängida ja/või kasutada kuritarvitavaid kauplemistavasid. Me võime tehingud, mis tuginevad hinnaviivituse võimalustele, ilma ette teatamata tühistada. Me jätame endale õiguse teha kontol vajalikud parandused või kohandused ilma ette teatamata. Me võime mängu- ja/või kuritarvitamisstrateegiatele tuginevad kontod oma ainuäranägemisel tõkestada ning neil tehtavad korraldused sõltuvad meie heakskiidust. Mis tahes vaidluse, mis tuleneb sellistest noteerimis- või täitmisvigadest, lahendab meie juhtkond oma täielikul ainuäranägemisel.

Piirangutest möödahiilimine ja pöördprojekteerimine. Te mõistate ja nõustute, et te ei tohi ebaseaduslikult siseneda ega püüda siseneda, pöördprojekteerida ega muul viisil mööda hiilida turvameetmetest, mille äriühing on rakendanud oma veebivahendi ja/või arvutisüsteemi(de) suhtes. Kui me peaksime oma äranägemisel tegema kindlaks, et te rikute seda jaotist, siis jätame endale õiguse võtta kõik meetmed vastavalt meie äranägemisele, sealhulgas piirata täielikult juurdepääsu meie veebivahendile, blokeerida ja/või tühistada teie pääsukood ja/või sulgeda teie konto. Nendel asjaoludel jätame endale õiguse arestida mis tahes kasum ja/või tulu, mis on saadud otse või kaudselt sellise keelatud kauplemistegevuse kaudu, ja meil on õigus teavitada kõiki huvitatud kolmandaid isikuid sellest, et olete seda jaotist rikkunud; meil on kõik vajalikud vahendid ja jätkame kõigi vajalike vahendite väljatöötamist, et tuvastada petturlik ja/või ebaseaduslik juurdepääs meie veebivahendile; kõik vaidlused, mis tulenevad sellisest pettusest ja/või ebaseaduslikust kauplemistegevusest, lahendame oma täielikul äranägemisel viisil, mida peame kõigi asjaosaliste jaoks kõige õiglasemaks; see otsus on lõplik ja/või kõigile osalejatele siduv; kirjavahetust ei alustata.

Tehisintellekti tarkvara. Teil on keelatud kasutada tarkvara, mille kohta me võime oma ainuäranägemisel otsustada, et selle eesmärk on teha mis tahes tehisintellekti analüüsi meie veebivahendi ja/või arvutisüsteemi(de) suhtes seoses meie teenuste kasutamisega; juhul, kui me otsustame oma äranägemisel, et sellist tehisintellekti tarkvara on kasutatud või kasutatakse, jätame endale õiguse võtta kõik sellised meetmed, mida peame vajalikuks, sealhulgas piirata täielikult juurdepääsu oma veebivahendile, blokeerida ja/või tühistada teie pääsukoodid ja/või sulgeda teie konto. Nendel asjaoludel jätame endale õiguse arestida mis tahes kasum ja/või tulu, mis on saadud otse või kaudselt sellise keelatud kauplemistegevuse kaudu, ja meil on õigus teavitada kõiki huvitatud kolmandaid isikuid sellest, et olete seda jaotist rikkunud; meil on kõik vajalikud vahendid ja jätkame kõigi vajalike vahendite väljatöötamist, et tuvastada petturlik ja/või ebaseaduslik juurdepääs meie veebivahendile; kõik vaidlused, mis tulenevad sellisest pettusest ja/või ebaseaduslikust kauplemistegevusest, lahendame me oma täielikul äranägemisel viisil, mida peame kõigi asjaosaliste jaoks kõige õiglasemaks; see otsus on lõplik ja/või kõigile osalejatele siduv; kirjavahetust ei alustata.

Muutused turutingimustes. Juhime teie tähelepanu sellele, et meil ei ole kohustust teiega ühendust võtta, et anda nõu asjakohaste meetmete võtmiseks turutingimuste muutuste (sealhulgas, ilma piiranguteta, turuhäirete) või muu tõttu. Te mõistate, et finantsvõimendusega finantsinstrumentide börsiväline turg on väga spekulatiivne ja kõikuv ning et pärast mis tahes tehingu sooritamist olete ainuisikuliselt vastutav meiega kontakti loomise ja hoidmise ning avatud positsioonide jälgimise ja edasiste juhiste õigeaegse andmise tagamise eest. Kui seda ei tehta, ei võta me vastutust mis tahes kahju eest, mida te olete väidetavalt kannatanud seetõttu, et te ei ole meiega ühendust võtnud.

Kahju hüvitamine. Ilma et see piiraks käesolevate tingimuste mis tahes muude sätete ja/või mis tahes muude meie ja teie vaheliste lepingute sätete, sealhulgas, kuid mitte ainult, käesoleva lepingu sätete kohaldamist, nõustute te maksma meile hüvitist ja hoiduma meid kahjustamast seoses igasuguste kohustuste, kahjude, kahjutasude, kulude ja kulutustega, sealhulgas, ilma piiranguteta, kohtukulude ja kulutustega, mis on tekkinud tulenevalt järgmisest ja/või otse või kaudselt seotud järgmisega: teie petturlik ja/või ebaseaduslik juurdepääs meie veebivahendile ja selle samasugune kasutamine ja/või selle ennetamine ja/või heastamine, tingimusel et selliseid kohustusi, kahjusid, kahjutasusid, kulusid ja kulutusi ei oleks tekkinud, välja arvatud meie raske hooletuse, pettuse või tahtliku rikkumise tõttu.

TURU KURITARVITAMINE

Kui sõlmime teie nimel tehingu, võime esitada teie korralduse asjaomase toote või väärtpaberi ostmiseks või müümiseks väärtpaberibörsidel (kui see on asjakohane) või otse teatud finantsasutustes (kui see on asjakohane). Tulemuseks on see, et kui esitate korraldusi meie kaudu või meie juures, võivad teie tehingud lisaks selle mõjule meie noteeritud hindadele mõjutada ka selle instrumendi välisturgu. See võib luua turu kuritarvitamise võimaluse ja selle jaotise eesmärk on sellise kuritarvitamise ärahoidmine.

Te avaldate ja kinnitate meile käesoleva lepingu sõlmimise ajal ja iga kord, kui sõlmite tehingu või annate meile muid juhiseid, et:

 • te ei tee ega ole teinud meie kaudu või meie juures ühtegi tehingut, kui see tooks kaasa teie või teiste, kellega te koos tegutsete, huvi finantsinstrumendi hinna vastu, mis on võrdne instrumendi deklareeritava intressi suurusega või ületab seda;
 • te ei tee ega ole teinud ühtegi tehingut seoses:
  • turuleviimise, emiteerimise, jaotamise või muu sarnase sündmusega;
  • pakkumise, ülevõtmise, ühinemise või muu sarnase sündmusega;
  • ettevõtte finantstegevusega;
 • te ei tee ega ole teinud ühtegi tehingut, mis on vastuolus mis tahes seaduse või määrusega, mis keelab insaideriga kauplemise, turuga manipuleerimise või mis tahes muu turu kuritarvitamise või väärkäitumise vormi;
 • Te käitute alati kooskõlas kõigi kohaldatavate seaduste, reeglite ja määrustega (sealhulgas ilma piiranguteta CySECi seadusega).

Juhul, kui teete mis tahes tehingu või tegutsete muul viisil, rikkudes käesolevas jaotises või käesolevate tingimuste mis tahes muus osas toodud avaldusi ja kinnitusi või meil on mõistlik alus arvata, et olete seda teinud, siis on meil lisaks mis tahes õigustele, mis meil võivad olla käesolevate tingimuste kohaselt, õigus jõustada tehing(ud) teie vastu, kui see on tehing (need on tehingud), mille tulemusel olete meile raha võlgu; ja/või käsitada kõiki teie tehinguid tühistena, kui need on tehingud, välja arvatud juhul, kui te esitate veenvaid tõendeid kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul pärast meie nõuet esitada tõendeid, et te ei ole tegelikult rikkunud ühtegi avaldust, esitanud valeandmeid ega rikkunud käesolevatest tingimustest tulenevaid kohustusi.

Te tunnistate ja nõustute, et teil oleks toote või väärtpaberiga kauplemine sobimatu, kui sellise tehingu ainus eesmärk oleks manipuleerida meie noteeritud hinnaga, ja nõustute selliseid tehinguid mitte tegema.

Meil on õigus (ja mõnel juhul ka kohustus) teatada mis tahes asjakohasele reguleerivale asutusele mis tahes tehingu või korralduse üksikasjad. Teilt võidakse nõuda ka asjakohast avalikustamist ja te kohustute seda sellise nõudmise korral tegema.

7. Tehingute kinnitused ja konto väljavõtted

7.1. Pärast teie konto jaoks korralduse täitmist kinnitame selle tehingu veebivahendi või e-posti teel (edaspidi "kinnitus") järgmisel tööpäeval või enne järgmist tööpäeva pärast täitmist, kuid selle tegemata jätmine ei mõjuta tehingu kehtivust.

7.2.Me avaldame teie positsioonide ja teie kontol toimunud tegevuse üksikasjad veebivahendi kaudu või e-posti teel iga kuu esimesel päeval eelmise kuu tegevuse kohta. Kontoteave võib hõlmata kinnitusi, kasumi ja kahjumi aruandeid ning muud teavet, mis on nõutav CySECi seaduse alusel (edaspidi "kontoteave"). Kontoteabe avaldamist veebivahendi või e-posti teel loetakse kinnituste ja konto väljavõtete edastamiseks. Me võime oma äranägemise igal ajal kontoteabe tagasi võtta või seda muuta. Te nõustute, et me ei ole kohustatud esitama paberkandjal kinnitusi. Veebivahendi kaudu või e-posti teel avaldatud kontoteave (välja arvatud juhul, kui see on ilmselgelt vale) on veenev tõend teie tehingute kohta ja on teie jaoks siduv, kui te ei ole kohe kättesaamisel esitanud sellele vastuväidet, tingimusel, et selline vastuväide on kinnitatud kirjalikult (sh e-posti või muu sarnase elektroonilise posti teel) ja (igal juhul) hiljemalt ühe tööpäeva jooksul pärast seda, kui kontoteave on veebivahendi või e-posti teel avaldatud.

8. Nõusolek elektroonilise teabevahetusega

Te nõustute elektrooniliste vahendite kaudu toimuva teabevahetusega. Veebivahendi või elektroonilise vahendi kaudu saadetud teateid käsitatakse kõigile õiguslikele nõuetele vastavana, mille kohaselt tuleb teade allkirjastada ja esitada kirjalikult, kehtivate Küprose seadustega lubatud ulatuses.

9. Tagatis

9.1. Te annate meile rahasumma ja hoiate meie juures rahasummat teie tegelike, tulevaste ning tingimuslike või potentsiaalsete kohustuste (edaspidi "kohustused") jaoks ning nende tagatiseks sellistes summades ja sellistes vormides, nagu me võime oma täielikul äranägemisel nõuda (edaspidi "tagatis"). Võime oma tagatisnõudeid igal ajal muuta. Teie kohustus on tagada, et oleksite kogu aeg teadlik veebivahendi tagatisnõuetest seoses erinevate toodetega.

9.2. Kõik tagatisnõuded peavad olema täidetud selles valuutas ja meie määratud aja jooksul (meie täieliku äranägemise järgi) või, kui pole täpsustatud, siis kohe. Üks tagatisnõue ei välista teist. Tagatis esitatakse sularahas või muus vormis, milles võime kokku leppida või mida me võime aktsepteerida. Kui te olete jaeklient, esitatakse tagatis sularahas.

9.3. Te vastutate selle eest, et meiega oleks alati tagatist puudutava teabe vastuvõtmiseks ja edastamiseks asjakohane kokkulepe. Kui te ei esita meile tagatist nõutud aja jooksul, võime teie avatud positsioonid automaatselt sulgeda ja meil on õigus kasutada oma õigusi vastavalt allpool olevale punktile 21.

9.4. Kui meiega pole teisiti kokku lepitud, maksate meile kogu tagatise, mille olete meile lepingu alusel esitanud, kui oma kohustuste jätkuva tagatisena vastavalt lepingule või selle alusel (sealhulgas iga lepinguga reguleeritud mis tahes ajal toimuva tehingu korral).

9.5. Te nõustute selliste täiendavate dokumentide vormistamisega ja selliste edasiste toimingutega, mida võime mõistlikult nõuda oma tagatisega seotud huvi kindlustamiseks, registreerumiseks tagatise omanikuna või juriidilise omandiõiguse saamiseks tagatise suhtes, muude kohustuste kindlustamiseks, meie õiguste kasutamiseks.

9.6. Te ei tohi ilma meie eelneva nõusolekuta tagasi võtta ega asendada vara, mis on meie tagatisega seotud huvi objektiks.

9.7. Kui leping lõpeb, ei pea me tagastama ühtegi rahalist tagatist ulatuses, milles peate tasuma meie ees kohustusi. Rahalise tagatise, teie kohustuste ja meie poolt teie ees täidetavate kohustuste määramisel võime rakendada sellist metoodikat (sealhulgas hinnanguid turgude ja väärtuste edasise liikumise kohta), mida peame asjakohaseks, kooskõlas CySECi seadusega.

10. Arvelduskuupäev, pikendamise ja tasaarvestamise juhised

10.1. Iga tööpäeva lõpus hoitavaid positsioone võidakse (kui see on asjakohane) automaatselt pikendada. Me võime nõuda teilt tasu iga sellise positsiooni eest, mis on pikendatud. Meie nõutavad tasud avaldatakse veebivahendis.

10.2. Lisaks ülaltoodud punktile 10.1 nõustute te oma selgete ja õigeaegsete juhiste puudumisel sellega, et teie ja meie huvide kaitsmiseks oleme volitatud oma täielikul äranägemisel ja teie kulul iga tööpäeva lõpus sulgema mis tahes avatud positsiooni (näiteks (ka ilma piiranguteta)), kui meil on mõistlik alus arvata, et positsiooni avas volitamata kolmas isik, mille tulemusel tekib vaidlus meie ja teie vahel)), seda pikendama või tasaarvestama kõigi või mis tahes avatud positsioonidega, sõlmima tasaarveldustehinguid või tegema või vastu võtma teie nimel sellistel tingimustel ja selliste meetoditega, mida me võime antud olukorras mõistlikuks pidada.

10.3. Kahtluste vältimiseks sätestatakse, et me ei korralda me ühegi tootega (sh mis tahes välisvaluutaga) seotud asjakohase alusinvesteeringu või toote kohaletoimetamist, välja arvatud juhul, kui me peame seda vajalikuks või kui oleme teiega kirjalikult kokku leppinud, et teeme seda, ning seega, välja arvatud juhul, kui me oleme sõlminud sellise kokkuleppe, suletakse kõik avatud positsioonid (vajaduse korral) ja saadud kasum või kahjum krediteeritakse või debiteeritakse teie kontole meie juures.

11. Kliendi raha

11.1. Käesolevat punkti 11 kohaldatakse teie suhtes, välja arvatud juhul, kui me oleme teid teavitanud, et kohtleme teid kui kutselist klienti, ja ka sellest, et teie suhtes kehtivad punkti 12 tingimused kõigi või mis tahes meie teenuste suhtes, mida te kasutate.

11.2. Kõiki rahalisi vahendeid, mille me oleme teie käest saanud, hoitakse meie kontol või meie poolt heaks kiidetud pangas ning need eraldatakse meie omavahenditest kooskõlas CySECi seadusega.

11.3. Me ei maksa teile intressi mitte mingisuguse teie poolt meie juures hoitava raha eest ning te kinnitate lepingu sõlmimisega, et loobute CySECi seaduse alusel või muul viisil selliselt rahalt intresside saamise õigusest.

11.4. Me võime hoida rahalisi vahendeid, mida te meile maksate, väljaspool Küprose Vabariiki asuvates pankades. Selliste pankade suhtes kohaldatav õiguslik ja regulatiivne kord erineb Küprose Vabariigi omast ning maksejõuetuse või muu samaväärse sündmuse korral võidakse teie raha kohelda erinevalt kohtlemisest, mida kohaldataks juhul, kui raha oleks hoitud Küprose Vabariigis. Me ei vastuta teie ees ühegi panga ega punkti 11 kohaselt raha hoidva kolmanda isiku maksevõime, tegevuse ega tegevusetuse eest.

11.5. Meil on luba konverteerida teie kontol olev raha (sealhulgas tagatise jaoks) sellisesse välisvaluutasse ja sellest valuutast vahetuskursiga, mille oleme määranud sel ajal valitsevate rahaturu intressimäärade alusel. Sellistel asjaoludel ei vastuta me teie ees ühegi kahju eest, mis teil sellise tegevuse tagajärjel tekkisid (kuigi me kasutame mõistlikke jõupingutusi, et konverteerida ainult selliseid rahalisi vahendeid, mida mõistlikult võib nõuda vastavate asjakohaste tehingutega seotud kohustuste katmiseks).

11.6. Kui teie poolt meile võlgnetavad kohustused on tasumisele kuuluvad ja meile makstavad, võime lõpetada nii suure osa teie nimel hoitava raha, mis võrdub nende kohustuste summaga, kliendi rahana käsitamise CySECi seaduse kohaselt, mis käsitleb kliendi raha. Te nõustute, et võime seda raha rakendada kõigi või osade meile tasumisele kuuluvate ja makstavate kohustuste täitmiseks. Käesoleva punkti 11 tähenduses muutuvad kõik sellised kohustused viivitamata makstavaks ilma meie teavitamise või nõudeta, kui need on tekkinud teil või teie nimel.

11.7. Te nõustute, et meil on õigus rakendada teie käes olevat raha kõigi võlgnetavate ja makstavate kohustuste osaliseks või täielikuks täitmiseks.

11.8. Kui 24kuulise perioodi jooksul ei ole (ühelgi) teie kauplemiskontol olnud kauplemistegevust (alates teie viimasest kauplemistehingust ja alates sellele järgnevast päevast), rakendatakse meie hinnakirjas kindlaks määratud passiivsustasu. Tasu arvestatakse igakuiselt maha teie kauplemiskonto(de) positiivsest kontojäägist. Juhime teie tähelepanu sellele, et tasu võetakse igalt eraldi passiivselt kauplemiskontolt. Selguse huvides sätestame, et tasu(d) arvatakse maha konto-, mitte kliendipõhiselt. Enne tasu(de) teie kontojäägist (kontojääkidest) mahaarvamise alustamist proovime teiega mõistlikult ühendust võtta mis tahes teie kauplemiskonto(de)l hoitavate rahaliste vahendite osas, et teavitada teid tasu(de) kehtestamisest. Pidage meeles, et teie kohustus on hoida oma kontaktandmeid, mida olete meile jaganud, alati ajakohasena. Kui teie kontojääk ei ole positiivne, ei võta me teie passiivse(te)lt kauplemiskonto(de)lt tasu maha. Teie kauplemiskonto kontojääk ei lähe alla nulli. Kui teie positiivne kontojääk on väiksem kui igakuine passiivsustasu, siis arvestame maha kogu teie kauplemiskonto(de) kontojäägina hoitavate rahaliste vahendite summa. Kõik kauplemiskontod, mis on olnud passiivsed üle 24 kuu ja mille kontojääk on null või on jõudnud nulli, arhiveeritakse. Kui te otsustate oma kauplemiskonto uuesti aktiveerida uuesti kaubeldes, tagastatakse teie kontole passiivsustasu kuni kolme eelmise kuu eest, kui tasu on teie kontolt juba maha arvatud. Kui teil on õigus saada mõni nimetatud tagasimakse, tehakse see kontopõhiselt.

12. Omandiõiguse täieliku ülemineku kokkulepped

12.1. See punkt ei kehti teie kohta, välja arvatud juhul, kui me oleme teid teavitanud, et kohtleme teid kui kutselist klienti ja ka sellest, et selle punkti tingimused kehtivad teie kohta kogu teie teenuste kasutamisel.

12.2. Pärast riskide asjakohast avalikustamist teile võime teie ja meie eraldi kokku leppida, et:

a. me ei hoia raha, mille te kannate oma kontole CySECi seaduse kohaselt, ja

b. selline raha kantakse meile üle täieliku omandiõiguse alusel ning ilma igasuguste koormatiste, tagatisega seotud huvide, pandiõiguse või muude piiranguteta teie praeguste, tulevaste, tegelike, tingimuslike või võimalike kohustuste tagamiseks meie ees (seda nimetatakse „omandiõiguse ülemineku lepinguks“). Kuna raha omandiõigus antakse meile üle, ei ole teil enam selle rahaga varalisi nõudeid ja me saame sellega oma äranägemisel tegeleda ning te olete meie üldine võlausaldaja. Omandiõiguse ülemineku leping tuleb sõlmida meie kokkulepitud vormis ja see peab olema teie poolt allkirjastatud ning selle võib meile edastada posti, e-posti või meie kauplemisplatvormi kaudu.

12.3. Võttes arvesse meie lepingust ja igast tehingust tulenevaid õigusi, on meil lepinguline kohustus maksta teile tagasi rahasumma, mis on võrdne omandiõiguse ülemineku kohaste rahaliste vahenditega, millele teil võib olla õigus (või meie täielikul äranägemisel varadega nende väärtuse ulatuses), kui see pole enam vajalik omandiõiguse ülemineku kohaste rahaliste vahendite hoidmiseks. Meie tagasimaksekohustusi vähendatakse niivõrd, kuivõrd i) meil on õigus sellist raha kasutada või tasaarvestada selle tagasimaksmiskohustust kõigi teie poolt meie ees võetud kohustuste vastu, olenemata sellest, kas tegemist on mis tahes tehingu, lepingu või muuga; ja/või ii) turg, vahendaja, pank või muu kolmas isik, kellele oleme raha üle kandnud tagatisena või muul viisil seoses tehingutega, ei suuda (kas maksejõuetuse tõttu või muul põhjusel) meile samaväärset rahasummat tagastada. Kui me ei lepi kirjalikult kokku teisiti, ei ole teil õigust saada omandiõiguse ülemineku kohastelt rahalistelt vahenditelt intressi.

12.4. Me ei vastuta teie ees ühegi omandiõiguse ülemineku kohaste rahaliste vahendite kaotuse eest, mis tuleneb otse või kaudselt pankrotist, maksejõuetusest, likvideerimisest, pankrotihaldusest, hooldusest või loovutamisest mis tahes panga, muu maakleri, turu, kliiringuorganisatsiooni või sarnase üksuse võlausaldajate kasuks.

12.5. Te võite taotleda omandiõiguse ülemineku kohaste rahaliste vahendite kokkuleppe tühistamist; sel juhul võime lepingu lõpetada ja teile tagastatakse rahasumma (või meie täielikul äranägemisel varad selle väärtuse ulatuses), mis on võrdne teile tasumisele kuuluva omandiõiguse ülemineku kohaste rahaliste vahenditega.

13. Kasum, kahjum ja intressitasud avatud positsioonidelt

Kõigi teie avatud positsioonide puhul krediteerime teie kontole aeg-ajalt kasumi või debiteerime teie kontolt kahjumid, intressid, dividendide korrigeerimised ja tasud, nagu on kirjeldatud veebivahendis.

14. Teenustasud ja muud tasud

14.1. Te maksate meile selliseid teenustasusid ja muid tasusid selliste määrade järgi, nagu need on avaldatud veebivahendis või millest me oleme teile muul viisil teatanud. Need hõlmavad tehingutasusid, intresse ja tasusid, mis on seotud teie positsioonide automaatse pikendamisega vastavalt punktile 10.1. Lisaks vastutate te kõigi muude tasude eest, millest oleme teile teatanud ja mis võivad tekkida teile teenuste osutamise tõttu.

14.2. Te tunnistate ja nõustute, et kui me arvame teie kontolt maha korrigeerimisi, vahendustasusid ja mitmesuguseid muid tasusid, võivad sellised mahaarvamised mõjutada kontol oleva kapitali suurust (sealhulgas vajaduse korral konto kapitali suurust, mida rakendatakse tagatisnõude suhtes) (vt eespool punkt 9.1)). Teie positsioonid kuuluvad likvideerimisele, nagu on kirjeldatud punktis 21.2, kui vahendustasude, teenustasude või muude tasude mahaarvamine põhjustab teie kontol ebapiisava kontojäägi muu hulgas tagatisnõuete täitmiseks.

14.3. Te tunnistate ja nõustute, et võime maksta tasu, vahendustasu või mitterahalist hüvitist mis tahes teisele isikule või saada seda teiselt isikult seoses meie teenusega teile. Kui see kehtib teie kohta, siis edastame teile eraldi teabe sellise teenustasu, vahendustasu või mitterahalise hüvitise kohta.

14.4. Kõiki teenustasusid ja muid tasusid käsitatakse makstavana ja need tuleb tasuda kohe. Mis tahes meile võlgnetavad summad võidakse meie poolt maha arvata mis tahes tehingu tuludest või debiteerida teie konto(de)lt meie juures. Teie hilinenud makse korral arvestatakse tähtaja ületanud summadelt viivisintresse intressimääraga, mille me määrame mõistlikult ja teeme teile kontoteabes teatavaks.

14.5. Te nõustute maksma ülekandetasu, mille oleme kindlaks määranud ja mis on veebivahendis kättesaadavaks tehtud, juhul kui lepingu ülesütlemisel annate meile juhise kanda oma kontoga seotud raha teisele asutusele üle.

14.6. Mis tahes allpool toodud arvutuse eesmärgil võime konverteerida mis tahes valuutas fikseeritud summad sellisesse muusse valuutasse, mille võime aeg-ajalt täpsustada, sellise arvutuse ajal kehtinud kursi järgi, mille mõistlikult valime.

14.7. Kui me saame või tagastame teie kohustustega seoses mis tahes summa muus valuutas kui see, milles selline summa makstakse, kas mõne kohtu otsuse alusel või muul viisil, vastutate ja maksate meile nõudmise korral hüvitist ja hoidute meid kahjustamast seoses mis tahes kulude (sealhulgas konverteerimiskulude) ja kahjudega, mis on meil tekkinud seoses sellise summa laekumisega muus vääringus kui selles, mis see tuleks maksta.

14.8. Sündmuse-eelne teade. Äriühing avaldab õigeaegselt täieliku sündmuse-eelse teate finantsinstrumendiga ja pakutava investeerimisteenuse või kõrvalteenusega seotud kogukulude ja -tasude kohta järgmistes olukordades:

 • kui äriühing turustab klientidele finantsinstrumenti või
 • kui äriühing peab esitama finantsinstrumendi kohta kliendile investori põhiteabe dokumendi (KIID) või põhiteabedokumendi (KID).

Sündmuse-eelsel alusel kulude ja tasude arvutamisel võtab äriühing aluseks kulud, mis on tegelikult tekkinud eeldatavate kulude ja tasudena.

Kui tegelikud kulud ei ole kättesaadavad, teeb äriühing nende kulude kohta mõistliku hinnangu.

14.9. Investeerimisteenuste ja finantsinstrumentide eest tegelikult tehtud kogukulude sündmusejärgne teade esitatakse igale kliendile igal aastal personaalselt järgmistes olukordades:

 • kui äriühing turustab klientidele finantsinstrumenti või
 • kui äriühing on esitanud kliendile KIDi või KIIDi seoses finantsinstrumendiga (finantsinstrumentidega) ning
 • äriühingul on või on olnud kliendiga aasta jooksul püsiv suhe.

Nii sündmuse-eelse kui ka -järgse teate korral liidetakse kulud ja neid väljendatakse rahalise summa ja protsendina. Saadud kolmanda isiku maksed tuleb näidata eraldi.

Nii sündmuse-eelse kui ka -järgse teate korral tuleb lisada joonis, mis näitab kulude kumulatiivset mõju investeerimise tootlusele ning kogukulude ja -tasude mõju investeeringu tootlusele, samuti eeldatavaid hüppeid või kõikumisi, ning joonise kirjeldus.

Kui osa kogukuludest ja -tasudest tuleb tasuda välisvaluutas või vastab välisvaluuta summale, teeb äriühing märke asjaomase valuuta ning kohaldatavate valuutakursside ja konverteerimiskulude kohta.

Kutselistel klientidel ja nõuetele vastavatel vastaspooltel on teatavatel tingimustel võimalik loobuda (välja arvatud juhul, kui pakutakse portfellihalduse investeerimisteenust või kui asjaomane finantsinstrument sisaldab tuletisinstrumenti).

15. Huvide konfliktid

15.1. Peaksite teadma, et kui sõlmime tehingu teiega või teie eest, võivad meil või meie juhatuse liikmetel, ametnikel, töötajatel, agentidel ja sidusettevõtjatel (edaspidi "partnerid") või teenuseosutajatel olla huvid, suhted või kokkulepe, mis on asjaomase tehinguga seoses oluline. Kui peaks tekkima selline huvide konflikt, siis püüame selle konflikti lahendada viisil, mis meie arvates on teie huvides kooskõlas meie huvide konfliktide poliitikaga (selle kehtivas sõnastuses) (edaspidi "huvide konfliktide poliitika").

15.2. Huvide konfliktide poliitika üksikasjad leiate meie veebisaidilt https://admiralmarkets.com/start-trading/documents?regulator=cysec. Meie huvide konfliktide poliitika on ainult poliitika. See ei ole lepingu osa, ei ole mõeldud lepinguliselt siduvana ega kehtesta meile mingeid kohustusi, mida meil muidu ei oleks lepingu või CySECi seaduse ja/või mis tahes kohaldatava Küprose seaduse alusel.

16. Vastutus ja kahjud

16.1. Te vastutate meie kirjalikul nõudmisel kõigi otseste kahjude, kahjutasude, kulude ja kulutuste (edaspidi otsesed kahjud) ning kõigi kaudsete kahjude, kahjutasude, kulude ja kulutuste ning muude sarnaste kohustuste (näiteks saamatajäänud tulu) (edaspidi "kaudsed kahjud") eest, mis on meil või mõnel meie partneril tekkinud meie teenuste (sh veebivahendi) kasutamise või mõne lepingutingimuse rikkumise tagajärjel. Samas ei vastuta te meie ees meie kantud otseste ega kaudsete kahjude (edaspidi "kahjud") eest ulatuses, mis on põhjustatud meiepoolsest lepingu rikkumisest, hooletusest, tahtlikust lepinguliste kohustuste täitmatajätmisest või pettusest.

16.2. Meie ega ükski partner ei võta mingil juhul teie ees vastutust kaudsete kahjude eest, mis teil võivad tekkida.

16.3. Me täidame oma kohustusi vastavalt lepingule mõistlike oskuste, hoole ja hoolsusega ning vastavalt teie antud juhistele ja volitustele. Kui me seda teeme, ei võta ei meie ega ükski partner vastutust teie kahjude eest, mis tulenevad teil meie teenuste pakkumisest teile või muul viisil vastavalt lepingule.

16.4. Ei meie ega teie ei vastuta üksteise ees lepingust tulenevate kohustuste täitmisega viivitamise või täitmata jätmise eest, kui selline viivitus või täitmatajätmine tuleneb sündmustest, asjaoludest või põhjustest, mida mõjutatud pool mõistlikult ei kontrolli (näiteks mis tahes loodusõnnetuse või terroriakti tagajärjel). Sellistel asjaoludel on mõjutatud poolel õigus mõistlikule tähtaja pikendusele selliste kohustuste täitmiseks.

16.5. Piiramata eelmiste alapunktide üldist kohaldamisala, ei vastuta ei meie ega ükski partner teie ees kahjude eest, mis tulenevad saadud, allalaaditud või esitatud andmete kasutamisest või nendega seoses, sealhulgas (ilma piiranguteta) mis tahes juhiste edastamata jätmine või edastamise viivitus või võimetus anda juhiseid või pääseda ligi veebivahendile kas sidevahendite rikke või katkestuse tõttu või muul põhjusel.

16.6. Piiramata eelmiste alapunktide üldist kohaldamisala, kasutame mõistlikku hoolsust kandidaatide või esindajate valimisel ning jälgime nende jätkuvat sobivust. Kui me seda teeme, ei vastuta ei meie ega ükski meie partner teie ees mis tahes kandidaatide ega agentide tegevusest või tegevusetusest tulenevate kahjude eest.

16.7. Te vastutate teie poolt vastavalt lepingule sõlmitud tehingute maksumõjude või -käsitlemise eest.

16.8. Kui teil on meie juures konto koos mõne teise isikuga (kui tegemist on ühiste kontoomanikega), on iga sellise isiku vastutus meie ees solidaarne (st me võime käsitada teist igaüht või teid kõiki koos meie ees ainuvastutavana või me võime käsitada teid kõiki rühmana meie ees vastutavana) ning me võime tegutseda ükskõik millise isiku neist isikutest või sellise isiku, kes tundub meile asjaomane isik, korralduste ja juhiste alusel (kui te ei teavita meid kirjalikult vastupidisest).

17. Riskihoiatus

Te peaksite tutvuma teile 2. lisas ja veebivahendis osutatud riskiteatega ning kui te neist aru ei saa, pöörduge oma kliendiesindaja poole või küsige sõltumatut nõu.

18. Avaldused ja kinnitused

18.1. Te avaldate ja kinnitate meile, et (st esitate avaldused ja lubadused, millele me toetume, kui teile teenuseid osutame. Seetõttu peate veenduma, et need on täpsed, sest te vastutate meie ees, kui need ei ole):

18.1.1. kui olete üksikisik, siis olete vähemalt 18-aastane, õigus- ja teovõimeline, et sõlmida meiega õiguslikult siduv leping;

18.1.2. kui olete ettevõte, siis olete oma asutamisriigi seaduste järgi nõuetekohaselt registreeritud ja kehtivalt tegutsev ning olete ettevõtte ametnike kinnitatud juhatuse otsusega heaks kiitnud konto avamise meie juures;

18.1.3. ükski isik peale teie ei oma ega omanda huvi teie konto(de) suhtes;

18.1.4. leping, iga tehing ja neist tulenevad kohustused on teie jaoks siduvad ja teie suhtes täitmisele pööratavad vastavalt nende tingimustele (vastavalt kehtivatele õigluse põhimõtetele) ega riku praegu ega tulevikus ühegi sellise määruse, korralduse, otsuse ega lepingu, millega olete seotud, tingimusi;

18.1.5. välja arvatud juhul, kui oleme kokku leppinud teisiti, olete kogu lepingu alusel üle kantud tagatise või raha ainus tegelik omanik (st kellelgi teisel pole seaduslikke omandiõigusi), ilma ühegi tagatisega seotud huvita (st te ei ole andnud rahaga seotud õigusi ühelegi muule isikule);

18.1.6. olenemata hilisemast vastupidisest otsusest, on toodete või väärtpaberitega (nagu on asjakohane) kauplemine teile sobiv ja te olete teadlik selliste tehingutega seotud riskidest;

18.1.7. meile nõuetekohaselt täidetud konto avamise vormis ja alati pärast seda avaldatud teave (sealhulgas igasugune finantsteave) on tõene, täpne ja täielik kõigis olulistes aspektides;

18.1.8. te olete hinnanud meie õigusi ja kohustusi ning oma õigusi ja kohustusi, sealhulgas korralduste täitmise tingimuste korda, ning nõustute nendega;

18.1.9. te olete meile esitanud muu hulgas täpseid ja kehtivaid andmeid seoses oma kogemuste, professionaalsuse ja investeerimiseesmärkidega (sealhulgas kliendikonto taotlusvormil toodud andmed);

18.1.10. te olete teadlik ja nõustute, et kui te esitate meile valesid või ebapiisavaid andmeid, võime me mittenõuetekohaselt hinnata teie kogemusi, teadmisi ja/või sobivust (nagu on asjakohane) kasutada meie pakutavaid investeerimisteenuseid ja/või täita tehinguid, mille tulemusena võib olla meil raske või võimatu hinnata kõiki teiega seotud olulisi riske ning me ei pruugi olla valmis teid neist teavitama;

18.1.11. te olete teadlik ja nõustute, et meil on õigus, kuid mitte kohustus keelduda investeerimisteenuse osutamisest, kui meie hinnangu põhjal ei ole konkreetne teenus teile sobiv või asjakohane, võttes arvesse teie teadaolevat klassi, teadmisi ja kogemusi seoses vastava investeerimisteenusega;

18.1.12. te olete teadlik, et osutades teie algatatud ning käesolevate tingimuste 1. lisa jaotises 1.2 „Erandid asjakohasuse hindamisel“ loetletud toodetega seotud korralduste vastuvõtmise, edastamise või täitmise teenust, ei pea me hindama toote või investeerimisteenuse asjakohasust ja seega võivad teie huvid olla vähem kaitstud;

18.1.13. te olete vajalikul määral tutvutud kohaldatavate õigusaktide, börside ja väärtpaberiregistrite aktide sätetega ning olete muu hulgas teadlik neile teabe edastamise kohustusest ja kohustute täitma ka kõiki järgima tehingute tegemise suhtes kehtestatud nõudeid ja piiranguid, kohaldatavaid õigusakte ning börside ja väärtpaberiregistrite asjakohaseid reegleid ja häid tavasid. Te kohustute olema kursis tehingute suhtes kohaldatavate õigusaktide ja eeskirjadega ning kandma kõiki riske ja kahjusid, mis tulenevad selliste õigusaktide ja eeskirjade mitteteadmisest ja/või eiramisest;

18.1.14. te nõustute teenuste osutamisega seoses avalikkusele suunatud teabe avaldamisega meie veebisaidil ning sellega, et see on kooskõlas meie ja teie vahelise äritegevuse ning teenuste osutamisega;

18.1.15. te olete tutvunud meie veebisaidil avaldatud riskide loendiga ja olete teadlik väärtpaberitesse ja toodetesse investeerimisega seotud riskidest;

18.1.16. te olete tutvunud meie veebisaidil avaldatud teabega, mis käsitleb meie teenustega seotud tasusid ja kulusid;

18.1.17. te kohustute mitte kasutama meid ega investeerimisteenuseid ebaseaduslike eesmärkide saavutamiseks ning mitte kasutama oma õigusi pahauskselt või meile kahju tekitamise eesmärgil;

18.1.18. olete teadlik asjaolust, et korralduse esitamist meile tehingu täitmiseks võib pidada ostu- või müügipakkumise tegemiseks meile või kolmandale isikule ja sellise korralduse alusel võime teha tehingupakkumise kolmandale isikule, mis võib kaasa tuua siduva ostu- või müügikohustuse;

18.1.19. te nõustute, et meil on õigus tehingu tegemiseks mis tahes isikutega tehinguid sõlmida ja toiminguid teha;

18.1.20. te olete hinnanud meie veebisaidil avaldatud korralduste täitmise poliitika reeglitega, mida võidakse aeg-ajalt muuta ja täiendada, ning nõustute nendega, sealhulgas asjaoluga, et teilt saadud mis tahes konkreetsed juhised mis tahes korralduste kohta võivad meid takistada meetmete võtmisest, mille oleme välja töötanud korralduste parima täitmise reeglites;

18.1.21. te olete teadlik, et meil on õigus korraldusi koguda ja et korralduste kogumisel võib kogumise mõju konkreetse korralduse suhtes olla teile eraldi kahjulik, ning nõustute sellega;

18.1.22. te kannate ja järgite vastutust tehinguga seotud riskide eest, isegi kui toetute korralduse andmisel meie või kolmanda isiku poolt meie veebisaidil avaldatud turuülevaadetes, prognoosides, positsioonides või muudes sarnastes dokumentides sisalduvale teabele;

18.1.23. te olete teadlik, et tehingute tegemine turuga manipuleerimise eesmärgil, samuti siseteabe alusel tegutsemine või muude õigusaktidega vastuolus olevate tehingute tegemine on seadusega keelatud ja teid võetakse vastutusele kriminaalõiguse või väärteomenetluse seaduse alusel;

18.1.24. te olete teadlik, et peate kontrollima korralduse vastavust kehtivatele õigusaktidele ja/või muudele väärtpaberite ja toodete suhtes kehtivatele eeskirjadele, nõuetele, piirangutele ja turupraktikale, samuti investeerimisfondide osakutega tehingute tegemiseks esitatud korralduste vastavust fondide eeskirjadele või kehtivatele õigusaktidele;

18.1.25. te olete teadlik, et teie väärtpabereid võidakse hoida kolmanda isiku nimel, ning sellega seotud riskidest, tagajärgedest ja meie vastutusest;

18.1.26. te nõustute, et väärtpabereid hoitakse esindajakontol (sealhulgas kontohalduri esindajakontol) koos kontohalduri või teiste klientide väärtpaberitega. teid on teavitatud riskidest ja te nõustute riskidega, mis on seotud väärtpaberite hoidmisega esindajakontol või muul sarnasel kontol;

18.1.27. te olete teadlik, et väärtpaberite hoidmist kontohalduri juures reguleerib välisriigi seadus, mille tulemusel võivad teie raha või väärtpaberitega seotud õigused erineda kohalike õigusaktidega sätestatud õigustest;

18.1.28. te olete teadlik, et kontohalduri juures hoitavate väärtpaberite suhtes kehtivate õigusaktide kohaselt ei pruugi kontohalduri juures hoitavaid väärtpabereid olla võimalik eristada kontohaldurile kuuluvatest väärtpaberitest ning teid on teavitatud ka te olete teadlik sellega seotud riskidest;

18.1.29. te nõustute oma hoitavate väärtpaberite kasutamisega oma huvides või oma kontol või muu kliendi huvides või selliste väärtpaberite pantimisega või koormamisega (sealhulgas tasaarvestuseks väärtpaberite arvelt). teid on ka teavitatud ja te olete teadlik asjaolust, et kontohalduritel või kolmandatel isikutel võivad olla teie väärtpaberitega seoses vastavad õigused;

18.1.30. te kohustute järgima meie veebisaidi ja kauplemisplatvormide kasutustingimusi;

18.1.31. te kohustute vabastama meid ülesannetest või kohustustest, mille me oleme võtnud kolmandate isikute ees investeerimisteenuste osutamisel ja tehingute tegemisel, ning täitma selliseid ülesandeid ja kohustusi ise;

18.1.32. te kohustute andma meile ja asjakohasele järelevalveasutusele või muule pädevale asutusele abi ja teavet korralduste päritolu, täidetud tehingute, teie raha ja väärtpaberite, ebatavaliste kauplemisstrateegiate ja tehingutest teenitud tulu kohta või tehingute allikaks oleva vara tuvastamise ja analüüsimise kohta. Selgituste andmata jätmine võib olla aluseks mõistlikule kahtlusele teie tegevuse vastavuses lepingule, õigusaktidele või asjakohaste börside või väärtpaberiregistrite sätetele;

18.1.33. iga korralduse esitamisega volitate meid käsutama korralduse täitmiseks kontot kooskõlas meie teenuste osutamist reguleerivate tingimustega.

18.2. Iga punkti 18.1 kohane avaldus ja kinnitus loetakse korduvaks iga kord, kui esitate meile või meie kaudu korralduse või sõlmite tehingu.

19. Lubadused

19.1. Te annate meile lubaduse (st annate meile lepinguliselt siduva lubaduse, et teete asju, millele me tugineme, kui teile teenuseid osutame. Seetõttu peate olema kindel, et täidate neid lubadusi, kuna olete vastutav meie ees juhul, kui te neid ei täida), et:

19.1.1. saate igal ajal hankida ja täita ja teha kõik, mis on vajalik kogu punktis 18 nimetatud lubade, õiguste, nõusolekute, tegevuslubade ja volituste täielikuks jõustamiseks;

19.1.2. olete nõus ja võimeline taotluse korral andma meile viivitamata teavet ja dokumente, mida me võime küsida teie finantsseisundi, alalise asukoha või muude asjaolude kohta;

19.1.3. teavitate meid viivitamata mis tahes pankroti- või maksejõuetusjuhtumi toimumisest või muust sarnasest;

19.1.4. te kohustute:

a. järgima kõiki lepingu ja iga tehinguga seotud kehtivaid seadusi, kuivõrd need on teie suhtes kohaldatavad; ja

b. astuma kõik mõistlikud sammud, et täita kõiki kehtivaid lepingu ja iga tehinguga seotud seadusi, kui sellised kehtivad seadused ei kehti teie kohta, kuid teie kohustuste täitmiseks on vaja teie koostööd;

19.1.5. te ei saada korraldusi ega tee muid toiminguid, mis võiksid tekitada toote nõudlusest või väärtusest vale ettekujutuse, ega saada korraldusi, mis teie arvates on vastuolus kohaldatavate seaduste või määrustega. Te järgite käitumisstandardit, mida mõistlikult eeldatakse teie positsioonil olevatelt isikutelt, ega astu ühtegi sammu, mis paneks meid eirama käitumisstandardit, mida mõistlikult eeldatakse meie positsioonil olevatelt isikutelt;

19.1.6. kohustute mitte kasutama meid või meie teenuseid ebaseaduslike eesmärkide saavutamiseks või mitte kasutama oma õigusi pahauskselt või meile kahju tekitamise eesmärgil, sealhulgas manipuleerides veebivahendiga, ning mitte kasutama meie tingimusi või põhimõtteid mis tahes viisil meie vastu; ja

19.1.7. esitate meile nõudmisel sellist teavet, mida me võime mõistlikult nõuda käesolevas punktis viidatud küsimuste tõendamiseks.

20. Konfidentsiaalsus ja andmekaitse

20.1. Võime koguda, kasutada ja avaldada isikuandmeid elavate tuvastatavate isikute (edaspidi "üksikisikud") kohta, sealhulgas isikuandmeid, mille võite meile vabatahtlikult avaldada mis tahes viisil, et saaksime:

20.1.1. täita meie lepingust tulenevaid kohustusi;

20.1.2. viia läbi meie igapäevast äritegevust ja teha teiega tehinguid;

20.1.3. koostada veebivahendi külastatud lehtede statistiline analüüs;

20.1.4. jälgida ja analüüsida meie äritegevust;

20.1.5. osaleda kuritegude ennetuses, seaduste ja õigusaktide järgimises;

20.1.6. turustada ja arendada muid tooteid ja teenuseid;

20.1.7. anda üle kõik meie lepingust tulenevad õigused või kohustused; ja

20.1.8. töödelda mis tahes isikuandmeid muudel seotud eesmärkidel.

20.2. Me ei taotle ega nõua tundlike isikuandmete (nt etniline päritolu, usulised veendumused või haiguslood) avaldamist, kuid kui otsustate esitada selliseid tundlikke isikuandmeid, võime eeldada, et sellised tundlikud isikuandmed edastatakse isiku nõusolekul töötlemiseks eesmärkidel, milleks sellised isikuandmed edastati, kui te pole meile kirjalikult teatanud teisiti.

20.3. Kui te otsustate mitte avaldada üksikisiku kohta mittetundlikke isikuandmeid, mida oleme palunud, ei pruugi me teile võimaldada juurdepääsu veebivahendile.

20.4. Ei meie ega ükski meie partner või teenuseosutaja ei avalda isikuandmeid, mida meie või nemad võivad üksikisiku kohta koguda, kolmandatele isikutele, välja arvatud:

20.4.1. määral, mil meie või nemad peavad seda tegema mis tahes kohaldatavate seaduste alusel;

20.4.2. juhul, kui üldsusel on kohustus avaldada;

20.4.3. juhul, kui meie õigustatud ärihuvid nõuavad avalikustamist; või

20.4.4. üksikisiku või allpool punktis 20.5 kirjeldatud isikute taotlusel või nõusolekul.

20.5. Meie või meie partnerid või teenuseosutajad võivad avaldada isikuandmeid neile, kes osutavad meile või meie partneritele või teenuseosutajatele teenuseid või tegutsevad meie või meie partnerite või meie teenuseosutajate agentidena, kõigile isikutele, kellele me ise või meie partnerid või teenuseosutajad annavad üle või teevad ettepaneku üle anda mis tahes meie või nende lepingust tulenevaid õigusi või kohustusi, ning tegevusluba omavatele krediidiinfoasutustele või muudele organisatsioonidele, mis aitavad meil või meie partneritel või teenuseosutajatel ja teistel isikutel teha krediidiotsuseid ja vähendada pettuseid, või identiteedi, pettuste ennetamise või krediidikontrolli käigus. Lisaks võime kehtivate seadustega lubatud ulatuses jagada isikuandmeid üksikisiku kohta oma partnerite ja teenuseosutajatega ärilistel eesmärkidel, näiteks kliendikontode teenindamiseks ja klientide teavitamiseks uutest toodetest ja teenustest.

20.6. Üksikisikul võib olla kohaldatavate andmekaitseseaduste kohaselt teatud juurdepääsuvõimalus mõnedele või kõigile isikuandmetele, mida me üksikisiku kohta taotluse esitamise ajal kogume ja omame, või ebaõige teabe parandamiseks. Kui üksikisik soovib selliseid õigusi kasutada (ainult oma kulul), peaks ta meiega kirjalikult ühendust võtma ja teil võidakse paluda esitada täiendavat teavet, mis aitaks meil sellist taotlust täita.

20.7. Meie või meie partnerid või teenuseosutajad võime edastada andmeid, sealhulgas isikuandmeid, teistesse riikidesse, sealhulgas riikidesse väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, kus ei pruugi olla andmekaitseseadusi, mis tahes käesolevas punktis 20 kirjeldatud eesmärgil. Lepingut aktsepteerides nõustute selliste edastamistega üksikisikute nimel.

20.8. Meie või meie partnerid või teenuseosutajad võivad teie või meie või meie partnerite või teenuseosutajate vahelisi telefonivestlusi salvestada või jälgida turvalisuse, seaduste järgimise või koolituse eesmärgil ning meie teenuste kvaliteedi säilitamiseks ja parandamiseks. Selliseid telefonivestlusi võime me kasutada tõendina meievaheliste vaidluste korral.

20.9. Me võime kasutada veebivahendis küpsiseid või IP-aadressi jälgimisseadmeid veebivahendi haldamiseks, parooli ja kasutajanimede salvestamiseks, veebivahendi lehtede külastuste jälgimiseks sel ja muudel juhtudel teie lõppseadmest, et isikustada teie jaoks veebivahendi teenust ning jälgida ja hõlbustada sirvimist veebivahendi kaudu. Küpsis on teie kõvakettale salvestatud andmekogum, mis sisaldab teie kohta teavet seoses veebivahendi kasutamisega. IP-aadresse võidakse siduda teie isikuandmetega ja nende aadresside jälgimise kaudu saaksime selliseid isikuandmeid. Juurdepääs veebivahendile sõltub teie nõusolekust mis tahes küpsiste ja IP-aadresside jälgimisseadmetega, mida on kirjeldatud käesolevas punktis, ja selles kirjeldatud eesmärkidel. Lepingut aktsepteerides kinnitate, et mõistate küpsiste ja IP-aadresside jälgimisseadmete laia olemust ja eesmärke, milleks neid me kasutame. Lisateavet leiate meie küpsiste kasutamise poliitikast (mis on saadaval veebivahendis).

20.10. Te tunnistate ja nõustute, et veebivahendi kaudu pakutavad mis tahes teenused hõlmavad edastamist interneti kaudu ja seetõttu on sellised edastused seotud internetile omaste riskidega. Kuigi me tunnistame oma vastutust mõistlike turvameetmete võtmise eest, mõistate ja nõustute ka sellega, et nagu iga võrgu puhul, võite ka teie kokku puutuda kolmandate isikute edastatud volitamata programmidega, elektroonilise omandiõiguse rikkumisega ja/või sellega, et teave ja andmed ei jõua kavandatud sihtkohta, ja/või sellise teabe eksliku saamisega või vale suunamisega. Kuigi meie, meie partnerite ja meie teenuseosutajate privaatsus- ja turvafunktsioonid on ette nähtud nende riskide vähendamiseks, ei saa me nende kõrvaldamist tagada. Seetõttu tunnistate, et veebisaidi kaudu edastamisel ei ole konfidentsiaalsus garanteeritud ning me ei vastuta teie ees sellise sündmuse tagajärjel tekkinud usalduse rikkumise eest.

20.11. Kõik küsimused konfidentsiaalsete või isikuandmete kasutamise kohta meie poolt tuleks edastada meie andmekaitseametnikule, kelle kontaktandmed leiate meie privaatsuspoliitikast.

21. Lepinguliste kohustuste täitmata jätmine ja tasaarveldused

21.1 Järgmisi sündmusi käsitatakse lepinguliste kohustuste täitmata jätmisena, kui mis tahes ajal:

21.1.1. te ei täida täielikult ja viivitamata kohustust teha meile makseid või sulgeda avatud positsioone ettenähtud arvelduspäeval või kui me seda nõuame;

21.1.2. te jätate täitmata mis tahes muu lepingust tuleneva kohustuse meie ees või seoses mis tahes tehinguga või rikute mis tahes muid lepingust tulenevaid kohustusi;

21.1.3. mis tahes teie poolt esitatud avaldus või kinnitus oli vale või on muutunud või muutub hiljem valeks;

21.1.4. me leiame, et te olete kuritarvitanud teile ülaltoodud punkti 4.12 kohaselt pakutavat kaitset meie kahjuks, mis hõlmab ilma piiranguteta olukorda, kus klient tegutseb pahauskselt, järgides strateegiat, mille kohaselt klient saaks sellisest kaitsest kasu samal ajal, kui ta omab muid positsioone meie juures, mis on teile kasulik juhul, kui kaitse käivitatakse või võidakse käivitada;

21.1.5. me peame vajalikuks või soovitavaks ära hoida seda, mida me käsitame või mida võidakse käsitada teie poolt ülaltoodud punkti 5.14.1 rikkumisena;

21.1.6. (kui te olete ettevõte) te algatate vabatahtliku asja (või teie vastu algatatakse mittevabatahtlik asi) või muu menetluse, mille eesmärk või ettepanek on teie likvideerimine, saneerimine, võlausaldajatega sõlmitav kokkulepe või ümberkorraldamine, külmutamine või moratoorium või muu sarnase leevenduse taotlemine või pakkumine teie või teie võlgade suhtes vastavalt pankroti-, maksejõuetus-, regulatiiv-, järelevalve- või muule seadusele (sealhulgas mis tahes äriühinguõigusele või muule õigusele, mida võidakse teile kohaldada, kui te olete maksejõuetu) või te taotlete halduri, pankrotihalduri, likvideerija või hooldaja või muu sarnase ametniku määramist teie või teie vara olulise osa suhtes; või kui võtate mis tahes eeltoodu lubamiseks korporatiivseid meetmeid; ning saneerimise, ümberkorraldamise või võlausaldajatega sõlmitava kokkuleppe korral ei nõustu me ettepanekutega;

21.1.7. (kui te olete ettevõte) teie tegevus lõpetatakse või teie suutlikkus või olemasolu sõltub ametlikus registris olevatest andmetest, registreerimine tühistatakse või lõpeb või alustatakse mis tahes menetlust, millega taotletakse teie tegevuse lõpetamist, teid sellisest registrist kustutamist või sellise registreerimise lõpetamist;

21.1.8. (kui te olete üksikisik) te surete (või kui olete ühised kontoomanikud siis mõni teist sureb jne), muutute teovõimetuks, ei suuda maksta oma võlgnevusi nende tähtaja saabudes või olete pankrotis või maksejõuetu, nagu on määratletud mis tahes teie suhtes kohaldatavas pankroti- või maksejõuetusseaduses; või teie mõnda võlgnevust ei maksta seetõttu tähtpäeval või see võidakse mis tahes ajal kuulutada maksmisele kuuluvaks lepingute või dokumentide alusel, mis tõendavad seda võlgnevust, enne kui see oleks muul juhul olnud tasumisele kuuluv, või kui algatatakse mis tahes kohtuasi, hagi või muu menetlus või täitemenetlus või tehakse mis tahes toiminguid, mis on seotud arestimise või koormamisega, või haldur võtab kogu teie vara või selle osa enda valdusse; või

21.1.9. kui me eeldame mõistlikult, et mõni eeltoodust võib juhtuda, siis võime kasutada oma õigusi, mis tulenevad punktist 21.2, välja arvatud punktides 21.1.6 või 21.1.8 nimetatud lepinguliste kohustuste täitmata jätmise korral (kumbki edaspidi "pankrotiga seonduv lepinguliste kohustuste täitmata jätmine"), millisel juhul kohaldatakse punkti 21.3.

21.2. Punkti 21.3 kohaselt võime lepinguliste kohustuste täitmata jätmise korral või mis tahes ajal pärast seda tühistada kõik täitmata korraldused, lõpetada oma teenused ja likvideerida kõik või mis tahes teie avatud positsioonid (edaspidi "likvideerimise kuupäev").

21.3. Kui ilmneb pankrotiga seonduv lepinguliste kohustuste täitmata jätmine, siis loetakse, et me oleme oma punktis 21.2 sätestatud õigusi kasutanud vahetult enne selle ilmnemist.

21.4. Likvideerimiskuupäeval ja sellele järgnevalt sulgeme (likvideerimiskuupäeval või niipea, kui see on mõistlikult teostatav) kõik teie avatud positsioonid ja kasutame kogu meie käes olevat raha selliste sulgemiste kulude katmiseks.

21.5. Kui vastavalt punktile 21.4 meie poolt võetud meetmete tõttu on teie konto kreeditis, siis maksame selle raha teie osutatud kontole niipea kui mõistlikult võimalik. Kui teie kontol pole piisavalt raha, et katta punkti 21.4 alusel meie poolt tehtud toiminguid, tuleb teie kontol oleva rahasumma ja teie avatud positsioonide sulgemise kulude vahe kohe tasuda ja meile maksta.

21.6. Meie käesolevast punktist 21 tulenevad õigused lisanduvad muudele õigustele, mis meil võivad olla käesoleva lepingu või muu lepingu või seaduse alusel, ega piira või välista neid õigusi. Eelkõige ja ilma et see piiraks punktide 21.2–21.5 (kaasa arvatud) sätete kohaldamist, on meil volitus ja õigus ilma teie teavitamiseta ja oma täielikul äranägemisel võtta selliseid meetmeid, et kaitsta meie enda seisukohta, sealhulgas ilma piiranguteta, teha ühe või mitu järgmistest toimingutest (kas täielikult või osaliselt):

21.6.1. tühistada kõik või osad täitmata korraldused;

21.6.2. sulgeda, täita või tühistada mõni oma avatud positsioon või neist loobuda või sõlmida tasaarveldatud positsioone;

21.6.3. ühendada kontosid, teha tasaarveldusi kontode vahel või konverteerida üks valuuta muusse valuutasse (kahtluste vältimiseks sätestatakse, et me võime seda teha juhul, kui on ilmnenud lepinguliste kohustuste täitmata jätmine või kui ühel või mitmel teie kontol on puudujääk ja ühel või mitmel teisel kontol ülejääk); või

21.6.4. täita mis tahes kohustusi, mis teil võib olla meie ees, kas otse või garantii või käenduse korras, kõigist meie hallatavatest või kontrollitavatest rahadest.

22. Intellektuaalomandi õigused

22.1. Veebivahend võib hõlmata kolmandate isikute andmeid, teksti, pilte, tarkvara, multimeediamaterjale ja muud sisu (edaspidi: kolmanda isiku sisu) ning viiteid terminile „veebivahend“ käsitatakse sellisena, et see hõlmab kõiki materjale, kogu sisu ja kõiki teenuseid, mis on aeg-ajalt veebivahendis kättesaadavad, olenemata sellest, kas neid vaadatakse ekraanil või laaditakse alla teise arvutisse, sealhulgas ilma piiranguteta kolmanda isiku sisu.

22.2. Veebivahend on kaitstud autoriõiguse, andmebaasiõiguste ja muude intellektuaalomandi õigustega. Te tunnistate, et meil ja/või kolmandatel isikutel on kõik õigused, omandiõigus ja huvi veebivahendi vastu. Veebivahendi kasutamine ei anna mingeid omandiõigusi veebivahendi suhtes.

22.3. Kui pole kirjalikult konkreetselt kokku lepitud teisiti või ulatuses, mis on vajalik veebivahendi vaatamiseks vastavalt lepingule, ei tohi te:

22.3.1. kopeerida veebivahendit täielikult ega osaliselt (välja arvatud varukoopiate tegemine ainult avariitaaste eesmärgil);

22.3.2. kuvada, taasesitada, luua tuletatud teoseid, edastada, müüa, levitada, rentida, liisida, all-litsentsida, osaajalise kasutamise õigusi anda, laenata või üle anda või mis tahes viisil veebivahendit täielikult või osaliselt kasutada;

22.3.3. ehitada veebivahendit muudesse toodetesse;

22.3.4. kasutada veebivahendit mis tahes failide jagamise kokkuleppes;

22.3.5. luua sisseehitatud linke mis tahes tarkvaraprogrammist veebivahendisse;

22.3.6. eemaldada või varjata meie või meie partneri autoriõiguse teatisi;

22.3.7. kasutada meie kaubamärke, teenusemärke, domeeninimesid, logosid või muid tunnuseid või meie mis tahes kolmandast isikust tarnijaid; või

22.3.8. välja arvatud seadusega lubatud ulatuses, pöördprojekteerida, dekompileerida, lahti võtta veebivahendi lähtekoodi või sellele juurde pääseda.

23. Lingid

Veebivahend võib sisaldada linke teistele veebisaitidele, mida meie ega ükski meie partner ei kontrolli, ning need võivad sisaldada sõltumatute kolmandate isikute toodetud materjali. Selliste lingitud veebisaitide omanikel ei pruugi olla meiega mingeid ärilisi ega muid suhteid. Veebivahendis lingi olemasolu mis tahes kolmanda isiku veebisaidile ei tähenda soovitust ega muud nõusolekut meie või mõne meie partneri või teenuseosutaja poolt sellise veebisaidi, selle sisu või selle mis tahes pakkuja kohta. Mis tahes arvamused või soovitused, mis on avaldatud kolmandate isikute veebisaitidel, on vastava teenuseosutaja arvamused ja soovitused, mis ei ole meie ega ühegi meie partneri arvamused ega soovitused. Ei meie ega ükski meie partneritest ei võta mingit vastutust veebisaidil pakutava sisu eest, millele võib juurde pääseda veebipõhiste linkide kaudu.

24. Lepingu lõpetamine

24.1. Te võite lepingu igal ajal lõpetada, teatades sellest meile kirjalikult, tingimusel et teil pole ühtegi avatud positsiooni ega ühtegi täitmata kohustust meie ees. Võime teile teenuse osutamise igal ajal lõpetada, teatades sellest teile kirjalikult. Lõpetamine ei mõjuta ühtegi varem sõlmitud tehingut ega piira teie ega meie kogunenud või täitmata õigusi ja kohustusi.

24.2. Piiramata eespool sätestatu üldist laadi, võime me lepingu lõpetada viivitamata, kui esineb mõni järgmistest sündmustest:

a. te rikute lepingu mis tahes sätet;

b. te ei soovi või ei suuda esitada meile teavet või dokumente, mida on vaja identifitseerimise eesmärgil, või juhul, kui teie poolt meile edastatud teave või dokumentatsioon on ebatäpne, puudulik või eksitav;

c. lepinguliste kohustuste täitmata jätmine vastavalt lepingu punktile 21;

d. kui meil on mõistlik alus arvata, et te pole käitunud heauskselt, sealhulgas, kuid mitte ainult, kui me leiame, et olete tahtlikult või mittetahtlikult kuritarvitanud meie negatiivse kontojäägi kaitsemeetmeid. See hõlmab muu hulgas seda, et te maandate oma riske mitme kauplemiskonto abil, kas teie sama profiili all või seoses teise kliendiga;

e. teie surma või töövõimetuse korral (juhime teie tähelepanu sellele, et surma korral moodustavad kõik teie konto(de)l olevad vahendid teie pärandvara osa);

f. kui me arvame, et te olete rikkunud või kavatsenud rikkuda mis tahes kohaldatavaid seadusi, sealhulgas (kuid mitte ainult) kõiki kohaldatavaid rahapesuvastaseid seadusi ja määrusi;

g. kui me leiame, et olete käitunud vastuolus meie korraluste täitmise poliitikaga või mõne muu meie poliitika või protseduuriga.

24.3. Lõpetamine ei mõjuta teie või meie kogunenud õigusi, hüvitisi, olemasolevaid kohustusi ega muid lepingulisi sätteid, mis jäävad kavakohaselt kehtima ka pärast lepingu ülesütlemist.

24.4. Lõpetamine ei mõjuta enne teie lõpetamisteate saamist algatatud tehingute lõpuleviimist.

24.5. Lõpetamisteate tähtaja saabumisel tühistame kõik täitmata korraldused ja sulgeme kõik avatud positsioonid, mis teil on, kehtiva (meie poolt määratud) turuhinnaga. Lisaks maksate kõik lõpetamise kuupäevani tekkinud teenustasud ja muud tasud ning kõik lisakulud, mis on meile (või kolmandale isikule) lepingu lõpetamisel vältimatult tekkinud, ning kõik kahjud, mis ilmnevad vältimatult tasumata tehingute arveldamisel või sõlmimisel ning raha ülekandmisel teile tagasi.

KLIENDISUHTE LÕPETAMISE TAGAJÄRJED

24.6. Lepingu ja/või mis tahes muu(de) meie ja teie vahel sõlmitud lepingu(te) lõpetamisel muutuvad kõik teie poolt meile makstavad summad viivitamata tasumisele, sealhulgas (kuid ilma piiranguteta): a) kõik tasumata teenustasud, muud tasud ja vahendustasud; b) kõik lepingu lõpetamisega seotud tehingukulud; ja c) mis tahes tehingu või lepingu lõpetamisel või täitmata kohustuste arveldamisel või sõlmimisel tekkinud kulud ja kulutused, mis meil teie nimel tekkisid.

24.7. Lõpetamisel viime lõpule kõik tehingud ja/või lepingud, mis on juba sõlmitud või mida täidetakse, ning käesolev leping seob meid ja teid ka edaspidi selliste tehingute ja/või lepingutega. Enne kõigi kontode kreeditsaldode ülekandmist on meil õigus kõik meile kuuluvad summad maha arvata ning meil on õigus selline ülekandmine edasi lükata, kuni kõik teie ja meie vahelised tehingud ja/või lepingud on lõpetatud. Lisaks on meil õigus nõuda teilt kõigi investeeringute ülekandmisel tekkinud kulude tasumist.

24.8. Lõpetamine ei mõjuta sel ajal täitmata õigusi ja kohustusi (eelkõige ilma piiranguteta seoses kehtivate seaduste punktidega) ega tehinguid ja/või lepinguid, mida reguleerib jätkuvalt käesolev leping, ning teie ja meie vahel kokku lepitud konkreetseid punkte seoses selliste tehingute ja/või lepingutega, kuni kõik kohustused on täielikult täidetud.

24.9. Juhul, kui kaasate meid otse või kaudselt mis tahes tüüpi pettustesse, jätame endale õiguse oma äranägemisel ja ilma et see piiraks mis tahes muid õigusi, mis meil võivad olla käesoleva lepingu ja/või muude meie vaheliste lepingute alusel, et tühistada kõik varasemad.

24.10. Juhul, kui te kaasate meid otse või kaudselt mis tahes tüüpi pettustesse, jätame endale õiguse oma äranägemisel ja ilma et see piiraks muid käesolevate tingimuste alusel meile kuuluvaid õigusi, tühistada kõik varasemad tehingud ja/või lepingud, mis seaksid või võiksid seada ohtu meie ja/või kõigi meie (teiste) klientide huvid.

SURMA KORRAL KEHTIVAD SÄTTED

24.11. Teie surma korral peab iga isik, kes väidetavalt on teie isiklik seaduslik esindaja või ühiskonto ellujäänud omanik, esitama meile teie surma ametliku teate meile vastuvõetaval kujul, sealhulgas, kuid mitte ainult, paberkandjal surmatunnistuse originaali.

24.12. Pärast teie surmatunnistuse kättesaamist ja vastuvõtmist käsitleme teie surma kui lepinguliste kohustuste täitmata jätmise juhtumit, mis võimaldab äriühingul kasutada mis tahes oma õigust vastavalt käesolevate tingimuste punktile 21, sealhulgas, kuid mitte ainult, sulgeda kõik avatud positsioonid teie kontol; leping on teie pärandvara suhtes siduv seni, kuni teie isiklik seaduslik esindaja või meie vastavalt lepingule selle lõpetame.

24.13.Te tunnistate ja nõustute, et me ei ole kohustatud pärast teie surma teie konto haldamisega tegelema.

24.14. Nendest tingimustest hoolimata võime lepingu lõpetada kahe aasta jooksul pärast teie surma kuupäeva, kui loeme teie konto sulgemise asjakohaseks; teie pärandvara või selle isiklik seaduslik esindaja vastutab kõigi kulude eest, mis on seotud selle toimingu tegemisega või tegutsemise kaalumisega, välja arvatud juhul, kui kulud tekivad meie hooletuse, tahtliku rikkumise või pettuse tõttu.

25. Teated

Vastavalt punktidele 7 ja 8 võidakse teateid ja muid sõnumeid edastada posti või e-posti teel sellisele aadressile, mille meie oleme või teie olete üksteisele kirjalikult teatanud. Kõik selliselt saadetud sõnumid loetakse vastavalt edastatud ja vastuvõetuks, kui saatja postitab ettemakstud kirja või saab kinnituse, et e-kiri on saabunud.

26. Kaebused

Kaebusi käsitletakse vastavalt meie kaebuste käsitlemise eeskirjadele. Kui teil on lepingu alusel kaebusi meie tegevuse kohta, peaksite selle kaebuse saatma aadressile compliance@admiralmarkets.com.cy, mis uurib kaebuse olemust, et seda lahendada. Kui teil on kauplemisega seotud vaidlus, esitage võimalikult palju teavet. Me vajame teie kontonumbrit (veebivahendisse sisselogimise tunnust) ja kõigi kõnealuste korralduste või tehingute registreerimisnumbrit, samuti teavet, mis on loetletud klientide kaebuste lahendamise korras, mille te leiate meie veebisaidilt. Füüsiliste ja juriidiliste isikute kaebused lahendame neljateistkümne (14) tööpäeva jooksul alates kaebuse kättesaamisest. Kui lahendamine hilineb tingituna kaebuse keerulisest laadist või edasiste asjaolude selgitamisest, siis teavitatakse teid sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, teatades teile uue tähtaja kaebuse vastuse jaoks. Nelja (4) kuu jooksul pärast lõpliku vastuse saamist võite kaebuse esitada ka Küprose Vabariigi ombudsmanile. Finantsombudsmani kaebuste käsitlemise menetlus on kättesaadav finantsombudsmani veebisaidil http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/index_en/index_en?OpenDocument.

27. Üldsätted

27.1. Teile meie teenuste osutamise suhtes kehtivad kõik kohaldatavad seadused. Kui lepingu ja kohaldatavate seaduste vahel tekib vastuolu, on ülimuslikud viimased. Me ei pea tegema midagi ega hoiduma tegemast midagi, mis rikuks kohaldatavaid seadusi, ja võime nende järgimiseks teha kõik, mida peame vajalikuks.

27.2. Täitmata õigused ja kohustused (eriti seoses punktidega 16, 21, 27 ja 28) ja tehingud jäävad pärast lepingu lõppemist kehtima ning neid reguleerivad jätkuvalt selle sätted ja konkreetsed punktid, mille oleme selliste tehingutega seoses kokku leppinud, kuni kõik kohustused on täielikult täidetud.

27.3. Kui mõni pädeva jurisdiktsiooni kohus või haldusorgan leiab, et mõni lepingu säte on kehtetu või jõustamatu, ei mõjuta selline kehtetus või jõustamatus lepingu muid sätteid, mis jäävad täielikult kehtima ja jõusse.

27.4. Kui me ei nõua (olenemata sellest, kas jätkuvalt või mitte), et järgime rangelt mõnda lepingu sätet, ei tähenda see ega käsitata seda selliselt, et me loobume oma õigustest või õiguskaitsevahenditest. Lepingu alusel meile antud õigused ja õiguskaitsevahendid on kumulatiivsed ning nende mis tahes osa kasutamine või neist loobumine ei välista ega takista muude täiendavate õiguste ja õiguskaitsevahendite kasutamist.

27.5. Ühtegi hagi, olenemata vormist, mis tuleneb lepingust või on sellega seotud või mis poolte vahel muul viisil tekib, ei saa pool esitada rohkem kui kaks aastat pärast hagi põhjuse avastamist. Hagi avastamisest tuleb teatada kahe aasta jooksul pärast lepingu lõpetamist.

27.6. Ainult lepingust tulenevad otseste õigustega pooled võivad rakendada lepingu tingimusi ja saada sellest kasu.

27.7. Me oleme kaetud Küprose investorite hüvitisfondiga (edaspidi "ICF"). Kui me ei suuda täita oma kohustusi seoses investeerimistegevusega, siis juhul, kui esitate kehtiva nõude, võib teil olla õigus saada ICF-ilt hüvitist investeeringute osas, mida me teile korraldame või millega teie nimel tegeleme. See sõltub äritegevuse tüübist ja nõude asjaoludest. Kui me ei suuda täita oma kohustusi, võib ICF teile tagasi maksta kuni 20 000 eurot või muu edaspidi täpsustatava summa. Lisateavet ICFi kohta saab aadressilt https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/.

28. Kohaldatav õigus ja jurisdiktsioon

28.1. Lepingu suhtes kehtivad Küprose Vabariigi õigusaktid ja seda tõlgendatakse kooskõlas nimetatud õigusaktidega. Kumbki lepingupool allub tagasivõtmatult Küprose kohtute ainupädevusele, et lahendada kõik lepinguga seotud kohtuasjad, hagid või muud menetlused (edaspidi "menetlused"). Ükski lepingu sätte ei takista meid algatamast menetlust mis tahes jurisdiktsioonis.

28.2.Kumbki lepingupool nõustub tagasivõtmatult loobuma kõigist vastuväidetest, mis tal võivad mis tahes ajal olla kohtumenetluse algatamise koha suhtes Küprose kohtutes, ning nõustub mitte väitma, et selline menetlus on algatatud ebasobivas kohas või et sellisel kohtul puudub selle üle pädevus.

LISA 1

Klientide hindamine ja liigitamine

1. Asjakohasuse hinnang

1.1. Me ei osuta kliendile investeerimis- ega kõrvalteenuseid enne, kui saame kogu vajaliku teabe kliendi või potentsiaalse kliendi teadmiste ja kogemuste kohta investeerimisvaldkonnas ning kliendi finantsolukorra ja kliendi investeerimiseesmärkide kohta.

Hoolitseme selle eest, et teave kliendi või potentsiaalse kliendi teadmiste ja kogemuste kohta investeerimisvaldkonnas hõlmaks järgmist vastavalt kliendi olemusele, osutatava teenuse olemusele ja ulatusele ning eeldatavale toote või tehingu tüübile, sealhulgas selle keerukusele ja kaasnevatele riskidele:

a. kliendile tuttava teenuse, tehingu ja finantsinstrumendi liik;

b. kliendi finantsinstrumentidega tehtud tehingute laad, maht ja sagedus ning aeg, mille jooksul need on tehtud;

c. kliendi või potentsiaalse kliendi haridustase ja amet või asjakohane endine amet.

Palume klientidel või potentsiaalsetel klientidel esitada asjakohasuse hindamiseks vajalikku teavet ja meil on õigus tugineda klientide või potentsiaalsete klientide esitatud teabele, välja arvatud juhul, kui me saame teada või oleks pidanud olema teadlikud, et teave on selgelt vananenud, ebatäpne või puudulik.

Lisaks sellele, kui pakume muid investeerimisteenuseid peale portfellihalduse, teeme iga kord kindlaks, kas kliendil on vajalikud kogemused ja teadmised, et mõista pakutava või nõutava toote või investeerimisteenusega seotud riske.

Sel eesmärgil on meil õigus eeldada, et kutselisel kliendil on vajalikud kogemused ja teadmised, et mõista riske, mis on seotud nende konkreetsete investeerimisteenuste või tehingutega või tehingute või toodete tüüpidega, mille jaoks klient on liigitatud kui kutseline klient.

1.2. Erandid asjakohasuse hindamisel

Kui me pakume investeerimisteenuseid, mis koosnevad ainult kliendi korralduste täitmisest või vastuvõtmisest ja edastamisest koos kõrvalteenustega või ilma, välja arvatud „Krediidi või laenu andmine investorile, et võimaldada tal teha tehinguid ühe või mitme finantsinstrumendiga, mille puhul krediiti või laenu andev ettevõte on seotud tehinguga“ (edaspidi "krediidid või laenud"), seejuures need krediidid või laenud ei koosne klientide olemasolevatest krediidilimiitidest, arvelduskontodest ja arvelduskrediitidest, võime osutada neid investeerimisteenused teile ilma asjakohasuse hinnanguta, kui kõik järgmised tingimused on täidetud:

a. teenused on seotud mis tahes järgmise finantsinstrumendiga:

i) aktsiad, millega on lubatud kaubelda reguleeritud turul või samaväärsel kolmanda riigi turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis, kui need on äriühingute aktsiad, välja arvatud mitte-eurofondi ühisinvesteerimisettevõtjate aktsiad ja tuletisinstrumenti hõlmavad aktsiad;

ii) võlakirjad või muud väärtpaberistatud võla vormid, millega on lubatud kaubelda reguleeritud turul või samaväärsel kolmanda riigi turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis, välja arvatud need, mis hõlmavad tuletisinstrumenti või sisaldavad struktuuri, mis raskendab kliendil mõista kaasnevat riski;

iii) rahaturuinstrumendid, välja arvatud need, mis hõlmavad tuletisinstrumenti või sisaldavad struktuuri, mis raskendab kliendi mõista kaasnevat riski;

iv) eurofondide aktsiad või osakud, välja arvatud struktureeritud eurofondid, millele on osutatud määruse (EL) nr 583/2010 artikli 36 lõike 1 teises lõigus;

v) struktureeritud hoiused, välja arvatud hoiused, mis sisaldavad struktuuri, mis raskendab kliendil mõista tootluse riski või tootest enne tähtaega väljumise riski kulusid;

vi) muud mittekomplekssed finantsinstrumendid käesoleva alajaotise tähenduses.

Käesoleva lõike kohaldamisel loetakse kolmanda riigi turgu reguleeritud turuga samaväärseks, kui on täidetud direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõikes 4 sätestatud nõuded ja protseduur;

b. teenust osutatakse kliendi või potentsiaalse kliendi algatusel;

c. klienti või potentsiaalset klienti on selgelt teavitatud sellest, et selle teenuse osutamisel ei pea me hindama finantsinstrumendi või osutatava või pakutava teenuse asjakohasust ning seetõttu ei kehti tema suhtes asjaomastest äritegevuse reeglitest tulenev kaitse;

d. me täidame huvide konfliktidega seotud kohustusi, nagu on ette nähtud investeerimisteenuste osutamist, investeerimistegevuse korraldamist, reguleeritud turgude toimimist ja muid sellega seotud küsimusi käsitleva seaduse (L.87(I)/2017) paragrahvis 24.

1.3. Nõuetele vastavad vastaspooled

Juhul kui me sõlmime tehinguid nõuetele vastavate vastaspooltega, ei pea me järgima käesolevate tingimuste 1. lisa sätteid, välja arvatud järgmine.

a. Esitame nõuetele vastavale vastaspoolele püsival andmekandjal piisavad aruanded osutatava teenuse kohta. Need aruanded sisaldavad perioodilist teabe andmist nõuetele vastavale vastaspoolele, võttes arvesse asjaomaste finantsinstrumentide liiki ja keerukust ning nõuetele vastavale vastaspoolele osutatava teenuse laadi, ning sisaldavad vajaduse korral nõuetele vastava vastaspoole nimel tehtud tehingute ja osutatud teenustega seotud kulusid.

b. Kui me pakume portfellihaldust või oleme teavitanud nõuetele vastavat vastaspoolt, et teeme perioodilist sobivuse hindamist, sisaldab perioodiline aruanne ajakohastatud aruannet selle kohta, kuidas investeering vastab nõuetele vastava vastaspoole eelistustele, eesmärkidele ja muudele jaekliendi omadustele.

2. Sobivuse hinnang

Me küsime klientidelt või potentsiaalsetelt klientidelt sellist teavet, mis on vajalik kliendi kohta käivate oluliste faktide mõistmiseks ja annab mõistliku aluse uskumiseks, võttes nõuetekohaselt arvesse osutatavate teenuste laadi ja ulatust, et konkreetne tehing portfellihaldusteenuse osutamise käigus vastab järgmistele kriteeriumidele:

a. see vastab kõnealuse kliendi investeerimiseesmärkidele;

b. see on selline, et klient suudab rahaliselt kanda kõiki seotud investeerimisriske, mis vastavad tema investeerimiseesmärkidele;

c. kliendil on vajalikud kogemused ja teadmised, et mõista tehinguga või kliendi portfelli haldamisega seotud riske.

Kui me osutame investeerimisteenust kutselisele kliendile, on meil õigus eeldada, et klientidel on nende toodete, tehingute ja teenuste osas, mille jaoks nad on selliselt liigitatud, punkti 2 alapunkti a tähenduses vajalikul tasemel kogemused ja teadmised.

Teave kliendi või potentsiaalse kliendi finantsolukorra kohta sisaldab vajaduse korral teavet tema tavapärase sissetuleku allika ja ulatuse kohta, tema vara, sealhulgas likviidse vara, investeeringute ja kinnisvara kohta, samuti teavet tema regulaarsete finantskohustuste kohta.

Teave kliendi või potentsiaalse kliendi investeerimiseesmärkide kohta sisaldab vajaduse korral teavet selle kohta, kui kaua klient soovib investeeringut hoida, tema eelistusi seoses riskide võtmisega, tema riskiprofiili ja investeerimise eesmärke.

Kui me portfellihalduse investeerimisteenuse osutamisel ei saa 1. lisas nõutavat teavet (vastavalt vajadusele), siis ei osuta me kliendile ega potentsiaalsele kliendile investeerimisteenuseid ega kõrvalteenuseid.

3. Kliendiliigitus

Teie kliendiliigitus võib igal ajal muutuda ning me teatame sellest teile.

Allpool lisame lühendatud kokkuvõtte nõuetest, mis on seotud kutseliste klientide ja nõuetele vastavate vastaspoolte liigitamisega. Jaekliendid on kliendid, kes ei ole kutselised kliendid ega nõuetele vastavad vastaspooled.

Järgmisi isikuid võib liigitada kutselisteks klientideks.

1. Üksused, kellel on vaja finantsturgudel tegutsemiseks luba või reguleerimist. Allpool esitatud loetelu hõlmab kõiki volitatud üksusi, kes tegelevad nimetatud üksuste iseloomulike tegevustega: üksused, millele on andnud liikmesriik tegevusloa Euroopa Liidu direktiivi alusel, üksused, millele on andnud liikmesriik tegevusloa või mida reguleerib liikmesriik ilma direktiivile viitamata, ja üksused, millele on andnud tegevusloa või mida reguleerib kolmas riik:

a. krediidiasutused;

b. investeerimisühingud;

c. muud tegevusluba omavad või reguleeritud finantsasutused;

d. kindlustusseltsid;

e. ühisinvesteerimisskeemid ja selliste skeemide fondivalitsejad;

f. pensionifondid ja nende fondivalitsejad;

g. kaupade ja kaubatuletisinstrumentide vahendajad;

h. kohalikud;

I. Muud institutsionaalsed investorid.

2. Suurettevõtted, mis vastavad kahele järgmistest suuruse nõuetest:

 • bilansimaht: 20 000 000 EUR
 • netokäive: 40 000 000 EUR
 • omavahendid: 2 000 000 EUR

3. Riikide valitsused ja piirkondlikud omavalitsused, sealhulgas riigi ja piirkonna tasandil valitsussektori võlga haldavad riigiasutused, keskpangad, rahvusvahelised ja -ülesed asutused, näiteks Maailmapank, IMF, EKP, EIP ja muud sellised rahvusvahelised organisatsioonid.

4. Muud institutsionaalsed investorid, kelle põhitegevusala on investeerida finantsinstrumentidesse, sealhulgas üksused, mis on spetsialiseerunud varade väärtpaberistamisele või muudele rahastamistehingutele.

Kliendid võivad valida kutselise kliendina kohtlemise, kui nad läbivad teatavad kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed testid. Soovi korral edastame nende üksikasjad.

Järgmisi isikuid saab liigitada nõuetele vastavateks vastaspoolteks:

 • üksused, millel on tegevusluba või mis on reguleeritud investeerimisühinguna;
 • krediidiasutused;
 • kindlustusseltsid
 • eurofondi fond või selle fondivalitseja;
 • pensionifond ja selle fondivalitseja;
 • muud liikmesriigi tegevusloa saanud või Küprose või Euroopa Liidu seaduste alusel reguleeritud finantsasutused;
 • riikide valitsused ja nende vastavad ametkonnad, sealhulgas riigivõla haldamisega tegelevad riigiasutused riiklikul tasandil, keskpangad, Küprose keskpank ja riikideülesed organisatsioonid.

Nagu eespool mainitud, võib jaeklient taotleda kutseliseks kliendiks liigitamist, kui kliendil on enda arvates piisavalt kogemusi, teadmisi ja asjatundlikkust iseseisvate investeerimisotsuste langetamiseks ja sellega seotud riskide adekvaatseks hindamiseks. Hindame päringut kliendi poolt meile antud teabe põhjal kauplemiskogemuse, töökogemuse või finantsvarade kohta. Me ei jälgi, kas teie esitatud teave jääb tõeseks või et finantsolukord jääb samaks. Iga klient peab võtma ainuvastutuse selle eest, et meile esitataks kogu asjakohane kehtiv teave, mis võib mõjutada meie hinnangut jaekliendiks liigitamise kohta.

Teatavaid jaeklientidele kohaldatavaid õigusi (sealhulgas seadusest tulenevaid õigusi) ei kohaldata kutselistele klientidele ega nõuetele vastavatele vastaspooltele.

Nõuetele vastav vastaspool võib taotleda, et teda koheldakse kutselise või jaekliendina kas üldiselt või seoses konkreetse investeerimisteenuse või -tehingu ja/või finantsinstrumendiga.

Lisaks võib kutseline klient taotleda, et teda koheldaks kui tavaklienti kas üldiselt või konkreetse investeerimisteenuse või -tehingu ja/või finantsinstrumendi osas.

Vajaduse korral teavitame kliente õigustest, mille nad kaotavad, kui neid koheldakse kutselise kliendi või nõuetele vastava vastaspoolena, ja võime paluda neil kirjalikult kinnitada, et nad tunnistavad ja aktsepteerivad nende õiguste kaotamist. Me ei ole kohustatud ühtegi klienti ümber liigitama.

2. LISA

Riskiteade väärtpaberitesse investeerimisel

Käesoleva väärtpaberitega kauplemise riskiteate dokumendi eesmärk on anda teile ülevaade (st näitlik ja mitte ammendav) väärtpaberitega kauplemise põhilistest riskidest.

1. Tururisk

Tururisk on risk, et investeeringute väärtus väheneb majandusarengu või muude kogu turgu mõjutavate sündmuste tõttu. Tururiski tagajärjel võite väärtpaberiturul või selle teatud segmendis üldise ebasoodsa hinnamuutuse tõttu saada kahju. Ebasoodsat hinnamuutust võivad põhjustada näiteks asjaomase riigi või majandusharu halvad majandusnäitajad, ebastabiilne majanduskeskkond või ebastabiilne väärtpaberiturg.

2. Volatiilsusrisk

Volatiilsusrisk on finantstoote väärtuse muutuste risk. Suur volatiilsus tähendab üldjuhul seda, et väärtpaberi väärtus võib lühikese aja jooksul läbida väga suure tõusu ja/või languse. Sellist suurt volatiilsust võib rohkem eeldada mittelikviidsete või harvemini kaubeldavate väärtpaberite kui likviidsete või sagedamini kaubeldavate väärtpaberite puhul. Volatiilsuse tõttu ei pruugita teie esitatud korraldust täita või see võidakse täita osaliselt turuhindade kiirete muutuste tõttu. Lisaks võib volatiilsus põhjustada kõigi teie poolt esitatud turukorralduste hinna ebakindlust, kuna korralduse täitmise hind võib oluliselt erineda viimasest saadaolevast turuhinnast või võib pärast seda oluliselt muutuda, põhjustades reaalseid või nominaalseid kahjusid.

3. Likviidsusrisk

Likviidsus tähendab turuosaliste võimet osta ja/või müüa väärtpabereid kiiresti konkurentsivõimelise hinnaga ja minimaalse hinnavahega. Üldiselt eeldatakse, et mida rohkem on turul saadaolevaid korraldusi, seda suurem on likviidsus. Likviidsus on oluline tänu sellele, et suurema likviidsuse korral on teil lihtsam väärtpabereid osta ja/või müüa kiiresti ja minimaalse hinnavahega ning seetõttu on tõenäolisem, et maksate või saate konkurentsivõimelise hinna teie teostatud kauplemistehingute jaoks. Üldiselt võib harva kaubeldavate instrumentide puhul oodata madalamat likviidsust võrreldes likviidsete või sagedamini kaubeldavate instrumentidega. Teatud turutingimustel (näiteks juhul, kui ostu- või müügipoolel pole täitmata korraldusi või kui väärtpaberiga kauplemine on mingil põhjusel peatatud), võib teie jaoks olla keeruline või võimatu likvideerida turul positsioon mõistliku hinnaga.

4. Spekulatiivse kauplemise risk

Spekulatiivsete tehingute abil püütakse kasu saada väärtpaberite turuväärtuse kõikumisest, mitte väärtpaberi alusväärtusest ja/või väärtpaberis sisalduvatest põhitunnustest. Spekulatiivse kauplemise tulemuseks on kasumi või kahjumi määramatus. Peaaegu kogu investeerimistegevus hõlmab mingil määral spekulatiivseid riske, kuna investor ei tea, kas investeering osutub kasumlikuks või mitte.

5. Ettevõtte teadaannetest tulenevate hinnakõikumistega seotud risk

Ettevõtte teadaanded või muu oluline teave võivad mõjutada väärtpaberite hinda. Need teadaanded koos väärtpaberi suhteliselt madalama likviidsusega võivad põhjustada märkimisväärset hinna volatiilsust.

6. Süsteemirisk

Süsteemirisk on võimalus, et kliendil tekib kahju tehniliste rikete tõttu depositooriumide, kontohaldurite, börside ja muude väärtpaberitehingute arvelduste süsteemides. Sellised tehnilised rikked võivad põhjustada täitmise viivitamise, tehingute tagasilükkamise, tehingujärgsete arvelduste hilinemise, valeülekandeid ja muid sündmusi. Kauplemise katkestused ja/või talitlushäired, mis on tingitud näiteks internetiühenduse aeglusest või ajutisest kättesaamatusest, võivad tekitada kliendile kahjusid. Lisaks võib suuremahuline kauplemine põhjustada viivitusi korralduste täitmises, sest volatiilsuse perioodidel võib asjaolu, et turuosalised võivad oma korralduste kogust pidevalt muuta või esitada uusi/mitmeid korraldusi, olla põhjus korralduste täitmise või tagasilükkamise hilinemisele.

7. Regulatiivne/õiguslik risk

Börsil kauplemist reguleerivaid valitsuse poliitikaid, reegleid, määrusi, seadusi ja protseduure ajakohastatakse aeg-ajalt. Sellised regulatiivsed meetmed ja õigusliku/regulatiivse ökosüsteemi muutused, sealhulgas maksude/lõivude muutused, võivad muuta väärtpaberitesse investeerimise potentsiaalset kasumit. Lisaks võib mõni valitsuse poliitika olla rohkem suunatud mõnele sektorile kui teisele, mõjutades seeläbi investeeringu riski ja tootluse profiili.

8. Poliitiline risk

Poliitiline risk on risk, et riigis, kus väärtpaberid on registreeritud või kus asub või on registreeritud nende väärtpaberite emitent, millesse klient on investeerinud, toimuvad sündmused, mis mõjutavad riigi või piirkonna poliitilist või majanduslikku stabiilsust või edasist arengut ning selle tagajärjel võib olla oht, et klient kaotab osaliselt või täielikult oma investeeringud riigis või piirkonnas või kannab tehtud investeeringutelt märkimisväärset kahju. Poliitiliste riskide hulka kuuluvad näiteks radikaalsed muutused majandus- ja seadusandlikus keskkonnas (nt natsionaliseerimisprotsessid), sotsiaal- ja sisepoliitilised kriisiolukorrad (nt rahvarahutused) jne.

9. Arveldussüsteemi risk

Arveldussüsteemi risk on võimalus, et (peamiselt) tehnilised tõrked väärtpaberite registrite, börside, kliiringukodade ja muude asutuste süsteemides ja kontodel või sidekanalites või muud probleemid võivad põhjustada tehingute tühistamise, tehingujärgsete arvelduste viibimise, valed ülekanded ja muud sündmused, mis võivad kliendile kahju tekitada.

10. Valuutarisk

Välisvaluutas nomineeritud lepingutega tehtud tehingute kasumit või kahjumit (olenemata sellest, kas nendega kaubeldakse kliendi enda või mõnes muus jurisdiktsioonis) mõjutavad valuutakursside kõikumised, kui on vaja konverteerida lepingu vääringust teise vääringusse.

11. Teaberisk

Teaberisk on risk, et klient ei tee põhjendatud otsuseid või teeb valesid investeerimisotsuseid puuduliku ja/või ebatäpse ja/või ebapiisava väärtpaberite kohta käiva teabe saamise tõttu, või takistuse/raskuse tõttu täieliku, täpse ja piisava teabe saamisel selliste väärtpaberite kohta. Selle põhjuseks võivad olla ebausaldusväärsed allikad, algselt täpse teabe valesti tõlgendamine või suhtlusvead.

Järeldus

Väärtpaberitega kauplemine ei sobi kõigile investoritele ja sellega kaasnevad riskid, mis võivad viia teie investeeritud kapitali kaotamiseni. Enne kauplemise otsustamist peaksite küsima nõu sõltumatult ja asjakohase tegevusloaga finantsnõustajalt ning veenduma, et teil on enne kauplemisega alustamise otsust riskivalmidus, asjakohane kogemus ja teadmised. Varasem tootlus ei ole usaldusväärne näitaja ega tulevaste tulemuste ja/või tootluse tagatis.

Riskiteade tagatise või finantsvõimenduse alusel kauplemise korral

HINNAVAHELEPINGUTEGA KAUPLEMINE EI SOBI KÕIGILE, SEE HÕLMAB SUURT RISKI JA VÕIB KAASA TUUA KAHJU, MIS ÜLETAB TEIE ALGSE INVESTEERINGU.

Käesoleva riskiteate eesmärk on anda teile nõu hinnavahelepingutega kauplemisega seotud mõningate riskide kohta. Käesoleva riskiteate eesmärk ei ole hõlmata kõiki hinnavahelepingutega kauplemisega seotud riskide täielikku ja põhjalikku kirjeldust. Peaksite tagama, et teie otsus meie teenuseid kasutada tehakse teadlikult ja te olete teile kättesaadava teabega rahul. Kui te pole kindel või ei mõista eelkõige käesoleva riskiteate sisu, pöörduge palun sõltumatu finantsnõustaja poole.

Enne hinnavahelepingutega kauplemist peate olema teadlik kaasnevatest riskidest. Seda tüüpi investeeringutega seotud suur finantsvõimendus tähendab, et riskitase on teiste finantstoodetega võrreldes suurem. Finantsvõimendus (või tagatise alusel kauplemine) võib töötada teie vastu, põhjustades nii olulist kahju kui ka olulist kasu.

Seda tüüpi investeeringute varasem tootlus ei taga tulevasi tulemusi. Peate silmas pidama mis tahes vahendustasusid ja maksukohustusi, mis teil isiklikult tekivad. Admiral Markets Cyprus Ltd ei võta endale mingit vastutust mis tahes maksude eest, mida võidakse nõuda meie veebivahendi kaudu saadud kasumi eest.

Tagatise alusel kauplemine hõlmab suurt riskitaset ja ei sobi kõigile investoritele. Suur finantsvõimenduse määr võib töötada nii teie vastu kui ka teie kasuks. Üksnes teie vastutate selle eest, et jälgida oma avatud positsioone, ning te peaksite neid tähelepanelikult jälgima.

Enne kauplemist peaksite hoolikalt kaaluma oma investeerimiseesmärke, finantskogemuse taset ja riskivalmidust. Kui te pole üldse kindel meie pakutavate toodete sobivuses, pöörduge palun sõltumatu finantsnõustaja poole. Kõrge tootluse ja kõrge riski vahel on alati seos. Igasugune turu- või kaubandusspekulatsioon, mis võib pakkuda ebatavaliselt suurt tootlust, kujutab endast ka suurt riski kapitalile. Riskida tuleks üksnes ülejäävate rahaliste vahenditega ning kui te ei suuda kauplemiskahjumeid katta, ei tohiks te hinnavahelepingutega kaubelda.

Soovitame KÕIKIDEL KLIENTIDEL tutvuda hinnavahelepingute, tagatisnõuete, kauplemisvahendite, meie kauplemisplatvormide ja finantsturgudega üldiselt, kasutades meie TASUTA ja RISKIVABA näidiskontot (demokonto). Vt täpsemalt meie veebisaidilt https://admiralmarkets.com/?regulator=cysec.

1. Üldteave hinnavahelepingute kohta

Hinnavahelepingud on keerulised finantstooted, mis sulguvad tavaliselt ainult siis, kui klient otsustab olemasoleva avatud positsiooni sulgeda, ja seetõttu ei ole neil üldjuhul kindlaksmääratud tähtaega. (Seda võib muuta vastavalt alusvara klassi ja või toote tingimustele).

Hinnavahelepinguid saab võrrelda futuurilepingutega, mida saab sõlmida seoses teatud välisvaluutade, indeksite, väärismetallide, nafta, kaupade või finantsinstrumentidega. Erinevalt teistest futuuridest saab lepingute hinnavahelepinguid arveldada ainult sularahas. Hinnavahelepingute tehingutel võib olla ka tingimuslik kohustus ja te peaksite olema teadlik selle tagajärgedest, nagu on sätestatud allpool. Kõik meie hinnavahelepingud on sünteetilised lepingud, mis tähendab, et klientidel ei ole õigusi alusvaraks olevale instrumendile või asjale ega sellega seotud õigusi, kui hinnavahelepingus pole seda konkreetselt öeldud. See ei sisalda õigust alusvaraks olevatele võrdlusaktsiatele ega nendega seotud hääleõigustele.

2. Välisturud

Välisturgudega seotud hinnavahelepingud sisaldavad erinevaid riske võrreldes kliendi kohalike turgudega. Mõnel juhul on riskid suuremad. Välisturgudega seotud tehingute kasumi või kahjumi potentsiaali mõjutavad valuutakursside kõikumised. Sellised suurenenud riskid hõlmavad välisriigi jurisdiktsioonis tekkivate poliitiliste või majanduspoliitiliste kulude riski, mis võib oluliselt ja püsivalt muuta välisvaluuta tingimusi, turustatavust või hinda.

3. Riski vähendavad korraldused või strateegiad

Teatud korralduste (nt kahjumipiiri (stop loss) või limiidipiiri (stop limit) korralduste) esitamine, mis on mõeldud kahjumi piiramiseks teatud summadega, ei pruugi alati toimida, sest turutingimused või tehnoloogilised piirangud võivad selliste korralduste täitmise nõutavate hindadega või üldse võimatuks muuta. Kui klient peaks selliseid korraldusi või strateegiat kasutama, peab ta seda riski aktsepteerima.

4. Finantsvõimendus

Hinnavahelepingud sisaldavad suurt riski. Hinnavahelepingutega kauplemisel tekkiv koormus ja finantsvõimendus tähendab, et meiega kauplemise alustamiseks peate paigutama ainult väikese sissemakse (tagatis), kuigi see väike hoius võib põhjustada suuri kaotusi või suuri kasumeid. Suure finantsvõimendusega tehingute väärtuse muutused võivad tuleneda hinnavahelepingu hinna alusena kasutatava alusvaraks oleva instrumendi või asja väärtuse või taseme suhteliselt väikestest muutustest.

5. Tingimuslike kohustustega tehingud

Hinnavahelepingud on finantsvõimendusega või tagatisel põhinevad tehingud, mis nõuavad kogu lepingu väärtuse viivitamatu maksmise asemel rea maksete maksmist lepingu maksumuse suhtes. Te võite kaotada kogu tagatise, mille paigutate meie juurde positsiooni loomiseks või säilitamiseks. Hindame teie avatud positsioone igal tööpäeval pidevalt ümber ning mis tahes kasum või kahjum kajastub teie kontol kohe ja kahjum võib põhjustada selle, et peate maksma avatud positsioonide säilitamiseks lühikese etteteatamisajaga olulise lisatagatise. Me võime igal ajal muuta tagatise määra ja/või tinglikke kauplemisnõudeid (sealhulgas nädalavahetustel/riigipühadel või ebaharilikes turutingimustes), mis võib põhjustada ka selle tagatise muutmise, mida peate hoidma. Kui te ei hoia oma kontol alati piisavat tagatist ja/või ei taga vajaliku aja jooksul selliseid täiendavaid rahalisi vahendeid, võidakse teie avatud positsioonid kahjumiga sulgeda ja te võite vastutada tekkiva puudujäägi eest.

6. Börsivälised tehingud

Hinnavahelepingutega kauplemisel ei kauple te reguleeritud turul ega börsil. Te sõlmite meiega otse lepingu hinnavahelepingu hinna alusvaraks oleva finantsinstrumendi või asja kohta. Kõik meie juures olevad avatud positsioonid peavad olema meie juures suletud ja neid ei saa sulgeda ühegi teise osapoole juures. See võib teie jaoks raskendada positsiooni sulgemist hinnaga, millega olete rahul, või üleüldse (näiteks kui meil on meie veebivahendiga tehnilisi probleeme ja see pole saadaval või muutume maksejõuetuks).

Börsiväliste finantstehingutega kauplemine võib põhjustada suuremaid riske kui reguleeritud turul kauplemine, kuna pole ühtegi turgu, kus teie avatud positsioonid sulgeda, ning meie poolt on kehtestatud hinnad ja muud tingimused, mille suhtes kehtivad õiguslikud/regulatiivsed nõuded. Börsivälised tehingud võivad suurendada likviidsusriski ja tekitada muid olulisi riskitegureid: võib olla võimatu näiteks hinnata börsivälise tehingu tulemusel saadud positsiooni väärtust või määrata riskipositsiooni. Pakkumis- ja müügihinnad ei pruugi olla meie noteeritud ja isegi siis, kui on, võib meil olla keeruline õiglast hinda kehtestada, eriti kui alusvara vastav börs või turg on suletud või peatatud. Samuti puutute kokku meie maksejõuetuse riskiga. Kui see juhtub (ehkki see on ebatõenäoline), on teil õigus saada hüvitist investorite hüvitisfondist kuni maksimaalses ulatuses, mis on skeemi alusel asjakohane: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/.

7. Hinnad

Meie veebivahendis avaldatud hinnad ei pruugi tingimata kajastada laiemat turgu. Me valime hinnad, mida me peame asjakohaseks, et määrata kindlaks tagatisnõuded ning perioodiliselt teie konto positsioonide turuhinnas hindamiseks ja nende positsioonide sulgemiseks. Kuigi me eeldame, et need hinnad on mõistlikult seotud pankadevahelise turu või mõne asjakohase kauplemiskoha või muu finantsturu (edaspidi "võrdlusturg") hindadega, võivad meie kasutatavad hinnad erineda pankadele ja teistele võrdlusturu osalistele saadaolevatest hindadest. Sellest tulenevalt on meil märkimisväärne kaalutlusõigus seoses tagatisnõuete määramise ja tagatisvahendite sissenõudmisega teilt.

Kuna hinnavahelepingud on osaliselt seotud aluseks oleva turuga (ja võimaliku võrdlusturuga), peaksite tagama, et olete teadlik aluseks oleva turuga seotud riskidega, sh valuutakursi kõikumised, volatiilsus ja turulüngad (järsk hinnamuutus, mis võib olla tingitud paljudest teguritest, sh majandussündmustest, turuteadetest ja perioodidest, kus aluseks oleval turul ei toimu kauplemist). Kahjumipiiri korraldus ei ole tagatud ega kaitse teid selle riski eest, kuna see ei ole kohene ja käivitab ainult korralduse positsiooni sulgemiseks lähima võimaliku hinnaga.

8. Positsiooni jälgimine

Teie kohustus on alati jälgida avatud positsioone ja teil peaks olema alati võimalus seda teha. Käesolevat riskiteadet tuleks lugeda koos äritegevuse üldtingimustega, mille osa see riskiteade on, ning kõigi muude meie veebivahendis esitatud või muul viisil kättesaadavaks tehtud dokumentidega.

9. Ootamatu sündmuse ja nädalavahetuse risk

Erinevad olukorrad, arengud, peatamised, kauplemistundide ootamatud vaheajad või sündmused, mis võivad tekkida nädalavahetusel/riigipühal (kas Küprose Vabariigis või mõnes teises riigis), kui turg üldiselt kauplemiseks suletakse, võivad põhjustada turu/alusvara klassi uuesti avamist oluliselt erineva hinna/tasemega võrreldes turu/alusvara klassi sulgemisega eelmisel töö-/kauplemispäeval. Nendel aegadel, kui turud on üldiselt suletud, ei saa te veebivahendit korralduste esitamiseks ega muutmiseks kasutada. On märkimisväärne oht, et nendel aegadel avatud positsioonide kaitseks jäetud kahjumipiiri korraldused täidetakse oluliselt halvemal tasemel kui nende kindlaksmääratud hind, ja te aktsepteerite sellistel aegadel kaasnevat riski.

10. Elektrooniline kauplemine

Börsiväliste lepingutega kauplemine veebivahendi kaudu võib erineda nii kauplemisest teistes elektroonilistes kauplemissüsteemides kui ka tavapärasel või avatud turul kauplemisest. Te puutute kokku riskidega, mis on seotud elektroonilise kauplemissüsteemiga, sealhulgas riist- ja tarkvara rikked ning süsteemi seiskamise aeg seoses veebivahendi, teie süsteemide ja sidetehnoloogiaga (näiteks internet), mis ühendavad teid veebivahendiga.

11. Kauplemise peatamine

Teatavatel tingimustel võib olla keeruline või võimatu positsiooni likvideerida. See võib juhtuda näiteks kiire hinnaliikumise ajal, kui alusvara hind ühe kauplemisperioodi jooksul tõuseb või langeb sedavõrd, et alusvaraga kauplemine on piiratud või peatatud. Kui see juhtub, siis nõustute sellega seotud riskidega. Samuti peaksite olema teadlik, et teatud tingimustel võidakse regulatiivsete või vahetusjuhiste tõttu nõuda positsioonide sulgemist ja seetõttu ei vastuta me võimalike kahjude eest.

12. Vahendustasud

Enne kauplemise alustamist peaksite uurima välja üksikasjad kõigi vahendustasude ja muude tasude kohta, mille te peate tasuma, nagu on näidatud veebivahendis saadaval olevas hinnakirjas.

13. Maksejõuetus

Kui te muutute maksejõuetuks või lähete pankrotti või jätate oma kohustused meie ees täitmata, võib see põhjustada teie positsioonide likvideerimise või sulgemise ilma teie nõusolekuta. Meie maksejõuetuse korral võib teie poolt meie juures hoitav raha olla teie jaoks tagastamatu.

14. Teabevahetus

Me ei vastuta kahjude eest, mis tekivad teie ja meie vahelise hilinenud või kättesaamata jäänud teabevahetuse tagajärjel.

15. Nõuanded

Me ei paku investeerimisnõuandeid. Ehkki võime anda turgudele üldhinnanguid, ei ole need hinnangud individuaalne investeerimisnõustamine ega võta arvesse teie individuaalseid olusid. Iga kauplemisotsuse teete üksnes teie.

Me viime läbi hinnavahelepingutega kauplemise asjakohasuse hinnangu, lähtudes teabest, mille annate meile oma kauplemiskogemuse, finantsvarade ja tulude kohta. Me ei jälgi teie nimel, et teave, mille esitasite nõuetekohaselt täidetud taotlusvormis või muul viisil, on õige, või et teie rahaline olukord jääb samaks. Te peate võtma ainuvastutuse selle eest, et meile antaks kogu asjakohane uus teave, mis võib mõjutada meie hinnangut hinnavahelepingutega kauplemise asjakohasuse kohta teie puhul.

16. Korporatiivsed sündmused: aktsiate hinnavahelepingud

Juhime teie tähelepanu sellele, et korporatiivse sündmuse ajal teile osaks saav kohtlemine võib olla vähem soodne kui juhul, kui te omaksite alusvaraks olevat instrumenti, kuna meie tehtavad muudatused võivad osutuda vajalikuks, et reageerida, ning need peavad jõustuma varem kui korporatiivne sündmus nõuab. Seetõttu võidakse otsuste tegemiseks kuluvat aega oluliselt vähendada; saadaolevad valikud võivad olla piiravamad / vähem soodsad ja sellised, et teil pole võimalust positsiooni sulgeda. Arvestades, et korporatiivsetest sündmustest võidakse sageli teatada väga lühikese etteteatamisajaga, ei pruugi teil negatiivsete tagajärgede vältimiseks olla võimalust positsioone sulgeda ja teilt võidakse nõuda tagatise katteks väga lühikese etteteatamisega rohkem vahendeid.

17. Hinnavahelepingute dividendid ja dividendide korrigeerimised

Dividendide korrigeerimine on korrigeerimine, mida rakendatakse siis, kui saabub aktsia dividendikuupäev (sh mis tahes eridividendi kuupäev) aluseks oleval aktsiaturul. Pikkade positsioonide korral krediteeritakse dividendide korrigeerimise summa teie kontole. Lühikeste positsioonide korral debiteeritakse dividendide korrigeerimise summa teie kontolt.

a. Kuidas mõjutavad dividendid indeksite või aktsiate positsioone?

Kui alusvaraks oleva aktsia dividendikuupäev saabub (see tähendab, et aktsionäridele makstakse dividende), teeme teie kontol sularaha korrigeerimise, nii et turul selle aktsia või indeksi puhul toimuv hinnalangus ei mõjutaks teie positsiooni. Kui teil on pikk positsioon, siis krediteerime teie kontot. Kui teil on lühike positsioon, siis debiteerime seda.

b. Mis juhtub, kui aktsia või indeksi dividendikuupäev saabub?

Kui saabub aktsia dividendikuupäev, siis aktsia hind langeb üldjuhul sama palju kui dividend. Kuna aktsiaindeks koosneb paljudest ettevõtetest, põhjustab aktsiate hinna langus ka indeksi väärtuse languse.

c. Miks me teeme korrigeerimise?

Kui aktsia või indeksi hind langeb pärast dividendikuupäeva saabumist, mõjutab see teie jooksvat kasumit ja kahjumit (P&L). Kui teil on pikk positsioon, siis see tähendab, et kaotate potentsiaalse kasumi. Kui teil on lühike positsioon, siis see tähendab, et teie P&L on parem kui peaks

Arvestades, et hinnalangus on eeldatav turuliikumine, peame tegema korrigeerimise, et see ei mõjutaks teie P&Li.

Dividendi suurus varieerub sõltuvalt ettevõttest või indeksist.

18. Kopeeriv kauplemine

Me pakume kopeerivat kauplemist. Tehes otsuse kopeerida konkreetset kauplejat või kauplejaid ja/või järgida teatavat strateegiat, peate kaaluma kogu oma finantsplaneerimist, investeerimiseesmärke ning isiklikku ja finantsolukorda ning võtma arvesse ka kõiki oma finantskohustusi, nii praeguseid kui ka tulevasi, ning mõistate, et kopeeriva kauplemise kasutamine on väga spekulatiivne ning te võite kannatada märkimisväärset kahju, mis ületab summa, mida kasutati kaupleja või kauplejate kopeerimiseks. Kopeeriva kauplemisega seotud riskid hõlmavad ka automaatset kauplemistehingu täitmist, mille puhul toimub kauplemistehingute avamine ja sulgemine teie kontol ilma teie käsitsi sekkumiseta. Lisateavet kopeeriva kauplemise riskide kohta leiab allpool punktist „Kopeeriva kauplemise riskiteade“.

Kopeeriva kauplemise riskiteade

Admiral Markets Cyprus Ltd pakub teile võimalust suhelda teiste kauplejatega ning neid jälgida ja kopeerida, kasutades teavet ja/või sotsiaalse kauplemise funktsioone (muu hulgas järgmised funktsioonid: „üksikasjalik kontoinfo“ ja/või „kauplemisajalugu“ ja/või „riskiprofiilid“ ja/või „koopia“ ja/või „jälgi“), mida pakutakse ja/või mis on tehtud kättesaadavaks meie veebisaidil ja/või rakendustes ja/või kauplemisplatvormidel. Kasutades kopeeriva kauplemise teenuseid, nõustute kasutama meie portfellijuhtimisteenuseid.

Tulenevalt asjaolust, et kopeeriv kauplemine on seotud eri riskidega, palutakse teil hoolikalt tutvuda järgmiste riskidega ja neid kaaluda enne Admiral Markets Cyprus Ltd kopeeriva kauplemise funktsioonide kasutamist.

 • Automatiseeritud kauplemistehingu täitmine, mille puhul toimub kauplemistehingute avamine ja sulgemine teie kontol ilma teie käsitsi sekkumiseta.
 • Admiral Markets Cyprus Ltd portfellijuhtimisteenused sõltuvad üksnes teie otsustest kopeerida konkreetset kauplejat või kauplejaid ja/või järgida konkreetset strateegiat. Selliste otsuste tegemisel tunnistate, et olete kaalunud kogu oma finantsplaneerimist, investeerimiseesmärke ning isiklikku ja finantsolukorda ning võtnud arvesse ka kõiki oma finantskohustusi, nii praeguseid kui ka tulevasi, ning mõistate, et kopeeriva kauplemise kasutamine on väga spekulatiivne ning te võite kannatada märkimisväärset kahju, mis ületab summa, mida kasutati kaupleja või kauplejate kopeerimiseks, muu hulgas seetõttu, et kopeeriti kogenematute ja/või mittekutseliste kauplejate kauplemisotsuseid ja/või kopeeriti kauplejaid, kelle eesmärk, strateegia (lühiajaline, keskpikk või pikaajaline), kavatsus või finantsseisund võib teie omast erineda.
 • Kõik sotsiaalse kauplemise funktsioonid, mida Admiral Markets Cyprus Ltd pakub, on üksnes teavitamise eesmärgil. ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD JA TEMA SIDUSETTEVÕTJAD NING NENDE TÖÖTAJAD JA AGENDID EI OLE INVESTEERIMIS- VÕI FINANTSNÕUSTAJAD. KUI TE TEETE INVESTEERIMISOTSUSEID, TUGINEDES TEABELE, MIS ON KÄTTESAADAV MEIE VEEBISAIDIL (VEEBISAITIDEL), VÕI KOPEERIVA KAUPLEMISE KASUTAMISE TULEMUSENA, SIIS MÕISTATE, ET TEETE SEDA OMAL RISKIL NING ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD JA TEMA SIDUSETTEVÕTJAD, NENDE TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA ÜHEGI KAHJUMI EEST, MIDA VÕITE SELLE TÕTTU KANDA.
 • TE EI TOHIKS TEHA ÜHTEGI INVESTEERIMISOTSUST ILMA ESMALT OMA UURINGUT LÄBI VIIMATA. TE VASTUTATE AINUISIKULISELT JA ÜKSINDA SELLE KINDLAKS TEGEMISE EEST, KAS INVESTEERING VÕI STRATEEGIA VÕI MIS TAHES MUU TOODE VÕI TEENUS ON TEIE JAOKS ASJAKOHANE VÕI SOBIV, PÕHINEB TEIE TÄIELIKUL FINANTSPLANEERIMISEL, INVESTEERIMISEESMÄRKIDEL NING ISIKLIKUL JA FINANTSSEISUNDIL, KA SEELÄBI, ET VÕTATE ARVESSE KÕIKI OMA FINANTSKOHUSTUSI, NII PRAEGUSEID KUI KA TULEVASI.
 • Kopeeritava kaupleja positsioone (mis tahes meie finantsinstrumendi suhtes) kopeeritakse summas, mis on järgmistest summadest väiksem summa: kas miinimumpositsiooni summa või kopeeritud kauplemistehingu proportsionaalsed summad kopeeritud kaupleja realiseeritud omakapitali suhtes, mis on aluseks kopeeritud kauplemistehingute osakaaludele. Sellistel positsioonidel on sama finantsvõimendus, kahjumipiir ja kasum maksimaalses võimalikus ulatuses. Miinimumsuuruses kauplemistehingust väiksemaid kauplemistehinguid ei avata. Kõiki selliseid positsioone muudetakse ja/või need suletakse automaatselt, kui neid muudab või need suleb kopeeritud kaupleja mis tahes põhjusel, sellest täiendavalt teada andmata ning ilma ühegi tegevuseta teie poolt. Te peaksite olema valmis ja valmistunud kandma kogu kahjumi investeeringust, mille tegite sellises kopeeritud kauplemistehingus. Te vastutate täielikult kõigi kahjumite eest, mida te võite kanda tingituna selliste juhiste automaatsest täitmisest, mis on loodud kopeeritud kauplemise funktsioone kasutades.
 • Kui te paigutate oma kontole lisakauplemistehingud või muudate või tühistate korralduse, mis on genereeritud kopeeriva kauplemise funktsiooni poolt, võite saavutada oluliselt erineva tulemuse kui kasutaja, keda kopeerisite. Raha väljavõtmine kopeeritud kaupleja poolt võib samuti tekitada oluliselt erineva tulemuse kui kasutajal, keda te kopeerisite, sest see võib mõjutada teie kopeeriva kauplemise proportsioone.
 • Igasugust mis tahes kasutajate varasemat tootlust, riskisummat, statistikat ja mis tahes muud teavet või dokumentatsiooni seoses kasutajatega, kes on nähtavad meie veebisaidil (-saitidel) ja/või rakendustes ja/või kauplemisplatvormidel, ei käsitata tulevasi tulemusi näitavana ning neid tuleks käsitada hüpoteetilisena, nagu allpool täielikumalt kirjeldatud. Oluline on mõista, et riskisummad, statistiline teave ja varasem tootlus ei ole tulevase tootluse garantii. EI ESITATA ÜHTEGI AVALDUST EGA KINNITUST, ET MIS TAHES KONTO SAAVUTAB VÕI VÕIB SAAVUTADA KASUMI VÕI KAHJUMI, MIS ON SARNANE NÄIDATULE, JA/VÕI ET KOPEERITUD KASUTAJA RISKISUMMA EI OLE TEGELIKULT SUUREM. Vaadates läbi teise registreeritud kasutaja sisu, portfelli, finantstulemuste teavet, arvamusi, nõuandeid või muud teavet, peaksite eeldama, et kasutaja on erapooletu, sõltumatu ja kvalifitseeritud andma finantsteavet või arvamusi. Admiral Markets Cyprus Ltd ei garanteeri ühtegi korraldust, sealhulgas stopp-korralduste esitamist. Seega ei garanteeri Admiral Markets Cyprus Ltd, olenemata kande või sulgemise määramisest, et kauplemistehing täidetakse korralduse hinnaga / kahjumipiiri portsendiga, ning te võite kaotada rohkem kui algne summa, mida kasutati selle kaupleja kopeerimiseks.
 • VARASEMAT TOOTLUST JA/VÕI RISKISUMMASID TULEKS KÄSITADA HÜPOTEETILISTE TOOTLUSE TULEMUSTENA. HÜPOTEETILISED TOOTLUSE TULEMUSED OMAVAD MITUT SISEMIST PIIRANGUT. EI ESITATA ÜHTEGI AVALDUST EGA KINNITUST, ET MIS TAHES KONTO SAAVUTAB VÕI VÕIB SAAVUTADA KASUMI VÕI KAHJUMI, MIS ON SARNANE VARASEMALE TOOTLUSELE VÕI ESITATUD RISKISUMMALE. INVESTORITE KOGETAV TEGELIK PROTSENTUAALNE KASUM/KAHJUM VARIEERUB OLENEVALT MITMEST TEGURIST, SEALHULGAS: ALGSEST KONTOJÄÄGIST (HOIUSED JA VÄLJAVÕTMISED), TURU KÄITUMISEST, INVESTORI KONTO SEADETEST NING KOPEERITUD KASUTAJA TEGELIKUST TOOTLUSEST.
 • SEEGA ESINEVAD SAGELI SUURED ERINEVUSED HÜPOTEETILISTE/VARASEMATE TOOTLUSE TULEMUSTE JA TEGELIKE TULEMUSTE VAHEL, MIS SEEJÄREL SAAVUTATAKSE MIS TAHES KONKREETSES KAUPLEMISPROGRAMMIS. ÜKS HÜPOTEETILISE TOOTLUSE TULEMUSTE PIIRANGUTEST ON SEE, ET NEED KOOSTATAKSE TAVALISELT KOOS TAGANTJÄRELE HINNANGUST TULENEVA EELISEGA. LISAKS EI HÕLMA HÜPOTEETILINE KAUPLEMINE FINANTSRISKI NING HÜPOTEETILISE KAUPLEMISE TULEMUS VÕIB TÄIELIKULT OMADA ROLLI FINANTSRISKI MÕJU PUHUL TEGELIKUL KAUPLEMISEL. NÄITEKS SUUTLIKKUS TALUDA KAHJUMEID VÕI JÄÄDA KINDLAKS KONKREETSELE KAUPLEMISPROGRAMMILE OLENEMATA KAUPLEMISEL TEKKINUD KAHJUMITEST ON OLULISED PUNKTID, MIS VÕIVAD SAMUTI NEGATIIVSELT MÕJUTADA TEGELIKKE KAUPLEMISTULEMUSI. ON VEEL ARVUKALT MUID TEGUREID, MIS ON SEOTUD TURGUDEGA ÜLDISELT VÕI MIS TAHES KONKREETSE KAUPLEMISPROGRAMMI RAKENDAMISEGA, MIDA EI SAA TÄIELIKULT VÕTTA ARVESSE HÜPOTEETILISTE TOOTLUSE TULEMUSTE KOOSTAMISEL NING MIDA KÕIKI VÕIVAD NEGATIIVSELT MÕJUTADA TEGELIKUD KAUPLEMISTULEMUSED.
 • ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD EI ANNA ISIKUSTATUD INVESTEERIMISSOOVITUSI, INVESTEERIMISNÕU, MAKSUNÕU EGA MUUD FINANTSNÕU. ÜKSKI TEABE ASPEKT JA/VÕI SOTSIAALSE KAUPLEMISE FUNKTSIOON, MIDA PAKUTAKSE JA/VÕI MIS TEHAKSE MEIE VEEBISAIDIL VÕI VEEBISAITIDEL KÄTTESAADAVAKS, EI OLE MÕELDUD SELLEKS, ET PAKKUDA, VÕI NEID EI TULEKS TÕLGENDADA SELLISELT, ET NEED PAKUVAD INVESTEERIMI-, MAKSU- VÕI MUUD FINANTSNÕU. TE EI PEAKS KÄSITAMA ÜHTEGI SELLIST SISU JA/VÕI SELLIST OMADUST PROFESSIONAALSE FINANTS- JA/VÕI INVESTEERIMISNÕUSTAMISE ASENDUSENA. KUI SEOTUD RISKID TUNDUVAD TEILE EBASELGED, SIIS PALUTAKSE TEIL PÖÖRDUDA VÄLISE SPETSIALISTI POOLE SÕLTUMATU NÕU SAAMISEKS. KUI TE OTSUSTATE OSALEDA TEHINGUTES, TUGINEDES VEEBISAIDI SISULE, JA/VÕI OTSUSTATE KOPEERIDA KONKREETSEID KAUPLEJAID JA/VÕI KAUPLEMISTEHINGUID, SIIS SELLISED OTSUSED JA TEHINGUD NING NEIST TULENEVAD TAGAJÄRJED ON ÜKSNES TEIE VASTUTUSEL. EHKKI ERI OSALEJAD VÕIVAD PAKKUDA INVESTEERIMISNÕU VÕI ARVAMUSI JA/VÕI TEHA TEHINGU, MILLE TEISED KAUPLEJAD VÕIVAD SEEJÄREL KOPEERIDA, EI OLE SELLINE NÕU, SELLISED ARVAMUSED EGA KAUPLEMISTEHINGUD ENAMAT, KUI SELLISTE ISIKUTE VAHELINE SUTHLUS, KES VÕIVAD OLLA ANONÜÜMSED VÕI MITTETUVASTATAVAD, VÕI LIHTSALT KAUPLEMISTEHINGUTE TEGEMINE SELLISTE KAUPLEJATE POOLT. ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD JA TEMA SIDUSÜHINGUD EI ANNA OTSE, KAUDSELT VARJATULT EGA ÜHELGI MUUL VIISIL INVESTEERIMISNÕU, TEHES SELLISE TEABE JA/VÕI OMADUSED TEILE KÄTTESAADAVAKS. TE PEAKSITE KASUTAMA MIS TAHES TEAVET, MILLE TE SIIT LEIATE, JA/VÕI KASUTAMA SOTSIAALSE KAUPLEMISE FUNKTSIOONE ÜKSNES LÄHTEPUNKTINA ENDA SÕLTUMATUKS UURINGUKS JA SÕLTUMATUKS INVESTEERIMISOTSUSTE TEGEMISEKS.