Adatvédelmi irányelvek

Hatályos 2018.05.25-től

Az Admiral Markets-nél teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy mennyire fontos Ügyfeleink személyes adatainak védelme. Jelen szabályzat az adatvédelmi irányelveinkre vonatkozó kötelezettségvállalásunkat tartalmazza arról, hogy milyen információkat tárolunk az ügyfeleinkről, és mit teszünk azokkal. Elfogadjuk, hogy az általunk gyűjtött, az ügyfélre vonatkozó bármely információ csak arra a célra használható fel, amelynek érdekében azt megszereztük, vagy amelyeket az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések lehetővé tesznek. Jelen adatvédelmi irányelvek az Admiral Markets márkanév alatt befektetési szolgáltatást végző cégek részére egyedileg készült, és az Admirals Group AS konszolidációs csoport tulajdonát képezi. Az Admiral Markets Csoportba tartozó befektetési vállalkozások a következők: Admiral Markets AS, Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets Cyprus Ltd és Admiral Markets PTY Ltd (a továbbiakban együtt: Admiral Markets).

Az Admiral Markets tiszteletben tartja valamennyi olyan felhasználó magánszféráját, aki hozzáfér a weboldalaihoz. Készek vagyunk ezért valamennyi ésszerű lépést megtenni a létező és leendő ügyfeleinkhez, felhasználóinkhoz vagy látogatóinkhoz köthető információk védelme érdekében. A személyes adatok megadása előtt Önnek át kell tanulmányoznia a feltételeket, és csak abban az esetben javallott folytatnia az adatbevitelt, ha egyetért a jelen adatvédelmi irányelvekben foglalt feltételekkel, valamint az adattovábbításra, tárolásra és feldolgozásra vonatkozó irányelvekkel.

Az Admiral Markets jogosult bármikor egyoldalúan módosítani jelen irányelveket azzal, hogy az ügyfeleket legalább 14 nappal bármely lényeges módosítást megelőzően az Admiral Markets weboldalon, e-mailben vagy a Kereskedőtéren keresztül értesíteni kell. A jelen adatvédelmi irányelvekben nem szabályozott kérdésekben az adott befektetési vállalkozás általános szerződési feltételei irányadók.

1. Definíciók

1.1 Ügyfél - bármely természetes- vagy jogi személy, aki az Admiral Markets-szel ügyfélkapcsolatot létesített és aktívan használja vagy használta az Admiral Marketes szolgáltatásait az ügyfélkapcsolat megszűnéséig. A jövőbeli ügyfél olyan természetes- vagy jogi személy, akinek szándékában áll igénybe venni az Admiral Markets szolgáltatásait és a Kereskedőtéren keresztül elkészítette a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előzetes regisztrációt (az ügyfélkapcsolat létrehozása nélkül).

1.2 Ügyféladat - az Ügyfélre vonatkozó, az Admiral Markets által ismert adat, melyet az Admiral Markets kezel. Amikor a jelen dokumentum „személyes adatra” hivatkozik, ez olyan információt jelent, amelyből az Ügyfél személyazonossága ésszerűen megállapítható. Az Ügyféladat különböző kategóriái jelen dokumentum 5. fejezetében találhatók.

1.3 Ügyféladat-kezelés - bármely, az Ügyféladattal végzett tevékenység, ideértve a megszerzést, rögzítést, csoportosítást, biztonságos kezelést, módosítást, továbbítást, törlést, archiválást, stb.

1.4 Adatkezelő - Az Admirals Group AS-be tartozó jogi személyek. Az Admiral Markets befektetési szolgáltatásokat nyújt, és a szolgáltatásokkal összefüggésben ő az Ügyfél személyes adatainak kezelője. Amennyiben egy ügyfél több Admiral Markets befektetési vállalatnál is rendelkezik kereskedelmi számlával, a Csoporton belül több adatkezelő lesz.

1.5 Felhatalmazott Adatkezelő - Az Admiral Markets jogosult külső adatkezelő cégeket megbízni az Ügyféladatok kezelésére, amely tevékenység megbízási szerződésen alapul. Az ilyen adatkezelés az Admiral Markets-től kapott, az ügyfél adatainak védelmére vonatkozó utasításokhoz kötött.

2. Adatkezelési hozzájárulás

2.1 Előzetes regisztráció - Az Admiral Markets-nél fennálló demo számla vagy az élő kereskedelmi számla létrehozása érdekében az érintett személy köteles előzetes regisztrációt végezni az Admiral Markets online regisztrációs űrlapján keresztül, vagy közvetlenül a Kereskedőtérben, és köteles elfogadni jelen adatvédelmi irányelveket. Az ügyfél a jelen feltételek elfogadását a regisztrációs űrlapon található, megfelelő négyzet bejelölésével teheti meg. Amennyiben ezt a hozzájárulást nem adja meg, az Admiral Markets nem kezelheti a személyes adatait, és a szóban forgó személy részére szolgáltatásokat sem nyújthat.

2.2 Tanfolyamokon és kampányokon való részvétel - az ügyféladat kezelésére akkor kerül sor, ha a felajánlott webináriumokra vagy szemináriumokra való jelentkezés megtörtént, vagy ha megnyitásra kerül az Admiral Markets bármely olyan kampány oldala, amely regisztrációhoz kötött. Az Admiral Markets-nek ugyanis használnia kell az ügyféladatokat annak érdekében, hogy teljesítse a szolgáltatásait és a kötelezettségeit. Minden ilyen esetben az adatkezeléshez való hozzájárulás az ügyféltől a jelentkezéshez használt regisztrációs űrlapon keresztül történik, amely később hitelesítési adatokat hoz létre a Kereskedőtérhez való hozzáférés érdekében.

2.3 Az előzetes regisztráció visszavonása - ha az ügyfél törli a regisztrációs eljárást és nem fejezi be azt, az ilyen személy adatait az Admiral Markets nem tárolja, és ezáltal jövőbeni adatkezelés céljából sem menti le.

2.4 A telefonon való elérhetőség jogának kizárása - Az érintettnek jogában áll kérelmezni, hogy az Admiral Markets képviselője telefonon ne vegye fel vele a kapcsolatot. Ezt a kérést az Admiral Markets belső rendszerei eltárolják és külön tiltásként alkalmazzák, valamint természetesen tiszteletben tartják. A telefonon való elérhetőség jogának kizárása nem érinti az ügyfél arra vonatkozó jogát, hogy az Admiral Markets szolgáltatásait igénybe vegye, valamint abban sem korlátozza, hogy saját maga kezdeményezze a kapcsolatfelvételt az Admiral Markets-szel.

3. Marketing tartalmú email üzenetekre való feliratkozás

3.1 A Kereskedőtérbe való előzetes regisztráció során az érintettnek jogában áll dönteni, hogy kíván-e marketing tartalmú email üzeneteket kapni (úgymint céges híreket, kampányokra vonatkozó információt és más hasonló friss információkat, amelyek gyarapítják az ügyfél pénzpiacokra vonatkozó tudását) a megadott e-mail címére. Ez a döntés bármikor megváltoztatható a Kereskedőtéren keresztül, az „előfizetések” panel alatt. Lehetőség van továbbá leiratkozni az ilyen marketing email üzenetekről a már kézbesített e-mailekben található linkre való kattintással

4. Az ügyféladat-kezelés célja

Az Admiral Markets számára szükséges, hogy különböző adatokat gyűjtsön ahhoz, hogy valakit ügyfélként állítson be, valamint hogy részére különböző szolgáltatásokat nyújtson. Az adatgyűjtés az alábbi indokok mentén történik.

4.1 Személyazonosság igazolása. Az Admiral Markets köteles ellenőrizni az érintett személyazonosságát az ügyfélkapcsolat létesítését-, és a kereskedelmi számla létrehozását megelőzően. Ebből a célból az Admiral Markets jogosult olyan harmadik személyeket igénybe venni, amelyek a képviseletében a személyazonosságot ellenőrzik.

4.2 Profil létrehozása. A jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés érdekében az Admiral Markets ügyfélprofilt hoz létre, miután az élő kereskedelmi számlára vonatkozó teljes jelentkezést ellenőrizte és elfogadta. Az Admiral Markets-nek alkalmaznia kell a KYC (know-your-client: ismerd az ügyfeledet) irányelveket az ügyfélkapcsolat létesítését megelőzően, az olyan rosszindulatú tevékenységek elkerülése érdekében, mint például a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása, valamint azért is, hogy a jogszabályok által meghatározott kötelezettségeit teljesítse.

4.3 Az Ügyfél befektetési ismereteinek megállapítása. Az Admiral Markets köteles megállapítani az ügyfél befektetési tudását, tapasztalatait és szakértelmét, hogy megítélje az ügyfél számára ajánlott szolgáltatás alkalmasságát és fontosságát.

4.4 Belső üzleti célok és nyilvántartás. Az Admiral Markets számára szükséges, hogy belső üzleti- és nyilvántartási célokból kezelje az ügyfelek személyes adatait. Az ilyen adatkezelés az Admiral Markets saját jogos érdeke azért, hogy a jogszabályi kötelezettségeinek eleget tegyen. Ez magában foglalhat bármilyen kommunikációt, amelyet az Admiral Markets az ügyféllel folytat a nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan. Az Admiral Markets nyilvántartásokat is vezet annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfél teljesíti azon kötelezettségeit, amelyek az adott Admiral Markets befektetési vállalkozás üzleti feltételeiben kerültek meghatározásra.

4.5 Tranzakciók jelentése. Az Admiral Markets köteles rendszeresen jelentést tenni az illetékes hatóságoknak a piaci részesedésről, a termékekről és az ügyfélcsoportok által igénybe vett szolgáltatásokról, valamint a pénzügyi számadatokról.

4.6 Marketing. Az Admiral Markets használhatja az ügyféladatokat, úgymint a helymeghatározást vagy a kereskedési előzményeket annak érdekében, hogy olyan személyre szabott tartalmat, például híreket, elemzéseket, kutatásokat, jelentéseket, kampányokat és képzési lehetőségeket ajánljon az ügyfél regisztrált email címén keresztül, amelyek érdekesek lehetnek az ügyfél számára. Az ügyfelet mindig megilleti az a jog, hogy eldöntse, a jövőben kíván-e ilyen tartalmakat kapni.

4.7 Az Admiral Markets termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztése. Az Admiral Markets időről időre használhatja az ügyféladatokat annak érdekében, hogy elemezze és fejlessze termékeit és szolgáltatásait.

4.8 Megkeresések és jogviták kivizsgálása vagy rendezése. Az Admiral Markets az összegyűjtött ügyféladatokat használhatja arra, hogy megfeleljen az alkalmazandó jogszabályoknak, bírósági döntéseknek vagy bármely más illetékes szabályozó hatóság követelményeinek. A személyes adatok az ügyféllel fennálló jogvita rendezése érdekében is használhatók.

4.9 Ügyfél-felmérések küldése. Az Admiral Markets ügyfél-visszajelzési eljárásának részeként kérdőíveket küldhet az ügyfeleknek, tekintve, hogy jogos érdeke visszajelzést kérni azért, hogy ügyfelei részére a legjobb szolgáltatásokat nyújtsa.

4.10 Weboldal adatelemzés. A weboldal adatelemzésre vonatkozó részletes áttekintés az Admiral Markets Cookie Közleményben található.

4.11 Biztonság. Ha az ügyfél belép az Admiral Markets hivatali helyiségeibe, az Admiral Markets biztonsági célból kamerával rögzítheti a képmását. Az Admiral Markets jogosult az ügyféladatokat annak rögzítésére is használni, hogy az adott napon kik léptek be az Admiral Markets hivatali helyiségeibe. Ez az Admiral Markets jogos érdeke a biztonságos és nyugodt munkakörnyezet fenntartása érdekében.

5. Az ügyféladat kategóriái

Ügyféladat gyűjthető az ügyféltől, az ügyfél által használt szolgáltatásokból és külső forrásokból, mint például nyilvános és zárt nyilvántartásokból. Tevékenységi területére figyelemmel az Admiral Markets joga és kötelessége, hogy ellenőrizze az adatbázisokban található ügyféladatok pontosságát azáltal, hogy időről időre megkéri ügyfeleit az ügyféladatok pontosságának ellenőrzésére és/vagy javítására, illetőleg megerősítésére. Az Admiral Markets nem gyűjt ügyfeleiről szenzitív adatokat. Az ügyféladatok kategóriái – melyeket elsősorban az Admiral Markets gyűjt és kezel – az alábbiak:

5.1 Azonosító adatok - úgymint név, születési dátum, személyi azonosító jel és személyazonosító okmány adata (pl. személyi igazolvány vagy útlevél másolata).

5.2 Elérhetőségi adatok - úgymint fizikai cím, email cím, telefonszám és a kommunikáció nyelve.

5.3 Családi adatok - úgymint az ügyfél családjára vonatkozó információ, örökösök és egyéb rokonok (csak abban az esetben, ha az ügyfél egy politikailag kitett személlyel áll rokoni kapcsolatban, vagy ha az ügyfél elhunyt).

5.4 Szakmai adatok - úgymint képzettségre és foglalkoztatásra vonatkozó adatok.

5.5 Pénzügyi adatok - úgymint bevétel, vagyon és passzívák, amelyeket az ügyfél által folytatott kereskedelmi tevékenység forrásainak megértése végett gyűjtünk (bármely illegális tevékenység kiszűrése érdekében).

5.6 Vagyon származására vonatkozó adatok - úgymint az ügyfél tranzakciós partnereire és üzleti tevékenységére vonatkozó adatok (például a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása kiszűrése érdekében).

5.7 Az Admiral Markets due diligence jellegű feladatainak végrehajtását szolgáló adatok a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozására vonatozóan, valamint a nemzetközi szankcióknak való megfelelés biztosítására, ideértve az üzleti kapcsolat célját, a tényleges tulajdonosokat és azt, hogy az ügyfél politikailag kitett személy-e.

5.8 Az ügyfél adóügyi illetőségére vonatkozó adatok - úgymint a tartózkodás országa, adóazonosító szám és állampolgárság.

5.9 Kommunikációs és tevékenységi adatok - úgymint vizuális és/vagy audio kommunikációs felvételek, amelyek az Admiral Markets hivatali helyiségeiben történő ügyféllátogatások során rögzítenek, ideértve az Admiral Markets weboldalaira és a Kereskedőtérbe történő ügyféllátogatások adatait is.

5.10 Az Admiral Markets szolgáltatásaira vonatkozó adatok - úgymint a szolgáltatásokhoz és megállapodásokhoz, vagy azok hibájához kapcsolódó teljesítményadatok, végrehajtott tranzakciók, benyújtott jelentkezések, kérések, panaszok és alkalmazott szolgáltatási díjak.

5.11 Szokásokra, preferenciákra és elégedettségre vonatkozó adatok - úgymint preferenciákra, elégedettségre és a szolgáltatás használatának aktivitására vonatkozó adatok, használt szolgáltatások, személyes beállítások, felmérésekre adott válaszok, stb.

5.12 Kampányokban való részvételre vonatkozó adatok - úgymint játékokban vagy kampányokban gyűjtött pontok és elnyert díjak.

5.13 Az ügyfél besorolási kategóriájára, szakértelmi szintjére és a pénzügyi piacnak való korábbi kitettségére vonatkozó adatok - ide értve az ügyfél befektetési tudását és tapasztalatát, befektetési céljait, stb.

6. Kapcsolatfelvétel az Admiral Markets-szel e-mailben vagy live chat-en keresztül

Amikor e-mailt küld az Admiral Markets részére (a „contact us” oldalon keresztül) vagy a live chat funkciót használja, az érintettől további személyes adat kérhető, mint például a neve vagy az e-mail címe. Az ilyen adatokat arra használjuk, hogy megválaszoljuk a megkeresést és ellenőrizzük az ügyfél személyazonosságát. Az e-mailek az Admiral Markets általános belső kapcsolati rendszereiben kerülnek tárolásra, mely rendszerek biztonságosak és jogosulatlan külső személyek részére nem elérhetők.

7. Az ügyféladatok címzettjei

Szükség esetén az ügyféladat más címzettekkel is megosztásra kerül, úgymint:

7.1 Hatóságok, úgymint jogalkalmazó szervek, végrehajtók, közjegyzők, adóhivatal, felügyeleti szervek és pénzügyi hírszerző egységek.

7.2 Az Admirals Group AS-ben található jogi személyek. Az Admiral Markets üzletmenetét az Admiral Markets csoport különböző csapatai és funkciói támogatják. Az Admiral Markets szükség esetén ezek számára elérhetővé teheti a személyes adatokat a szolgáltatások teljesítése, kereskedelmi platform ügyintézés, sales és marketing, ügyfél- és technikai támogatás nyújtása során. Az Admiral Markets valamennyi alkalmazottja köteles az adatbiztonsági és titoktartási szabályzatokat betartani a személyes adatok kezelése során. Az Admiral Markets a személyes adatokat a website és a Kereskedőtér tekintetében a következő helyszíneken feldolgozhatja: Észtország, Egyesült Királyság, Ciprus és Ausztrália.

7.3 Pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó intézmények, például bankok, fizetési rendszerek, a tőzsdei kereskedelem végrehajtásában, rendezésében és beszámoltatásában közreműködő intézmények (például a szabályozott piacok mint végrehajtási helyek, multilaterális kereskedelmi létesítmények, szervezett kereskedelmi létesítmények, kereskedelmi raktárak, külföldi és helyi brókerek).

7.4 Könyvvizsgálók, jogi- és pénzügyi tanácsadók, vagy más, az Admiral Markets által megbízott adatkezelő.

7.5 Nyilvántartásokat vezető harmadik személyek (úgymint hitelnyilvántartók, népességnyilvántartók, kereskedelmi nyilvántartók, értékpapír nyilvántartók, vagy más, közvetítő ügyféladatokat nyilvántartó szervezetek).

7.6 Követeléskezelők a követelések engedményezése alapján, vagy bíróságok, illetőleg csőd- és végelszámolásban közreműködő ügykezelők.

7.7 Az Admiral Markets szolgáltatásainak teljesítéséhez köthető más személyek, úgymint archiváló és kézbesítési szolgáltatók.

7.8 Az Admiral Markets jogosult más külső meghatalmazott adatkezelőket igénybe venni az ügyféladatok kezeléséhez. Ilyen esetben az Admiral Markets megteszi a szükséges lépéseket annak biztosítására, hogy az ilyen adatkezelők az Admiral Markets utasításainak megfelelően és adekvát biztonsági intézkedéseket követően kezeljék az ügyféladatokat.

7.9 Az Admiral Markets megoszthatja az ügyféladatokat az Admiral Markets üzleti vagyonának vagy javainak teljes vagy részbeni átalakulása, adásvétele, átszervezése, megszerzése, közös vállalkozásba adása, engedményezése, átruházása vagy egyéb átadása esetén (ideértve a csődeljárást és más hasonló eljárásokat is).

8. Az ügyfél jogai

Az Admiral Markets tiszteletben tartja az ügyfél arra vonatkozó jogait, hogy hozzáférjen és kontrollálja a személyi adatait. Az Admiral Markets válaszolni fog az ügyféladat-kezelésre vonatkozó kérelmekre és – amennyiben irányadó – hozzáférést biztosít, javítja vagy törli az ilyen személyes adatokat.

8.1 Az ügyféladat-kezelés felülvizsgálata. Az ügyfél kérésére az Admiral Markets köteles biztosítani azon megszerzett ügyféladatok áttekintését, amelyek az adatbázisában elérhetők. Az ilyen felülvizsgálatot megelőzően az Admiral Markets megkéri az egyént a személyazonosságának azonosítására annak érdekében, hogy a csalás kockázatát csökkentse. Az ügyfélnek lehetősége van a megadott ügyféladatok áttanulmányozására a Kereskedőtérben és a kereskedési platformon is.

8.2 Az adatok kijavítása. Amennyiben az Admiral Markets által tárolt ügyféladat pontatlan vagy hiányos, az ügyfélnek jogában áll azt kijavíttatni az Admiral Markets-szel. Az Admiral Markets kiegészítő információt és dokumentációt kérhet, amely ahhoz szükséges, hogy igazolja a kérelmezett adatkorrekció szükségességét.

8.3 Az adatkezelés korlátozása. Az ügyfél kérheti az Admiral Markets-től az ügyféladatok marketing célból való kezelésének korlátozását. Az ügyfél az ilyen értesítések kézbesítésére vonatkozó preferenciáit a Kereskedőtérben módosíthatja, az „előfizetések” menüpont alatt.

8.4 Törlés. Az ügyfél kérheti az Admiral Markets-től a kezelt személyes adatok törlését. Az egyén személyes adatainak törlésére vonatkozó kérelem a számla/számlák lezárását, az adatoknak az aktív kezelésből való törlését és az ügyfélkapcsolat megszüntetését eredményezi. Mindazonáltal, az Admiral Markets köteles megtartani az ügyfél személyes adatait annak érdekében, hogy jogszabályi kötelezettségeinek eleget tegyen, valamint az adattárolás fenntartására vonatkozó belső compliance követelmények értelmében. Az Admiral Markets az adatokat az ügyfélkapcsolat megszűnésétől számított legalább öt évig köteles megőrizni, az adatok és dokumentumok megtartására vonatkozó egyéb jogszabályi előírás hiányában. A szükségtelen adatok törlésre és megsemmisítésre kerülnek.

9. Automatikus döntéshozatal

Amennyiben az Admiral Markets az ügyféladatok kizárólag automatikus kezelésről döntene (pl. automatikus profilalkotás útján), amely befolyásolná az ügyfél lehetőségét a felajánlott szolgáltatások használatára, vagy az ügyfélre nézve egyéb lényeges hatása volna, az ügyfél kérheti, hogy az Admiral Markets az ilyen döntést ne hozzon, ameddig nem mutatja be az ügyfél részére, hogy az ilyen döntés szükséges az ügyfél Admiral Markets-szel fennálló szerződésének megkötéséhez vagy teljesítéséhez. Még ha a döntés az ügyfélkapcsolatból eredő bármely kötelezettség létesítéséhez vagy teljesítéséhez is szükséges, az ügyfél megtámadhatja azt és emberi beavatkozást kérhet. Az adatkezelő rendszer automatikus döntései az ügyfél részvétele nélkül kizárólag a jogszabályok által előírt feltételekkel és eljárások szerint engedélyezhetők.

10. Szervezeti, fizikai és IT biztonsági intézkedések

Az Admiral Markets az irányadó jogszabályi keretek között biztosítja, hogy az ügyféladatokat megfelelő technikai-, és szervezeti intézkedések védjék az illetéktelen hozzáféréssel, jogellenes kezeléssel vagy közzététellel, a véletlenszerű adatvesztéssel, a módosítással vagy a megsemmisüléssel szemben. Az Admiral Markets köteles implementálni a szükséges szervezeti, fizikai, IT vagy más szükséges biztonsági intézkedéseket az ügyféladatok védelmének biztosítása- és az adatkezelés monitorozása érdekében. Az ilyen biztonsági intézkedések többek között magukban foglalják a következő tevékenységeket:

10.1 Az Admiral Markets által végzett implementáció az adatkezelés, regisztráció és rögzítés követelményeire vonatkozó belső szabályain keresztül, valamint az ilyen követelményeknek való megfelelőségre vonatkozó eljárások.

10.2 Az Admiral Markets munkavállalói az adatbázisokban csak az olyan szükséges ügyféladatokhoz férhetnek hozzá, amelyek szigorúan összhangban állnak a munkaköri kötelezettségeik elvégzésével.

10.3 Az ügyféladatok kezeléséért felelős munkavállalók számára titoktartási kötelezettség előírása.

10.4 A jogosulatlan adatkezelés (ideértve a rögzítést, módosítást, törlést, olvasást, másolást, továbbítást), a feljegyzések jogosulatlan továbbítása és az adatok bármely más jogosulatlan (a hivatalos feladatokhoz nem előírt) használata tilos.

10.5 A megfelelő biztonsági intézkedéseket, ideértve az adatok szükség szerinti titkosítását, implementálni kell az adatok kommunikációs eszközökön való továbbítása vagy a rekordok szállítása során.

10.6 Az ügyfél-adatbázis minden felhasználója számára személyes hitelesítést kell biztosítani az adatbázis használatához.

10.7 Az Admiral Markets köteles megfelelő és hatékony lépéseket végrehajtani annak biztosítása érdekében, hogy minden adatkezelési folyamat nyomon követhető legyen. Ez később lehetővé teszi az az érintett lépést végrehajtó személy azonosítását, a tevékenység természetének feltárását és annak idejét, továbbá minden más releváns tényt, ideértve, hogy mikor, ki és milyen adatot rögzített, módosított vagy törölt, illetőleg hogy mikor, ki és milyen adathoz fért hozzá az adatkezelő rendszerben, valamint az adatok bármilyen továbbítására vonatkozó információt. Az adattartalom módosítások előtti állapotnak megfelelő helyreállításának lehetősége minden, az adatokban vagy a dokumentumokban végrehajtott módosítás esetén adott kell, hogy legyen.

10.8 Az ügyfél által a Kereskedőtérben való regisztráció során megadott személyes adat regisztrált adatnak minősül. A regisztrált adatokat számos módon védjük. Az ügyfelek a Kereskedőtérbe a felhasználónév (ügyfél e-mail) és az általuk választott jelszó megadásával juthatnak be. Az ügyfél felelőssége annak biztosítása, hogy a felhasználónevét és a jelszavát csak ő maga ismerje.

10.9 Az információk szokásos e-mail exchange fiókon keresztüli továbbítása nem mindig teljesen biztonságos. Mindazonáltal az Admiral Markets minden erőfeszítést megtesz az ügyféladatok megóvása érdekében, de nem tudja az e-mail útján továbbított ügyféladatok biztonságát garantálni. Minden ilyen továbbítás az ügyfél saját felelősségére történhet. Mihelyt az Admiral Markets megkapta az ügyféladatokat, megfelelő eljárásokat és biztonsági funkciókat alkalmaz a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében.

11. Az adatkezelés földrajzi területe

11.1 Főszabályként, az ügyféladatok kezelése az Európai Unióban / az Európai Gazdasági közösségben (EU/EEA) történik, de bizonyos esetekben azok az EU/EEA területék kívülre kerülnek továbbításra kezelés céljából. Ez a kivétel az Admiral Markets PTY Ltd. (az Ausztráliában működő befektetési vállalkozás) által kezelt adatokra alkalmazandó, amelyeket egy felhatalmazott adatkezelő szerv kezel az Admiral Markets Csoportban, név szerint az Admiral Markets AS Észtországban.

11.2 Az EU/EEA területén kívülre történő adattovábbítás és adatkezelés akkor történhet, ha a megfelelő biztonsági intézkedéseket megtették. Az ilyen tevékenység csak jogi alapon történhet.

11.3 Erre irányuló kérelme esetén az ügyfél további részleteket kaphat az EU/EEA államokon kívüli országokba történő adattovábbításról.

12. Adathordozhatóság

Az ügyfélnek jogában áll hozzájutni az Admiral Markets által kezelt személyes információkhoz, feltéve, hogy azok strukturált, gyakran használt és gépi olvasásra alkalmas formátumban állnak az Admiral Markets rendelkezésére. Jogában áll továbbá az ügyfélnek azokat máshol újra felhasználni vagy felkérni az Admiral Markets-t, hogy továbbítsa azokat harmadik félnek az ügyfél választása szerint. Az adatok harmadik fél részére történő továbbítása esetén az ügyfél világos, írásos hozzájárulását be kell szerezni és ellenőrizni kell.

13. Elérhetőségi adatok

13.1 A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmával kapcsolatos kérdések esetén, ha egy magánszemély másolatot szeretne kapni az Admiral Markets által róla gyűjtött adatokról, panasszal szeretne élni vagy egyéb észrevételt szeretne tenni az adatkezeléssel kapcsolatban, kérjük, forduljon az Admiral Markets-nél kinevezett adatvédelmi tisztviselőhöz postai úton: Dramas 2, 1st floor, 1077 Nicosia, Ciprus; vagy e-mailben: dpo@admiralmarkets.com, egyértelműen „FAO: Adatvédelmi tisztviselő” felirattal.

13.2 Az Admiral Markets befektetési vállalkozások általános szerződési feltételei az Admiral Markets weboldalán hozzáférhetők: www.admiralmarkets.com, a „Contact Us” oldal kiválasztásával.

13.3 Az ügyfélnek jogában áll az adatkezeléssel összefüggő panaszával a joghatósága szerinti bírósághoz vagy adatvédelmi biztoshoz fordulni, kivéve, ha az alkalmazandó jog eltérő eljárást ír elő az ilyen panaszok kezelésére.