Как да защитим парите си от промени в курс евро лев?

Борис Петров

Една от най-обсъжданите теми в България в последните години, е членството на България в еврозоната, съответно валутния борд и потенциални промени във валутния курс евро лев (EUR/BGN). Изглежда съвсем нормално хората да се вълнуват от тази тема, тъй като може да се отрази сериозно на тяхното финансово състояние. И Вие искате да научите повече? Тогава сте на правилното място!

Да не губим повече време и да започваме!

Kакво е валутен курс евро лев?

Валутен курс е отношението между две валути, което определя стойността на една валута спрямо друга. Всеки валутен курс е създаден от две валути. В повечето случаи става въпрос за отношение на чуждестранна валутна единица спрямо местната. Трябва да отбележим че валутните курсове основно биват два вида - фиксирани и плаващи.

За да може да оценим стойността на една валута, то трябва да я сравним с друга. Ето защо имаме нужда от валутни ккурсове.

Пример за валутен курс: евро лев (EUR/BGN) 1,95583. Това означава, че 1 евро се разменя срещу 1,95583 лева. И обратното 1,95583 лева могат да се разменят за 1 евро. Валутният курс евро долар е фиксиран на 1,95583, а EUR/BGN се нарича валутна двойка.

В същото време, както отбелязхме има и плащващи валутни курсове, които се определят на международния валутен пазар наречен Форекс.

Кратка история на валутите от курс евро лев:

 • Българският лев е национална валута на България от далечната вече 1881 година като тогавашната му стойност е била приблизително, колкото тази на френския франк.
 • В историята на българския лев няколко е бил въвеждан златен стандарт, както е и бил обвързван с други валути - като немската райхсмарка по време на Втората световна война (32,75 лева за една марка) и руската рубла при валутен курс 15 лева за рубла.
 • Два периода на хиперинфлация през 90-те години на миналия век обезцениха драстично българския лев, което, през 1997 година, доведе до поставяне на валутен борд в България. Бордът фиксира курса на българския лев спрямо германската марка при съотношение 1 марка = 1000 лева.
 • През 1999 година левът бе деноминиран при съотношение 1:1000 и така новият фиксиран курс лев/германска марка стана 1 лев за 1 марка. 
 • Официалното появяване на еврото е на 1 януари 1999 като наследник на тогавашното екю, а масовата употреба започва на 1 януари 2002 година. При навлизането на еврото, курсът на германската марка спрямо еврото бе фиксиран на 1,95583.
 • Еврото е паричната единица на еврозоната, която включва 20 държави от ЕС. В три други държави еврото се ползва като официална валута - Монако, Сан Марино и Ватикана. В други три пък е официално разплащателно средство без формални споразумения - Андора, Косово и Черна Гора.

Както отбелязахме българският лев е с фиксиран курс спрямо еврото чрез механизъм наречен валутен борд.

Какво е валутен борд?

Валутен борд или валутен съвет е форма на фиксиран курс, при която управлението на валутния курс и паричното предлагане се отнемат от централната банка на нацията, която е поставена във валутен борд. Те се предоставят на монетарен орган, който взима решения относно оценката на националната валута и по-специално взима решение да фиксира обменния курс на местната валута към чуждестранна такава.

Често този монетарен орган има изрични инструкции да подкрепя всички единици от местната валута, които са в обръщение, с чуждестранна валута. По този начин оперира формата на валутен борд, донякъде подобен на златен стандарт.

Валутният борд позволява неограничен обмен на местна валута срещу чуждестранната, за която е фиксиран курса. За разлика от конвенционалната политика на централната банка, която има право да издава местна валута, когато счете за добре, то при валутен борд монетарния орган решава кога трябва да бъдат пуснати в обръщение допълнителни парични единици.

Освен това, при валутен борд централната банка на страната в борд не може да финансира местното Министерство на финансите, което е едно от най-положителните качества на борда.

България се намира във валутен борд от 1 юли 1997 година, коете означава повече от четвърт век и може да се каже, че валутният съвет е една от най-успените реформи правени в България, тъй като спомогна на страната да се измъкне от хиперинфлацията, неконтролируем ръст на дълга и паричното предлагане, фалитите на банки и да запази фискална дисциплина през годините (за разлика от нмного други европейски държави).

Какво е ERM 2?

ERM 2 (Exchange Rate Mechanism) или Механизъм на валутните курсове е зададен на 1 януари 1999 година като наследник на ERM. Целта му е да гарантира, че колебанията на валутните курсове между еврото и другите валути в рамките на ЕС не нарушават икономическата стабилност в единния пазар, както и да се помогне на страните извън еврозоната да се подготвят за участие във валутния блок. 

ERM 2 е известен като чакалнята на еврозоната.

Едно от условията за присъединяване към еврозоната е стабилност на валутните курсове. Именно това условие задължава страната кандидат да участва във валутния механизъм ERM 2 в продължение на най-малко 2 години без сериозни отклонения в централния курс и без да е осъществено девалвиране на двустранния централен курс на нейната валута спрямо еврото.

С този механизъм повечето държави членки на ЕС, но извън еврозоната, се съгласяват да запазят обменните си курсове в 15% диапазон нагоре и надолу, спрямо централния курс. Страната членка може да поддържа по-тесен диапазон, но това решение няма ефект върху официалните 15% нагоре и надолу, поне докато не бъде сключено споразумение със заинтересованите страни от ERM 2.

Понастоящем в Механизма на валутните курсове се намира Дания, която се присъедини към него още през 1999 година, както и България и Хърватия, която ще въведе еврото на 1 януари 2024 г.

Но нека да споменем и другите 3 условия за присъединяване към еврозоната известни като Маастрихстки критерии, освен стабилност на обменния курс:

 • Ценова стабилност - инфлацията не може да надвишава с повече от 1,5% този показател на 3-те държави членки с най-добри показатели.
 • Стабилни и устойчиви публични финанси - държавният дефицит не може да надвишава 3% от БВП, а държавния дълг не може да по-висок от 60% от БВП. Този критерии бе преформулиран на "Държавата да не е обект на процедурата при прекомерен дефицит."
 • Дългосрочни лихвени проценти - тези проценти не трябва да са по-високи от 2% над размера на 3-те държави членски с най-добри показатели в областта на ценовата стабилност.

Предимства и недостатъци на членството на България в еврозоната

Дебатите дали България трябва да приема еврото и това при какъв курс ще влезе нашата страна в еврозоната са много дълга тема и ще засегна накратко някои основни аргуметни за и против членството на България в еврозоната:

За членство на България в еврозоната Против членство на България в еврозоната
Потенциално по-ниски разходи по финансирането По-ниските разходи за финансиране могат да доведат до увеличаване на дълговата тежест и обрзуване на балони
Отпадане на транзакционните разходи Загуба на последния суверенитет в паричната политика
Възможности за по-ниска инфлация поради приближаването до ЕЦБ Потенциално по-висока инфлация поради увеличаване на дълговата тежест, закръгляване на цените и присъединителни разходи
Клубът на Богатите Клубът на задлъжнелите
  Възможно бъдещо обединяване на дълговете на страните в еврозоната, а България е с второто най-ниско ниво на дълг към БВП
  По-бавен растеж на еврозоната в последните 10 години спрямо държавите в ЕС, които са ивън еврозоната
  Рискове свързани с промени при валутните резерви, активи управление Емисионно
  Рискове от въвеждане на цифровото евро

Разбира се може да се добавят още аргументи или да оспорят някои от споменатите, но това не е тема на тази статия, а темата по-скоро е как да се предпазим при евентуални промени в курс евро лев и при премахване на борда.

Рискове за валутен курс евро лев

На даден етап от преговорите за присъединяване на България в еврозоната, членките на валутния блок, както и Дания като членка на ERM 2, може да поискат от България да промени сегашния валутен курс евро лев или диапазона, в който може да се движи. Разбира се на това трябва да са съгласни и българските управляващи в лицето на финансовия министър и управителя на Българска народна банка.

Подобни действия няма да са прецедент, тъй като Словакия вече бе принудена на три пъти да промени курса словашка крона / евро, докато страната престояваше в механизма ERM 2.

Следователно, нека първо да видим какви са потенциалните рискове, които води със себе си процеса по присъединяване към еврозоната. След това ще се съсредоточим върху някои възможности да се защитим от потенциални промени отношението евро лев и влизане във валутния блок.

 1. Промяна на фиксирания курс евро лев надолу. Фиксираният курс евро лев предпазва българска валута от поскъпване и обезценяване. По-големите притеснения за българите идват от второто, тъй като хората са обепокоени от обезценяване на спестяванията им. Това изглежда съвсем нормално, тъй като именно банковите депозити са основното инвестиционно средство за българите, въпреки че далеч не предлагат добра възвръщаемост. Ако искате да разберете защо банковите депозити в България водят до загуба на пари погледнете статията: Защо ниските лихви по депозити водят до загуба на пари? В същото време девалвирането на лева може да се изгодно за част от бизнеса, който е експортно ориентиран.
 2. Промяна на фиксирания курс евро лев нагоре. Една малко неглижирана възможност е фиксирания курс евро лев се промени в полза на лева (т.е. лева да поскъпне спрямо еврото). В тази ситуация пък може да се намали конкурентоспособността на българските компании, които изнасят своите продукти и услуги в чужбина, тъй като ще произвеждат своята продукция в условията на по-скъпа валута, но пък подобно действие може да подкрепи българските спестители.

Научете повече за фундаменталнтие и технически фактори, които движат валутните курсове в нашите безплатни уебинари на живо. Запазаете своето място още сега като кликнете на банера отдолу:

Безплатни уебинари за търговия

Присъединете се към уебинари на живо с експерти

 

Как да се защитим от промяна в курс евро лев?

Най-важното е да не се създава паника и да не се взимат решения базирани на емоции. Всяка една възможност трябва да се обмисли добре преди да се предприемат каквито и да било действия.

По-долу ще изброим някои възможности, които могат да защитят парите Ви от евентуални промени във валутния курс евро лев.

 • Превалутиране от лев към евро. Част от хората в България могат да изберат да превалутират част от своите спестявания от лева в евро, за да се защитят от евентуалните рискове при промяна на курс евро лев. Все пак това крие рискове при потенциална промяна на курс евро лев в полза на лева (към момента изглежда по-малко вероятния сценарий). Освен това, ако няма промени на фиксирания курс, то подобно начинание ще бъде свързано със загуби от комисионни.
 • Американски долар. Друга популярна възможност с цел защита може да е превалутиране в американски долари. Доларът има известен статут на актив убежище и може да опази парите Ви при едно сериозно сътресение. Но ако не се стигне до сериозни промени, а доларът поевтинее през този период, то отново ще се стигне до загуби.
 • Швейцарски франк. Третата много популярна валутна възможност определено е швейцарски франк. Франкът е известен със своя статут на убежище и швейцарската валута е доста очевадна опция при несигурност. Рисковете отново са свързани с евентуално поевтиняване на франка спрямо еврото.
 • Покупка на злато. Златото винаги е било уважавано по целия свят заради своята рядкост и заради умението си да съхранява стойност по време на тежки моменти. Именно затова ценният метал веднага се появя на хоризонта, когато става въпрос за защита на капитал от сътресения. Понижението на цената на златото и немалките комисионни за покупка и продажба на физическо злато са рисковете ако изберете тази опция.
 • Покупка на акции. Покупката на акции, които са деноминирани в чужда валута също може да предложи защита от промени на валутния курс евро лев. При покупка на чуждестранни акции Вие ще получите експозиция в различен вид активи и чуждестранна валута, в която се деноминирани тези акции. Както всяка друга инвестиция обаче и тази носи рискове от загуба със себе си при негативно развитие на ситуацията. 

Admirals Ви предлага всички тези възможности можете да търгувате с ДЗР на над 44 от най-търгуваните валутни двойки в света, имате възможност да търгувате и инвестирате в злато чрез ДЗР, фючърси, златни ETF-и и акции на златодобивни комапнии, освен това може да избирате измежду над 4000 акции на компании за инвестиции.

Запончте още сека като кликнете на банера отдолу:

Търгувайте Форекс & ДЗР

Получете достъп до над 40 ДЗР на валутни двойки

 

Как да започнете търговия и инвестиции на финансовите пазари?

След като вече знаете какво е валутен курс, валутен борд, ERM2, какви са рисковете за валутен курс евро лев и как можете да се предпазите от тях, то може би е дошло време да направите реални стъпки към защитата на Вашите спестявания.

Това можете да направите в 3 стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия.
 2. Изтеглете вашата платформа за търговия.
 3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка!

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия с акции с Admirals изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример как може да търгувате с най-търгуваната валутна двойка в света - EUR/USD:

Как да купите EUR.USD?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете EUR/USD
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) EUR/USD Вие очаквате еврото да поскпъне спрямо долара или съответно долара да поетинее спрямо единната валута, за да може да реазлизирате потенциални печалби от Вашата сделка.

Как да продадете EUR/USD?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете EUR/USD
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) EUR/USD Вие очаквате еврото да поевтинее спрямо долара или съответно долара да поскъпне спрямо единната валута, за да може да реазлизирате потенциални печалби от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

 

Още по темата:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Икономическа рецесия: какво представлява и как да се предпазите?
Един от икономическите термини, който плаши най-много икономисти, инвеститори и дори обикновените граждани е рецесия. Едва ли са много хората, които не са чували термина икономическа рецесия, въпреки това не са много тези, които знаят точно какво представлява тази част от икономическия цикъл. И Вие...
Какво е инфлация и как да се защитите от нея [2024]?
Понятието инфлация изглежда доста познато за широката публика. Инфлацията може да се срещне често в повечето медии и предизвиква сериозни тревоги у хората. Въпреки това едва ли са много тези, които знаят всъщност какво представлява инфлацията и как да се предпазят от ръста на цените. И Вие искате да...
Количествени улеснения: Всичко, което трябва да знаете за тях
Здравословната и икономическа криза, причинена от пандемията от Коронавирус, доведе до нови икономически стимули като количествени улеснения от страна на централните банки. Въпреки, че този термин е често срещан през последните години, след Глобалната финансова криза от 2008 година, едва ли са много...
Виж Всички