Salvesta PDF Prindi

Admiral Markets Cyprus Ltd väärtpaberitega kauplemise tingimused

Kehtib alates 22.04.2021


1. Sissejuhatus

1.1. Väärtpaberitega kauplemise leping (edaspidi "leping") sõlmitakse kliendi ja meie, Admiral Markets Cyprus Ltd (registreerimisnumber HE310328, CySEC-i litsentsi number 201/13) vahel. Me viitame endale järgmiselt: „AM CY“ või sõna „meie“ eri vormid; kliendile viidatakse järgmiselt: sõna „teie“ eri vormid või „klient“ olenevalt asjaoludest. AM CY võib otsustada muuta käesolevat lepingut vastavalt punktile 20 oma ainuäranägemisel. Teil pole õigust praegu ega edaspidi käesolevat lepingut muuta.

Me pakume Invest.MT5 konto kaudu teenuseid, mis on seotud korralduste esitamisega väärtpaberite ostuks ja müügiks, seejuures need väärtpaberid hõlmavad ka börsil kaubeldavaid fonde, piiratud vastutusega partnerluste noteeritud ühikuid ja välisriigi ettevõtete aktsiate hoidmistunnistusi. AM CY saab ja aktsepteerib korraldusi kliendilt konkreetsete füüsiliste väärtpaberite jaoks, mis võivad olla mis tahes ajal kättesaadavad konkreetse kliendikonto liigi jaoks, mille puhul klient on heaks kiidetud. AM CY vastutab kliendi korralduste kättesaamise eest. Klient mõistab, et Invest.MT5 konto võimaldab osta ja müüa üksnes väärtpabereid. Kui väärtpaberid on ostetud, võib Invest.MT5 kontol olevaid väärtpabereid võõrandada üksnes müügi teel. Invest-MT5 konto on deebetkonto ja mitte võimendusega konto. Juhul kui lühikeseks müük muutub lubatuks, võib see AM CY äranägemisel muutuda etteteatamisel võimendusega kontoks.

Te nimetate AM CY oma volitatud kauplejaks, et osutada teile teenust kooskõlas käesoleva lepinguga. Te mõistate ja nõustute, et AM CY:

 • a) võib tegutseda volitatud kauplejana seoses korralduste ja tehingute täitmise ja täitmise korraldamisega teie nimel;
 • b) teie poolt AM CY-s hoiustatud raha turvalise hoidmise vastavalt lepingu punktile 8.2.

1.3. Kui korporatiivne sündmus hõlmab selliste noteeritud omakapitaliinstrumentide emiteerimist:

 • a) ei ole toodud välja punktis 1.2; või
 • b) mis on emiteeritud jurisdiktsioonis, mida AM CY ei toeta; või
 • c) millega kaubeldakse praegu või edaspidi kohtades, millele AM CY-l puudub juurdepääs; või
 • d) mis ei ole kättesaadavad AM CY kauplemisplatvormil mis tahes muul põhjusel;

AM CY ei saa alustada regulaarsete kauplemisteenuste pakkumist klientidele nende uute emiteeritud instrumentide osas ning tegutseb mõistlikult, realiseerides neid instrumente avaturul ja arveldades kliendiga AM CY ainuäranägemisel. Juhime teie tähelepanu sellele, et need korporatiivsed sündmused võivad mõjutada teie huve; teie kohustus on mõista nende sündmuste mõjusid. AM CY, tema sidusettevõtted(AM CY sidusettevõtted, sealhulgas Admiral Markets AS (edaspidi: AM AS) ja Admiral Markets Pty Ltd (edaspidi: AM PTY), edaspidi koos nimetatud kui sidusettevõtted) ei vastuta ühegi kahju ega negatiivse mõju eest, mis tuleneb nendest korporatiivsetest sündmustest ja/või on nendega seotud.

1.4. Mõistate, et mittelikviidsete väärtpaberitega kaubeldakse tavaliselt piiratud turul ning et seetõttu võib olla raske või võimatu teha tehinguid selliste väärtpaberitega ja/või saada nende kohta usaldusväärset ja õigeaegset teavet. Sellistel turgudel võivad kehtida erinevad kauplemiseeskirjad ja -süsteemid ning sellised turud esindavad tavaliselt börsiväliseid turge, millele AM CY ei saa oma automatiseeritud korralduste edastamise linkide kaudu juurdepääsu. Kui mõne teie jaoks varem saadaval olnud väärtpaberiga lõpetatakse kauplemine kõige asjakohasemal reguleeritud turul/börsil ja jätkatakse kauplemist sellisel börsivälisel turul, võib AM CY oma äranägemisel kehtestada „lubatud üksnes sulgemine“ kauplemisrežiimi, mis võimaldab üksnes vähendada selliste väärtpaberite olemasolevaid positsioone või sulgeda sellise väärtpaberi olemasolevat positsiooni kehtiva turuhinnaga ilma teile ette teatamata.

1.5. Mis tahes kohustuste osas, mis teil on seoses tehinguga, mille AM CY või mõni kolmas isik on teie eest või teie nimel sõlminud, määrate AM CY ning kõik meie esindajad, ametnikud ja töötajad oma volitatud esindajaks täieliku edasivolitamisõigusega mis tahes dokumendi, väärtpaberiomaniku teabe või arvelduse eest makstava raha täitmiseks või hankimiseks ning arvelduse eest vastutavale üksusele kõigi nõutavate dokumentide, väärtpaberiomaniku teabe ja arvelduse eest makstava raha edastamiseks. AM CY võib oma ainuäranägemisel delegeerida teatavad käesolevast lepingust tulenevad kohustused meie sidusettevõtetele ja kolmandatele isikutele.

1.6. Võtame mõistlikke meetmeid, et anda teile selget teavet kõigi teenustasude ja muude tasude kohta, mille peate maksma, enne kui hakkate meile finantstoodete ostmise või müümise juhiseid andma.

1.7. Meie väärtpaberitega kauplemise teenus ei pruugi sobida igaühele. Väärtpaberitesse investeerimisel on potentsiaalne kahjumi võimalus. Ühegi väärtpaberi varasemad andmed ei saa tagada nende tulevast tulemuslikkust või tootlust. Teie kasumit või kahjumit ei saa kindlustada, eriti turu languse ajal. Väärtpaberitehingud välisturul on spekulatiivsed ja nende riskid on suured. Lisaks esinevad tavapärasest tehinguajast väljaspool konkreetsed kauplemisriskid, sealhulgas madala voo risk, kõrge volatiilsuse risk, hinna muutmise risk, turu ühendamata jätmine ning uudiste avaldamine ja suurem riskimarginaal, mis mõjutavad hinda. Peaksite omandama täielikud teadmised ja saama täielikult aru väärtpaberitehingute asjaomastest riskidest ning suutma selliseid riske võtta. Enne konto avamist peaksite mõistliku isiku vaatenurgast lähtudes ning oma majanduslikule tugevusele, rahaliste vahendite allikale ja riskitaluvusele tuginedes andma objektiivse hinnangu ja tegema kaalutletud otsuse kaubeldava investeerimisobjekti ja investeeritava summa kohta.

AM CY juhatuse liikmed, töötajad ja esindajad ning meie seotud osapooled ei taga täielikult ning ei otse ega kaudselt väärtpaberitehingutega seotud teabe autentsust, piisavust, õigeaegsust, usaldusväärsust, täielikkust ja tõhusust. Kogu AM CY esitatud teave, andmed ja materjalid on ainult viitamiseks. Peaksite tunnistama ja aktsepteerima tõsiasja, et AM CY platvormi kaudu tehtud tehing ei saa olla riskivaba. Kauplemisest tulenevad riskid peaksid jääma teie enda kanda. AM CY ei vastuta teie investeerimisriski ja kahjumi eest.

1.8. Käesoleva lepinguga AM CY-le loodud õigused ei ole kohustused. Kui AM CY ei kasuta neid õigusi ja/või viivitab nende kasutamisega, siis see ei tähenda nendest õigustest loobumist ja/või nende välistamist.

1.9. Käesolevat lepingut reguleerivad asjakohased Küprose Vabariigis kehtivad seadused ning nii teie kui ka AM CY nõustute, et kõik vaidlused, mis on seotud käesoleva lepingu sõlmimise või täitmisega ja/või mis tahes selle alusel sooritatud tehinguga ja/või mis tahes teie kontoga, kuuluvad üksnes Küprose Vabariigi kohtute pädevusse. Klient loobub kõigist vastuväidetest, mis tal võivad mis tahes ajal olla kohtumenetluse algatamise suhtes sellistes kohtutes, ning nõustub mitte väitma, et selline menetlus on algatatud ebasobivas kohas või et sellisel kohtul puudub selle üle pädevus. Kõigi käesolevas lepingus sisalduvate tingimuste suhtes kehtivad kõik kohaldatavad seadused ja määrused, sealhulgas, ilma piiranguteta, selliste börside, turgude ja kliiringukodade, kuhu korraldused suunatakse või kus tehingud täidetakse või kliiritakse, ning Küprose Väärtpaberi- ja Börsikomisjoni (the Cyprus Securities and Exchange Commision ehk CySEC) põhikirjad, põhimäärused, eeskirjad, määrused, tegevuspõhimõtted, protseduurid ja tõlgendused (edaspidi koos: eeskirjad) ning kõik muud reguleeriva, eneseregulatsiooni või valitsusasutuse kohaldatavad eeskirjad (edaspidi: kohaldatavad määrused). AM CY ja tema sidusettevõtjad ei vastuta teie ees ühegi börsi, turu, kliiringukoja või reguleeriva asutuse tegevuse, tegevusetuse, otsuse või korralduse eest.

2. Admiral Markets Cyprus Ltd osutatavad teenused ning teie ja meie vahelised tehingud

2.1. See leping seletab:

 • a) kuidas me saame ja käsitleme teilt saadud korraldusi ja juhiseid finantstoodete ostmiseks või müümiseks; ja
 • b) kuidas teie raha ja finantstooteid hoitakse.

2.2. Leping reguleerib kõiki teilt saadud, väljastatud või täitmata juhiseid finantstoodete ostmiseks või müügiks, kõiki tehinguid, mille AM CY on teie nimel sõlminud lepingu jõustumisel või pärast lepingu jõustumist, ning kõiki raha- ja finantstooteid, mida teie nimel hoitakse lepingu jõustumisel või pärast lepingu jõustumist.

2.3. AM CY teeb teiega tehinguid ilma teid nõustamata ja te nõustute, et kui lepingus ei ole sätestatud teisiti, pole meil kohustust:

 • a) veenduda finantstoodete või tehingu sobivuses teie jaoks;
 • b) jälgida finantstoodete seisundit ega teid selles osas nõustada;
 • c) jälgida teie nimel hoitavate finantstoodete seisundit ega teid selles osas nõustada;
 • d) tühistada teie ostetud finantstooteid või teha nendega tehinguid või neid müüa, välja arvatud juhul, kui kohaldatavad eeskirjad seda nõuavad.

2.4. AM CY esindajatel ja sidusettevõtetel ei ole volitusi pakkuda ning nad ei paku teile investeerimis-, maksu-, finants-, õigus-, regulatiiv-, kauplemis- ega muus vormis nõustamist. Ükski AM CY või AM CY esindajate või sidusettevõtete esitatud teabes ja materjalides (sh veebisait, e-kirjad, hinnateave jne) toodud asjaolu ei kujuta endast soovitust ega üleskutset osta või müüa väärtpabereid või muid investeeringuid. Teil võib tekkida soov küsida sõltumatut professionaalset nõu mis tahes tehingu kohta, mille kavatsete käesoleva lepingu alusel sõlmida. Te vastutate ainuisikuliselt ja täielikult kõigi kauplemisotsuste tegemise eest.

2.5. Võime anda teavet:

 • a) seoses mis tahes finantstoote, tehingukorralduse või tehinguga, mille kohta olete esitanud küsimuse, eriti seoses selle finantstoote, tehingukorralduse või tehingu seotud protseduuridega; ja
 • b) faktilise teabena ei ole me aga kohustatud teile sellist teavet avaldama ja see teave ei ole investeerimisnõuanne. Kui meie palgatud esindaja esitab arvamusavalduse mis tahes finantstoote, kauplemisjuhise või tehingu kohta, nõustute, et sellisele avaldusele ei ole mõistlik ega ka õigust tugineda ning et see ei ole investeerimisnõu.

3. Konto avamine

3.1. Te volitate AM CY-d avama ja hoidma üht või mitut kontot seoses teenustega, mida me teile pakume.

3.2. Kliendilt nõutavad omadused:

 • a) te peaksite olema kvalifitseeritud investor, kes vastab asjaomast tehingut käsitlevate seaduste ja määrustega sätestatud nõuetele:
  • i. Füüsiline isik: olete üle 18-aastane, teil on täielik õigus- ja teovõime ning teil on piisavalt teadmisi ja kogemusi, et mõista kaubeldava toote olemust ja riske.
  • ii. Ettevõte: olete täieliku õigusvõimega juriidiline isik. Garanteerite, et isik, kes äriühingu nimel konto avab, on ettevõtte seaduslik esindaja või tal on äriühingu asjaomase esindaja antud seaduslik ja kehtiv volitus. Isikul, kes kavatseb korralduse sisestada, on juriidilise isiku antud seaduslik ja kehtiv volitus ning piisavalt teadmisi ja kogemusi, et mõista kaubeldava toote olemust ja riske.
  • iii. Usaldushaldus
   • 1. Vastavalt usaldushalduse dokumentidele ja kohaldatavatele määrustele on usaldushalduril õigus sõlmida käesolev leping, avada taotletavat liiki konto, teha tehinguid ja anda juhiseid. Usaldushalduri saadud usaldushaldusvolitus hõlmab vara ostmist, müümist (sealhulgas lühikeseks müüki), varaga kauplemist, vara konverteerimist, tagasimaksmist, lunastamist ja väljavõtmist (sealhulgas väärtpaberite kontole/kontolt kandmist) ent ei piirdu sellega.
   • 2. Kui käesolevat lepingut täidab üks usaldushaldur, siis usaldushaldur tagab, et tal on õigus käesolevat lepingut täita ilma teiste usaldushaldurite nõusolekuta või et tal on õigus lepingut sõlmida. Kui mitu usaldushaldurit sõlmivad ühiselt käesoleva lepingu, võib AM CY otsustada nõuda mis tahes usaldushalduri või kõigi usaldushaldurite kirjalikke nõusolekuid enne usaldushalduri juhiste järgimist meie äranägemisel.
   • 3. Usaldushaldur kinnitab, et AM CY võib järgida mis tahes usaldushalduri juhiseid rahaliste vahendite, väärtpaberite või muu vara kandmiseks mis tahes usaldushaldurile, sealhulgas kandmist usaldushaldurile endale. Usaldushaldur tagab kõik tema kontol tehtud tehingud, järgides usaldushalduse dokumente ja kohaldatavaid määruseid. Kõik usaldushaldurid ühiselt kohustuvad tagama, et AM CY vabastatakse mis tahes nõuetest, kahjudest, kulutustest või kohustustest, mis tulenevad AM CY poolt usaldushaldurite juhiste kohaselt tehtud tehingutest ja toimingutest.
 • b) Konto avamise registreerimise ja meie teenuse kasutamise perioodide ajal peaksite esitama oma tegelikud materjalid ja teabe ning te kinnitate, et kõik materjalid ja teave, mille te nimetatud ajavahemike jooksul esitate (sealhulgas, kuid mitte ainult, e-posti aadress, telefon, aadress, sihtnumber, isikut tõendavad andmed ja krediidiinfo), on õiged, täpsed, täielikud ja ajakohased. Kui teie ülalnimetatud andmed muutuvad, peate sellest AM CY-le õigeaegselt kirjalikult teatama. Te volitate AM CY-d läbi viima mis tahes uurimist eespool nimetatud teabe kontrollimiseks.
 • c) Kui need tingimused ei ole täidetud, peaksite kohe lõpetama AM CY pakutavate teenuste kasutamise.

4. Korraldus ja kinnitus

4.1. Mõistate, et AM CY-l pole kohustust kontrollida teie kasutajanime/parooli alt esitatud korraldusi. Kui AM CY-le pole sellest teatatud ja ta pole andnud oma kirjalikku nõusolekut, ei luba te kellelgi oma kontole juurde pääseda ega korraldusi esitada. Te vastutate oma kasutajanime/parooli konfidentsiaalsuse ja kasutamise eest ning nõustute teatama selle kasutajanime/parooli vargusest/kaotsiminekust või loata juurdepääsust oma kontole AM CY klienditeenindusosakonnale aadressil global@admiralmarkets.com. Te vastutate kõigi oma kasutajanime/parooli kasutades sisestatud tehingute eest. Te mõistate ja nõustute, et igasugune teie poolt või teie nimel edastatud teave esitatakse teie vastutusel ning volitate AM CY-d tuginema mis tahes teabele, mis on meie arvates mõistlikult edastatud teie poolt või teie nimel mis tahes esindaja poolt, kelle puhul me usume põhjendatult, et te olete teda nõuetekohaselt volitanud, ning käsitame seda teavet täielikult lubatuna ja teie suhtes siduvana.

Finantstoodete ostmise või müümise korraldus või juhis peab olema esitatud teie poolt:

 • a) meie kauplemisplatvormi kaudu;
 • b) või muul viisil, mida võime aeg-ajalt täpsustada; või
 • c) suuliselt telefoni teel (kasutatakse ainult hädaolukorras ning kättesaadavus ei ole garanteeritud).

Kui teie tavapärane meiega suhtlemise viis pole mingil põhjusel saadaval, peaksite proovima kasutada mõnda muud eespool määratletud aktsepteeritud suhtlusviisi. AM CY ei aktsepteeri väärtpaberite ostu/müügi kirjalikke juhiseid e-posti teel või kirjaliku juhise kaudu, välja arvatud juhul, kui klient ja AM CY on eelnevalt kokku leppinud selles tehingukorralduste esitamise viisis teatavate eriliste asjaolude korral. Käesolevat lepingut tuleb tõendada kirjalikult. AM CY ei aktsepteeri üldjuhul korraldusi ega juhiseid, mis on saadud muul viisil kui vastavalt punktile 4, kuid kui AM CY otsustab seda teha, ei vastuta me ühegi kahjumi, kahju ega kulu eest, mida te kannatate või mis teil tekib tingituna mis tahes veast, viivitusest või tegevusetusest meie tegevuse puhul sellise korralduse alusel või sellest, et me ei tegutse selle korralduse alusel.

Nõustute, et AM CY võib salvestada mis tahes elektroonilist, telefoni teel, isiklikku või muud suhtlust, mis toimub AM CY ja teie vahel seoses käesoleva lepinguga, ning et kõik meie hoitavad salvestised on üksnes meie omand ja te aktsepteerite, et need moodustavad tõendid teie ja meie vahelise suhtluse kohta.

4.3. Kliendi korraldus ja korralduse edastamine. AM CY võib oma äranägemisel valida maaklerid, kelle kaudu klientide korraldusi suunata. Määral, mil AM CY või mõni tema sidusettevõte pakub kliendile täitmisteenuseid, vastutab AM CY korralduste parima täitmise eest vastavalt kohaldatavatele määrustele. Mõne piisavalt likviidse toote puhul, millega kaubeldakse mitmel turul, võib AM CY pakkuda korralduse kaupa suunamist, mille puhul korraldus edastatakse kolmandast isikust maaklerile, kes püüab leida kliendi korralduse jaoks parimaid saadaolevad tingimused, kasutades selleks kaitstud arvutipõhist suunamisalgoritmi (nutikas suunamine). AM CY ei saa garanteerida iga korralduse täitmist parima avaldatud hinnaga järgmistel põhjustel (sealhulgas, kuid mitte ainult):

 • a) AM CY-l ei pruugi olla juurdepääsu igale turule/diilerile;
 • b) muid korraldusi võidakse esitada varem või nendega võidakse enne kaubelda;
 • c) turukeskused, börsid, kolmandast isikust maaklerid ja/või turutegijad ei pruugi järgida avaldatud hindu või võivad korraldusi käsitsi käsitlemiseks ümber suunata; või
 • d) turureeglid, otsused või süsteemi tõrked võivad takistada/viivitada kliendi korralduste täitmist või takistada korraldustele parima hinna saamist.

4.4. Korralduse tühistamine/muutmine. Mõistate, et korraldust ei pruugi olla võimalik tühistada/muuta ning et te vastutate täitmise eest hoolimata tühistamise/muutmise taotlusest. AM CY ja tema sidusettevõtted ei vastuta kliendi ees, kui AM CY või tema sidusettevõtted ei saa korraldust tühistada või muuta. Klient mõistab lisaks, et korralduse muutmise või tühistamise ja asendamise katsed võivad kaasa tuua korralduse ületäitmise või topeltkorralduste täitmise ning klient vastutab kõigi selliste täitmiste eest.

4.5. Korralduse täitmine. Kui AM CY otsustab kasutada oma otsustusõigust teie korralduse täitmiseks, täidab AM CY teie korralduse esindajana ning võib teie korralduse täitmiseks kaasata mõne teise maakleri või tütarettevõtja esindaja, millisel juhul on kaasatud maakleril või tütarettevõtjal samad õigused kui AM CY-l. AM CY võib otsustada mis tahes aja jooksul meie äranägemisel teie korralduse(d) tagasi lükata või lõpetada teie poolt AM CY teenuse kasutamise, kuid püüab seda otsustusõigust mõistlikult kasutada. Kõik tehingud peaksid järgima seotud turu või kliiringukodade reegleid ja tegevuspõhimõtteid ning kohaldatavaid seadusi ja määrusi. Punkti 1.9 kohaselt EI VASTUTA AM CY ÜHEGI BÖRSI, TURU, DIILERI, KLIIRINGUKOHA VÕI REGULEERIVA ASUTUSE TEGEVUSE VÕI OTSUSE EEST.

Te mõistate ja nõustute, et AM CY võib keelduda korralduse vastuvõtmisest ja me võime piirata igat korraldust või seada piiranguid/tingimusi mis tahes korralduse aktsepteerimiseks meie täielikul äranägemisel ning ilma põhjust või eelnevat teadet esitamata. Me võime kauplemissüsteemis igal ajal kasutada, lisada ja muuta filtreid, mis takistavad korralduste kättetoimetamist või korralduste täitmist, ilma põhjust või eelnevat teadet esitamata. Teavitame teid kõigist keeldumistest või piirangutest niipea kui mõistlikult võimalik, välja arvatud juhul, kui seadus või reguleeriva asutuse korraldus takistab meid teid teavitamast või kui me otsustame, et see on kooskõlas meie vastavuspõhimõtete ja -protseduuridega, et teid ei teavitataks sel ajal või üldse mitte.

4.6. Kinnitamine. Mõistate, et täitmiste või tühistamiste kinnitused võivad viibida või olla valed (nt arvutisüsteemiga seotud probleemide tõttu) või börs võib need tühistada või neid korrigeerida. Teie jaoks on siduv korralduse tegelik täitmine, kui see on kooskõlas teie korraldusega. Kui AM CY kinnitab täitmist või tühistamist ekslikult või kui te viivitate sellisest veast teatamisega, jätab AM CY endale õiguse AM CY äranägemisel tehing kontolt eemaldada või nõuda teilt tehingu aktsepteerimist. Nõustute teavitama AM CY-d viivitamata telefoni või e-posti teel, kui:

 • a) te ei saa täitmise või tühistamise kohta täpset kinnitust;
 • b) te saate kinnituse, mis erineb teie korraldusest;
 • c) te saate kinnituse korralduse kohta, mida te ei esitanud; või
 • d) teile saadetakse konto väljavõte, kinnitus või muu teave, mis kajastab ebatäpseid korraldusi, tehinguid, saldosid, positsioone, marginaali olekut (kui see on olemas) või tehingute ajalugu.

Te mõistate, et AM CY võib teie kontot vigade parandamiseks korrigeerida. Nõustute mis tahes teile ekslikult jaotatud vara viivitamata AM CY-le tagastama.

Nõustute jälgima iga avatud korraldust ja teavitama AM CY-d telefoni teel AM CY veebisaidil märgitud telefoninumbri(te)l või e-posti teel AM CY klienditeenindusosakonna aadressil global@admiralmarkets.com esimesel mõistlikul võimalusel pärast seda, kui olete saanud või oleksite pidanud saama teada, et:

 • (a) te ei saanud täpset kinnitust täitmise või tühistamise kohta;
 • (b) te olete saanud kinnituse, mis ei vasta teie korraldusele;
 • (c) te olete saanud kinnituse sellise korralduse täitmise või tühistamise kohta, mida te ei esitanud; või
 • (d) te olete saanud kinnituse, konto väljavõtte või muu teabe, mis kajastab ebatäpseid korraldusi, kauplemistehinguid, kontode saldosid, väärtpabereid, fonde, marginaali olekut (kui see on olemas) või tehingute ajalugu.

AM CY jätab endale õiguse eemaldada teie kontolt kõik ekslikud kauplemistehingud. Te mõistate ja nõustute, et AM CY võib teie kontot vigade parandamiseks korrigeerida. Te nõustute viivitamata tagastama AM CY-le kõik teile jaotatud varad, millele teil ei olnud õigust. Juhul kui AM CY tähelepanu juhitakse vaidlusele või lahknevusele seoses korraldustega ja/või korralduse kinnitusega, jätab AM CY endale õiguse võtta mis tahes meetmeid, mida ta peab mõistlikuks sellis(t)e positsiooni(de)/kauplemistehingu(te) sulgemiseks ja/või peatamiseks, mis on vaidluse objektiks.

4.7. Lühikeseks müügi keeld. Te võite müüa üksnes oma kontol olevaid väärtpabereid, mis on müügi ajal arveldatud või arveldamata. Kui olete sisestanud korralduse, et müüa väärtpaber, mis müügi ajal ei kuulu teile ja mida ei ole müügi ajal teie kontol ei arveldatuna ega arveldamata, siis volitate AM CY-d kas korraldust tühistama, kui seda ei ole veel täidetud, või, kui korraldus on täidetud, siis ostma teie kulul teie nimel samaväärses koguses samaväärse tagatise ilma teid teavitamata, ning olete nõus, et vastutate kõigi sellega seotud trahvide või tasude eest, mille meie peame või teie peate tasuma.

4.8. USA aktsiad. AM CY võib lasta teil, kuid ei ole kohustatud laskma, alla kirjutada asjakohasele USA maksuvormile, enne kui aktsepteerime teie korralduse või juhise finantstoote ostmiseks või müümiseks seoses USA börsil noteeritud väärtpaberitega. Kui te pole meile varem esitanud kehtivat USA maksuvormi ja teil juba on USA aktsiaid, võime paluda teil täita asjakohane USA maksuvorm. Kui te ei tagasta allkirjastatud ja täidetud USA maksuvormi enne meie määratud kuupäeva (tavaliselt 30 päeva), jätame endale õiguse müüa teie USA aktsiad. Teil on pidev kohustus meid teavitada, kui teie maksustaatus muutub.

4.9. Olukorrad, mida käesolev leping ei hõlma. Juhul, kui tekib olukord, mida käesolev leping ei hõlma, lahendab AM CY küsimuse heauskselt ja õiglaselt ning vajaduse korral selliste tegevustega, mis on kooskõlas turupraktikaga. AM CY jätab endale õiguse vajaduse korral selliseid meetmeid rakendada.

4.10. Seadusega ettenähtud aruandlus. AM CY võib kohaldatavate määruste kohaselt olla kohustatud avalikustama teatavat teavet meie tehingute kohta teiega. Te mõistate ja nõustute, et meil on õigus sellist teavet avaldada ja et meie valduses olev teave on meie ainuomand. Nõustute esitama meile kogu teabe, mida võime kohaldatavatest määrustest tulenevate kohustuste täitmiseks mõistlikult küsida, ning nõustute, et anname kolmandatele isikutele sellist teavet teie ja teie suhete kohta meiega vastavalt käesolevale lepingule (sealhulgas, kuid mitte ainult, teie tehingute ning teie kontol oleva raha või vara kohta), nii nagu me peame seda mõistlikult asjakohaseks või kui see on nõutav käesoleva lepingu mis tahes kohaldatava regulatsiooni või punkti järgimiseks.

5. Teadmised väärtpaberite, ostutähtede, optsioonide ja korporatiivsete sündmuste kohta

5.1. AM CY ei ole kohustatud seda tegema, kuid võime korraldada, et saaksite äriühingu väljastatud aruande, raamatupidamisaruanded ja muu teabe. Me ei ole kohustatud seda tegema, kuid võime teid teavitada teie finantstoodete suhtes kohaldatavatest korralistest või erakorralistest üldkoosolekutest või korraldada seal osalemise.

5.2. Te kinnitate, et olete kohustatud tutvuma oma kontol olevate väärtpaberite tingimustega, sealhulgas tulevaste korporatiivsete sündmustega (nt hanked, ümberkorraldused, aktsiate tükeldamine jne). AM CY-l pole kohustust teavitada teid ühestki tähtajast, nõutavatest toimingutest või koosolekute kuupäevadest ning AM CY ei ole kohustatud võtma meetmeid ilma konkreetsete kirjalike juhisteta, mille te olete saatnud AM CY klienditeenindusosakonnale aadressil global@admiralmarkets.com vähemalt 14 päeva enne juhiste kättesaamise väljakuulutud tähtpäeva. Selliste juhiste õigeaegse esitamata jätmise tagajärjed on täielikult kliendi enda vastutusel ja need võivad anda AM CY-le õigusi tegutseda kliendi nimel oma ainuäranägemisel. Selliste erijuhiste töötlemisel võidakse nõuda lisatasusid, mis võetakse enne juhiste töötlemist kliendi kontolt eraldi.

Klient nõustub, et kui avaldatud korporatiivse sündmuse tulu ei saa krediteerida kliendi kontole ega kajastada kliendi kontol, siis korrigeerib AM CY kliendi kontol sularahajääki, et korrata sellise korporatiivse sündmuse olulist mõju (tüüpilised näited hõlmavad näiteks uute aktsiate dividende, mida AM CY kauplemisplatvorm ei toeta, makseid aktsiate murdosade asemel pärast aktsiate tükeldamist).

6. Arveldamine

6.1. AM CY ei vastuta tehingu arveldamisel ühegi viivituse eest, mis tuleneb meist sõltumatutest asjaoludest, ega ühegi teise isiku või osapoole (sh teie) suutmatusest teha kõiki vajalikke toiminguid, et arveldamine arvelduskuupäeval lõpule viia. Meie kohustus on üksnes teile edastada või teie kontole krediteerida selliseid väljastatavaid dokumente või müügitulu (vastavalt olukorrale), nagu me tegelikult saame. Kui te teete tehinguid finantstoodetega, mida ei arveldata väärtpaberite keskdepositooriumi kaudu, tekivad arveldamisel viivitused.

6.2. AM CY võib keelduda lubamast välja võtta vahendeid mis tahes teie kontolt, mis teil meie juures on, kui see jätaks kontole arveldamata tehingute eest tasumiseks ebapiisavalt vahendeid. Kui teete oma kontole makse ja vahetult pärast seda võtate vahendeid välja, siis jätame endale õiguse lükata arveldamine kuni kümme tööpäeva edasi, et tagada teie makse laekumine.

7. Andmed, aruanded ja teated

7.1. AM CY peab arvestust teie ostetud finantstoodete üle viisil, mis võimaldab meil hõlpsasti tuvastada teie hoitavaid finantstooteid. Need andmed sisaldavad teavet finantstoodetega tehtud tehingute kohta. AM CY korraldab kontohaldurite hoitavate finantstoodete asjakohase sagedase võrdlemise jaoks mõistlikud kontrolliprotseduurid. AM CY teeb teile kättesaadavaks aruanded teie kontol toimunud tegevuse kohta iga päev ja iga kuu, esitades üksikasjalikke andmeid, nagu sümbol, positsiooni suurus, ostuhind, aruandeperioodi kogunenud kasum ja kahjum.

7.2. AM CY võib pakkuda muud teavet, mida te võite põhjendatult küsida kontohalduri valduses olevate finantstoodete kohta, sealhulgas tunnustada viisi, kuidas kontohaldur teie nimel finantstooteid hoiab.

7.3. Te nõustute saama aruandeid või kinnitusi, mille AM CY võib elektrooniliselt AM CY süsteemi või platvormi kaudu kättesaadavaks teha, ning mõistate, et teie juurdepääs sellistele aruannetele ja nende kasutamine toimub kooskõlas käesoleva lepinguga. Te nõustute, et kui teil ei õnnestu teadet kätte saada või lugeda, siis see ei muuda kehtetuks selle sisu mõju.

7.4. Te mõistate ja nõustute, et AM CY poolt kättesaadavaks tehtud aruanded ei pruugi olla piisavad teile seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks, olgu need siis kohustuslikud või muud, ning et peaksite taotlema aruannete piisavuse sõltumatut kontrollimist mis tahes eesmärgil.

7.5. AM CY esitab elektroonilises vormis elektroonilisi kinnitusi, aruandeid, kontoväljavõtteid, põhiinvestori teabedokumente, kauplemistehingu kinnitusi ja muid avalikustatavaid dokumente, asjakohaseid tegevuspõhimõtteid ja kokkuleppeid ning muid kliendi andmeid ja teateid (edaspidi koos nimetatud kui „Andmed, aruanded ja teated“) kohaldatava seadusega lubatud maksimaalses ulatuses.

7.6. Elektroonilisi andmeid, aruandeid ja teateid võidakse saata teie kauplemisplatvormile, teie e-posti aadressile või teie konto lehele.

7.7. Käesoleva lepingu sõlmimisega nõustute teabe, aruannete ja teadete saamisega, sealhulgas vajaduse korral juhul, kui need andmed, aruanded ja teated avaldatakse AM CY veebisaidil, ning kinnitate, et käesolev leping on nõuetekohane teade, et need andmed, aruanded ja teated on elektroonilises vormis saadaval AM CY veebisaidil. Seda nõusolekut kohaldatakse pidevalt ja igal maksuaastal, välja arvatud juhul, kui olete selle tagasi võtnud. Te võite selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta, esitades AM CY-le elektroonilise kirjaliku teate AM CY veebisaidi kaudu. Kui te võtate sellise nõusoleku tagasi, võib AM CY esitada teie taotluse alusel nõutavad andmed, aruanded ja teated paberkandjal. Samas AM CY jätab endale õiguse nõuda teie konto sulgemist, kui võtate tagasi nõusoleku andmete, aruannete ja teadete elektrooniliseks edastamiseks.

8. Kliendi raha ja konto

8.1. AM CY nõuab, et AM CY kliendid krediteeriksid kõik nende Invest.MT5 kontoga seotud rahalised vahendid määratud finantsasutusele, kus AM CY hoiab enne ostukorralduse esitamist segreeritud kontot.

8.2. AM CY peab tegema tehinguid mis tahes rahaga, mille te meile maksate või annate või mille AM CY saab muul viisil seoses AM CY pakutavate finantsteenustega. Te mõistate, et AM CY kannab teie raha segreeritud kontole.

8.3. Te volitate AM CY-d võtma välja mis tahes või kõik rahalised vahendid, millele teil muidu on õigus klientide eristatud kontol või usalduskontol, mida AM CY peab, et kanda mis tahes vastutust, kohustust või muud kahju, mille peate AM CY ees kandma.

8.4. Te annate käesolevaga oma sõnaselge nõusoleku ja nõustute, et AM CY-l on õigus saada kogu intressi, mis teenitakse segreeritud kontole või usalduskontole krediteeritud raha eest, välja arvatud juhul, kui teie ja AM CY olete kirjalikult kokku leppinud teisiti.

8.5. Kui te annate AM CY-le juhise maksta teile summa, maksab AM CY sellise summa, millele teil on käesoleva lepingu alusel õigus, otse teile ja mitte ühelegi kolmandale isikule, välja arvatud juhul, kui olete andnud AM CY-le juhise seda teha ja AM CY on nõustunud. AM CY poolt teile tehtavate maksete juhiste saamiseks peate esitama asjakohase konto üksikasjad. Kuigi AM CY astub mõistlikke samme teie maksejuhiste järgimiseks, ei võta AM CY vastutust nende juhiste mittejärgimise eest, ning kui selline mittejärgimine ilmneb, jäävad asjaomased rahalise vahendid AM CY valdusse vastavalt kehtivatele seadustele.

8.6. Kõik maksejuhisega seotud valuutavahetusriskid jäävad ainult teie vastutusele. Mis tahes maksekorralduse täitmiseks vajaliku konverteerimise ühest vääringust teise võib AM CY teostada viisil, ajal ja vahetuskursside alusel, mille AM CY oma täieliku äranägemise järgi otsustab.

8.7. Te mõistate, et rahaliste vahendite suhtes, mille teie või AM CY maksate rahvusvahelise finantsturu osalisele või muule väljaspool Küprose Vabariiki asuvale teenuseosutajale või mille selline isik saab väljaspool Küprose Vabariiki seoses AM CY poolt teile osutatavate teenustega, ei kohaldata Küprose Vabariigi seadusi ega klientide raha reguleerivaid reegleid, vaid nende suhtes kehtivad selle asemel asjaomase jurisdiktsiooni kohaldatavad seadused.

9. Kliendi raha ja kontohaldus

9.1. Välja arvatud juhul, kui AM CY on andnud eraldi loa kasutada lühikeseks müüki, nõuab AM CY, et AM CY kliendid krediteeriksid kõik nende Invest.MT5 kontoga seotud rahalised vahendid määratud finantsasutusele, kus AM CY hoiab enne ostukorralduse esitamist segreeritud kontot.

9.2. Kohe pärast seda, kui AM CY on kliendi ostukorralduse tagatise kohta aktsepteerinud, vastutab AM CY ostu eest. Ostukorralduse arveldamiseks makstav summa kuulub viivitamata tasumisele ja selle peab tasuma klient AM CY-le ning seeläbi lakkab see olemast kliendi raha. Kliendil ei ole CySECi poolt välja kuulutatud kliendi raha käsitlevate eeskirjade kaitset ostukorralduse arveldamiseks vajalike rahaliste vahendite osas.

9.3. AM CY kavatseb hoiustada summa, mis võrdub tehingus arvelduseks tasumisele kuuluva summaga, AM CY nimel oleval eristatud kontol, mis on AM AS-i või AM PTY (olenevalt asjaoludest) juures. AM AS või AM PTY (olenevalt asjaoludest) kannab selle tehingust saadud summa eristatud kontolt kolmandast isikust maaklerile, kes võib asuda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvas jurisdiktsioonis, näiteks Ameerika Ühendriikides, eesmärgiga kliirida, arveldada tehing ja võtta väärtpaberid hoiule.

9.4. Kliendi ostetud väärtpabereid võib hoida omnibus-kontol / eristatud omnibus-kontol (edaspidi „omnibus-konto”) kolmandast isikust maakleri või kontohalduri juures. Lisaks võib need väärtpabereid registreerida vahendava maakleri või kolmandast isikust kontohalduri nimel ning hoida selliste kolmandate isikute valduses volitatud väärtpaberihoidlas kolmandast isikust maakleri või kontohalduri klientide kasuks. Omnibus-kontot võib hoida väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuval territooriumil ja selle suhte ei kehti kaitse, mida pakutakse klientidele Küprose seaduste alusel või Euroopa Majanduspiirkonna piires. Omnibus-konto tingimused lubavad varasid segada ja seetõttu ei pruugi teie väärtpabereid olla võimalik eraldada teiste klientide väärtpaberitest. Omnibus-konto lubab tasaarveldamist ning lubab kolmandast isikust maakleril ja mõnel juhul asjaomastel börsidel, kasutada pandiõigusi ja tagatisega seotud huve omnibus-kontol hoitavate varade suhtes. Omnibus-kontodega on seotud täiendavad riskid, millest klient peab teadlik olema, sealhulgas maakleri ja/või kontohalduri maksejõuetuse risk (kehtib ainult juhul, kui väärtpabereid hoitakse omnibus-kontol ja mitte eristatud omnibus-kontol), samuti risk, et hoitavad väärtpaberid võidakse likvideerida teile ebasoodsate hindadega või et teie õigusi ei pruugita vastava(te) jurisdiktsiooni(de) seaduste alusel tunnustada või jõustada.

9.5. Märgime, et kliendid võivad osta ja müüa üksnes väärtpabereid. Kui väärtpaberid on ostetud, võib Invest.MT5 kontol olevaid väärtpabereid võõrandada üksnes müügi teel.

9.6. CySECi klientide raha- ja kontohaldusreeglid:

 • i. Kolmandast isikust maakler / kontohaldur võib asuda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda või väljaspool Küprose Vabariiki. Nad võivad hoiustada ja hoida raha, väärtpabereid ja muid varasid (sealhulgas, kuid mitte ainult, tagatisi ja pangahoidlainvesteeringuid) kontodel, mis asuvad väljaspool Küprose Vabariiki või Euroopa Majanduspiirkonda. Õiguslik, reguleeriv ja arvelduste tegemise kord, mis kehtib muude maaklerite või sidusettevõtjate suhtes ning üksuste suhtes, kus hoitakse klientide raha, väärtpabereid ja muid varasid, võib olla muu kui Küprose Vabariigi oma (st et kliendi raha- ja kontohaldusreegleid, mille on avaldanud CySEC, ei kohaldata) või reeglid, kui need on väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda.
 • Muu hulgas võivad kehtida erinevad tavad klientide raha, väärtpaberite ja varade eraldi tuvastamiseks ning lepinguliste kohustuste täitmata jätmise korral võidakse kliendi raha, väärtpabereid ja vara käsitada erinevalt olukorrast, mis kehtiks siis, kui raha, väärtpabereid või varasid oleks hoitud Küprose Vabariigis või Euroopa Majanduspiirkonnas.

Määral, mil mõni teine maakler või sidusettevõte hoiab kliendi raha, väärtpabereid või muid varasid, hoiab maakler või sidusettevõte sellist raha, väärtpabereid ja vara vastavalt oma jurisdiktsiooni reeglitele ning, kui vara hoitakse omnibus-kontol Ameerika Ühendriikides, siis väärtpaberiturujärelevalve komisjoni (SEC) ja USA toorainefutuuridega kauplemise komisjoni (Commodity Futures Trading Commission ehk CFTC) reeglitele, olenevalt asjaoludest.

10. Tagatisega seotud huvi

10.1. AM CY mõistab, et teie nimel hoitavate finantstoodete osas või nendega seoses on keelatud võtta või maksta tasu, hüpoteeki, pandiõigust või muud koormatist, välja arvatud juhul, kui see on ette nähtud vastavalt käesolevale lepingule (välja arvatud tema tasumata teenustasud) või vastavalt teie käesolevas lepingus toodud juhistele.

10.2. Punkti 10.1 kohaselt te annate juhise ja nõustute, et kõik AM CY poolt või nimel teie jaoks hoitavad varad (sealhulgas ilma piiranguteta kõik AM ASi või AM PTY valduses olevad finantstooted (olenevalt asjaoludest)) panditakse käesolevaga AM CY-le ja nende suhtes kehtib esimese järjekoha pant ja tagatisega seotud huvi AM CY või AM AS-i või AM PTY (olenevalt asjaoludest) kasuks, et tagada AM CY ja AM AS-i või AM PTY (olenevalt asjaoludest) kohustuste ja vastutuse täitmine käesoleva lepingu või mõne muu dokumendi alusel. Kui te ei täida oma käesolevast lepingust tulenevaid maksekohustusi, võib AM CY või AM AS või AM PTY (olenevalt asjaoludest) kombineerida või konsolideerida teie mis tahes kontod, konverteerida rahaks või AM CY või AM AS-i või AM PTY (olenevalt asjaoludest) kontrolli all teie vara nõutava osa, mis on piisav käesolevast lepingust tulenevate täitmata kohustuste täitmiseks ning kasutada tulu või mis tahes vara, mida AM CY või AM AS või AM PTY või sidusettevõtja (olenevalt asjaoludest) omab või kontrollib või teie kohustuste makse eest AM CY või AM AS-i või AM PTY (olenevalt asjaoludest) ees, mis tulenevad käesolevast lepingust. Need õigused täiendavad kõiki õigusi, mis AM CY-l või AM AS-il või AM PTY-l (nagu on kohaldatav) võivad tulenevalt seadusest või õigluspõhimõtetest alusel olla. Te mõistate, et punkt 10 võib tekitada AM CY või AM AS-i või AM PTY kasuks tagatisega seotud huvi.

11. Lepinguliste kohustuste täitmata jätmine ja kahtlane tegevus

11.1. Lepinguliste kohustuste täitmata jätmine leiab aset automaatselt, ilma sellest ette teatamata, järgmistel juhtudel:

 • a) teie poolt AM CY-ga sõlmitud mis tahes lepingu rikkumine / sellest taganemine;
 • b) teie suutmatus anda AM CY-le rahuldavat kindlustunnet kohustuse täitmise kohta pärast AM CY taotlust AM CY ainuäranägemisel;
 • c) teie kontol on null kapitali või puudujääk;
 • d) korralduse täitmine, mille jaoks teil ei olnud piisavalt rahalisi vahendeid;
 • e) menetlus kliendi poolt/vastu mis tahes pankroti-, maksejõuetus- või muu sarnase seaduse alusel;
 • f) loovutamine teie võlausaldajate kasuks;
 • g) teile või teie varale halduri, usaldusisiku, likvideerija või muu sarnase ametniku määramine;
 • h) teie poolt eksitavate/petlike avalduste või hiljem eksitavaks/petlikuks muutuvate avalduste esitamine;
 • i) teie teovõimetus;
 • j) teie äritegevuse või tegevusloa peatamise algatamine mis tahes reguleeriva asutuse või organisatsiooni poolt; või
 • k) AM CY-l on põhjust arvata, et mõni eeltoodust toimub tõenäoliselt peatselt.

11. Te nõustute tingimusteta sellega, et lepinguliste kohustuste täitmata jätmise korral võib AM CY öelda üles kõik AM CY kohustused teie ees ning AM CY võib otsustada ilma ette teatamata likvideerida kõik teie positsioonid või osa neist mis tahes kontol AM CY-s, eraldi, ühises äriühingus või usaldushalduses mis tahes ajal ja viisil ning mis tahes turu või edasimüüja kaudu. Nõustute mitte pidama AM CY-d või AM AS-i või AM PTY-d või sidusettevõtteid vastutavaks kõigi toimingute, tegematajätmiste, kulude, tasude (sealhulgas, kuid mitte ainult, advokaaditasud) või kohustuste eest, mis on seotud teie lepinguliste kohustuste rikkumisega või mis tahes tehinguga, mille AM CY on teinud lepinguliste kohustuste täitmatajätmise korral.

11.3. Kui AM CY või AM AS või AM PTY või mõni sidusettevõte leiab oma äranägemisel, et mõni teie konto on olnud seotud pettuse või kuriteoga või seaduste või kohaldatavate määruste rikkumisega või sellele on sisenetud ebaseaduslikult või see on muul viisil seotud mis tahes kahtlase tegevusega (kas ohvrina, toimepanijana või muul viisil), võib AM CY peatada või külmutada konto või konto kõik eesõigused, külmutada või likvideerida rahalised vahendid või varad või kasutada mis tahes käesolevas lepingus toodud õiguskaitsevahendit lepinguliste kohustuste täitmatajätmise korral.

12. Vahendus- ja teenustasud

12.1. Kui annate AM CY-le finantstoodete ostmise või müümise juhise ja AM CY teeb teie nimel osaliselt või täielikult tehingu, peate maksma AM CY-le:

 • a) vahendus- või maaklertasu määraga, millest AM CY võib teid aeg ajalt teavitada;
 • b) kõik teenustasud, maksud, tempelmaksud või muud tasud, mida võidakse nõuda või mis on seotud teie nimel tehtud tehinguga; ning
 • c) intressid või käesoleva lepingu alusel tasumata summad, mis on kogunenud alates tähtpäevast kuni summa(de) täieliku tagasimaksmise kuupäevani.

12.2. AM CY võib võtta teilt tasu meie poolt teile turuandmete või mis tahes muu konto funktsiooni pakkumise eest või muid teenustasusid, millest me võime teid igal ajal e-posti teel või AM CY veebisaidile postitades teavitada. Te annate AM CY-le volituse arvata vahendus- ja teenustasud või muud summad (sealhulgas intressid), mille te peate tasuma, otse oma kontolt maha.

12.3. Kui teid suunati AM CY-sse või agendi või muu kolmanda isiku nimel, võib see agent või kolmas isik saada AM CY-lt hüvitisi vahendustasu või allahindluse vormis, kui see on lubatud vastavalt kohaldatavatele määrustele.

12.4. AM CY jätab endale õiguse igal ajal muuta või kehtestada teenustasusid seoses meie poolt teile pakutavate teenustega. AM CY informeerib teid mõistliku etteteatamisajaga muudatuste kehtestamisest.

12.5. Kui ei ole teisiti kokku lepitud, sisaldavad kõik teie poolt käesoleva lepingu alusel makstavad summad üldist müügimaksu.

12.6. Vahendus- ja teenustasud on täpsustatud AM CY veebisaidil, kui AM CY ei ole eelnevalt kirjalikult kokku leppinud teisiti. Te mõistate, et AM CY arvab teie kontodelt maha vahendus-/teenustasud, mis vähendab kontol olevat kapitali. Positsioonid likvideeritakse, kui vahendus- või muud tasud põhjustavad konto puudujäägi. Vahendus-/teenustasude muudatused jõustuvad viivitamata ühel järgmistest juhtudest:

 • a) avaldamine AM CY veebisaidil või e-posti teel; või
 • b) muu kirjalik teavitus.

Teie rahalised vahendid makstakse välja alles pärast tehingute arveldamist. Raha hoiustamise ja väljavõtmise tingimused (sh hoidmisperioodid) on määratletud AM CY veebisaidil.

12.7. Negatiivne kontojääk. Kui kontol tekib puudujääk, siis kohaldatakse intressi kuni jäägi tagasimaksmiseni. Te nõustute tasuma oma tasumata puudujäägi korral mõistlikud sissenõudmiskulud, sealhulgas advokaatide ja inkassofirmade tasud.

13. Hinnapakkumised, turuinfo, uuringud ja internetilingid

AM CY kaudu juurdepääsetavaid hinnapakkumisi, uudiseid, uuringuid ja teavet (sealhulgas linkide kaudu välistele veebisaitidele) (edaspidi „teave“) võivad koostada kolmandast isikust teabe esitajad. Teave on AM CY, teabe esitajate või nende litsentsiandjate omand ja seda kaitseb seadus. Te nõustute mitte taasesitama, levitama, müüma ega äriliselt kasutama teavet ühelgi viisil ilma AM CY ja teabe esitajate eelneva kirjaliku nõusolekuta. AM CY jätab endale õiguse lõpetada juurdepääs teabele. Ükski teave ei kujuta endast nõuannet, soovitust ega üleskutset osta ega müüa. Ei AM CY ega teabe esitajad ei taga teabe täpsust, ajakohasust ega täielikkust ning enne investeerimisotsuste tegemist peate konsulteerima sõltumatu nõustajaga. HINNAPAKKUMISTELE, ANDMETELE VÕI MUULE TEABELE TUGINEMINE ON TEIE OMAL VASTUTUSEL. ÜHELGI JUHUL EI SAA AM CY EGA TEABE ESITAJAD VASTUTADA TEABE KASUTAMISEST TULENEVATE JÄRGNEVATE, JUHUSLIKE, ERAKORRALISTE VÕI KAUDSETE KAHJUDE EEST. TEABE KOHTA EI ANTA ÜHTEGI MIS TAHES LIIKI OTSEST EGA KAUDSET GARANTIID, SEALHULGAS KAUBANDUSKÕLBLIKKUSE GARANTIID, KINDLAKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTIID EGA RIKKUMISE PUUDUMISE GARANTIID.

Ühegi vara varasem tootlus ei taga tulevast tootlust.

14. Litsents AM CY tarkvara kasutamiseks

AM CY annab teile mitteüleantava lihtlitsentsi, et kasutada AM CY tarkvara (edaspidi nimetatud kui „tarkvara“) üksnes käesolevas lepingus sätestatud viisil. AM CY tarkvara ja värskenduste omandiõigus jääb AM CY ainuomandisse, hõlmates kõiki patente, autoriõigusi ja kaubamärke. Te ei tohi AM CY tarkvara müüa, vahetada ega teistele edastada. Te ei tohi AM CY tarkvara kopeerida, modifitseerida, tõlkida, dekompileerida, pöördkonstrueerida, demonteerida ega inimesele loetavaks muuta ega kohandada seda ega kasutada seda tuletatud teose loomiseks, kui AM CY pole seda kirjalikult lubanud. AM CY-l on õigus teha kohe ettekirjutus nende kohustuste ähvardavate rikkumiste korral. See punkt jääb kehtima ka pärast käesoleva lepingu lõppemist.

15. Lahtiütlus ja leppetrahv

15.1. Te nõustute hüvitama AM CY-le ja tema sidusettevõtetele kahjud ning hoiduma neid kahjustamast seoses kõigi toimingute, tegematajätmiste, nõuete, kulude, kulutuste, tasude (sealhulgas, kuid mitte ainult, kohtukulude), trahvide, kahjude, kahjutasude, maksude, impordimaksude, lõivude ja muude kohustustega, mis AM CY-l ja/või sidusettevõtjatel võivad tekkida või mis nende suhtes võidakse kehtestada seoses järgmisega:

 • a) mis tahes teie konto(d) või mis tahes tehing või vastav tehing börsil või turul või maakleri või vahendava maakleri või agendiga;
 • b) käesoleva lepingu alusel mis tahes õiguse või õiguskaitsevahendi kasutamine;
 • c) mis tahes AM CY kohustuse täitmine, mida AM CY ei täida lepingulise kohustuse täitmata jätmise tõttu;
 • d) AM CY platvormi valest kasutamisest tingitud arvestamatajätmine või arvestusviga;
 • e) kauplemisjuhiste katkestamine, paus, viivitus või andmetega seotud rikkumine, mis võib ilmneda tingituna internetiandmete talitlushäirest, katkemisest, hilinemisest või muudest teguritest;
 • f) kahju, mis tuleneb sellest, et teie konto ja parool, isikuandmed või kauplemisandmed on mittenõuetekohaselt avaldatud teie enda tegevuse tõttu;
 • g) teie poolt AM CY pakutava teenuse kasutamine, mis põhjustab kahju teile ja/või kolmandale isikule;
 • h) kõik vääramatu jõu sündmused, sealhulgas sõja väljakuulutamine, terroriaktid, keskkonnakatastroofid, ootamatud muudatused õigus- ja regulatiivvaldkonnas jmt, mis ei kuulu AM CY kontrolli alla.

15.2. Samuti nõustute ja mõistate järgmist:

 • a) AM CY-s registreerumisel ja konto avamisel garanteerite, et järgite asjakohaseid seadusi ning kohaldatavaid määruseid ja eeskirju AM CY platvormi kasutamiseks. Te ei tohi AM CY kauplemisplatvormi ja pakutavaid teenuseid kuritarvitada ebaseadusliku või kahjuliku teabe levitamise või kahjuliku käitumisega, sealhulgas valereklaamide, vägivaldsete kujutiste, solvavate või laimavate kommentaaride levitamisega, üksikisikute privaatsuse rikkumisega ja muu teabe levitamisega vastuolus seaduste ja määrustega. Te ei tohi osaleda tegevuses, mis rikub kolmanda isiku intellektuaalomandi õigusi või muid seaduslikke õigusi ja huve. AM CY ei vastuta sellisest käitumisest tulenevate kahjude ega kahjutasude eest.
 • b) AM CY ei vastuta ühegi karistusliku, kaudse, juhusliku, erandliku või seonduva kahju või kahjutasu, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudse isikliku kahju, saamatajäänud ärikasumi, kaubanduse katkemise, äriteabe kaotsimineku või muude usaldushuvide kaotamise eest.
 • c) Kuna väärtpaberitesse või muudesse finantstoodetesse investeerimisel on kahjumirisk, ei vastuta AM CY teie investeeringuga seotud kasumi ja kahjumi ega riski eest.
 • d) AM CY ning meie seotud äriühingud ja sidusettevõtjad ei saa garanteerida sellise teabe absoluutset usaldusväärsust ja täpsust, mida nad pakuvad, näiteks turu noteeringud, skeemid ja kommentaarid või kahju, mis tuleneb turu mis tahes sisu ebatäpsusest või puudumisest või teie subjektiivsetest teguritest.
 • e) Internet sisaldab loomupärast riski ja vaatamata AM CY pingutustele on võimalik, et veebiserveri pahatahtlik häkkimine või talitlushäire võib turuteabe ja muu väärtpaberiga seotud teabe avaldamist edasi lükata või selle õigsust kahjustada.
 • f) Teie seadme seadistus võib olla AM CY veebipõhise tehingusüsteemiga ühildumatu, põhjustades korralduste või vahendustasude tõrke. Sellisel juhul peaksite sellest viivitamata teatama AM CY-le ja saama tehnilist tuge. AM CY ei vastuta selle eest.
 • g) AM CY ei uuri ega kontrolli meie seotud äriühingute ja meie sidusettevõtete pakutavat sisu ega garanteeri selle autentsust, mille üle peaksite otsustama teie ning mille eest AM CY või tema seotud äriühingud või sidusettevõtjad ei vastuta.

15.3. Leppetrahv

Te kinnitate, et AM CY süsteemi kasutamise ajal võib esineda edasilükkamisi või katkestusi, sealhulgas neid, mis tulenevad AM CY tahtlikust AM CY süsteemi kaitsest. Ühelgi juhul ei tohi, võttes mis tahes meetmeid või olenemata teie kantud kahjust, AM CY kohustus ületada maksimaalse igakuise vahendustasu kogusummat, mille te maksate AM CY-le kuue (6) kuu jooksul enne mis tahes nõude esitamist.

16. Privaatsus ja konfidentsiaalsus

16.1. Te mõistate, et avades meie juures konto ja esitades meile finantstoodete ostmise või müümise korraldusi ja juhiseid, edastate meile isikuandmeid Küprose seaduse „2018. aasta seadus, mis näeb ette füüsiliste isikute kaitse seoses isikuandmete töötlemisega ning selliste andmete vaba liikumise kohta (seadus 125(I)/2018, kehtivas sõnastuses)“ tähenduses. Te nõustute, et töötleme kogu sellist teavet lepingu täitmiseks ning teie ja meie vaheliste suhete haldamiseks. Te mõistate ja nõustute, et see võib põhjustada teie isikuandmete edastamise väljapoole Küprose Vabariiki või Euroopa Majanduspiirkonda. Te nõustute, et me töötleme ja avaldame sellist teavet vastavalt käesolevale lepingule ja meie veebisaidil avaldatud privaatsuspõhimõtetele, mida võidakse aeg-ajalt uuendada. Juhul kui avaldate meile oma maksukohustuslase numbri (TIN), järgime kohaldatavaid määruseid selle TIN-i käitlemisel, säilitamisel ja töötlemisel.

16.2. Konfidentsiaalne teave sisaldab soovituslikult näiteks meie äriteavet, sealhulgas mis tahes toiminguid, protsesse, tooteid ja tehnoloogiat, asju, kauplemist, tehinguid, kliente, tarnijaid (edaspidi nimetatud kui „konfidentsiaalne teave“), ent ei hõlma teavet, mis:

 • a) on avalikuks saanud või saab avalikuks muul viisil kui käesoleva lepingu või AM CY privaatsuseeskirjade rikkumise tagajärjel;
 • b) on enne meilt sellise teabe saamist seaduslikult teie valduses;
 • c) mille te olete saanud ilma konfidentsiaalsuskohustuseta.

AM CY ja teie kohustute mitte:

 • a) avaldama ühelegi isikule mis tahes konfidentsiaalset teavet, välja arvatud käesoleva lepingu või seadusega lubatud juhtudel;
 • b) kasutama mis tahes konfidentsiaalset teavet muuks otstarbeks kui õiguste kasutamiseks ja kohustuste täitmiseks, mis tulenevad käesolevast lepingust või on sellega seotud.

See punkt ja selle toimimine jäävad kehtima ka pärast lepingu ülesütlemist.

17. Klient peab kasutama alternatiivseid kauplemissüsteeme

AM CY poolt kasutatavad arvutipõhised süsteemid on oma olemuselt häirete, viivituste või rikete suhtes haavatavad. TE NÕUSTUTE ASTUMA MÕISTLIKKE SAMME, ET KASUTADA ALTERNATIIVSEID KAUPLEMISSÜSTEEME LISAKS TEIE AM CY KONTOLE, ET TÄITA KORRALDUSI JUHUL, KUI AM CY SÜSTEEM EI OLE KÄTTESAADAV.

18. Teabe avaldamise kinnitus

AM CY avaldab teile järgmise teabe:

18.1. Teie ostetud väärtpaberite suhtes kehtivad muu hulgas kõik tingimused ja piirangud, mis on toodud lepingu punktis 9.4.

18.2. Te olete oma kontol olevate rahaliste vahendite tegelik kasusaaja ja tagate, et rahaliste vahendite allikas ja kasutamine on seaduslik ning hoiustamise ja valuutavahetuse protseduurid on kooskõlas teie jurisdiktsiooni asjakohaste seaduste ja kohaldatavate määrustega. Kõik teie rahaliste vahendite omandiõigusest ja seaduslikkusest või sellega seotud vastutusest tulenevad vaidlused on ainult teie kohustus. Kui selle tagajärjel on tekkinud kahju AM CY-le, AM AS-le või AM PTY-le (olenevalt asjaoludest), hüvitate teie täielikult kahju AM CY-le ja AM AS-ile või AM PTY-le (olenevalt asjaoludest).

19. Vastutuse piirang ja kahju hüvitamine

19.1. Vastavalt Küprose Vabariigis kohaldatavate asjakohaste seaduste sätetele:

 • a) ei anna AM CY ega ükski sidusettevõte ühtegi otsest ega kaudset garantiid ühegi teenuse kaubanduskõlblikkuse, kindlaks eesmärgiks sobivuse ega muu kohta (sealhulgas täpsuse, kättesaadavuse, täielikkuse või kvaliteedi osas) seoses mis tahes lepinguga pakutavate teenustega, sealhulgas, ilma piiranguteta, AM CY kauplemisplatvormiga;
 • b) AM CY ja tema sidusettevõtted on vabastatud igasugusest vastutusest lepingus või muul viisil, mis on seotud käesoleva lepingu alusel pakutava teenuse kasutamisega või tuleneb sellest, ning mis tahes kahju eest, mida te olete otse või kaudselt, ilma piiranguteta, kannatanud tulenevalt järgmisest:
  • i. mis tahes käesoleva lepingu alusel teile edastatud teabe ebatäpsus, viga või viivitus või puudumine;
  • ii. mis tahes viivitused, tõrked või ebatäpsused või juurdepääsu kaotamine teile teenuse osutamisel, sealhulgas piiranguteta viivitused, tõrked või ebatäpsused või juurdepääsu kaotamine kauplemisplatvormile või seoses korralduste, juhiste või muu teabe edastamisega;
  • iii. igasugune teie korralduse või juhiste valetõlgendus, kui need on ebaselged, mitmetähenduslikud või ebakonkreetsed; või
  • iv. teenusekatkestus.

19.2. AM CY ja tema sidusettevõtted ei vastuta lepingutes, lepinguvälise kahjuna (sealhulgas hooletus) ega muul viisil ühegi võimaliku kasumi või kulude kaotuse ega erandlike, kaudsete või järgnevate kahjutasude eest, mis tulenevad teenuse osutamisest ning hooldus- või hoiuteenuste osutamisest (kui see on asjakohane).

19.3. Suurimas seadusega lubatud ulatuses te vabastate, täidate ja hüvitate AM CY-le, tema sidusettevõtetele ning nende juhatuse liikmetele, ametnikele, töötajatele, sidusettevõtjatele, agentidele ja esindajatele, samuti nende sidusettevõtjatele ning tagate neile hüvitise kõigi nõuete eest, mis tulenevad järgmisest:

 • a) mis tahes lepingulise kohustuse täitmata jätmine kas teie tegevuse või tegevusetuse tõttu käesoleva lepingu või mis tahes korralduse, juhise või tehingu alusel;
 • b) teie poolt mis tahes kohaldatava seaduse rikkumine;
 • c) teie poolt käesoleva lepingu alusel esitatud mis tahes avaldus või kinnitus on osutunud valeks või ebakorrektseks;
 • d) teie või teie klientide, töötajate, agentide või volitatud isikute, konsultantide või teenistujate viga, tegevusetus, pettus, väärkohtlemine, hooletus, omastamine või kuritegu või tegevusetus;
 • e) teie arvuti- või elektrooniliste süsteemide või võrkude mittetoimimine, mittekättesaadavus või AM CY-le andmete edastamata jätmine või viga või ebatäpsus andmetes või teabes, mille te olete sellistesse süsteemidesse või võrkudesse sisestanud;
 • f) viivitused korralduse või juhise töötlemisel, sealhulgas näiteks süsteemide või turuviivituste tagajärjel, kontrollimenetluste või volitamata protsesside tõttu või kõnede ooteaja või sise-eeskirjade ja -protseduuride järgimise tõttu;
 • g) kõik, mida AM CY on seaduslikult teinud vastavalt käesolevale lepingule, selle alusel või sellega seoses;
 • h) kõik teie antud juhised, taotlused või suunised;
 • i) AM CY järgib kohaldatava õiguse, AM CY üle jurisdiktsiooni omava finantsturu, valitsusasutuse või reguleeriva asutuse juhiseid, taotlusi või nõudeid;
 • j) tuleneb sellest või on seotud sellega, et AM CY heas usus aktsepteerib faksi teel, e-posti teel või muul viisil saadud juhiseid, mille olete allkirjastanud või väidetavalt allkirjastanud teie või mis tahes volitatud isik, või tegutseb nende juhiste alusel;
 • k) tuleneb AM CY poolt käesoleva lepingu järgimisest; või
 • l) tuleb maksta seoses mis tahes finantstoote soetamisega või seoses nendega seotud maksete (sealhulgas tasumata kapitali) nõuetega või nõudmistega.

20. Muutmine ja ülesütlemine

20.1. AM CY võib seda lepingut igal ajal muuta. Kõik käesoleva lepingu muudetud tingimused jõustuvad viis (5) tööpäeva pärast teile e-posti teel saadetud teate kuupäeva või kuupäeva, mil need avaldatakse AM CY veebisaidil (olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem). Teenuste jätkuv kasutamine pärast jõustumiskuupäeva tähendab kõigi muudetud tingimuste aktsepteerimist.

Selle aja jooksul võib klient saata kirjaliku vastuväite e-posti teel aadressile global@admiralmarkets.com. Seda tehes peab klient viivitamata lõpetama AM CY teenuste kasutamise, välja arvatud juhul, kui see on vajalik kõigi väärtpaberite kauplemiskontode sulgemiseks (või muude kontode sulgemiseks, kus väärtpaberid on kauplemiseks saadaval).

Enne AM CY teenuste kasutamist peaksite hoolikalt tutvuma käesoleva lepinguga, sest te võite saada AM CY kliendiks pärast kõigi käesoleva lepingu tingimuste järgimist. Kui te juba kasutate AM CY kauplemisplatvormi funktsioone, siis on teil AM CY-ga suhted vastavalt käesolevale lepingule. Käesolev leping reguleerib kõiki teilt saadud finantstoodete ostmise või müümise korraldusi ja kõiki AM CY poolt teie nimel tehtud tehinguid. Iga muudetud leping asendab teie ja AM CY vahelised varasemad lepingud sama eseme suhtes. Selle punkti eesmärk ei ole välistada AM CY muude avalikustamisdokumentide, tegevuspõhimõtete ja lepingute mõju.

20.2. Ilma et see piiraks punkti 11 „Lepinguliste kohustuste täitmata jätmine“, võib AM CY käesoleva lepingu igal ajal üles öelda, teid sellest teavitades. Te võite käesoleva lepingu igal ajal üles öelda, teatades sellest AM CY-le 5 tööpäeva ette. Käesoleva lepingu ülesütlemine:

 • a) ei mõjuta käesolevast lepingust tulenevaid täitmata kohustusi, mis jäävad ülesütlemise ajal täitmata;
 • b) ei mõjuta kohustusi, mis võivad olla kummalgi poolel juba tekkinud seoses teie nimel juba hoitavate täitmata korralduste, juhiste või tehingutega või mis tahes juriidiliste õiguste või kohustustega, mis võivad juba olla tekkinud käesoleva lepingu või selle alusel antud juhiste alusel; ning
 • c) ei mõjuta punktide 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 19 või 20 toimimist.

Pärast lepingu ülesütlemist maksate AM CY-le kõik tasumata ja tasumisele kuuluvad vahendustasud, muud tasud, teenustasud ja maksud.

20.3. Käesoleva lepingu ülesütlemisel vastavalt punktile 12 „Vahendus- ja teenustasud“ ja ilma et see piiraks punkti 11 „Lepinguliste kohustuste täitmata jätmine“:

 • a) võib AM CY teha üht või mitut järgmistest:
  • i. tühistab kõik täitmata korraldused ja juhised;
  • ii. sõlmib ühe või mitu tehingut, et mõjutada ühe või enama arveldamata tehingu või avatud positsiooni sulgemist;
  • iii. arveldab kõik tehingud, mis ei ole ülesütlemise ajal arveldatud;
  • iv. kasutab muid õigusi, mis AM CY-l käesoleva lepingu alusel on; ning
  • v. teeb või hoidub tegemast muud, mida AM CY peab mõistlikuks käesoleva lepingu (või selle osa) ülesütlemise kontekstis; ning
 • b) annab vajaduse korral mõistliku aja jooksul ja võimaliku pandiõiguse korral need finantstooted üle või laseb need üle anda, suheldes vastava kontohalduriga, vastavalt teie juhistele, tingimusel et AM CY on heas usus võimeline sellist ülekandmist korraldama ja tal on seaduslikult lubatud seda teha.
 • c) võtab teie finantstoote müümise või ülekandmise eest vahendustasu ja muid kohaldatavaid tasusid, teenustasusid ja makse.

Finantstooteid müües võib teil tekkida puudujääk investeeritud summa ja pärast müüki tagasi saadava summa vahel. AM CY ja tema sidusettevõtted ei vastuta tekkivate puudujääkide eest. Kõik puudujäägid kannate teie. Kui finantstooteid ei saa müüa, lunastada ega üle kanda, sertifitseerib AM CY finantstooted teie kulul ja edastab need sertifikaadid teile. Käesolev leping kestab seni, kuni AM CY on finantstooteid üle kandnud, müünud, lunastanud või muul viisil jaotanud või teile saadud tulu maksnud.

21. Privaatsuspõhimõtted

Klient avaldab, et klient on lugenud ja mõistab teavet, mis sisaldub privaatsuspõhimõtetes, mille leiab AM CY veebisaidilt, ning nõustub nende isikuandmete kogumise ja kasutamisega, mida klient on jaganud sidusettevõtjatega sellele vastavalt. Lisaks nõustub klient AM CY veebisaidi kaudu privaatsuspõhimõtete iga-aastase teatega ja jälgib AM CY veebisaiti, et olla kursis privaatsuspõhimõtete muudatustega.

22. Kaebuste esitamise kord

AM CY sisene kaebuste käsitlemise poliitika avaldatakse kliendile AM CY veebisaidi kaudu.

23. Kohaldatav õigus ja jurisdiktsioon

Klient nõustub tagasivõtmatult, et käesolevat lepingut reguleerivad Küprose Vabariigi õigusaktid selle kollisiooninorme kohaldamata ning lepingut tõlgendatakse neile vastavalt. Klient nõustub ka tagasivõtmatult, et Küprose Vabariigi kohtutel on ainupädevus kõigi vaidluste üle, mis on seotud käesoleva lepingu sõlmimise või täitmisega, käesoleva lepingu alusel tehtud mis tahes tehinguga või kliendi mis tahes kontodega või tulenevad neist, ning allub tagasivõtmatult nende kohtute jurisdiktsioonile. Klient loobub kõigist vastuväidetest, mis tal võivad mis tahes ajal olla kohtumenetluse algatamise suhtes sellistes kohtutes, ning nõustub mitte väitma, et selline menetlus on algatatud ebasobivas kohas või et sellisel kohtul puudub selle üle pädevus.

Eelöeldu ei takista siiski AM CY-d ega ühtegi tema sidusettevõtet oma äranägemisel esitamast hagiavaldust mis tahes muu jurisdiktsiooni kohtus.

24. Muud tingimused

24.1. Te nõustute, et käesolev leping ning AM CY välja antud erinevad avalikustamisdokumendid ja -põhimõtted, mida aeg-ajalt muudetakse, sisaldavad kogu meie ja teie vahel sõlmitud lepingut. Käesolev leping ning AM CY välja antud erinevad avalikustamisdokumendid ja -põhimõtted, mida aeg-ajalt muudetakse, asendavad kõik muud selged ja/või kaudsed kokkulepped või avaldused teie ja AM CY vahel. Juhul kui on mingeid asjaolusid, mida käesolev leping ei hõlma, kehtivad AM CY tingimused ja kõik muud kohaldatavad avalikustamisdokumendid ja -põhimõtted väärtpaberitega kauplevate klientide suhtes. Need dokumendid on saadaval AM CY veebisaidil.

24.2. Kui käesoleva lepingu mõni tingimus loetakse ja/või muudetakse jõustamatuks või mittetoimivaks, on see seaduse suurimas ulatuses eraldi ega takista teiste käesoleva lepingu tingimuste jõustatavust.

24.3. Nõustute sellega, et AM CY salvestab kõik telefonivestlused, mis teil on AM CY ja tema sidusettevõtetega. Tunnistate AM CY privaatsuspõhimõtteid ja nõustute sellega, et AM CY kogub/kasutab teie andmeid vastavalt AM CY eeskirjadele ja kohaldatavatele määrustele.

24.4. Ilma AM CY eelneva kirjaliku nõusolekuta ei tohi te käesolevaid õigusi ega kohustusi üle anda. Pärast teile teate saatmist võib AM CY käesoleva lepingu üle anda teisele maaklerile, kauplejale või futuurimaaklerile. Käesolev leping garanteerib AM CY õigusjärglaste või volitatud isikute huvid. AM CY võib selle lepingu igal ajal üles öelda või teile teenuste osutamise lõpetada. Võite oma konto sulgeda AM CY veebisaidi kaudu, teavitades sellest AM CY-d e-posti teel, kuid teie konto suletakse alles pärast kõigi positsioonide kliirimist ning kõigi muude AM CY veebisaidil sätestatud konto sulgemise nõuete täitmist.

24.5. Te volitate AM CY-d otse või kolmanda isiku esitama päringuid teabe kohta, mida AM CY peab hoidma, et teha teiega äritehinguid. Päring võib hõlmata krediidiraportit ja muud krediidikontrolli, mida nõutakse, kui rikute käesolevat lepingut või rikute käesolevast lepingust tulenevat kohustust, või teie poolt kolmanda isiku andmebaasi edastatud teabe kontrollimist. Palume tutvuda AM CY veebisaidil privaatsuspõhimõtetega, et saada lisateavet selle kohta, kuidas me teie teavet salvestame, käsitseme ja kasutame.

24.6. AM CY võib lepingut igal ajal muuta vastavalt käesoleva lepingu punktile 20. Juhul kui käesoleva lepingu mis tahes tingimused muudetakse mis tahes põhjusel täielikult või osaliselt kehtetuks või jõustamatuks, jäävad muud tingimused kehtima ja on siduvad seadusega lubatud ulatuses.

24.7. Käesolev leping on kättesaadav inglise ja muudes keeltes. Kui lepingu ingliskeelse ja muus keeles teksti vahel esineb lahknevusi, loetakse kehtivaks ingliskeelne tekst.