Взаимни фондове: Какво представляват и как да инвестирате в тях?

Борис Петров

Много начинаещи инвеститори остават с впечатлението, че инвестициите на финансовите пазари са прекалено сложна материя, която изиска значително време и подготовка, и решават да се доверят на други за управлението на личните им финанси. Именно тук се появява и ролята на различните инвестиционни фондове, включително взаимните. И Вие искате да научите повече за взаимните фондове? Тогава сте на правилното място!

 

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е взаимен фонд?

В началото ще дадем една дефиниция за взаимен фонд.

Взаимен фонд (договорен фонд) е компания, която обединява парични средства, събрани от много инвеститори за инвестиране в ценни книжа като акции, облигации и други активи на финансовите пазари. 

Взаимния фонд е вид инвестиционен фонд. Други видове инвестиционни фондове включват:

Комбинираните притежания на взаимния фонд са известни като негов портфейл, а инвеститорите купуват дялове (акции) на договорния фонд. Всяка акция представлява на част от фонда и притежанието и дава на инвеститора права върху част от печалбите / загубите, които фонда генерира.

На практика взаимен фонд е колективна инвестиционна схема, която привлича капитал чрез публично предлагане на дялове. След това събраните средства биват инвестирани на капиталовите пазари с цел генериране на доходност.

Взаимните фондове се управляват от професионални фонд мениджъри на пари, които разпределят активите на фонда, така че се опитват да получат капиталови печалби и доходи за инвеститорите на фонда. Портфейлът на взаимния фонд е структуриран и поддържан така, че да отговаря на инвестиционните цели, посочени в неговия проспект.

Различните взаимни фондове в България, а и по света, инвестират в огромен брой ценни книжа, а представянето им обикновено се проследява като промяна в общата пазарна капитализация на фонда, получена от общото представяне на различните инвестиции.

Тествайте инвестициите във взаимни фондове без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals (преди това Admirals). Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Демо Сметка Без Риск

Тествайте стратегията си на безплатна демо сметка

 

Видове взаимни фондове

Взаимните фондове са разделени на няколко вида според ценните книжа, които имат цел да притежават в своите портфейли и вида възвръщаемост за инвеститорите, която търсят. В днешно време има доста широко разнообразие от взаимни фондове и те могат да подхождат на повечето инвестиционни подходи.

Най-важното разделение при всички инвестиционно фондове е начинът, по който се управляват Има два основни начина:

 1. Активно управление - притежават фонд мениджъри, които взимат решение за добавяне и изваждане на дадена инвестиция от портфолиото на фонда.
 2. Пасивно управление - обикновено следват представянето на определен индекс и се ребалансират само при промени в дадения бенчмарк.

Ето и основните видове взаимни фондове:

 • Фондове, инвестиращи на паричните пазари - сравнително нискорискови. По закон те могат да инвестират само в определени висококачествени краткосрочни инвестиции. Все пак трябва да се има предвид, че ниския риск води и до по-ниска доходност.
 • Фондове, инвестиращи в облигации - имат малко по-висок риск от фондовете, инвестиращи на паричните пазари, тъй като имат за цел малко по-висока възвръщаемост. Все пак те инвестират в облигации и остават по-скоро с нискорисковия спектър.
 • Фондове, инвестиращи в акции - високорискови, тъй като инвестират в акции, но трябва да отбележим, че има много различни видове акции на компании и риска може да варира сериозно, според това в какви акции инвестира фонда.
 • Индексни фондове - пасивно управлявани фондове, които следват представянето на даден борсов индекс, например S&P 500.
 • Фондове с целева дата - притежават комбинация от акции, облигации и други инвестиции. С течение на времето миксът постепенно се променя според стратегията на фонда. Тези фондове често са предназначени за хора с конкретна дата за пенсиониране.
 • Специализирани фондове - следват представянето на определен икономически сектор, индустрия или фондовия пазари в определен географски регион.

Повече за индексните фондове може да научите в статията:

Разбира се може да има и други видове взаимни фондове, както и различни комбинации между гореописаните, но това са основните.

Как работят днешните взаимни фондове?

Взаимните фондове често са и видове инвестиции, и реална компания. Тази двойнственост може да изглежда странно, но не се различава от това как дял от AAPL представлява компанията Apple Inc. Когато инвеститор купува акции на Apple, той купува частична собственост върху компанията и нейните активи.

По подобен начин инвеститорът във взаимен фонд купува частична собственост от компанията взаимен фонд и нейните активи. Разликата е, че Apple се занимава с производство иновативни технологични устройства, докато компанията взаимен фонд е в бизнеса с инвестиции.

Инвеститорите обикновено получават доходност от инвестиции във взаимни фондове по 3 начина:

 1. Получават приходи от дивиденти, изплащани от акции и от лихви по облигации, които са част от портфолиото на фонда. Фондът изплаща почти целия доход, който получава през годината на собствениците под формата на разпределение. Често фондовете дават възможност на инвеститорите да получат чек или да реинвестират печалбата като да получат повече дялове.
 2. Ако даден взаимен фонд продаде ценни книжа, чиято цена се е покачила, то той ще регистрира капиталова печалба. Повечето фондове разпределят и тези средства сред инвеститорите си.
 3. Ако стойността на портфолиото на фонда се увеличи, но фонд мениджърът все още не иска да продава ценните книжа, то цената на акциите на фонда ще нарасне. След това повишение някои инвеститори могат да решат да продадат част или всичките си дялове във фонда, за да спечелят от пазара.

За да разберете как работят днешните договорни фондове може да си представите фонда като виртуална компания като фонд мениджърът играе ролята на изпълнителен директор и понякога може да бъде наричан инвестиционен съветник. Този фонд мениджър се наема от борд на директорите и по закон е задължен да работи в полза на акционерите в дадения взаимен фонд.

ЗАПОЧНЕТЕ ИНВЕСТИЦИИ

Доходност на взаимни фондове

Взаимните фондове предоставят на инвеститорите две възможности за увеличаване на капитала:

 1. Ръст в цената на акциите на фонда
 2. Доходност от дивиденти

Но какво точно представлява този показателя дивидентна доходност?

Доходност на взаимни фондове измерва възрвръщаемостта на инвестицията в даден фонд. Изчислява се чрез разделяне на годишните изплатени дивиденти на стойността на акциите на взаимния фонд. Показателят доходност на взаимни фондове варира според пазарната стойност на фонда и промените в годишното разпределение на дивидентите.

Доходността на взаимни фондове обикновено се изчислява ежедневно с нетната стойност на активите на фонда, която се определя след затварянето на пазара всеки ден. Тя се калкулира в процентно съотношение.

Фонд мениджърите могат да използват различни методи за изчисляване на доходността на договорни фондове, която инвеститорите виждат. Така потенциалните инвеститори трябва да се консултират с проспекта на фонда, за да видят как се постига тази възвръщаемост.

В повечето случаи доходност на взаимни фондове се изплаща на инвеститорите всеки месец или на тримесечие.

Правило:

 • По-високата доходност на взаимни фондове обикновено се свързва с притежаването на по-рискови активи.
 • Обратното също е вярно, по-ниската доходност обичайно се свързва с по-нискорискови активи.

Взаимните фондове с висока доходност често може да изглеждат привлекателни за много инвеститори. Въпреки това, рисковете, които идват с притежаването на акции в тези взаимни фондове, може да се прекалено големи за някои инвеститори.

От друга страна прекалено ниска доходност на взаимни фондове може да не изглежда привлекателно за инвеститорите, освен това може да не успява да покрива инфлацията в България. По този начин инвестиция в такъв нискорисков взаимен фонд може да се обезсмисли.

Какви са разходите при инвестиции във взаимни фондове?

Както всяка друга инвестиция и инвестициите във взаимни фондове включват определени такси. Тези такси могат да имат отражение върху възвръщаемостта, която ще получат инвеститорите и затова трябва да се имат предвид, преди да се вземе решение за инвестиция в даден взаимен инвестиционен фонд.

Таксите за инвестиция във взаимни фондове могат да варират много сериозно в зависимост от профила на взаимните фондове. Често инвеститорите във взаимни фондове са обект на два вида такси:

 1. Такси за покупка и продажба на дялове от взаимен фонд.
 2. Годишни оперативни разходи на фонда като разходи за плащане на фонд мениджър, счетоводители, юридически такси и маркетинг.

Някои взаимни фондове налагат и други видове такси като такса за по-ранно продаване на дялове, такса за преместване на дялове от един в друг фонд на една инвестиционна компания и такса за поддържане на сметка.

Най-добрите взаимни фондове предлагат ниски инвестиционни разходи и това е определено един факторите, който е добре да имате предвид преди да насочите към инвестиране във взаимни фондове.

Освен таксите, при инвестиране във взаимни фондове трябва да се имат предвид и данъците, с които се облагат печалбите от тези инвестиции. Тук трябва да отбележим, че е добре да се свържете със счетоводител, който да Ви ориентира какви данъци дължите за Вашите инвестиции във взаимни фондове.

Най-добрите взаимни фондове в България

За да определим най-добрите взаимни фондове в България за изминалата 2020 година ще използваме класацията на едно от най-престижните финансови издания в България - "Капитал". Ето я и нея:

Източник: Капитал, 21 юли 2021

 

Челната тройка е оформена от два фонда, които инвестират в чужбина и един в България. Българският обаче не е спечелил от ръст на пазара - Експат България Шорт държи къси позиции в Българския индекс Sofix. Важно е да се отбележи, че и трите показват висока волатилност (стандартно отклонение) т.е. доста висок риск.

Освен това трябва да имате предвид, че през последната година голяма част от основните фондови пазари по света регистрираха сериозни ръстове.

Инвестициите в тези във взаимни фондове не са гарантирани от управляващото дружество, гаранционни фондове или по друг начин. Инвестицията във взаимен фонд е риск за инвеститора и съществува риск той да не възстанови инвестираната сума.

ЗАПОЧНЕТЕ ИНВЕСТИЦИИ

Взаимни фондове срещу Борсово търгувани фондове

ETF означава "exchange traded fund" на английски или в превод на български - борсово търгуван фонд и представлява ценна книга, която можете да купувате и продавате на съответните фондови борси чрез инвестиционен посредник, подобно на обикновените акции.

Тези ETF могат да проследяват представянето на различни класове активи - от традиционни регистрирани на борсата компании до валути и суровини.

Освен това, тяхната структура позволява на трейдърите и инвеститорите да правят къси продажби, да използват ливъридж и да избегнат данъците върху капиталовите печалби в някои държави и юрисдикции.

Борсово търгуваните фондове са един от най-популярните финансови продукти. Те бяха създадени само преди няколко десетилетия в помощ на индивидуалните инвеститори, но скоро започнаха да се използват и то големите играчи на пазарите.

Днешните ETF фондове имат широка гама от предимства, разбира се и рискове и ако бъдат подбрани внимателно, могат да предложат отлични възможности за постигане на инвестиционните цели на инвеститорите.

Един от най-често срещаните и дискутирани въпроси, с които се сблъскваме, когато става въпрос за инвестиционни фондове е: "Какви са основните разлики между борсово търгуваните фондове (ETF-и) и взаимните фондове?"

И двете да вид инвестиционни фондове и предоставят на инвеститорите възможност за експозиция в кошница от ценни книжа, но има някои съществени различия, които включват:

 • Прозрачност - Притежаваните активи от борсово търгуваните фондове се публикуват ежедневно, така че всеки инвеститор знае точно какво притежава. Взаимните фондове публикуват притежаваните от тях активи веднъж на тримесечие и то често с едномесечно закъснение. Така, когато взаимен фонд публикува своите притежания, то те вече може да са съвсем различни.
 • Разходи - ETF-ите са доста по-прозрачни по отношение на разходите за търговия. Купувачът или продавачът на дялове в ETF поема разходите за търговия, без да засяга други инвеститори във фонда. При взаимните фондове разходите по входящите и изходящите потоци се поемат от всички притежатели на дялове във фонда и по този начин се отразяват на потенциалната доходност. По отношение на таксите, взаимните фондове имат и допълнително натоварване като такси за фонд мениджър, маркетинг и други разходи, които не винаги са достатъчно прозрачни.
 • Търговия - Инвеститорът в взаимен фонд може да получава само нетната стойност на активите минус разходите за взаимен фонд в края на всеки ден. В същото време ETF може да бъде закупен или продаден през целия търговски ден. Освен това, тъй като ETF се търгува на борса, това добавя допълнителен слой ликвидност.
 • Данъчна ефективност - В повечето случаи ETF-ите са по-ефективни по отношение на данъците на фондово ниво поради техния борсов характер.

На следващото изображение можете да откриете някои основни характеристики на взаимните фондове и ETF-ите:

Източник: Admirals

Инвестиционните компании Admirals не предлагат услуги като портфолио мениджмънт.

Започнете инвестиции във взаимни фондове и ETF-и с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи MetaTrader 6, предоставена от Admirals. Изтеглете Вашата MetaTrader 5 още сега, напълно безплатно като кликнете на банера отдолу:

Най-добрата платформа за множество активи


 

Как да започнете инвестиции във фондове?

Можете да започнете инвестиране в инвестиционни фондове с Admirals само в 3 стъпки:

 1. Отворете сметка за инвестиране в инвестиционни фондове
 2. Изтеглете платформа за инвестиране в инвестиционни фондове
 3. Изберете инструмент и направете първата си сделка.

За повече информация за това как да отворите инвестиционна сметка с Admirals изгледайте следващото кратко видео:

Как да купите инвестиционни фондове?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете символa на избрания от Вас фонд.
 4. Кликнете с десния бутона върху него и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя акции в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) в акции на взаимни фондове или ETF-и Вие очаквате те да поскъпнат, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете инвестиционни фондове?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете символa на избрания от вас фонд.
 4. Кликнете с десния бутона върху него и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя акции в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато продавате (къса позиция) в акции на взаимни фондове или ETF-и Вие очаквате те да поевтинеят, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & ДЗР на акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Индексни фондове: какво представляват и как да инвестирате в тях?
Много инвеститори предпочитат да насочват своя капитал към кошница от активи като борсовите индекси, вместо да избират един по един активите, в които да инвестират. Имено тук на помощ пристигат т.нар. индексни фондове, препоръчвани от някои от най-популярните инвеститори като Уорън Бъфет. И Вие иска...
Най-добрите ETF-и, които да следите през 2024
Едни финансови инструменти, които правят инвестирането по-достъпно за индивидуалните инвеститори се наричат борсово търгуван фонд (ETF). Именно на достъпността до голяма степен се дължи експоненциално нарасналата популярност и разнообразие на ETF-ите в последните години. При толкова голям избор може...
Петролни ETF-и: Какво представляват и как да инвестирате в тях?
Цените на петрола се отразяват на всеки от нас и на цялата икономика. Поскъпването на "черното злато" вдига сериозно инфлацията, но възнаграждава инвеститорите, които са инвестирали в петрол, а един от най-популярните начини да получите експозиция на петролните пазари е чрез петролни ETF-и. Искате д...
Виж Всички