Privatumo politika

Galioja nuo 2018-05-25

Mes, įmonė Admiral Markets, gerai suprantame, kaip svarbu apsaugoti asmeninę mūsų klientų informaciją. Šis dokumentas įtvirtina mūsų Privatumo politiką ir įsipareigojimą dėl informacijos, kurią turime apie savo klientus, bei tai, ką mes su tokia informacija darome. Mes pripažįstame, kad bet kokia asmeninė informacija, kurią renkame apie Klientą, bus naudojama tik tiems tikslams, kuriems ją surinkome, arba kaip tai numatyta taikomuose teisės aktuose. Ši Privatumo politika – tai bendra politika, skirta investicinėms įmonėms, teikiančioms paslaugas su Admiral Markets prekės ženklu, kuris priklauso konsolidavimo grupei Admiral Markets Group AS, įskaitant Admiral Markets Cyprus Ltd. (toliau kartu – Admiral Markets).

Admiral Markets gerbia bet kurio asmens, kuris lankosi jos interneto svetainėse, teises, todėl esame pasiryžę imtis visų pagrįstų veiksmų, siekdami apsaugoti informaciją, susijusią su esamais ar potencialiais klientais, paraiškų teikėjais ar lankytojais. Prieš pateikdamas kokius nors asmens duomenis, asmuo turėtų išnagrinėti pateikiamas sąlygas ir tęsti tik tuo atveju, jei sutinka su Privatumo politikoje nurodytomis sąlygomis ir duomenų perdavimo, saugojimo bei tvarkymo principais.

Admiral Markets turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti nurodytus principus, apie tai pranešdama klientams Admiral Markets interneto svetainėje, elektroniniu paštu ar Prekiautojo kabinete ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki bet kokių reikšmingų pakeitimų. Iškilus klausimams, kurių nereglamentuoja ši Privatumo politika, šalys vadovaujasi atitinkamos investicinės įmonės Bendrosiomis sąlygomis.

1. Sąvokos

1.1 Klientas – fizinis ar juridinis asmuo, su kuriuo Admiral Markets sudarė Kliento santykius ir kuris aktyviai naudojasi ar yra naudojęsis Admiral Markets paslaugomis, kol nėra nutraukiami jo, kaip Kliento, ir įmonės santykiai. Potencialus klientas yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris ketina naudotis Admiral Markets paslaugomis ir kuris atliko pradinę registraciją dėl naudojimosi tokiomis paslaugomis Prekiautojo kabinete (nesudarius sutartinių Kliento ir įmonės santykių).

1.2 Kliento duomenys – informacija apie Klientą, kurią žino ir tvarko Admiral Markets. Kai šiame dokumente yra minima „asmens informacija“, tai reiškia informaciją, iš kurios galima pagrįstai sužinoti Kliento tapatybę. Įvairios Kliento duomenų kategorijos yra nurodytos šio dokumento 5 skirsnyje.

1.3 Kliento duomenų tvarkymas – bet koks veiksmas, atliekamas su Kliento duomenimis, įskaitant rinkimą, įrašymą, sisteminimą, saugojimą, keitimą, persiuntimą, naikinimą, archyvavimą ir t. t.

1.4 Duomenų tvarkytojas – Admiral Markets Group AS priklausantys juridiniai subjektai. Admiral Markets teikia investicines paslaugas ir yra Kliento asmens duomenų, susijusių su šiomis paslaugomis, tvarkytoja. Jei Klientas turi prekybos sąskaitų keliose Admiral Markets investicinėse įmonėse, Grupėje bus daugiau nei vienas Duomenų tvarkytojas.

1.5 Įgaliotas tvarkytojas – Admiral Markets taip pat gali pasitelkti įgaliotus išorės tvarkytojus Kliento duomenims tvarkyti, remdamasi sudarytais paslaugų susitarimais, kuriuos reglamentuoja Admiral Markets nurodymai dėl Kliento duomenų apsaugos.

2. Sutikimas tvarkyti duomenis

2.1 Pradinė registracija – norėdamas sukurti Admiral Markets Demo sąskaitą arba Realią prekybos sąskaitą asmuo turi atlikti pradinę registraciją, užpildydamas Admiral Markets svetainėje pateikiamą registracijos formą arba tai padarydamas tiesiogiai savo Prekiautojo kabinete, ir sutikti su Privatumo politikoje nurodomomis sąlygomis. Klientas patvirtina, kad sutinka su šiomis sąlygomis, varnele pažymėdamas atitinkamą langelį, esantį registracijos formoje. Jei toks sutikimas nėra duodamas, Admiral Markets negali tvarkyti asmens duomenų ar teikti šiam asmeniui kokių nors paslaugų.

2.2 Kursų lankymas ir dalyvavimas kampanijose – Kliento duomenys bus tvarkomi šiam registruojantis į siūlomus internetinius seminarus ar įprastus seminarus arba lankantis Admiral Markets kampanijų internetiniuose puslapiuose, kuriuose prašoma užsiregistruoti, nes Admiral Markets turės naudoti Kliento asmeninę informaciją, kad galėtų teikti paslaugas ir vykdyti savo įsipareigojimus. Visais tokiais atvejais Kliento sutikimas dėl duomenų tvarkymo bus gaunamas per registracijos formą, kurią jis naudos registruodamasis ir kurios pagrindu vėliau bus sukurti prisijungimo duomenys, skirti prisijungti prie Prekiautojo kabineto.

2.3 Pradinės registracijos atšaukimas – Kai asmuo atšaukia registracijos procesą ir jo nebaigia, Admiral Markets to asmens duomenų nesurinks, ir jie nebus išsaugoti, siekiant juos toliau tvarkyti ateityje.

2.4 Galimybė atsisakyti bendravimo telefonu – Asmuo visada turi teisę pateikti prašymą, kad Admiral Markets atstovas su juo nesusisiektų telefonu. Šis prašymas bus išsaugotas Admiral Markets vidaus sistemose ir bus laikomas atskiru apribojimu, kurio Admiral Markets, žinoma, laikysis. Prašymas nesusisiekti telefonu neturės jokios įtakos Kliento naudojimuisi Admiral Markets paslaugomis. Be to, tai neužkerta kelio minėtam asmeniui susisiekti su Admiral Markets savo iniciatyva.

3. Su rinkodara susijusių elektroninių laiškų prenumeravimas

3.1 Registracijos dėl Prekiautojo kabineto metu asmuo turi teisę pasirinkti, ar nori gauti su rinkodara susijusius elektroninius laiškus (pvz., įmonės naujienas, informaciją apie kampanijas bei kitas panašias naujienas, kuriomis siekiama gilinti Kliento žinias apie finansų rinkas ir t. t.), siunčiamus jo nurodytu elektroniniu paštu. Tokį pasirinkimą galima bet kada pakeisti Prekiautojo kabinete, skiltyje „Prenumeratos“. Šių elektroninių laiškų, susijusių su rinkodara, taip pat galima atsisakyti spustelėjus jau gautuose elektroniniuose rinkodaros laiškuose esančią nuorodą

4. Kliento duomenų rinkimo tikslai

Admiral Markets turi rinkti įvairius duomenis, kad asmuo būtų įtvirtintas kaip jos Klientas, taip pat siekdama įgyvendinti įvairius savo paslaugų aspektus. Šie duomenys renkami dėl toliau nurodomų priežasčių.

4.1 Tapatybės patvirtinimas. Admiral Markets privalo patvirtinti asmens tapatybę prieš sudarydama santykius su Klientu ir sukurdama jam prekybos sąskaitą. Šiuo tikslu Admiral Markets gali pasitelkti trečiąsias šalis, kurios jos vardu patikrintų asmens tapatybę.

4.2 Profilio sukūrimas. Siekdama laikytis teisinių įsipareigojimų, Admiral Markets sukuria Kliento profilį, kai tik Admiral Markets peržiūri ir patvirtina visą paraišką atidaryti Realią prekybos sąskaitą. Prieš sudarydama su Klientu santykius, Admiral Markets turi taikyti „Pažink savo klientą“ (angl. „Know-Your-Client“) principus, kad būtų užkirstas kelias neteisėtam elgesiui, pavyzdžiui, pinigų plovimui ar teroristų finansavimui, taip pat atlikti kitas įstatymų numatytas pareigas.

4.3 Kliento žinių apie investavimą vertinimas. Admiral Markets turi įvertinti Kliento žinias apie investavimą, investavimo patirtį bei kompetenciją, kad galėtų nustatyti, ar siūlomos paslaugos Klientui yra tinkamos ir aktualios.

4.4 Vidaus verslo tikslai ir apskaita. Admiral Markets turi tvarkyti klientų asmeninę informaciją vidaus verslo ir apskaitos tikslais. Tokia informacija tvarkoma dėl Admiral Markets teisėtų interesų, susijusių su jos teisiniais įsipareigojimais. Tai gali apimti bet kokius santykius, kuriuos Admiral Markets palaiko su Klientu ir kurie yra susiję su jos teikiamomis paslaugomis. Admiral Markets taip pat veda apskaitą, kad užtikrintų, jog Klientas laikosi savo įsipareigojimų, apibrėžtų atitinkamos Admiral Markets investicinės įmonės Veiklos sąlygose.

4.5 Duomenų apie sandorius teikimas. Admiral Markets privalo reguliariai pranešti atitinkamoms valdžios institucijoms apie produktų rinkos dalį ir klientų grupių paslaugas bei kitus finansinius duomenis.

4.6 Rinkodara. Admiral Markets gali naudoti Kliento duomenis, pvz., buvimo vietą ar prekybos istoriją, kad galėtų jo registruotu elektroniniu paštu siųsti jam pritaikytą turinį, pvz., naujienas, analizę, tyrimus, ataskaitas, kampanijas ir mokymosi galimybes, kurios gali dominti Klientą. Klientas visada turi galimybę keisti savo pasirinkimus, jei jis nori ar nebenori gauti tokių pranešimų.

4.7 Admiral Markets produktų ir paslaugų tobulinimas. Admiral Markets laikas nuo laiko gali naudoti Kliento duomenis, kad jai būtų lengviau analizuoti ir tobulinti savo produktus bei paslaugas.

4.8 Tyrimo vykdymas ar ginčų nagrinėjimas. Admiral Markets gali prireikti panaudoti surinktus Kliento duomenis, siekiant laikytis taikomų įstatymų, teismo įsakymų ar kitokių teismo procesų ar įgyvendinti atitinkamų reguliavimo institucijų reikalavimus. Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi sprendžiant ginčus su Klientu.

4.9 Apklausų klientams siuntimas. Admiral Markets gali siųsti klientams apklausas, kurios yra jos grįžtamosios klientų informacijos proceso dalis, nes Admiral Markets yra teisėtai suinteresuota prašyti pateikti atsiliepimus, siekdama užtikrinti, kad savo klientams teikia geriausią aptarnavimą.

4.10 Interneto svetainės duomenų analizė. Išsami apžvalga apie interneto svetainės duomenų analizę pateikiama Admiral Markets pranešime dėl slapukų.

4.11 Saugumas. Jei Klientas įeina į bet kurią Admiral Markets patalpą, Admiral Markets gali nufilmuoti Klientą savo vaizdo kameromis saugumo sumetimais. Admiral Markets taip pat gali naudoti Kliento duomenis, kad registruotų visus asmenis, įėjusius į Admiral Markets patalpas nurodytą dieną. Admiral Markets tai daro dėl teisėtų savo interesų, siekdama išlaikyti saugią ir tinkamai apsaugotą darbo aplinką.

5. Kliento duomenų kategorijos

Kliento duomenys gali būti renkami iš Kliento, Klientui naudojantis paslaugomis ir iš išorinių šaltinių, tokių kaip viešieji ar privatieji registrai. Admiral Markets turi teisę ir pareigą pagal savo veiklos sritį patikrinti duomenų bazėse esančių Kliento duomenų tikslumą, periodiškai prašydama Kliento peržiūrėti ir (arba) ištaisyti duomenis ar patvirtinti su Klientu susijusių duomenų tikslumą. Admiral Markets nerenka slaptosios informacijos apie Klientą. Kliento duomenų, kuriuos pirmiausia renka ir tvarko Admiral Markets, kategorijos yra šios:

5.1 Identifikavimo duomenys – pavyzdžiui, vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas ir duomenys, susiję su asmens tapatybės dokumentu (pvz., paso ar asmens tapatybės kortelės kopija).

5.2 Kontaktiniai duomenys – tokie kaip fizinis adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir bendravimo kalba.

5.3 Duomenys apie šeimą – pavyzdžiui, informacija apie Kliento šeimą, paveldėtojus ir kitus susijusius asmenis (tik tais atvejais, kai Klientas yra susijęs su politinėje veikloje dalyvaujančiu asmeniu arba jei Klientas yra miręs).

5.4 Profesiniai duomenys – pavyzdžiui, duomenys apie išsilavinimą ar įdarbinimą.

5.5 Finansiniai duomenys – pavyzdžiui, duomenys apie pajamas, turtą ir įsipareigojimus, renkami siekiant daugiau sužinoti apie Kliento išteklius ir prekybos veiklą (ir užkirsti kelią bet kokiai neteisėtai veiklai).

5.6 Duomenys apie turto kilmę – pavyzdžiui, duomenys apie Kliento partnerių sandorius ir verslo veiklą (siekiant užkirsti kelią, pavyzdžiui, pinigų plovimui ar teroristų finansavimui).

5.7 Duomenys, leidžiantys Admiral Markets įgyvendinti išsamaus patikrinimo priemones, susijusias su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu ir užtikrinti atitiktį tarptautinėms sankcijoms, įskaitant verslo santykių tikslą, tikruosius naudos gavėjus ir tai, ar Klientas dalyvauja politinėje veikloje.

5.8 Duomenys apie Kliento mokesčių mokėjimo vietą – pavyzdžiui, gyvenamoji vieta, mokesčių mokėtojo kodas ir pilietybė.

5.9 Ryšių ir veiklos duomenys – pavyzdžiui, vaizdo ir (arba) garso įrašai, padaryti Klientui lankantis kuriame nors Admiral Markets filiale, įskaitant duomenis apie Kliento apsilankymus Admiral Markets interneto svetainėse ir Prekiautojo kabinete.

5.10 Duomenys, susiję su Admiral Markets paslaugomis – pavyzdžiui, duomenys apie veiklos rezultatus, susiję su susitarimais arba jų nesilaikymu, įvykdytais sandoriais, pateiktomis paraiškomis, prašymais, skundais ir taikomais paslaugų mokesčiais.

5.11 Duomenys apie įpročius, pasirinkimus ir pasitenkinimą – pavyzdžiui, duomenys apie pasirinkimus, pasitenkinimą ir aktyvumą naudojantis paslaugomis, anksčiau naudotas paslaugas, asmeninius nustatymus, apklausų atsakymus ir pan.

5.12 Duomenys apie dalyvavimą kampanijos – pavyzdžiui, žaidimų ar kampanijų metu gauti taškai ir laimėti prizai.

5.13 Duomenys apie Kliento klasifikavimo kategoriją, kompetencijos lygį ir ankstesnį dalyvavimą finansų rinkoje – įskaitant Kliento žinias apie investavimą ir investavimo patirtį, tikslus ir t. t.

6. Susisiekimas su Admiral Markets elektroniniu paštu ar konsultavimo realiuoju laiku sistema

Susisiekiant su Admiral Markets elektroniniu paštu (skiltyje „Susisiekime“) arba naudojantis konsultavimo realiuoju laiku sistema, asmens gali būti prašoma pateikti papildomus asmens duomenis, pavyzdžiui, vardą, pavardę ar el. pašto adresą. Tokie duomenys bus naudojami atsakant į asmens užklausą ir patvirtinant jo tapatybę. Elektroniniai laiškai saugomi standartinėse Admiral Markets vidaus ryšių sistemose, kurios yra saugios ir neprieinamos neįgaliotiems išorės subjektams.

7. Kliento duomenų gavėjai

Jei reikia, Kliento duomenys yra bendrinami su kitais gavėjais, pavyzdžiui:

7.1 Institucijomis, pavyzdžiui, teisėsaugos institucijomis, antstoliais, notarais, mokesčių inspekcijomis, priežiūros institucijomis ir finansinės žvalgybos padaliniais.

7.2 Admiral Markets Group AS juridiniais subjektais. Admiral Markets įmones palaiko įvairios Admiral Markets Group komandos ir įvairias pareigas einantys subjektai. Jei reikia, Admiral Markets gali suteikti jiems prieigą prie asmens duomenų, kad šie galėtų teikti paslaugas, administruotų prekybos platformą, vykdytų pardavimo ir rinkodaros veiklą, teiktų klientų ir techninį aptarnavimą. Tvarkydami asmens duomenis visi Admiral Markets darbuotojai privalo laikytis duomenų privatumo ir saugumo politikos. Admiral Markets gali tvarkyti asmens duomenis, susijusius su interneto svetaine ir Prekiautojo kabinete nurodyta šalimi.

7.3 Institucijomis, teikiančiomis finansines paslaugas, pavyzdžiui, bankais, mokėjimo sistemomis, prekybos vykdymo, atsiskaitymo ir atskaitomybės cikle dalyvaujančiomis institucijomis (tokiomis kaip reguliuojamos rinkos kaip vykdymo vietos, daugiašalės prekybos sistemos, organizuotos prekybos sistemos, sandorių duomenų saugyklos, vietos ir užsienio tarpininkai).

7.4 Auditoriais, teisės ir finansų konsultantais ar bet kuriuo kitu Admiral Markets įgaliotu duomenų tvarkytoju.

7.5 Trečiosiomis šalimis, turinčiomis registrus (tokius kaip kredito registrai, gyventojų registrai, komerciniai registrai, vertybinių popierių registrai ar kiti registrai, kuriuose saugomi ar tarpininkavimo pagrindu kaupiami Kliento duomenys).

7.6 Skolų išieškotojais perleidžiant reikalavimus, teismais ir bankroto ar nemokumo administratoriais.

7.7 Kitais asmenimis, susijusiais su Admiral Markets paslaugų teikimu, pavyzdžiui, archyvavimo ir pašto paslaugų teikėjais.

7.8 Admiral Markets gali pasitelkti kitus išorės įgaliotus duomenų tvarkytojus Kliento duomenims tvarkyti. Tokiais atvejais Admiral Markets imasi būtinų veiksmų, kad užtikrintų, jog tokie duomenų tvarkytojai tvarkytų Kliento duomenis pagal Admiral Markets nurodymus ir taikydami tinkamas saugumo priemones.

7.9 Admiral Markets gali bendrinti Kliento duomenis susijungimo, pardavimo, restruktūrizavimo, įsigijimo, bendrosios įmonės steigimo, perleidimo, perdavimo ar viso ar dalies Admiral Markets verslo, turto ar akcijų perleidimo atveju (įskaitant ryšį su bankrotu ar panašiomis procedūromis).

8. Kliento teisės

Admiral Markets gerbia klientų teises gauti ir valdyti savo asmens duomenis. Admiral Markets atsakys į prašymus dėl asmens duomenų tvarkymo ir, jei taikoma, Admiral Markets leis susipažinti su asmens duomenimis, juos taisyti ar naikinti.

8.1 Kliento duomenų tvarkymo apžvalga. Kliento prašymu Admiral Markets pateikia surinktų ir jos klientų duomenų bazėje laikomų Kliento duomenų apžvalgą. Prieš pateikdama tokią apžvalgą Admiral Markets paprašys asmens įrodyti savo tapatybę, siekdama sumažinti tapatybės klastojimo riziką. Klientas taip pat turės galimybę išnagrinėti pateiktus Kliento duomenis Prekiautojo kabinete ir prekybos platformoje.

8.2 Duomenų taisymas. Jei Admiral Markets turima su Klientu susijusi informacija yra netiksli ar neišsami, Klientas gali pasinaudoti teise, kad Admiral Markets ją ištaisytų. Admiral Markets gali paprašyti papildomos informacijos ir dokumentų, reikalingų siekiant pagrįsti duomenų keitimo poreikį.

8.3 Tvarkymo ribojimas. Klientas gali paprašyti Admiral Markets apriboti Kliento duomenų naudojimą rinkodaros tikslais. Klientas gali keisti savo pasirinkimus gauti tokius pranešimus Prekiautojo kabinete, skiltyje „Prenumeratos“.

8.4 Naikinimas. Klientas gali paprašyti Admiral Markets panaikinti jo turimus asmens duomenis. Įvykdžius prašymą panaikinti asmens duomenis, jo sąskaitą (-os) bus uždarytos, duomenys nebebus aktyviai tvarkomi, o santykiai su Klientu bus nutraukti. Vis dėlto Admiral Markets privalo saugoti Kliento asmens duomenis, siekdama vykdyti savo teisinius ir norminius reikalavimus, taip pat laikydamasi vidaus atitikties reikalavimų, susijusių su duomenų tvarkymu. Admiral Markets saugo duomenis mažiausiai penkerius metus nuo santykių su Klientu nutraukimo dienos, nebent įstatymuose numatyti kiti duomenų ar dokumentų saugojimo terminai. Nereikalingi Kliento duomenys turi būti ištrinti arba sunaikinti.

9. Automatizuotas sprendimų priėmimo procesas

Jei Admiral Markets priėmė sprendimą dėl Kliento remdamasi tik automatizuotu procesu (pvz. automatiniu profiliavimu), turinčiu įtakos Kliento galimybe naudotis siūlomomis paslaugomis arba darančiu kitokį reikšmingą poveikį Klientui, Klientas gali prašyti, kad jam nebūtų taikomas toks sprendimas, išskyrus atvejus, kai Admiral Markets Klientui gali įrodyti, kad toks sprendimas yra būtinas sutarčiai tarp Admiral Markets ir Kliento sudaryti ar vykdyti. Net jei sprendimas yra būtinas prisiimant ar vykdant įsipareigojimus, kylančius iš santykių su Klientu, Klientas gali užginčyti sprendimą ir prašyti žmogaus įsiterpimo. Duomenų tvarkymo sistemos automatiniai sprendimai Klientui nedalyvaujant leidžiami tik įstatymų nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

10. Organizacinės, fizinės ir IT saugumo priemonės

Admiral Markets užtikrina, kad pagal galiojančius įstatymus Kliento duomenys yra saugomi naudojant tinkamas technines ir organizacines priemones, siekiant užkirsti kelią neteisėtam naudojimui, neteisėtam duomenų tvarkymui ar atskleidimui, atsitiktiniam praradimui, pakeitimui ar sunaikinimui. Admiral Markets įgyvendina organizacines, fizines, IT ir kitokias reikalingas saugumo priemones, skirtas užtikrinti Kliento duomenų apsaugą ir stebėti Kliento duomenų tvarkymą. Be kita ko, tokios saugumo priemonės apima šią veiklą:

10.1 reikalavimų dėl Kliento duomenų tvarkymo, registravimo bei įrašymo ir atitikties šiems reikalavimams patikros procedūrų vykdymą, Admiral Markets laikantis savo vidaus taisyklių.

10.2 Admiral Markets darbuotojų įgaliojimą naudoti tik reikalingus Kliento duomenis, esančius klientų duomenų bazėje, griežtai laikantis atliekamų darbo pareigų.

10.3 konfidencialumo įsipareigojimo nustatymą Admiral Markets darbuotojams, atsakingiems už Kliento duomenų tvarkymą.

10.4 duomenų tvarkymas (įskaitant įrašymą, keitimą, naikinimą, skaitymą, kopijavimą ir persiuntimą) be leidimo, įrašų perkėlimas neturint leidimo ir kitoks neteisėtas duomenų naudojimas (kai tai nėra oficiali pareiga) yra draudžiamas.

10.5 Atitinkamos saugumo priemonės, įskaitant, jei reikia, duomenų šifravimą, įgyvendinamos perduodant duomenis duomenų perdavimo įranga arba perkeliant įrašus.

10.6 Kiekvienam klientų duomenų bazės vartotojui išduodamos asmeninės patvirtinimo priemonės, leidžiančios naudotis duomenų baze.

10.7 Admiral Markets įgyvendina reikiamas ir pakankamas priemones, užtikrinančias, kad kiekviena duomenų tvarkymo operacija būtų atsekama, o tai vėliau leistų identifikuoti operaciją atlikusį asmenį, operacijos pobūdį ir laiką bei kitus svarbius faktus, įskaitant tai, kada ir kokie duomenys buvo įrašomi, keičiami ar naikinami ir kas tai padarė arba kam ir kokie duomenys buvo prieinami duomenų tvarkymo sistemoje, taip pat informaciją apie bet kokį duomenų perdavimą. Atkurti duomenų turinį prieš pakeitimus turi būti galima tuo metu, kai kaip nors keičiami duomenys arba dokumentai.

10.8 Asmens informacija, kurią Klientas pateikia registruodamas save kaip vartotoją Prekiautojo kabinete, yra klasifikuojama kaip registruota Informacija. Registruota Informacija yra saugoma įvairiais būdais. Klientai gali pasiekti Prekiautojo kabinetą naudodami savo vartotojo vardą (Kliento elektroninio pašto adresą) ir Kliento pasirinktą slaptažodį. Klientas privalo užtikrinti, kad prisijungimo vardas ir slaptažodis būtų žinomi tik pačiam Klientui.

10.9 Informacijos persiuntimas įprastu elektroniniu paštu ne visada yra visiškai saugus. Nors Admiral Markets ir imasi visų įmanomų pastangų, kad apsaugotų klientų asmens duomenis, ji negali užtikrinti elektroniniu paštu perduodamų Kliento duomenų saugumo; bet kokio perdavimo rizika tenka Klientui. Kai tik Admiral Markets gauna Kliento informaciją, ji taikys procedūras ir saugos funkcijas, siekdama užkirsti kelią neteisėtai prieigai.

11. Geografinė duomenų tvarkymo teritorija

11.1 Paprastai Kliento duomenys yra tvarkomi Europos Sąjungos/Europos ekonominės erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau kai kuriais atvejais jie perduodami ir tvarkomi šalyse, nepriklausančiose ES/EEE. Ši išimtis taikomaturimiems Kliento duomenims, kuriuos tvarko įgaliotas kito Admiral Markets Group subjekto tvarkytojas.

11.2 Kliento duomenų perdavimas ir tvarkymas už ES/EEE ribų gali būti vykdomas tik jei yra taikomos tinkamos apsaugos priemonės, o veiksmai atliekami tik remiantis teisiniu pagrindu.

11.3 Pateikęs prašymą Klientas gali gauti išsamesnės informacijos apie Kliento duomenų perdavimą ne ES/EEE šalims.

12. Duomenų perkeliamumas

Klientas turi teisę gauti Admiral Markets turimą asmeninę informaciją, jei Admiral Markets ją saugo strūkturizuotu, dažniausiai naudojamu ir kompiuteriu apdorojamu formatu, ir pakartotinai naudoti ją kitur arba paprašyti Admiral Markets perduoti ją trečiajai Kliento pasirinktai šaliai. Jei duomenys perduodami trečiajai šaliai, turi būti gautas ir patvirtintas aiškus rašytinis Kliento sutikimas.

13. Kontaktiniai duomenys

13.1 In case of questions about the content of this Privacy Policy, if an individual would like a copy of the data Admiral Markets has collected on them, or would like to raise a complaint or other comment with regards to data processing, please contact Admiral Markets’ appointed Data Protection Officer by post: Maakri 19/1, 10145 Tallinn; or email: compliance@admiralmarkets.com, clearly marking “FAO: Data Protection Officer”.

13.2 Bendrieji kontaktiniai Admiral Markets investicinių įmonių duomenys pateikiami Admiral Markets interneto svetainėje: www.admiralmarkets.com, skiltyje „Susisiekime“.

13.3 Klientas turi teisę kreiptis į teismą arba perduoti savo skundą jo jurisdikcijoje esančiai duomenų apsaugos tarnybai, nebent taikomi įstatymai nustato skirtingą tokių reikalavimų nagrinėjimo tvarką.