Wat is option trading? - Gids voor beleggen in opties

Admirals
27 Min lezen

Options trading ofwel beleggen in opties is een begrip waar de meesten van ons bekend mee zijn. Echter, vele traders weten niet exact wat optie handel precies inhoudt en hoe ze hier zelf mee aan de slag kunnen.

In dit artikel bekijken we wat options trading is, de basisprincipes van optie beleggen en hoe u kunt beginnen met handelen in opties.

Daarnaast bespreken we de voor- en nadelen van options trading en enkele populaire alternatieven voor optie handel zoals de CFD constructie (Contracts for Difference) die volgens velen geschikter zijn voor handelaren in de huidige markt.

Wat is options trading of beleggen in opties?

Beleggen in opties is een vorm van speculatie waarbij de houder het recht (maar niet de verplichting) verwerft om het onderliggende activum binnen een bepaald tijdsbestek, tegen een vastgestelde prijs te kopen of te verkopen.

Deze activa kunnen aandelen, obligaties, grondstoffen of een andersoortige verhandelbare instrumenten betreffen. Opties kunnen worden geclassificeerd als een type financiële derivaten nu de prijsstelling is afgeleid van de waarde van het onderliggende activum.

De handel in opties is ontstaan in het oude Griekenland, waar individuen speculeerden op de olijvenoogst en op de hierop gebaseerde toekomstige prijzen. Thans is de toepassing van beleggen in opties bijzonder divers. Option trading strategies kunnen worden toegepast op de meeste markten en instrumenten waaronder de Forex markt, aandelenhandel, grondstoffen, obligaties en beursindices. Onder online traders, is de handel in aandelen opties een van de meest populaire toepassingen.

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

Kenmerken van options trading

Bij beleggen in opties verwerft u, zoals gezegd, het recht doch niet verplichting, om het onderliggende activum vóór of op een bepaalde datum in de toekomst, tegen de afgesproken prijs te kopen of verkopen.

In dit opzicht kent option trading belangrijke overeenkomsten met andere vormen van trading waarbij de belegger zich op basis van zijn trading forecasts positioneert voor een op- dan wel neerwaartse prijsontwikkeling. Hiertoe gebruikt men ook in het geval van options trading verschillende analyse technieken om in te schatten of het aannemelijk is dat de prijs in de loop van tijd zal dalen of stijgen.

Een van de grootste verschillen tussen beleggen in opties enerzijds en het investeren in andere producten, zoals CFD's anderzijds, is het feit dat optie contracten een vaste vervaldatum hebben. Dit betekent dat de mogelijke winst op de transactie niet direct duidelijk is op het moment dat de men de order instelt. Immers, de handelaar moet niet alleen aangeven wat, op basis van zijn analyse, de meest waarschijnlijke richting van de prijsontwikkeling zal zijn, maar tevens inschatten hoe lang de trend beweging zal voortduren en wat de verwachte volatiliteit van de beweging zal zijn.

De prijsstelling van een optiecontract is aldus constant aan verandering onderhevig en wordt aangepast als de volatiliteit wijzigt of het volume, de rentetarieven en andere factoren veranderen. We zullen hier in de laatste paragrafen van dit artikel nader op ingaan. Laten we allereerst bespreken hoe options trading precies werkt en enkele concrete voorbeelden van option trading strategies bekijken.

Hoe werkt beleggen in opties

Wanneer u begint met het beleggen in opties, is het belangrijk dat u weet dat er twee typen optie contracten zijn. We onderscheiden:

 • Call opties
 • Put opties

Elke transactie heeft altijd twee partijen: de koper van het optiecontract en de verkoper van het optiecontract (ook wel de schrijver genoemd). Hoewel u de option trading constructie kunt toepassen op de meeste financiële markten en instrumenten, zullen we ons in dit artikel hoofdzakelijk richten op optie aandelenhandel.

Basisprincipes van Options trading - wat is een call optie?

Het kopen van een call optie geeft de koper het recht, maar niet de verplichting, om de aandelen van een bedrijf tegen een vooraf bepaalde prijs (de uitoefenprijs) te kopen op of voor een vastgestelde datum (de vervaldatum). De verkoper van de call optie (ook wel: de schrijver) verbindt zichzelf hiermee de aandelen te verkopen, indien de koper zijn recht inroept.

Met andere woorden, als de koper van de call optie besluit om de aandelen te kopen (het uitoefenen van de optie), is de call optie schrijver (in dit geval de verkoper) verplicht is zijn aandelen aan te bieden tegen de vooraf bepaalde uitoefenprijs.

Stel dat een belegger over een call optie op Apple beschikt. De optie kent een uitoefenprijs van $ 180 en verloopt na zes weken. Dit betekent dat de belegger die de call optie houdt, het recht heeft om die optie uit te oefenen (dat wil zeggen het recht om de aandelen te kopen). Het uitoefenen van dit recht geschiedt door de betaling van $ 180 per aandeel op of voor de gegeven vervaldatum. Als de prijs van Apple aandelen stijgt tot $ 200, is het uitoefenen van de call optie een goede deal voor de koper. Hij heeft de aandelen namelijk tegen een lagere prijs verkregen dan dat hij op de open markt zou moeten betalen. De schrijver van de call optie is verplicht de aandelen te leveren voor $ 180 per aandeel, ongeacht de werkelijke aandelenkoers van Apple.

Als de prijs van Apple aandelen daalt tot $ 150, is de koper niet verplicht om het optie contract uit te oefenen. In dat geval zou de koper het contract laten vervallen en zou de schrijver zijn aandelen behouden.

Voorbeeld option trading - call optie kopen

Als traders overwegen te beleggen in opties (call opties) zouden zij gewoonlijk een winst- en verlies grafiek opstellen, vergelijkbaar met die in de onderstaande afbeelding:

Bron: Fidelity

In het bovenstaande voorbeeld ziet u de mogelijke winst of het verlies op een call optie met een uitoefenprijs van $ 40 die wordt gekocht voor $ 1,50 per aandeel. Bij het kopen van een call optie is de 'worst case scenario' dat de aandelenkoers uw uitoefenprijs niet bereikt. Uw verlies bestaat in dat geval uit kosten van het kopen van de call opties.

De blauwe horizontale lijn links van de 40 USD-grens vertegenwoordigt dit verlies. Het punt waarop de blauwe lijn (die de winst of het verlies vertegenwoordigt) boven de nullijn komt, is waar de transactie break-even is. In het bovenstaande voorbeeld is dit 41,50, de uitoefenprijs plus de betaalde call prijs (40 + 1,50 = 41,50).

Voor traditionele aandelenhandelaren of CFD traders die het Admirals MetaTrader 5 handelsplatform gebruiken, worden de winst- of verlies niveaus automatisch bepaalt aan de hand van de door hen opgegeven take profit- en stop loss. Wanneer de trader deze order niveaus instelt, worden deze automatisch in de grafiek weergegeven. De onderstaande afbeelding toont hier een voorbeeld van:

Een schermafbeelding van het Admirals MetaTrader 5 handelsplatform dat entry-, stop loss en winst niveaus op het platform laat zien.

Disclaimer: de in dit artikel opgenomen grafieken voor financiële instrumenten zijn bedoeld voor illustratieve doeleinden en vormen geen handelsadvies noch dienen zij te worden geïnterpreteerd als suggestie om de door Admirals aangeboden financiële instrumenten (CFD's, ETF's, Aandelen) te kopen of verkopen. In het verleden behaalde resultaten zijn niet indicatief voor toekomstige prestaties.

In de volgende paragrafen gaan wij nader in op de toepassing van verschillende option trading strategieën en laten wij u stapsgewijs zien hoe u deze zelf kunt toepassen op het MetaTrader 5 handelsplatform. Download het GRATIS het Admirals MetaTrader 5 handelsplatform zodat u de onderstaande stappen zelf kunt volgen.

's Werelds beste multi-asset platform


Voorbeeld option trading - call optie verkopen

Bron: Fidelity

In het bovenstaande voorbeeld ziet u de mogelijke winst of het verlies op een call optie met een uitoefenprijs van $ 40 die wordt gekocht voor $ 1,50 per aandeel. Wanneer u een calloptie short, bent u de verkoper van het contract.

Dit houdt in dat u gehouden bent de onderliggende activa te verkopen, wanneer de koers de uitoefenprijs van de call optie bereikt. Dit betekent in wezen dat een short call optie een onbeperkt risicopotentieel heeft. Immers, in theorie gelden er geen beperkingen gelden aan de stijging van de koers. Het winstpotentieel echter, is beperkt tot de premie die wordt ontvangen bij de verkoop van de call optie.

Dit maakt dat dit type option trading strategies niet geschikt wordt geacht voor beginnende traders.

We verleggen onze aandacht nu naar het andere type optie - de put optie.

Basisprincipes van Options trading - wat is een put optie?

Het kopen van een put optie geeft de koper het recht, maar niet de verplichting, om het onderliggende activum tegen een vooraf bepaalde uitoefenprijs te verkopen op of voor een vastgestelde vervaldatum. In dit geval zet de trader in op de mogelijkheid dat de koers zal dalen en plaatst hij of zij in feite een short order (short selling). Laten we dit aan de hand van een voorbeeld verduidelijken:

Stel, een trader kiest ervoor te beleggen in opties. Hij plaatst een put optie op Tesla aandelen op een koerswaarde van $ 360 per aandeel (wat ook de uitoefenprijs is). De prijs van een put optie tegen deze uitoefenprijs is $ 6 per contract en de periode tot de vervaldatum bestrijkt drie maanden. Aangezien één optie contract 100 aandelen vertegenwoordigd, bedragen de kosten van 1 put $ 600 (100 aandelen x 1 put x $ 6) - dit wordt ook wel de optie premie genoemd.

De break-even prijs voor de trader is gelijk aan de uitoefenprijs minus de prijs van de put - in dit geval is dat $ 354 ($ 360 - $ 6). Als de koers van Tesla aandelen op de vervaldatum tussen $ 354 en $ 360 schommelt, heeft de optie enige waarde maar geen winst. Indien de koers boven het $ 360 USD prijspunt beweegt, zou de optie waardeloos zijn. Het verlies van de trader bestaat uit het bedrag dat voor de put opties betaald is (wat $ 600 was).

Indien de aandelenkoers onder het $ 354 prijspunt zou dalen, zou de handelaar winst maken.

Hoe beleggen in opties - 5 option trading strategies

Er zijn verschillende soorten option trading strategies. De voorwaarden en specifieke elementen waarop de verschillende trading strategieën zijn gebaseerd verschillen en zijn grotendeels afhankelijk van de stijl van de trader. Sommige handelaren kiezen voor day trading option trading technieken, terwijl anderen ervoor kiezen op de lange termijn te beleggen in opties.

Echter, ongeacht uw trading stijl, de gekozen handelsvorm en het te verhandelen instrument, zult de basiselementen van options trading moeten kennen. We behandelen de meest toegepaste option trading strategies:

1️⃣ Een call optie kopen

Dit is de eenvoudigste option trading technieken en wordt toegepast wanneer een handelaar denkt dat de prijs van het onderliggende instrument waarschijnlijk in waarde zal stijgen. Als de prijs van het onderliggende instrument stijgt en de premium prijs van de optie opdrijft, kan de handelaar hier mogelijk van profiteren door de optie vóór de vervaldatum te verkopen. Met een call optie kunt u niet meer verliezen dan de premie die u heeft betaalt om deze te openen.

2️⃣ Een putoptie kopen

Dit is een andere, relatief eenvoudige eenvoudig options trading strategy die veelal wordt ingezet wanneer de trader denkt dat de prijs van het onderliggende instrument in waarde zal dalen. Als de prijs daalt en de optiepremie opdrijft, kan de handelaar hiervan profiteren door de optie vóór de vervaldatum te verkopen. Met een put optie kunt u niet meer verliezen dan de premie die u betaalt heeft om de positie te openen.

3️⃣ Verkoop een call (short call)

Als u al aandelen in een bedrijf houdt, kunt u ervoor kiezen een optie op deze aandelen te verkopen. Dit wordt een gedekte call optie genoemd. Als u een calloptie verkoopt of schrijft en het onderliggende instrument niet bezit, spreekt men van een ongedekte call. De ongedekte call optie brengt hogere risico's met zich mee, aangezien u instaat voor het volledige bedrag.

4️⃣ Spreads

De zogenaamde spread option trading strategy is geliefd omdat het de trader in staat stelt zijn risico te beperken. Bij dit type strategie zal een trader tegelijkertijd opties kopen en verkopen. Bij een 'bullish call spread' koopt de belegger call opties tegen een specifieke uitoefenprijs en verkoopt tegelijkertijd hetzelfde aantal call opties (op hetzelfde instrument met dezelfde vervaldatum) tegen een hogere uitoefenprijs. Een 'bearish put spread' gaat uit van hetzelfde principe maar werkt op tegenovergestelde manier. Dit is een vorm van hedging, waarbij men tracht het risico (deels) af te dekken. Echter, de mogelijke winst wordt hiermee ook deels beperkt.

5️⃣ Straddles

Straddles worden gebruikt als een handelaar denkt dat een volatiliteit zal toenemen, maar niet zeker weet in welke richting de markt zou kunnen bewegen. Bij dit type option trading strategy zal de trader tegelijkertijd een call en put optie op hetzelfde instrument plaatsen, tegen dezelfde uitoefenprijs.

Overeenkomsten option trading strategieën

Ongeacht de aard van de toegepaste option trading strategie, men zal enige vorm van analyse moeten uitvoeren om te kunnen voorspellen wat de meest waarschijnlijke koers richting is en of het waarschijnlijk is dat de volatiliteit zal toenemen. Er zijn vele verschillende manieren om deze analyse uit te voeren. De verschillende technieken en hulpmiddelen kunnen worden onderverdeeld in fundamentele analyse enerzijds, waarbij men instrument specifieke gegevens en macro- economische data analyseert en probeert vast te stellen of het waarschijnlijk is dat het activum in de toekomst meer of minder waard zal zijn.

Vele traders gebruiken echter enige vorm van technische analyse waarbij men historische prijsinformatie gebruikt om toekomstige prijsontwikkeling te voorspellen. Traders richten zich hierbij op het analyseren prijs- en grafiek patronen, met de gedachte dat deze patronen zich herhalen.

De Technical Insight ™ indicator van Trading Central biedt bruikbare, technische analyse voor een breed scala aan activa klassen waaronder Asian stock markets. We bespreken aan de hand van een voorbeeld hoe u de GRATIS Trading Central-indicator kunt toepassen op het Admirals MetaTrader 5 handelsplatform.

Als u de Trading Central-indicator nog niet heeft gedownload, kunt u dit op veilige en eenvoudige wijze doen door uw MetaTrader trading platform te upgraden met behulp van de Supreme Edition plug in. Met de GRATIS MetaTrader Supreme Editie add-on van Admirals heeft u nu toegang tot al deze genoemde hulpmiddelen en vele andere handige tools en functies van Trading Central.

Boost uw handelservaring met de MetaTrader Supreme Editie. MetaTrader Supreme Editie is exclusief beschikbaar voor cliënten van Admirals en kan worden toegepast op zowel MT4 als MT5. Het pakket omvat ruim 55 extra indicatoren, technische hulpmiddelen, geavanceerde functies, weergave opties en nog veel meer.

Een screenshot van het handelsplatform MetaTrader 5 Supreme Edition van Admirals met toepassing van de Trading Central Technical Insight ™ -indicator. Disclaimer: de in dit artikel opgenomen grafieken voor financiële instrumenten zijn bedoeld voor illustratieve doeleinden en vormen geen handelsadvies noch dienen zij te worden geïnterpreteerd als suggestie om de door Admirals aangeboden financiële instrumenten (CFD's, ETF's, Aandelen) te kopen of verkopen. In het verleden behaalde resultaten zijn niet indicatief voor toekomstige prestaties.

Klik op de onderstaande banner om uw MetaTrader 5 handelsplatform volledig GRATIS te upgraden naar de Supreme Editie en toegang te krijgen tot de Technical Insight Lookup indicator:

De exclusive MetaTrader Supreme Editie

Download de krachtigste plugin voor uw favoriete handelsplatform!

Option trading leren

Als u wilt beginnen met beleggen in opties ofwel options trading is het zaak dat u kennis neemt van alle elementen die de prijsvorming van opties beïnvloeden. Opties zijn verhandelbare effecten. In de praktijk zijn er weinig optie overeenkomsten waarbij de rechten worden uitgeoefend en aandelen worden overgedragen. Investeerders gebruiken optie contracten doorgaans alleen om te speculeren op de prijsbeweging van het onderliggende activum.

Let wel, niet alle opties volgen de prijsontwikkeling van de onderliggende activa één-op-één. De waarde van een optie contract kan namelijk afnemen naarmate de vervaldatum nadert. De prijsontwikkeling is een van de kenmerken van options trading die fundamenteel anders is dan bij aandelenhandel.

Dit is één van de redenen waarom beginnende traders vaak veel geld verliezen bij het beleggen in opties. Het is dan ook van cruciaal belang dat beleggers de oud-Griekse begrippen Delta, Vega, Gamma en Theta goed begrijpen, voordat zij option trading strategies toepassen. Dit zijn statistische waarden die de risico's meten die gepaard gaan met beleggen in opties:

❇️ Delta: deze waarde meet de prijsgevoeligheid van de optie voor prijsveranderingen van het onderliggende activum. De Delta waarde refereert in wezen aan het aantal punten dat de prijs van de optie naar verwachting zal verplaatsen voor elke verandering van één punt in de koers van het onderliggende activum. Een verandering van één punt in de onderliggende waarde is niet altijd gelijk aan een verandering van één punt van de waarde van de optie. De Delta waarden variëren van 0 tot 1 voor call opties en van 0 en -1 voor put opties.

❇️ Vega: deze waarde meet de gevoeligheid van een optie voor veranderingen in de volatiliteit van het onderliggende activum. Vega refereert aan de correlatie tussen de optie prijs en de procentuele veranderingen in volatiliteit van het onderliggende activum.

❇️ Gamma: deze waarde meet de gevoeligheid van de Delta waarde op prijsveranderingen van het onderliggende instrument.

❇️ Theta: deze waarde meet het tijdsverloop van een optie. In de regel verliest het optiecontract waarde naarmate de vervaldatum nadert. Theta meet de monetaire waarde die een optie (theoretisch) per dag verliest.

Als u gaat beleggen in opties zijn er enkele factoren waar u rekening mee moet houden. We bespreken de belangrijkste elementen die de prijs van een optie kunnen beïnvloeden:

✔️ De volatiliteit van het onderliggende instrument - Een hoge mate van volatiliteit betekent meer prijsbeweging en maakt dat de optie (potentieel) sneller de uitoefenprijs kan bereiken. Echter, de prijs kan in verschillende richtingen bewegen en meer volatiliteit heeft een belangrijke invloed op de optie prijs, de premie en de eerder genoemde waarden.

✔️ Tijdsbestek - de prijs van het onderliggende activum en de resterende tijd tot de vervaldatum van het contract, zijn van cruciaal belang voor het vaststellen van de winst- en verlies prognoses en risicobeheer. In deze context zijn er drie belangrijke termen die u moet kennen als u wilt beginnen met beleggen in opties:

✔️ In the money - een optie is 'in het geld' indien de prijs van het onderliggende instrument hoger is dan de uitoefenprijs voor een call, of lager is dan de uitoefenprijs voor een put. Het wordt in-the-money genoemd omdat de waarde van de optie op dat moment gunstiger is dan de uitoefenprijs. Als de houder zijn optierecht uitoefent, zou hij aldus meer winst behalen dan indien het optierecht zou worden ingeroepen tegen de uitoefenprijs.

✔️ Out of money - een optie is out-of-money wanneer de prijs van het onderliggende instrument lager is dan de uitoefenprijs voor een call, of hoger dan de uitoefenprijs voor een put. Het uitoefenen van het optierecht leidt in dit geval tot verlies.

✔️ Tegen het geld - we spreken van een optie at-the-money indien de prijs van het onderliggende instrument gelijk is aan de uitoefenprijs.

Zoals u kunt zien, zijn er aardig wat factoren die u in overweging moet nemen bij option trading. Hiernaast is het bij option trading, zoals bij elke andere handelsvorm, van belang dat de trader de beste handelskansen kan identificeren. Traders gebruiken verschillende analyse vormen om tot een trading forecast te komen en te bepalen hoe zij hierop in kunnen spelen. Er zijn vele verschillende manieren om deze analyse uit te voeren. De verschillende technieken en hulpmiddelen kunnen grofweg in twee categorieën worden onderverdeeld:

➢ Fundamentele analyse- betreft de bestudering van bedrijfsspecifieke gegevens en algemene economische data. Traders proberen aan de hand van deze data vast te stellen of het waarschijnlijk is dat het instrument in de toekomst meer waard zal zijn en meer winst zal maken.

➢ Technische analyse - Technische analyse gebruikt historische prijsinformatie om toekomstige prijsontwikkeling te voorspellen. Traders die deze school van analyse aangehangen, richten zich uitsluitend op het analyseren prijs- en grafiek patronen, met de gedachte dat deze patronen zich herhalen. Het idee is dat alle kenbare informatie reeds in de prijs verdisconteerd is.

Hoewel sommige handelaren ervoor kiezen zich te specialiseren in één van beide typen analyse, zullen vele traders een zekere combinatie van fundamentele- en technische analyse technieken toepassen om beter inzicht in de context van de markt beweging te krijgen en te bepalen of zij een instrument willen kopen of verkopen. Een trading strategie biedt criteria en voorwaarden voor het plaatsen van een trade.

Options trading alternatieven

De complexiteit van options trading is een van de redenen waarom veel investeerders kiezen voor andere constructies om te traden of te beleggen. Denk aan CFD trading en op traditionele wijze beleggen in aandelen. In de volgende paragrafen zetten wij uiteen hoe deze handelsvormen verschillen van beleggen in opties.

Option trading vs. aandelenhandel

Investeren in fysieke aandelen is betrekkelijk eenvoudig. Zodra u aan de hand van uw technische- en fundamentele (bedrijfs) analyse heeft bepaald in welke aandelen u wilt investeren, kunt u deze op eenvoudige wijze kopen via een online broker. Als de koers van het aandeel stijgt, maakt u in de regel winst. Indien de aandelenkoers daalt, verliest u geld op de investering.

Als u overweegt te beginnen met beleggen in de aandelen, indices en ETF's van over de hele wereld, kunt u het Invest.MT5 account overwegen. U kunt hiermee genieten van voordelen zoals:

 • De mogelijkheid om te beleggen in ruim 3000 aandelen en ETF's van 15 van de grootste beurzen ter wereld.
 • Open een account met een minimale storting van € 1 en investeer vanaf slechts € 0,01 per aandeel, tegen transactiekosten van € 1 op Amerikaanse aandelen.
 • Ontvang gratis real time market data - zonder vertragingen, zonder extra kosten.
 • Creëer een stroom van passieve inkomsten - wanneer u handelt op het Invest.MT5 account kunt u dividenduitkeringen innen.
 • Maak gratis gebruik van 's werelds populairste multi-asset trading platform: MetaTrader 5.

Investeer in 's werelds beste instrumenten

Duizenden aandelen en ETF's binnen handbereik

Sommige beleggers zijn echter van mening dat options trading bepaalde voordelen heeft boven traditioneel beleggen in aandelen, zoals de mogelijkheid om put opties te kopen om mogelijk te kunnen profiteren van een dalende marktbeweging.

Echter, ervaren traders zullen beamen dat de toepassing van de Contracts for Difference (CFD's) constructies een eenvoudigere manier biedt om zowel long als short te gaan op de markt. In de volgende paragraaf gaan we in op de karakteristieken van CFD trading.

Options trading vs. CFD trading

Middels de CFD constructie (Contracts for Difference) kunnen investeerders, zoals gezegd, inspelen op zowel de stijgende als de dalende prijs bewegingen. De handelaar neemt namelijk niet daadwerkelijk bezit van de onderliggende activa. CFD trading bestaat uit het kopen of verkopen van een contract for difference - u handelt u met de broker, niet met de effectenbeurs zelf. Uw winst of verlies bestaat uit het verschil tussen de entry prijs en de waarde van het activum op het moment dat u de positie sluit.

Een belangrijk voordeel is dat traders met behulp van deze constructie zowel long (kopen) en short kunnen gaan (short selling ofwel verkopen) en de geassocieerde mogelijkheid tot short selling is het feit dat de constructie ook kan worden gebruikt om de risico blootstelling op bepaalde investeringen af te dekken. Dit staat bekend als hedging.

Echter, een van de redenen dat deze handelsvorm dusdanig populair is, is de hefboomwerking. De broker biedt handelaren in dit geval de mogelijkheid met een relatief kleine inleg een positie van grotere, onderliggende waarde in te nemen. Dit is met name aantrekkelijk omdat men tevens kan genieten van de (hogere) met deze positie geassocieerde winsten. Het biedt uitkomst voor traders die hun handelsaccount sneller willen opbouwen. Let op, de kans op hogere winsten gaat gepaard met de kans op grotere verliezen.

Beleggen in Opties (option trading)

CFD trading

Optie contracten hebben een vaste vervaldatum.

Contracts for Difference kennen over het algemeen geen vaste vervaldatum.

Niet alle markten en instrumenten zijn beschikbaar voor options trading.

Traders kunnen handelen in ruim 3.000 + financiële instrumenten .

Option schrijvers hebben in de regel te maken een onbeperkte risico blootstelling (risico op verlies).

Traders kunnen stop loss orders instellen om hun risico's te beperken.

De waardering van optiecontracten zal in de loop der tijd teruglopen naarmate deze de vervaldatum naderen.

Geen waardeverlies door tijd verval. Bij CFD wordt de winst of het verlies hoofdzakelijk opgemaakt uit de koersveranderingen.

Optiehandelaren moeten te alle tijde een minimum van $ 25.000 op hun trading account beschikbaar hebben voor daghandel option trading.

Handelaren kunnen een CFD rekening openen met een inleg vanaf slechts EUR 1.

Wist u dat u met het Admirals CFD account toegang heeft tot een ruime selectie CFD instrumenten waaronder Forex paren, aandelen, indices, ETF's, grondstoffen en digitale valuta's. Handel in ruim 8.000 instrumenten op de 15 grootste beurzen wereldwijd. Klik op de onderstaande banner om nu een GRATIS Admirals live account te openen:

ETF CFD's

Handel in CFD's op de meest populaire exchange-traded funds (ETF's)

Zelf beginnen met Option trading of CFD trading

Bent u enthousiast en wilt u zelf beginnen met beleggen? Dit kan in slechts twee eenvoudige stappen:

Stap 1: Uw handelsplatform

MetaTrader is de absolute marktleider in online trading software. Het is het meest gevierde en gebruikte handelsplatform, onder zowel beginnende als professionele traders. Welke trading software u kunt gebruiken wordt ingegeven door uw broker keuze.

Admirals biedt verschillende uitvoeringen van dit state -of -the -art trading platform en biedt de keuze uit MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Selecteer de versie die compatibel is met uw besturingssysteem - MetaTrader 4 Windows, MT5 PC of MetaTrader 4 Mac/ MetaTrader 5 Mac bijvoorbeeld.

Voor traders die altijd en overal hun grafieken willen kunnen checken bieden wij mobiele oplossingen. Met onze MetaTrader WebTrader versie, u kunt direct vanuit uw browser uw grafieken bekijken en transacties instellen, zonder voorafgaande download of installatie.

De unieke Admirals Supreme Editie plug in kan vervolgens worden toegepast als add on. MTSE biedt een lange lijst met extra indicatoren en hulpmiddelen die geen onderdeel zijn van het standaard MetaTrader pakket maar uw handelservaring kunnen verrijken!

Beleggen in opties, aandelen of CFD's bij Admirals

Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaalt door uw broker keuze. Het bepaalt het aanbod (welke instrumenten beschikbaar zijn) de kwaliteit van executie, de geldende handelsvoorwaarden en kosten. De handelscondities en kosten kunnen per broker sterk verschillen en kunnen u rendementen sterk beïnvloeden en zelfs het verschil tussen winst en verlies inhouden!

Bovendien biedt niet iedere broker dezelfde instrumenten. Bij Admirals kunt u zoals gezegd handelen in duizenden aandelen en CFD instrumenten van de grootste aandelenbeurzen ter wereld.

Wees voorzichtig met uw kapitaal. Houdt als drempel aan dat u kiest voor een broker die gereguleerd is door een gerenommeerde marktautoriteit. Admirals is gereguleerd door de FCA (Financial Conduct Authority), de vooraanstaande Britse markttoezichthouder. Raadpleeg voordat u uw broker keuze maakt altijd eerste de handelscondities. U kunt de volledige handelsvoorwaarden van Admirals op onze website terug vinden.

Enkele kernpunten:

 • Start Trading met een minimum inleg vanaf slechts € 1,- afhankelijk van het gekozen trading account type en het te verhandelen instrument
 • Competitieve transactiekosten en trading spreads; de spread is het verschil tussen de bied- en de vraagprijs
 • Hefboomwerking beschikbaar:
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1: 500 voor Professionele Klanten; waarmee u posities kunt beheren die tot 500 keer meer waard zijn dan uw inleg.
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1:30 voor Particuliere Klanten. De maximaal beschikbare hefboomwerking is tevens afhankelijk van het instrument.
 • Geniet bescherming van het exclusieve Admirals "Negatief Saldo Beschermingsbeleid"
 • Breed aanbod van verhandelbare instrumenten - handelen in Forex, aandelen, grondstoffen en cryptocurrencies.
 • Gratis Real Time market data
 • FCA gereguleerde broker - Met een licentie van een van de meest gerenommeerde marktautoriteiten ter wereld - de Britse FCA - kunt u bij Admirals handelen met een veilig gevoel.
 • Gratis stortingen en opnames middels bankoverschrijving, credit card betalingen of via iDeal, Skrill & Neteller
 • Hedging is mogelijk en toegestaan
 • Ondersteund alle handelsvormen en vrijwel alle trading strategieën

Als u meer wilt weten over waar u op moet letten bij uw broker keuze verwijzen wij u naar ons artikel - Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland. Admirals biedt zowel gratis demo- als live trading trading accounts waarmee u gebruik kunt maken van de MT4 en MT5 handelsplatformen en onze service zelf kunt ervaren! Heeft u specifieke of persoonlijke vragen? Ons Nederlandstalige team van experts staat klaar om u helpen!

Handel in Forex & CFD's

Krijg toegang tot meer dan 40 CFD's op valutaparen, 24/5

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

INFORMATIE OVER ANALYTISCHE MATERIALEN:

Deze gegevens bieden aanvullende informatie met betrekking tot alle analyses, schattingen, prognoses, prognoses, marktevaluaties, wekelijkse vooruitzichten of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") gepubliceerd op de websites van Admirals beleggingsondernemingen die opereren onder het handelsmerk Admirals (hierna "Admirals" genoemd). Let goed op het volgende voordat u investeringsbeslissingen neemt:

 1. Dit is een marketingcommunicatie. De inhoud wordt alleen voor informatieve doeleinden gepubliceerd en mag in geen geval worden opgevat als beleggingsadvies of aanbeveling. Het is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke vereisten die bedoeld zijn om de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied te bevorderen, en het is niet onderworpen aan enig verbod op handel voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied.
 2. Elke investeringsbeslissing wordt door elke klant zelf genomen, terwijl Admirals niet verantwoordelijk is voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit een dergelijke beslissing, al dan niet gebaseerd op de inhoud.
 3. Met het oog op het beschermen van de belangen van onze klanten en de objectiviteit van de analyse, heeft Admirals relevante interne procedures opgesteld voor het voorkomen en beheren van belangenconflicten.
 4. De analyse is opgesteld door een onafhankelijke bijdrager (Boris Petrov), en marktanalist hierna "auteur" op basis van persoonlijke schattingen.
 5. Hoewel alle redelijke inspanningen worden gedaan om ervoor te zorgen dat alle bronnen van de inhoud betrouwbaar zijn en dat alle informatie zoveel mogelijk op een begrijpelijke, tijdige, nauwkeurige en volledige manier wordt gepresenteerd, kan Admirals de juistheid of volledigheid niet garanderen van alle informatie in de analyse.
 6. Elk soort eerdere of gemodelleerde prestatie van financiële instrumenten die in de inhoud wordt vermeld, mag niet worden opgevat als een expliciete of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admirals voor toekomstige prestaties. De waarde van het financiële instrument kan zowel stijgen als dalen en het behoud van de vermogenswaarde is niet gegarandeerd.
 7. Leveraged producten (inclusief contracten voor verschil) zijn speculatief van aard en kunnen leiden tot verliezen of winst. Voordat u begint met handelen, dient u ervoor te zorgen dat u de risico's volledig begrijpt.
TOP ARTIKELEN
Facebook aandelen kopen in 2024 - Meta Aandelen
Het relatief nieuw gedoopte Meta Platforms is het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp en is qua marktkapitalisatie een van de grootste bedrijven ter wereld. Maar is Meta een goed aandeel om te kopen in 2024?✺ Facebook is lid van de FAANG-groep (Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Googl...
Beleggen in Amazon aandelen - Amazon aandeel 2024
Amazon is een van de grootste en bekendste bedrijven ter wereld. De groei van de Amazon koers is sinds de oprichting van het bedrijf opmerkelijk en nog steeds trekt de e-commerce reus beleggers massaal aan. Hebben beleggers hun kans gemist om in Amazon te beleggen na het ongelofelijke succes in het...
Disney aandelen kopen in 2024? - Analyse van Disney Koers
The Walt Disney Company is een van de meest herkenbare merken ter wereld. De enorme populariteit, het wereldwijde bereik en het vermogen om voortdurend te evolueren heeft Disney in de loop der jaren aanzienlijk succes op de aandelenmarkt gebracht.Maar hoe zit het met de toekomst? Is het een goed mom...
Alles weergeven