Какво е инфлация и как да се защитите от нея [2021]?

Юли 08, 2020 12:35 Europe/Sofia

Понятието инфлация изглежда доста познато за широката публика и може да се срещне почти ежедневно в повечето медии. Въпреки това едва ли са много тези, които знаят всъщност какво представлява инфлация и как да се предпазят от нея.

Интересуват Ви отговорите на въпроси като:

 • Какво е инфлация?
 • Как се изчислява инфлация?
 • Кои са различните видове инфлация?
 • Какви са причините за инфлация?
 • Колко е инфлацията в България?
 • Как да се защитите от инфлация?
 • Как да започнете защита от инфлация чрез инвестиции?

Тогава тази статия е точно за Вас. Да започваме!

Какво е инфлация и как да се защитите от нея [2020]?

Какво е инфлация?

Инфлация е мащабно повишение на цените на стоките и услугите, а не само поскъпване на определени артикули, според определението на Европейската централна банка. В една пазарна икономика цените на стоките услугите постоянно се променят. Някои цени се покачват други намаляват.

Когато говорим за инфлация става въпрос за покачване на цените, в резултат, на което можем да купим по-малко стоки и услуги за 1 лев. Казано по друг начин стойността на този 1 лев е по-ниска, отколкото е била преди това.

Следователно увеличаването на инфлацията ще засегне:

 1. Покупателната способност на населението
 2. Общите разходи на населението

Сериозно увеличение на потребителските цени може да доведе до забавяне на икономиката. Въпреки това инфлацията не винаги трябва да се счита за неприятно явление.

 • Консенсусната гледна точка на икономистите е, че устойчивата инфлация се случва, когато ръстът на паричната маса на страната изпреварва икономическия растеж.

Много централни банки по света прилагат подходяща монетарна политика, за да поддържат местната годишна инфлация в допустими граници. Именно тук най-ясно се вижда връзката между парична политика и инфлация. Често срещани цели на централните банкери на развитите икономики са за инфлация между 2% и 3%.

Например, целта на Европейската централна банка е годишна инфлация от "малко под 2%", докато целите на Федералния Резерв в САЩ са за 2% годишна инфлация.

Парична политика и инфлация са два от факторите, които могат да имат сериозен ефект върху движението на цените на финансовите пазари и често могат да предизвикат резки промени при различните финансовите активи.

След като разбрахте вече какво е инфлация, нека сега да видим как се изчислява инфлация и кои са най-използваните показатели за измерване на този икономически индикатор.

ЗАПОЧНЕТЕ ИНВЕСТИЦИИ

Инфлация и дефлация

Трябва да запомните, че инфлация и дефлация са два противоположни икономически термина (дефлация = отрицателна инфлация). Ето и техните значения:

 • Инфлация съществува, когато цените на стоките и услугите се повишават.
 • Дефлация съществува, когато цените на стоките и услугите се понижават.

Балансът между тези две икономически условия, които са противоположни страни на една и съща монета, е деликатен и икономиката може бързо да се измести от едното условие към друго.

Централните банки внимателно следят нивата на ценовите промени и действат, за да ограничат дефлацията или инфлацията, като променят лихвените проценти, които са част от паричната политика. Така ясно може да се види връзката между държавната парична политика и инфлация.

Как се изчислява инфлация?

Инфлацията се изчислява по различни начини в зависимост от разглежданите видове стоки и услуги.

Най-популярният индикатор за изчисляване на инфлация е индекс на потребителските цени (ИПЦ), но има и други индикатори за измерване на ръста в цените като например индекс на цените на производителите.

Други индикатори за изчисляване на инфлацията, извън тези дава показателя, са доста по-рядко използвани, затова ще разгледаме по-подробно гореспоменатите.

Индекс на потребителските цени

Индексът на потребителските цени измерва процентната промяна в цените на кошница от стоки и услуги често употребявани от домакинствата. Този икономически индикатор за изчисляване на инфлация е широко използван в повечето страни по света.

Разбира се в различните страни може да има различия в кошницата на базата, на която се изчислява показателят.

Често може да срещнете термина базова инфлация, която в повечето пъти се отнася за кошница от стоки и услуги с изключение на хранителните и енергийните продукти. Освен базова инфлация може да срещнете и основна инфлация, която показва ръста на цените на цялата потребителската кошница.

Пример:

Изчисляваната от Национален Статистически Институт (НСИ) инфлация в България също е с индекс на потребителските цени, който "измерва общото относително тегло на цените на стоките и услугите, които се използват от българските домакинства за лично потребление". ИПЦ на НСИ се публикува всеки месец.

Индексите на потребителските цени на Националния статистически институт са базирани на четири основни извадки:

 • Потребителска кошница - извадка от стоки и услуги, потребявани от домакинствата, чийто цени се регистрират;
 • Извадка от населените места, в които се наблюдават цените на стоките и услугите от потребителската кошница;
 • Точки на наблюдение - извадка от магазини, ателиета, ресторанти, кафенета и други в населените места от географския обхват;
 • Регистрирани цени - извадка от цени, съдържаща цените в точките на наблюдение на стоките и услугите от потребителската кошница.

През 2020 година стоките и услугите използвани за изчислението на потребителската инфлация в България са 836 и включват:

 1. Хранителни продукти и безалкохолни напитки 163
 2. Алкохолни напитки и тютюневи изделия 26
 3. Облекло и обувки 123
 4. Жилища, вода, електроенергия, газ и друго горива 106
 5. Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 72
 6. Здравеопазване 57
 7. Транспорт 54
 8. Съобщения 51
 9. Развлечения и култура 65
 10. Образование 6
 11. Ресторанти и хотели 57
 12. Разнообразни стоки и услуги 56

Броя на точки за наблюдение на цените от Националния статистически институт са 6 500.

Индекс на цените на производители

Индексът на цените на производителите е мярка за инфлация съставена от група от индекси, които измерват средната промяна в продажните цени, получени от местни производители на стоки и услуги във времето. Този показател измерва промяната в цените от гледна точка на продавача, а не на купувача, както при ИПЦ.

При този показател за изчисляване на инфлация е възможно повишение в цената на един компонент, например петрол, да отмени понижение в цената на други, да кажем пшеница и царевица. Като цяло всеки индекс представлява средната претеглена на инфлацията за определени съставни части като сектор или суровина.

В България, Националния статистически институт изчислява тримесечни и годишни данни за индекс на цените на производителите в селското стопанство. В други страни като САЩ, Германия, Франция и тн този показател се изчислява на месечна база.

Инфлация в България

Нека да се върнем към местната обстановка и да видим какви са нивата на инфлация в България, които се изчисляват всеки месец от Националния статистически институт.

Според последните данни на НСИ, публикувани на 15 юни 2020 година, за инфлацията в България, през май 2020 година индексът на потребителските цени се е понижил с 0,3% на месечна база. Това бе четвърти пореден месец на понижение на индексът на потребителските цени, което забави годишната инфлация в България, спрямо май 2019 до 1,3%

Инфлация в България

Източник: НСИ

Средногодишната инфлация за периода юни 2019 - май 2020 г. спрямо периода юни 2018 - май 2019 г. е 2.8%.

Официална и Реална инфлация

Още от древни времена правителствата се опитват да контролират инфлацията. В някои случаи те прибягват и до контрол на цените, което води до дефицит на стоки и серия от други странични ефекти, които изкривяват представянето на икономиката.

Държавата и правителството е малко вероятно да признаят вината си за инфлацията, тъй като е далеч по-лесно да се отрича, че има инфлация и да се омаловажава проблема. Затова всяко правителство има интерес да манипулира официалните статистики и често да отчита по-нисък процент на инфлация от реалния.

Причините затова са, че отчетената ниска инфлация:

 • Говори добре са работата на правителството
 • Манипулира икономическата ситуация така, че да изглежда по-добра
 • Прави валутата да изглежда по-стабилна.

Трябва да се отбележи и че много страни имат политика да индексират държавните заплати и пенсии с коефициента на инфлация. Така при по-ниска инфлация правителството може да спести значителни средства.

Методите за манипулиране на статистиките за инфлация са различни.

 1. Тоталитарните правителства манипулират инфлацията по най-директния начин: чрез фабрикуване на желаната от правителството стойност.
 2. От друга страна методите на т.нар. демократични правителства са далеч по-завоалирани и в някои случаи дори "научно-обосновани". Може да се стигне дотам, че методите да се преподават в университетите и да бъдат подкрепяни от икономистите.

Тези прийоми включват нереалистична потребителска кошница, която не отразява реално пазарното потребление, разширяване на класа от стоки или заместването на някои стоки с други, чиято цена не се е покачила толкова много.

Друго "нововъведение" в тази насока е т.нар. базова инфлация като в нея са пренебрегнати цените на рязко поскъпващи стоки. Най-честият пример е с хранителни и енергийни продукти.

Следователно, в повечето случаи реалния темп на инфлация в държавите е по-висока от обявената в националната статистика и инфлацията в България едва ли е изключение в тази насока. В някои случаи реалната инфлация може да надхвърля два или дори три пъти официалната.

ЗАЩИТЕТЕ СЕ
ОТ ИНФЛАЦИЯ

Видове инфлация

След като разбрахме какво е инфлация и как се изчислява, нека да видим и какви са основните видове инфлация според размера на ръста на цените и кои от тях са здравословни за икономиката и кои по-скоро вредят. Трябва да уточним, че числата споменати по-долу не важат за абсолютно всички държави по света, а по-скоро за инфлацията в развитите икономики.

Бавна инфлация

 • Цените нарастват с 3% или по-малко на година
 • Потребителите очакват, че цените ще продължат да се покачват и купуват сега като увеличават търсенето
 • Положителна за икономическия растеж
 • Според Федералния резерв на САЩ има бавна инфлация, когато цените се увеличават с 2% или по-малко. От подобна инфлация се възползва икономическият растеж.

Ходеща инфлация

 • Цените нараства с 3%-10% на годишна база
 • Потребителите започват да купуват повече, отколкото се нуждаят само, за да избегнат по-високите цени утре
 • Търсенето е толкова високо, че доставчиците не могат да отговорят
 • Заплатите не могат да подкрепят търсенето и доста стоки и услуги излизат извън обсега на голяма част от потребителите
 • Започва да става вредна за икономиката, защото я нагрява прекалено бързо

Галопираща инфлация

 • При инфлация над 10% настъпва хаос в икономиката
 • Парите започват да губят стойност много бързо
 • Доходите на населението не са в крак с разходите
 • Чуждестранните инвеститори започват да избягват страната
 • Доверието в политическите лидери бързо започва да се срива
 • Достигането до галопираща инфлация трябва да бъде предотвратено на всяка цена.

Хиперинфлация

 • Явлението хиперинфлация е рядкост
 • Повечето примери са свързани с войни или тежки финансови кризи: Германия през 20-те години, Зимбабве през 2000, Венецуела през 2010 и за съжаление и България през 90-те (обезценяването на курс долар лев)
 • Цените вече се изстрелват в космоса с над 50% месечно
 • Доходите на населението се стопяват
 • Цялата политическа система се клати

Стагфлация

Стагфлация се получава, когато икономическият растеж е в застой, но продължава да има инфлация в цените. Това изглежда противоречиво, дори невъзможно. Как цените ще се повишат при положение, че няма достатъчно търсене, което да стимулира икономическия растеж?

Все пак това се случи, когато САЩ изоставиха златния стандарт през 70-те години на миналия век. След като стойността на долара вече не беше обвързана със златото, тя падна. В същото време цената на златото скочи рязко.

Дефлация

Вече споменахме, че дефлация е обратното на инфлация (отрицателна инфлация). Дефлацията се характеризира със спад на цените и често появява след спукването на балона в даден актив.

Именно това се случи с жилищата преди Глобалната финансова криза от 2008 година. Дефлацията в цените на жилищата беше капан за тези, които закупиха домовете си през 2005 г.

По принцип дефлацията е доста тревожен сигнал и често е придружена от икономическа рецесия, а ако цените продължават да се понижават за по-продължителен период може да се стигне и до депресия. По време на Голямата депресия от 1929 година цените падат с 10% на година. След като дефлацията започне, е по-трудно да се спре отколкото инфлацията.

Причини за инфлация

Има множество причини за инфлация, които могат да движат цените в една икономика нагоре или надолу. Но обикновено инфлацията е резултат от увеличение на производствените разходи или от увеличаване на търсенето на продукти и услуги.

Нека да разгледаме тези два случая по-подробно.

Инфлация на разходите

Инфлация на разходите (английски cost-push inflation) се появява, когато цените се повишават поради повишаването на производствените разходи като суровини или заплати на работници. Търсенето на стоки остава непроменено, докато предлагането на стоки намалява, на фона на по-високите производствени разходи.

В резултат на това добавените производствени разходи се прехвърлят към потребителите под формата на по-високи цени на готовата продукция.

Едни от основните признаци на инфлация на разходите са:

 1. По-скъпи суровини
 2. По-високи заплати
 3. Природни бедствия

Тези три фактора могат да доведат до по-високи цени за потребителите или за компаниите без да има сериозни промени в търсенето.

Тук трябва да отбележим че при по-високи разходи за бизнеса, то акциите на компаниите, засегнати от това повишение, могат да поевтинеят.

Инфлация на търсенето

Доверието на потребителите обикновено е високо, когато безработицата е ниска и заплатите се повишават, което води до повече разходи. Икономическата експанзия оказва пряко влияние върху нивото на потребителските разходи в дадена икономика, което може да доведе до голямо търсене на продукти и услуги.

Инфлация на търсенето (английски demand pull inflation) може да бъде предизвикана от:

 1. Засилено потребителско търсене на даден продукт или услуга. Когато има увеличение на търсенето на стоки в една икономика, цените се увеличават, а резултатът е инфлация на търсенето.
 2. Когато потребителите са готови да платят повече, за да получат даден продукт.

В този случаи акциите на компании, които имат възможности за по-големи печалби (по-големите маржове) може да поскъпнат.

Възползвайте се от движенията на финансовите пазари предизвикани от икономически новини като тези за инфлацията. Започнете сега като кликнете на банера отдолу!

Търгувайте по време на данните за инфлация с Admiral Markets

Кой печели от инфлация?

Вероятно сте чували поговорката "Монетата винаги има две страни". Във всяка реална житейска ситуация има печеливши и губещи. Инфлацията не е изключение от това правило

Макар потребителите да нямат сериозни ползи от инфлацията (дори напротив), инвеститорите могат да се възползват от ръст в потребителските цени като държат ценни книжа и други активи на финансовите пазари. В същото време бизнеса може и да се облагодетелства и да бъде ощетен от инфлацията.

Но да обобщим, от инфлацията може да се възползват:

 1. Компаниите
 2. Кредитополучателите
 3. Инвеститорите

Някои компании извличат печалби от инфлацията, ако могат да наложат повече своите продукти в резултат на скок в търсенето им. С други думи, инфлацията може да осигури на бизнеса ценова сила и да увеличи маржа на печалбите (приходите нарастват по-бързо от разходите).

Освен това собствениците на бизнес могат умишлено да задържат предлагането на пазара, за да позволят на цените да се повишат до благоприятни за тях нива.

Все пак компаниите могат да бъдат и засегнати от инфлацията, при ръст на производствените разходи. Бизнесът е в опасност ако не успеят да предадат по-високите производствени разходи към потребителите, чрез по-високи цени.

От инфлацията може да се възползват и тези, които вземат кредит, защото ръстът в цените означава, че стойността на техния дълг намалява. Колкото по-висок е процентът на инфлация, толкова по-малка ще бъде тежестта на бъдещите плащания върху кредитополучателите. Съответно се увеличава натиска върху кредиторите.

Тези, които се инвестирали в акции на енергийни компании може да се възползват от повишаване на цените на акциите, при ръст в цената на енергията, на фона на по-висока инфлация. Същото важи и за инвеститорите в акции на компании, чиито бизнес се представя стабилно по време на инфлация.

Инвестирайте в акции и ETF-и от 17 от най-големите фондови борси света. Започнете Вашите инвестиции с депозит само €1 като кликнете на банера по-долу:

Инфлация и инвестиции с Admiral Markets

Колко ще загубите от инфлация?

Поради инфлация стойността на всяка валута намалява. Това означава, че намалява и кошницата от продукти и услуги, която можете да купите за сумата от 100 лева например. Докато инфлацията продължава да нараства кошницата ще продължава да се свива като по този начин понижава покупателната способност на населението.

Но да се върнем на въпроса колко ще загубите от инфлация?

Отговорът е много елементарен - точно толкова, колкото е инфлацията.

Например, ако имате 10 000 лева при инфлация в България от 2,8%, то вие ще загубите 280 лева от Вашия капитал в рамките на 1 година. Ако притежаватe сума от 100 000 лв, то Вашата годишна загуба ще е 2800 лв.

При залагане на инфлация от 3% в дългосрочен план, парите Ви ще загубят половината от покупателната си способност след само 24 години. След 40 години пък стойността им ще падне с повече от 70%.

Тук обаче трябва да отново да отбележим разликата между официална инфлация и реалната инфлация, която може да се окаже доста над публикуваните от НСИ данни. Следователно и загубите на лични средства може да се доста по-високи от тези, които дадохме в горния пример.

След като разбрахте, че инфлацията може да бъде тихия убиец на парите Ви, нека да разгледаме възможностите затова как да се защитите от инфлация?

Как да се защитите от инфлация?

За да успеете да запазите и да увеличавате Вашия капитал въпреки инфлацията, трябва да подсигурите източник на доходност, която след всички разходи да нахвърля нивата на инфлация в България. Разбира се, колкото повече по-висока е доходността от инфлацията, толкова по-добре (сетете се отново за разликата между официална и реална инфлация).

Иначе казано, доходността е от критично значение затова спестяванията Ви да нарастват, за да разполагате с достатъчно голяма сума, когато се пенсионирате и да се предпазите от негативните ефекти на инфлацията. Но какви са различните възможности?

Да разгледаме най-известните от тях!

Банкови депозити

За повечето хора лихвите по банкови депозити са най-сигурния начин за търсене да доходност и съхраняване на капитал. Но тук изниква един много важен въпрос. Наистина ли може да печелите от банкови депозити? И краткият отговор е не, но да разгледаме ситуацията по детайлно.

От средата на 2015 година основният лихвен процент в България, който се определя от Българска народна банка е 0%. В същото време, отново според данни на БНБ:

"Средните лихвени проценти по депозитите с договорен матуритет в левове и в евро се понижават до 0.10%. В сравнение с март 2020 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове спада с 0.02 пр.п., а по тези в евро се повишава с 0.01 пр.п."

Инфлация в България и лихви по депозити

Източник: Българска Народна Банка

Източник: Българска Народна Банка

Следователно само с аритметични познания може да пресметнете, че лихвите по банковите депозити ще доведат до загуба от 2,7% спрямо официалната инфлация.

0,10% - 2,8% = -2,70%

И тук някои от Вас ще кажат, че ще сложат своите спестявания на депозит в банка в чужбина. Но на много места по света (Еврозона, Швейцария, Великобритания, Япония) лихвените проценти са негативни или остават под инфлацията. А като включим банковите такси и данъците, които трябва да платим върху доходността от депозити, то ситуацията става още по-плачевна.

По този начин възможността да държите спестяванията си на банков депозит с цел защита от инфлация на практика се изпарява. Да видим какви са останалите възможности!

Покупка на недвижим имот

Втората най-позната за българите форма на инвестиции вероятно е именно покупката на недвижими имот. Инвестициите в недвижими имоти не са лошо решение за защита от инфлация, но не винаги може да е най-доброто.

Все пак всяка инвестиция освен в подходящия актив (недвижим имот), трябва да е и на подходяща цена. В противен случаи ще се намали потенциалната доходност и ще се увеличи риска от загуби.

Един популярен метод за оценка на цената на даден недвижим имот е методът на годишните заплати:

 • Едно средностатистическо жилище трябва да бъде изплатено с между 2 и 3 годишни заплати
 • За вноска за жилище да се отделя не повече от 30% от месечната работна заплата. В противен случай човек трудно ще може да покрива останалите си нужди като храна, комунални услуги, автомобил и други, и няма да може да води пълноценен начин живот.

Според данни на Imoti.net от 7 юли 2020 година, средната цена жилище в София е 856 евро на квадратен метър. Това означава, че едно средностатистическо жилище от 60 квадратни метра би струвало:

 • 60 х 856 = 51 360 евро (приблизително 100 460 лева).

В същото време, според най-актуалните данни на Национален статистически институт (НСИ) за първото тримесечие на 2020 година, средната брутна месечна работна заплата в София (столична община) е 1809 лв (924 евро). Това прави средна брутна годишна заплата от 21 708 лева или 11, 098 евро.

Според гореспоменатите цифри лесно можем да изчислим, че покупката на средностатистически имот в София ще струва:

 • 51 360 / 11098 = 4,63 средни годишни работни заплати

Така ако използваме метода на годишните заплати за оценяване на недвижими имоти ще разберем, че имотите в София понастоящем изглеждат доста надценени, което може да намали сериозно възвръщаемостта на потенциална инвестиция в тях. Подобни резултати се наблюдават и на други места в България.

Все пак има още една възможност за инвестиции в недвижими имоти, която определено може да има своите предимства пред физическата покупка на имот. Това е инвестиция в недвижим имот чрез фондовите пазари.

Подобен тип инвестиция в недвижим имот можете да направите това чрез покупка:

 1. Акции на компании за недвижими имоти.
 2. Борсово търгувани фондове (ETF-и) инвестиращи в недвижими имоти.
 3. Инвестиционни тръстове за недвижими имоти (REITs).

На долното изображение можете да видите плюсовете и минусите на физическата покупка на имот и инвестициите в недвижими имоти чрез фондовите пазари.

Защита от инфлация чрез инвестиция в недвижими имоти

Инвестициите в недвижими имоти чрез фондовите пазари изискват по-малка първоначална сума, имат по-ниски разходи, висока ликвидност, доказана дългосрочна доходност и др. В същото време фондовите пазари не предлагат физическото усещане, което предлага покупката на имот и са по-непознат тип инвестиция за широката публика в България.

Започнете инвестиции в недвижими имоти чрез фондовите пазари без комисионни чрез договори за разлика. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на следващия банер:

Търгувайте ДЗР на акции за защита от инфлация с Admiral Markets

Инвестиции на финансовите пазари

Третата възможност за защита от инфлация, която ще разгледаме е инвестиция на финансовите пазари. Тя не е толкова известна в България, колкото първите два, но набира все по-голяма популярност.

Финансов пазар е пазар, на който се търгуват финансови инструменти на национално и глобално ниво. Трейдърите и инвеститорите купуват и продават тези ценни книжа поради две причини: да извлекат потенциални печалби и да ограничат рисковете.

Световните финансови пазари играят жизнена роля за безпроблемната работа на икономиките, в които съществуват чрез разпределяне на ресурси и създаване на ликвидност за бизнеса.

Освен това, финансовите пазари Ви предлагат изключително много възможности за инвестиции в различни класове активи, които могат да Ви предпазят от ръст на потребителските цени. Ето само част от възможностите за защита от инфлация чрез финансовите пазари:

 • Валути (американски долар, евро, паунд, швейцарски франк и др)
 • Суровини (злато, сребро, петрол, природен газ, земеделски суровини и тн)
 • Борсови индекси (Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, DAX 30, Nikkei 225 и тн)
 • Акции (С Admiral Markets можете да избирате от над 4500 компании)
 • Облигации (американски облигации, немски бондове и др)
 • ETF-и (възможности за инвестиции в различни активи, сектори и региони)
 • Криптовалути (Биткойн, Етериум, Рипъл, Лайткойн и тн)

С многобройните активи, до които имате достъп чрез финансовите пазари, Вие ще получите сериозни възможности за

 1. Потенциална доходност
 2. Диверсификация на Вашата експозиция
 3. Управление на риска.

Разбира се както всяка друга инвестиция, инвестициите на финансовите пазари носят своите рискове от загуби.

Не малка част от активите, които се търгуват на финансовите пазари предлагат защита от инфлация като най-популярните за тази цел са различните метали (злато, сребро, платина, паладий) и други суровини.

Нека да разгледаме по-подробно популярната инвестиция в злато като защита от инфлация.

Инвестиция в злато

Златото винаги е било уважавано в целия свят заради своята рядкост, стойност и богата история. В сравнение с хартиената валута, монети или други видове активи златото е запазило стойността си през годините и хората го използват като начин да предадат богатството си от едно поколение на друго.

Инвестицията в злато много често се използва за защита от инфлация. Често, когато стойността на валутата се понижава, хората започват да губят доверие в нея и търсят други възможности за съхраняване на капитала си като златото е едно от първите в списъка.

Освен това ценният метал поскъпва при геополитическа или икономическа несигурност, ниски лихвени проценти и слаб щатски долар. Това прави златото актив-убежище, който е много търсен при глобална несигурност.

Но как може да направите Вашата инвестиция в злато? Основните възможности са:

 • Инвестиционно злато (физическа покупка)
 • Фючърси на злато
 • Договори за разлика на злато
 • Акции на компании добиващи злато
 • ETF-и инвестиращи в злато

Инвестиционно злато

Най-близка до повечето хора е инвестицията във физическо злато под формата на кюлчета, слитъци, монети и дори бижута. Въпреки това покупката на инвестиционно злато има някои недостатъци:

 • Високи комисионни при покупка и продажба
 • Допълнителни разходи и рискове свързани със съхранение и транспорт
 • Трябва да се закупи, толкова, колкото е грамажа на кюлчето, монетата и тн

От друга страна покупката на инвестиционно злато е много по-позната на широката публика и вдъхва увереност от физическо притежание. Всеки, който инвестира в злато трябва да прецени дали е готов да плати цената, да поеме рисковете и разходите от това да притежава физическо злато.

Фючърси върху злато

В днешно време търговията със златни фючърсни контракти може да се извършва чрез Чикагската търговска борса. Фючърсните договори обаче изтичат на определени дати, което може да затрудни трейдъра или инвеститора ако той иска да заеме дългосрочна позиция.

Търговията със златни фючърси също може да изисква по-голяма сума за инвестиция, тъй като размерите на договорите обикновено са доста големи (освен ако не търгувате договори за разлика върху фючърси).

Например при сделка със злато в размер на 100 унции на договор всяка една промяна на цената с 1 долар може да доведе до печалби или загуба от 100 долара. Това означава, че само купуването на един фючърсен контракт злато (най-ниският, който можете да намерите на борсата) означава, че спад на цената с 10 долара ще означава загуба от 1000 долара. А подобен спад на цената може да се случи дори в рамките на по-малко от 24 часа.

На следващото изображение можете да видите графика на цената на фючърси на злато за месец август 2020 година:

Фючърси на злато и инфлация

Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5, Злато, Фючърси за юни, Четиричасова графика с диапазон на данните 9 октомври 2019 - 9 юли 2020 година. Изготвена на 9 юли 2020 в 09:00 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

През 2015 година стойността на златото падна с 10,4%, но през 2016 нарасна с 8,1%, през 2017 златото добави нови 13,1%, а през 2018 загуби 1,6%. През изминалата 2019 година златото поскъпна с 18,9%, което означава, че за 5 години цената на златото се е увеличила с 28%

Договори за разлика върху злато

Договорите за разлика са още една възможност за инвестиции в злато. С ДЗР трейдърите и инвеститорите имат възможност да:

 • Използват ливъридж. Чрез употребата на ливъридж може се контролира по-голяма сума, от тази, с която се разполага в сметката. По този начин ще може да се направи и по-голяма инвестиция, отколкото са възможностите на трейдъра или инвеститора.
 • Печелят от движението на цената във всяка посока. ДЗР позволяват отварянето на т.нар. къси позиции, чрез които може да се търгува, освен ръст, но и спад в цената на златото
 • Да държат позициите си, колкото поискат. Договорите за разлика нямат крайна дата. Следователно те позволяват влизането и излизането на пазара, както в рамките на няколко секунди, така задържането на позицията за седмици, месеци или дори години.

Разбира се ДЗР върху злато имат и своите недостатъци като липса на физическо притежание, по-висок риск от употреба на ливъридж, лесния достъп и ниските капиталови разходи може да доведат до свръхтъргуване.

По-долу можете да видите и графика на цената на договори за разлика върху злато:

ДЗР на злато и инфлация

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, Злато ДЗР, Дневна графика с диапазон на данните 28 март 2018 - 9 юли 2020 година. Изготвена на: 9 юли 2020 в 09:05. Моля имайте предвид, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

През 2015 година стойността на златото падна с 10,4%, но през 2016 нарасна с 8,1%, през 2017 златото добави нови 13,1%, а през 2018 загуби 1,6%. През изминалата 2019 година златото поскъпна с 18,9%, което означава, че за 5 години цената на златото се е увеличила с 28%.

Защитете Вашия капитал от инфлация с инвестиция в злато, чрез ДЗР. Започнете още днес като кликнете на банера отдолу:

Защита от инфлация чрез инвестиция в злато ДЗР с Admiral Markets

Акции на компании добиващи злато

Поредната възможност за инвестиции в злато е отново свързана с финансовите пазари - покупка на акции на компании добиващи злато. Тези компании печелят от повече при по-високи цени на златото. Следователно ако инвестирате в такива компании и Вие ще се възползвате от потенциален ръст на цената на златото.

Освен това, при покупка на акции на компании занимаващи се със златодобив можете да се облагодетелствате и от получаване на дивиденти от тези компании.

Акциите на компании са далеч по-ликвидни в сравнение с физическата покупка на злато (инвестиционно злато), което Ви подсигурява възможност за получаване на добра цена при капитализиране на инвестиция в злато. Още едно преимущество на покупката на акции е, че в повечето случаи те изискват по-малка първоначална инвестиция, отколкото покупката на инвестиционно злато, например.

Ето и 5 от най-големите миннодобивни компании в света, в които можете да насочите Вашата инвестиция в злато:

 • Newmont Goldcorp (#NEM)
 • Barrick Gold (#ABX)
 • Freeport-McMoRan (#FCX)
 • Agnico Eagle Mine (#AEM)
 • Kirkland Lake Gold (#KL)

Всички тях и още над 4000 акции можете да намерите в портфолиото на Admiral Markets.

Отдолу можете да намерите графика на цената на Barrick Gold:

Защита от инфлация с акции на Barrick Gold

Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5, #ABX, Дневна графика с диапазон на данните 16 февруари 2018 - 9 юли 2020 година. Изготвена на: 0 юли 2020 09:20 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

През 2015 година акциите на Barrick Gold поевтиняха с 30%, но през 2016 скачат с цели 107,8%, през 2017 се понижават с 9,6%, а през 2018 падна с нови 8,1%, само за да поскъпнат с цели 49,3% през 2019. Така за последните 5 години цената на акциите на Barrick Gold се е повишила със 76,4%.

ETF инвестиращ в злато

Още една много интересна интересна възможност за инвестиция в злато с цел защита от инфлация е покупката на борсово търгуван фонд (ETF), който инвестира във физическо злато или различни златодобивни компании. ETF, който инвестира в компании добиващи злато представлява кошница от такива компании, което улеснява още повече инвеститора, тъй като той няма нужда да отделя време да подбира акции, а и разходите ще са по ниски от инвестициите в акции например.

При покупката на един дял от ETF инвеститора ще плати една комисионна, докато при покупката на три компании например, ще трябва да заплати три комисионни.

Ето и някои от най-популярните ETF-и, които инвестират в златодобивни компании:

 • VanEck Vectors Gold Miners ETF (#GDX)
 • VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (#GDXJ)

Споменахме, че има и борсово търгувани фондове, които инвестират във физическо злато. По този начин те позволяват на инвеститора да придобие директна експозиция в ценния метал. Тези фондове на практика отразяват точно движението на цената на златото и се отличават с много по-ниски разходи от покупката на инвестиционно злато.

Ще отбележим няколко пример за подобни борсово търгувани фондове:

 • SPDR Gold Shares ETF (#GLDAR)
 • iShares Gold Trust ETF (#IAU)

Как да започнете защита от инфлация чрез инвестиции?

Можете да започнете Вашата инвестиция на финансовите пазари с цел защита от инфлация само с три стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия на финансовите пазари.
 2. Изтеглете Вашата платформа за търговия.
 3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка!

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия и инвестиции в злато с Admiral Markets изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример как да направите първата си сделка с един от най-популярните активи за защита от инфлация, а именно златото, чрез договори за разлика.

Как да купите злато?

 1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете финансовия инструмент свързан със злато, който искате да купите
 4. Кликнете с десния бутона на инструмента и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато отваряте покупка (дълга позциия) вие очаквате поскъпване на златото и инструмента, който сте закупили, за да може да извлечете печалба от вашата сделка.

Как да продадете злато?

 1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете финансовия инструмент свързан със злато, който искате да купит
 4. Кликнете с десния бутон на инструмента и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато отваряте продажба (къса позиция) вие очаквате поевтиняване на златото и инструмента, който сте закупили, за да може да извлечете печалба от вашата сделка.

Инфлация - Заключение

Вече разбрахте, че под инфлация се разбира широк ръст в цените на стоките и услугите, а не само на отдели артикули. В резултат на това поскъпване, за определена сума пари, могат да бъдат купени по-малко стоки и услуги. Ако искате да разберете колко е инфлацията в една страна най-често ще трябва да проследите индекс на потребителските цени, публикуван от местното бюро за статистика.

Бавната инфлация (в развитите икономики под 3%) е от полза за икономическия растеж, затова и централните банки си поставят инфлационни цели. В случай, че годишния темп на инфлацията надхвърли сериозно нивата зададени от централната банка, започва да пречи на развитието на икономиката и се превръща в проблем. Но отрицателната инфлация (дефлация) също причинява сериозни затруднения.

За да избегнете загубата капитал поради ръст в цените на стоки и услугите е добре да се насочите към инвестиции с по-висока доходност от инфлацията. Такива може да са инвестиции в недвижими имоти чрез фондовите пазари и инвестиции на финансовите пазари като цяло (суровини, акции, облигации, индекси, ETF-и, криптовалути).

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от различни регулаторни органи. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Започнете Вашата защита от инфлация с платформа номер 1 в света за търговия с множество актив - MetaTrader 5. Изтеглете MetaTrader 5 сега, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу!

MetaTrader 5 от Admiral Markets

Още по темата:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (по-долу Admiral Markets).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Борис Петров
Борис Петров
Финансов Анализатор, Admirals Bulgaria

Финансов анализатор с дългогодишен години опит в областта на техническия и фундаментален анализ на финансови инструменти и изграждането на стратегии за търговия на Форекс, фондовия пазар, пазарите на суровини и др.