Salvesta PDF Prindi

TELLIMUSTE TÄITMISE POLIITIKA

Kehtib alates 01.09.2019


Admiral Markets Cyprus Ltd on Küprose Vabariigis asutatud (Registreerimistunnistus nr HE 310328) the Department of Registrar of Companies and Official Receiver kaudu. Admiral Markets Cyprus Ltd on volitatud ja seda reguleerib Küprose Väärtpaberite ja Börsikomisjo (Litsentsi Nr 201/13) ning see tegutseb Turgude Finantsinstrumentide Direktiivi (MiFID II) alusel.

1. Sissejuhatus

1.1 Pärast Turgude Finantsinstrumentide Direktiivi (MiFID II) rakendamist Euroopa Liidus ja selle ülevõtmist Küprosel seadusega 87 (I) / 2017 peab Ettevõte esitama oma Klientidele ja potentsiaalsetele Klientidele Tellimuste Täitmise Poliitika (edaspidi „Tellimuste Täitmise Poliitika“).

2. Üldsätted

2.1 Poliitikat kohaldatakse Ettevõtte suhetes Tava- ja Professionaalsete klientidega (välja arvatud Kliendid, kes on klassifitseeritud Nõuetele Vastavaks Vastaspooleks).

2.2 Käesolevas Tellimuste Täitmise Poliitikas sätestatakse tingimused ning põhimõtted, mille alusel Admiral Markets Cyprus Ltd võtab vastu ja edastab Tava- ja Professionaalsetele klientidele finantsinstrumentides korraldusi („Tellimus“).

2.3 Admiral Markets Cyprus Ltd võtab kasutusele kõik olemasolevatel ressurssidel põhinevad mõistlikud meetmed, et tagada klientide korralduste täitmiseks parim vastuvõtt ja edastamine.

2.4 Seoses Admiral Markets Cyprus Ltd noteeritud finantsinstrumentidega tehtavate tehingutega peab Klient mõistma, et kauplemine ei toimu reguleeritud turul ega Mitmepoolses Kauplemiskeskkonas. Kõik Klientide korraldused suunatakse automaatselt tellimuste täitmise organite juurde, mis suudab Ettevõtte hinnangul tagada parima tehingu täitmise, kusjuures Admiral Markets Cyprus Ltd tegutseb Agendina.

2.5 Kõik Admiral Markets Cyprus Ltd kliendid on kohustatud tutvuma nende Reeglitega ja veenduma, et Reeglites määratletud põhimõtted oleksid klientidele vastuvõetavad. Admiral Markets Cyprus Ltd peaks korralduste vastuvõtmisel ja edastamisel võimaluste piires neid reegleid järgima.

Tehingute tüübid

Kliendile antakse võimalus esitada Admiral Markets Cyprus Ltd juures järgmised Tellimuse edastamise korraldused:

3.1 Klient esitab „turu tellimuse“, mis on koheselt täidetud tellimus Täitmiskohalt saadud hinna alusel.

3.2 Klient esitab „ootel oleva korralduse“, mis on hiljem täidetav korraldus Kliendi määratud hinnaga. Täitmiskoht jälgib ootel olevat korraldust ja kui Täitmiskoha poolt pakutav hind jõuab kliendi määratud hinnani, täidetakse korraldus selle hinnaga. Saadaval on järgmist tüüpi ootel tellimusi: Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop.

3.3 Kinnitatud avatud või suletud positsiooni ei saa Klient tühistada ega muuta. Korraldusi saab esitada, täita, muuta või eemaldada ainult kauplemisaja jooksul. Kliendil ei ole õigust muuta Stop Loss, Take Profit tasemeid ja Ootel Olevaid Korraldusi, kui hind on jõudnud tellimuse täitmise tasemeni, ja kui see on asjakohane.

3.4 Admiral Markets Cyprus Ltd-l on õigus ajutiselt või jäädavalt piirata võimalike korralduste tüüpe, mida võidakse anda mis tahes konkreetsele finantsinstrumendile, isegi kui konkreetne finantsinstrument pakub suuremat valikut toetatud korralduste tüüpe.

4. Konkreetsed juhised Klientide poolt

4.1 Kui Klient annab konkreetse juhise, kuidas tema korraldust või osa sellest tuleks täita, teostatakse tehing vastavalt kliendi juhisele.Kliendi konkreetsete juhiste esitamine Admiral Markets Cyprus Ltd-le võib takistada Admiral Markets Cyprus Ltd-d järgimast reeglites sätestatud põhimõtteid ja protsesse, mille eesmärk on klientidele võimalikult hea tulemus.

4.2 Kui Tavakliendiga sõlmitakse investeerimisteenuste või investeerimise lisateenuste osutamise leping punktis 4.1 osutatud reeglite järgi, hoiatab Admiral Markets Cyprus Ltd klienti, et kliendilt saadud konkreetsed juhised võivad takistada Admiral Markets Cyprus Ltd-l asjakohaste juhiste sisu osas võtmast vastu meetmeid, mille ta on välja töötanud ja rakendanud klientide korralduste parima täitmise reeglites, et saavutada parim tulemus asjakohaste korralduste täitmises.

4.3 Admiral Markets Cyprus Ltd-l on õigus ajutiselt või jäädavalt piirata võimalike Korralduste tüüpe, mida võidakse anda mis tahes konkreetse finantsinstrumendi kohta, isegi kui konkreetne finantsinstrument pakub suuremat valikut toetatud korralduste liike.

5. Tellimuste parima täitmise olulised tegurid

5.1 Admiral Markets Cyprus Ltd võtab oma klientide jaoks parima võimaliku tulemuse saavutamiseks kasutusele kõik meetmed, võttes arvesse Klientide korraldusi Ettevõtte noteeritud hindade alusel:

5.1.1 Kogu arvestus (finantsinstrumendi hinna ja täitmisega seotud kulude summa, sealhulgas kõik Kliendi kulud, mis on otseselt seotud korralduse täitmisega, näiteks kauplemiskoha tasud, arveldamine ja arveldamine tasud ja muud tellimuse täitmisega seotud kolmandatele isikutele makstavad tasud);

5.1.2 täitmise ja arveldamise kiirus;

5.1.3 täitmise ja arveldamise tõenäosus;

5.1.4 Korralduse ja tehingu liik ning suurus ja selle mõju turule;

6. Parima täideviimise Kriteeriumid

6.1 Admiral Markets Cyprus Ltd määrab ülaltoodud Parimate Täitmiste Tegurite suhtelise tähtsuse, kasutades oma ärilist hinnangut ja kogemusi turul kättesaadava teabe valguses ning võttes arvesse allpool kirjeldatud kriteeriume:

 • Kliendi omadused, sealhulgas kliendi liigitamine kas Tava- või Professionaalseks kliendiks;
 • Kliendi tellimuse omadused;
 • Selle korralduse alla kuuluvate finantsinstrumentide omadused;
 • Täitmiskohtade omadused, kuhu seda korraldust saab suunata.

6.2 Tavaklientide jaoks määratakse parim võimalik tulemus kogu tasu arvestuses. Kogu tasu on finantsinstrumendi hinna ja täitmisega seotud kulude summa, sealhulgas kõik kliendi kantud kulud, mis on otseselt seotud korralduse täitmisega, näiteks kauplemiskoha tasud, arveldustasud ning muud tellimuse täitmisega seotud kolmandatele isikutele makstavad tasud.

6.3 Professionaalsetele klientidele määratakse parim võimalik tulemus samuti kogumaksumuse alusel. Kui meil on mõne konkreetse korraldusega seoses põhjust arvata või kui klient arvab, et korralduse olemuse või kliendiga seotud tegurite või muude tegurite, nagu näiteks täitmise kiirus ja tõenäosus ning arveldamine on olulisemad, võime neid tegureid täitmisel arvesse võtta. Sellisel juhul hindame, kas tehingu täitmine kogumaksumuse alusel tagaks kiire ja täieliku tehingu täitmise. Kui see ei ole tagatud, siis hindame, kas korralduse osaline täitmine oleks kliendile kasulikum kui täielik täitmine täitmise tõenäosuse ja arveldamise kriteeriumite alusel. Kui mitte, siis kasutame tehingu täitmise ja arveldamise kriteeriumeid. Samuti hindame täitmisaja (kiiruse) võimalikku negatiivset mõju kliendile ja kaasneva kahju riski ulatust. Kui kahju ületab kogumaksumuse alusel saavutatavat kasu, kasutatakse kiiruse kriteeriumit.

7. Täitmiskohad

7.1 Täitmiskohad on Üksused, kellele korraldused esitatakse. Finantsinstrumentide tellimuste täitmisel tegutseb Admiral Markets Cyprus Ltd Agendina, seetõttu on täitmiskohaks mõni kolmas finantsasutus (ed).

7.2 Admiral Markets Cyprus Ltd Täitmiskoht on Admiral Markets AS, kes otsib otseseid likviidsus- ja hinnavooge mitmetelt likviidsuse pakkujatelt.

7.3 Klient tunnistab, et Finantsinstrumentidega tehtud tehingud läbi Admiral Markets Cyprus Ltd ei toimu tunnustatud börsil, pigem tehakse neid börsiväliselt (OTC) ja sellisel moel võivad kliendidsattuda reguleeritud börsitehingutega võrreldes suurtemate riskide alla.

7.4 Admiral Markets Cyprus Ltd tugineb ülaltoodud teguritele ja nende olulisele tähtsusele tuginedes ülaltoodud faktoritele. Admiral Markets Cyprus Ltd poliitika on säilitada sellised sisemised protseduurid ja põhimõtted, et tegutseda oma klientide huvides ja pakkuda neile parimat võimalikku tulemust nendega suheldes.

8. Käesoleva Poliitika läbivaatamine ja muutmine

8.1 Admiral Markets Cyprus Ltd hindab regulaarselt ja vähemalt kord aastas, kas kauplemiskohtade, maaklerite ja vastuvõetud reeglite valik on piisav, et saavutada Klientidele korralduste täitmisel parim tulemus.

8.2 Hindamise käigus vaatab Admiral Markets Cyprus Ltd läbi järgmise:

 • kas klientide jaoks on võimalik saavutada parem tulemus korralduste täitmisega teistes traditsioonilistes kauplemiskohtades või edastada Korraldusi teistele või täiendavatele maakleritele;
 • kas kauplemiskoht, kus arveldamise tõenäosus on kõige suurem, annab kliendile üldiselt parima tulemuse.

8.3 Maaklerite hinnang peab põhinema järgmistel kaalutlustel:

 • Reeglite punktis 3 nimetatud põhimõtted;
 • maakleri kasutatavad kauplemiskohad;
 • maakleri teadlikkus ja mõistmine Admiral Markets Cyprus Ltd klientide soovidest ja prioriteetidest;
 • milliseid muid teenuseid, nagu nõustamine ja analüüs, saab maakler pakkuda Admiral Markets Cyprus Ltd klientidele;
 • kas Admiral Markets Cyprus Ltd on maakleriga tuttav ja usaldab maaklerit;
 • kuidas sõnastatakse maakleri parimad täitmise reeglid ja kuidas kliente reeglitest teavitatakse.

8.4 Reeglite muudatused avaldatakse Admiral Markets Cyprus Ltd veebisaidil www.admiralmarkets.com.cy. Muudatusi kohaldatakse alates veebis avaldamise kuupäevast.

9. Kliendi Nõusolek

9.1 Kliendiga ärisuhte loomisel peab Admiral Markets Cyprus Ltd hankima kliendi eelneva nõusoleku selle Poliitika kohta. Samuti peab Admiral Markets Cyprus Ltd saama kliendi eelneva selgesõnalise nõusoleku enne, kui ta täidab või edastab oma korralduse täitmiseks väljaspool reguleeritud turgu või mitmepoolset kauplemissüsteemi. Admiral Markets Cyprus Ltd võib ülaltoodud nõusoleku saada üldlepingu vormis.

9.2 Käesolev Tellimuse Täitmise Poliitika on osa meie tingimustest, mis on ettevõtte ja selle klientide vahel lepinguliselt siduv leping ja millele on lepingus viidatud.