យើងប្រើឃុកឃីដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបទពិសោធន៍ល្អបំផុតនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ ដោយបន្តរុករកគេហទំព័រនេះ អ្នកផ្តល់ការយល់ព្រមឱ្យប្រើឃុកឃី។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម រួមទាំងរបៀបដែលអ្នកអាចកែប្រែចំណូលចិត្តរបស់អ្នក សូមអាន គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។
ព័ត៌មានបន្ថែម ទទួលយក

of our UK clients would recommend Admiral Markets to their friends

Start Trading Now

This is what our clients tell us

I believe that the majority of your work is good.

Pedro , 47, Guarda


I really like it that you can use MT4 on a Mac. This gave you a clear advantage over your competitors.

Neil , 47, London


You get more trust because of the new FCA regulation. That was a good decision.

Laszlo , 41, London


You resolve issues in reasonable times. You respond quickly most often very quickly. You have good support and friendly too.

Joanna , 58, Portadown


This is why our clients work with us

At Admiral Markets you are provided with the best trading conditions, lightning-fast speed of execution and flexible accounts to match your needs.

Leading trading conditions

 • Spreads from 0 pips
 • Leverage up to 1:500
 • Over 100 trading instruments
 • Lightning-fast execution
 • No dealing desk
 • Orders from 0.01 lots

Personalised treatment

 • Personal account manager
 • Top class education
 • 24/5 live support
 • Loyalty and promotion campaigns

Secure funds

 • Admiral Markets UK Ltd is regulated by the Financial Conduct Authority (FCA) in the United Kingdom
 • Our Negative Balance Protection Policy protects against negative account balance

Provided information is based on Admiral Markets Global Client Survey conducted in May 2015.

CFDs គឺជាបរិក្ខារស្មុគស្មាញ និងមកជាមួយហានិភ័យខ្ពស់នៃការខាតបង់ប្រាក់យ៉ាងឆាប់រហ័ស​ដោយសារតែអនុភាព។