Доходност и възвръщаемост: Какво представляват и как да ги постигнете?

Борис Петров

Доходност и възвръщаемост са два от най-изпозлваните термина, когато става въпрос за търговия и инвестиции и представляват целите и желанията на всеки трейдър и инвеститор. Въпреки това не са много тези, които знаят точното им значение и как да ги постигнат. Искате да научите повече за тях?

Тогава сте на точното място, тъй като в тази статия ще получите отговори на въпроси като:

 • Какво е доходност?
 • Какво е възвръщаемост?
 • Различните видове възвръщаемост и доходност
 • Как се изчислява доходност и как възвръщаемост на инвестициите?
 • Доходност на пенсионните фондове в България
 • Връзка между риск и възвръщаемост
 • Кои инвестиции са с висока доходност?
 • Как да започнете инвестиции с висока доходност?

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е възвръщаемост на инвестиции?

В най-елементарния смисъл възвръщаемост е сумата, която е спечелена или загубена от инвестиция за определен период от време. Възвръщаемост на инвестициите може да бъде изразена като номинална стойност в дадена валута (лев, долар, евро и тн), освен това може да бъде представена и като сума след данъци, такси и инфлация.
 • Позитивна възвръщаемост означава, че инвестицията носи печалби
 • Негативна възвръщаемост означава, че инвестицията е губеща

Общата възвръщаемост на акции, например, включва както промяна в цената, така и дивидентни и лихвени плащания, ако има такива.

Често може да се срещне понятието годишна възвръщаемост, която се изчислява с цел сравняване на този показател при различните видове финансови активи. За тази цел във фундаменталния анализ се използва мярката коефициент на възвръщаемост.

Разумните инвеститори знаят, че точното определение на възвръщаемостта зависи от въведените финансови данни, на базата, на които ще измерва.

Видове възвръщаемост

Основните видове възвръщаемост са:

 1. Номинална възвръщаемост - нетната печалба или загуба от инвестиция в номинално изражение. Тя се определя чрез промяната в стойността на инвестицията за определен период от време и от нея се извадят всички разходи.
 2. Реална възвръщаемост - в този случай в нетната печалба или загуба се коригира спрямо инфлацията и други външни фактори. Този метод изразява номиналната мярка на възвръщаемост в реално изражение, която поддържа покупателната способност на дадено ниво на капитала постоянна във времето.

Разпределенията, получени от инвеститор, зависят от вида на инвестицията или начинанието, но могат да включват дивиденти, лихви, наеми, права, обезщетения или други парични потоци, получени от инвеститора.

Разходите, платени от инвеститор, зависят от вида на инвестицията или начинанието, но могат да включват данъци, такси или разходи, платени от инвеститора за придобиване, поддържане и продажба на инвестицията.

За да спомогне при определянето на възвръщаемостта се появява показателят коефициент на възвръщаемост. На този показател също може да бъде срещнати различни вариации като:

 • Възвръщаемост на инвестиция (RoI) - изчислява се като се раздели получената сума във валута на първоначалната инвестиция
 • Възвръщаемост на собствен капитал (RoE) - изчислява се като нетен доход разделен на средния капитал на акционера и измерва колко нетен доход се генерира на всеки инвестиран долар
 • Възвръщаемост на активи (RoA) - изчислява се като нетен доход разделен на средните общи активи и измерва колко печалба се генерира за всеки долар вложен в активи

Пример за възвръщаемост на инвестиция:

Инвеститор купува акции за 1000 лв и ги продава за 1100. Освен това, компаниите, чийто акции е закупил инвеститорът са изплатили 50 лв дивидент. Следователно има възвръщаемост на инвестициите от 150 лв.

 • 100 + 50 = 150 лв

В случай, че същия инвеститор е продал своите акции със загуба от 100 лв, то тогава ще регистрира загуба от 50 лв (100 - 50), тъй като е получил 50 лв от дивиденти.

ИНВЕСТИРАЙТЕ СЕГА

След като разбрахте какво е възвръщаемост нека да видим и какво е доходност и каква е разликата между двете понятия.

Какво е доходност на инвестиции?

Терминът доходност се отнася до печалбата, генерирана и реализирана от инвестиция за определен период от време. Доходност на инвестиция се изразява като процентно съотношение от инвестираната сума и включва спечелените лихви и дивиденти, получени от притежаването на даден финансов инструмент.

По-високата доходност на инвестиции се свързва с по-големи приходи за инвеститорите, но това не винаги е позитивен знак. Например, високата дивидентна доходност на акция може да се свързва със сериозен спад в цената и, което е индикатор за евентуални проблеми в компанията. Затова е добре да се внимава при избор на активи с висока дивидентна доходност.

Доходността е перспектива. Освен това тя често измерва приходите, като лихви и дивиденти, които инвестицията печели и пренебрегва капиталовите печалби. Този доход се взима в контекста на определен период и след това се анулира годишно с предположението, че лихвите или дивидентите ще продължат да се получават при същата ставка и през следващата година.

Пример за доходност:

Да използваме същите числа от горния пример: Инвестиция - 1000 лв и възвръщаемост 150 лв. Тогава доходността на тази инвестиция ще е 15%.

 • 150/1000 * 100 = 15%

Важно е да се запомни, че показателят възвръщаемост на инвестиция се измерва във валута, докато доходност на инвестиция е в процентно съотношение.

Видове доходност

На практика доходността измерва паричния поток, който инвеститорът получава върху сумата, която е вложил в определени финансови активи. Най-често срещата мярка, когато става въпрос за период от време е годишна доходност, но се използват и други варианти като тримесечна или месечна доходност.

Освен това има известна и очаквана доходност от определена инвестиция, тъй като някои финансови активи могат да имат колебания в стойността си, а при други тя е фиксирана.

Разбира се има и различни видове доходност на различните финансови активи активи

 • Доходност от акции
 • Доходност на държавни ценни книжа
 • Доходност на инвестиционни фондове

Да ги разгледаме в повече детайли.

Доходност от акции

При инвестиции в акции се използват два вида доходност

 1. Доходност при цена на покупка, която се изчислява въз основа на покупната цена на акцията по формулата: (Увеличение на цената + Изплатени дивиденти) / цена на покупка
 2. Доходност при текуща пазарна цена, която се изчислява по сходна формула: (Увеличение на цената + Изплатени дивиденти) / настояща цена

Важно е да запомните, че, когато акциите на една компания поскъпват доходността при текуща пазарна цена спада, поради обърната и зависимост с цената на акцията.

Когато става дума за доходност на инвестиционни фондове (взаимни фондове, борсово търгувани фондове) изчисленията са много подобни като трябва да се вземат предвид и разходите за управление.

Тествайте Вашите идеи за портфолио от активи и до каква доходност ще доведат без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата демо сметка от днес като кликнете на банера отдолу:

Търгувайте с безрискова демо сметка

Практикувайте търговия с виртуални средства

 

Доходност на държавни ценни книжа

Един от въпросите, които вероятно вълнуват много бъдещи трейдъри и инвеститори е как се изчислява доходност на държавни ценни книжа?

Когато се изчислява доходност на държавни ценни книжа (облигации), които изплащат лихва на инвеститорите също има няколко различни възможности като прекия начин е т.нар. Номинална доходност, която се изчислява по формулата:

 • Получени лихвени плащания / номинална стойност на облигацията

Въпреки това, доходността на облигацията с плаващ лихвен процент, която плаща променлива лихва през мандата си, ще се промени през живота на облигацията в зависимост от приложимия лихвен процент при различни условия. Затова се използват и някои други методи за изчисляване на доходност на държавни ценни книжа:

 • Доходност до падеж е специална мярка за общата възвръщаемост, която се очаква от облигацията всяка година, ако облигацията се държи до падежа. Това е средната очаквана доходност за година и се очаква стойността да остане постоянна през целия период на задържане до падежа на облигацията
 • Най-ниска доходност е мярка за най-ниския потенциален доход, който може да бъде получен по облигация, без възможността емитентът да не изпълни задълженията си.

Вероятно може да срещнете още различни възможности за това как се изчислява доходност на държавни ценни книжа, но това са най-често използваните от повечето инвеститори.

Доходност на пенсионните фондове в България

Пенсионните фондове, за добро или за лошо, са нещо неизбежно за повечето граждани и те са длъжни да отделят част от своите приходи всеки месец за този вид инвестиции. Все пак нека видим на каква приблизителна доходност на пенсионни фондове в България може да разчитате.

На изображението отдолу сме публикували данните за три от най-големите пенсионни фондове в България по активи, според данните на Moitepari.bg:

Източник: Moitepari.bg

Ето и графично изобразената доходност на трите пенсионни фонда за последните 12 месеца като ясно може да се види, че през повечето време, през последната година, доходността е негативна.

Източник: Moitepari.bg

Връзка между риск и възвръщаемост на финансовите пазари

При инвестициите има много силна връзка между риск и възвръщаемост (съответно и доходност) като двата показателя са правопропорционални. Правилото гласи:

Когато очаквана възвръщаемост се увеличава, рискът също се увеличава. Колко по-нисък е риска, толкова по-малка възвръщаемост може да се очаква от дадена инвестиция.

Това правило не само ще Ви помогне да се ориентирате във Вашите инвестиции, но и може да Ви предпази от измамни инвестиционни схеми, които обещават висока възвръщаемост без никакъв (или много малък) риск. Запомнете, че ако нещо звучи прекалено хубаво, за да е истина, то вероятно не е.

Но да се върнем обратно на силната връзка между риск и възвръщаемост и да я разгледаме в повече детайли.

Важно е всеки инвеститор да намери своя баланс в тази връзка като

 • Увеличи риска ако търси по-висока очаквана възвръщаемост на инвестицията
 • Понижи потенциалната възвръщаемост ако търси по-нисък риск за своята инвестиция

За да може да определи точните за него активи на финансовите пазари инвеститорът първоначално трябва да си отговори на следните въпроси:

 1. Какви са личните му финансови цели?
 2. Какви са персоналните му възможности?
 3. Каква степен на толерантност към риск притежава?
 4. Колко време може да отдели за търговия и инвестиции?

Инвеститорите използват връзката между риск и възвръщаемост като един от основните компоненти на всяко инвестиционно решение, както и за цялостна оценка на своето портфолио. Това портфолио може да включва комбинация между по-високо рискови и по-ниско рискови активи в различно съотношение.

Кои инвестиции са с висока доходност?

Вече знаете, че инвестиции с висока доходност са свързани и с по-големи рискове. Все пак този тип инвестиции имат място в много инвеститорски портфейли именно, но заемат различен дял от тях. Това за зависи от рисковия профил на инвеститора, който вече споменахме по-горе.

Много инвеститори могат да бъдат възнаградени солидно затова, че са поели по-голям риск. Въпреки това други може да загубят част или цялата си инвестиция, според това какъв дял от своя капитал са вложили във високорискови инвестиции.

Но да видим кои може да са тези инвестиции с висока доходност, които привличат сериозна част от инвеститорите:

Разбира се може да има и още инвестиции с висока доходност, но в повечето случаи те са свързани със споменатите по-горе активи, по един или друг начин. Да ги разгледаме в повече подробности.

Акции на компании

Повечето от Вас знаят, че акция е ценни книга с променлива доходност, която Ви дава възможност да притежавате дял от определена компания. Една акция е единица от собствеността на една компания. Повечето компании емитират и продават акции с цел да наберат по-голям капитал, за да финансират дейностите си.

Конвенционалното схващане е, че акциите са инвестиции с висока доходност и по-висок риск съответно от държавните облигации например. Основната причина за това схващане е, че акциите нямат гарантирана възвръщаемост, за разлика от облигациите, които предлагат периодични лихвени плащания.

Въпреки това в последните години доходността на правителствените облигации на развитите държави, често е около и дори под 0, което отблъсква дори част от най-репдпазливите инвеститори.

Често за най-рискови, съответно и за инвестиции с висока доходност при акциите се приемат компаниите от следните икономически сектори:

 • Енергийни (петрол, изкопаеми горива)
 • Технологии
 • Потребителски дискреционен
 • Финанси
 • Комуникационни услуги

Технологичният сектор е може би най-популярният сред инвеститорите поради бързото си развитие, високата потенциална доходност и наличието на имена като Amazon, Apple, Facebook, Google, Nvidia и много други. Отдолу ще видите графика на цената на борсово търгувания фонд PowerShares QQQ Trust ETF CFD (#QQQ), който проследява представянето на технологичния индекс Nasdaq.

Източник: Admirals, MetaTrader 5, #QQQ ДЗР, Дневна графика с диапазон на данните 3 септември 2019 - 13 октомври 2020 година. Изготвена на 13 октомври 2020 в 16:55 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Високодоходни облигации

Облигациите с висока доходност обикновено се издават от от правителствата на развиващите се пазари или от компании в затруднение и могат да бъдат много привлекателни за инвеститорите, които са склонни да поемат по-големи рискове. Тези инструменти могат да бъдат особено атрактивни в сравнение с действащите облигации на развитите икономики, предлагани с много ниски лихвени проценти.

Много често този вид облигации са с рейтинг "боклук", но някои от тях може да се окажат инвестиции с висока доходност.

Един от най-попуялрните начини за инвестиции в високодоходни корпоративни облигации отново е борсово търгуван фонд като един от най-известните е iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF CFD (#HYG). На следващото изображение можете да намерите и графика на цената му:

Източник: Admirals, MetaTrader 5, #HYG ДЗР, Дневна графика с диапазон на данните 3 септември 2019 - 13 октомври 2020 година. Изготвена на 13 октомври 2020 в 16:55 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Финансови дериати

Дериват (дериватив или деривативен инструмент) е финансова ценна книга, чиято стойност зависи или се извлича от базов актив или група активи. Самият дериват представлява договор между две или повече страни.

Основните видове финансови деривати са:

Първоначално дериватите са били използвани за осигуряване на балансирани обменни курсове за стоки, търгувани в международен план. С различните стойности на националните валути, международните трейдъри са имали нужда от система, която да отчита разликите. Днес дериватите се базират на много повече активи и имат още повече приложения.

Финансови деривати може да бъде използвани с четири основни цели:

 1. За хеджиране на позиция в определен базов актив
 2. За спекулиране с цената на базовия актив с цел печалба
 3. Увеличаване на стойността на притежаваните активи
 4. Диверсификация на портфолио

На следващото изображение можете да намерите графика на договори за разлика на широкия американски индекс S&P 500:

Източник: Admirals, MetaTrader 5, SP500 ДЗР, Дневна графика с диапазон на данните 3 септември 2019 - 13 октомври 2020 година. Изготвена на 13 октомври 2020 в 17:15 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Първични публични предлагания

Първично публично предлагане или IPO (англ. Initial Public Offering) е процес, при който частна компания започва да продава акции на външни инвеститори и по този начин става публично търгувана.

От този момент нататък компанията може да набира капитал като продава акции, но в същото време трябва да се съобразява със строг набор от правила за отчитане установени от борсата, на която ще се осъществява търговия с акциите.

Преходът от частна към публична компания може да бъде важен момент за частните инвеститори, за да реализират изцяло печалбите от своите инвестиции. Този процес обикновено включва премии за акции притежавани от настоящите частни инвеститори. Междувременно организирането на първично публично предлагане позволява и на публичните инвеститори да участват.

Инвестициите в компании по време на първично публично предлагане са рисковани, тъй като:

 1. Липса на пълна информация за фундаментите на компанията
 2. Висока волатилност при излизането на борсата
 3. Възможност цената по време на предлагането да е прекалено висока

Ето един пример с IPO на Lyft, което бе много очаквано, но малко след като компанията излезе на борсата започна спад, който не може да бъде възстановен и до днес. Lyft направи своя дебют на борсата Nasdaq на цена от $72.

На следващата графика само можете да видите развитието на ситуацията около Lyft:

Източник: Admirals, MetaTrader 5, Lyft ДЗР, Дневна графика с диапазон на данните 17 май 2019 - 13 октомври 2020 година. Изготвена на 13 октомври 2020 в 17:50 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Тръстове за инвестиции в недвижими имоти

Тръстовете за инвестиции в недвижими имоти (Real estate investment trusts или на български АДСИЦ) може да звучат като нещо сложно за някои инвеститори, но това далеч не е така.

Всъщност REITs позволяват на индивидуалните инвеститори да купуват акции в портфейли от недвижими имоти и така да получават доходност от различни имоти. Имотите в портфолиото на един тръст може да включват:

 • Комплекси с апартаменти
 • Центрове за данни
 • Здравни заведения
 • Хотели
 • Друга инфраструктура като кабели, енергийни тръбопроводи
 • Офис сгради, търговски центрове, лични складове и други.

Повечето инвестиционни тръстове за недвижими имоти са специализирани в конкретен сектор, съсредоточавайки своето време, енергия и финансиране върху този конкретен сегмент от целия хоризонт на недвижимите имоти. Въпреки това и диверсифицираните и специализирани REITs често притежават различни видове имоти в своите портфейли.

Повечето тръстове имат лесен и директен бизнес модел. Те наемат определено място и събират наем върху имотите, след като разпределя този доход като дивидент за акционерите.

Реално погледнато на REIT може да се гледа като на публично търгувана компания, която притежава, управлява или финансира имоти, които инициират финансова доходност. Тези тръстове генерират постоянен поток от доходност за инвеститорите си, но не предлагат малко по отношение на ръста на капитала.

Admirals предлага 191 ДЗР на тръстове за инвестиции в недвижими имоти и 100+ REITs чрез нашите сметки Trade.MT5 и Invest.MT5.

Най-големият тръст за инвестиции в недвижими имоти в САЩ е American Tower (#AMT). Той притежава и управлява комуникационни съоръжения, а графиката на цената на AMT можете да видите на следващото изображение:

Източник: Admirals, MetaTrader 5, #AMT ДЗР, Дневна графика с диапазон на данните 25 март 2019 - 13 октомври 2020 година. Изготвена на 13 октомври 2020 в 23:00 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Започнете търговия и инвестиции с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admirals. Изтеглете MetaTrader 5 сега напълно безплатно, като просто кликнете на банера отдолу:

Най-добрата платформа за множество активи


 

Как да започнете инвестиции с висока доходност?

След като вече знаете какво са доходност и възвръщаемост, какви са различните видове, каква е връзката между риск и възвръщаемост, както и кои са инвестициите с висока доходност, е време да се насочите към по-интересната практическа част, а именно да направите първата си инвестиция.

Можете да започнете инвестиции на финансовите пазари само в три прости стъпки:

 1. Отворете сметка за спекулация на финансовите пазари
 2. Изтеглете платформа за търговия
 3. Отворете прозорец "Нова поръчка" и направете първата си сделка.

За повече информация как да отворите реална сметка за търговия и инвестиции с Admirals изгледайте следващото кратко видео:

За да дадем пример за спекулиране на платформата MetaTrader 5 ще използваме ДЗР на вече споменатият индекс S&P 500.

Как да купите ДЗР на S&P 500?

Нека да дадем един пример как да купите борсов индекс като използваме ДЗР на широкия американски индекс S&P 500, който много често е използван като бенчмарк от инвеститорите.

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете инструмент SP500
 4. Кликнете с десния бутон на ДЗР на индекса и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позция) в S&P 500, Вие очаквате той да поскъпне, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.

Как да продадете ДЗР на S&P 500?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете инструмент SP500
 4. Кликнете с десния бутон на ДЗР на индекса и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) в S&P 500, Вие очаквате той да поевтиняване, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от различни регулаторни органи. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & ДЗР-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admirals можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Научете повече за това как може да получите потенциална доходност и възвръщаемост от нашите безплатни уебинари на живо. Кликнете на банера отдолу и запазете Вашето място още днес:

Безплатни уебинари за търговия

Присъединете се към уебинари на живо с експерти

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Какво представлява съотношението цена / счетоводна стойност?
Един от многото показатели, които инвеститорите използват, за да оценяват акции е съотношението цена към счетоводна стойност (англ. price to book value). Искате да разберете повече как да използвате това съотношение при оценка на акции за Вашия инвестиционен портфейл? Тогава сте на правилното място!...
Кои са най-добре представящите се акции в историята?
Всеки инвеститор в акции се опитва да подбере за своя портфейл тези компании, които ще се представят най-добре според неговите изисквания. Но в даден момент може би изниква въпроса кои може да са най-добре представшите се акции в исторяита или поне за последните десетилетия? Ако и Ви си задавате тоз...
5 стратегии за изграждане на собствен инвестиционен портфейл
Един от първите въпроси, които си задава всеки начинаещ инвеститор, имащ сериозни инвестиционни намерения, е "как да си направя собствен инвестиционен въпрос". Това наистина е един фундаментален въпрос и ако и Вие си го задавате, то тогава сте на правилното място! В тази статия ще получите отговор...
Виж Всички