Kliendiandmete töötlemise kord

Kehtib alates 25.05.2018

Meie Admiral Marketsis mõistame täielikult, kui oluline on kaitsta klientide isikuandmeid. See dokument sätestab privaatsuspoliitika põhimõtted, mis hõlmavad isikuandmete talletamist ja kasutamist. Me mõistame, et mistahes kogutud klientide isikuandmed kasutatakse ainult kohaldatavate õigusaktide alusel lubatud eesmärkidel. Käesolev privaatsuspoliitika on ühtne poliitika kõikidele Admiral Markets kaubamärgi all teenuseid pakkuvate investeerimisühingutele, kes kuuluvad Admiral Markets Group AS konsolideerimisgruppi. Admiral Markets Groupi kuuluvad investeerimisühingud on: Admiral Markets AS, Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets Cyprus Ltd. ja Admiral Markets PTY Ltd (ühiselt nimetatakse siin "Admiral Markets").

Admiral Markets austab kõikide kasutajate privaatsust, kes külastavad meie veebilehti, mistõttu oleme võtnud omale kohustuse võtta kasutusele kõik vajalikud meetmed, et kaitsta olemasolevate ja potentsiaalsete klientide, taotluste esitajate ja külastajatega seotud teavet. Enne isikuandmete esitamist peaks inimene tutvuma tingimustega ja jätkama vaid juhul, kui ta on nõus antud privaatsuspoliitikaga, mis sätestab andmete edastuse, säilitamise ja töötlemise põhimõtted.

Admiral Marketsil on õigus igal ajal ühepoolselt muuta antud põhimõtteid, teavitades kliente vähemalt 14 päeva ette enne oluliste muudatuste tegemist Admiral Marketsi veebisaidi, e-kirjade või Kaupleja Kabineti kaudu. Küsimustes, mida antud privaatsuspoliitika ei reguleeri, peavad pooled juhinduma vastava investeerimisühingu Üldtingimustest.

1. Mõisted

1.1 Klient - iga füüsiline või juriidiline isik, kes on Admiral Marketsiga kliendisuhtes ja kasutab Admiral Marketsi teenuseid aktiivselt või on seda kasutanud kuni kliendisuhte lõpetamiseni. Potentsiaalne klient on füüsiline või juriidiline isik, kes kavatseb Admiral Marketsi teenuseid kasutada ja on teinud Kaupleja Kabineti kaudu esmase registreerumise teenuste kasutamiseks (ilma kliendisuhet sõlmimata).

1.2 Kliendi Andmed - Admiral Marketsil teadaolev ja töödeldav informatsioon klientide kohta. Kui käesolev dokument viitab "isiklikule teabele", tähendab see teavet, milles isiku identiteet on suurel määral ilmne. Kliendiandmete erinevad kategooriad on täpsustatud käesoleva dokumendi punktis 5.

1.3 Kliendiandmete töötlemine - kõik kliendiandmetega tehtavad toimingud, sealhulgas kogumine, salvestamine, struktureerimine, hoiustamine, muutmine, edastamine, kustutamine, arhiveerimine jne.

1.4 Andmetöötleja - Admiral Markets Group AS juriidilised isikud. Admiral Markets pakub investeerimisteenuseid ja on klientide isikuandmete töötleja nende teenuste osas. Juhul, kui kliendil on kauplemiskontod mitmetes Admiral Marketsi investeerimisühingutes, on kontsernis rohkem kui üks Andmetöötleja.

1.5 Volitatud Töötleja - Admiral Markets võib kasutada kliendiandmete töötlemiseks ka väljaspoolt volitatud andmetöötlejat, kellega on sõlmitud vastavad teenuse osutamise lepingud, mis põhinevad Admiral Marketsi poolt kehtestatud kliendiandmete kaitse juhistel.

2. Nõusolek Andmete Töötlemiseks

2.1 Esialgne registreerimine - Demokonto või Reaalkonto loomiseks Admiral Marketsis peab isik tegema esmase registreerimise Admiral Marketsi veebisaidi registreerimisvormi või otse Kaupleja Kabineti kaudu ja nõustuma antud privaatsuspoliitikas loetletud tingimustega. Klient kinnitab nende tingimuste aktsepteerimise tehes märke vastavasse ruutu registreerimisvormil. Kui sellist nõusolekut ei anta, ei saa Admiral Markets isikuandmeid töödelda ega sellele isikule teenuseid osutada.

2.2 Koolitustel osalemine ja kampaaniatest osavõtmine - Kliendiandmeid töödeldakse veebikoolitustele või seminaridele registreerimisel või Admiral Marketsi kampaanialehtedel, mis nõuavad registreerimist, kuna Admiral Markets vajab kliendi isikuandmeid oma teenuste osutamiseks ja kohustuste täitmiseks. Kõigil sellistel juhtudel kogutakse kliendiandmeid registreerumisvormi kaudu, mis esitatakse registreerimiseks ja mille järgi luuakse sisselogimise andmed Kaupleja Kabineti jaoks.

2.3 Esialgse registreerimise tühistamine - Kui isik tühistab registreerimisprotsessi ega ei lõpeta seda, siis Admrial Markets tema isikuandmeid ei saa ja seega andmed tulevikus kasutamiseks ei salvestu.

2.4 Keeldumine telefoni teel ühenduse võtmisest - isikul on alati õigus nõuda, et Admiral Marketsi esindaja ei võtaks temaga ühendust telefoni teel. See taotlus salvestatakse Admirali Marketsi sisesüsteemides ja toimib eraldi piiranguna, millest Admiral Markets kinni peab. Kliendi taotlus telefoni teel mitte ühendust võtta ei mõjuta Admiral Marketsi teenuste kasutamist. Samuti ei piira see kliendi õigust omal algatusel Admiral Marketsiga ühendust võtta.

3. Liitumine Uudiskirjaga

3.1 Esmasel registreerimisel Kaupleja Kabinetis on isikul võimalus valida, kas ta soovib saada turundusega seotud e-kirju (ettevõtte uudised, kampaaniate info ja muud olulised uudised klientide teadlikkuse suurendamiseks finantsturgude kohta jne) enda poolt esitatud e-posti aadressile. Valikut saab muuta ka igal ajal Kaupleja Kabinetis "Tellimuste" alt. Uudiskirjadest on võimalik loobuda ka e-postis oleva uudiskirja all oleva lingi kaudu

4. Kliendiandmete Kogumise Eesmärgid

Admiral Markets peab koguma mitmesuguseid andmeid selleks, et isik kliendina registreerida ja pakkuda erinevaid teenuseid. Neid andmeid kogutakse allpooltoodud põhjustel.

4.1 Identiteedikontroll. Admiral Markets on kohustatud enne kliendisuhte sõlmimist ja isikule kauplemiskonto loomist kontrollima isiku identiteeti. Admiral Marketsil on õigus kasutada selleks lepinguliste kolmandate osapoolte teenuseid, kes tema nimel viivad läbi identiteedikontrolli.

4.2 Profiili moodustamiseks. Kui Admiral Markets on kliendi taotluse Reaalse Kauplemiskonto avamiseks üle vaadanud ja heaks kiitnud, loob Admiral Markets õigusliku kohustuse täitmiseks kliendi kohta profiili. Enne kliendisuhte sõlmimist peab Admiral Markets rakendama KYC-i (Know-Your-Client) põhimõtteid, et ära hoida pahatahtlikke tegevusi nagu näiteks rahapesu või terrorismi rahastamist; ning täitma muid seadusest tulenevaid kohustusi.

4.3 Kliendi investeerimisalaste teadmiste hindamiseks. Admiral Markets peab hindama klientide investeerimisalaseid teadmisi, kogemusi ja asjatundlikkust, et hinnata pakutava teenuse sobivust ja asjakohasust kliendile.

4.4 Ettevõttesisesed ärieesmärgid ja arvepidamine. Admiral Markets peab töötlema klientide isikuandmeid sisemise äri ja arvepidamise eesmärkidel. See on vajalik selleks, et Admiral Markets saaks täita oma juriidilisi kohustusi. See võib hõlmata kõiki kommunikatsioonikanaleid, mida Admiral Markets kasutab kliendisuhtluses seoses pakutavate teenustega. Admiral Markets peab arvet selleks, et tagada kliendipoolne kohustuste täitmine, mis on välja toodud asjakohase Admiral Marketsi investeerimisühingu Üldtingimustes.

4.5 Tehingute aruandlus. Admiral Markets on kohustatud korrapäraselt aru andma vastavatele asutustele turuosa toodete ja kliendigruppide teenuste ning muude finantsandmete kohta.

4.6 Turundus. Admiral Markets võib kasutada kliendi andmeid, näiteks asukohta või kauplemise ajalugu, selleks, et edastada kohandatud infot (näiteks uudiseid, analüüse, uuringud, aruandeid, kampaaniaid ja koolitusvõimalusi) kliendi e-posti aadressile. Kliendil on alati võimalus loobuda sellise sisu saamisest.

4.7 Admiral Marketsi toodete ja teenuste täiustamine. Admiral Markets võib aeg-ajalt kasutada klientide andmeid, et aidata analüüsida ja parandada oma tooteid ja teenuseid.

4.8 Päringute või vaidluste uurimine ja lahendamine. Admiral Marketsil võib tekkida vajadus kasutada kogutud kliendiandmeid, et järgida kohaldatavaid seadusi, kohtuotsuseid või muid kohtumenetlusi või kohaldatavate reguleerivate asutuste nõudeid. Isikuandmeid saab töödelda ka kliendiga seotud vaidluste lahendamiseks.

4.9 Kliendiuuringuteks. Admiral Markets võib klientide tagasiside saamiseks saata kliendiküsitlusi, kuna on õigustatud huvi saada klientide tagasisidet selleks, et tagada oma klientidele parim teenus.

4.10 Veebisaidi andmete analüüsiks. Palun tutvute detailse ülevaatega veebisaidi andmete analüüsist Admiral Markets Cookie Disclosure alt.

4.11 Turvalisus. Kui klient siseneb Admiral Marketsi ruumidesse, võib Admiral Markets kaameraga salvestada kliendi pildi turvalisuse huvides. Admiral Markets võib kasutada ka kliendiandmeid ka selleks, et pidada järge, kes millal on Admiral Marketsi ruumidesse sisenenud. Seda tehakse põhjusel, et Admiral Marketsil on seaduslik huvi säilitada turvaline töökeskkond.

5. Kliendiandmete Kategooriad

Kliendiandmeid võib koguda kliendilt, kliendi poolt kasutatavate teenuste andmetest ja välistest allikatest, nagu avalikud ja erasektori registrid. Admiral Marketsil on õigus ja kohustus oma tegevusvaldkonnast tulenevalt kontrollida andmebaasis sisalduvate kliendiandmete täpsust, paludes kliendil perioodiliselt enda kohta käivad andmed läbi vaadata ja/või uuendada või kinnitada. Admiral Markets ei kogu kliendi kohta tundlikku teavet. Kliendiandmete kategooriad, mida Admiral Markets peamiselt kogub ja töötleb, on järgmised:

5.1 Identifitseerimisandmed - nagu näiteks nimi, sünniaeg, isikukood ja andmed isikut tõendava dokumendi kohta (näiteks passi või ID-kaardi koopia).

5.2 Kontaktandmed - näiteks füüsiline aadress, e-posti aadress, telefoninumber ja suhtluskeel.

5.3 Pereandmed - näiteks teave kliendi perekonna, pärijate ja muude seotud isikute kohta (ainult juhtudel, kui klient on seotud poliitiliselt avalikustatud isikuga või kui klient on surnud).

5.4 Professionaalsed andmed - näiteks hariduse ja töötamise andmed.

5.5 Finantsandmed - näiteks tulud, varad ja kohustused, mis on kogutud selleks, et mõista kliendi ressursse ja kauplemistegevust (mistahes ebaseadusliku tegevuse ennetamiseks).

5.6 Andmed varade või rikkuse päritolu kohta - näiteks andmed kliendi tehingupartnerite ja äritegevuse kohta (näiteks rahapesu või terrorismi rahastamise ennetamiseks).

5.7 Andmed, mis võimaldavad Admiral Marketsil teostada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alaseid hoolsusmeetmeid ja tagavad vastavuse rahvusvahelistele sanktsioonidele, sealhulgas ärisuhete eesmärk, tõelised kasusaajad ja kas klient on poliitiliselt avalilkustatud isik.

5.8 Andmed kliendi maksuvabastuse kohta - näiteks elukohariik, maksukohustuslase number ja kodakondsus.

5.9 Side- ja tegevusandmed - näiteks visuaal- ja/või helisalvestused, mis on kogutud kliendi külastusel Admiral Marketsi filiaalides, sealhulgas andmed, mis on seotud kliendi külastusega Admiral Marketsi veebisaitidel ja Kaupleja Kabinetis.

5.10 Admiral Marketsi teenustega seotud andmed - näiteks andmed lepingute täitmise või täitmatajätmise kohta, teostatud tehingud, esitatud taotlused, päringud, kaebused ja rakendatud teenustasud.

5.11 Andmed harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta - näiteks andmed eelistuste, teenuste kasutamise ja rahulolu, kasutatavate teenuste, isiklike seadistuste, kliendiuuringute vastuste kohta jne.

5.12 Kampaaniates osalemise andmed - näiteks mängudes ja kampaaniates osalemisel kogutud punktid ja võidetud auhinnad.

5.13 Andmed kliendistaatuse, asjatundlikkuse taseme ja varasema finantsturgude kogemuse kohta - sealhulgas kliendi investeeringutealased teadmised ja kogemused, investeerimiseesmärgid jne.

6. Admiral Marketsiga ühenduse võtmine e-posti teel või Live Chat kaudu

Kui saadate Admiral Marketsile kirja (lehekülje "Kontakt" kaudu) või kasutate Live Chat funktsiooni, võidakse isikult küsida täiendavaid isikuandmeid, näiteks nimi või e-posti aadress. Neid andmeid kasutatakse kliendi päringule vastamiseks ja kliendi identiteedi kontrollimiseks. E-kirjad on salvestatud Admiral Marketsi standardses kontaktide sisesüsteemis, mis on turvaline ja millele ei pääse ligi ettevõttevälised volitamata osapooled.

7. Kliendiandmete Saajad

Vajadusel jagatakse kliendiandmeid teistele adressaatidele, näiteks:

7.1 Ametivõimud, nagu õiguskaitseorganid, kohtutäiturid, notarid, maksuhaldurid, järelevalveasutused ja rahapesu andmebürood.

7.2 Admiral Markets Group AS juriidilised isikud. Admiral Marketsi ettevõtteid toetavad mitmesugused Admiral Markets Groupi meeskonnad ja funktsioonid. Admiral Markets võib vajadusel isikuandmeid kättesaadavaks teha teenuste pakkumiseks, kauplemisplatvormide haldamiseks, müügiks ja turustamiseks, kliendi- ja tehnilise toe jaoks. Kõik Admiral Marketsi töötajad peavad isikuandmete töötlemisel järgima andmete privaatsuse ja turvalisuse põhimõtteid. Admiral Markets võib töödelda isikuandmeid veebisaidil ja Kaupleja Kabinetis järgmistes riikides: Eestis, Ühendkuningriigis, Küprosel ja Austraalias.

7.3 Asutused, mis pakuvad finantsteenuseid, näiteks pangad, maksesüsteemid, kauplemistegevuses, arveldus- ja aruandlustsüklis osalevad asutused (näiteks reguleeritud turud, mitmepoolsed kauplemissüsteemid, organiseeritud kauplemissüsteemid, kauplemisteabehoidlad, kohalikud ja välismaised maaklerid).

7.4 Audiitorid, juriidilised ja finantsnõustajad või mistahes muu Admiral Marketsi poolt volitatud töötleja.

7.5 Kolmandad isikud, kes haldavad registreid (näiteks krediidiregistrid, rahvastikuregistrid, äriregistrid, väärtpaberiregistrid või muud kliendiandmete valdajad või vahendajad).

7.6 Võlgade kogujad nõuete, kohtunike, pankroti või maksejõuetuse haldurite loovutamisel.

7.7 Muud Admiral Marketsi teenuste osutamisega seotud isikud, näiteks arhiveerimise ja postiteenuste pakkujad.

7.8 Admiral Markets võib klientide andmete töötlemiseks kasutada teisi volitatud töötlejaid. Sellistel juhtudel võtab Admiral Markets kasutusele vajalikud meetmed tagamaks, et sellised andmetöötlusprotsessorid töötlevad Admiral Marketsi juhendamisel klientide andmeid piisavate turvameetmetega.

7.9 Admiral Markets võib jagada kliendiandmeid Admiral Marketsi äritegevuse, vara või aktsiate või nende osade ühinemise, müügi, ümberkorraldamise, omandamise, ühisettevõtmise, loovutamise, üleandmise või muu paigutuse korral (sealhulgas seoses pankroti või muu sarnase menetluse puhul).

8. Kliendi Õigused

Admiral Markets austab klientide õigusi oma isikuandmetega tutvumiseks ja nende kontrollimiseks. Admiral Markets vastab isikuandmete töötlemise taotlustele ja annab vajaduse korral juurdepääsu isikuandmete parandamiseks või kustutamiseks.

8.1 Kliendiandmete töötlemise ülevaade. Admiral Markets esitab kliendi soovil ülevaate oma kliendiandmebaasis olevate kliendiandmete kohta. Enne sellise ülevaate saatmist palub Admiral Markets isikul tõendada oma identiteeti, et vähendada identiteedipettuste ohtu. Kliendil on ka võimalus tutvuda esitatud kliendiandmetega Kaupleja Kabinetis ja kauplemisplatvormil.

8.2 Andmete korrigeerimine. Kui Admiral Marketsi poolt kogutud kliendi isikundmed on ebatäpsed või mittetäielikud, on kliendil õigus nõuda Admiral Marketsil neid korrigeerida. Admiral Markets võib nõuda lisateavet ja -dokumente, mis on vajalikud andmete muutmise kinnitamiseks.

8.3 Töötlemise piiramine. Klient võib paluda Admiral Marketsil piirata klientide andmete kasutamist turunduslikel eesmärkidel. Klient võib muuta oma eelistusi selliste teatiste saamiseks Kaupleja Kabinetis, "Tellimuste" alt.

8.4 Kustutamine. Klient võib paluda Admiral Marketsil kustutada tema valduses olevad isikuandmed. Isikuandmete kustutamise taotlemine toob kaasa kontode sulgemise, isikuandmete eemaldamise andmetöötlusest ning kliendisuhte lõpetamise. Admiral Markets on siiski kohustatud säilitama isikuandmed, et olla vastavuses seaduste, regulatiivsete nõuete ja sisemiste vastavusnõuetega, mis on seotud andmete säilitamisega. Admiral Markets säilitab andmed vähemalt viis aastat pärast kliendisuhte lõpetamist, välja arvatud juhul, kui seaduses on ette nähtud teisiti. Mitteasjakohased kliendiandmed kustutatakse või hävitatakse.

9. Automatiseeritud Otsuste Tegemine

Kui Admiral Markets on teinud otsuse kliendi kohta, mis põhineb ainult automatiseeritud protsessil (nt automaatse profiilimise teel), mis mõjutab kliendi võimalust kasutada pakutavaid teenuseid või millel on kliendile mõni muu oluline mõju, võib klient paluda mitte seda teha kui Admiral Markets ei suuda kliendile näidata, et selline otsus on vajalik enda ja kliendi vahelise lepingu sõlmimiseks või täitmiseks. Isegi kui otsus on vajalik kliendisuhtega seotud kohustuste täitmiseks, võib klient otsuse vaidlustada ja nõuda inimese sekkumist. Andmetöötlussüsteemi poolt tehtud automaatsed otsused ilma kliendi osaluseta on lubatud ainult seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

10. Organisatsioonilised, Füüsilised ja IT-turvalisuse meetmed

Admiral Markets tagab kehtivate seaduste raames, et klientide andmed on kaitstud asjakohaste tehniliste ja korralduslike meetmetega vältimaks volitamata juurdepääsu, andmete ebaseaduslikku töötlemist või avalikustamist, juhuslikku kadumist, muutmist või hävitamist. Admiral Markets peab rakendama kliendiandmete kaitse ja töötlemise jälgimiseks organisatsioonilisi, füüsilisi, infotehnoloogilisi ja muid vajalikke turvameetmeid. Muuhulgas hõlmavad sellised turvameetmed järgmisi tegevusi:

10.1 Admiral Marketsi sise-eeskirjades sätestatud nõuete järgimine, mis on seotud kliendiandmete töötlemise, registreerimise ja salvestamisega ning nende nõuete täitmise kontrollimine.

10.2 Admiral Marketsi töötajatel on luba pääseda ligi ainult nendele kliendiandmetele kliendi andmebaasist, mis on vajalik tööülesannete täitmiseks.

10.3 konfidentsiaalsuse kohustuse kehtestamine Admiral Marketsi klientide andmete töötlemise eest vastutavatele töötajatele.

10.4 andmete volitamata töötlemine (sealhulgas andmete salvestamine, muutmine, kustutamine, lugemine, kopeerimine (edastamine), dokumentide omavoliline transportimine ja muu andmete omavoliline kasutamine (mis ei ole ette nähtud ametnike poolt) on keelatud.

10.5 Andmete edastamisel andmeside seadmete või dokumentide transpordi abil rakendatakse piisavaid turvameetmeid, sealhulgas vajadusel andmete krüpteerimist.

10.6 Igale kliendiandmebaasi kasutajale antakse isiklikud autentimisvahendid, mis võimaldavad neil andmebaasi kasutada.

10.7 Admiral Markets peab rakendama adekvaatseid ja piisavad meetmed tagamaks, et iga andmetöötluse toiming jätab jälje, mis võimaldaks hiljem operatsiooni läbiviinud isiku tuvastamist, operatsiooni olemust ja aega ning muid asjakohaseid fakte, sealhulgas seda, milliseid andmeid, millal ja kelle poolt salvestati, muudeti või kustutati; milliste andmetega andmetöötlusprotsessis tutvuti või milliseid andmeid edastati. Andmete või dokumentide muudatuste tegemiseks on võimalik andmete sisu taastada enne muudatuste tegemist. Andmete taastamine enne muudatusi on võimalik peale mistahes muudatuste sisseviimist andmetes või dokumentides.

10.8 Isikuandmeid, mida klient pakub seoses Kaupleja Kabinetis kasutajaks registreerimisega, klassifitseeritakse registreeritud informatsiooniks. Registreeritud teave on mitmel viisil kaitstud. Kliendid saavad juurdepääsu Kaupleja Kabinetile endai poolt valitud kasutajanime (kliendi e-posti) ja salasõna abil. Klient on kohustatud tagama, et sisselogimine ja parool on teada ainult kliendile endale.

10.9 Teabe edastamine tavalise e-posti teel ei pruugi alati olla täiesti turvaline. Admiral Markets aga teeb kõik endast oleneva, et kaitsta klientide isikuandmeid, kuid ei saa tagada kliendiandmete turvalisust, mis edastatakse e-posti teel; mistahes infoedastus on klientide enda risk. Kui kliendiinfo on jõudnud Admiral Marketsini, teeb ta vajalikke samme ja kasutab turvafunktsioone, et takistada volituseta kolmandate isikute juurdepääsu kliendiinfole.

11. Töötlemise Geograafiline Piirkond

11.1 Üldjuhul töödeldakse klientide andmeid Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna (EL/EMP) siseselt, kuid mõnel juhul tehakse seda väljaspool EL/EMP asuvates riikides. See erand kehtib Admiral Markets Ltd. (Austraalias tegutseva investeerimisühingu) poolt hallatavate kliendiandmete kohta, mida töötleb Admiral Marketsi kontserni teise investeerimisühing ning volitatud töötleja, Admiral Markets AS Eestis.

11.2 Kliendiandmete edastamine ja töötlemine väljaspool Euroopa Liitu/Euroopa Majanduspiirkonda võib toimuda tingimusel, et on olemas asjakohased kaitsemeetmed ja need on koostatud ainult õiguslikel alustel.

11.3 Soovi korral võib klient saada lisateavet kliendiandmete edastamise kohta väljaspool Euroopa Liitu/Euroopa Majanduspiirkonda.

12. Andmete Ülekantavus

Kliendil on õigus saada Admiral Marketsi omanduses olevaid isikuandmeid, eeldusel, et Admiral Marketsil on see struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning korduvkasutada seda mujal või paluda Admiral Marketsil edastada need andmed kliendi poolt valitud kolmandale osapoolele. Andmete edastamisel kolmandale osapoolele tuleb kliendilt saada selge tõendatud kirjalik nõusolek.

13. Kontaktandmed

13.1 Kui on tekkinud küsimusi Privaatsuspoliitika kohta; või soovite koopiat andmete kohta, mida Admiral Markets on kogunud; või kui soovite esitada kaebust või muud küsimust seoses andmete töötlemisega, siis palun võtke ühendust Admiral Marketsi ametisse määratud andmekaitseametnikuga posti teel: Maakri 19/1, 10145 Tallinn; või e-posti aadressil: compliance@admiralmarkets.com, märkega "Andmekaitseametnik".

13.2 Admiral Marketsi investeerimisühingute üldised kontaktandmed on saadaval Admiral Marketsi veebisaidil: www.admiralmarkets.com, valides lehe "Kontakt".

13.3 Kliendil on õigus pöörduda kohtusse või laiendada oma kaebust nende jurisdiktsiooni alla kuuluvatele andmekaitset reguleerivatele asutustele õiguste kaitseks, välja arvatud juhul, kui kohaldatavate seadustega on ette nähtud teistsugune selliste nõuete käsitlemise kord.