Zapisz w PDF Drukuj

Oferta Handlu bez prowizji na Akcjach i Kontraktach CFD na Akcje

ZASADY I WARUNKI

Obowiązuje od 13 lipca 2021

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Oferta Handlu bez prowizji jest organizowana przez następujące podmioty prawne: Admiral Markets AS, Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets Cyprus Ltd, Admirals AU Pty Ltd. (zwane dalej również Admirals) dla klientów (zwanych dalej „Uczestnikami”) zgodnie z niniejszymi Warunkami. W zależności od firmy operacyjnej, klient przyjmie tę Ofertę z odpowiednią dokumentacją prawną jako ogólnymi warunkami handlowymi / warunkami każdego podmiotu prawnego Admirals.

1.2. Uczestnicy oferty mają możliwość handlu kontraktami CFD na akcje na swoich kontach Trade.MT4 i Trade.MT5 bez prowizji od transakcji; lub inwestować w akcje bez prowizji od transakcji na swoim koncie Invest.MT5 (zwanym dalej „Ofertą”) codziennie. Warunki handlu bez prowizji są ustalane dla wszystkich rachunków live Trade.MT4, Trade.MT5 i Invest.MT5 od daty rozpoczęcia obowiązywania Oferty. Wszyscy nowi i dotychczasowi klienci wezmą udział w Ofercie automatycznie, nie jest wymagana dodatkowa rejestracja.

1.3. Dzień handlowy zaczyna się o 00:00:00 i kończy o 23:59:59 w strefie czasowej platformy MetaTrader, która jest czasem wschodnioeuropejskim (EET).

2. Warunki oferty dla rachunku Trade.MT4

2.1. Oferta zostanie zastosowana do pierwszych 3 (trzech) transakcji. Handel w obie strony to otwieranie i zamykanie tej samej pozycji. Standardowa prowizja będzie miała zastosowanie do wszystkich kolejnych transakcji. Mogą obowiązywać inne opłaty zgodnie ze Specyfikacją Kontraktu.

2.2. Oferta dotyczy wszystkich kontraktów CFD na akcje z rynku amerykańskiego i europejskiego.

2.3. Każde częściowe zamknięcie pozycji liczy się jako oddzielna transakcja i zmniejsza dzienny limit transakcji bez prowizji.

2.4. Każda pozycja CFD na akcje otwarta przed rozpoczęciem Oferty będzie obciążona prowizją (ponieważ została naliczona za 2 strony w momencie otwarcia pozycji). Ta prowizja nie zostanie zrekompensowana, jeśli pozycja zostanie zamknięta w trakcie Oferty.

2.5. Jeżeli pozycja zostanie otwarta w okresie Oferty, prowizja za jej zamknięcie wyniesie 0 (zero) nawet po zakończeniu Oferty.

3. Warunki oferty dla rachunku Trade.MT5

3.1. Oferta zostanie zastosowana do pierwszych 6 (sześciu) jednostronnych transakcji. Transakcja jednostronna to otwarcie lub zamknięcie dowolnej pozycji. Standardowa prowizja będzie miała zastosowanie do wszystkich kolejnych transakcji. Mogą obowiązywać inne opłaty zgodnie ze Specyfikacją Kontraktu.

3.2. Oferta dotyczy kontraktów CFD na akcje z rynków: USA, Wielkiej Brytanii i UE. Kontrakty CFD na ETF i kontrakty CFD na akcje z giełd Japonii i Australii nie są objęte Ofertą.

3.3. Każde częściowe zamknięcie pozycji liczy się jako oddzielna transakcja i zmniejsza dzienny limit transakcji bez prowizji.

3.4. Tylko transakcje zrealizowane w trakcie trwania Oferty będą podlegać ofercie bez prowizji. Zamknięcie pozycji otwartych w okresie trwania Oferty będzie podlegało regularnym stawkom prowizji Admirals po zakończeniu Oferty.

4. Warunki oferty dla rachunku Invest.MT5

4.1. Oferta zostanie zastosowana do pierwszej (1) jednostronnej transakcji. Jedną jednostronną transakcją jest otwarcie lub zamknięcie dowolnej pozycji. Standardowa prowizja będzie miała zastosowanie do wszystkich kolejnych transakcji. Mogą obowiązywać inne opłaty zgodnie ze Specyfikacją Kontraktu.

4.2. Oferta dotyczy Akcji z rynków: USA, Wielkiej Brytanii i UE. Oferta nie obejmuje funduszy ETF i akcji z giełd Japonii i Australii.

4.3. Każde częściowe zamknięcie pozycji liczy się jako oddzielna transakcja i zmniejsza dzienny limit transakcji bez prowizji.

4.4. Tylko transakcje zrealizowane w trakcie trwania Oferty będą podlegać ofercie bez prowizji. Zamknięcie pozycji otwartych w okresie trwania Oferty będzie podlegało regularnym stawkom prowizji Admirals po zakończeniu Oferty.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Admirals zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany Oferty i niniejszych Warunków bez wcześniejszego powiadomienia. Uczestnicy zostaną powiadomieni o wszelkich zmianach w Ofercie tak szybko, jak to możliwe. W żadnym wypadku Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje jakichkolwiek zmian, poprawek, zawieszenia, anulowania lub zakończenia Oferty.

5.2. Admirals zastrzega sobie prawo do zmiany limitów transakcji bez prowizji lub listy instrumentów, których dotyczy niniejsza Oferta, a także wszelkich innych warunków niniejszego Regulaminu.

5.3. Poprzez udział w Ofercie każdy Uczestnik oświadcza i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych gromadzonych i wykorzystywanych przez Admirals w celu ich przetwarzania w sposób zautomatyzowany i/lub niezautomatyzowany.

5.4. Admirals nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, krzywdy lub rozczarowania poniesione przez jakiegokolwiek uczestnika przystępującego do Oferty.

5.5. W przypadku jakiegokolwiek sporu lub błędnej interpretacji obowiązujących Warunków określonych powyżej, taki spór lub błędna interpretacja zostaną rozwiązane w sposób, który Admirals uzna za stosowny. Decyzja Admirals jest ostateczna i wiążąca.

5.6. Poprzez uczestnictwo w Ofercie każdy uczestnik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował niniejsze Warunki, jak również umowę z klientem oraz wszystkie inne ogólne Warunki Admirals i wyraża na nie zgodę.

5.7. Oferta nie jest i nie powinna być interpretowana jako porada prawna, podatkowa, inwestycyjna, finansowa lub inna. Ponadto żadne treści zawarte w Ofercie nie stanowią zachęty, rekomendacji, wsparcia ani oferty ze strony Admirals lub jakiejkolwiek strony trzeciej do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych.

5.8 Niezależnie od przetłumaczonego języka niniejszego Regulaminu, tekst w języku angielskim jest wiążący w przypadku rozbieżności między tymi dwoma językami.


Ostrzeżenie o ryzyku: Handel papierami wartościowymi lub kontraktami CFD (kontrakty różnic kursowych) z depozytem zabezpieczającym wiąże się z ryzykiem i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Istnieje możliwość, że poniesiesz stratę równą lub większą niż cała Twoja inwestycja. Dlatego nie powinieneś inwestować ani ryzykować pieniędzy, na których utratę nie możesz sobie pozwolić. Przed skorzystaniem z usług Admiral Markets AS, Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets Cyprus Ltd, Admirals AU Pty Ltd., prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi ryzykami związanymi z handlem.