Wat is Fundamentele Analyse?

Admirals
13 Min lezen

De financiële markten zijn constant in beweging. De prijs van een activa varieert en traders en beleggers proberen hier hun voordeel mee te doen door de toekomstige waardeveranderingen te anticiperen en zich overeenkomstig te positioneren. Het doel van fundamentele analyse in Forex en andere activa, is het voorspellen van de toekomstige prijsbewegingen.

Er zijn vele verschillende macro- en micro economische factoren die de waarde van een instrument beïnvloeden en (tijdelijk) doen dalen of stijgen. Analisten gaan uit van de gedachte dat prijs uiteindelijk, over tijd, naar het juiste punt zal terugkeren.

Het doel van fundamentele analyse is om de werkelijke waarde van een activum te achterhalen, deze af te zetten tegen de huidige prijs en de beste handelsmogelijkheden te identificeren.

Introductie to Fundamentele Analyse

Dit raakt de kern van het onderscheid tussen fundamentele en technische analyse. Waar technische analyse zich vooral richt op de huidige prijs en nauwelijks aandacht aan andere (onderliggende) factoren besteed, richt fundamentele analyse zich vrijwel uitsluitend op deze elementen en juist niet op de huidige prijs. Fundamental analysis betreft het onderzoek naar de economische-, sociale- en politieke factoren die de vraag naar en aanbod van een instrument beïnvloeden en de prijsvorming dicteren.

Toepassing van Fundamentele Analyse

Gezien de aard van fundamentele analyse leent het zich minder goed voor korte termijn trading zoals day trading of scalping. Echter, het geeft onmisbare inzichten in de drijfveren die de koers van een asset sturen en wat er op de lange termijn (mogelijk) kan gebeuren. Deze informatie kan voor zowel voor korte termijn trading als elke handelsvorm nuttig zijn.

Zelf beginnen met beleggen aan de hand van fundamentele analyse? Open vandaag nog een beleggingsrekening door op de onderstaande banner of de volgende links demo- of live trading account te klikken.

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

Wat is fundamentele analyse?

Fundamentele analyse staat bekend als de oudste vorm van de bestudering van prijsvorming. Wat is fundamentele analyse precies?

De fundamentele analyse van aandelen, Forex Paren of fundamental analysis crypto's gaan allen uit van dezelfde aannames. De fluctuaties in de koers van een activum worden ingegeven door veranderingen in vraag en aanbod. Verschillende macro- en micro economische factoren kunnen de balans tussen vraag en aanbod verstoren en zorgen voor dalingen dan wel stijgingen van de prijs. Elke markt en elk instrument kent echter een evenwichtsprijs. Een prijspunt waarop vraag en aanbod in perfecte harmonie zijn, ook wel de ware prijs.

Met behulp van fundamental analysis aandelen bijvoorbeeld, tracht men de werkelijke waarde van een bedrijf (en aldus haar aandelen) te achterhalen. Zoals u zich kan indenken, is er een groot aantal factoren die de waardering van een bedrijf, een munteenheid of een andere financieel instrument bepalen.

Methodiek fundamentele analye

Prijsvorming op de financiële markten wordt beïnvloed door een breed scala aan factoren. Denk bijvoorbeeld aan het monetair beleid van centrale banken, de fiscale regelgeving van overheden en economische factoren die worden ingegeven door het beleid van bedrijven en het gedrag van consumenten. Fundamentele analyse tracht aan de hand van deze micro- en macro economische factoren de intrinsieke waarde van een instrument te bepalen.

Fundamentele analyse is een omvangrijk proces waarbij de analist ernaar streeft de verschillende factoren die de prijs zouden kunnen beïnvloeden te identificeren en te bepalen of (en in welke mate) deze een impact op de prijs zullen hebben.

Waar men zich bij technische analyse hoofdzakelijk richt op het effect (hoe reageert prijs) kenmerkt fundamentele analyse zich door volledigheid. Het objectief is niet alleen te bepalen hoe prijs zich zou kunnen ontwikkelen maar tevens om inzicht te krijgen in de achterliggende redenen die deze prijsbeweging sturen.

Zero to Hero

Leer traden in 20 dagen, van start tot uitvoering

Fundamentele analyse & nieuws - News based trading

U zult al snel merken dat de volatiliteit rondom Forex nieuws publicaties of na belangrijke aankondigingen extreme pieken kan tonen. Traders die fundamentele analyse technieken gebruiken stellen zich in op de prijsbewegingen die zulke nieuwsberichten kunnen veroorzaken. De reden is dat deze aankondigingen of data publicaties belangrijke informatie geven over de gezondheid van de economie, een sector of een bedrijf.

Bij de fundamentele analyse van aandelen bijvoorbeeld, zullen traders de jaar- en kwartaalverslagen van het bedrijf en andere sector gerelateerde publicaties volgen. Echter, welke markt u ook verhandeld, uw fundamentele analyse is niet compleet zonder de economische kalender te raadplegen. Menig ervaren trader zal zijn handelsdag beginnen met het raadplegen van een economische kalender en scannen op publicaties die invloed kan hebben op het te verhandelen instrument.

Met de economische kalender van Admirals kan u Forex nieuws in een duidelijk overzicht zien en in de ontwikkelingen rondom het betreffende agendapunt in real time volgen. Dit geeft u belangrijke informatie over de macro -economische en fundamental analysis factoren die de richting van de markt kunnen beïnvloeden of zelfs kunnen veranderen.

Op nieuws events gebaseerde fundamentele analyse & Forex trading

Dit geldt in het bijzonder voor valutahandel. Deze markt is uiterst dynamisch, vrijwel elk moment van de dag zijn er veranderingen in handelsbetrekkingen, politieke situaties en andere economische factoren die ervoor zorgen dat kapitaal in en uit bepaalde landen en regio's stroomt. Het doel van fundamentele analyse is vat te krijgen op de verschillende factoren die de prijsstelling van een bepaalde valuta ingeven. Op basis daarvan trachten traders de werkelijke waarde hiervan vast te stellen.

Enige belangrijke gebeurtenissen en aankondigingen die de uitkomst van uw fundamentele analyse kunnen beïnvloeden, zijn beschikbaar via de economische kalender van uw broker. Op de site van Admirals kunt u een economische kalender vinden waarin belangrijk economisch nieuws tijdig wordt aangekondigd. Dit nieuws kan in meer of mindere mate impact hebben op de uitkomst van de fundamentele analyse voor het gekozen valutapaar.

Als voorbeeld analyseren we de Euro Dollar koers. Om te bepalen wat de onderliggende trend van de EUR/ USD prijs is en tot de meest betrouwbare fundamentele analyse omtrent de ontwikkeling te komen moet men de politieke en economische situatie van zowel de Eurozone als de Verenigde Staten in acht nemen. Daarnaast moet men waken voor nieuws aankondigingen en data publicaties. Denk bijvoorbeeld aan het NFP (Non Farm Payroll) rapport, welke een aanzienlijke impact op de EUR/ USD Forex trend kan hebben.

Fundamentele analyse voor Forex is in die zin gecompliceerder dan bijvoorbeeld fundamentele analyse voor aandelen. De waarde van een munteenheid wordt namelijk altijd uitgedrukt in die van een andere valuta. De verhoudingen tussen de economische situatie van bepaalde landen speelt aldus ook een belangrijke rol. Middels fundamentele analyse proberen traders de kracht van verschillende economieën te meten, hetgeen de aantrekkelijkheid van de geassocieerde valuta bepaald. Als een economie naar verwachting sterk zal blijven, is het land of de regio aantrekkelijk voor buitenlandse investeringen. De toestroom van investeringen boost de economie en de waarde van de valuta.

Fundamentele analyse houdt rekening met de hoedanigheid dat, om te kunnen beleggen investeerders hun kapitaal eerst moeten omzetten naar de valuta van het betreffende land. Hoe meer de valuta wordt gekocht, des te sterker de vraag hetgeen op haar beurt de waarde omhoog drijft. Valuta's zijn in die zin vergelijkbaar met aandelen van bedrijven; zij weerspiegelen de gezondheid van het bedrijf of de economie.

Dit is uiteraard een extreem gesimplificeerde versie van de werkelijkheid. Er zijn voldoende voorbeelden van economieën met verzwakkende valuta's. Fundamentele analyse is breed en neemt een groot aantal elementen in overweging.

De belangrijkste Fundamentele analyse indicatoren

Fundamentele Forex analysis tracht de intrinsieke waarde van een instrument te bepalen. Dit gebeurd aan de hand van micro- en macro economische omstandigheden, zoals:

  • BBP (Bruto Binnenlands Product)
  • Inflatie
  • Rentetarieven
  • Economische groei

Deze data publicaties zijn de belangrijkste indicatoren van de gezondheid van een economie.

De belangrijkste fundamental analysis indicatoren - Rentetarieven

Veranderingen in rentetarieven zijn belangrijke peilers voor fundamentele analyse. Rente is een breed begrip; er zijn verschillende rentetarieven. In dit artikel richten we ons uitsluitend op de nominale ofwel basis rentetarieven die door de centrale banken worden vastgesteld.

Centrale banken managen de geldstroom in een land of regio. Zij bepalen hoeveel geld er in de omloop is door te lenen aan de particuliere banken. Het rentepercentage waartegen de particuliere banken lenen van de centrale bank noemen we de nominale rentevoet. Dit zal op haar beurt de andere rentetarieven (die de particuliere banken stellen voor consumenten) beïnvloeden. In fundamentele analyse focussen wij ons hoofdzakelijk op de nominale rentetarieven.

Een belangrijk onderdeel van de fundamentele analyse richt zich op het monetair beleid van een land of regio. Dit beleid wordt gesteld door de centrale banken en is een van de primaire functies van deze instellingen. Het bijstellen van rentetarieven is dan ook een van de belangrijkste elementen van fundamentele analyse. Het beïnvloedt namelijk op directe wijze de valutawaarde en heeft impact op de inflatie, investeringen, handel, productie en werkloosheid.

Handel met vertrouwen op de markten

Exclusieve educatieve bronnen voor alle traders

Uw fundamentele analyse is niet volledig zonder de rentetarieven in overweging te nemen. De implicaties van rentevoet bijstellingen zijn onder andere:

  • Willen de centrale banken de economie een boost geven of een door de overheid vastgesteld inflatiepeil bereiken? Dan kunnen zij de rente dienovereenkomstig verlagen. Dit maakt het lenen voordeliger en aantrekkelijker, voor zowel private banken als voor particulieren. Dit stimuleert consumptie, productie en de economie in het algemeen. Renteverlagingen vormen vaak een kern-onderdeel van quantitative easing programma's.

Traders die reeds enige ervaring met fundamentele analyse hebben, weten dat rentevoet verlagingen een goede tactiek kunnen zijn om de economie economie op de korte termijn een boost te geven maar op de lange termijn nadelige gevolgen op de economische gezondheid van een land kunnen hebben.

Overweeg in uw fundamentele analyse de mogelijke lange termijn implicaties zoals extreem versnelde economische groei en het domino effect wanneer de economische bubbel barst. De financiële crisis van 2008 is een perfect voorbeeld van de kettingreactie ofwel crash die kan volgen wanneer er op grote schaal te veel geleend is.

  • Wanneer u zich door uw fundamentele analyse bewust wordt van renteverhogingen weet u dat particuliere banken minder kunnen lenen en minder kunnen uitlenen. De kosten voor lenen zijn hoger en er is dus minder geld beschikbaar voor zowel de banken als bedrijven en particulieren.

Uw fundamentele analyse is niet compleet zonder eventuele rentetarieven bijstellingen te overwegen. Zij hebben een vergaand effect op de economie van een land of regio en vormen een van de belangrijkste fundamental analysis indicatoren.

De belangrijkste fundamental analysis indicatoren - Inflatie

Een andere belangrijke pijler van fundamental analysis is de inflatie. Nieuws aankondigingen over inflatie rapporteren over schommelingen in de waarde van een valuta en de relatieve kosten van producten, over een gegeven periode. Elke economie heeft een niveau dat als 'gezonde inflatie' kan worden beschouwd. Over een langere periode, naarmate de economie groeit, zal ook de hoeveelheid geld in omloop toenemen. Dit is de definitie van inflatie. De doelstelling van overheden en centrale banken is het inflatiepercentage, op het ingestelde niveau, in evenwicht te brengen.

Wijst het fundamentele analyse onderzoek op veranderingen in het inflatiepercentage, dan zullen traders hier enkele belangrijke conclusies aan verbinden. Een te hoog inflatiepercentage (te veel inflatie) beïnvloedt de balans tussen vraag en aanbod ten gunste van het aanbod. De valuta deprecieert omdat er een aanbod surplus is. Er is meer beschikbaar dan dat er vraag is. De tegenhanger van inflatie is deflatie.

Bij deflatie neemt de waarde van geld toe, terwijl de waarde van goederen en diensten (relatief) minder wordt. Duidt uw fundamentele analyse op deflatie, dan moet u onderscheid maken tussen de lange en korte termijn implicaties die dit op de economie kan hebben. Deflatie kan op de korte termijn positief zijn maar heeft op de lange termijn negatieve gevolgen. Geld is brandstof voor de economie. Minder brandstof betekent minder beweging. Als deflatie tot een bepaald niveau escaleert of te lang aanhoudt kan het op een gegeven moment vrij drastische gevolgen hebben. Het zou betekenen dat er niet genoeg geld is voor groei of zelfs om de economie draaiende te houden.

Inflatie cijfers zijn een andere belangrijke fundamental analysis pijler.

's Werelds beste multi-asset platform


De belangrijkste Fundamental analysis indicatoren - Het BBP

Houdt bij uw fundamentele analyse ook rekening met het BBP. Het bruto binnenlands product (BBP) is de meting van de monetaire waarde van alle goederen en diensten die binnen een bepaalde periode, in een land genereert zijn. Het BBP wordt beschouwd als de beste algemene fundamental analysis indicatoren voor de gezondheid van een economie.

Vele traders realiseren zich niet dat het BBP zo belangrijk is en gaan hieraan voorbij in hun fundamentele analyse. Het BBP verschaft namelijk uitsluitend data over de beschikbaar gestelde goederen en diensten ofwel het aanbod. Het geeft geen informatie de vraag naar deze goederen en diensten. Het algemene uitgangspunt van fundamentele analyse is dat men inzicht in zowel de vraag en het aanbod moet hebben, om tot forex forecast te komen.

Dit is de reden waarom het BBP als een van de belangrijkste data punten in fundamentele analyse wordt beschouwd. Echter, het is niet zo dat het BBP beide kanten van de markt weerspiegelt. We beschouwen deze data in combinatie met de informatie over de bruto binnenlandse vraag of betaalbaarheid.

Zelf handelen met behulp van fundamentele analyse

De rentevoet, inflatie en BBP zijn de drie belangrijkste economische indicatoren die worden gebruikt door Forex fundamentele analyse. Er zijn echter vele andere andere factoren die u in uw fundamentele analyse mee kunt nemen. Denk aan data over detailhandel, consumptie, de handelsbalans en andere macro economische en geopolitieke factoren. Met fundamentele analyse tracht u een zo volledig mogelijk beeld over de volgende elementen te krijgen.

Ongeacht of u op de lange termijn of op korte termijn handelt, het is belangrijk om een overzicht te hebben van de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de activa waarin u handelt. Consistent succesvolle traders staven de bevindingen uit hun fundamentele analyse daarom dan ook aan andere fundamental analysis pijlers of bevestigen hun fundamentele analyse met behulp van technische analyse.

Om te bepalen wat het beste voor u werkt, welke fundamental analysis pijlers u de meest betrouwbare inzichten geven en hoe u technical analysis vs fundamental analysis technieken kan combineren, zult u hier zelf mee moeten experimenteren.

Wij raden u aan altijd eerst te experimenteren in een risicovrije omgeving. Admirals biedt een gratis demo-rekening, waarmee u alle functionaliteiten van het MetaTrader handelsplatform zelf kunt testen en kunt experimenteren met het beleggen in dividendaandelen.

Met een demo trading account kunt u risicovrij en in real time de financiële markten navigeren en uw trading vaardigheden verbeteren zonder dat u uw kapitaal op het spel zet. De rekening balans op een demo account bestaat namelijk uitsluitend uit virtuele middelen. U kunt vertrouwdheid opbouwen met de dynamiek van de markten, het selecteren van aandelen met hoog dividend en experimenteren met de verschillende functies en mogelijkheden van het MetaTrader 5 trading platform.

Open een live trading account om deel te kunnen nemen aan het handelsverkeer en echte trading ervaring op te doen.

Handel in Forex & CFD's

Krijg toegang tot meer dan 40 CFD's op valutaparen, 24/5

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Als gereguleerde broker, verlenen wij toegang tot de meest gebruikte trading platformen ter wereld. U kan bij ons ETF's en CFD's op Forex, indices, grondstoffen, aandelen, obligaties en cryptocurrencies verhandelen.

Als gereguleerde broker, verlenen wij toegang tot de meest gebruikte trading platformen ter wereld. U kan bij ons ETF's en CFD's op Forex, indices, grondstoffen, aandelen, obligaties en cryptocurrencies verhandelen.

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Introductie tot beleggen met technische analyse
Het succes van een trader of belegger wordt grotendeels bepaalt door zijn vermogen om toekomstige prijsontwikkeling te voorspellen. Traders en analisten gebruiken verschillende technieken en hulpmiddelen om het meest waarschijnlijke toekomst scenario te komen en hierop in te kunnen spelen. Al deze m...
Wat is de ECB? Wat gebeurt er als de ECB de rente verhoogt?
Wat is de ECB? De Europese Centrale Bank is het orgaan dat verantwoordelijk is voor het beheer van het monetaire beleid van de eurozone, dus haar beslissingen zijn beslissend voor financiële instellingen en voor elke Europese burger die een lening aanvraagt. Lees hier mee over de invloed van het ECB...
Wat is een Head and Shoulders Pattern in Aandelengrafieken?
Het head & shoulders patroon is een van de meest populaire en bekende chartistische patronen van technische analyse en duidt op een dreigende trendverandering in de prijs. Hieronder vertellen we alles wat u moet weten over het kop schouder patroon in trading. Inhoudsopgave Wat is het shoulde...
Alles weergeven