Защо ниските лихви по депозити водят до загуба на пари?

Борис Петров

Все още много хора смятат банката за сигурно място за своите спестявания и наричат банковите лихви по депозити гарантирана доходност. Но дали това наистина е така? Дали наистина банката е най-сигурното място за нашите спестявания при сегашните икономически и финансови условия?

В тази статия ще разберете?

 • Какво е депозит?
 • Какво са лихви по депозити?
 • Какви са лихвите по депозити в България?
 • Може ли да се печели от спестовни сметки?
 • Прогнози за лихви проценти на банките
 • Лихви по банкови депозити или инвестиции?
 • Видове инвестиции на финансовите пазари
 • Как да започнете инвестиции, вместо депозити?

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е депозит?

Банков депозит представлява пари, вложени в дадена банков институция за съхранение. Тези депозити се правят под формата на спестовни сметки, чекови сметки и сметки на паричните пазари. Най-популярния вид депозит в България са спестовните сметки.

Титулярът по банковата сметка има право да изтегли депозираните средства, както е посочено в условията на банката, уреждащи договора за банков депозит.

Самият депозит представлява задължение на банката към вложителя. Банковите депозити се отнасят по-скоро до тази отговорност, а не до действителните средства, които са депозирани.

Когато някой отвори банкова сметка и направи паричен депозит, той предава законното притежание на паричните средства и те се превръщат в актив на банката. От своя страна банката има задължение към вложителя, което в повечето случаи е изплащане на лихви по депозити.

Какво са лихви по депозити?

Повечето банки и финансови институции предлагат услуга наречена спестовна сметка (депозитна сметка или влог). При този продукт клиента депозира доброволно дадена сума пари в банката, която пък от своя страна се ангажира да му изплаща определена доходност затова. Именно тази доходност са известните лихви по депозити на банките.

Лихвата може да се натрупва към сумата, да се изплаща на определен период или да се получи при закриване на спестовната сметка.

Обикновено нивата на предлаганите от дадена Лихвени нива по депозити се посочват като годишни лихви по депозитои така че ще можете да разберете каква годишна доходност ще получите от банката за депозираните от Вас средства.

Тук е добре да отбележим, че има два основни вида банкови влогове според тяхното времетраене:

 • Безсрочен депозит - клиентът предоставя своите средства на банка срещу дадена лихва по депозит като срокът за изтеглянето на средствата не е фиксиран. Този вид влогове са известни с по-ниската си лихва по депозит, но с по-голяма гъвкавост.
 • Срочен депозит - при този вид влог клиентът предава своите спестявания на банката срещу определена лихва, но се ангажира и с предварителен срок кога може да изтегли своите пари. Лихвите по срочни депозити са по-високи от тази на безсрочния влог, но при предсрочно прекратяване на срочен депозит се дължат неустойки, като в някои случаи клиентът може да получи сума по-малка от първоначално вложената.

Всеки човек, който иска да депозира своите средства а банка трябва да знае, че повечето банки налагат такси за поддръжка на спестовната сметка. Освен това в повечето държави дори доходът от лихви се облага с данък. В България също има фиксиран данък върху лихвите по депозиит, но размера му ще обсъдим малко по-надолу в статията. Нека първо да видим какви лихви по депозити 2020 се предлагат в България.

ЗАПОЧЕНТЕ ИНВЕСТИЦИИ

Лихви по депозити в България

На последната си среща за монетарната политика Българска народна банка остави основния лихвен процент в страната непроменен - 0,0%. Това са най-ниските лихвени нива в историята на българската централна банка, а те се запазват на сегашните нива от февруари 2016 година.

На следващото изображение можете да видите и графиката на движението на лихвените проценти в България, на която ясно се вижда низходящата тенденция в последните години:

Източник: Българска народна банка

БНБ бе повлияна от Европейската централна банка и глобалния цикъл по разхлабване на монетарната политика започнал в периода след световната финансова криза от 2008 година. Все пак лихвите в България не успяха да падна до негативни за разлика от еврозоната, където моментните лихви по депозити на Европейската централна банка са отрицателните -0,5%.

Нулевият основен лихвен процент на БНБ накара и местните търговски банки да свалят своите лихви по депозити близо до тези нива. Почти всички лихви по депозити 2020 варират между 0,05% и 0,85% на година. През 2020 година изглежда няма нито една от големите банки, която да предлага на 1% годишни лихви по депозити, поне в официалните предложения. Много от големи банки предлагат дори лихва по депозит по-ниска от 0,1% на година.

"През юни 2020 г. спрямо юни 2019 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 0.05% до 0.10%, а по тези в евро – с 0.06% до 0.09%. В сравнение с май 2020 г. средните лихвени проценти по депозитите с договорен матуритет в левове и в евро се повишават с 0.01%", пише в последното изявление на БНБ.

Ето и графика на последните официални данни за лихвени проценти по депозити в България:

Източник: Българска народна банка

Може ли да печелите от лихви по депозити на банките?

Най-важния въпрос, който всеки клиент на банка си задава е дали може наистина да се печели от лихви по депозити на банките?

Така ако погледнете към годишните лихви по депозити може лесно да сметнете, че при влог от 10 000 лева, максималната Ви годишната доходност от лихви ще е 85 лева.

Дори да си решите, че тази сума Ви задоволява, то в нея не са включени таксите, които вземат банките за поддържане на спестовната сметка, а те в някои случаи дори надвишават тази сума. Трябва да добавите и данъците, които трябва да платите върху приходите си от лихви по депозити.

Освен това, не забравяте и че ако пропуснете датата на падежа ще трябва да платите такса на банката между 0,3% и 0,5%, за да може да изтеглите собствените си пари.

А все още не сме споменали и годишната инфлация, която стопява покупателната способност на Вашите пари.

Нека да разгледаме някои от основните фактори, които трябва да имате предвид преди да оставите Вашите пари в банка, освен предлаганите лихвени проценти по депозити.

Данък лихви по депозити

Относно налаганият данък върху лихвите по депозити в България можете да се обърнете към Закон за данъци върху доходи на физически лица (ЗДДФЛ), който урежда този тип взаимоотношения:

Доходите от лихви по банкови сметки в България подлежат на облагане с окончателен данък. Обект на облагане са всички лихви по банкови сметки, независимо каква е банковата сметка - депозитна, разплащателна или спестовна, включително и детски влог. Все пак данъчното третиране зависи от индивидуалните обстоятелства за всеки клиент и може да бъде променено в бъдеще.

Според разпоредбата на чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ всички лихви по банкови сметки на местни физически лица са обект на облагане с окончателен данък 8%, който се определя върху брутната сума на придобитите доходи и за който не е предвидено да се ползват каквито и да било данъчни облекчения.

Ето и част от правилата за данък върху лихвите по депозити:

 1. Дължимият окончателен данък за доходите от лихви от източник в България се удържа и внася от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната в срок до края на месеца, следващ месеца на придобиването на дохода. В рамките на същия срок банките са задължени да подадат и декларация за дължими данъци по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ (образец 4001). Местните физически лица нямат отношение по облагането и декларирането на доходи от лихви по банкови сметки.
 2. Придобитите от местни физически лица доходи от лихви по банкови сметки от банки в чужбина (без значение дали става въпрос за страна от Европейския съюз (ЕС), Европейската икономическа общност или трети страни), се облагат с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 13 ЗДДФЛ. В случай, че придобитите доходи са в чуждестранна валута, те се преизчисляват в български левове по курса на БНБ към датата на придобиването им.
 3. Дължимият данък лихви по депозити се удържа и внася от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната, в срок до края на месеца, следващ месеца на придобиването на дохода. Предвид това не съществува възможност местните физически лица сами да декларират и облагат доходите от лихви по банкови сметки, открити в търговски банки и клонове на чуждестранни банки, установени на територията на страната, тъй като това е задължение на платците на доходите.

ИНВЕСТИРАЙТЕ СЕГА

Сигурност на банкови депозити в България

Вероятно много пъти сте чували колко сигурно е да вложите парите си в банка и да печелите от лихви по депозити. По-нагоре в статията вече видяхте, че печалбите от лихви по депозити 2020 са всичко друго, но не и сигурни. Дори обратното, много по-вероятно е да излезете на загуба, когато вложите парите си в спестовна сметка в банка.

Сега е време да разгледаме и другото твърдение за сигурността на днешните депозити в банка.

Едва ли е останал човек в България, който да не разбра за фалита на Корпоративна търговска банка (КТБ), която бе затворена на 20.06 2014 година. Тогава се намеси Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) изплати парите на вложителите до €100 000. Тези, които бяха вложили повече загубиха всичко над гарантирания минимум. Освен това, дори тези, които бяха компенсирани, получиха своите спестявания чак на 04.12.2014 или около 5 месеца по-късно. През това време вложителите няма достъп до своите средства.

Но нека видим колко са депозитите в банките в България и в каква степен Фондът за гарантиране на влоговете в банките може да ги компенсира?

 • В края на декември 2019 година депозитите на домакинствата и нетърговски организации обслужващи домакинствата са 55.645 млрд. лв. (46.6% от БВП). Те се увеличават с 8% спрямо същия месец на 2018 г.
 • В същото време отчетите на ФГВБ (Фонд за гарантиране на влоговете в банките) за месец юли 2019 година показват, че активите на фонда са 855 милиона лева. Изглежда, че ФГВБ потенциално може да има затруднения да компенсира всички депозити до €100 000 ако не получи помощ от държавата.

Следователно и сигурността на банките не изглежда чак толкова голяма ако се стигне до сериозни проблеми с по-голяма част от банковата система в България.

Лихвени проценти и инфлация

Когато смятате Вашата годишна доходност от инвестиции или лихви по депозити на банките задължително трябва да имате предвид и годишната инфлация в България. Официалната инфлация в България се измерва от Национален статистически институт, който използва индекс на потребителските цени, за да определи размера на инфлацията.

Последните данни на НСИ показват, че годишната инфлация в България през юни 2020 година, спрямо юни 2019 е 1,6%. В същото време средногодишната инфлация за периода юли 2019 - юни 2020 година е 2,7%.

Източник: НСИ

След като знаете, че средногодишната инфлация в България е 2,7%, а максималните годишни лихви по депозити едва достигат 0,8%, лесно можете да сметнете, че годишната загуба от спестовна сметка в банка ще е поне 1,9% (2,7% - 0,8%= 1,9%). И този резултат е при максималните лихви по депозити в България.

При това тук не са включени

 • банковите такси
 • данък лихви по депозити, както
 • наказателните такси при евентуален пропуск на падежа за теглене на средства

Освен това, е добре да знаем, че данните от официалната статистика не винаги отговарят напълно на пазарната ситуация и реалната инфлация в България вероятно е над тези споменати стойности. Ръстът на потребителските цени в някои случаи дори може да достигне два, три път или повече над официалните данни, което при лихви по банкови депозити под 0,8% увеличава сериозно натиска върху спестяванията.

Точно това се явява и основния проблем по отношение на лихвите по депозитите.

Изоставяйки сериозно зад нивото на инфлацията, всъщност Вашите спестявания постоянно ще се обезценяват. Или казано по друг начин – „благодарение" на инфлацията, ще си купувате по-малко стоки и услуги, с Вашите вложени на банков депозит средства, с течение на времето.

При залагане на инфлация от 3% в дългосрочен план:

 1. Парите ви ще загубят половината от покупателната си способност, при това само след 24 години
 2. Над 75% от стойността на спестяванията Ви ще бъде изтрита след 40 години. Тоест Вашите 10 000 лева ще купуват, това което купуват в момента около 6 000 лева, ако средствата Ви са в банков депозит с лихва от 1% на година. А днешните лихви по депозити дори не достигат тези нива.

Всички тези фактори на практика премахват възможността да спечелите от лихви по депозити 2020.

Огромната разлика между инфлацията и лихвите по депозити на банките е една от причините все повече хора да търсят алтернативна на днешните спестовни сметки. Може би най-популярната алтернатива на банковите депозити е инвестиция на финансовите пазари, където може да се очаква потенциално доста по-сериозна доходност и да се направи много по-голяма диверсификация.

Научете повече за финансовите пазари с обучителен видео курс от Admirals. Вземете Вашия безплатен обучителен курс като кликнете на банера отдолу:

От Аматьор до Трейдър

Научете се да търгувате за 20 дни

 

Прогноза за лихвени проценти на банките

Вече видяхме, че сегашните лихвени проценти на банките водят е много вероятно да доведат до загуба на пари. Но дали през следващите няколко години могат да се появят възможности за печалби от лихви по депозити на банките?

Нека сега да се опитаме да направим прогноза за лихвите по депозитите като използваме очакванията на анализаторите и насоките на големите централни банки по света към момента.

Един въпрос, който може би интересува още повече вложителите в банки е какви ще са потенциалните лихви по депозитите в следващите месеци и години. За да потърсим прогноза за лихвите по депозитите ще се обърнем към основните централни банкери в света, за да видим какви са техните очаквания.

Лихвени проценти на ФЕД

На последната среща на Федералния Резерв на САЩ реши да запази лихвените нива в диапазона 0,00%-0,25% и заяви, че очаква да запази лихвените нива в този диапазон, докато "не се увери, че икономиката е издържала на последните събитие и е на път да постигне целите си за максимална заетост и стабилност на цените (инфлация от 2%)".

Месец преди това повечето от членовете на ФЕД обявиха, че очакват лихвените проценти в САЩ да останат около 0% до 2020, както е видно на "точковата диаграма" по-долу:

Източник: ФЕД

Лихвени проценти на ЕЦБ

На последното заседание Европейската централна банка запази лихвените нива в еврозоната на следните нива:

 • Лихвен процент по основни операции по рефинансиране 0,00%
 • Лихвени проценти по пределното кредитно улеснение 0,25%
 • Лихвен процент по депозити до -0,50%

"Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си или по-ниско равнище, докато той не отбележи, че перспективите за инфлацията се доближават солидно към равнище, достатъчно близко, но под 2% в рамките на прогнозния период, и че това доближаване е намерило устойчиво отражение в базовата инфлационна динамика."

В много други страни по света като Япония (-0,10%), Швеция (-0,10%), Дания (-0,60%), Швейцария (-0,75%) основните лихвени проценти по депозити се задържат около и дори под нулата.

На Българската народна банка вероятно ще и е трудно да остане в страни от всички тези процеси случващи се в глобален мащаб и едва ли ще предприеме обратния подход. Следователно едва ли може да очакваме някакъв съществен ръст на настоящите годишни лихви по депозити, дори обратното е по-вероятно.

А защо да не видим и отрицателни лихви по депозити и в България през следващите години?

Отрицателни лихви по депозити

Както разбрахте, понастоящем в световен мащаб можем да намери доста места, където централните банки поддържат отрицателни лихви по депозити. В същото време изключително много държави в Европа, а и по света оперират при нулеви или основни лихвени проценти много близки до нулата.

Сегашните лихвени проценти в България и на много други места са на рекордно ниски нива и очакванията са скоро да няма сериозни промени във възходяща посока. Както споменахме вече дори промените в низходяща посока изглеждат по-вероятни към момента, според централните банкери.

С този тип монетарна политика централните банкери се опитват:

 • Да подкрепят представянето на местните икономики
 • Да стимулират развитието на бизнеса, чрез евтино кредитиране

Условията, които създава този тип разхлабена монетарна политика кара банките да не държат парите при тях, а да ги раздават под формата на кредити като по този начин стимулират икономическия растеж.

Една от основните цели на централните банкери на развитите и част от развиващите се страни по света е повишаването на инфлацията, която за момента остава доста колеблива на повечето места по света. Следователно, все повече изглежда, че ниските и отрицателните лихви по депозити са тук, за да останат.

Българската народна банка за момента успява да задържа основния лихвен процент на нулата, но при сегашните глобални икономически условия, никога не се знае дали няма да видим отрицателни лихви по депозити и в България.

Лихви по банкови депозити или инвестиции

Вече видяхте, че печалбите от лихви по депозити по-скоро са илюзорни и дори оставянето на капитал в банката може да доведе по-скоро до загуби, а сигурността на банковите депозити не изглежда прекалено солидна.

Тогава накъде можете да насочите своите средства, така че да получите доходност като същевременно активно управлявате риска? Да видим!

Би било добре да обмислите инвестиции на по-доходоносни пазари, така че да увеличите печалбите си. Но кои биха могли да бъдат тези пазари?

Първият отговор, който вероятно изниква в съзнанието на повечето от Вас е инвестиции на финансовите пазари.

Тествайте търговията на финансовите пазари без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата демо сметка сега, напълно безплатно като кликнете на банера по-долу:

Демо Сметка Без Риск

Тествайте стратегията си на безплатна демо сметка

 

Защо да инвестирате на финансовите пазари?

Темата за инвестиции обикновено започва именно с този въпрос. А най-простият отговор е, за да подобрите своето финансово състояние и да успеете да заделите капитал за в бъдеще. Втората причина, която вече разбрахте е, за да защитите спестяванията си от инфлацията.

Можете да инвестирате по всякакви причини, като например:

 1. Изграждане на състояние в дългосрочен план
 2. Планиране на пенсиониране
 3. Постигане на дадени финансови цели
 4. Просто увеличаване на разполагаемия доход

Някои инвестиции предлагат данъчни облекчения, което води до двойна полза - спестяване на данъци и капиталови печалби.

Ако го погледнете по друг начин, когато не инвестирате парите си, вие не само пренебрегвате възможностите потенциално да увеличите финансовата си стабилност, но и вероятно ефективно намалявате средствата, с които разполагате.

Видове инвестиции на финансовите пазари

Тук ще дадем повече информация кои са основни видове инструменти, които се търгуват на финансовите пазари и в които можете да инвестирате:

Повечето от тези инструменти предлагат възможности за инвестиции с доходност, много по-висока в сравнение с днешните лихви по депозити. Важно е обаче да запомните, че те също така включват различна степен на риск.

Колко пари да отделите за инвестиции?

Друг актуален въпрос, когато става въпрос за инвестиции за начинаещи е: "колко пари да отделим за финансови инвестиции"? Точен отговор на този въпрос няма. Това зависи от три основни фактора:

 • Персоналните възможности
 • Личните финансовите цели
 • Персоналната толерантност към риск

Персоналните възможности може да са много различни при бъдещите инвеститори и затова не може да се определи точна сума, с която трябва да започнете.

В същото време започнете да идентифицирате финансовите си цели. От какво бихте имали нужда в бъдеще? Би могло да искате да си купите къща или кола, да финансирате образованието на детето си, да планирате ваканции в чужбина, да започнете или да развиете бизнес или ново начинание, или просто да имате достатъчно средства, когато се пенсионирате.

Отговорите на тези въпроси ще ви дадат представа за Вашите финансови цели.

Следващият аспект, който трябва да обмислите, е Вашата толерантност към риск или способността Ви да поемате риск. Тя зависи от фактори като текущи доходи, спестявания, разходи, финансови задължения (като изплащане на ипотека) и подходящо финансово покритие за живот и здравеопазване. И не на последното място от собствения темперамент.

Също така можете да разгледате хоризонта на инвестиции или времето, за което могат да бъдат отделени средствата, без да се нуждаете от тях. От това ще зависи дали ще се насочите към краткосрочни инвестиции или към дългосрочни такива.

Инвестирането с натрупване (определена сума всеки месец например) може да направи така, че малки проценти възвръщаемост на инвестициите да изглеждат сериозно, когато се касае за по-дълги периоди от време.

Както удължените срокове, така и по-високите нива на възвръщаемост биха могли да ви дадат близки резултати. Това прави различните инвестиции за начинаещи интересни и подходящи за различни цели.

Как да започнете инвестиции на финансовите пазари?

След като вече сте разбрали, че печалбите от лихви по депозити са илюзорни, може би сте взели решение да насочите Вашите средства към по-доходоносна сфера като финансовите пазари. За да започнете Вашите инвестиции обаче ще имате нужда от регулиран инвестиционен посредник, който да Ви предостави достъп до финансови инструменти.

Изборът на инвестиционен посредник (брокер) може да изиграе ключова роля за бъдещето на Вашите инвестиции. Ето и няколко съвета, които е добре да спазвате при избора на надежден брокер, с който да работите:

 1. Винаги избирайте регулиран брокер. Британският регулатор Financial Conduct Authority (FCA) е сред строгите на пазара, затова е добре избраният от Вас брокер да притежава лиценз от него.
 2. Убедете се, че Вашият брокер предлага множество инструменти и активи за търговия и инвестиции. Admirals например предлага над 8000 финансови инструменти, които са на разположение на трейдърите и инвеститорите.
 3. Проверете на какво ниво е обслужването на клиенти на брокера, тъй като може да се нуждаете от помощ, особено ако сте начинаещ на финансовите пазари.
 4. Разгледайте дали уебсайта на брокера има различни видове обучителни материали като статии, уроци, видеа, семинари и уебинари.
 5. Проверете комисионните и спредовете на брокера, както и разходите при депозити и тегления на средства. Това че някои брокер е обявил, че има нисък спред това не означава, че винаги ще е така. На практика това ще са Вашите разходи за търговия, подобно на таксите на банките.
 6. Изберете брокер с бързо изпълнение на поръчките, който няма ограничения за различните стилове на търговия и инвестиции. Препоръчително е избраният от Вас посредник да предлага и различни видове търговски и инвестиционни сметки.
 7. Изберете брокер, който има политика на сегрегация на клиентските средства т.е. съхранява средствата Ви в отделни банкови сметки от собствените, подобно на Admirals.

Как да изберете платформа за инвестиции на финансовите пазари?

Когато решите да направите своите първи стъпки на Форекс или фондовия пазар, освен брокер трябва да изберете и платформа чрез, която да направите своите инвестиции на финансовите пазари

Изборът на платформа за инвестиции винаги е важна стъпка за всеки инвеститор или трейдър. Вие ще трябва да прекарвате часове използвайки платформата, в някои случай дори ежедневно. Въпреки това, има доста различни видове платформи за онлайн търговия и това може да затрудни избора Ви, особено ако сте начинаещ в инвестициите. Все пак тази стъпка може да се окаже ключова за бъдещото Ви представяне на финансовите пазари.

Преди да вземете решение, каква платформа ще изберете ще трябва да проверите дали избраната платформа за търговия е безплатна или платена, отговаря ли на Вашите нужди, дава ли възможност да анализирате графиките и позволява ли да изпълнявате поръчките си бързо и безпроблемно.

Начинаещите инвеститори трябва внимателно да направят своя избор на платформа за инвестиции, която трябва да предлага:

 • Лесен за работа интерфейс
 • Гъвкавост с бърза реакция и скорост
 • Достъп до много финансови пазари по света
 • Поддържа автоматична търговия и експертни системи
 • Разширени възможности на графиките
 • Мобилна търговия
 • Сравнителни ниски изисквания.

Започнете търговия на финансовите пазари с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admirals. Изтеглете Вашата MetaTrader 5 сега, напълно безплатно, като кликнете на следващия банер:

Най-добрата платформа за множество активи


 

Как да отворите сметка за инвестиции?

След като вече знаете, че настоящите спестовни сметки и техните лихви не могат да Ви донесат съществена доходност, дори обратното и че финансовите пазари могат да бъдат добра алтернатива на банковите депозити, е време да преминем към практическата част, а именно как да започнете инвестиции.

Можете да стартирате инвестиции само в три стъпки:

 1. Отворете сметка за инвестиции на финансовите пазари
 2. Изтеглете платформа за инвестиции
 3. Изберете инструмент и направете първата си сделка.

За повече информация за това как да отворите сметка за Форекс търговия с Admirals изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример как да купите финансов инструменти на платформа за търговия с акции на Tesla.

Как да купите акции?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете акции на Tesla
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позциия) в акции на Тесла Вие очаквате да поскъпнат, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.

Как да продадете акции?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете акции на Тесла
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) в акции на Тесла Вие очаквате те да поевтиняване, за да може да извлечете печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме регулирани от най-стриктните финансови институции. Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и. С Admirals можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, както и изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Изключителната MetaTrader Supreme Edition

Изтеглете най-мощния пакет от плъгини за любимата си търговска платформа!

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Икономическа рецесия: какво представлява и как да се предпазите?
Един от икономическите термини, който плаши най-много икономисти, инвеститори и дори обикновените граждани е рецесия. Едва ли са много хората, които не са чували термина икономическа рецесия, въпреки това не са много тези, които знаят точно какво представлява тази част от икономическия цикъл. И Вие...
Какво е инфлация и как да се защитите от нея [2024]?
Понятието инфлация изглежда доста познато за широката публика. Инфлацията може да се срещне често в повечето медии и предизвиква сериозни тревоги у хората. Въпреки това едва ли са много тези, които знаят всъщност какво представлява инфлацията и как да се предпазят от ръста на цените. И Вие искате да...
Как да защитим парите си от промени в курс евро лев?
Една от най-обсъжданите теми в България в последните години, е членството на България в еврозоната, съответно валутния борд и потенциални промени във валутния курс евро лев (EUR/BGN). Изглежда съвсем нормално хората да се вълнуват от тази тема, тъй като може да се отрази сериозно на тяхното финансов...
Виж Всички