Privātuma politika

Spēkā no 25.05.2018.

Kompānijā Admiral Markets mēs pilnībā saprotam, cik būtiski ir aizsargāt mūsu klientu personīgo informāciju. Šis dokuments nosaka mūsu privātuma politikas saistības attiecībā uz mūsu rīcībā esošo informāciju par klientu un to, kā mēs ar šādu informāciju rīkojamies. Mēs apliecinām, ka jebkura informācija, kuru mēs apkopojam par klientu, tiks izmantota tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ tā tikusi apkopota, vai saskaņā ar saistošajiem tiesību aktiem. Šī privātuma politika ir vienota politika ieguldījumu sabiedrībām, kuras sniedz pakalpojumus ar Admiral Makets preču zīmi un kuras pieder Admirals Group AS. Admiral Markets Group ietilpst sekojošas ieguldījumu sabiedrības: Admiral Markets AS, Admiral Markets UK Ltd., Admiral Markets Cyprus Ltd. un Admiral Markets PTY Ltd. (visas kopā minētas kā “Admiral Markets”).

Admiral Markets ievēro jebkura lietotāja, kas piekļūst mūsu mājaslapai, privātumu, tāpēc mēs esam apņēmušies veikt visus iespējamos pasākumus, lai aizsargātu esošo vai potenciālo klientu, pieteikuma iesniedzēju vai, vienkārši, apmeklētāju informāciju. Pirms jebkuru personas datu iesniegšanas klientam vajadzētu iepazīties ar noteikumiem un jāturpina tikai tad, kad dota piekrišana privātuma politikas noteikumiem, kuri nosaka kārtību, kādā personas dati tiek pārsūtīti, uzglabāti un apstrādāti.

Admiral Markets ir tiesīga jebkurā brīdī vienpusēji mainīt šos principus, informējot klientus par izmaiņām ne vēlāk kā 14 dienas pirms būtiskiem grozījumiem, Admiral Markets mājaslapā, e-pastā vai treidera kabinetā. Jautājumos, kurus neregulē attiecīgā privātuma politika, puses vadās pēc attiecīgās ieguldījumu sabiedrības vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem.

1. Definīcijas

1.1 Klients - jebkura fiziska vai juridiska persona, kas noslēgusi klienta līgumu ar Admiral Markets un aktīvi izmanto vai ir izmantojusi Admiral Markets pakalpojumus līdz attiecību pārtraukšanai. Potenciāls klients ir fiziska vai juridiska persona, kura plāno izmantot Admiral Markets pakalpojumus un ir reģistrējusies treidera kabinetā (nenoslēdzot klienta attiecības).

1.2 Klienta dati – informācija par klientu, kura ir zināma Admiral Markets un kuru apstrādā Admiral Markets. Ja šajā dokumentā ir atsauce uz “personas informāciju”, tas nozīmē informāciju, kura atklāj klienta identitāti. Dažādās klientu datu kategorijas ir norādītas šā dokumenta 5. punktā.

1.3 Klienta datu apstrāde - jebkura rīcība, kas tiek veikta ar klienta datiem, tajā skaitā informācijas iegūšana, ierakstīšana, strukturēšana, droša uzglabāšana, izmaiņu veikšana, pārsūtīšana, dzēšana, arhivēšana utt.

1.4 Informācijas apstrādātājs - juridiskās personas Admirals Group AS ietvaros. Admiral Markets sniedz ieguldījumu pakalpojumus un ir klienta personiskās informācijas datu apstrādātājs attiecībā uz šiem pakalpojumiem. Ja klientam ir tirdzniecības konti vairākās Admiral Markets ieguldījumu sabiedrībās, grupas ietvaros būs vairāki datu apstrādātāji.

1.5 Pilnvarots apstrādātājs - Admiral Markets var izmantot arī autorizētus ārējos apstrādātājus klienta datu apstrādei, pamatojoties uz noslēgtiem pakalpojumu līgumiem, kurus regulē Admiral Markets norādījumi par ar klientu saistītu datu aizsardzību.

2. Piekrišana datu apstrādei

2.1 Sākotnējā reģistrācija - lai izveidotu demo kontu vai reālo tirdzniecības kontu ar Admiral Markets, personai ir jāveic sākotnējā reģistrācija, izmantojot Admiral Markets reģistrācijas veidlapu mājaslapā, vai tieši treidera kabinetā un jāpiekrīt privātuma politikas noteikumiem. Klients apstiprina piekrišanu šiem noteikumiem, atzīmējot atbilstošo reģistrācijas veidlapas aili. Ja šāda piekrišana nav dota, Admiral Markets nevar apstrādāt personas datus un nevar sniegt attiecīgos pakalpojumus.

2.2 Apmācību kursu apmeklēšana un dalība akcijās - klienta dati tiks apstrādāti, reģistrējoties piedāvātajiem tiešsaistes vai klātienes semināriem, vai nonākot jebkurā no Admiral Markets akciju lapām, kurās nepieciešama reģistrācija, jo Admiral Markets savu pakalpojumu sniegšanai un saistību izpildei nepieciešama klienta personiskā informācija. Visos šajos gadījumos reģistrācijas veidlapā, kas tiek izmantota treidera kabineta pieslēgšanās datu izveidošanai, tiks pieprasīta klienta piekrišana datu apstrādei.

2.3 Sākotnējās reģistrācijas atcelšana - ja persona atceļ reģistrācijas procesu un to nepabeidz, šīs personas datus Admiral Markets neiegūst un tādējādi tie netiek saglabāti turpmākai apstrādei nākotnē.

2.4 Atteikšanās no piedāvājuma sazināties telefoniski - personai jebkurā brīdī ir tiesības atteikties no saziņas ar Admiral Markets pārstāvjiem telefoniski. Šis pieprasījums tiks saglabāts Admiral Markets iekšējās sistēmās un darbosies kā atsevišķs atteikums, kuru Admiral Markets, protams, respektēs. Atteikums saziņai telefoniski nekādā veidā neietekmē Admiral Markets pakalpojumu lietošanu. Tas arī neaizliedz personai sazināties ar Admiral Markets telefoniski pēc paša iniciatīvas.

3. Jaunāko piedāvājumu saturošu e-pastu abonešana

3.1 Sākotnējās reģistrācijas laikā treidera kabinetā personai ir tiesības izvēlēties – piekrist vai atteikties no ar jaunāko piedāvājumu saistītu e-pastu (kompānijas jaunumi, informācija par akcijām un tamlīdzīgi materiāli, kuri paredzēti klientu zināšanu par finanšu tirgiem paplašināšanai) saņemšanas norādītajā e-pastā. Šos iestatījumus jebkurā laikā iespējams mainīt treidera kabineta sadaļā “Personīgie dati”. Tāpat no šīm vēstulēm iespējams atteikties, uzspiežot uz attiecīgās saites saņemtajās vēstulēs

4. Klientu datu apstrādes mērķis

Admiral Markets nepieciešams iegūt noteiktus datus, lai personu reģistrētu kā klientu, kā arī lai sniegtu kompānijas piedāvātos pakalpojumus. Šie dati nepieciešami zemāk minēto iemeslu dēļ.

4.1 Identitātes pārbaude. Admiral Markets ir pienākums pārbaudīt personas identitāti pirms personas reģistrēšanas par klientu un tirdzniecības konta izveidošanas. Identitātes pārbaudei Admiral Markets ir tiesības izmantot trešo pušu pakalpojumus.

4.2 Profila izveide. Lai pildītu juridiskās saistības, Admiral Markets izveido klienta profilu tad, kad ir pilnībā pārbaudīts un apstiprināts reālā tirdzniecības konta pieteikums. Pirms klienta reģistrācijas Admiral Markets pienākums ir ievērot “zini-savu-klientu” (KYC) principus, kā arī veikt citus tiesību aktos noteiktos pienākumus ar mērķi - novērst ļaunprātīgas darbības, piemēram, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai terorisma finansēšanu.

4.3 Klienta ieguldījumu zināšanu līmeņa izvērtēšana. Admiral Markets pienākums ir izvērtēt klienta ieguldījumu zināšanas un pieredzi, lai pārliecinātos par klientam piedāvātā pakalpojuma piemērotību un atbilstību.

4.4 Iekšējie uzņēmuma mērķi un uzskaite. Admiral Markets nepieciešams apstrādāt klientu personisko informāciju uzņēmuma iekšējiem un uzskaites nolūkiem. Šāda apstrāde ir Admiral Markets likumīgās interesēs, lai pildītu juridiskās saistības. Tas var ietvert jebkuru Admiral Markets saziņu ar klientu saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem. Admiral Markets veic arī uzskaiti ar mērķi - pārliecināties, ka klients pilda saistības, kuras atrunātas attiecīgās Admiral Markets ieguldījumu sabiedrības sadarbības noteikumos.

4.5 Transakciju pārskati. Admiral Markets pienākums ir regulāri ziņot attiecīgajām iestādēm par klientu grupu rīcībā esošajiem tirgus produktiem un pakalpojumiem, kā arī citiem finanšu rādītājiem.

4.6 Mārketings. Admiral Markets var izmantot klienta datus, piemēram, atrašanās vietu vai tirdzniecības vēsturi, lai piegādātu pielāgotu saturu uz klienta reģistrēto e-pasta adresi, piemēram, ziņas, analīzi, pētījumus, pārskatus, akcijas un apmācību iespējas, kas var interesēt klientu. Klients vienmēr saglabā iespēju mainīt šos iestatījumus.

4.7 Admiral Markets produktu un pakalpojumu uzlabošana. Admiral Markets laiku pa laikam var izmantot klienta datus, lai palīdzētu analizēt un uzlabot produktus un pakalpojumus.

4.8 Strīdu un sūdzību izmeklēšana un risināšana. Admiral Markets var būt nepieciešams izmantot iegūtos klientu datus, lai pildītu piemērojamos tiesību aktus, tiesas rīkojumus vai citus tiesas procesus vai jebkuru piemērojamo regulatīvo iestāžu prasības. Personas datus var apstrādāt arī lai risinātu strīdus ar klientu.

4.9 Klientu aptauju izsūtīšana. Admiral Markets, kā daļu no klientu atsauksmju procesa, var izsūtīt klientu aptaujas. Pieprasīt atsauksmes ir kompānijas likumīgajās interesēs, lai nodrošinātu klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti.

4.10 Mājaslapas datu analīze. Detalizētu informāciju par tīmekļa vietnes datu analīzi atradīsiet Admiral Markets sīkdatņu izmantošanas aprakstā.

4.11 Drošība. Klientam ienākot jebkurā Admiral Markets telpā, Admiral Markets ir tiesības drošības nolūkos fiksēt personu videokameru ierakstos. Tāpat Admiral Markets var izmantot klienta datus, lai fiksētu, kas konkrētā dienā ir apmeklējis Admiral Markets telpas. Admiral Markets likumīgās interesēs ir to darīt, rūpējoties par drošu darba vidi.

5. Klientu datu kategorijas

Klienta dati var tikt iegūti no klienta, klientam izmantojot pakalpojumus, kā arī no ārējiem avotiem, piemēram, publiskiem un privātiem reģistriem. Admiral Markets ir tiesības un pienākums, pamatojoties uz savu darbības jomu, pārbaudīt datu bāzēs iekļauto klienta datu precizitāti, periodiski pieprasot klientam pārskatīt un/vai izlabot vai apstiprināt klienta datu pareizību. Admiral Markets neapkopo sensitīvu informāciju par klientu. Klientu datu kategorijas, kuras galvenokārt apkopo un apstrādā Admiral Markets, ir sekojošas:

5.1 Identifikācijas dati – piemēram, vārds, uzvārds, dzimšanas dati, personas kods un ar identifikācijas dokumentu (piemēram, pases vai personas apliecības kopiju) saistīti dati.

5.2 Kontaktinformācija - piemēram, dzīves vietas adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs un saziņas valoda.

5.3 Informācija par ģimeni - piemēram, informācija par klienta ģimeni, mantiniekiem un citām saistītām personām (tikai gadījumos, ja klients ir saistīts ar politiski nozīmīgu personu vai klientu).

5.4 Profesionālā informācija - piemēram, izglītības un nodarbinātības dati.

5.5 Finansiālā informācija - piemēram, ienākumi, aktīvi un saistības, par kuriem informācija apkopota, lai izprastu klienta resursus un tirdzniecības aktivitāti (jebkuras nelikumīgas darbības novēršanai).

5.6 Informācija par aktīvu un labklājības izcelsmi - piemēram, dati par klienta darījumu partneriem un uzņēmējdarbību (piemēram, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai terorisma finansēšanas draudu novēršanai).

5.7 Dati, kas ļauj Admiral Markets veikt pienācīgus pārbaudes pasākumus attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanu un nodrošināt atbilstību starptautiskajām sankcijām, tostarp biznesa attiecību mērķi, patiesā labuma guvēji un informācija par to vai klients ir politiski nozīmīga persona.

5.8 Informācija par klienta nodokļu rezidenci - piemēram, dzīvesvietas valsts, nodokļu identifikācijas numurs/personas kods un pilsonība.

5.9 Informācija par komunikāciju un aktivitātēm - piemēram, vizuālo un/vai audio saziņas datu ieraksti, kas apkopoti, kad klients apmeklē jebkuru Admiral Markets filiāli, ieskaitot datus, kas saistīti ar Admiral Markets tīmekļa vietņu un treidera kabineta apmeklējumu.

5.10 Informācija par Admiral Markets pakalpojumiem - piemēram, ar līgumā minēto pakalpojumu vai to neizpildi saistītie dati, izpildītie darījumi, iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi, sūdzības un piemērotās pakalpojumu maksas.

5.11 Informācija par ieradumiem, iestatījumiem un apmierinātību - piemēram, dati par iestatījumiem, apmierinātību un efektivitāti, izmantojot pakalpojumus, izmantotajiem pakalpojumiem, personiskajiem iestatījumiem, aptauju atbildes u. c.

5.12 Informācija par dalību akcijās - piemēram, gūtie punkti un iegūtās balvas spēlēs un akcijās.

5.13 Informācija par klienta klasifikācijas kategoriju, zināšanu līmeni un iepriekšējo pieredzi finanšu tirgū - ieskaitot klienta ieguldījumu zināšanas un pieredzi, investīciju mērķus u. c.

6. Saziņa ar Admiral Markets ar e-pasta vai tiešsaistes čata palīdzību

Sūtot e-pastu Admiral Markets (izmantojot sadaļu “Kontakti”) vai izmantojot tiešsaistes tērzēšanas līdzekli, personai var tikt pieprasīts sniegt papildu personisku informāciju, piemēram, vārdu, uzvārdu vai e-pasta adresi. Šādi dati tiks izmantoti, lai atbildētu uz jautājumiem un pārbaudītu identitāti. E-pasta ziņojumus Admiral Markets uzglabā standarta iekšējās kontaktu sistēmās ar augstu drošības līmeni un aizsardzību pret neatļautu personu piekļuvi no malas.

7. Klienta datu saņēmēji

Nepieciešamības gadījumā klienta datus koplieto ar citiem saņēmējiem, piemēram:

7.1 Iestādes, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, tiesu izpildītāji, notāru biroji, nodokļu iestādes, uzraudzības iestādes un finanšu izlūkošanas vienības.

7.2 Juridiskās personas Admirals Group AS ietvaros. Admiral Markets uzņēmumu darbību atbalsta dažādas Admiral Markets Group komandas un funkcijas. Admiral Markets vajadzības gadījumā var nodot tiem personas datus pakalpojumu sniegšanai, tirdzniecības platformas administrēšanai, pārdošanai un mārketingam, kā arī klientu un tehniskajam atbalstam. Apstrādājot personu datus, visiem Admiral Markets darbiniekiem jāievēro datu konfidencialitātes un drošības noteikumi. Admiral Markets var apstrādāt personas datus saistībā ar vietni un treidera kabinetu šādās vietās: Igaunijā, Apvienotajā Karalistē, Kiprā un Austrālijā.

7.3 Iestādes, kas sniedz finanšu pakalpojumus, piemēram, bankas, maksājumu sistēmas, iestādes, kas piedalās tirdzniecības izpildes, norēķinu un pārskatu sagatavošanas ciklā (piemēram, regulēti tirgi kā izpildes vietas, daudzpusējas tirdzniecības sistēmas, organizētas tirdzniecības sistēmas, darījumu reģistri, vietējie un ārvalstu starpnieki).

7.4 Auditori, juridiskie un finanšu konsultanti vai jebkurš cits Admiral Markets autorizēts informācijas apstrādes veicējs.

7.5 Trešās puses, kas uztur reģistru (piemēram, kredītreģistri, iedzīvotāju reģistri, komercreģistri, vērtspapīru reģistri vai citi reģistri, kas apkopo klientu datus vai ir starpnieki datu apritē).

7.6 Parādu piedzinēji pēc prasījumu, tiesas un bankrotu vai maksātnespējas administratori.

7.7 Citas personas, kas saistītas ar Admiral Markets pakalpojumu sniegšanu, piemēram, arhivēšanas un pasta pakalpojumu sniedzēji.

7.8 Admiral Markets var izmantot citus ārējos pilnvarotos procesorus klientu datu apstrādei. Šādos gadījumos Admiral Markets veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi datu apstrādātāji saskaņā ar Admiral Markets norādījumiem apstrādā klienta datus, ievērojot atbilstošus drošības pasākumus.

7.9 Admiral Markets var kopīgot klienta datus apvienošanās, pārdošanas, pārstrukturizācijas, iegādes, vai citādas Admiral Markets uzņēmējdarbības, aktīvu vai krājumu pilnīgas vai daļējas īpašnieku maiņas gadījumā (ieskaitot bankrotu vai līdzīgas procedūras).

8. Klienta tiesības

Admiral Markets respektē klientu tiesības piekļūt un kontrolēt savus personas datus. Admiral Markets atbildēs uz pieprasījumiem attiecībā uz personas datu apstrādi un, ja nepieciešams, Admiral Markets nodrošinās piekļuvi šiem datiem, to labošanai vai dzēšanai.

8.1 Klientu datu apstrādes pārskats. Pēc klienta pieprasījuma Admiral Markets sniedz klienta datu bāzē pieejamo apkopoto klientu datu pārskatu. Pirms šāda pārskata iesniegšanas Admiral Markets lūgs personu pierādīt savu identitāti, lai samazinātu krāpšanas riskus. Klientam būs arī iespēja pārbaudīt iesniegtos klienta datus treidera kabinetā un tirdzniecības programmā.

8.2 Informācijas labojumi. Ja Admiral Markets rīcībā esošā klienta personiskā informācija ir neprecīza vai nepilnīga, klients ir tiesīgs pieprasīt Admiral Markets to izlabot. Admiral Markets var pieprasīt papildu informāciju un dokumentus, kas apstiprinātu pieprasīto datu izmaiņu nepieciešamību.

8.3 Apstrādes ierobežošana. Klients var lūgt Admiral Markets ierobežot klientu datu izmantošanu mārketinga nolūkos. Treidera kabinetā izvēloties "Personīgie dati", klients var mainīt savus iestatījumus šādu paziņojumu saņemšanai.

8.4 Dzēšana. Klients var lūgt Admiral Markets izdzēst viņa personas datus. Dzēšot personas datus, tiks slēgts konts (-i), dati tiks izņemti no aktīvas apstrādes, un klienta attiecības izbeigtas. Tomēr Admiral Markets ir pienākums saglabāt klienta datus, lai pildītu likumdošanas un normatīvās prasības, kā arī saskaņā ar iekšējām prasībām attiecībā uz ierakstu saglabāšanu. Admiral Markets saglabā datus vismaz piecus gadus pēc klienta attiecību izbeigšanas, ja vien tiesību aktos nav paredzēti citi datu vai dokumentu saglabāšanas noteikumi. Nevajadzīgi klientu dati tiek dzēsti vai iznīcināti.

9. Automatizēta lēmumu pieņemšana

Ja Admiral Markets ir pieņēmis lēmumu par klientu, pamatojoties tikai uz automatizētu procesu (piemēram, izmantojot automātisku profilēšanu), kas ietekmē klienta spēju izmantot piedāvātos pakalpojumus vai kam ir cita nozīmīga ietekme uz klientu, klients var prasīt, lai šāds lēmums netiek pieņemts, ja vien Admiral Markets nevar pierādīt klientam, ka šāds lēmums ir nepieciešams, lai noslēgtu līgumu starp kompāniju un klientu. Pat ja lēmums ir nepieciešams, lai noslēgtu vai izpildītu saistības, kas izriet no klienta attiecībām, klients var apstrīdēt lēmumu un pieprasīt cilvēcisku iejaukšanos. Datu apstrādes sistēmas automātiskos lēmumus bez klienta līdzdalības tiek pieļautas tikai likumā noteiktajos apstākļos un kārtībā.

10. Organizatoriskie, fiziskie un IT drošības pasākumi

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Admiral Markets nodrošina, ka klientu dati tiek aizsargāti ar atbilstošiem tehniskiem un organizatoriskiem pasākumiem, lai novērstu neatļautu piekļuvi, nelikumīgu apstrādi vai izpaušanu, nejaušu nozaudēšanu, modificēšanu vai iznīcināšanu. Admiral Markets īsteno organizatoriskos, fiziskos, IT un citus nepieciešamos drošības pasākumus, lai nodrošinātu klienta datu aizsardzību un uzraudzītu klienta datu apstrādi. Cita starpā, šie drošības pasākumi ietver sekojošas darbības:

10.1 Admiral Markets pasākumu īstenošana saskaņā ar iekšējo noteikumu prasībām attiecībā uz klienta datu apstrādi, reģistrāciju un ierakstīšanu, kā arī procedūras, kas pārbauda atbilstību šīm prasībām.

10.2 Admiral Markets darbinieku pilnvarošana piekļūt tikai nepieciešamiem klientu datiem klientu datu bāzē, kas stingri atbilst veicamajiem darba pienākumiem.

10.3 Admiral Markets darbinieki, kas atbildīgi par klienta datu apstrādi, tiek pakļauti konfidencialitātes prasībām.

10.4 Neautorizēta datu apstrāde (tostarp datu ievadīšana, grozīšana, dzēšana, lasīšana, kopēšana (pārsūtīšana), dokumentu nesankcionēta transportēšana) un jebkura cita datu neatļauta izmantošana (kas nav paredzēta oficiālajos pienākumos) ir aizliegta.

10.5 Pārsūtot datus, izmantojot datu pārraides iekārtas vai nododot tos, ir jānodrošina atbilstīgi drošības pasākumi, tostarp datu šifrēšana, ja nepieciešams.

10.6 Katram klientu datu bāzes lietotājam tiek izsniegti personiskie autentifikācijas līdzekļi, kas ļauj izmantot datubāzi.

10.7 Admiral Markets īsteno adekvātus un pietiekamus pasākumus, lai nodrošinātu, ka ikviena datu apstrādes darbība ir izsekojama, kas pēc tam ļautu identificēt personu, kas veikusi operāciju, operācijas veidu un laiku, kā arī citus būtiskus faktus, tostarp to, kad, kas, un kādus datus reģistrējis, mainījis vai dzēsis, vai kad, kas un kādiem datiem piekļuvis datu apstrādes sistēmā, kā arī informāciju par jebkādu datu pārraidi. Ja tiek veiktas datu vai dokumentu izmaiņas, jānodrošina iespēja atjaunot datu saturu pirms izmaiņām.

10.8 Personiskā informācija, ko klients sniedz, reģistrējoties kā treidera kabineta lietotājs, tiek klasificēta kā reģistrēta informācija. Reģistrētā informācija tiek aizsargāta daudzos veidos. Klienti var piekļūt treidera kabinetam ar savu lietotājvārdu (klienta e-pastu) un klienta izvēlētu paroli. Klientu pienākums ir nodrošināt, lai lietotājvārds un parole būtu zināma tikai pašam klientam.

10.9 Informācijas pārsūtīšana, izmantojot standarta e-pasta apmaiņu, ne vienmēr ir pilnīgi droša. Taču Admiral Markets dara visu iespējamo, lai aizsargātu klientu personas datus, tomēr tas nevar garantēt e-pasta sarakstē nosūtītu klienta datu drošību; jebkura datu pārsūtīšana ir klienta paša risks. Kad Admiral Markets ir saņēmusi klienta informāciju, nesankcionētas piekļuves novēršanai tiek izmantotas konkrētas procedūras un drošības elementi.

11. Apstrādes ģeogrāfiskais apgabals

11.1 Parasti klienta datus apstrādā Eiropas Savienības / Eiropas ekonomiskās zonas (ES / EEZ) robežās, taču dažos gadījumos tie tiek pārsūtīti un apstrādāti valstīs ārpus ES / EEZ. Šis izņēmums attiecas uz klientu datiem, kas tiek uzglabāti Admiral Markets PTY Ltd. (ieguldījumu sabiedrība, kas darbojas Austrālijā) un ko apstrādā pilnvarots datu apstrādes veicējs citā Admiral Markets Group uzņēmumā, proti, Admiral Markets AS Igaunijā.

11.2 Klientu datu pārsūtīšana un apstrāde ārpus ES / EEZ var notikt, ja tiek piemērotas atbilstošas drošības garantijas, un darbības tiek veiktas tikai uz likuma pamata.

11.3 Pēc pieprasījuma klients var saņemt papildu informāciju par klienta datu pārsūtīšanu valstīm ārpus ES / EEZ.

12. Informācijas pārvietošana

Klients ir tiesīgs iegūt Admiral Markets rīcībā esošo personīgo informāciju ar nosacījumu, ka Admiral Markets rīcībā šī informācija ir strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā, un to atkārtoti izmantot citur vai pieprasīt Admiral Markets to nodot citai trešajai personai pēc klienta izvēles. Gadījumā, ja datus pārsūta trešajai personai, ir jāsaņem un jāapstiprina skaidri saprotama rakstiska piekrišana.

13. Kontaktinformācija

13.1 Ja rodas jautājumi par šīs Privātuma politikas saturu, ja vēlaties saņemt Admiral Markets apkopoto datu kopiju par sevi, vai vēlaties iesniegt sūdzību vai komentāru attiecībā uz datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar Admiral Markets atbildīgo personu par Datu aizsardzību, sūtot pastu uz: Dramas 2, 1st floor, 1077 Nicosia, Cyprus; vai sūtot e-pastu uz: dpo@admiralmarkets.com, skaidri norādot "FAO: Data Protection Officer".

13.2 Admiral Markets ieguldījumu sabiedrību kontaktinformācija ir pieejama Admiral Markets mājaslapā: www.admiral.lv, izvēloties sadaļu "Kontakti".

13.3 Lai aizsargātu savas tiesības, klientam ir tiesības vērsties tiesā vai pārsūtīt sūdzību attiecīgajam datu aizsardzības regulatoram savā jurisdikcijā, ja vien likums nenosaka atšķirīgu procedūru šādu prasību izskatīšanai.