KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE KORD

Kehtiv alates 08.10.2018

Meie Admiral Markets AS-is (edaspidi AM) mõistame täielikult, kui oluline on kaitsta klientide isikuandmeid. See dokument sätestab privaatsuspoliitika põhimõtted, mis hõlmavad isikuandmete talletamist ja kasutamist. Antud poliitika annab ülevaate järgnevatest:

 1. Tingimused ja mõisted
 2. Üldpõhimõtted
 3. Kliendiandmete töötlemise õiguslik alus
 4. Kliendiandmete kategooriad
 5. Kliendiandmete edastamine
 6. Kliendiandmete edastamine väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda
 7. Automatiseeritud otsused ja profiili analüüs
 8. Kliendiandmete säilitamine
 9. Kliendi õigused
 10. Kliendi õiguste kaitse

Enne AM poolt pakutavate teenuste kasutamist ja mistahes isikuandmete esitamist peaks klient tutvuma ja nõustuma käesolevas dokumendis sätestatud põhimõtete ja tingimustega. Isik nõustub vabatahtlikult antud tingimustega tehes märke vastavasse ruutu esialgse registreerimisvormi täitmisel investeerimisteenuste kasutamiseks Kaupleja Kabinetis.

1. TINGIMUSED JA MÕISTED

1.1 Klient - iga füüsiline või juriidiline isik, kes on avaldanud soovi kasutada, kasutab või on kasutanud AM poolt pakutavaid investeerimisteenuseid kuni kliendisuhte lõppemiseni.

1.2 Kliendiandmed - mistahes informatsioon, sealhulgas AM-le teadaolevad andmed kliendi kohta. AM töötleb juriidilistest isikutest klientide esindajate, kasusaajate ja teiste seotud isikute andmeid seaduses ettenähtud ulatuses. Kliendiandmete erinevad kategooriad on täpsustatud selle dokumendi 4. punktis.

1.3 Kliendiandmete töötlemine - kõik kliendiandmetega tehtavad toimingud, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, struktureerimine, hoiustamine, muutmine, edastamine, kustutamine, arhiveerimine jne.

1.4 Andmetöötleja Admiral Markets kui investeerimisteenuste pakkuja ja klientide isikuandmete töötleja nende teenuste osas.

1.5 Volitatud töötleja ja/või muu kolmas isik - AM võib kasutada kliendiandmete töötlemiseks ka väljaspoolt volitatud andmetöötlejat, kellega on sõlmitud vastavad teenuse osutamise lepingud, mis põhinevad AM poolt kehtestatud kliendiandmete kaitse juhistel. Kolmas isik on mistahes isik, kes ei ole klient või AM.

2. ÜLDPÕHIMÕTTED

2.1 Kliendiandmete töötlemine Admiral Marketsis toimub vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/679 (Isikuandmete kaitse üldmäärus), isikuandmete kaitse seadusele, teistele asjakohastele õigusaktidele ja nendes põhimõtetes sätestatud nõuetele.

2.2 AM kasutab kliendiandmete töötlemiseks volitatud töötlejaid. AM tagab, et need andmetöötlejad töötlevad kliendiandmeid ainult vastavalt AM juhistele ja andmekaite nõuete kohaselt.

2.3 Admiral Marketsil on õigus igal ajal ühepoolselt muuta antud põhimõtteid, teavitades kliente vähemalt 14 päeva ette enne oluliste muudatuste tegemist Admiral Marketsi veebisaidi, e-kirjade või Kaupleja Kabineti kaudu. Küsimustes, mida antud poliitika ei reguleeri, juhildutakse Üldtingimustest.

3. KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS

3.1 AM töötleb kliendiga seotud andmeid, sealhulgas isikuandmeid, järgmistel alustel:

 • klient on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
 • töötlemine on vajalik kliendilepingu täitmiseks, mille üheks osapooleks on klient; või andmesubjekti palvel vajalike sammude tegemiseks enne kliendilepingu sõlmimist;
 • töötlemine on vajalik AM-i seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks;
 • töötlemine on vajalik AM või kolmandate isikute õigustatud huvide kaitseks, välja arvatud olukordades kus sellised huvid ei ole olulisemad Kliendi fundamentaalsetest õigustest ja vabadustest, mis nõuavad personaalsete isikuandmete kaitsmist.

3.2 AM-i õigustatud huve väljendatakse oma äritegevuse edendamisel, pakkudes klientidele paremaid teenuseid ja tooteid, arendades oma tooteid, tagades andme- ja infoturbe ning õigusaktidega sätestatud üldiste juriidiliste kohustuste täitmise.

3.3 Kliendiandmete töötlemise nõusoleku alusel taotleb AM nõusolekut, näiteks asjakohastes taotlustes ja päringutes, ning võimaldab kliendil anda oma nõusoleku vabatahtlikult.

4. KLIENDIANDMETE KATEGOORIAD

4.1 AMil on õigus ja kohustus oma tegevusvaldkonnas kontrollida andmebaasis sisalduvate Kliendiandmete täpsust, paludes korrapäraselt Kliendil kontrollida ja/või parandada ning kinnitada Kliendi andmete õigsust. AM ei kogu kliendi kohta tundlikku teavet.

4.2 AM kogub Kliendiandmeid peamiselt Kliendilt (nt kliendi interaktsiooni käigus kasutatud rakendused ning taotlused) ja Kliendi poolt teenuste kasutamise käigus (nt maksete ja ülekannete teostamine, väärtpaberikorralduste edastamine, lepingute täitmine jne).

4.3 AM saab ja kontrollib kliendi andmeid kolmandatelt isikutelt, näiteks:

 • avalikud ja erasektori registrid (nt rahvastikuregister, äriregistrid, krediidiinfo registrid ja muud volitatud töötlejad). AM kasutab registrite ja volitatud töötlejate poolt saadud andmeid Kliendiandmete kontrollimiseks ja ajakohastamiseks;
 • korrespondentpangad, välismaised maaklerid ja muud äripartnerid, kui Klient on oma äripartnerilt selleks andnud nõusoleku või andmete saatmine on lubatud õigusaktidega. AM kasutab neid andmeid peamiselt selleks, et võimaldada kliendile teenust (nt välismakseid ja investeerimisteenuseid).

4.4 Järgnevalt toome välja kliendiandmete tüübid, kliendiandmete töötlemise peamised eesmärgid ja andmete töötlemise õiguslikud alused:

Kliendiandmed Töötlemise eesmärk Töötlemise õiguslik alus
1. Isikuandmed(nt. nimi, isikukood, sünniaeg, andmed isikut tõendaval dokumendil)

Kliendi identifitseerimine

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenev juriidiline kohustus

2. Kontaktandmed(nt. telefon, e-post, aadress, suhtluskeel)

Kliendisuhtlus

Turundus

Kliendilepingu sõlmimine kliendiga

Nõusolek/õigustatud huvi turundamise vastu

3. Maksuresidentsuse andmed(nt. asukohariik, maksukohuslase number, kodakondsus)

Maksualase teabe kogumine ja aruandlus

Maksuandmete vahetamise seadusest tulenev juriidiline kohustus

4. Tegevusvaldkonna andmed(nt. elukutse, haridus, tööandja andmed)

Kliendi arvelduskonto maksete krediidivõime hindamine

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenev juriidiline kohustus

5. Finantsandmed(nt. sissetulek, kohustused, likviidsed varad, esimese sissemakse planeeritav summa)

Kliendi arvelduskonto maksete krediidivõime hindamine

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenev juriidiline kohustus

6. Andmed kliendi usaldusväärsuse ja varade või rikkuse päritolu kohta(nt. maksete ajaloo andmed; andmed, mis viitavad seostele rahapesu, terrorismi rahastamise või organiseeritud kuritegevusega; andmed tööandja, tehingupartnerite, majandusliku omandiõiguse, sissetulekuallikate kohta; andmed äritegevuse ja seotud isikute kohta; kas kliendi puhul on tegu poliitilise taustaga isikuga)

Hoolsusnõuete täitmine

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenev juriidiline kohustus

7. Andmed kliendi asjatundlikkuse kohta(nt. andmed kliendi investeerimisalaste teadmiste ja kogemuste kohta; haridustaseme, elukutse, investeerimiseesmärkide kohta)

Kliendile pakutava toote, teenuse ja väärtpaberite sobivuse ja sobivuse hindamine ja kliendi eriteadmiste hindamine

Väärtpaberituru seadusest tulenev juriidiline kohustus

8. Väärtpaberitega seotud andmed(nt. väärtpaberitehingud ja tehingukorraldused, väärtpaberite kogus, tehingute maht, tehingute väärtus, LEI kood)

Tehinguaruandlus ja järelevalve seoses turu kuritarvitamise tunnustega ja kahtlastest tehingutest teatamisega

Seadusjärgne kohustus, mis tuleneb Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EÜ) nr 596/2014 (turu kuritarvitamise määrus)

9. Andmed kliendisuhtluse kohta(nt. märkmed kliendi mistahes AM kontori külastuse ja suhtluse kohta elektrooniliste vahendite kaudu)

Hoolsusnõuete täitmine

Turvalisusriskide juhtimine

Väärtpaberituru seadusest tulenev juriidiline kohustus

Õigustatud huvi turvalisusriskide juhtimisel turvalise ja kaitstud töökeskkonna säilitamiseks.

10. Andmed kliendi harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta (nt. kliendistaatus, andmed kasutatavate teenuste kohta, kliendipäringud ja -kaebused, küsitluste tagasiside)

Toodete ja teenuste väljatöötamine

Õiguslik huvi uute toodete ja teenuste väljatöötamise ning olemasolevate toodete täiustamise vastu (nt vigade parandamine, aktiivsemalt kasutatavate teenuste suurema kasutamise hõlbustamine)

11. Andmed kliendi segmendi kohta (nt. demograafilised andmed)

Otseturundus, kampaaniate korraldamine, veebiseminarid ja seminarid.

Õiguslik huvi äriliste ja harivate tegevuste edendamise vastu, pakkudes klientidele sobivaid lahendusi

12. Seadusandlusest tulenevate kohustuste täitmise käigus saadud andmed (nt. andmed, mis pärinevad juurdlusorganite, notarite, maksuhaldurite, kohtute, kohtutäiturite küsitlustest)

Koostöö järelevalveasutuste ja muude avaliku sektori asutustega, nõutavate meetmete rakendamine, näiteks konfiskeerimine

Erinevatest õigusaktidest tulenevate juriidiliste kohustuste täitmine, näiteks rahapesu ja terrorismi rahastamise ennetamise seadus jne

13. Tarbijamängudes ja kampaaniates osalemise andmed (nt. investeerimismängudes või teistes tarbijamängudes võidetud auhinnad ja kampaaniates kogutud punktid)

Kampaania tingimuste täitmine (nt võitude väljaviimine)

Otseturundamine (nt osalejatele kutse saatmine, meeldetuletused jne).

Kliendiga sõlmitud lepingu täitmine

Õigustatud huvi sama või sarnase teenuse turundamise vastu

14. Andmed kliendi perekonna ja/või lähedaste isikute kohta (nt. info kliendi perekonna, pärijate ja teiste seotud isikute kohta - kasutatakse vaid juhul, kui klient on seotud poliitilise taustaga isikuga või kui klient on surnud). Samuti info selle kohta, kas klient on poliitilise taustaga isik.

Hoolsusnõuete täitmine

Pärimisõiguse seadusest tulenev seaduslik kohustus

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenev juriidiline kohustus

15. Andmed kliendi poolt külastatud veebilehe rubriikide kohta

Riskijuhtimine, seire ja uurimine pettuse vastu võitlemiseks (nt maksupettused)

Õigustatud huvi turvariskide juhtimise vastu, pettuste vastu võitlemiseks ja vaidluste lahendamiseks läbi kohtu või kohtuväliselt

4.5 Seoses turundusalase teabega (ettevõtte uudised, kampaaniate info ja muud olulised uudised klientide teadlikkuse suurendamiseks finantsturgude kohta jne) on kliendil õigus valida, kas ta soovib saada vastavat teavet oma e-posti aadressile. Valikut saab muuta ka igal ajal Kaupleja Kabinetis "Tellimuste" alt. Turundusalastest teavitustest on võimalik loobuda ka klikkides e-kirjas olevale vastavale lingile.

5. KLIENDIANDMETE EDASTAMINE

5.1 AM-il on õigus edastada kliendiandmeid järgmistele kolmandatele osapooltele:

 • Õiguskaitseorganid, nagu näiteks kohtutäiturid, notarid, maksuhaldurid, järelevalveasutused ja rahapesu andmebürood taotluse alusel. AM-il on õigus kontakteeruda vastavate asutustega, juhul kui klient rikub kliendilepingut.
 • Teised Admiral Marketsi ettevõtted, kui see on vajalik teenuste pakkumiseks, kauplemisplatvormide haldamiseks, kliendi- ja tehnilise toe jaoks.
 • Asutused, mis pakuvad finantsteenuseid, näiteks pangad, maksesüsteemid; kauplemis-, maksetegevuses, arveldus- ja aruandlustsüklis osalevad asutused (näiteks reguleeritud turud, mitmepoolsed kauplemissüsteemid, organiseeritud kauplemissüsteemid, kauplemisteabehoidlad, kohalikud ja välismaised maaklerid).
 • Audiitorid, õigus- ja finantsnõustajad või mistahes muu Admiral Marketsi poolt volitatud töötleja.
 • Kolmandad isikud, kes haldavad registreid (näiteks krediidiregistrid, rahvastikuregistrid, äriregistrid, väärtpaberiregistrid või muud kliendiandmete valdajad või vahendajad).
 • Muud Admiral Marketsi teenuste osutamisega seotud isikud, näiteks arhiveerimise ja postiteenuste pakkujad.
 • AM võib jagada kliendiandmeid Admiral Marketsi äritegevuse, vara või aktsiate või nende osade ühinemise, müügi, ümberkorraldamise, omandamise, ühisettevõtmise, loovutamise, üleandmise või muu paigutuse korral (sealhulgas seoses pankroti või muu sarnase menetluse puhul).

6. KLIENDIANDMETE EDASTAMINE EMP PIIRKONNAS

6.1 Üldjuhul ei edastata kliendiandmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP). Kui peaks tekkima vajadus seda teha, siis enne andmete saatmist peab AM kontrollima, kas riigis on piisav andmekaitse tase (Euroopa Komisjoni hinnang) ning põhjalikult analüüsima kolmanda isiku sobivust, et tagada turvaline andmeedastus.

6.2 Vastavate kaitsemeetmete puudumisel on AM õigus edastada Kliendiandmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda olukordades, kus andmete edastamine on näiteks vajalik Kliendi ja AM-i vahelise kokkuleppe täitmiseks või kliendi nimel vastuvõetud meetmete rakendamiseks taotluseks (näiteks välismaksete tegemine). AM ei saa tagada, et mõnes teises finantsasutuses või mõnes teises riigis asuva kliendiandmeid töötleva teenuseosutaja jaoks oleksid samad andmekaitsenõuded samal tasemel kui Euroopa Majanduspiirkonnas või mõnes teises piisava andmekaitse tasemega riigis.

7. AUTOMAATNE OTSUSE TEGEMINE JA PROFIILI ANALÜÜS

7.1 Kui AMon teinud otsuse kliendi kohta, mis põhineb ainult automatiseeritud protsessil (nt automaatse profiilimise teel), mis mõjutab kliendi võimalust kasutada pakutavaid teenuseid või millel on kliendile mõni muu oluline mõju, võib klient paluda mitte seda teha kui AM ei suuda kliendile näidata, et selline otsus on vajalik enda ja kliendi vahelise lepingu sõlmimiseks või täitmiseks. Isegi kui otsus on vajalik kliendisuhtega seotud kohustuste täitmiseks, võib klient otsuse vaidlustada ja nõuda inimese sekkumist. Andmetöötlussüsteemi poolt tehtud automaatsed otsused ilma kliendi osaluseta on lubatud ainult seaduses sätestatud tingimustel ja korras. Hetkel ei kasuta AM automatiseeritud otsustusprotsesse.

7.2 Kliendiandmeid kasutatakse profiili analüüsi jaoks käsitsi. AM kasutab pettusevastaseks võitluseks profiili analüüsi turunduse eesmärgil, riskihindamist, et järgida rahapesu tõkestamise ja terrorismi rahastamise ja tehingute seire nõudeid. Selline andmetöötlus toimub AM-i seadusliku huvi (sealhulgas turunduslike eesmärkide) huvides ja samuti selle seaduslike kohustuste täitmisega.

8. KLIENDIANDMETE SÄILITAMINE

8.1 AM ei töötle kliendiandmeid kauem, kui on vajalik töötlemise eesmärkide saavutamiseks, sealhulgas seadusaktidega sätestatud kohustuste täitmiseks, andmete säilitamiseks ja kliendiga sõlmitud kliendilepingutest tulenevate vaidluste või muude potentsiaalsete kaebuste lahendamiseks. Investeerimisteenuste saamiseks liendilepingu sõlminud klientide andmeid säilitab AM vähemalt viis aastat peale kliendisuhte lõppemist, välja arvatud juhul, kui andmete või dokumentide säilitamisele kehtivad seadustest tulenevalt teised tingimused.

8.2 Üldiselt säilitab AM kliendi isikuandmeid tähtaegade lõpuni.

9. KLIENDI ÕIGUSED

9.1 Admiral Markets austab klientide õigusi oma isikuandmetega tutvumiseks ja nende kontrollimiseks. Admiral Markets vastab isikuandmete töötlemise taotlustele ja annab vajaduse korral juurdepääsu isikuandmete parandamiseks või kustutamiseks. Klientidel on võimalik oma esitatud andmeid üle vaadata Kaupleja Kabinetis. Klientidel on õigus:

 • saada infot, kas ja milliseid nende isikuandmeid AM töötleb (nähtav ka Kaupleja Kabinetis) ning kui kaua andmeid säilitatakse;
 • nõuda oma isikuandmete korrigeerimist, kui andmeid on muudetud või need on ebatäpsed (nähtav ka Kaupleja Kabinetis);
 • keelata oma kontaktandmete kasutamist e-posti või telefoni teel uudiskirjade ja pakkumiste saamiseks. Kleint saab muuta oma eelistusi nimetatud teavituste saamiseks Kaupleja Kabinetis, valides "Liitumised". Uudiskirjadest ja pakkumistest on võimalik loobuda ka vajutades e-kirjas olevale vastavale nupule;
 • nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist, kui töötlemine toimub ebaseaduslikult, mis tähendab, et AM-il puudub selliste andmete töötlemise õiguslik alus. AM-il pole õigust kliendiandmeid töödelda, välja arvatud juhul, kui AM-i huvid kaaluvad üles Kliendi õiguste võimalikku piiramist (nt üldiste juriidiliste kohustuste täitmist);
 • nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui AM-il puudub õigus andmeid töödelda või ta teeb seda kliendi nõusoleku alusel ning klient tühistab nõusoleku. Andmeid ei saa kustutada juhtudel, mil AM-il on õigus või kohustus isikuandmeid töödelda (nt. seadustest tulenevate kohustuste, lepingu ja õiguslike huvide täitmiseks). Isikuandmete kustutamise taotlemine toob kaasa kontode sulgemise, isikuandmete eemaldamise andmetöötlusest ning kliendisuhte lõpetamise. AM on siiski kohustatud säilitama isikuandmed, et olla vastavuses seaduste, regulatiivsete nõuete ja sisemiste vastavusnõuetega, mis on seotud andmete säilitamisega;
 • saada koopia oma AM-ile esitatud isikuandmetest, mida töödeldakse nõusoleku aluseks või kliendilepingu täitmiseks, elektrooniliselt loetavas formaadis ja kui see on tehniliselt võimalik, edastada andmed teisele teenusepakkujale. Andmete edastamisel kolmandale osapoolele tuleb kliendilt saada selge tõendatud kirjalik nõusolek. Klient tunnistab, et edastada saab vaid neid andmeid, mis on kogutud kliendilepingu sõlmimisel või kliendi nõusolekul.

9.2 Klient võib kasutada oma õigusi, kontakteerudes AM-iga punkti 10.1 väljatoodud andmete abil. AM peab vastama nõudlusele põhjendamatu viivituseta ja hiljemalt ühe kuu jooksul alates nõude saabumisest. Kui enne nõude rahuldamist on vaja selgitada asjaolusid, küsida lisateavet või teha kontrolle, võib AM pikendada vastamise tähtaega, teavitades klienti.

9.3 Kliendil on õigus oma õiguste kaitseks pöörduda kohtu poole või esitada kaebus oma piirkonnas asuvale andmekaitse asutusele, välja arvatud juhul, kui kohaldatavad seadused näevad ette teistsugust menetlust taoliste küsimuste lahendamiseks. Kliendil on õigus oma õiguste rikkumise puhul pöörduda ka Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või oma piirkonnas asuva kohtu poole.

10. KLIENDI ÕIGUSTE KAITSE

10.1 Kliendid võivad pöörduda AM-i poole seoses päringutega oma õiguste kohta või küsida teisi asjakohaseid andmetöötlust puudutavaid küsimusi. AM kontaktandmed on saadaval AM veebilehel www.admiralmarkets.ee, valides "Kontakt". Kui soovite teha päringu andmete töötlemise kohta, palun võtke ühendust Admiral Marketsi andmekaitseametnikuga, märkides selgelt "FAO: Andmekaitseametnik".

Postiaadress: Maakri 19/21, 10114 Tallinn, Estonia
E-post: compliance@admiralmarkets.com