Privatumo politika

Paskutinį kartą atnaujinta: 2023 m. vasario mėnesį

Šioje Privatumo politikoje paaiškinama, kaip „Admirals Group AS“ ir kiekviena „Admirals Group AS“ narė (toliau bendrai – „Admirals“, „mes“), renka ir kitaip apdoroja klientų ir būsimų klientų asmeninę informaciją per savo svetainę ir mobiliąją programą, kad galėtų teikti savo produktus ir paslaugas. „Admirals“ puikiai supranta, kaip svarbu apsaugoti jūsų asmeninę informaciją, ir esame įsipareigoję tvarkyti asmens duomenis skaidriai ir sąžiningai. Bet kokia mūsų renkama asmeninė informacija naudojama tik tiems tikslams, kuriais mes ją rinkome, ir kaip leidžiama pagal galiojančius teisės aktus.

Ši pPivatumo politika yra reguliariai peržiūrima ir gali būti bet kada keičiama, siekiant užtikrinti, kad ji būtų atnaujinta atsižvelgiant į naujus įsipareigojimus, kylančius iš galiojančių teisės aktų, taip pat su mūsų verslo operacijų ir praktikos pasikeitimais. Bet kokiai mūsų turimai asmeninei informacijai bus taikoma naujausia mūsų privatumo politika. Apie esminius pokyčius būsite informuoti „Admirals“ svetainėje arba elektroniniu paštu, bet raginame periodiškai peržiūrėti šią Privatumo politiką, kad būtumėte visada informuoti apie tai, kaip apdorojame ir saugome jūsų asmeninę informaciją.

Dėl klausimų, kurių nereglamentuoja ši Privatumo politika, žiūrėti atitinkamo „Admirals“ subjekto, kuriame užsiregistravote, bendrąsias sąlygas.

1. Šios Privatumo politikos taikymas

1.1. Pagal taikomus duomenų apsaugos teisės aktus atitinkamas „Admirals„ subjektas, kuriame užsiregistravote, yra asmeninės informacijos, surinktos per mūsų svetainę www.admiralmarkets.com ir mūsų „Admirals Mobile App“, valdytojas. Jeigu turite klausimų dėl savo asmeninės informacijos naudojimo, žiūrėkite šio dokumento pabaigoje esantį skyrių „Kontaktiniai duomenys“.

1.2. Ši politika taikoma asmens duomenims, susijusiems su asmenimis, kurie yra esami, buvę ar būsimi „Admirals“ klientai, taip pat asmens duomenims, susijusiems su asmenimis, susijusiais su esamais, buvusiais ar būsimais „Admirals“ klientais, įskaitant: a) direktorius, įmonės sekretorius ar kitus atitinkamus mūsų verslo klientų individualius pareigūnus, b) mūsų verslo klientų paskirtuosius, tarpininkus ir galutinius tikruosius savininkus c) mūsų verslo klientų darbuotojus, atstovus, pareigūnus ar agentus ir d) teisinius atstovus bei kitus asmenis, įgaliotus mūsų klientų vardu.

Sąvokos

2.1. Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, su kuriuo „Admirals“ sudarė kliento santykius ir kuris aktyviai naudojasi ar yra naudojęsis „Admirals“ paslaugomis, kol nėra nutraukiami jo, kaip kliento, ir įmonės santykiai. Potencialus klientas yra fizinis arba juridinis asmuo, kuris ketina naudotis „Admirals“ paslaugomis ir kuris atliko pradinę registraciją dėl naudojimosi tokiomis paslaugomis „Dashboard“ (nesudarius sutartinių kliento ir įmonės santykių). Buvęs klientas yra fizinis arba juridinis asmuo, praeityje naudojęsis „Admirals“ paslaugomis ir kurio verslo santykiai su „Admirals“ buvo nutraukti dėl bet kokios priežasties.

2.2. Kliento duomenys – informacija apie klientą, kurią žino ir tvarko „Admirals“. Kai šiame dokumente yra minima „asmens informacija“, tai reiškia informaciją, iš kurios galima pagrįstai sužinoti kliento tapatybę. Įvairios kliento duomenų kategorijos yra nurodytos šio dokumento 5 skyriuje.

2.3. Kliento duomenų tvarkymas – bet koks veiksmas, atliekamas su kliento duomenimis, įskaitant rinkimą, įrašymą, sisteminimą, saugojimą, keitimą, persiuntimą, naikinimą, archyvavimą ir t. t.

2.4. Duomenų tvarkytojas – „Admirals Group AS“ priklausantys juridiniai subjektai. „Admirals“ teikia investicines paslaugas ir yra kliento asmens duomenų, susijusių su šiomis paslaugomis, tvarkytoja. Jeigu klientas turi prekybos sąskaitų keliose „Admirals“ investicinėse įmonėse, Grupėje bus daugiau nei vienas Duomenų tvarkytojas.

2.5. Įgaliotas tvarkytojas – „Admirals“ taip pat gali pasitelkti įgaliotus išorės tvarkytojus kliento duomenims tvarkyti, remdamasi sudarytais paslaugų susitarimais, kuriuos reglamentuoja „Admirals“ nurodymai dėl kliento duomenų apsaugos.

3. Su rinkodara susijusių elektroninių laiškų prenumeravimas

Registracijos dėl „Dashboard“ metu asmuo turi teisę pasirinkti, ar nori gauti su rinkodara susijusius elektroninius laiškus (pavyzdžiui, įmonės naujienas, informaciją apie akcijas bei kitas panašias naujienas, kuriomis siekiama gilinti kliento žinias apie finansų rinkas ir t. t.), siunčiamus jo nurodytu elektroniniu paštu. Tokį pasirinkimą galima bet kada pakeisti „Dashboard“, skiltyje „Prenumeratos“. Šių elektroninių laiškų, susijusių su rinkodara, taip pat galima atsisakyti paspaudus jau gautuose elektroniniuose rinkodaros laiškuose esančią nuorodą.

4. Kliento duomenų rinkimo teisėtumas ir tikslai

4.1. Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai šiais pagrindais:

4.1.1. Sutarties su jumis sudarymas ir vykdymas: jeigu turite „Admirals“ paskyrą arba užsiregistravote „Dashboard“, mūsų teisinis pagrindas tvarkyti jūsų asmeninę informaciją yra tas, kad tai būtina norint atitikti „Admirals“ bendrąsias sąlygas ir suteikti jums prašomą paslaugą. Tai apima prieigos prie mūsų platformos palengvinimą, mokėjimų apdorojimą ir sandorių vykdymą.

4.1.2. Teisiniai įsipareigojimai ir teisėti interesai: mes tvarkome jūsų asmeninę informaciją, kai tai būtina, kad „Admirals“ laikytųsi taikomų teisinių ir reguliavimo įsipareigojimų, taip pat kai tai būtina dėl teisėtų interesų, kuriuos turime vykdyti mūsų versle, kur tie interesai nepažeidžia jūsų interesų, pagrindinių teisių ir laisvių.

4.2. Jūsų asmens duomenys renkami dėl šių priežasčių:

4.1 Tapatybės patvirtinimas. „Admirals“ privalo patvirtinti asmens tapatybę prieš sudarydama santykius su klientu ir sukurdama jam prekybos sąskaitą. Šiuo tikslu „Admirals“ gali pasitelkti trečiąsias šalis, kurios jos vardu patikrintų asmens tapatybę.

4.2.2. Profilio sukūrimas. Siekdama laikytis teisinių įsipareigojimų, „Admirals“ sukuria kliento profilį, kai tik „Admirals“ peržiūri ir patvirtina visą paraišką atidaryti Realią prekybos sąskaitą. Prieš sudarydama su Klientu santykius, „Admirals“ turi taikyti „Pažink savo klientą“ (angl. „Know-Your-Client“) principus, kad būtų užkirstas kelias neteisėtam elgesiui, pavyzdžiui, pinigų plovimui ar teroristų finansavimui, taip pat atlikti kitas įstatymų numatytas pareigas.

4.2.3. Kliento žinių apie investavimą vertinimas. „Admirals“ turi įvertinti Kliento žinias apie investavimą, investavimo patirtį bei kompetenciją, kad galėtų nustatyti, ar siūlomos paslaugos Klientui yra tinkamos ir aktualios.

4.2.4. Kursų lankymas ir dalyvavimas akcijose Kliento duomenys bus tvarkomi registruojantis į siūlomus seminarus internetu ar seminarus biure arba patekus į bet kurį „Admirals“ kampanijos puslapį, kuriame reikalinga registracija – kadangi „Admirals“ reikės naudoti kliento asmeninę informaciją savo paslaugoms teikti ir įsipareigojimams vykdyti. Visais tokiais atvejais kliento sutikimas tvarkyti duomenis bus renkamas naudojant registracijos formą, kurią jis naudoja registruodamasis, o tai vėliau sukuria prisijungimo duomenis, leidžiančius patekti į „Dashboard“.

4.2.5. Vidaus verslo tikslai ir apskaita. „Admirals“ turi tvarkyti klientų asmeninę informaciją vidaus verslo ir apskaitos tikslais. Tokia informacija tvarkoma dėl „Admirals“ teisėtų interesų, susijusių su jos teisiniais įsipareigojimais. „Admirals“ taip pat veda apskaitą, kad užtikrintų, jog klientas laikosi savo įsipareigojimų, apibrėžtų atitinkamos „Admirals“ investicinės įmonės Veiklos sąlygose.

4.2.6. Ataskaitų apie sandorius teikimas. „Admirals“ privalo reguliariai teikti ataskaitas atitinkamoms institucijoms apie rinkos dalį, klientų grupių turimas prekes ir paslaugas, taip pat kitus finansinius duomenis.

4.2.7. Rinkodara. „Admirals“ gali naudoti kliento duomenis, pavyzdžiui, buvimo vietą arba prekybos istoriją, kad galėtų jo registruotu elektroniniu paštu siųsti jam pritaikytą turinį, pavyzdžiui, naujienas, analizę, tyrimus, ataskaitas, akcijas ir mokymosi galimybes, kurios gali dominti klientą. Klientas visada turi galimybę keisti savo pasirinkimus, jeigu jis nori ar nebenori gauti tokių pranešimų.

4.2.8. „Admirals“ produktų ir paslaugų tobulinimas. „Admirals“ kartais gali naudoti kliento duomenis, kad būtų lengviau analizuoti ir tobulinti savo produktus bei paslaugas.

4.2.9. Tyrimo vykdymas ar ginčų nagrinėjimas. „Admirals“ gali prireikti panaudoti surinktus kliento duomenis, siekiant laikytis taikomų įstatymų, teismo įsakymų ar kitokių teismo procesų ar įgyvendinti atitinkamų reguliavimo institucijų reikalavimus. Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi sprendžiant ginčus su klientu.

4.2.10. Apklausų klientams siuntimas. „Admirals“ gali siųsti klientams apklausas, kurios yra jos grįžtamosios klientų informacijos proceso dalis, nes „Admirals“ yra teisėtai suinteresuota prašyti pateikti atsiliepimus, siekdama užtikrinti, kad savo klientams teikia geriausią aptarnavimą.

4.2.11. Interneto svetainės duomenų analizė. Išsami apžvalga apie interneto svetainės duomenų analizę pateikiama „Admirals“ pranešime dėl slapukų.

4.2.12. Sauga. Jeigu klientas įeina į bet kurią „Admirals“ patalpą, „Admirals“ gali nufilmuoti klientą savo vaizdo kameromis saugos sumetimais. „Admirals“ taip pat gali naudoti kliento duomenis, kad registruotų visus asmenis, įėjusius į „Admirals“ patalpas nurodytą dieną. „Admirals“ tai daro dėl teisėtų savo interesų, siekdama išlaikyti saugią ir tinkamai apsaugotą darbo aplinką.

5. Kliento duomenų kategorijos

Kliento duomenys gali būti renkami iš kliento, klientui naudojantis paslaugomis ir iš išorinių šaltinių, tokių kaip viešieji ar privatieji registrai. „Admirals“ turi teisę ir pareigą pagal savo veiklos sritį patikrinti duomenų bazėse esančių kliento duomenų tikslumą, periodiškai prašydama kliento peržiūrėti ir (arba) ištaisyti duomenis ar patvirtinti su klientu susijusių duomenų tikslumą. „Admirals“ nerenka slaptos informacijos apie klientą. Kliento duomenų, kuriuos pirmiausia renka ir tvarko „Admirals“, kategorijos yra šios:

5.1 Identification data – such as name, date of birth, personal identification code and data regarding the identification document (such as copy of the passport or ID card).

5.2. Kontaktiniai duomenys – tokie kaip fizinis adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir bendravimo kalba.

5.3. Duomenys apie šeimą – pavyzdžiui, informacija apie kliento šeimą, paveldėtojus ir kitus susijusius asmenis (tik tais atvejais, kai klientas yra susijęs su politinėje veikloje dalyvaujančiu asmeniu arba jeigu klientas yra miręs).

5.4. Profesiniai duomenys – pavyzdžiui, duomenys apie išsilavinimą arba įdarbinimą.

5.5. Finansiniai duomenys – pavyzdžiui, duomenys apie pajamas, turtą ir įsipareigojimus, renkami siekiant daugiau sužinoti apie kliento išteklius ir prekybos veiklą (ir užkirsti kelią bet kokiai neteisėtai veiklai).

5.6. Duomenys apie turto kilmę – pavyzdžiui, duomenys apie Kliento partnerių sandorius ir verslo veiklą (siekiant užkirsti kelią, pavyzdžiui, pinigų plovimui ar teroristų finansavimui).

5.7. Duomenys, leidžiantys „Admirals“ įgyvendinti išsamaus patikrinimo priemones, susijusias su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu ir užtikrinti atitiktį tarptautinėms sankcijoms, įskaitant verslo santykių tikslą, tikruosius naudos gavėjus ir tai, ar klientas dalyvauja politinėje veikloje.

5.8. Duomenys apie Kkiento mokesčių mokėjimo vietą – pavyzdžiui, gyvenamoji vieta, mokesčių mokėtojo kodas ir pilietybė.

5.9. Ryšių ir veiklos duomenys – pavyzdžiui, vaizdo ir (arba) garso įrašai, padaryti klientui lankantis kuriame nors „Admirals“ filiale, įskaitant duomenis apie kliento apsilankymus „Admirals“ interneto svetainėse ir „Dashboard“.

5.10 Data related to Admirals’ services – such as the performance data related to the services of the agreements or the failure thereof, executed transactions, submitted applications, requests, complaints and applied service fees.

5.11. Duomenys apie įpročius, pasirinkimus ir pasitenkinimą – pavyzdžiui, duomenys apie pasirinkimus, pasitenkinimą ir aktyvumą naudojantis paslaugomis, anksčiau naudotas paslaugas, asmeninius nustatymus, apklausų atsakymus ir pan.

5.12. Duomenys apie dalyvavimą akcijose – pavyzdžiui, žaidimų arba akcijų metu gauti taškai ir laimėti prizai.

5.13. Duomenys apie kliento klasifikavimo kategoriją, kompetencijos lygį ir ankstesnį dalyvavimą finansų rinkoje – įskaitant kliento žinias apie investavimą ir investavimo patirtį, tikslus ir t. t.

6. Susisiekimas su „Admirals“ elektroniniu paštu ar konsultavimo realiuoju laiku sistema

Susisiekiant su „Admirals“ elektroniniu paštu (puslapyje „Susisiekite su „Admirals“) arba naudojantis konsultavimo realiuoju laiku sistema, asmens gali būti prašoma pateikti papildomus asmens duomenis, pavyzdžiui, vardą, pavardę arba elektroninio pašto adresą. Tokie duomenys bus naudojami atsakant į asmens užklausą ir patvirtinant jo tapatybę. Elektroniniai laiškai saugomi standartinėse „Admirals“ vidaus ryšių sistemose, kurios yra saugios ir neprieinamos neįgaliotiems išorės subjektams.

7. Kliento duomenų gavėjai

Jeigu reikia, kliento duomenimis yra dalijamasi su kitais gavėjais, pavyzdžiui:

7.1. Institucijomis, pavyzdžiui, teisėsaugos institucijomis, antstoliais, notarais, mokesčių inspekcijomis, priežiūros institucijomis ir finansinės žvalgybos padaliniais.

7.2. „Admirals Group AS“ juridiniais subjektais. „Admirals“ įmones palaiko įvairios „Admirals Group“ komandos ir įvairias pareigas einantys subjektai. Jeigureikia, „Admirals“ gali suteikti jiems prieigą prie asmens duomenų, kad šie galėtų teikti paslaugas, administruotų prekybos platformą, vykdytų pardavimo ir rinkodaros veiklą, teiktų klientų ir techninį aptarnavimą. Tvarkydami asmens duomenis visi „Admirals“ darbuotojai privalo laikytis duomenų privatumo ir saugumo politikos. „Admirals“ gali tvarkyti asmens duomenis, susijusius su interneto svetaine ir „Dashboard“ nurodyta šalimi: Estija, Jungtine Karalyste, Kipru ir Australija.

7.3. Institucijomis, teikiančiomis finansines paslaugas, pavyzdžiui, bankais, mokėjimo sistemomis, prekybos vykdymo, atsiskaitymo ir atskaitomybės cikle dalyvaujančiomis institucijomis (tokiomis kaip reguliuojamos rinkos kaip vykdymo vietos, daugiašalės prekybos sistemos, organizuotos prekybos sistemos, sandorių duomenų saugyklos, vietos ir užsienio tarpininkai).

7.4. Auditoriais, teisės ir finansų konsultantais ar bet kuriuo kitu „Admirals“ įgaliotu duomenų tvarkytoju.

7.5. Trečiosiomis šalimis, turinčiomis registrus (tokius kaip kredito registrai, gyventojų registrai, komerciniai registrai, vertybinių popierių registrai ar kiti registrai, kuriuose saugomi ar tarpininkavimo pagrindu kaupiami kliento duomenys).

7.6. Skolų išieškotojais perleidžiant reikalavimus, teismais ir bankroto ar nemokumo administratoriais.

7.7. Kitais asmenimis, susijusiais su „Admirals“ paslaugų teikimu, pavyzdžiui, archyvavimo ir pašto paslaugų teikėjais.

7.8. „Admirals“ gali pasitelkti kitus išorės įgaliotus duomenų tvarkytojus kliento duomenims tvarkyti. Tokiais atvejais „Admirals“ imasi būtinų veiksmų, kad užtikrintų, jog tokie duomenų tvarkytojai tvarkytų kliento duomenis pagal „Admirals“ nurodymus ir taikydami tinkamas saugumo priemones.

7.9. „Admirals“ gali bendrinti kliento duomenis susijungimo, pardavimo, restruktūrizavimo, įsigijimo, bendrosios įmonės steigimo, perleidimo, perdavimo ar viso ar dalies „Admirals“ verslo, turto ar akcijų perleidimo atveju (įskaitant bankrotą arba panašias procedūras).

8. Jūsų teisės

Pagal galiojančius teisės aktus galite turėti tam tikrų teisių ir apsaugos priemonių, susijusių su jūsų asmens duomenimis, kuriuos renkame ir tvarkome. Tokios teisės yra ribojamos, kai jos taikomos, ir tam tikromis aplinkybėmis galime nereikalauti arba negalėsime patenkinti jūsų prašymo arba galime patenkinti jūsų prašymą tik iš dalies. „Admirals“ dės visas pastangas, kad atsakytų į prašymus dėl asmens duomenų tvarkymo ir, kai taikoma, leistų jums pasinaudoti savo teisėmis pagal galiojančius įstatymus.

8.1. Turite teisę prašyti prieigos prie savo asmeninių duomenų arba jų kopijų kompiuterio skaitomu formatu. Taip pat turite teisę prašyti informacijos apie šių asmens duomenų tvarkymą. Prieš pateikdami tokią informaciją, „Admirals“ gali paprašyti asmens įrodyti savo tapatybę, kad sumažintų tapatybės sukčiavimo riziką.

8.2. Jeigu „Admirals“ turima su klientu susijusi informacija yra netiksli ar neišsami, klientas gali pasinaudoti teise, kad „Admirals“ ją ištaisytų. „Admirals“ gali paprašyti papildomos informacijos ir dokumentų, reikalingų siekiant pagrįsti duomenų keitimo poreikį.

8.3. Turite teisę prieštarauti arba prašyti, kad apribotume tam tikrą duomenų tvarkymą, pavyzdžiui, rinkodaros tikslais. Savo pageidavimus gauti tokius pranešimus galite pakeisti „Dashboard“ pasirinkę „Prenumeratos“.

8.4. Turite teisę teisėtais pagrindais reikalauti ištrinti savo asmens duomenis. Pateikus prašymą ištrinti kliento asmens duomenis bus uždaryta (-os) jo paskyra (-os), jo duomenys bus pašalinti iš aktyvaus tvarkymo ir nutraukti santykiai su klientu. Tačiau „Admirals“ privalo saugoti kliento asmens duomenis, kad atitiktų savo teisinius ir nustatytus reikalavimus, taip pat pagal vidinius atitikties reikalavimus, susijusius su įrašų tvarkymu. „Admirals“ saugo duomenis ne trumpiau kaip penkerius metus po santykių su klientu nutraukimo, jeigu įstatymai nenustato kitokių duomenų ar dokumentų saugojimo terminų. Nereikalingi kliento duomenys ištrinami arba sunaikinami.

8.5. Turite teisę gauti „Admirals“ turimą asmeninę informaciją, su sąlyga, kad „Admirals“ turi ją struktūrizuotu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir pakartotinai panaudoti ją kitur arba paprašyti „Admirals“ perduoti ją kliento pasirinktai trečiajai šaliai. Duomenų persiuntimo trečiajai šaliai atveju turi būti gautas aiškus raštiškas kliento sutikimas.

8.6. Turite teisę pateikti skundą dėl „Admirals“ vykdomo jūsų asmens duomenų tvarkymo. Savo skundą galite pateikti elektroniniu paštu: dpo@admiralmarkets.com. Pažymima, kad tam tikromis aplinkybėmis mums gali nereikėti arba mes negalėsime patenkinti jūsų prašymo (-ų), arba galime patenkinti jūsų prašymą (-us) iš dalies. Jeigu manote, kad mes tinkamai neatsižvelgėme į jūsų problemas, turite teisę pateikti skundą atitinkamai jūsų gyvenamosios vietos duomenų apsaugos priežiūros institucijai.

9. Automatizuotas sprendimų priėmimo procesas

Jeigu „Admirals“ priėmė sprendimą dėl kliento remdamasi tik automatizuotu procesu (pavyzdžiui, automatiniu profiliavimu), turinčiu įtakos kliento galimybe naudotis siūlomomis paslaugomis arba darančiu kitokį reikšmingą poveikį klientui, klientas gali prašyti, kad jam nebūtų taikomas toks sprendimas, išskyrus atvejus, kai „Admirals“ klientui gali įrodyti, kad toks sprendimas yra būtinas sutarčiai tarp „Admirals“ ir kliento sudaryti arba vykdyti. Net jeigu sprendimas yra būtinas prisiimant ar vykdant įsipareigojimus, kylančius iš santykių su klientu, klientas gali užginčyti sprendimą ir prašyti žmogaus įsiterpimo. Duomenų tvarkymo sistemos automatiniai sprendimai klientui nedalyvaujant leidžiami tik teisės aktų nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

10. Organizacinės, fizinės ir IT saugumo priemonės

„Admirals“ užtikrina, kad pagal galiojančius įstatymus kliento duomenys yra saugomi naudojant tinkamas technines ir organizacines priemones, siekiant užkirsti kelią neteisėtam naudojimui, neteisėtam duomenų tvarkymui arba atskleidimui, atsitiktiniam praradimui, pakeitimui ar sunaikinimui. „Admirals“ įgyvendina organizacines, fizines, IT ir kitokias reikalingas saugospriemones, skirtas užtikrinti kliento duomenų apsaugą ir stebėti kliento duomenų tvarkymą. Be kita ko, tokios saugos priemonės apima šią veiklą:

10.1. reikalavimų dėl kliento duomenų tvarkymo, registravimo bei įrašymo ir atitikties šiems reikalavimams patikros procedūrų vykdymą, „Admirals“ laikantis savo vidaus taisyklių;

10.2. „Admirals“ darbuotojų įgaliojimą naudoti tik reikalingus kliento duomenis, esančius klientų duomenų bazėje, griežtai laikantis atliekamų darbo pareigų;

10.3. konfidencialumo įsipareigojimo nustatymą „Admirals“ darbuotojams, atsakingiems už kliento duomenų tvarkymą;

10.4. duomenų tvarkymas (įskaitant įrašymą, keitimą, naikinimą, skaitymą, kopijavimą ir persiuntimą) be leidimo, įrašų perkėlimas neturint leidimo ir kitoks neteisėtas duomenų naudojimas (kai tai nėra oficiali pareiga) yra draudžiamas;

10.5. atitinkamas saugumo priemones, įskaitant, jeigu reikia, duomenų šifravimą, įgyvendinamas perduodant duomenis duomenų perdavimo įranga arba perkeliant įrašus;

10.6. kiekvienam klientų duomenų bazės vartotojui išduodamas asmenines patvirtinimo priemones, leidžiančias naudotis duomenų baze;

10.7. „Admirals“ įgyvendina reikiamas ir pakankamas priemones, užtikrinančias, kad kiekviena duomenų tvarkymo operacija būtų atsekama, o tai vėliau leistų identifikuoti operaciją atlikusį asmenį, operacijos pobūdį ir laiką bei kitus svarbius faktus, įskaitant tai, kada ir kokie duomenys buvo įrašomi, keičiami ar naikinami ir kas tai padarė arba kam ir kokie duomenys buvo prieinami duomenų tvarkymo sistemoje, taip pat informaciją apie bet kokį duomenų perdavimą. Atkurti duomenų turinį prieš pakeitimus turi būti galima tuo metu, kai kaip nors keičiami duomenys arba dokumentai;

10.8. asmens informaciją, kurią klientas pateikia registruodamas save kaip vartotoją „Dashboard“, klasifikuojamą kaip registruota Informacija. Registruota Informacija yra saugoma įvairiais būdais. Klientai gali prisijungti „Dashboard“ naudodami savo vartotojo vardą (kliento elektroninio pašto adresą) ir kliento pasirinktą slaptažodį. Klientas privalo užtikrinti, kad prisijungimo vardas ir slaptažodis būtų žinomi tik pačiam klientui;

10.9. informacijos persiuntimas įprastu elektroniniu paštu ne visada yra visiškai saugus. Nors „Admirals“ ir imasi visų įmanomų pastangų, kad apsaugotų klientų asmens duomenis, ji negali užtikrinti elektroniniu paštu perduodamų Kkiento duomenų saugumo. Bet kokio perdavimo rizika tenka klientui. Kai tik „Admirals“ gauna kliento informaciją, ji taiko procedūras ir saugos funkcijas, siekdama užkirsti kelią neteisėtai prieigai.

11. Nepilnamečiai

Mūsų paslaugomis negali naudotis jaunesni nei 18 metų amžiaus naudotojai arba nesulaukę pilnametystės, kaip nustato atitinkama jusrisdikcija, kurioje naudotojas gyvena (tai yra nepilnamečiai). Mes sąmoningai nerenkame ir kitaip netvarkome asmeninės informacijos iš nepilnamečių arba apie juos. Jeigu esate nepilnametis, neturėtumėte naudotis jokiomis mūsų paslaugomis ir neteikti mums jokios asmeninės informacijos. Jeigu sužinosime, kad nepilnametis pasidalino su mumis kokia nors informacija, tokią informaciją nedelsdami ištrinsime.

12. Geografinė duomenų tvarkymo teritorija

12.1. Naudojantis mūsų paslaugomis, Jjsų asmens duomenys tvarkomi ir saugomi ES/EEE ir kitose šalyse, įskaitant Jungtinę Karalystę. „Admirals AU Pty Ltd“ saugomus klientų duomenis tvarko įgaliotas kito „Admirals Group“ subjekto tvarkytojas, būtent „Admirals AS“ Estijoje.

12.2. Mes ir mūsų paslaugų teikėjai galime perduoti jūsų informaciją, saugoti ją arba suteikti prieigą prie jurisdikcijos, kurios gali neužtikrinti duomenų apsaugos lygių, lygiaverčių jūsų šalies jurisdikcijai. Kai perduodame asmens duomenis iš ES/EEE arba JK į šalis, nepriklausančias ES/EEE ar JK, kurios nėra pripažintos užtikrinančiomis tinkamą duomenų apsaugą, suteikiame atitinkamas apsaugos priemones, pavyzdžiui, tarp įmonių susitarimus, pagrįstus Europos Komisija pagal ES teisę išleistomis standartinėmis sutarčių sąlygomis.

12.3. Pateikęs prašymą klientas gali gauti išsamesnės informacijos apie kliento duomenų perdavimą ne ES/EEE šalims.

13. Svarbus pranešimas Pietų Afrikos gyventojams

„Admirals“ renka ir tvarko asmeninę informaciją šioje politikoje nurodytais tikslais, kaip numatyta Asmens informacijos apsaugos įstatyme (POPIA), Prieigos prie informacijos skatinimo įstatyme (PAIA) ir Finansinės žvalgybos centro įstatyme (FICA).

14. Kontaktiniai duomenys

14.1. Jeigu turite klausimų arba problemų, susijusių su asmeninės informacijos tvarkymu „Admirals“ įmonėje, arba jeigu norite pasinaudoti bet kokiomis teisėmis pagal šios privatumo politikos 8 skyrių, susisiekite su „Admirals“ paskirtu duomenų apsaugos pareigūnu elektroniniu paštu: dpo@admiralmarkets.com arba adresu: Dramas 2, 1st floor, 1077 Nikosija, Kipras, aiškiai pažymėdami „FAO: duomenų apsaugos pareigūnas“. Atminkite, kad prieš leisdami pasinaudoti tam tikromis teisėmis galime paprašyti jūsų pateikti papildomos informacijos, kad patvirtintume jūsų tapatybę.

14.2. Bendrieji kontaktiniai „Admirals“ investicinių įmonių duomenys pateikiami „Admirals“ interneto svetainėje: www.admiralmarkets.com, puslapyje „Susisiekite su „Admirals“.