Kliendiandmete töötlemise kord

Viimati uuendatud: 2023. aasta veebruar

See kliendiandmete töötlemise kord sätestab, kuidas Admirals Group AS ja iga Admirals Group AS-i liige (edaspidi ka kui “Admirals” ja “meie) kogub ja töötleb klientide ja potentsiaalsete klientide isikuandmeid oma veebilehe ja mobiilirakenduse kaudu oma toodete ja teenuste osutamiseks. Meie Admiralsis mõistame täielikult, kui oluline on kaitsta teie isikuandmeid ja oleme pühendunud nende käitlemisele läbipaistavalt ja ausalt. Meie kogutud isikuandmeid kastatakse vaid eesmärkidel, milleks me neid kogunud oleme ja mis on kohaldatavate õigusaktide alusel lubatud.

Seda kliendiandmete töötlemise korda vaadatakase regulaarselt üle ning seda võidakse muuta igal ajal tagamaks, et see on kooskõlas uute kohustustega, mis tulenevad kohaldatavatest seadustest ning muutustega meie äritegevuses ja -praktikas. Meie kogutud isikuandmeid käitletakse vastavalt meie värskeimale kliendiandmete töötlemise korrale. Teid teavitatakse muutustest kas Admiralsi veebilehe või e-posti kaudu, kuid julgustame teid kliendiandmete töötlemise korda korrapäraselt üle vaatama, et olla alati kursis sellega, kuidas me teie isikuandmeid töötleme ja kaitseme.

Küsimuste puhul, mida see kliendiandmete töötlemise kord ei reguleeri, tutvuge palun vastava Admiralsi üksuse üldtingimustega, kelle juures te registreerunud olete.

1. Kliendiandmete töötlemise korra rakendamine

1.1 Rakendavate andmekaitseseaduste eesmärgil on Admiralsi üksus, kelle juures te registreerunud olete, www.admiralmarkets.com ja Admirals mobiilirakenduse kaudu kogutud isikuandmete "kontrollija". Kui teil on oma isikuandmete kasutamsie kohta küsimusi, tutvuge palun "Võtke meiega ühendust" osaga selle dokumendi lõpus.

1.2 Seda dokumenti rakendatakse nii isikuandmetele, mis puudutavad isikuid, kes on Admiralsi praegused, endised või potentsiaalsed kliendid kui ka isikuid, kes on seotud Admiralsi praeguste, endiste või potentsiaalsete klientidega, nende seas a) direktorid, ettevõtte sekretärid ja teised meie äriklientide võrdväärsed ametikandjad, b) meie äriklientide esindajad, vahendajad ja peamised tegelikud kasusaajad, c) meie äriklientide töötajad, esindajad, ametnikud või agendid ja d) seadusjärgsed esindajad ja teised isikud, kes on volitatud tegutsema meie klientide nimel.

2. Mõisted

2.1 Klient - iga füüsiline või juriidiline isik, kes on Admiralsiga kliendisuhtes ja kasutab Admiralsi teenuseid aktiivselt või on seda kasutanud kuni kliendisuhte lõpetamiseni. Potentsiaalne klient on füüsiline või juriidiline isik, kes kavatseb Admiralsi teenuseid kasutada ja on teinud Dashboardi kaudu esmase registreerumise teenuste kasutamiseks (ilma kliendisuhet sõlmimata). Endine klient on füüsiline või juriidiline isik, kes on kasutanud Admiralsi teenuseid minevikus ja kelle ärisuhe Admiralsiga on mistahes põhjusel lõpetatud.

2.2 Kliendi andmed - Admiralsile teadaolev ja töödeldav informatsioon klientide kohta. Kui käesolev dokument viitab "isiklikuandmetele", tähendab see teavet, milles isiku identiteet on suurel määral ilmne või teavet, mis koos muu asjakohase teabega võib kliendi isiku tuvastada. Kliendiandmete erinevad kategooriad on täpsustatud käesoleva dokumendi punktis 5.

Kliendiandmete töötlemine - kõik kliendiandmetega tehtavad toimingud, sealhulgas kogumine, salvestamine, struktureerimine, hoiustamine, muutmine, edastamine, kustutamine, arhiveerimine jne.

Andmetöötleja - Admirals Group AS juriidilised isikud. Admirals pakub investeerimisteenuseid ja on klientide isikuandmete töötleja nende teenuste osas. Juhul, kui kliendil on kauplemiskontod mitmetes Admirals investeerimisühingutes, on kontsernis rohkem kui üks andmetöötleja.

2.5 Volitatud töötleja - Admiras võib kasutada kliendiandmete töötlemiseks ka väljaspoolt volitatud andmetöötlejat, kellega on sõlmitud vastavad teenuse osutamise lepingud, mis põhinevad Admiralsi poolt kehtestatud kliendiandmete kaitse juhistel.

3. Turundusega seotud e-kirjadega tellimine

Esmasel registreerimisel Dashboardis on isikul võimalus valida, kas ta soovib saada turundusega seotud e-kirju (ettevõtte uudised, kampaaniate info ja muud olulised uudised klientide teadlikkuse suurendamiseks finantsturgude kohta jne) enda poolt esitatud e-posti aadressile. Valikut saab muuta ka igal ajal Dashboardis "Tellimuste" alt. Uudiskirjadest on võimalik loobuda ka e-postis oleva uudiskirja all oleva lingi kaudu.

4. Kliendiandmete kogumise eesmärgid ja seaduspärasus

4.1 Teie isikuandmeid töödeldakse seaduspäraselt, ausalt ja läbipaistval viisil järgmistel alustel:

4.1.1 Teiega lepingu sõlmimine ja selle täitmine: Kui teil on Admiralsis konto või olete registreerunud Dashboardis, on meie õiguslik alus teie isikuandmete töötlemiseks see, et see on vajalik Admiralsi üldtingimuste rakendamiseks ja pakkumaks teile teie soovitud teenust. Sealhulgas on meie platvormile ligipääsu võimaldamine, maksete töötlemine ja tehingute täitimine.

4.1.2 Juriidilised kohustused ja õigustatud huvid: Töötleme isikuandmeid, kui see on vajalik, et Admirals oleks kooskõlas juriidiliste ja regulatiivsete kohustustega, mis meile rakenduvad ja samuti kui see on vajalik meie äritegevust puudutavate õigustatud huvide puhul, juhul kui need huvid ei riku teie huve, põhiõiguseid ega -vabadusi.

4.2 Teie isiklikku teavet kogutakse järgnevatel põhjustel:

4.2.1 Identiteedikontroll. Admirals on kohustatud enne kliendisuhte sõlmimist ja isikule kauplemiskonto loomist kontrollima isiku identiteeti. Admiralsil on õigus kasutada selleks lepinguliste kolmandate osapoolte teenuseid, kes tema nimel viivad läbi identiteedikontrolli.

4.2.2 Profiili moodustamiseks. Kui Admirals on kliendi taotluse reaalse kauplemiskonto avamiseks üle vaadanud ja heaks kiitnud, loob Admirals õigusliku kohustuse täitmiseks kliendi kohta profiili. Enne kliendisuhte sõlmimist peab Admirals rakendama KYC-i (Know-Your-Client) põhimõtteid, et ära hoida pahatahtlikke tegevusi nagu näiteks rahapesu või terrorismi rahastamist; ning täitma muid seadusest tulenevaid kohustusi.

4.2.3 Kliendi investeerimisalaste teadmiste hindamiseks. Admirals peab hindama klientide investeerimisalaseid teadmisi, kogemusi ja asjatundlikkust, et hinnata pakutava teenuse sobivust ja asjakohasust kliendile.

4.2.4 Koolitustel osalemine ja kampaaniatest osavõtmine - Kliendiandmeid töödeldakse veebikoolitustele või seminaridele registreerimisel või Admiralsi kampaanialehtedel, mis nõuavad registreerimist, kuna Admirals vajab kliendi isikuandmeid oma teenuste osutamiseks ja kohustuste täitmiseks. Kõigil sellistel juhtudel kogutakse kliendiandmeid registreerumisvormi kaudu, mis esitatakse registreerimiseks ja mille järgi luuakse sisselogimise andmed Dashboardi jaoks.

4.2.5 Ettevõttesisesed ärieesmärgid ja arvepidamine. Admirals peab töötlema klientide isikuandmeid, et järgida oma juriidilisi kohustusi ja ettevõttesiseste ärieesmärkide tõttu. Admirals peab arvet selleks, et tagada kliendipoolne kohustuste täitmine, mis on välja toodud asjakohase Admirals investeerimisühingu üldtingimustes.

4.2.6 Tehingute aruandlus. Admirals on kohustatud korrapäraselt aru andma vastavatele asutustele turuosa toodete ja kliendigruppide teenuste ning muude finantsandmete kohta.

4.2.7 Turundus. Admirals võib kasutada kliendi andmeid, näiteks asukohta või kauplemise ajalugu, selleks, et edastada kohandatud infot (näiteks uudiseid, analüüse, uuringud, aruandeid, kampaaniaid ja koolitusvõimalusi) kliendi e-posti aadressile. Kliendil on alati võimalus loobuda sellise sisu saamisest.

4.2.8 Admiralsi toodete ja teenuste täiustamine. Admirals võib aeg-ajalt kasutada klientide andmeid, et aidata analüüsida ja parandada oma tooteid ja teenuseid.

4.2.9 Päringute või vaidluste uurimine ja lahendamine. Admirals võib tekkida vajadus kasutada kogutud kliendiandmeid, et järgida kohaldatavaid seadusi, kohtuotsuseid või muid kohtumenetlusi või kohaldatavate reguleerivate asutuste nõudeid. Isikuandmeid saab töödelda ka kliendiga seotud vaidluste lahendamiseks.

4.2.10 Kliendiuuringuteks. Admirals võib klientide tagasiside saamiseks saata kliendiküsitlusi, kuna on õigustatud huvi saada klientide tagasisidet selleks, et tagada oma klientidele parim teenus.

4.2.11 Veebilehe andmete analüüsiks. Palun tutvute detailse ülevaatega veebilehe andmete analüüsist Admirals küpsiste kasutamise korra alt.

4.2.12 Turvalisus. Kui klient siseneb Admiralsi ruumidesse, võib Admirals kaameraga salvestada kliendi pildi turvalisuse huvides. Admirals võib kasutada ka kliendiandmeid ka selleks, et pidada järge, kes millal on Admirals ruumidesse sisenenud. Seda tehakse põhjusel, et Admirals on seaduslik huvi säilitada turvaline töökeskkond.

5. Kliendiandmete kategooriad

Kliendiandmeid võib koguda kliendilt, kliendi poolt kasutatavate teenuste andmetest ja välistest allikatest, nagu avalikud ja erasektori registrid. Admiralsil on õigus ja kohustus oma tegevusvaldkonnast tulenevalt kontrollida andmebaasis sisalduvate kliendiandmete täpsust, paludes kliendil perioodiliselt enda kohta käivad andmed läbi vaadata ja/või uuendada või kinnitada. Admirals ei kogu kliendi kohta tundlikku teavet. Kliendiandmete kategooriad, mida Admirals peamiselt kogub ja töötleb, on järgmised:

5.1 Identifitseerimisandmed - nagu näiteks nimi, sünniaeg, isikukood ja andmed isikut tõendava dokumendi kohta (näiteks passi või ID-kaardi koopia).

5.2 Kontaktandmed - näiteks füüsiline aadress, e-posti aadress, telefoninumber ja suhtluskeel.

5.3 Pereandmed - näiteks teave kliendi perekonna, pärijate ja muude seotud isikute kohta (ainult juhtudel, kui klient on seotud poliitiliselt avalikustatud isikuga või kui klient on surnud).

5.4 Professionaalsed andmed - näiteks hariduse ja töötamise andmed.

5.5 Finantsandmed - näiteks tulud, varad ja kohustused, mis on kogutud selleks, et mõista kliendi ressursse ja kauplemistegevust (mistahes ebaseadusliku tegevuse ennetamiseks).

5.6 Andmed varade või rikkuse päritolu kohta - näiteks andmed kliendi tehingupartnerite ja äritegevuse kohta (näiteks rahapesu või terrorismi rahastamise ennetamiseks).

5.7 Andmed, mis võimaldavad Admiralsil teostada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alaseid hoolsusmeetmeid ja tagavad vastavuse rahvusvahelistele sanktsioonidele, sealhulgas ärisuhete eesmärk, tõelised kasusaajad ja kas klient on poliitiliselt avalilkustatud isik.

5.8 Andmed kliendi maksuvabastuse kohta - näiteks elukohariik, maksukohustuslase number ja kodakondsus.

5.9 Side- ja tegevusandmed - näiteks visuaal- ja/või helisalvestused, mis on kogutud kliendi külastusel Admiralsi filiaalides, sealhulgas andmed, mis on seotud kliendi külastusega Admiralsi veebilehtedel ja Dashboardis.

5.10 Admiralsi teenustega seotud andmed - näiteks andmed lepingute täitmise või täitmatajätmise kohta, teostatud tehingud, esitatud taotlused, päringud, kaebused ja rakendatud teenustasud.

5.11 Andmed harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta - näiteks andmed eelistuste, teenuste kasutamise ja rahulolu, kasutatavate teenuste, isiklike seadistuste, kliendiuuringute vastuste kohta jne.

5.12 Kampaaniates osalemise andmed - näiteks mängudes ja kampaaniates osalemisel kogutud punktid ja võidetud auhinnad.

5.13 Andmed kliendistaatuse, asjatundlikkuse taseme ja varasema finantsturgude kogemuse kohta - sealhulgas kliendi investeeringutealased teadmised ja kogemused, investeerimiseesmärgid jne.

6. Admiralsiga ühenduse võtmine e-posti teel või Live Chati (reaalajas veebivestluse) kaudu

Kui saadate Admiralsile kirja (lehekülje "Võta ühendust" kaudu) või kasutate Live Chat funktsiooni, võidakse isikult küsida täiendavaid isikuandmeid, näiteks nimi või e-posti aadress. Neid andmeid kasutatakse kliendi päringule vastamiseks ja kliendi identiteedi kontrollimiseks. E-kirjad on salvestatud Admiralsi standardses kontaktide sisesüsteemis, mis on turvaline ja millele ei pääse ligi ettevõttevälised volitamata osapooled.

7. Kliendiandmete saajad

Vajadusel jagatakse kliendiandmeid teistele adressaatidele, näiteks:

7.1 Ametivõimud, nagu õiguskaitseorganid, kohtutäiturid, notarid, maksuhaldurid, järelevalveasutused ja rahapesu andmebürood.

7.2 Admirals Group AS juriidilised isikud. Admiralsi ettevõtteid toetavad mitmesugused Admirals Groupi meeskonnad ja funktsioonid. Admirals võib vajadusel isikuandmeid kättesaadavaks teha teenuste pakkumiseks, kauplemisplatvormide haldamiseks, müügiks ja turustamiseks, kliendi- ja tehnilise toe jaoks. Kõik Admiralsi töötajad peavad isikuandmete töötlemisel järgima andmete privaatsuse ja turvalisuse põhimõtteid. Admirals võib töödelda isikuandmeid veebilehel ja Dashboardis järgmistes riikides: Eestis, Ühendkuningriigis, Küprosel ja Austraalias.

7.3 Asutused, mis pakuvad finantsteenuseid, näiteks pangad, maksesüsteemid, kauplemistegevuses, arveldus- ja aruandlustsüklis osalevad asutused (näiteks reguleeritud turud, mitmepoolsed kauplemissüsteemid, organiseeritud kauplemissüsteemid, kauplemisteabehoidlad, kohalikud ja välismaised maaklerid).

7.4 Audiitorid, juriidilised ja finantsnõustajad või mistahes muu Admiralsi poolt volitatud töötleja.

7.5 Kolmandad isikud, kes haldavad registreid (näiteks krediidiregistrid, rahvastikuregistrid, äriregistrid, väärtpaberiregistrid või muud kliendiandmete valdajad või vahendajad).

7.6 Võlgade kogujad nõuete, kohtunike, pankroti või maksejõuetuse haldurite loovutamisel.

7.7 Muud Admiralsi teenuste osutamisega seotud isikud, näiteks arhiveerimise ja postiteenuste pakkujad.

7.8 Admirals võib klientide andmete töötlemiseks kasutada teisi volitatud töötlejaid. Sellistel juhtudel võtab Admirals kasutusele vajalikud meetmed tagamaks, et sellised andmetöötlusprotsessorid töötlevad Admiralsi juhendamisel klientide andmeid piisavate turvameetmetega.

7.9 Admirals võib jagada kliendiandmeid Admiralsi äritegevuse, vara või aktsiate või nende osade ühinemise, müügi, ümberkorraldamise, omandamise, ühisettevõtmise, loovutamise, üleandmise või muu paigutuse korral (sealhulgas seoses pankroti või muu sarnase menetluse puhul).

8. Sinu õigused

Tulenevalt kehtivatest seadustest, võivad teil olla teatud õigused ja kaitsed seoses isikuandmetega, mida me kogume ja töötleme. Taoliste õiguste puhul, juhul kui need kehtivad, esinevad piirangud ning teatud olukordades ei ole meil kohustust või me ei ole võimelised teie soovile vastu tulema või teeme seda vaid osaliselt. Admirals annab endast parima, et vastata taotlustele seoses isikuandmete töötlemisega ning vajaduse korral võimaldada kasutada teil oma õigusi vastavalt kehtivatele seadustele.

8.1. Teil on õigus taotleda ligipääsu või koopiaid oma isikuandmetest masinloetavas vormingus. Teil on samuti õigus taotleda informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta. Enne sellise ülevaate saatmist võib Admirals paluda isikul tõendada oma identiteeti, et vähendada identiteedipettuste ohtu.

8.2. Kui Admiralsi poolt kogutud isikuandmed on ebatäpsed või mittetäielikud, on teil õigus nõuda Admiralsil neid korrigeerida. Admirals võib nõuda lisateavet ja -dokumente, mis on vajalikud andmete muutmise kinnitamiseks.

8.3. Teil on õigus olla vastu või taotleda, et me piiraks teatud töötlemist, näiteks turunduse eesmärgil. Te saate muuta oma eelistusi taolise teabevahetuse osas Dashboardis "Liitumised" all.

8.4 Teil võib olla õigus paluda Admiralsil (õigustatud põhjustel) kustutada tema valduses olevad isikuandmed. Isikuandmete kustutamise taotlemine toob kaasa konto(de) sulgemise, isikuandmete eemaldamise andmetöötlusest ning kliendisuhte lõpetamise. Admirals on siiski kohustatud säilitama isikuandmed, et olla vastavuses seaduste, regulatiivsete nõuete ja sisemiste vastavusnõuetega, mis on seotud andmete säilitamisega. Admirals säilitab andmed vähemalt viis aastat pärast kliendisuhte lõpetamist, välja arvatud juhul, kui seaduses on ette nähtud teisiti. Mitteasjakohased kliendiandmed kustutatakse või hävitatakse.

8.5 teil on õigus saada Admiralsi omanduses olevaid isikuandmeid, eeldusel, et Admiralsil on see struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning korduvkasutada seda mujal või paluda Admiralsil edastada need andmed kliendi poolt valitud kolmandale osapoolele. Andmete edastamisel kolmandale osapoolele tuleb kliendilt saada selge tõendatud kirjalik nõusolek.

8.6 Teil on õigus esitada kaebus teie isikuandmete töötlemise kohta Admiralsis. Saate seda teha e-posti teel: dpo@admiralmarkets.com. Teatud juhtudel ei ole me kohustatud või suutelised teie soovile vastu tulema või teeme seda vaid osaliselt. Kui leiate, et me ei ole teie muresid piisavalt käsitlenud võib teil olla õigus esitada kaebus teie elukohajärgsele andmekaitse järelevalveasutusele.

9. Automatiseeritud otsuste tegemine

Kui Admirals on teinud otsuse kliendi kohta, mis põhineb ainult automatiseeritud protsessil (nt automaatse profiilimise teel), mis mõjutab kliendi võimalust kasutada pakutavaid teenuseid või millel on kliendile mõni muu oluline mõju, võib klient paluda mitte seda teha kui Admirals ei suuda kliendile näidata, et selline otsus on vajalik enda ja kliendi vahelise lepingu sõlmimiseks või täitmiseks. Isegi kui otsus on vajalik kliendisuhtega seotud kohustuste täitmiseks, võib klient otsuse vaidlustada ja nõuda inimese sekkumist. Andmetöötlussüsteemi poolt tehtud automaatsed otsused ilma kliendi osaluseta on lubatud ainult seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

10. Organisatsioonilised, füüsilised ja IT-turvalisuse meetmed

Admirals tagab kehtivate seaduste raames, et klientide andmed on kaitstud asjakohaste tehniliste ja korralduslike meetmetega vältimaks volitamata juurdepääsu, andmete ebaseaduslikku töötlemist või avalikustamist, juhuslikku kadumist, muutmist või hävitamist. Admirals peab rakendama kliendiandmete kaitse ja töötlemise jälgimiseks organisatsioonilisi, füüsilisi, infotehnoloogilisi ja muid vajalikke turvameetmeid. Muuhulgas hõlmavad sellised turvameetmed järgmisi tegevusi:

10.1 Admiralsi sise-eeskirjades sätestatud nõuete järgimine, mis on seotud kliendiandmete töötlemise, registreerimise ja salvestamisega ning nende nõuete täitmise kontrollimine.

10.2 Admiralsi töötajatel on luba pääseda ligi ainult nendele kliendiandmetele kliendi andmebaasist, mis on vajalik tööülesannete täitmiseks.

10.3 konfidentsiaalsuse kohustuse kehtestamine Admiralsi klientide andmete töötlemise eest vastutavatele töötajatele.

10.4 andmete omavoliline töötlemine (kaasa arvatud salvestamine, muutmine, kustutamine, lugemine, kopeerimine, (ülekandmine), dokumentide omavoliline transportimine ja või mis tahes muu omavoliline (ametikohustustest mittetulenev) andmete kasutamine) on keelatud.

10.5 Andmete edastamisel andmeside seadmete või dokumentide transpordi abil rakendatakse piisavaid turvameetmeid, sealhulgas vajadusel andmete krüpteerimist.

10.6 Igale kliendiandmebaasi kasutajale antakse isiklikud autentimisvahendid, mis võimaldavad neil andmebaasi kasutada.

10.7 Admirals peab rakendama adekvaatseid ja piisavad meetmed tagamaks, et iga andmetöötluse toiming jätab jälje, mis võimaldaks hiljem operatsiooni läbiviinud isiku tuvastamist, operatsiooni olemust ja aega ning muid asjakohaseid fakte, sealhulgas seda, milliseid andmeid, millal ja kelle poolt salvestati, muudeti või kustutati; milliste andmetega andmetöötlusprotsessis tutvuti või milliseid andmeid edastati. Andmete või dokumentide muudatuste tegemiseks on võimalik andmete sisu taastada enne muudatuste tegemist. Andmete taastamine enne muudatusi on võimalik peale mistahes muudatuste sisseviimist andmetes või dokumentides.

10.8 Isikuandmeid, mida klient pakub seoses Dashboardis kasutajaks registreerimisega, klassifitseeritakse registreeritud informatsiooniks. Registreeritud teave on mitmel viisil kaitstud. Kliendid saavad juurdepääsu Dashboardile endai poolt valitud kasutajanime (kliendi e-posti) ja salasõna abil. Klient on kohustatud tagama, et sisselogimine ja parool on teada ainult kliendile endale.

10.9 Teabe edastamine tavalise e-posti teel ei pruugi alati olla täiesti turvaline. Admirals aga teeb kõik endast oleneva, et kaitsta klientide isikuandmeid, kuid ei saa tagada kliendiandmete turvalisust, mis edastatakse e-posti teel; mistahes infoedastus on klientide enda risk. Kui kliendiinfo on jõudnud Admiralsini, teeb ta vajalikke samme ja kasutab turvafunktsioone, et takistada volituseta kolmandate isikute juurdepääsu kliendiinfole.

11. Alaealised

Me ei osuta teenuseid kasutajatele, kes on nooremad kui 18-aastased või alla kasutaja elukohajärgse jurisdiktsiooni õiguslikult pädeva teadva nõusoleku andmise vanuse ("alaealised"). Me ei kogu ega töötle muul viisil teadlikult alaealiste või alaealiste kohta käivaid isikuandmeid. Kui olete alaealine, ei tohiks te kasutada ühtegi meie teenust ega anda meile isikuandmeid. Kui saame teada, et alaealine on meiega teavet jaganud, kustutame selle koheselt.

12. Töötlemise geograafiline piirkond

12.1 Meie teenuste kasutamisel töödeldakse ja säilitatakse teie isikuandmeid EL/EMP ja teistes riikides, sealhulgas Ühendkuningriigis. Admirals AU Pty Ltd all hoitavaid kliendiandmeid töötleb Admirals Groupi teise üksuse volitatud töötleja Admirals AS Eestis.

12.2 Meie ja meie teenusepakkujad võime teie teavet edastada või talletada või neile juurdepääsu võimaldada jurisdiktsioonides, mis ei pruugi pakkuda teie koduriigi jurisdiktsiooniga samaväärset andmekaitse taset. Kui edastame isikuandmeid EL-ist/EMP-st või Ühendkuningriigist riikidesse väljaspool EL-i/EMP-d või Ühendkuningriiki, mida ei tunnustata piisavat andmekaitset pakkuvatena, pakume asjakohaseid kaitsemeetmeid, näiteks ettevõtetevahelised lepingud, mis põhinevad standardsetel lepingutingimustel, mille on välja andnud Euroopa Komisjon vastavalt Euroopa Liidu seadustele.

12.3 Soovi korral võib klient saada lisateavet kliendiandmete edastamise kohta väljaspool Euroopa Liitu/Euroopa Majanduspiirkonda.

13. Oluline info Lõuna-Aafrika elanikele

Admirals kogub ja töötleb isikuandmeid selles dokumendis mainitud põhjustel, nagu on sätestatud järgnevates dokumentides: Protection of Personal Information Act (POPIA), Promotion of Access to Information Act (PAIA)ja Financial Intelligence Centre Act (FICA).

14. Võtke meiega ühendust

14.1 Kui teil on küsimusi isikuandmete töötlemise kohta Admiralsis või soovite kasutada õigusi, mis on toodud välja selle dokumendi lõigu 8 all, siis palun võtke ühendust Admiralsi ametisse määratud andmekaitseametnikuga posti teel: Dramas 2, 1. korrus, 1077 Nikosia, Küpros; või e-posti aadressil: dpo@admiralmarkets.com, märkega "FAO: Data Protection Officer". Juhime tähelepanu, et võime küsida teilt lisainformatsiooni, et teie isik kinnitada enne, kui lubame teil teatud õiguseid kasutada.

14.2 Admiralsi investeerimisühingute üldised kontaktandmed on saadaval Admiralsi veebilehel: www.admiralmarkets.com, valides lehe "Võta ühendust".