Uložit PDF Tisk

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD

Platné od 29.06.2021


PŘEČTĚTE SI PROSÍM PEČLIVĚ TYTO PODMÍNKY. TYTO PODMÍNKY, VČETNĚ OZNÁMENÍ O RIZICÍCH A VŠECH PŘILOŽENÝCH OZNÁMENÍ NEBO PŘÍLOH, KTERÉ MOHOU BÝT ČAS OD ČASU ZMĚNĚNY A/NEBO PŘEPRACOVÁNY, STANOVÍ PODMÍNKY, ZA KTERÝCH VÁM POSKYTUJEME SLUŽBY, A OBSAHUJÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PRÁVNĚ ZÁVAZNÝCH PODMÍNEK, KTERÉ SE NA VÁS VZTAHUJÍ, A PROTO TVOŘÍ PRÁVNĚ ZÁVAZNOU DOHODU MEZI VÁMI A NÁMI. 

VYPLNĚNÍM A ODESLÁNÍM FORMULÁŘE PRO OTEVŘENÍ ÚČTU VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI. PŘED DALŠÍM POSTUPEM SI PROTO MŮŽETE VYŽÁDAT PRÁVNÍ PORADENSTVÍ. ROVNĚŽ SOUHLASÍTE A ZAVAZUJETE SE, ŽE NEBUDETE ZPOCHYBŇOVAT PLATNOST TĚCHTO PODMÍNEK NA ZÁKLADĚ TOHO, ŽE JSTE S NÁMI UZAVŘELI SMLOUVU ELEKTRONICKY.

POKUD POUŽÍVÁTE NAŠE SLUŽBY JMÉNEM TŘETÍ STRANY, VČETNĚ VAŠEHO ZAMĚSTNAVATELE, PROHLAŠUJETE A ZARUČUJETE, ŽE JSTE TOUTO TŘETÍ STRANOU OPRÁVNĚNI K PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB A K SOUHLASU S TĚMITO PODMÍNKAMI JMÉNEM TŘETÍ STRANY.

POSKYTUJEME INVESTIČNÍ SLUŽBY A DOPLŇKOVÉ SLUŽBY, KTERÉ VÁM UMOŽŇUJÍ OBCHODOVAT S KOMPLEXNÍMI FINANČNÍMI PRODUKTY (NAPŘ. FOREX A CFDS) A TAKÉ NAKUPOVAT A PRODÁVAT CENNÉ PAPÍRY. S CFD V NAŠEM ONLINE SYSTÉMU SE OBCHODUJE NA ZÁKLADĚ MARŽE NEBO PÁKOVÉHO EFEKTU, COŽ JE TYP OBCHODOVÁNÍ, KTERÝ S SEBOU NESE VYSOKOU MÍRU RIZIKA PRO VÁŠ KAPITÁL. CENA ROZDÍLOVÉ SMLOUVY, KTEROU U NÁS UZAVŘETE, SE MŮŽE RYCHLE MĚNIT A VAŠE ZISKY A ZTRÁTY MOHOU MNOHONÁSOBNĚ PŘEVÝŠIT VÝŠI VAŠÍ POČÁTEČNÍ INVESTICE NEBO VKLADU. POKUD NEMÁTE DOSTATEK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ KE SPLNĚNÍ MARŽOVÝCH POŽADAVKŮ, MŮŽEME VAŠE OTEVŘENÉ POZICE OKAMŽITĚ A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ UZAVŘÍT. PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE INFORMACE O RIZICÍCH V PŘÍLOZE 2, ABYSTE POROZUMĚLI RIZIKŮM OBCHODOVÁNÍ S CENNÝMI PAPÍRY, RIZIKŮM OBCHODOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ MARŽE NEBO PÁKOVÉHO EFEKTU, JAKOŽ I RIZIKŮM SPOJENÝM S COPY TRADINGEM. OBCHODOVÁNÍ S VÝŠE UVEDENÝMI PRODUKTY NEMUSÍ BÝT VHODNÉ PRO KAŽDÉHO A NEMĚLI BYSTE S NAŠIMI PRODUKTY OBCHODOVAT, POKUD NEROZUMÍTE RIZIKŮM OBCHODOVÁNÍ A NEPŘIJÍMÁTE JE A NEMŮŽETE UNÉST PŘÍPADNÉ ZTRÁTY. 

1. Úvod

1.1. Online obchodní služby poskytuje společnost Admiral Markets Cyprus Ltd, jejíž sídlo se nachází na adrese 2 Dramas street, 1st Floor, Nicosia, P.C. 1077, Kypr (dále jen "my", "nás" nebo případně "naše"), na základě a v souladu s následujícími podmínkami a řádně vyplněným formulářem pro otevření účtu (ve znění pozdějších aktualizací nebo změn) (dále společně jen "smlouva"), které se vztahují na všechny obchody mezi námi a Vámi.

1.2. Jsme licencováni a regulováni jako investiční společnost Kyperskou komisí pro cenné papíry (dále jen "CySEC") (číslo licence CySEC 201/13) a jsme oprávněni poskytovat investiční a doplňkové služby, které jsou uvedeny na internetových stránkách CySEC.

Adresa CySEC je 19 Diagorou street, CY-1097, Nicosia, Cyprus.

1.3. Jsme oprávněni poskytovat výše uvedené investiční služby a doplňkové služby v zemích EU na přeshraničním základě (tzv. "passporting") v souladu s kyperským "Zákonem o poskytování investičních služeb, výkonu investičních činností, fungování regulovaných trhů a dalších souvisejících záležitostech (N.87(I)/2017)", v platném znění. Informace týkající se zemí EU, do kterých můžeme poskytovat naše služby, způsobu, jakým můžeme tyto služby do těchto zemí EU poskytovat (např. prostřednictvím pasů nebo místních provozoven, jako jsou pobočky nebo vázaní zástupci), jakož i podrobnosti o službách, které můžeme poskytovat do jednotlivých zemí EU, jsou k dispozici na internetových stránkách CySEC.

1.4. Pro účely zákona CySEC s Vámi budeme jednat jako s neprofesionálním klientem, pokud Vám neoznámíme, že máte být klasifikováni jinak. Pro vyloučení pochybností se pojmem "zákon CySEC" rozumí pravidla a předpisy tvořící regulační rámec CySEC, mimo jiné včetně zákonů, pravidel, směrnic, nařízení, pokynů, oběžníků, stanovisek nebo doporučení CySEC. Vaše klasifikace klienta může být kdykoli změněna po obdržení oznámení od nás. Máte právo požádat o jinou klasifikaci klienta, ale my nejsme povinni Vás znovu klasifikovat. Pokud vás překlasifikujeme, budeme Vás informovat o případných omezeních úrovně ochrany klienta, která z toho mohou vyplývat. Podrobné informace o naší politice kategorizace klientů naleznete v příloze 1, oddílu 3 těchto podmínek. Při jednání s neprofesionálními klienty budeme v případě, že jsou použitelná, uplatňovat ustanovení směrnice CySEC DI87-09 týkající se ochrany proti zápornému zůstatku a požadavků na marži a maržové požadavky. To znamená, že u neprofesionálních klientů, kteří obchodují s omezenými spekulativními investicemi, jako jsou CFD, je odpovědnost za všechny omezené spekulativní investice spojené s účtem neprofesionálního klienta omezena na prostředky na tomto účtu s tím, že neprofesionální klient nemůže ztratit více, než kolik činí prostředky určené na obchodování s CFD a jakékoli jiné omezené spekulativní investice.

1.5. Aby se předešlo pochybnostem, Váš elektronický souhlas s podmínkami této smlouvy a Vaše používání nebo pokračování ve využívání našich služeb bude považováno za Váš souhlas s tím, že budete touto smlouvou právně vázáni.

1.6. Tato smlouva/podmínky nahrazuje jakoukoli předchozí dohodu, ujednání nebo úmluvu, ať už písemnou nebo ústní, mezi Vámi a námi, pokud jde o základ, na kterém Vám poskytujeme služby. Smlouvu/podmínky můžeme kdykoli změnit nebo doplnit zveřejněním změněné nebo doplněné Smlouvy/podmínek na našich webových stránkách nebo po předchozím písemném oznámení nebo potvrzení. Tímto se objasňuje, že taková změna nebo doplnění nabývá účinnosti dnem, kdy je změněná nebo doplněná Smlouva/podmínky zveřejněna na našich webových stránkách, nebo, pokud se rozhodneme Vám doručit oznámení, dnem uvedeným v oznámení, nebo, pokud v takovém oznámení není uvedeno žádné datum, okamžitě. Kromě toho se můžeme rozhodnout, že takové oznámení o změně nebo doplnění Smlouvy/podmínek vyvěsíme na našich internetových stránkách, v online obchodní platformě a v nástroji pro kontrolu účtu (dále společně jen "online nástroj"). Naše služby jsou poskytovány v souladu s veškerými informacemi nebo prohlášeními o vyloučení odpovědnosti, které se nacházejí ve smlouvě nebo v online nástroji.

1.7. Aktuální a konečná kopie těchto podmínek (ve znění pozdějších změn) Vám bude vždy k dispozici v online nástroji.

1.8. Zavazujete se (což je druh smluvně závazného slibu), že nám neprodleně oznámíte veškeré změny údajů, které jste nám poskytli v souvislosti se smlouvou (což zahrnuje veškeré údaje týkající se řádně vyplněného formuláře pro otevření účtu).

1.9. Uzavřením Smlouvy nás nebo jakéhokoli zástupce jednajícího naším jménem zmocňujete k prošetření Vaší totožnosti nebo úvěrové způsobilosti a ke kontaktování bank, finančních institucí a úvěrových agentur, které my nebo oni považujeme za vhodné.

1.10. Budeme s Vámi komunikovat v anglickém jazyce a všechny transakce, které s námi nebo naším prostřednictvím uzavřete, budou probíhat v anglickém jazyce.

1.11. V těchto podmínkách jsme použili definovaná slova a pojmy, abychom Vám usnadnili čtení. Za definici nebo vysvětlující slovo či frázi jsme tučně v závorce uvedli příslušné definované slovo nebo termín. Pokud kontext nevyžaduje jinak, mají všechna další použití definovaného slova nebo termínu stejný význam.

1.12. Práva na zrušení

1.12.1. Máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne, kdy od Vás obdržíme řádně vyplněný formulář pro otevření účtu. Pokud chcete smlouvu zrušit, sdělte to prosíme, svému kontaktnímu pracovníkovi ve společnosti Admiral Markets Cyprus Ltd. nebo nám napište na adresu 2 Dramas street, 1st Floor, Nicosia, P.C. 1077, Kypr, nebo nám napište e-mail pomocí kontaktních údajů na našich webových stránkách: https://admiralmarkets.com/cz/about-us/contact-us?regulator=cysec.

1.12.2. Právo na odstoupení od smlouvy se vztahuje pouze na zrušení samotné smlouvy. Zrušení nemá vliv na Vaše ani naše nabytá práva, náhrady škody, existující závazky nebo jiná smluvní ustanovení, která mají zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy.

1.12.3. Při zrušení registrace se neuplatňuje žádná sankce. Zrušení nemá vliv na dokončení transakcí zahájených před tím, než jsme obdrželi Vaše oznámení o zrušení. Po obdržení oznámení o zrušení registrace zrušíme všechny nevyřízené příkazy a uzavřeme všechny otevřené pozice, které držíte, za převažující tržní cenu (jak ji určíme my). Kromě toho uhradíte veškeré poplatky a platby vzniklé do data zrušení a veškeré další náklady, které nám (nebo třetí straně) nutně vzniknou v souvislosti se zrušením Smlouvy, a veškeré ztráty nutně realizované při vypořádání nebo uzavření zbývajících transakcí a převodu vašich finančních prostředků zpět k Vám.

1.12.4. Pokud právo na odstoupení od smlouvy nevyužijete v požadované lhůtě, budete stále oprávněni uplatnit své právo na ukončení smlouvy podle článku 24 těchto podmínek.

2. Služby

2.1. Nabízíme investiční služby a doplňkové služby, které umožňují obchodování s rozdílovými smlouvami (dále jen "CFD"), jejichž podkladové investice nebo produkty zahrnují například spotové měnové kontrakty, drahé kovy a termínové kontrakty (dále společně jen "produkty"). Pokud máte více než jeden účet pro účely obchodování s CFD, budou tyto účty pro účely těchto podmínek konsolidovány a považovány za jeden účet. Předtím, než začnete obchodovat s komplexním produktem (jako jsou CFD), jsme povinni posoudit, zda je pro Vás produkt vhodný, a to provedením posouzení vhodnosti (dále jen "posouzení vhodnosti"). Posouzení vhodnosti se provádí tak, že od Vás získáme informace o Vašich investičních znalostech a zkušenostech s obchodováním s takovými produkty a tyto informace posoudíme. V případě, že se domníváme, že složitý produkt je pro Vás nevhodný, nebo pokud nám neposkytnete informace potřebné k provedení posouzení vhodnosti, můžeme Vám podle našeho vlastního uvážení neumožnit obchodování s takovými nástroji nebo Vám poskytneme upozornění týkající se obchodování s takovými nástroji. Další informace týkající se posouzení vhodnosti naleznete v příloze 1, oddílu 1 těchto podmínek.

2.2. Prostřednictvím účtu "Invest.MT5" poskytujeme služby, které se týkají zadávání příkazů k nákupu a prodeji cenných papírů, mezi něž patří mimo jiné burzovně obchodované fondy a akcie (dále společně jen "cenné papíry"). Před zapojením se do zadávání příkazů k nákupu a prodeji cenných papírů Vás vyzýváme, abyste si přečetli mimo jiné naše Podmínky obchodování s cennými papíry a Prohlášení o rizicích obchodování s cennými papíry.

2.3. Naše copy tradingové služby jsou omezenou formou diskreční správy investic. To znamená, že před zapojením do copy tradingu jsme povinni posoudit, zda jsou pro Vás naše služby vhodné, a to provedením posouzení vhodnosti (dále jen "posouzení vhodnosti"). To se provádí prostřednictvím získání (od Vás) informací týkajících se Vašich investičních znalostí a zkušeností s obchodováním, copy tradingem, Vašich investičních cílů, Vaší tolerance k riziku, Vaší finanční situace a toho, zda jste schopni finančně unést ztráty odpovídající Vašemu investičnímu cíli. V případě, že na základě posouzení vhodnosti usoudíme, že nejste vhodným příjemcem našich copy tradingových služeb, nebo v případě, že nám neposkytnete informace potřebné k provedení posouzení vhodnosti, nebudete moci uzavírat copy tradingové obchody prostřednictvím naší platformy. Podle našeho vlastního uvážení můžeme čas od času aktualizovat vaše posouzení vhodnosti. Pokud dojde k jakýmkoli změnám, pokud jde o Vaši finanční situaci, investiční cíle, zkušenosti, znalosti nebo toleranci k riziku, jste povinni nám to neprodleně oznámit, abychom mohli Vaše posouzení vhodnosti odpovídajícím způsobem aktualizovat. Souhlasíte a berete na vědomí, že posouzení vhodnosti je prováděno na základě Vámi poskytnutých informací a dokumentů a my se můžeme na Vámi poskytnuté informace a dokumenty spoléhat a neneseme odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty, které mohou vzniknout v důsledku nepřesností. Kromě toho souhlasíte s tím, že nám neprodleně oznámíte veškeré změny informací a dokumentů, které jste poskytli, a že nám poskytnete aktuální, přesné a úplné informace, abychom mohli provést každé posouzení vhodnosti. Další informace týkající se posouzení vhodnosti naleznete v příloze 1, oddílu 2 těchto podmínek. Před využitím našich copy tradingových služeb Vás vyzýváme, abyste si mimo jiné přečetli naše podmínky copy tradingových služeb, které naleznete prostřednictvím naší online obchodní platformy (tj. "Dashboard"), a také naše informace o rizicích copy tradingových služeb, které naleznete v příloze 2 těchto podmínek.

2.4. Poskytujeme Vám možnost obchodovat s produkty a cennými papíry v různých měnách s použitím hlavní měny účtu podle vašeho výběru. V několika zemích můžeme klientům z těchto zemí nabídnout jako hlavní měnu účtu národní měnu. Informace o dostupnosti měn jsou zveřejněny v online nástroji. Pokud obchodujete s produktem denominovaným v jiné měně, než je měna hlavního účtu, požadavek na marži se automaticky přepočítá na měnu hlavního účtu pomocí příslušného směnného kurzu, který uvádíme pro CFD. Dále budou zisky a ztráty z pozic průběžně přepočítávány na měnu hlavního účtu pomocí výše uvedeného směnného kurzu.

2.5. Při využívání našich klientských služeb prostřednictvím online nástroje souhlasíte se sledováním spotových směnných kurzů cizích měn uvedených v online nástroji a budete akceptovat směnné kurzy uplatňované na Vaše obchody v jiných měnách, než je měna Vašeho hlavního účtu. Nebudeme Vám radit ohledně výhodnosti jakéhokoli Vámi uzavřeného obchodu, ani nebudeme spravovat či monitorovat žádné Vaše otevřené pozice v produktech nebo cenných papírech. Berete na vědomí, že naše provedení jakéhokoli pokynu Vaším jménem v žádném případě neznamená, že jsme danou transakci, produkt nebo cenný papír schválili nebo doporučili. V souvislosti s našimi službami a produkty a cennými papíry jsme stanovili různé informace o rizicích, které naleznete v online nástroji a v příloze 2 těchto podmínek.

2.6. Jsme oprávněni provádět všechny nebo některé z vašich příkazů k nákupu nebo prodeji produktů nebo cenných papírů u protistrany, kterou můžeme odůvodněně zvolit (což může v souladu s regulačními požadavky zahrnovat jakoukoli naši přidruženou společnost).

2.7. Pokud jsme se předem písemně nedohodli jinak, budete každou transakci uzavírat jako zadavatel, a nikoli jako zprostředkovatel jménem někoho jiného. Odpovídáme pouze Vám a nemáme žádné povinnosti ani závazky vůči žádnému z Vašich vedlejších zadavatelů nebo zákazníků. Za plnění svých závazků vůči nám budete odpovídat pouze Vy.

2.8. Veškeré transakce, které s Vámi nebo Vaším jménem uzavíráme, budou zadávány a prováděny obecně v souladu s podmínkami našich zásad provádění příkazů (ve znění pozdějších změn), jejichž podrobnosti jsou k dispozici v online systému (dále jen "zásady provádění příkazů"). Naše zásady provádění příkazů jsou pouze zásadami, nejsou součástí smlouvy, nejsou smluvně závazné a neukládají nám ani se nesnaží ukládat žádné povinnosti, které bychom jinak neměli, ať už podle smlouvy nebo podle zákona CySEC.

2.9. Vyhrazujeme si právo dočasně nebo trvale upravit, pozastavit nebo přerušit poskytování všech nebo některých našich služeb (zcela nebo částečně), a to bez předchozího upozornění. Souhlasíte s tím, že za jakoukoli změnu, pozastavení nebo přerušení kterékoli z našich dealerských služeb neneseme vůči Vám ani vůči jakékoli třetí straně (za kterou můžete jednat) žádnou odpovědnost.

2.10. V rámci našich služeb nabízíme debetní kartu Visa "Admiral Markets" a účet pro elektronické peníze, které se skládají ze služeb elektronických peněz, které poskytuje společnost UAB "Finansinės paslaugos "Contis", kód společnosti 304406236, zapsaná v rejstříku právnických osob Litevské republiky, se sídlem na adrese Mėnulio g. 11-101, Vilnius, Litva, která je držitelem licence instituce elektronických peněz č. 53 ze dne 23. 7. 19, vydané Litevskou bankou. O poskytnutí služeb, na které se odkazuje v tomto bodě 2.10, můžete požádat prostřednictvím našich webových stránek (https://admiralmarkets.com/?regulator=cysec) nebo v příslušné oblasti, kterou naleznete v online nástroji, nicméně před podáním žádosti Vás vyzýváme, abyste se seznámili s platnými podmínkami, které naleznete prostřednictvím portálu Vašeho online účtu.

3. Ceny

3.1. Poskytneme Vám "nabídkové (bid)" a "poptávkové (ask)" ceny pro každý z produktů a cenných papírů nabízených prostřednictvím online nástroje. Můžeme Vám také účtovat provizi a/nebo spread z každé transakce, které Vám oznámíme prostřednictvím online nástroj.

3.2. Každá cena zveřejněná prostřednictvím online nástroje je platná až do doby, kdy skončí její platnost, nebo do doby, kdy ji jinak zrušíme nebo odvoláme, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. Každá cena je Vám k dispozici pro uzavření transakce s námi nebo naším prostřednictvím až do výše jistiny, která nepřekročí námi stanovenou maximální částku zveřejněnou v online nástroji nebo Vám jinak oznámenou.

3.3. Berete na vědomí, že ceny a maximální částky, které Vám můžeme nabídnout, se mohou lišit od cen a maximálních částek poskytovaných našim ostatním klientům a mohou být zrušeny nebo změněny bez předchozího upozornění. Můžeme podle našeho uvážení a bez předchozího upozornění okamžitě změnit, stáhnout nebo odmítnout obchodovat za jakoukoli cenu, kterou jsme případně zveřejnili, nebo zcela přestat poskytovat ceny některých nebo všech produktů nebo cenných papírů a pro některé nebo všechny termíny dodání nebo vypořádání (například pokud jste od nás přijali nabídku nebo zadali příkaz za určitou cenu, nemůžeme zaručit cenu, za kterou bude váš příkaz skutečně proveden. Tomuto jevu se běžně říká "skluz" (slippage). Uplatňujeme však důsledný přístup, takže někdy bude takový "slippage" působit v náš prospěch a někdy ve váš prospěch).

4. Objednávky, transakce a otevřené pozice

4.1. Pokud se nedohodneme jinak, všechny objednávky nám musí být předány elektronicky prostřednictvím online nástroje (ačkoli v naléhavých případech a podle našeho uvážení můžeme přijmout pokyny telefonicky).

4.2. Podle našeho uvážení můžeme požadovat potvrzení jakékoli objednávky formou, kterou určíme.

4.3. Objednávka, kterou nám podáte Vy nebo Vaším jménem, nenabude účinnosti, dokud ji skutečně neobdržíme a nepřijmeme. Objednávku, kterou jsme jednou obdrželi, nelze bez našeho výslovného souhlasu zrušit, odvolat nebo změnit.

4.4. Jsme oprávněni jednat Vaším jménem na základě jakéhokoli příkazu nebo pokynu, o kterém se důvodně domníváme, že jste jej dali nebo údajně dali Vy nebo jiná osoba Vaším jménem, aniž bychom dále zjišťovali pravost příkazu nebo pokynu nebo oprávnění či totožnost osoby, která takový příkaz nebo pokyn dala nebo údajně dala.

4.5. Dle našeho uvážení můžeme odmítnout přijmout jakoukoli Vaši objednávku zcela nebo zčásti nebo po obdržení Vaší objednávky odmítnout jednat na základě této objednávky, ale pokud tak učiníme, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom Vás o takovém odmítnutí informovali, ať už s uvedením důvodů nebo bez nich. Kromě toho se má za to, že jsme neobdrželi objednávku, kterou z jakéhokoli důvodu neobdržíme způsobem, který umožňuje její zpracování, včetně selhání online nástroje při přijímání nebo zpracování takového pokynu.

4.6. Provedení objednávky z naší strany představuje závaznou dohodu mezi námi o podmínkách takové provedené objednávky.

4.7. Postup zadávání objednávek je uveden v online nástroji.

4.8. Berete na vědomí, že po provedení jakékoli transakce jste výhradně zodpovědní za navázání a udržování kontaktu s námi a za sledování otevřených pozic a zajištění včasného zadání dalších pokynů. V případě, že tak neučiníte, nemůžeme poskytnout žádnou záruku, že bude možné Vás kontaktovat, a nepřijímáme vůči Vám žádnou odpovědnost za ztráty, které jste utrpěli (nebo údajně utrpěli) v důsledku toho, že jste tak neučinili.

4.9. Souhlasíte s tím, že budete vést odpovídající záznamy prokazující povahu zadaných objednávek a čas, kdy byly tyto objednávky zadány.

4.10. Dle našeho uvážení můžeme požadovat, abyste omezili počet příkazů, které nám můžete zadat, nebo počet či hodnotu otevřených pozic, které můžete mít v kterémkoli okamžiku, a/nebo Vám můžeme povolit pouze uzavírání transakcí nebo můžeme uzavřít jednu či více pozic nebo reverzní transakce, abychom zajistili dodržení limitů pozic, které jsme případně stanovili.

4.11. Pokud zadáte příkaz k zastavení ztráty a dojde k zastavení ztráty, musíte schodek na svém účtu pokrýt do jednoho pracovního dne (pojem "pracovní den" se vykládá jako den, kdy jsou banky v Kyperské republice otevřeny pro běžné retailové obchody). Na základě našeho uvážení se však můžeme dohodnout na delší lhůtě. Jste-li neprofesionální klient, můžete využít ochrany proti zápornému zůstatku uvedené v bodě 1.4. Jste-li kategorizován jako profesionální klient, můžeme takové ztráty plně nebo částečně pokrýt (v souladu s naším prohlášením o zásadách ochrany před záporným zůstatkem, které pro vyloučení pochybností není smluvně závazné a netvoří součást smlouvy).

4.12. Bez ohledu na jakákoli opačná ustanovení těchto podmínek nemáte žádnou další platební povinnost nad rámec částky finančních prostředků, které jste původně vložili v souvislosti s transakcí, pokud platné zákony nebo předpisy zakazují marketing, distribuci nebo prodej produktu za okolností, kdy existuje další platební povinnost.

4.13. Pokud dojde k chybám v kotaci a/nebo provedení v důsledku tiskové chyby nebo jiné chyby v kotaci nebo indikaci, neneseme vůči Vám odpovědnost za výsledné chyby v zůstatcích na Vašich účtech. V případě chyby v kotaci a/nebo provedení si vyhrazujeme právo zrušit příkazy, zrušit transakce, uzavřít pozice a provést veškeré nezbytné opravy nebo úpravy na dotčeném účtu (včetně případného " slippage" uvedeného v bodě 3.3). Jakýkoli spor vyplývající z takových chyb v kotaci nebo provedení (včetně jakéhokoli " slippage") budeme řešit podle našeho uvážení.

4.14. Pokud jakýkoli regulovaný trh, centrální clearingová protistrana, mnohostranný obchodní systém nebo jiný typ obchodní platformy (dále jen "trh") (nebo zprostředkující broker či agent jednající na pokyn nebo v důsledku opatření přijatých trhem) nebo regulační orgán přijme jakékoli opatření, které ovlivní transakci, nebo se dostane do platební neschopnosti nebo je jeho činnost pozastavena, můžeme přijmout jakékoli opatření, které podle našeho rozumného uvážení považujeme za žádoucí, aby odpovídalo takovému opatření nebo události nebo aby zmírnilo ztrátu vzniklou v důsledku takového opatření nebo události. Jakékoli takové opatření je pro Vás závazné. Pokud trh nebo regulační orgán vznese dotaz týkající se některé z Vašich transakcí, souhlasíte s tím, že s námi budete spolupracovat a neprodleně nám poskytnete námi požadované informace.

5. Online nástroje

5.1. Chcete-li používat naše online nástroje, musíte si vyžádat uživatelské jméno a heslo (dále jen "přístupové údaje"), které Vám přidělíme nebo odsouhlasíme. Použití Vašich přístupových údajů budeme považovat za použití online nástroje Vámi nebo osobou s Vaším vědomím a souhlasem.

5.2. V souvislosti s přístupovými údaji berete na vědomí a zavazujete se, že:

5.2.1. nesete odpovědnost za důvěrnost a používání svých přístupových údajů;

5.2.2. pravidelně měnit své heslo;

5.2.3. s výjimkou našeho předchozího písemného souhlasu nebudete svůj přístupový kód sdělovat jiným osobám za jakýmkoli účelem;

5.2.4. aniž by byla omezena obecnost článku 4, můžeme se spolehnout na všechny pokyny, příkazy a další sdělení zadané pomocí Vašeho přístupového kódu a Vy budete vázáni jakoukoli výslednou transakcí uzavřenou Vaším jménem nebo výdaji, které Vám vzniknou; a

5.2.5. nás neprodleně informujete na telefonním čísle uvedeném na našich webových stránkách, pokud se dozvíte o ztrátě, krádeži nebo prozrazení třetí straně nebo o jakémkoli neoprávněném použití Vašich přístupových údajů.

5.3. Berete na vědomí, že online nástroj můžete používat pouze Vy nebo jiné osoby, kterým jste povolili používat online nástroj Vaším jménem.

5.4. Pokud nám sdělíte nebo se domníváme, že Váš přístupový kód je bez Vašeho vědomí používán neoprávněnými osobami nebo byl Vámi bez našeho souhlasu sdělen jiným osobám, můžeme bez předchozího upozornění pozastavit nebo ukončit Vaše právo používat online nástroje.

5.5. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, závazky nebo náklady vzniklé v důsledku neoprávněného použití Vašeho přístupového kódu nebo online nástroje. Zůstáváte odpovědní za veškeré ztráty, závazky, rozsudky, žaloby, řízení, nároky, škody a náklady vyplývající z jakéhokoli jednání nebo opomenutí jakékoli osoby, která používá online nástroj s použitím Vašich přístupových údajů, bez ohledu na to, zda jste takové použití povolili či nikoli, a na požádání nás za ně odškodníte, ochráníte a zbavíte odpovědnosti (tj. budete za ně odpovědní a na požádání nám je uhradíte).

5.6. Podle našeho uvážení můžeme zavést a vyžadovat další úrovně identifikace a zabezpečení uživatele. Naše bezpečnostní postupy můžeme kdykoli změnit a o všech nových postupech, které se na Vás vztahují, Vás budeme co nejdříve informovat.

5.7. Online nástroj je běžně k dispozici 24 hodin denně od pondělí do pátku (kyperského času). Další podrobnosti o provozní době jsou k dispozici na stránkách online nástroje a pro vyloučení pochybností nepřebíráme žádnou odpovědnost za období, kdy je online nástroj nedostupný (během těchto hodin nebo jinak).

5.8. Nesete výhradní odpovědnost za zajištění a údržbu veškerého zařízení, které používáte pro přístup k online nástroji, a za bezpečnostní opatření s ním spojená a za uzavření všech příslušných dohod s dodavateli telekomunikačních služeb nebo, pokud je přístup k online nástroji poskytován prostřednictvím serveru třetí strany, s jakoukoli třetí stranou, které jsou nezbytné pro získání přístupu k online nástroji. Ani my, ani žádná společnost, která udržuje, provozuje, vlastní, licencuje nebo nám poskytuje služby v souvislosti s online nástrojem (dále jen "poskytovatelé služeb"), neposkytujeme žádné prohlášení ani záruku ohledně dostupnosti, užitečnosti, vhodnosti nebo jiných aspektů online nástroje nebo jakéhokoli takového zařízení nebo opatření (tj. ani my, ani třetí strany, které využíváme, za ně nenesou odpovědnost). Vzhledem k tomu, že nemáme kontrolu nad kvalitou signálu, jeho příjmem nebo směrováním prostřednictvím internetu, konfigurací Vašeho zařízení nebo zařízení jakékoli třetí strany ani nad spolehlivostí jeho připojení, neneseme odpovědnost za výpadky, zkreslení nebo zpoždění komunikace při Vašem přístupu k online nástroji prostřednictvím internetu.

5.9. Aby se předešlo pochybnostem, neneseme vůči Vám žádnou odpovědnost (ať už smluvní nebo deliktní, včetně nedbalosti) za škody (tj. ztráty nebo výdaje nebo cokoli podobného), které Vám mohou vzniknout v důsledku chyb v přenosu, technických závad, poruch, nezákonných zásahů do síťových zařízení, přetížení sítě, záměrného blokování přístupu třetími stranami, poruch internetu, přerušení nebo jiných nedostatků na straně poskytovatelů internetových služeb. Odpovídáte za všechny příkazy zadané vaším jménem prostřednictvím online nástroje a nesete plnou odpovědnost a ručíte nám za vypořádání jakékoli transakce vyplývající z takového použití. Berete na vědomí, že přístup k online nástroji může být omezen nebo nedostupný z důvodu takových systémových chyb a že si vyhrazujeme právo na základě oznámení přístup k online nástroji z tohoto důvodu pozastavit.

5.10. Neneseme vůči Vám žádnou odpovědnost v případě, že se do Vašeho zařízení nebo systémů dostanou viry, softwarové bomby nebo podobné předměty prostřednictvím online nástroje nebo jakéhokoli softwaru, který Vám poskytneme, abyste mohli online nástroj používat, za předpokladu, že jsme podnikli přiměřené kroky, abychom takovému zavlečení zabránili.

5.11. Zajistíte, aby se do našeho počítačového systému nebo sítě nedostaly žádné počítačové viry, softwarové bomby nebo podobné předměty, a budete zodpovědní za to, že nás na požádání odškodníte, ochráníte a zbavíte odpovědnosti za jakoukoli ztrátu, která nám v důsledku takového zanesení vznikne.

5.12. Neneseme odpovědnost za žádné úkony učiněné trhem, clearingovým střediskem nebo regulačním orgánem nebo na jejich pokyn.

5.13. Zpoždění v internetovém připojení a chyby při zadávání cen někdy způsobují, že ceny zobrazené v online systému přesně neodrážejí aktuální tržní sazby. V případě takových zpoždění a chyb si vyhrazujeme právo zrušit příkazy, zrušit transakce, uzavřít pozice a provést veškeré nezbytné opravy nebo úpravy na příslušném účtu.

5.14. Online nástroj nebudete používat ani neumožníte jeho používání:

5.14.1 v rozporu s jakýmikoli zákony (v jakékoli jurisdikci), předpisy nebo zákonem CySEC (včetně pravidel/zákonů o zneužívání trhu) nebo jakýmikoli jinými regulačními orgány, kterým vy nebo my můžeme podléhat;

5.14.2. jakýmkoli způsobem (mimo jiné včetně zveřejňování informací v online nástroji, kde je toto zařízení k dispozici), který je hanlivý, obscénní, urážlivý, neslušný nebo ohrožující, nebo který porušuje práva duševního vlastnictví nebo porušuje závazky důvěry, nebo který je jinak nezákonný nebo protiprávní;

5.14.3. k šíření softwarového viru nebo jiného rušivého programu nebo k jakémukoli jednání, které by způsobilo poškození online nástroje nebo jeho nedostupnost pro ostatní;

5.14.4. k vybízení jiných internetových stránek k vytvoření rámce nebo přímého hypertextového odkazu v online nástroji bez našeho předchozího písemného souhlasu; nebo

5.14.5. jakýmkoli způsobem, který není námi povolen nebo je jinak v rozporu se smlouvou.

5.15. Nepovolujeme využívání online nástroje k nekalé arbitrážní činnosti nebo k jinému využívání zpoždění na internetu, k jakémukoli jinému manipulativnímu nebo zneužívajícímu chování (jako je šíření nepravdivých nebo zavádějících informací o trhu prostřednictvím médií, včetně internetu, nebo jakýmkoli jiným způsobem se záměrem pohnout cenou cenného papíru nebo produktu nebo podkladovým majetkem nebo hodnotou), které by mohlo mít nepříznivý dopad na spravedlivé a řádné obchodování v online nástroji.

5.16. Na stránkách online nástroje pravidelně zveřejňujeme aktualizace systému, funkce, které jsou klientům k dispozici, a také informace, prohlášení a upozornění týkající se našich služeb. Tyto informace Vám můžeme zasílat také na Vaši e-mailovou adresu. Zavazujete se, že si všechna taková sdělení při zveřejnění nebo obdržení přečtete, budete se s nimi pravidelně seznamovat a že nás budete neprodleně informovat o případném nesouhlasu s těmito informacemi.

5.17. Budete zodpovědní za pořízení a používání vhodného zařízení, mechanismu nebo systému (dále jen "zařízení"), které Vám umožní používat online nástroj, a budete zodpovědní za instalaci a správné používání jakéhokoli programu pro detekci/skenování virů, který můžeme čas od času vyžadovat.

5.18. Při používání online nástroje musíte:

5.18.1. zajistit, aby Vaše zařízení bylo udržováno v dobrém stavu a bylo vhodné pro použití s online nástrojem;

5.18.2. provést takové testy a poskytnout nám takové informace, které budeme odůvodněně považovat za nezbytné pro zjištění, zda Vaše zařízení splňuje požadavky, které Vám budeme průběžně oznamovat;

5.18.3. pravidelně provádět antivirovou kontrolu;

5.18.4. neprodleně nás informovat o jakémkoli neoprávněném přístupu k online nástroji nebo o jakékoli neoprávněné transakci či pokynu, o kterých víte nebo máte podezření, a pokud je to ve Vaší moci, ukončit takové neoprávněné používání; a

5.18.5. nenechávat zařízení, z něhož jste přistoupili k online nástroji, bez dozoru a nedovolit, aby zařízení používal někdo jiný, dokud se z online nástroje neodhlásíte.

5.19. V případě, že zjistíte podstatnou vadu, poruchu nebo virus v online nástroji, neprodleně nás o takové vadě, poruše nebo viru informujete a přestanete online nástroj používat, dokud od nás neobdržíte povolení k jeho opětovnému používání.

5.20. Veškerá práva k patentům, autorským právům, právům k průmyslovým vzorům, ochranným známkám a jakýmkoli jiným právům duševního vlastnictví (ať už registrovaným nebo neregistrovaným) týkajícím se online nástrojů zůstávají v naší moci nebo v moci našich poskytovatelů licence. Nebudete kopírovat, zasahovat, manipulovat, měnit, doplňovat, zpětně analyzovat nebo upravovat jakýmkoli způsobem, v jakékoliv podobě nebo formě online nástroj nebo jeho část nebo části, pokud to není námi výslovně písemně povoleno; zpětně kompilovat nebo rozebírat online nástroj; ani se o nic z toho nepokoušet nebo to nedovolit. Jakékoli kopie online nástroje musí být pořízeny Vaším jménem v souladu se zákonem, podléhají podmínkám smlouvy. Jste povinni zajistit, aby na všech kopiích byly reprodukovány všechny ochranné známky poskytovatelů licence a upozornění na autorská práva a omezená práva. V případě, že prostřednictvím online nástroje získáte jiná data, informace nebo software, než na které máte nárok podle smlouvy, neprodleně nám to oznámíte a nebudete tato data, informace nebo software žádným způsobem používat.

5.21. Online nástroj můžeme pozastavit nebo trvale zrušit, a to na základě odpovídajícího písemného oznámení.

5.22. Máme právo jednostranně a s okamžitou platností pozastavit nebo trvale zrušit Vaše oprávnění používat online nástroj nebo jeho část bez předchozího upozornění, pokud to považujeme za nezbytné nebo vhodné, a to podle našeho uvážení a v dobré víře. Můžeme se tak rozhodnout například v případě, že nedodržíte zákon CySEC nebo jiné platné zákony či předpisy nebo porušíte některé z ustanovení smlouvy.

6. Zneužívání obchodních strategií a zakázané obchodní techniky – zneužívání trhu

Zneužívání obchodních strategií: V důsledku zpoždění internetu, zpoždění připojení a chyb někdy dochází k situaci, kdy cena zobrazená v našem online nástroji přesně neodráží tržní sazby. Společnost nedovoluje záměrné manipulování s tímto a/nebo používání zneužívajících obchodních praktik v našem online nástroji. Transakce, které se spoléhají na možnosti zpoždění cen, mohou být z naší strany bez předchozího upozornění zrušeny. Vyhrazujeme si právo provést nezbytné opravy nebo úpravy na příslušném účtu, a to bez předchozího upozornění. Účty, které se spoléhají na manipulaci a/nebo zneužívající strategie, mohou být podle našeho uvážení předmětem našeho zásahu a našeho schválení jakýchkoli příkazů. Případné spory vyplývající z takového kótování nebo chyb v provádění příkazů bude řešit naše vedení podle vlastního uvážení.

Obcházení a reverzní techniky: Souhlasíte s tím, že nebudete neoprávněně přistupovat k žádným bezpečnostním opatřením, která společnost použila pro své online nástroje a/nebo počítačové systémy, ani se o to pokoušet, ani nebudete provádět reverzní techniky nebo jinak obcházet tato opatření. Pokud bychom dle našeho uvážení zjistili, že porušujete tento bod, vyhrazujeme si právo podniknout veškeré kroky, které považujeme za vhodné, včetně, mimo jiné, úplného zablokování přístupu k našemu online nástroji, zablokování a/nebo zrušení Vašich přístupových údajů a/nebo zrušení Vašeho účtu. Za těchto okolností si vyhrazujeme právo zabavit veškeré zisky a/nebo příjmy, které přímo či nepřímo vznikly výkonem takové zakázané obchodní činnosti, a jsme oprávněni informovat všechny zainteresované třetí strany o Vašem porušení tohoto oddílu; máme a budeme i nadále vyvíjet nástroje potřebné k identifikaci podvodného a/nebo nezákonného přístupu a používání našeho online nástroje; jakýkoli spor vzniklý v důsledku takové podvodné a/nebo nezákonné obchodní činnosti budeme řešit podle vlastního uvážení způsobem, který budeme považovat za nejspravedlivější pro všechny zúčastněné; toto rozhodnutí bude konečné a/nebo závazné pro všechny účastníky; nebude s námi vedena žádná korespondence.

Software umělé inteligence: Je zakázáno používat jakýkoli software, o kterém můžeme dle našeho uvážení rozhodnout, že jeho účelem je použití jakéhokoli druhu analýzy umělé inteligence v našem online nástroji a/nebo počítačovém systému (systémech) souvisejícím s používáním našich služeb; v případě, že dle našeho uvážení rozhodneme, že byl nebo je používán takový software umělé inteligence, vyhrazujeme si právo podniknout veškeré kroky, které považujeme za vhodné, mimo jiné včetně úplného zablokování přístupu k našemu online nástroji, zablokování a/nebo zrušení Vašich přístupových údajů a/nebo zrušení Vašeho účtu. Za těchto okolností si vyhrazujeme právo zabavit veškeré zisky a/nebo výnosy, které přímo či nepřímo vznikly při výkonu takové zakázané obchodní činnosti, a jsme oprávněni informovat všechny zainteresované třetí strany o Vašem porušení tohoto oddílu; máme a budeme i nadále vyvíjet veškeré nástroje potřebné k identifikaci podvodného a/nebo nezákonného přístupu a používání našeho online nástroje; jakýkoli spor vyplývající z takové podvodné a/nebo nezákonné obchodní činnosti bude řešen námi podle našeho výhradního a absolutního uvážení způsobem, který považujeme za nejspravedlivější pro všechny zúčastněné; toto rozhodnutí bude konečné a/nebo závazné pro všechny zúčastněné; nebude s námi vedena žádná korespondence.

Změny tržních podmínek: Vezměte prosím na vědomí, že nejsme povinni Vás kontaktovat, abychom Vám poradili, jak postupovat v případě změn tržních podmínek (mimo jiné včetně narušení trhu) nebo jiných změn. Berete na vědomí, že mimoburzovní trh s pákovými finančními nástroji je vysoce spekulativní a volatilní a že po provedení jakékoli transakce nesete výhradní odpovědnost za navázání a udržování kontaktu s námi a za sledování otevřených pozic a zajištění včasného zadání dalších pokynů. V případě, že tak neučiníte, nepřebíráme žádnou odpovědnost za ztráty, které údajně utrpíte v důsledku toho, že jste nás nekontaktovali.

Odškodnění: Aniž by byla dotčena jakákoli jiná ustanovení těchto podmínek a/nebo jakýchkoli jiných dohod mezi námi a Vámi, mimo jiné včetně smlouvy, souhlasíte s tím, že nás odškodníte a ochráníte před jakýmikoli závazky, ztrátami, škodami, náklady a výdaji, mimo jiné včetně, soudních poplatků a výdajů vzniklých v souvislosti a/nebo přímo či nepřímo souvisejících s jakýmkoli podvodným a/nebo nezákonným přístupem a používáním našeho online nástroje z Vaší strany a/nebo s jeho prevencí a/nebo nápravou, za předpokladu, že by takové závazky, ztráty, škody, náklady a výdaje nevznikly, pokud by nedošlo k naší hrubé nedbalosti, podvodu nebo úmyslnému selhání.

ZNEUŽÍVÁNÍ TRHU

Když provádíme transakci Vaším jménem, můžeme zadat Váš příkaz k nákupu nebo prodeji příslušného produktu nebo cenného papíru na burzách cenných papírů (podle potřeby) nebo přímo u některých finančních institucí (podle potřeby). Výsledkem je, že když zadáváte příkazy prostřednictvím nás nebo s námi, Vaše transakce mohou mít kromě dopadu na námi uváděné ceny také dopad na externí trh s daným nástrojem. Tím může vzniknout možnost zneužití trhu a účelem tohoto oddílu je takovému zneužití zabránit.

Při uzavření této smlouvy a pokaždé, když uzavíráte transakci nebo nám dáváte jakýkoli jiný pokyn, prohlašujete a zaručujete se nám, že:

 • neuskutečníte a neuskutečnili jste prostřednictvím nás nebo s námi transakci, pokud by to vedlo k tomu, že byste Vy nebo jiné osoby, s nimiž jednáte ve shodě, měli podíl na ceně finančního nástroje, který se rovná nebo přesahuje výši deklarovaného podílu na tomto nástroji;
 • neuskutečníte a neuskutečnili jste žádnou transakci v souvislosti s:
  • uvedením do oběhu, vydáním, distribucí nebo jinou podobnou událostí;
  • nabídkou, převzetím, fúzí nebo jinou podobnou událostí; nebo
  • jakoukoli činností v oblasti podnikových financí.
 • neuskutečníte a neuskutečnili jste transakci, která by byla v rozporu s jakýmkoli zákonem nebo nařízením zakazujícím obchodování zasvěcených osob, manipulaci s trhem nebo jakoukoli jinou formu zneužití trhu nebo nesprávného chování na trhu.
 • Budete vždy jednat v souladu se všemi platnými zákony, pravidly a předpisy (mimo jiné včetně zákona CySEC).

V případě, že provedete jakoukoli transakci nebo jinak jednáte v rozporu s prohlášeními a zárukami uvedenými v tomto oddíle nebo v jakémkoli jiném oddíle těchto podmínek, nebo máme důvodné podezření, že jste tak učinili, můžeme kromě všech práv, která nám mohou podle těchto podmínek náležet, vymáhat transakci (transakce) po Vás, pokud se jedná o transakci (transakce), v jejímž důsledku nám dlužíte peníze; a/nebo považovat všechny Vaše transakce za neplatné, pokud se jedná o transakce, pokud do třiceti (30) kalendářních dnů od naší žádosti o důkaz nepředložíte přesvědčivý důkaz, že jste se ve skutečnosti nedopustili žádného porušení záruky, nepravdivého prohlášení nebo závazku podle těchto podmínek.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že by pro Vás bylo nevhodné obchodovat s produktem nebo cennými papíry, pokud by jediným účelem takové transakce byla manipulace s cenou, kterou uvádíme, a souhlasíte s tím, že takové transakce nebudete provádět.

Jsme oprávněni (a v některých případech povinni) oznámit příslušnému regulačnímu orgánu podrobnosti o jakékoli transakci nebo pokynu. Můžete být také požádáni, abyste poskytli příslušná sdělení, a Vy se zavazujete, že tak učiníte, pokud to bude vyžadováno.

7. Potvrzení o transakcích a výpisy z účtu

7.1 Po provedení příkazu na Váš účet potvrdíme tuto transakci prostřednictvím online nástroje nebo e-mailem (dále jen "potvrzení") nejpozději následující pracovní den po provedení, ale pokud tak neučiníme, nebude to mít vliv na platnost transakce.

7.2. Podrobnosti o Vašich pozicích a aktivitě na účtu zveřejníme prostřednictvím online nástroje nebo e-mailem první den každého měsíce za aktivitu v předchozím měsíci. Informace o účtu mohou zahrnovat potvrzení, výkazy zisků a ztrát a jakékoli další informace, jejichž poskytnutí je vyžadováno na základě zákona CySEC (dále jen "informace o účtu"). Za doručení Potvrzení a výpisů z účtu se považuje zaslání Informací o účtu prostřednictvím online nástroje nebo e-mailem. Informace o účtu můžeme dle vlastního uvážení kdykoli odvolat nebo změnit. Souhlasíte s tím, že nejsme povinni poskytovat potvrzení v tištěné podobě. Informace o účtu zveřejněné prostřednictvím online nástroje nebo e-mailem (s výjimkou případů, kdy jsou zjevně nesprávné) jsou rozhodujícím důkazem Vašich transakcí a jsou pro Vás závazné, pokud proti nim nevznesete námitku ihned po jejich obdržení, přičemž tato námitka musí být potvrzena písemně (včetně e-mailu nebo podobné elektronické pošty) a (v každém případě) nejpozději jeden pracovní den po zveřejnění informací o účtu prostřednictvím online nástroje nebo e-mailem.

8. Souhlas s elektronickou komunikací

Souhlasíte s komunikací prostřednictvím elektronických médií. Sdělení zaslaná prostřednictvím online nástroje nebo elektronických médií se považují za splnění jakéhokoli právního požadavku, aby sdělení bylo podepsané a písemné, a to v rozsahu povoleném platnými kyperskými zákony.

9. Marže

9.1. Jste povinni nám poskytnout a udržovat u nás takovou peněžní částku, která se vztahuje k Vašim skutečným, budoucím a podmíněným nebo potenciálním závazkům vůči nám (dále jen "závazky") a slouží k jejich zajištění, a to v takové výši a formě, jakou můžeme podle našeho uvážení požadovat (dále jen "marže"). Maržové požadavky můžeme kdykoli změnit. Je Vaší odpovědností zajistit, abyste si byli vždy vědomi maržových požadavků v rámci online nástroje ve vztahu k různým produktům.

9.2. Jakýkoli požadavek na marži musí být splněn v měně a ve lhůtě, kterou stanovíme (dle našeho uvážení), nebo, pokud není stanovena, okamžitě. Jeden požadavek na marži nevylučuje jiný. Marže se poskytuje ve formě hotovosti nebo v jiných formách, které můžeme odsouhlasit nebo přijmout. Jste-li neprofesionální klient, marže bude poskytnuta v hotovosti.

9.3. Jste zodpovědní za to, že s námi budete vždy udržovat vhodné dohody o přijímání a sdělování informací týkajících se marže. Pokud nám marži neposkytnete v požadovaném termínu, můžeme automaticky uzavřít Vaše otevřené pozice a budeme oprávněni uplatnit svá práva v souladu s odstavcem 21 níže.

9.4. Pokud se s námi nedohodnete jinak, účtujete nám veškeré marže, které jste nám poskytli na základě smlouvy, jako trvalé zajištění Vašich závazků ze smlouvy nebo na jejím základě (včetně všech transakcí, které se smlouvou případně řídí).

9.5. Souhlasíte s tím, že vyhotovíte další dokumenty a podniknete další kroky, které můžeme oprávněně požadovat, abychom zdokonalili naše zástavní právo, byli zapsáni jako vlastníci nebo získali právní nárok na marži, dále zajistili závazky a umožnili nám uplatnit naše práva.

9.6. Majetek, který je předmětem našeho zástavního práva, nesmíte bez našeho předchozího souhlasu stáhnout nebo nahradit.

 9.7. Pokud dojde k ukončení smlouvy, nejsme povinni vrátit žádnou peněžní marži v rozsahu, v jakém nám dlužíte nebo můžete dlužit závazky. Při určování výše peněžní marže, Vašich závazků a našich závazků vůči Vám můžeme použít metodiku (včetně úsudků o budoucím vývoji trhů a hodnot), kterou považujeme za vhodnou, v souladu s právem CySEC.

10. Datum vypořádání, pokyn k vyúčtování a započtení

10.1. Pozice držené na konci každého obchodního dne mohou (podle potřeby) podléhat automatickému prodloužení. Za každou takovou pozici, která je převáděna, Vám můžeme účtovat poplatek. Poplatky, které účtujeme, budou zveřejněny v online nástroji.

10.2. V návaznosti na bod 10.1 výše, pokud od Vás nedostaneme jasné a včasné pokyny, souhlasíte s tím, že v zájmu ochrany Vašich a našich zájmů jsme oprávněni na základě našeho uvážení a na vaše náklady na konci každého pracovního dne uzavřít jakoukoli otevřenou pozici (například (včetně, bez omezení)), pokud máme důvodné podezření, že pozici otevřela neoprávněná třetí strana, v důsledku čehož vznikne spor mezi námi a Vámi)), převést nebo vyrovnat všechny nebo některé otevřené pozice, uzavřít vyrovnávací transakce nebo provést či přijmout dodávku Vaším jménem za podmínek a způsoby, které budeme považovat za přiměřené okolnostem.

10.3. Abychom předešli pochybnostem, nezajistíme dodání jakékoli příslušné podkladové investice nebo produktu, který je spojen s jakýmkoli produktem (včetně jakékoli cizí měny), pokud to nepovažujeme za nezbytné nebo pokud jsme se s Vámi na tom jinak písemně nedohodli, a proto, pokud jsme taková ujednání neučinili, budou všechny otevřené pozice (v příslušných případech) uzavřeny a výsledný zisk nebo ztráta budou připsány nebo odepsány na Váš účet u nás.

11. Prostředky klienta

11.1.Tento článek 11 se na Vás vztahuje, pokud jsme Vám neoznámili, že s Vámi budeme jednat jako s profesionálním klientem a že se na Vás budou vztahovat podmínky článku 12 pro veškeré nebo některé z Vašich využití našich služeb.

11.2. Veškeré prostředky, které od Vás obdržíme, budou uloženy na účtu u nás nebo u námi schválené banky a budou odděleny od našich vlastních prostředků v souladu se zákonem CySEC.

11.3. Nebudeme Vám vyplácet úroky z Vašich finančních prostředků, které máme v držení, a uzavřením smlouvy berete na vědomí, že se vzdáváte jakéhokoli nároku na úroky z těchto peněz podle zákona CySEC nebo jiného.

11.4. Finanční prostředky, které nám zaplatíte, můžeme mít uloženy v bankách mimo Kyperskou republiku. Právní a regulační režim, který se na takovou banku vztahuje, se bude lišit od právního a regulačního režimu Kyperské republiky a v případě platební neschopnosti nebo jiného obdobného selhání banky může být s Vašimi penězi zacházeno jinak, než kdyby byly drženy v Kyperské republice. Neneseme vůči Vám odpovědnost za platební schopnost, jednání nebo opomenutí banky nebo jiné třetí strany, která drží Vaše peněžní prostředky podle tohoto článku 11.

11.5. Jsme oprávněni převádět peníze na Vašem účtu (včetně marží) do cizí měny a z cizí měny podle směnného kurzu, který určíme na základě aktuálních kurzů na peněžním trhu. Za těchto okolností vůči Vám neneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu, kterou byste v důsledku takového jednání utrpěli (ačkoli vynaložíme přiměřené úsilí, abychom konvertovali pouze takové prostředky, které mohou být rozumně požadovány k pokrytí závazků v souvislosti s příslušnými transakcemi).

11.6. Pokud jsou vůči nám splatné jakékoli závazky, které nám dlužíte, můžeme přestat považovat za klientské peníze takovou část peněz držených Vaším jménem, která se rovná výši těchto závazků v souladu se zákonem CySEC týkajícím se klientských prostředků. Souhlasíte s tím, že tyto prostředky můžeme použít na úhradu všech nebo části těchto splatných závazků vůči nám nebo na jejich úhradu. Pro účely tohoto článku 11 se všechny takové závazky stávají okamžitě splatnými, a to bez našeho upozornění nebo výzvy, jakmile Vám nebo Vaším jménem vzniknou.

11.7. Souhlasíte s tím, že jsme oprávněni použít peníze, které u nás máte, na úhradu všech nebo části splatných závazků nebo závazků, které jsou splatné.

11.8. Pokud po dobu 24 měsíců (počínaje posledním obchodem a dnem následujícím) nedošlo na vašem obchodním účtu (účtech) k žádné obchodní aktivitě, bude Vám účtován poplatek za nečinnost, jak je uvedeno v našem ceníku. Poplatek bude odečítán měsíčně z jakéhokoli kladného zůstatku na Vašem obchodním účtu (účtech). Upozorňujeme, že poplatek bude uložen za každý jednotlivý neaktivní obchodní účet. Pro upřesnění uvádíme, že poplatek(y) bude(ou) odečítán(y) na základě účtu, nikoliv na základě zákazníka. Před zahájením odečítání poplatku (poplatků) z Vašeho zůstatku (zůstatků) se Vás budeme snažit v odpovídající míře kontaktovat ohledně všech prostředků na Vašem obchodním účtu (účtech), abychom Vás informovali o tom, že poplatek (poplatky) bude (budou) uložen (uloženy). Mějte prosím na paměti, že je Vaší povinností udržovat své kontaktní údaje, které jste nám sdělili, stále aktuální. Pokud nemáte na neaktivním obchodním účtu (účtech) kladný zůstatek, poplatek Vám účtovat nebudeme. Zůstatek na Vašem obchodním účtu neklesne pod nulu. Pokud je však Váš kladný zůstatek nižší než měsíční poplatek za neaktivitu, odečteme Vám celou zbývající částku prostředků na Vašem obchodním účtu (účtech) ze zůstatku. Všechny obchodní účty, které jsou neaktivní déle než 24 měsíců a mají nebo dosáhnou nulového zůstatku, budou archivovány. Pokud se rozhodnete svůj obchodní účet znovu aktivovat obchodováním, bude Vám na účet vrácen poplatek za nečinnost až za tři předchozí měsíce, kdy již došlo k odečtení. Pokud máte nárok na některou z uvedených refundací, bude provedena na základě jednotlivých účtů.

12. Ujednání o celkovém převodu vlastnického práva

12.1. Tento článek se na Vás nevztahuje, pokud jsme Vám neoznámili, že s Vámi budeme jednat jako s profesionálním klientem a že se na Vás budou vztahovat podmínky tohoto článku pro veškeré nebo některé z Vašich využívání našich služeb.

12.2. Poté, co jsme Vás o rizicích náležitě informovali, se s Vámi můžeme individuálně dohodnout na tom, že:

a. nebudeme zadržovat peníze, které jste vložili na svůj účet v souladu se zákonem CySEC; a

b. tyto peníze na nás budou převedeny jako plné vlastnictví a bez jakéhokoli zatížení, zástavního práva, zástavního práva nebo jiného omezení za účelem zajištění nebo krytí Vašich současných, budoucích, skutečných, podmíněných nebo budoucích závazků vůči nám (toto je známé jako "smlouva o převodu vlastnictví"). Vzhledem k tomu, že na nás přejde vlastnické právo na tyto peníze, nebudete již mít na tyto peníze vlastnický nárok a my s nimi budeme moci nakládat samostatně a budete se řadit mezi naše obecné věřitele. Smlouva o převodu vlastnického práva musí být uzavřena na námi dohodnutém formuláři a podepsána Vámi a může nám být poskytnuta poštou, e-mailem nebo prostřednictvím naší obchodní platformy.

12.3. S výhradou našich práv vyplývajících ze Smlouvy a každé transakce máme smluvní závazek vrátit Vám peněžní částku odpovídající finančním prostředkům na převod vlastnického práva, na které můžete mít nárok (nebo podle našeho uvážení majetek odpovídající jejich hodnotě), když již není nutné, abychom finanční prostředky na převod vlastnického práva drželi. Naše povinnost úhrady se sníží v rozsahu, v jakém (i) jsme oprávněni použít tyto peníze nebo započíst svou povinnost úhrady proti jakýmkoli Vašim závazkům vůči nám, ať už z jakéhokoli obchodu, smlouvy nebo z jiných důvodů; a/nebo (ii) jakýkoli trh, zprostředkující broker, banka nebo jiná třetí strana, na kterou jsme převedli peníze jako marži nebo jinak v souvislosti s obchody, nám nevrátí (ať už v důsledku platební neschopnosti nebo z jiného důvodu) ekvivalentní částku peněz. Pokud se písemně nedohodneme jinak, nemáte nárok na úrok z prostředků převedených z vlastnictví.

12.4. Neneseme vůči Vám odpovědnost za ztrátu jakýchkoli prostředků z převodu vlastnického práva, která je přímým nebo nepřímým důsledkem úpadku, platební neschopnosti, likvidace, nucené správy, úschovy nebo postoupení ve prospěch věřitelů jakékoli banky, jiného brokera, trhu, clearingové organizace nebo podobného subjektu.

12.5. Můžete požádat o zrušení ujednání o převodu finančních prostředků z titulu vlastnictví, v takovém případě můžeme smlouvu vypovědět a vrátit Vám peněžní částku (nebo podle našeho uvážení majetek v hodnotě) odpovídající finančním prostředkům z titulu vlastnictví, které Vám náleží.

13. Zisky, ztráty a úrokové náklady z otevřených pozic

U každé otevřené pozice, kterou držíte, jednou za čas připíšeme na Váš účet zisky nebo odečteme z Vašeho účtu ztráty, úroky, úpravy dividend a vzniklé poplatky, jak je popsáno v online nástroji.

14. Poplatky a platby

14.1. Jste povinni hradit takové poplatky a platby podle sazeb, které jsou zveřejněny v online nástroji nebo které Vám průběžně oznamujeme jiným způsobem. Tyto poplatky zahrnují transakční poplatky, úroky a poplatky za automatické převádění Vašich pozic podle bodu 10.1. Kromě toho nesete odpovědnost za úhradu jakýchkoli dalších poplatků, které jsme Vám oznámili a které Vám mohou vzniknout v důsledku poskytování našich služeb.

14.2. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud z Vašeho účtu odečteme úpravy, provize a různé další poplatky, mohou tyto srážky ovlivnit výši vlastního kapitálu na účtu (včetně případné výše vlastního kapitálu na účtu, který má být použit na krytí maržových požadavků (viz bod 9.1 výše)). Vaše pozice podléhají likvidaci, jak je popsáno v bodě 21.2, pokud odečtení provizí, poplatků nebo jiných plateb způsobí, že zůstatek na Vašem účtu není dostatečný mimo jiné ke splnění maržových požadavků.

14.3. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v souvislosti s našimi službami pro Vás můžeme poskytovat nebo přijímat poplatky, provize nebo nepeněžní plnění od jakékoli jiné osoby. Pokud se Vás to týká, poskytneme Vám o takovém poplatku, provizi nebo nepeněžním plnění samostatné informace.

 14.4. Všechny poplatky a platby se považují za splatné okamžitě. Veškeré částky, které nám dlužíte, můžeme odečíst z výnosů jakékoli transakce nebo je strhnout z vašeho účtu (účtů) u nás. V případě Vaší opožděné platby se opožděné částky úročí úrokovou sazbou, kterou přiměřeně stanovíme a kterou Vám oznámíme v informacích o účtu.

14.5. Souhlasíte s tím, že zaplatíte poplatek za převod, který stanovíme a který je k dispozici v online nástroji v případě, že nám po ukončení smlouvy dáte pokyn k převodu finančních prostředků týkajících se Vašeho účtu do jiné instituce.

14.6. Pro účely jakéhokoli výpočtu podle této smlouvy můžeme částky denominované v jakékoli měně přepočítat na jinou měnu, kterou můžeme průběžně určovat, a to kurzem platným v době výpočtu, který odůvodněně zvolíme.

14.7. Pokud obdržíme nebo vymůžeme jakoukoli částku v souvislosti s jakýmkoli Vaším závazkem v jiné měně, než ve které je taková částka splatná, ať už na základě rozhodnutí soudu nebo jinak, budete odpovědní za veškeré náklady (včetně nákladů na konverzi) a ztráty, které nám vzniknou v důsledku obdržení takové částky v jiné měně, než ve které je splatná, na požádání nás odškodníte a zbavíte nás odpovědnosti za ně.

14.8. Zveřejnění informací ex-ante ("před událostí"): Společnost poskytne včas úplné informace ex-ante o souhrnných nákladech a poplatcích souvisejících s finančním nástrojem a s poskytnutou investiční nebo doplňkovou službou v následujících situacích:

 • Pokud společnost prodává finanční nástroj klientům, nebo;
 • Pokud je společnost povinna poskytnout klientovi dokument s klíčovými informacemi pro investory ("KIID") nebo dokument s klíčovými informacemi ("KID") v souvislosti s finančním nástrojem.

Při výpočtu nákladů a poplatků ex-ante vychází společnost z nákladů, které byly skutečně vynaloženy, jako z přibližného ukazatele očekávaných nákladů a poplatků.

Pokud nejsou k dispozici skutečné náklady, provede společnost odůvodněný odhad těchto nákladů.

14.9. Dodatečné ex-post zveřejnění souhrnných nákladů, které byly skutečně vynaloženy na investiční služby a finanční nástroje, bude poskytnuto každému zákazníkovi každoročně na individuálním základě v následujících situacích:

 • Pokud společnost prodává finanční nástroj klientům, nebo;
 • Pokud společnost poskytla klientovi KID, KIID v souvislosti s finančním nástrojem (finančními nástroji) a
 • Společnost má nebo v průběhu roku měla stálý vztah s klientem.

V případech zveřejnění ex-ante i ex-post se náklady sčítají a vyjadřují v penězích a procentech. Přijaté platby třetích stran se uvádějí odděleně.

Jak v případě zveřejňování informací ex-ante, tak v případě zveřejňování informací ex-post je třeba uvést také znázornění kumulativního dopadu nákladů na návratnost investice, vliv celkových nákladů a poplatků na návratnost investice, případné předpokládané výkyvy nebo kolísání a popis znázornění.

Pokud má být jakákoli část celkových nákladů a poplatků uhrazena v cizí měně nebo představuje částku v cizí měně, společnost uvede příslušnou měnu a příslušné kurzy přepočtu měn a nákladů.

Omezená výjimka je za určitých okolností k dispozici pro profesionální zákazníky a způsobilé protistrany (s výjimkou případů, kdy je poskytována investiční služba správy portfolia nebo kdy příslušný finanční nástroj obsahuje derivát).

15. Střet zájmů

15.1 Měli byste si být vědomi toho, že pokud s Vámi nebo pro Vás uzavíráme transakci, můžeme mít my nebo naši ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, zástupci a přidružené subjekty (dále jen "přidružení") nebo poskytovatelé služeb zájem, vztah nebo dohodu, která je v souvislosti s danou transakcí zásadní. Pokud takový střet zájmů vznikne, budeme se snažit vyřešit takový střet zájmů způsobem, o kterém jsme přesvědčeni, že je ve Vašem nejlepším zájmu, a to v souladu s našimi zásadami střetu zájmů (v aktuálním znění) (dále jen "zásady střetu zájmů").

15.2. Úplné znění našich zásad střetu zájmů je k dispozici na našich webových stránkách: https://admiralmarkets.com/cz/start-trading/documents?regulator=cysec. Naše zásady střetu zájmů jsou pouze zásadami; netvoří součást smlouvy a nejsou smluvně závazné ani nám neukládají žádné povinnosti, které bychom jinak neměli, ať už podle smlouvy nebo zákona CySEC a/nebo jakýchkoli platných kyperských zákonů.

16. Odpovědnost a ztráty

16.1. Na základě naší písemné výzvy nesete odpovědnost za veškeré přímé ztráty, škody, náklady a výdaje (dále jen "přímé ztráty") a veškeré nepřímé ztráty, škody, náklady a výdaje a jiné podobné závazky (např. ztráta příležitosti k zisku) (dále jen "nepřímé ztráty"), které nám nebo některému z našich spolupracovníků vzniknou v důsledku Vašeho využívání našich služeb (včetně online nástroje) nebo porušení některé z podmínek této smlouvy. Nebudete však vůči nám odpovědni za žádné přímé ani nepřímé ztráty (dále jen "ztráty"), které nám vzniknou v rozsahu, v jakém jsou způsobeny naším porušením smlouvy, nedbalostí, úmyslným jednáním nebo podvodem.

16.2. My ani naši společníci vůči Vám za žádných okolností nepřebíráme žádnou odpovědnost za nepřímé ztráty, které Vám mohou vzniknout.

16.3. Své povinnosti podle smlouvy budeme plnit s přiměřenou dovedností, péčí a pečlivostí a v souladu s pokyny a pověřeními, které jste nám udělili. Pokud tak budeme činit, my ani naši spolupracovníci nepřebíráme žádnou odpovědnost za Vaše ztráty, které vzniknou v souvislosti s poskytováním našich služeb Vám nebo jinak na základě smlouvy.

16.4. Ani my, ani Vy neneseme vzájemnou odpovědnost za jakékoli zpoždění při plnění nebo nesplnění jakéhokoli závazku podle smlouvy, pokud takové zpoždění nebo nesplnění vyplývá z událostí, okolností nebo příčin, které jsou mimo přiměřenou kontrolu postižené strany (například v důsledku jakýchkoli zásahů vyšší moci nebo teroristických činů). Za takových okolností má postižená strana nárok na přiměřené prodloužení doby potřebné ke splnění takových povinností.

16.5. Aniž by byl omezen obecný rozsah předchozích dílčích ustanovení, ani my, ani žádný z přidružených subjektů nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, které Vám vzniknou v důsledku nebo v souvislosti s používáním jakýchkoli dat nebo informací získaných, stažených nebo poskytnutých v souvislosti s nimi, včetně (bez omezení) jakékoli ztráty nebo zpoždění přenosu pokynů nebo nemožnosti zadávat pokyny nebo přistupovat k online zařízení, ať už z důvodu poruchy nebo selhání komunikačních zařízení nebo z jiných důvodů.

16.6. Aniž by byl omezen obecný rozsah předchozích dílčích ustanovení, budeme při výběru nominovaných osob nebo zástupců postupovat s přiměřenou péčí a budeme sledovat jejich trvalou vhodnost. Dokud tak budeme činit, nebudeme my ani žádný z našich společníků vůči Vám zodpovědní za jakékoli ztráty, které Vám vzniknou v důsledku jednání nebo opomenutí nominovaných osob nebo zástupců.

16.7. Jste odpovědní za daňové důsledky nebo zacházení s transakcemi, které jste uzavřeli na základě smlouvy.

16.8. Pokud u nás máte účet společně s další osobou (osobami) (v případě spolumajitelů účtu), jsou povinnosti nebo závazky každé z těchto osob vůči nám společné a nerozdílné (tj. můžeme činit odpovědným nebo odpovědnými vůči nám pouze jednoho z Vás nebo skupinu z Vás, nebo můžeme činit odpovědnými nebo odpovědnými vůči nám všechny jako skupinu) a můžeme jednat na základě příkazů a pokynů obdržených od kterékoli osoby (pokud nám písemně neoznámíte opak), která je takovou osobou nebo která se nám jeví jako taková osoba.

17. Upozornění na rizika

Měli byste vzít v úvahu informace o rizicích, které Vám byly sděleny v příloze 2 a v online nástroji, pokud jim nerozumíte, obraťte se na svého zástupce zákazníka nebo vyhledejte nezávislé poradenství.

18. Prohlášení a záruky

18.1. Prohlašujete a zaručujete nám, že (tj. že činíte prohlášení a sliby, na které se budeme spoléhat, když Vám budeme poskytovat služby. Musíte se proto ujistit, že jsou přesná, protože v opačném případě budete vůči nám odpovědní a ručíte za jejich správnost):

18.1.1. pokud jste fyzická osoba, je Vám alespoň 18 let, jste příčetní a máte právní způsobilost uzavřít s námi právně závaznou smlouvu;

18.1.2. pokud jste právnická osoba, řádně založena a platně existující podle zákonů země, ve které jste založena, a že jste otevření účtu u nás schválili usnesením správní rady potvrzeným vedoucími pracovníky právnické osoby;

18.1.3. na Vašem účtu (účtech) nemá ani nebude mít zájem žádná jiná osoba než Vy;

18.1.4. Smlouva, každá transakce a závazky z nich vyplývající jsou pro Vás závazné a vymahatelné v souladu s jejich podmínkami (s výhradou platných zásad spravedlnosti) a neporušují a nebudou porušovat podmínky žádného předpisu, příkazu, poplatku nebo dohody, kterými jste vázáni;

18.1.5. pokud se s námi nedohodnete jinak, jste jediným skutečným vlastníkem (tj. nikdo jiný nemá žádná zákonná vlastnická práva) všech marží nebo peněz, které převádíte na základě smlouvy, bez jakéhokoli zástavního práva (tj. nepředali jste nějakou formu práv k penězům někomu jinému);

18.1.6. bez ohledu na jakékoli následné opačné rozhodnutí je pro Vás obchodování s produkty nebo cennými papíry (podle okolností) vhodné a že jste si vědomi rizik spojených s těmito transakcemi;

18.1.7. informace, které nám sdělíte v řádně vyplněném formuláři pro otevření účtu a kdykoli poté (včetně všech finančních informací), jsou ve všech podstatných ohledech pravdivé, přesné a úplné;

18.1.8. jste se seznámili s našimi právy a povinnostmi a s Vašimi právy a povinnostmi, včetně postupu pro podmínky provádění objednávek, a souhlasíte s nimi;

18.1.9. jste nám mimo jiné poskytli přesné a platné údaje týkající se Vašich zkušeností, odbornosti a investičních cílů (včetně údajů uvedených ve formuláři žádosti o klientský účet);

18.1.10. jste si řádně vědomi toho, že pokud nám poskytnete nesprávné nebo nedostatečné údaje, nemusíme být schopni dostatečně posoudit Vaše zkušenosti, znalosti a/nebo vhodnost (podle okolností) pro konzumaci námi poskytovaných investičních služeb a/nebo provádění transakcí, v důsledku čehož pro nás bude obtížné nebo nemožné posoudit a nemusíme Vás být schopni informovat o všech důležitých rizicích, která se Vás týkají;

18.1.11. jste si vědom/a a souhlasíte s tím, že máme právo, nikoliv však povinnost, odmítnout provedení investiční služby, pokud na základě našeho posouzení není konkrétní služba pro Vás vhodná nebo přiměřená, a to s ohledem na Vaši známou třídu, znalosti a zkušenosti v souvislosti s danou investiční službou;

18.1.12. jste si vědom/a, že při poskytování služby přijímání, předávání nebo provádění pokynů, které jste inicioval/a a které se týkají produktů uvedených pod nadpisem "Výjimky z posuzování vhodnosti" v příloze č. 1, odst. 1.2 těchto obchodních podmínek, nemusíme posuzovat vhodnost produktu nebo investiční služby a Vaše zájmy tak mohou být méně chráněny;

18.1.13. v potřebném rozsahu jste se seznámil/a s platnými právními předpisy, ustanoveními zákonů burz a registrů cenných papírů a jste si mimo jiné vědom/a informační povinnosti vůči nim a zavazujete se rovněž plnit veškeré požadavky stanovené v souvislosti s prováděním obchodů, dodržovat veškerá omezení stanovená pro provádění obchodů, platné právní předpisy a příslušná pravidla a správnou praxi burz a registrů cenných papírů. Zavazujete se být informováni o právních předpisech a pravidlech vztahujících se na transakce a nést veškerá rizika, škody a ztráty vyplývající z neznalosti a/nebo nedodržování těchto právních předpisů a pravidel;

18.1.14 souhlasíte s poskytováním služeb v souvislosti se zveřejněním informací určených veřejnosti na našich webových stránkách a že je tato skutečnost v souladu s obchodem a poskytováním služeb mezi námi a Vámi;

18.1.15 seznámili jste se se seznamem rizik zveřejněným na našich webových stránkách a jste si vědomi rizik spojených s investicemi do cenných papírů a produktů;

18.1.16 seznámili jste se s informacemi zveřejněnými na našich webových stránkách, které se týkají poplatků a nákladů spojených s našimi službami;

18.1.17 zavazujete se, že nás ani investiční služby nebudete využívat k dosažení nezákonných cílů a nebudete svá práva uplatňovat ve zlé víře nebo s cílem způsobit nám škodu;

18.1.18 jste si vědomi skutečnosti, že podání příkazu k provedení transakce nám může být považováno za učinění nabídky nákupu nebo prodeje nám nebo třetí straně a na základě takového příkazu můžeme učinit nabídku transakce třetí straně, což může vést k závaznému závazku nákupu nebo prodeje;

18.1.19 souhlasíte s tím, že máme právo uzavírat jakékoli transakce a provádět jakékoli úkony s jakýmikoli osobami za účelem provedení transakce;

18.1.20 posoudili jste a plně souhlasíte s pravidly naší politiky provádění příkazů, jak jsou zveřejněna na našich webových stránkách, s tím, že mohou být čas od času doplňována a měněna, včetně skutečnosti, že jakékoli konkrétní pokyny, které od Vás obdržíme v souvislosti s jakýmikoli příkazy, nám mohou zabránit v přijetí opatření, která jsme vypracovali v rámci pravidel nejlepšího provádění příkazů;

18.1.21 jste si vědomi a souhlasíte s tím, že máme právo kumulovat objednávky a že při kumulaci objednávek může být dopad kumulace s ohledem na konkrétní objednávku pro Vás samostatně škodlivý;

18.1.22. nesete a přebíráte odpovědnost za veškerá rizika spojená s transakcí, i když se při zadávání pokynu spoléháte na informace obsažené v přehledech trhu, prognózách, pozicích nebo jiných podobných dokumentech zveřejněných na našich webových stránkách námi nebo třetí stranou;

18.1.23. jste si vědomi, že uzavírání obchodů za účelem manipulace s trhem, jakož i jednání na základě důvěrných informací nebo uzavírání jiných obchodů v rozporu s právními předpisy, je zákonem zakázáno a budete za ně odpovídat podle trestního zákona nebo zákona o přestupcích;

18.1.24. jste si vědomi, že jste povinni ověřit soulad pokynu s platnými právními předpisy a/nebo jinými pravidly, požadavky, omezeními a tržní praxí vztahujícími se na cenné papíry a produkty, jakož i soulad pokynů podávaných k uzavření obchodů s podílovými listy investičních fondů s pravidly fondu nebo platnými právními předpisy;

18.1.25. jste si vědomi toho, že Vaše cenné papíry mohou být uloženy jménem třetí strany, a souvisejících rizik, důsledků a naší odpovědnosti;

18.1.26. souhlasíte s tím, aby byly cenné papíry uloženy na účtu pověřeného správce (včetně účtu pověřeného správce) společně s cennými papíry, které patří správci nebo jiným klientům. Byli jste upozorněni na rizika spojená s úschovou cenných papírů na nominee účtu nebo jiném obdobném účtu a souhlasíte s nimi;

18.1.27. jste si vědomi, že úschova cenných papírů u depozitáře se řídí právem cizí země, v důsledku čehož se práva související s Vašimi penězi nebo cennými papíry mohou lišit od práv stanovených místními právními předpisy;

18.1.28. jste si vědomi, že podle právních předpisů vztahujících se na cenné papíry uložené u správce nemusí být možné rozlišit cenné papíry uložené u správce od cenných papírů patřících správci, a že jste byli informováni a jste si vědomi souvisejících rizik;

18.1.29. souhlasíte s použitím Vašich cenných papírů uložených v úschově ve Vašem zájmu nebo na Váš účet nebo na účet jiného klienta nebo se zastavením nebo zatížením těchto cenných papírů (včetně započtení na úkor cenných papírů). Rovněž jste byli informováni a jste si vědomi skutečnosti, že uschovatelé nebo třetí osoby mohou mít příslušná práva ve vztahu k Vašim cenným papírům;

18.1.30. zavazujete se dodržovat podmínky používání našich webových stránek a obchodních platforem;

18.1.31. zavazujete se, že nás zprostíte povinností a závazků, které jsme převzali vůči třetím osobám při poskytování investičních služeb a provádění obchodů, a že tyto povinnosti a závazky budete plnit sami;

18.1.33. zavazujete se poskytnout nám a příslušnému orgánu dohledu nebo jinému příslušnému orgánu součinnost a informace o původu příkazů, provedených transakcí, Vašich peněz a cenných papírů, neobvyklých obchodních strategiích a příjmech získaných z transakcí nebo o identifikaci a analýze majetku, který je zdrojem transakcí. Neposkytnutí vysvětlení může sloužit jako základ pro důvodné pochybnosti o souladu Vaší činnosti se smlouvou, právními předpisy nebo ustanoveními příslušných burz nebo registrů cenných papírů;

18.1.33. podáním každého příkazu nás zmocňujete k nakládání s účtem pro realizaci příkazu v souladu s podmínkami upravujícími poskytování našich služeb.

18.2. Každé prohlášení a záruka podle článku 18.1 se považují za opakované při každém zadání objednávky nebo uzavření transakce s námi nebo naším prostřednictvím.

19. Smlouvy

19.1. Zavazujete se nám, že (tj. dáváte nám smluvně závazný slib, že budete dělat věci, na které se budeme spoléhat, když Vám budeme poskytovat služby. Musíte se proto ujistit, že tyto sliby dodržíte, protože v opačném případě vůči nám ponesete odpovědnost):

19.1.1. vždy získáte a budete dodržovat a činit vše, co je nezbytné pro zachování plné platnosti a účinnosti všech oprávnění, pravomocí, souhlasů, licencí a povolení uvedených v článku 18;

19.1.2. jste ochotni a schopni nám na požádání neprodleně poskytnout informace a dokumentaci, kterou si můžeme vyžádat v souvislosti s Vaší finanční situací, bydlištěm nebo jinými záležitostmi;

19.1.3. neprodleně nám oznámíte výskyt jakéhokoli úpadku nebo platební neschopnosti nebo jiné podobné události;

19.1.4. zavazujete se:

a. dodržovat všechny platné zákony v souvislosti se smlouvou a jakoukoli transakcí, pokud se na Vás vztahují; a

b. podniknout veškeré přiměřené kroky k dodržení všech platných zákonů v souvislosti se smlouvou a každou transakcí, pokud se na Vás tyto platné zákony nevztahují, ale Vaše spolupráce je nutná, abyste nám pomohli splnit naše povinnosti;

19.1.5. nebudete zasílat objednávky ani jinak jednat tak, abyste vytvořili falešný dojem o poptávce po produktu nebo jeho hodnotě, ani nebudete zasílat objednávky, o nichž se důvodně domníváte, že jsou v rozporu s platnými zákony nebo předpisy. Budete dodržovat standard chování, který lze rozumně očekávat od osob ve Vašem postavení, a neučiníte žádný krok, který by způsobil, že bychom nedodrželi standard chování, který lze rozumně očekávat od osob v našem postavení;

19.1.6. zavazujete se, že nás ani naše služby nebudete využívat k dosažení nezákonných cílů a nebudete vykonávat svá práva ve zlé víře nebo s cílem způsobit nám škodu, včetně manipulace s online nástroji, ani nebudete využívat naše podmínky nebo zásady jakýmkoli způsobem proti nám; a

19.1.7. na požádání nám poskytnete informace, které můžeme odůvodněně požadovat k prokázání skutečností uvedených v tomto článku.

20. Zachování důvěrných informací a ochrana údajů

20.1. Můžeme shromažďovat, používat a zveřejňovat osobní údaje o žijících identifikovatelných osobách (dále jen "fyzická osoba"), včetně osobních údajů, které nám můžete dobrovolně sdělit, a to jakýmkoli způsobem, abychom mohli:

20.1.1. plnit naše povinnosti podle smlouvy;

20.1.2. provádět naše každodenní obchodní činnosti a jednání s Vámi;

20.1.3. vypracovat statistickou analýzu navštívených stránek online nástroje;

20.1.4. monitorovat a analyzovat naše podnikání;

20.1.5. podílet se na prevenci kriminality, dodržování právních předpisů a nařízení;

20.1.6. uvádět na trh a vyvíjet další produkty a služby;

20.1.7. převést jakákoli naše práva nebo povinnosti vyplývající ze smlouvy; a

20.1.8. zpracovávat jakékoli osobní údaje pro jiné související účely.

20.2. Nebudeme získávat ani vyžadovat zveřejnění citlivých osobních údajů (jako je etnický původ, náboženské přesvědčení nebo zdravotní záznamy) o jednotlivcích, ale pokud se rozhodnete takové citlivé osobní údaje poskytnout, můžeme předpokládat, že tyto citlivé osobní údaje byly poskytnuty se souhlasem jednotlivce se zpracováním pro účely, pro které byly tyto osobní údaje poskytnuty, pokud nám písemně neoznámíte jinak.

20.3. Pokud se rozhodnete nezveřejnit citlivé osobní údaje o fyzické osobě, které jsme si vyžádali, je možné, že Vám nebudeme moci umožnit přístup k online nástroji.

24.0. Ani my, ani žádný z našich spolupracovníků nebo poskytovatelů služeb nezveřejníme žádné osobní údaje, které můžeme o jednotlivci shromáždit, třetím stranám s výjimkou:

20.4.1. v rozsahu, v jakém to od nás nebo od nich vyžadují platné právní předpisy;

20.4.2. v případech, kdy existuje povinnost zveřejnění;

20.4.3. pokud zveřejnění vyžadují naše oprávněné obchodní zájmy; nebo

20.4.4. na žádost nebo se souhlasem fyzické osoby nebo osob popsaných v bodě 20.5 níže.

20.5. My nebo naši společníci či poskytovatelé služeb můžeme zpřístupnit osobní údaje těm, kteří nám nebo našim společníkům či poskytovatelům služeb poskytují služby nebo jednají jako naši zástupci nebo zástupci našich společníků či poskytovatelů služeb, jakékoli osobě, na kterou my nebo naši společníci či naši poskytovatelé služeb převádíme nebo navrhujeme převést některá naše práva nebo povinnosti vyplývající ze smlouvy, a licencovaným úvěrovým referenčním agenturám nebo jiným organizacím, které nám nebo našim společníkům či našim poskytovatelům služeb a dalším osobám pomáhají při rozhodování o úvěrech a snižování výskytu podvodů, nebo v průběhu provádění kontroly totožnosti, prevence podvodů nebo kontroly úvěrů. Kromě toho můžeme sdílet osobní údaje o jednotlivci s našimi přidruženými společnostmi a poskytovateli služeb pro obchodní účely, jako je obsluha klientských účtů a informování klientů o nových produktech a službách, jak to povolují platné právní předpisy.

20.6. Fyzická osoba může mít podle platných zákonů o ochraně osobních údajů určitá práva na přístup k některým nebo všem osobním údajům, které o ní shromažďujeme a uchováváme, a to v okamžiku, kdy o to požádá, nebo na opravu nepřesných informací. Pokud si jednotlivec přeje tato práva uplatnit (výhradně na vlastní náklady), měl by nás písemně kontaktovat a může být požádán o poskytnutí dalších informací, které nám pomohou takovou žádost vyřídit.

20.7. My nebo naši spolupracovníci či poskytovatelé služeb můžeme předávat údaje, včetně osobních údajů, do jiných zemí, včetně zemí mimo Evropský hospodářský prostor, které nemusí mít zákony na ochranu údajů, a to za jakýmkoli účelem popsaným v tomto bodě 20. Přijetím smlouvy souhlasíte s takovým předáváním údajů jménem jednotlivých osob.

20.8. My, naši spolupracovníci nebo poskytovatel služeb můžeme nahrávat nebo monitorovat telefonické hovory mezi Vámi a námi, našimi spolupracovníky nebo poskytovatelem služeb z důvodu bezpečnosti, dodržování zákonů, školení a udržování a zlepšování kvality našich služeb. Takové telefonické rozhovory můžeme použít jako důkaz v případě jakéhokoli sporu mezi námi.

20.9. Soubory cookie nebo zařízení pro sledování IP adresy můžeme v online zařízení používat ke správě online zařízení, k ukládání hesel a uživatelských jmen, ke sledování návštěv stránek online nástroje při této a jiných příležitostech z Vašeho terminálu, k přizpůsobení služby online zařízení Vašim potřebám a ke sledování a usnadnění procházení online nástroje. Soubor cookie je část dat uložená na Vašem pevném disku, která obsahuje informace o Vás týkající se používání online nástroje. IP adresy mohou být spojeny s Vašimi osobními údaji a sledováním těchto adres bychom tyto osobní údaje získávali. Přístup k online nástroji je podmíněn Vaším souhlasem se všemi soubory cookie a zařízeními pro sledování IP adres popsanými v tomto bodě a pro účely v něm vysvětlené. Přijetím smlouvy potvrzujete, že rozumíte široké povaze souborů cookie a zařízení pro sledování IP adres a účelům, pro které je budeme používat. Další informace naleznete v našich zásadách používání souborů cookie (které jsou k dispozici v online nástroji).

20.10. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškeré služby poskytované prostřednictvím online nástroje zahrnují přenosy přes internet, a že tyto přenosy proto podléhají rizikům spojeným s internetem. Přestože uznáváme naši odpovědnost za přijetí přiměřených bezpečnostních opatření, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že stejně jako v případě jakékoli sítě můžete být vystaveni riziku neautorizovaných programů přenášených třetími stranami, elektronického vniknutí a/nebo nedosažení informací a dat na místo určení a/nebo chybného přijetí či přesměrování takových informací. Přestože jsou naše funkce ochrany soukromí a zabezpečení, které nabízíme my, naši spolupracovníci a naši poskytovatelé služeb, navrženy tak, aby tato rizika snižovaly, nemůžeme zaručit jejich eliminaci. Berete proto na vědomí, že u žádného přenosu prostřednictvím online nástroje není zaručena důvěrnost a že vůči Vám neneseme odpovědnost za jakékoli porušení důvěrnosti, které by v důsledku takové události vzniklo.

20.11. Veškeré dotazy týkající se používání důvěrných nebo osobních údajů z naší strany je třeba směřovat na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

21. Nedodržení závazků a započtení

21.1 Následující skutečnosti se považují za případy neplnění, pokud kdykoli:

21.1.1. nesplníte úplně a okamžitě jakoukoli povinnost provést nám jakoukoli platbu nebo uzavřít jakoukoli otevřenou pozici v den splatnosti nebo na náš požadavek;

21.1.2. nesplníte jakýkoli jiný závazek vůči nám podle smlouvy nebo v souvislosti s jakoukoli transakcí nebo se dopustíte porušení jakýchkoli jiných povinností podle smlouvy;

21.1.3. jakékoli Vaše prohlášení nebo záruka byla nebo se stala nebo by následně, pokud by se kdykoli opakovala, byla nesprávná;

21.1.4. pokud se domníváme, že jste zneužili ochranu, která Vám byla poskytnuta podle bodu 4.12 výše, k naší škodě, což bez omezení zahrnuje situaci, kdy klient jedná ve zlé víře tím, že sleduje strategii, podle níž by klient měl prospěch z této ochrany, zatímco u nás drží jiné pozice, které Vám přinášejí prospěch v případě, že ochrana je nebo by mohla být spuštěna;

21.1.5. považujeme za nutné nebo žádoucí zabránit tomu, co považujeme za porušení nebo by mohlo být porušením výše uvedeného bodu 5.14.1 z Vaší strany;

21.1.6. (pokud jste právnickou osobou) zahájíte dobrovolné řízení (nebo je proti Vám zahájeno nedobrovolné řízení) nebo jiné řízení, které usiluje o likvidaci, reorganizaci, vyrovnání nebo smír, zmrazení nebo moratorium nebo jiné podobné úlevy ve vztahu k Vám nebo Vašim dluhům v rámci jakéhokoli konkurzu, insolvenčního, regulačního, dozorčího nebo podobného zákona (včetně jakéhokoli zákona o obchodních společnostech nebo jiného zákona, který se na Vás může vztahovat, pokud jste v platební neschopnosti), nebo usilující o jmenování správce, správce konkurzní podstaty, likvidátora, konzervátora, správce, opatrovníka nebo jiného podobného úředníka pro Vás nebo pro jakoukoli podstatnou část Vašeho majetku; nebo pokud podniknete jakékoli korporátní kroky k povolení výše uvedeného; a v případě reorganizace, uspořádání nebo vyrovnání s těmito návrhy nesouhlasíme;

21.1.7. (pokud jste právnickou osobou) jste zrušeni, nebo pokud je Vaše způsobilost k právním úkonům nebo existence závislá na zápisu ve formálním rejstříku, je tento zápis zrušen nebo ukončen, nebo je zahájeno jakékoli řízení, jehož cílem je Vaše zrušení, vyškrtnutí z takového rejstříku nebo ukončení takového zápisu;

21.1.8. (pokud jste fyzická osoba) zemřete (nebo pokud jste spolumajitelé účtu, pokud některý z vás), stanete se nepříčetnými, nejste schopni splácet své dluhy ve lhůtě splatnosti nebo jste v úpadku či platební neschopnosti, jak jsou definovány v jakémkoli zákoně o úpadku nebo platební neschopnosti, který se na Vás vztahuje; nebo jakýkoli Váš dluh není uhrazen v den splatnosti nebo se kdykoli stane splatným na základě smluv nebo listin, které takový dluh dokládají, dříve, než by jinak byl splatný, nebo je zahájeno jakékoli řízení, žaloba nebo jiné řízení nebo je podniknuto jakékoli opatření k provedení exekuce, zabavení nebo obstavení nebo obstavení celého Vašeho majetku nebo jeho části (hmotného i nehmotného), nebo se jej zmocní nějaký zástavní věřitel; nebo

Pokud důvodně předpokládáme, že může nastat některý z výše uvedených případů, můžeme uplatnit svá práva podle článku 21.2, s výjimkou případů, kdy nastane případ porušení uvedený v článku 21.1.6 nebo 21.1.8 (dále jen "případ porušení v případě úpadku"); v takovém případě se použijí ustanovení článku 21.3.

S výhradou ustanovení 21.3 můžeme kdykoli po výskytu případu neplnění povinností zrušit všechny nevyřízené příkazy, ukončit naše služby a zlikvidovat všechny nebo některé Vaše otevřené pozice (dále jen "datum likvidace").

21.3. Pokud dojde k případu porušení povinností v případě úpadku, má se za to, že jsme uplatnili svá práva podle článku 21.2 bezprostředně před okamžikem vzniku případu porušení povinností v případě úpadku.

21.4. K datu likvidace a po něm uzavřeme (k datu likvidace nebo co nejdříve po něm) všechny Vaše otevřené pozice a použijeme všechny námi držené peněžní prostředky na náklady spojené s tímto uzavřením.

21.5. Pokud v důsledku námi provedených opatření podle bodu 21.4 bude na Vašem účtu zůstatek, vyplatíme Vám peníze na Vámi určený účet, jakmile to bude možné. Pokud na Vašem účtu nebude dostatek peněz na pokrytí námi provedených úkonů podle bodu 21.4, rozdíl mezi částkou na Vašem účtu a náklady na uzavření Vašich otevřených pozic nám bude okamžitě vyplacen.

21.6. Naše práva podle tohoto článku 21 doplňují, neomezují ani nevylučují jakákoli jiná práva, která můžeme mít podle smlouvy nebo jinak, ať už na základě dohody nebo zákona. Zejména a aniž by byla dotčena ustanovení bodů 21.2 až 21.5 (včetně), jsme zmocněni a oprávněni, aniž bychom Vás o tom informovali a podle našeho uvážení, podniknout takové kroky k ochraně našeho vlastního postavení, včetně, ale nikoli výlučně, jednoho nebo více z následujících kroků (ať už zcela nebo zčásti):

21.6.1. zrušit všechny nebo některé neprovedené objednávky;

21.6.2. uzavřít, provést, zrušit nebo případně opustit jakoukoli z Vašich otevřených pozic nebo vstoupit do kompenzačních pozic;

21.6.3. slučovat účty, provádět zápočty mezi účty nebo převádět jednu měnu na jakoukoli jinou měnu (pro vyloučení pochybností, můžeme tak učinit, pokud došlo k případu neplnění nebo pokud je na jednom nebo více Vašich účtech schodek a na jednom nebo více jiných účtech přebytek); nebo

21.6.4. uspokojit jakýkoli Váš závazek, který vůči nám máte, ať už přímo nebo prostřednictvím záruky či ručení, z Vašich peněžních prostředků, které máme v úschově nebo pod naší kontrolou.

22. Práva duševního vlastnictví

22.1. Online nástroj může obsahovat data, texty, obrázky, software, multimediální materiály a další obsah třetích stran (dále jen "obsah třetích stran") a odkazy na pojem "online nástroj" zahrnují veškeré materiály, obsah a služby, které jsou v online nástroji k dispozici, ať už jsou zobrazeny na obrazovce nebo staženy do jiného počítače, mimo jiné včetně obsahu třetích stran.

22.2. Online nástroj je chráněn autorskými právy, právy k databázím a dalšími právy duševního vlastnictví. Berete na vědomí, že my a/nebo třetí strany si ponecháváme veškerá práva, vlastnická práva a zájmy k online nástroji. Používání online nástroje nezakládá žádná vlastnická práva k online nástroji.

22.3. Pokud není výslovně písemně dohodnuto jinak nebo v rozsahu pro Vás nezbytném pro zobrazení online nástroje v souladu se smlouvou, nesmíte:

22.3.1. kopírovat online zařízení jako celek nebo jeho část (s výjimkou vytváření záložních kopií výhradně pro účely obnovy po havárii);

22.3.2. zobrazovat, reprodukovat, vytvářet odvozená díla, přenášet, prodávat, distribuovat, pronajímat, poskytovat sublicence, dočasně sdílet, půjčovat nebo převádět nebo jakýmkoli způsobem využívat online nástroj jako celek nebo jeho část;

22.3.3. začlenit online nástroj do jiných produktů;

22.3.4. používat online nástroj v jakékoli dohodě o sdílení souborů;

22.3.5. vytvářet vložené odkazy z jakéhokoli softwarového programu na online nástroj;

22.3.6 odstraňovat nebo zakrývat jakákoli naše upozornění na autorská práva nebo upozornění našich spolupracovníků;

22.3.7. používat jakékoli naše ochranné známky, značky služeb, názvy domén, loga nebo jiné identifikační znaky nebo znaky našich dodavatelů třetích stran; nebo

22.3.8. s výjimkou zákonem povoleného rozsahu zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat nebo přistupovat ke zdrojovému kódu online nástroje.

23. Odkazy

Online nástroj může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nejsou řízeny námi ani žádným z našich přidružených subjektů a obsahují materiál vytvořený nezávislými třetími stranami. Vlastníci těchto odkazovaných webových stránek s námi nemusí být v žádném obchodním ani jiném vztahu. Existence odkazu z online nástroje na jakoukoli webovou stránku třetí strany nepředstavuje doporučení nebo jiný souhlas s takovou webovou stránkou, jejím obsahem nebo jakýmkoli jejím poskytovatelem ze strany nás nebo našich přidružených společností nebo poskytovatelů služeb. Jakékoli názory nebo doporučení vyjádřené na webových stránkách třetích stran jsou názory nebo doporučeními příslušného poskytovatele a nejsou názory nebo doporučeními našimi ani žádného z našich společníků. My ani žádný z našich společníků nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah poskytovaný na jakýchkoli webových stránkách, na které lze přejít prostřednictvím odkazů na online nástroj.

24. Ukončení

24.1. Smlouvu můžete kdykoli vypovědět písemným oznámením, které nám zašlete, pokud nemáte žádnou otevřenou pozici (pozice) a nemáte vůči nám žádné nesplacené závazky. Poskytování našich služeb Vám můžeme kdykoli ukončit na základě písemné výpovědi, kterou Vám zašleme. Ukončení nemá vliv na žádné dříve uzavřené transakce a nejsou jím dotčena žádná vzniklá nebo nesplacená práva a povinnosti Vás ani nás.

24.2. Aniž by tím byla omezena obecnost výše uvedeného, můžeme smlouvu s okamžitou platností vypovědět, pokud nastane některá z následujících událostí:

a. Porušení některého z ustanovení smlouvy z Vaší strany.

b. Neochota nebo neschopnost poskytnout nám informace nebo dokumentaci, které jsou vyžadovány pro účely identifikace, nebo v případě, že informace nebo dokumentace, které nám poskytnete, jsou nepřesné, neúplné nebo zavádějící.

c. Při výskytu jakéhokoli případu porušení podle článku 21 smlouvy.

d. Pokud máme důvodné podezření, že jste nejednali v dobré víře, mimo jiné pokud zjistíme, že jste úmyslně nebo neúmyslně zneužili naše opatření na ochranu záporného zůstatku. To zahrnuje mimo jiné i to, že zajišťujete svou expozici pomocí více obchodních účtů, ať už pod svým stejným profilem nebo ve spojení s jiným klientem.

e. V případě Vašeho úmrtí nebo nezpůsobilosti (upozorňujeme, že v případě úmrtí jsou veškeré prostředky na Vašem účtu (účtech) součástí Vaší pozůstalosti).

f. Pokud se domníváme, že jste porušili nebo máte v úmyslu porušit platné zákony, mimo jiné včetně platných zákonů a předpisů proti praní špinavých peněz.

 g. Pokud se domníváme, že jste jednali v rozporu s našimi zásadami provádění objednávek nebo jinými našimi zásadami či postupy.

24.3. Ukončení nemá vliv na Vaše nebo naše nabytá práva, náhrady škody, stávající závazky nebo jiná smluvní ustanovení, která mají zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy.

24.4. Výpověď nemá vliv na dokončení transakcí zahájených předtím, než jsme obdrželi Vaše oznámení o výpovědi.

24.5. Po uplynutí výpovědní lhůty zrušíme všechny nevyřízené příkazy a uzavřeme všechny otevřené pozice, které držíte, za převažující tržní cenu (určenou námi). Kromě toho uhradíte veškeré poplatky a platby vzniklé do data ukončení smlouvy a veškeré další náklady, které nám (nebo třetí straně) nutně vzniknou v souvislosti s ukončením smlouvy, a veškeré ztráty nutně realizované při vypořádání nebo uzavření zbývajících transakcí a převodu Vašich finančních prostředků zpět k Vám.

ÚČINEK UKONČENÍ KLIENTSKÉHO SMLUVNÍHO VZTAHU

24.6. Po ukončení této smlouvy a/nebo jakékoli jiné smlouvy (smluv), která byla uzavřena mezi námi a Vámi, se všechny částky, které nám máte zaplatit, stávají okamžitě splatnými, včetně (ale ne výlučně): (a) všechny neuhrazené poplatky, odměny a provize; (b) veškeré náklady na obchodování vzniklé ukončením této Smlouvy; a (c) veškeré ztráty a náklady vzniklé při uzavírání jakékoli transakce nebo smlouvy nebo při vypořádání či uzavření neuhrazených závazků, které nám vznikly Vaším jménem.

24.7. Po ukončení smlouvy dokončíme všechny transakce a/nebo smlouvy, které již byly uzavřeny nebo jsou v realizaci, a tato smlouva nás i Vás nadále zavazuje ve vztahu k těmto transakcím a/nebo smlouvám. Jsme oprávněni odečíst všechny částky, které nám náleží, před tím, než na Vás převedeme jakýkoli kreditní zůstatek na jakémkoli účtu (účtech), a jsme oprávněni takové převedení odložit, dokud nebudou všechny transakce a/nebo smlouvy mezi Vámi a námi uzavřeny. Dále jsme oprávněni požadovat, abyste uhradili veškeré poplatky vzniklé při převodu Vašich investic.

24.8. Ukončení nemá vliv na dosud nevypořádaná práva a povinnosti (zejména, nikoliv však výlučně, na ustanovení o rozhodném právu) a transakce a/nebo smlouvy, které se nadále řídí touto smlouvou a konkrétními ustanoveními dohodnutými mezi Vámi a námi v souvislosti s těmito transakcemi a/nebo smlouvami, dokud nebudou všechny závazky zcela splněny.

24.9. V případě, že nás přímo či nepřímo zapojíte do jakéhokoli typu podvodu, vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení a aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva, která můžeme mít podle smlouvy a/nebo jakýchkoli jiných smluv mezi námi, včetně, ale nikoli výlučně, smlouvy, zrušit všechny předchozí.

24.10. V případě, že nás přímo či nepřímo zapojíte do jakéhokoli typu podvodu, vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení a aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva, která nám mohou podle těchto podmínek náležet, zrušit všechny předchozí transakce a/nebo smlouvy, které by ohrozily nebo mohly ohrozit naše zájmy a/nebo zájmy našich (jiných) klientů.

V PŘÍPADĚ ÚMRTÍ

24.11. V případě Vašeho úmrtí nám musí jakákoli osoba (osoby), která se vydává (vydávají) za Vašeho zákonného zástupce (zástupce) nebo pozůstalého spolumajitele účtu, poskytnout formální oznámení o Vašem úmrtí v pro nás přijatelné formě, mimo jiné včetně předložení originálu úmrtního listu ve fyzické podobě.

24.12. Po obdržení a přijetí Vašeho úmrtního listu budeme Vaše úmrtí považovat za případ neplnění povinností, který společnosti umožní uplatnit všechna její práva podle článku 21 těchto podmínek, mimo jiné včetně uzavření všech otevřených pozic na Vašem účtu; Smlouva bude nadále zavazovat Vaši pozůstalost, dokud nebude ukončena Vaším zákonným zástupcem nebo námi v souladu se smlouvou.

24.13. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že po Vašem úmrtí nejsme povinni převzít správu Vašeho účtu.

24.14. Bez ohledu na jakékoli ustanovení těchto podmínek můžeme v případě, že smlouva nebude ukončena do dvou let od data Vašeho úmrtí, podniknout kroky, které považujeme za vhodné k uzavření Vašeho účtu; Vaše pozůstalost nebo její zákonný(í) zástupce(i) ponese(ou) veškeré náklady spojené s podniknutím těchto kroků nebo s úvahami o jejich podniknutí, s výjimkou nákladů vzniklých v důsledku naší nedbalosti, úmyslného selhání nebo podvodu.

25. Oznámení

S výhradou ustanovení 7 a 8 lze oznámení a jakákoli jiná sdělení zasílat poštou nebo e-mailem na adresu, kterou my nebo vy můžeme čas od času písemně oznámit. Veškerá takto zaslaná sdělení se považují za předaná a přijatá, jakmile odesílatel odešle předplacený dopis nebo obdrží potvrzení o přijetí e-mailu.

26. Stížnosti

Stížnosti jsou vyřizovány podle našich zásad pro vyřizování stížností. Pokud máte jakoukoli stížnost na naše plnění podle smlouvy, měli byste ji směřovat na adresu compliance@admiralmarkets.com.cy, která prošetří povahu stížnosti a pokusí se ji vyřešit. Pokud máte obchodní spor, uveďte co nejvíce informací. Budeme požadovat číslo Vašeho účtu (přihlašovací jméno do online nástroje) a číslo tiketu jakéhokoli sporného pokynu nebo transakce, jakož i informace, které jsou uvedeny v postupu řešení stížností klientů, který naleznete na našich webových stránkách. Stížnosti fyzických a právnických osob vyřešíme do čtrnácti (14) pracovních dnů od přijetí stížnosti. Pokud se řešení zpozdí z důvodu komplikované povahy stížnosti nebo objasnění dalších okolností, budete o tom informováni formou, kterou lze reprodukovat v písemné podobě, s uvedením nové lhůty pro reakci na stížnost. Do čtyř (4) měsíců od data konečné odpovědi můžete stížnost rovněž postoupit finančnímu ombudsmanovi Kyperské republiky. Postup finančního ombudsmana při vyřizování stížností je k dispozici na internetových stránkách finančního ombudsmana: http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/index_en/index_en?OpenDocument.

27. Obecné

27.1. Poskytování našich služeb Vám podléhá všem platným zákonům. Pokud dojde k rozporu mezi touto smlouvou a platnými zákony, mají přednost tyto zákony. Nejsme povinni dělat nic, co by porušovalo platné zákony, ani se zdržet něčeho, co by porušovalo platné zákony, a můžeme dělat vše, co považujeme za nezbytné k jejich dodržení.

27.2. Nevypořádaná práva a povinnosti (zejména v souvislosti s ustanoveními 16, 21, 27 a 28) a transakce přetrvávají i po ukončení smlouvy a nadále se řídí jejími ustanoveními a jednotlivými ustanoveními, která jsme si v souvislosti s těmito transakcemi sjednali, dokud nebudou všechny závazky zcela splněny.

27.3. Pokud soud nebo správní orgán příslušné jurisdikce shledá některé z ustanovení smlouvy neplatným nebo nevymahatelným, nemá tato neplatnost nebo nevymahatelnost vliv na ostatní ustanovení smlouvy, která zůstávají v platnosti.

27.4. Pokud nebudeme trvat na striktním dodržování jakéhokoli ustanovení smlouvy (ať dlouhodobě nebo nikoli), nepředstavuje to ani se to nepovažuje za vzdání se jakýchkoli našich práv nebo opravných prostředků. Práva a opravné prostředky, které nám byly uděleny na základě smlouvy, jsou kumulativní a uplatnění nebo vzdání se kterékoli jejich části nevylučuje ani nebrání uplatnění jakýchkoli dalších práv a opravných prostředků.

27.5. Žádná žaloba, bez ohledu na formu, vyplývající ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, nebo jinak existující mezi stranami, nesmí být stranou podána později než dva roky po zjištění důvodu žaloby. Odhalení žaloby musí být oznámeno do dvou let od ukončení smlouvy.

27.6. Pouze strany, které mají výslovná práva podle této smlouvy, mohou vymáhat jakoukoli podmínku této smlouvy a těžit z ní.

27.7. Jsme kryti Kyperským fondem pro odškodnění investorů (Cypriot Investor Compensation Fund, dále jen "ICF"). V případě, že nebudeme schopni dostát svým závazkům v souvislosti s investičními obchody, můžete mít v případě, že uplatníte platný nárok, nárok na odškodnění od ICF v souvislosti s investicemi, které pro Vás zprostředkujeme nebo s nimiž obchodujeme. To závisí na typu obchodu a okolnostech nároku. Pokud neuspějeme, může Vám ICF vrátit až 20 000 EUR nebo částku, která může být průběžně aktualizována. Více informací o ICF naleznete na https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/.

28.Rozhodné právo a jurisdikce

28.1. Tato dohoda se řídí a bude vykládána v souladu s právem Kyperské republiky. Každá ze stran dohody se neodvolatelně podřizuje výlučné pravomoci kyperských soudů k řešení jakýchkoli žalob, řízení nebo jiných postupů souvisejících s dohodou (dále jen "řízení"). Žádné ustanovení smlouvy nám nebrání v tom, abychom proti Vám zahájili řízení v jakékoli jurisdikci.

28.2. Každá strana neodvolatelně souhlasí s tím, že se vzdává jakékoli námitky, kterou by mohla vznést proti určení místa konání jakéhokoli řízení zahájeného u kyperských soudů, a souhlasí s tím, že nebude tvrdit, že takové řízení bylo zahájeno u nepříslušného soudu, nebo že takový soud není příslušný.

PŘÍLOHA 1

Hodnocení a kategorizace klientů

1. Posouzení vhodnosti:

1.1. Klientovi neposkytneme žádné investiční a doplňkové služby, pokud nezískáme všechny potřebné informace týkající se znalostí a zkušeností klienta nebo potenciálního klienta v oblasti investic, jeho finanční situace a jeho investičních cílů.

Zajistíme, aby informace týkající se znalostí a zkušeností klienta nebo potenciálního klienta v oblasti investic v rozsahu odpovídajícím povaze klienta, povaze a rozsahu poskytované služby a předpokládanému typu produktu nebo transakce, včetně jejich složitosti a souvisejících rizik, zahrnovaly následující informace:

a. typ služby, transakce a finančního nástroje, se kterým je klient obeznámen.

b. povahu, objem a četnost klientových transakcí s finančními nástroji a dobu, po kterou byly prováděny.

c. úroveň vzdělání a povolání nebo příslušné dřívější povolání klienta nebo potenciálního klienta.

Od klientů nebo potenciálních klientů budeme požadovat, aby nám poskytli informace potřebné pro účely posouzení vhodnosti, a budeme oprávněni se na informace poskytnuté klienty nebo potenciálními klienty spolehnout, ledaže bychom se dozvěděli nebo si měli být vědomi, že informace jsou zjevně zastaralé, nepřesné nebo neúplné.

Kromě toho při nabízení jiných investičních služeb, než je správa portfolia, pokaždé zjišťujeme, zda má klient potřebné zkušenosti a znalosti, aby porozuměl rizikům spojeným s nabízeným nebo požadovaným produktem nebo investiční službou.

Pro tyto účely jsme oprávněni předpokládat, že profesionální zákazník má potřebné zkušenosti a znalosti, aby porozuměl rizikům spojeným s těmi konkrétními investičními službami nebo transakcemi nebo typy transakcí nebo produktů, pro které je klasifikován jako profesionální zákazník.

1.2. Výjimky z posouzení vhodnosti

Pokud poskytujeme investiční služby, které spočívají pouze v provádění nebo přijímání a předávání pokynů zákazníků s doplňkovými službami nebo bez nich, s výjimkou "Poskytování úvěrů nebo půjček investorovi, aby mohl provést transakci s jedním nebo více finančními nástroji", kdy se na transakci podílí podnik poskytující úvěr nebo půjčku" (dále jen "úvěry nebo půjčky"), které úvěry nebo půjčky nezahrnují stávající úvěrové limity úvěrů, běžných účtů a kontokorentních úvěrů klientů, Vám můžeme tyto investiční služby poskytnout bez provedení posouzení vhodnosti, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

a. služby se týkají některého z následujících finančních nástrojů:

(I) akcie přijaté k obchodování na regulovaném trhu nebo na rovnocenném trhu třetí země nebo v systému MTF, pokud se jedná o akcie společností, s výjimkou akcií subjektů kolektivního investování, které nejsou SKIPCP, a akcií, které obsahují derivát;

(ii) dluhopisy nebo jiné formy sekuritizovaného dluhu přijaté k obchodování na regulovaném trhu nebo na rovnocenném trhu třetí země nebo v systému MTF, s výjimkou těch, které obsahují derivát nebo mají strukturu, která klientovi ztěžuje pochopení souvisejícího rizika;

(iii) nástroje peněžního trhu, s výjimkou těch, které obsahují derivát nebo mají strukturu, která klientovi ztěžuje pochopení souvisejícího rizika;

(iv) akcie nebo podílové jednotky SKIPCP, s výjimkou strukturovaných SKIPCP uvedených v čl. 36 odst. 1 druhém pododstavci nařízení (EU) č. 583/2010;

(v) strukturované vklady, s výjimkou těch, které obsahují strukturu, jež klientovi ztěžuje pochopení rizika návratnosti nebo nákladů na odstoupení od produktu před uplynutím doby splatnosti;

(vi) ostatní nekomplexní finanční nástroje pro účely tohoto pododdílu.

Pro účely tohoto odstavce se trh třetí země považuje za rovnocenný regulovanému trhu, pokud jsou splněny požadavky a postup podle čl. 4 odst. 4 směrnice 2014/65/EU.

b. služba je poskytována z podnětu klienta nebo potenciálního klienta;

c. klient nebo potenciální klient byl jasně informován o tom, že při poskytování této služby nejsme povinni posuzovat vhodnost poskytovaného nebo nabízeného finančního nástroje nebo služby, a že proto nepožívá odpovídající ochrany podle příslušných pravidel chování v obchodním styku.

d. Dodržujeme povinnosti týkající se střetu zájmů, jak je stanoveno v § 24 "zákona, který stanoví poskytování investičních služeb, výkon investičních činností, provozování regulovaných trhů a další související záležitosti (L.87(I)/2017)".

1.3. Způsobilé protistrany

V případě, že budeme uzavírat transakce se způsobilými protistranami, nebudeme povinni dodržovat ustanovení přílohy 1 těchto podmínek, s výjimkou případů, kdy:

a. Způsobilé protistraně poskytneme odpovídající zprávy o poskytnuté službě na trvalém nosiči. Tyto zprávy budou zahrnovat pravidelná sdělení způsobilé protistraně s přihlédnutím k druhu a složitosti příslušných finančních nástrojů a k povaze služby poskytované způsobilé protistraně a budou případně zahrnovat náklady spojené s transakcemi a službami prováděnými jménem způsobilé protistrany.

b. Pokud zajišťujeme správu portfolia nebo jsme oprávněnou protistranu informovali, že budeme provádět pravidelné hodnocení vhodnosti, musí pravidelná zpráva obsahovat aktualizované prohlášení o tom, jak investice splňuje preference oprávněné protistrany, cíle a další charakteristiky neprofesionálního klienta.

2. Posouzení vhodnosti

Od klientů nebo potenciálních klientů získáme takové informace, které jsou nezbytné k tomu, abychom porozuměli podstatným skutečnostem o klientovi a abychom měli přiměřený důvod se domnívat, s přihlédnutím k povaze a rozsahu poskytovaných služeb, že konkrétní transakce, která má být uzavřena v rámci poskytování služby správy portfolia, splňuje následující kritéria:

a. splňuje investiční cíle daného klienta.

b. je taková, že klient je finančně schopen nést veškerá související investiční rizika v souladu se svými investičními cíli.

c. je taková, že klient má potřebné zkušenosti a znalosti, aby porozuměl rizikům spojeným s transakcí nebo se správou klientova portfolia.

Pokud poskytujeme investiční službu profesionálnímu zákazníkovi, jsme oprávněni předpokládat, že ve vztahu k produktům, transakcím a službám, pro které bude takto klasifikován, má zákazník potřebnou úroveň zkušeností a znalostí pro účely bodu 2 písm. c) výše.

Informace o finanční situaci klienta nebo potenciálního klienta zahrnují v případě potřeby informace o zdroji a rozsahu jeho pravidelných příjmů, o jeho majetku, včetně likvidních aktiv, investic a nemovitostí, jakož i informace o jeho pravidelných finančních závazcích.

Informace o investičních cílech klienta nebo potenciálního klienta zahrnují, pokud je to relevantní, informace o době, po kterou si klient přeje investici držet, o jeho preferencích, pokud jde o podstupování rizika, o jeho rizikovém profilu a o účelu investice.

Pokud při poskytování investiční služby správy portfolia nezískáme informace požadované v rámci přílohy 1 (podle potřeby), nebudeme zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi poskytovat žádné investiční služby ani doplňkové služby.

3. Klasifikace klienta

Vaše klasifikace klienta může být kdykoli na základě oznámení z naší strany změněna.

Níže přikládáme zkrácené shrnutí požadavků týkajících se kategorizace profesionálních klientů a způsobilých protistran. Neprofesionální klienti jsou klienti, kteří nejsou profesionálními klienty ani způsobilými protistranami.

Mezi profesionální klienty lze zařadit tyto osoby:

1. Subjekty, které musí mít povolení nebo být regulovány, aby mohly působit na finančních trzích. Níže uvedený seznam zahrnuje všechny oprávněné subjekty, které vykonávají činnosti charakteristické pro uvedené subjekty: subjekty, kterým bylo uděleno povolení členským státem na základě směrnice Evropské unie, subjekty, kterým bylo uděleno povolení nebo které jsou regulovány členským státem bez odkazu na směrnici, a subjekty, kterým bylo uděleno povolení nebo které jsou regulovány třetí zemí:

a. Úvěrové instituce

b. Investiční podniky;

c. Ostatní oprávněné nebo regulované finanční instituce;

d. Pojišťovací společnosti;

e. Systémy kolektivního investování a správcovské společnosti těchto systémů;

f. Penzijní fondy a správcovské společnosti těchto fondů;

g. Dealeři komodit a komoditních derivátů;

h. Lokální společnosti;

I. Ostatní institucionální investoři;

2. Velké podniky, které splňují dva z následujících požadavků na velikost podniku:

 • bilanční suma: 20 000 000 EUR
 • čistý obrat: 40 000 000 EUR
 • vlastní prostředky: 2 000 000 EUR

3. Národní a regionální vlády, včetně veřejných orgánů, které spravují veřejný dluh na národní nebo regionální úrovni, centrální banky, mezinárodní a nadnárodní instituce, jako je Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Evropská centrální banka, Evropská investiční banka a další podobné mezinárodní organizace.

4. Ostatní institucionální investoři, jejichž hlavní činností je investování do finančních nástrojů, včetně subjektů zabývajících se sekuritizací aktiv nebo jinými finančními transakcemi.

Klienti se mohou rozhodnout, že budou považováni za profesionální klienty, pokud splňují určité kvantitativní a kvalitativní testy. Na vyžádání Vám poskytneme veškeré podrobnosti o těchto kritériích.

Mezi způsobilé protistrany lze zařadit následující osoby:

 • subjekty, které mají povolení nebo jsou regulovány jako investiční podniky;
 • úvěrové instituce;
 • pojišťovny;
 • fondy SKIPCP nebo jejich správcovské společnosti;
 • penzijní fondy a jejich správcovské společnosti;
 • jiné finanční instituce povolené členským státem nebo regulované podle kyperského práva nebo práva Evropské unie.
 • národní vlády a jejich příslušné úřady včetně veřejných orgánů, které se zabývají veřejným dluhem na národní úrovni, centrální banky, kyperská centrální banka a nadnárodní organizace.

Jak je uvedeno výše, neprofesionální klient může požádat o přeřazení do kategorie profesionálních klientů, pokud má podle svého vlastního názoru dostatečné zkušenosti, znalosti a odbornost, aby mohl činit nezávislá investiční rozhodnutí a přiměřeně posoudit související rizika. Posouzení žádosti provádíme na základě informací, které nám klient poskytl ohledně zkušeností s obchodováním, odborných zkušeností nebo finančních aktiv. Nesledujeme, zda poskytnuté informace zůstávají pravdivé nebo zda finanční situace zůstává stejná. Každý klient musí převzít výhradní odpovědnost za to, že nám poskytne aktuální informace, které mohou ovlivnit naše posouzení kategorizace jako neprofesionálního klienta.

Některá práva vztahující se na neprofesionální klienty (včetně práv vyplývajících ze zákona) se nebudou vztahovat na profesionální klienty nebo způsobilé protistrany.

Způsobilá protistrana může požádat, aby s ní bylo zacházeno jako s profesionálním nebo neprofesionálním zákazníkem, a to buď obecně, nebo s ohledem na konkrétní investiční službu nebo transakci a/nebo finanční nástroj.

Kromě toho může profesionální klient požádat, aby s ním bylo zacházeno jako s neprofesionálním klientem, a to buď obecně, nebo v souvislosti s konkrétní investiční službou nebo transakcí a/nebo finančním nástrojem.

V příslušných případech klienty informujeme o právech, která ztratí, pokud s nimi bude zacházeno jako s profesionálním klientem nebo způsobilou protistranou, a můžeme požadovat, aby písemně potvrdili, že berou na vědomí a souhlasí se ztrátou těchto práv. Nebudeme povinni žádného klienta překategorizovat.

PŘÍLOHA 2

Prohlášení o rizicích při investování do cenných papírů

Cílem tohoto prohlášení o rizicích obchodování s cennými papíry je poskytnout Vám přehled základních (tj. orientačních, nikoliv vyčerpávajících) rizik obchodování s cennými papíry.

1. Tržní rizika

Tržní riziko je riziko poklesu hodnoty investic v důsledku ekonomického vývoje nebo jiných událostí, které ovlivňují celý trh. V důsledku tržního rizika můžete utrpět ztráty v důsledku celkového nepříznivého pohybu cen na trhu cenných papírů nebo v určitém jeho segmentu. Nepříznivý pohyb cen může být způsoben například špatnými ekonomickými ukazateli příslušného státu nebo odvětví ekonomiky, nestabilním ekonomickým prostředím nebo nestabilním trhem cenných papírů.

2. Riziko volatility

Riziko volatility je riziko změn hodnoty finančního produktu. Vysoká volatilita obecně znamená, že hodnota cenného papíru může během krátkého časového období projít dramatickým vzestupem a/nebo poklesem. Takto vysokou volatilitu lze očekávat spíše u nelikvidních nebo méně často obchodovaných cenných papírů než u likvidních nebo častěji obchodovaných cenných papírů. V důsledku volatility se může stát, že Vámi zadaný pokyn nebude proveden nebo bude proveden částečně v důsledku rychlých změn tržních cen. Volatilita může navíc způsobit cenovou nejistotu jakýchkoli Vámi zadaných tržních příkazů, protože cena, za kterou je příkaz proveden, se může podstatně lišit od poslední dostupné tržní ceny nebo se může následně výrazně změnit, což může vést ke skutečným nebo fiktivním ztrátám.

3. Riziko likvidity

Likviditou se rozumí schopnost účastníků trhu rychle nakoupit a/nebo prodat cenné papíry za konkurenční cenu a s minimálním cenovým rozdílem. Obecně se předpokládá, že čím větší počet příkazů je na trhu k dispozici, tím větší je likvidita. Likvidita je důležitá vzhledem k tomu, že při větší likviditě je pro Vás snazší rychle a s minimálním cenovým rozdílem nakoupit a/nebo prodat cenné papíry a v důsledku toho je pravděpodobnější, že za realizované obchody zaplatíte nebo obdržíte konkurenční cenu. Obecně lze očekávat nižší likviditu u málo obchodovaných nástrojů ve srovnání s likvidními nebo častěji obchodovanými nástroji. Za určitých tržních podmínek (např. v případě, že neexistují žádné nevypořádané příkazy ani na straně nákupu, ani na straně prodeje, nebo pokud je obchodování s cenným papírem z jakéhokoli důvodu zastaveno) pro Vás může být obtížné nebo nemožné likvidovat pozici na trhu za přiměřenou cenu.

4. Spekulativní obchodní riziko

Spekulativní transakce jsou uzavírány ve snaze profitovat z výkyvů tržní hodnoty cenných papírů, nikoliv ze základní hodnoty cenného papíru a/nebo podkladových atributů cenného papíru. Výsledkem spekulativního obchodování je nejistá míra zisku nebo ztráty. Téměř všechny investiční aktivity zahrnují do určité míry spekulativní rizika, protože investor neví, zda se investice ukáže jako zisková či nikoliv.

5. Riziko spojené s kolísáním cen na základě firemních oznámení

Podniková oznámení nebo jiné podstatné informace mohou ovlivnit cenu cenných papírů. Tato oznámení v kombinaci s relativně nižší likviditou cenného papíru mohou vést k výrazné volatilitě ceny.

6. Systémová rizika

Systémové riziko je možnost, že klient utrpí ztrátu v důsledku technických poruch v systémech depozitářů, uschovatelů, burz a jiných vypořádání transakcí s cennými papíry. Takové technické poruchy mohou mít za následek zpoždění provedení, odmítnutí transakcí, zpoždění vypořádání po transakci, falešné převody a další události. Přerušení a/nebo poruchy obchodování způsobené například pomalou rychlostí nebo dočasnou nedostupností internetového připojení mohou vést ke ztrátám klienta. Kromě toho může velkoobjemové obchodování způsobit zpoždění při provádění pokynů, neboť v obdobích volatility může být skutečnost, že účastníci trhu mohou průběžně měnit množství svých pokynů nebo zadávat nové/více pokynů, důvodem zpoždění při provádění pokynů nebo jejich odmítnutí.

7. Regulační/ právní rizika

Vládní nařízení, pravidla, předpisy, zákony a postupy, kterými se řídí obchodování na burze, jsou průběžně aktualizovány. Taková regulační opatření a změny v právním/regulačním ekosystému, mimo jiné včetně změn v daních/poplatcích, mohou změnit potenciální zisk z investice do cenných papírů. Kromě toho mohou být některé vládní politiky zaměřeny více na některá odvětví než na jiná, což může ovlivnit rizikový a výnosový profil investice.

8. Politické riziko

Politické riziko je riziko, že ve státě, kde byly cenné papíry registrovány nebo kde sídlí či je registrován emitent cenných papírů, do kterých Klient investoval, dojde k událostem, které ovlivní politickou nebo ekonomickou stabilitu či další vývoj státu nebo regionu, a v důsledku toho může hrozit, že klient částečně nebo zcela ztratí své investice v daném státě nebo regionu nebo utrpí značné ztráty z provedených investic. Mezi politická rizika patří např. radikální změny ekonomického a legislativního prostředí (např. znárodňovací procesy), krizové situace ve společnosti a vnitřní politice (např. občanské nepokoje) apod.

9. Riziko systému vypořádání

Riziko systému vypořádání je možnost, že (především) technické poruchy systémů a účtů nebo komunikačních kanálů registrů cenných papírů, burz, clearingových center a dalších institucí nebo jiné problémy mohou způsobit zrušení transakcí, zpoždění vypořádání po transakci, falešné převody a další události, které mohou vést ke ztrátám klienta.

10. Měnové riziko

Zisk nebo ztráta z transakcí s kontrakty denominovanými v cizí měně (ať už jsou obchodovány ve vlastní nebo jiné jurisdikci) budou ovlivněny kolísáním měnových kurzů v případech, kdy je třeba provést konverzi z měny, v níž je kontrakt denominován, do jiné měny.

11. Informační riziko

Informační riziko je riziko, že klient neučiní odůvodněné rozhodnutí nebo učiní špatné investiční rozhodnutí v důsledku obdržení neúplných a/nebo nepřesných a/nebo nedostatečných informací o cenných papírech nebo překážky/obtíže při získávání úplných, přesných a přiměřených informací o těchto cenných papírech. To může být způsobeno nespolehlivými zdroji, nesprávnou interpretací původně přesných informací nebo chybami v komunikaci.

Závěr:

Obchodování s cennými papíry není vhodné pro všechny investory a zahrnuje rizika, která mohou vést ke ztrátě investovaného kapitálu. Než se rozhodnete obchodovat, měli byste požádat o radu nezávislého finančního poradce s příslušnou licencí a ujistit se, že máte ochotu riskovat, příslušné zkušenosti a znalosti. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem ani zárukou budoucích výsledků a/nebo výnosů.

Prohlášení o riziku pro obchodování na základě marže nebo pákového efektu

OBCHODOVÁNÍ CFD NENÍ VHODNÉ PRO KAŽDÉHO, JE SPOJENO S VYSOKÝM RIZIKEM A MŮŽE VÉST KE ZTRÁTÁM PŘEVYŠUJÍCÍM POČÁTEČNÍ INVESTICI.

Účelem tohoto sdělení o rizicích je informovat Vás o některých rizicích spojených s obchodováním s CFD. Není záměrem, aby toto zveřejnění rizik obsahovalo úplný a kompletní popis všech rizik spojených s obchodováním s CFD. Měli byste se ujistit, že Vaše rozhodnutí využívat naše služby je učiněno na základě informací a že jste spokojeni s informacemi, které máte k dispozici. Pokud si nejste jisti nebo nerozumíte zejména obsahu tohoto zveřejnění rizik, vyhledejte prosím nezávislé finanční poradenství.

Před obchodováním s CFD si musíte být vědomi rizik, která jsou s tím spojena. Vysoká míra pákového efektu spojená s těmito typy investic znamená, že míra rizika je ve srovnání s jinými finančními produkty vyšší. Pákový efekt (neboli maržové obchodování) může působit proti Vám, výsledkem může být jak značná ztráta, tak i značný zisk.

Minulá výkonnost těchto typů investic nezaručuje budoucí výsledky. Musíte mít na paměti případné provize a daňové povinnosti, které Vám osobně vzniknou. Admiral Markets Cyprus Ltd nepřebírá žádnou odpovědnost za případné daně, které budete muset zaplatit z jakýchkoli zisků dosažených prostřednictvím našeho online nástroje.

Maržové obchodování je spojeno s vysokou mírou rizika a není vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit jak proti Vám, tak i pro Vás. Za sledování otevřených pozic nesete výhradní odpovědnost a měli byste je pečlivě sledovat.

Před obchodováním byste měli pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň finančních zkušeností a ochotu riskovat. Pokud si nejste jisti vhodností námi nabízených produktů, vyhledejte prosím nezávislé finanční poradenství. Vždy existuje vztah mezi vysokým výnosem a vysokým rizikem. Jakýkoli typ tržní nebo obchodní spekulace, který může přinést neobvykle vysoké výnosy, představuje také vysoké riziko pro kapitál. Rizikové by měly být pouze přebytečné finanční prostředky, pokud nejste schopni unést obchodní ztráty, neměli byste s CFD obchodovat.

Doporučujeme VŠEM KLIENTŮM, aby se seznámili s CFD, maržovými požadavky, obchodními nástroji, našimi obchodními platformami a finančními trhy obecně a využili náš bezplatný a bezrizikový demonstrační účet (demo účet). Podrobnosti naleznete na našich webových stránkách https://admiralmarkets.com/cz/?regulator=cysec.

1. Obecně o CFD

CFD jsou komplexní finanční produkty, které se zpravidla uzavírají pouze tehdy, když se klient rozhodne uzavřít stávající otevřenou pozici, a proto zpravidla nemají stanovené datum splatnosti. (To se může změnit v závislosti na podmínkách podkladové třídy aktiv a/nebo produktu).

CFD lze přirovnat k futures kontraktům, které lze uzavřít na určité zahraniční měny, indexy, drahé kovy, ropu, komodity nebo finanční nástroje. Na rozdíl od ostatních futures kontraktů však mohou být CFD vypořádány pouze v hotovosti. Transakce s CFD mohou mít také podmíněný závazek a měli byste si být vědomi důsledků, které z toho vyplývají, jak je uvedeno níže. Všechny naše CFD jsou syntetické kontrakty, což znamená, že klienti nemají žádný nárok na podkladový nástroj nebo předmět nebo práva, která jsou s nimi spojena, pokud to není v CFD výslovně uvedeno. To zahrnuje i to, že nemají žádné právo na podkladové referenční akcie nebo s nimi spojená hlasovací práva.

2. Zahraniční trhy

CFD týkající se zahraničních trhů s sebou nesou jiná rizika než domácí trhy klienta. V některých případech jsou rizika vyšší. Potenciál zisku nebo ztráty z transakcí týkajících se zahraničních trhů bude ovlivněn kolísáním směnných kurzů. Taková zvýšená rizika zahrnují rizika politických nebo ekonomických politických poplatků v zahraniční jurisdikci, které mohou podstatně a trvale změnit podmínky, poměry, obchodovatelnost nebo cenu zahraniční měny.

3. Příkazy nebo strategie ke snížení rizika

Zadávání určitých příkazů (např. příkazů typu "stop loss" nebo "stop limits"), které mají omezit ztráty na určitou výši, nemusí vždy fungovat, protože tržní podmínky nebo technologická omezení mohou znemožnit provedení takových příkazů za požadované ceny nebo úplně. Pokud klient obchoduje s využitím takových příkazů nebo strategie, musí toto riziko přijmout.

4. Finanční páka

CFD jsou spojeny s vysokou mírou rizika. Zajištění a pákový efekt, který je možné získat při obchodování s CFD, znamená, že k zahájení obchodování s námi stačí pouze malý vklad (marže), ačkoli tento malý vklad může vést k velkým ztrátám nebo velkým ziskům. Transakce s vysokým pákovým efektem podléhají výrazným změnám hodnoty v důsledku relativně malých změn hodnoty nebo úrovně podkladového nástroje nebo věci, na které je založena cena CFD.

5. Transakce s podmíněnými závazky

CFD jsou transakce s pákovým efektem nebo marží, které vyžadují provedení řady plateb proti hodnotě kontraktu, místo okamžité úhrady celé hodnoty kontraktu. Můžete utrpět úplnou ztrátu marže, kterou jste u nás složili za účelem vytvoření nebo udržení pozice. Vaše otevřené pozice průběžně přehodnocujeme během každého pracovního dne a jakýkoli zisk nebo ztráta se okamžitě projeví na Vašem účtu a ztráta může vést k tomu, že budete vyzváni, abyste v krátké době zaplatili značnou dodatečnou marži na udržení Vašich otevřených pozic. Můžeme kdykoli změnit sazby marže a/nebo pomyslné obchodní požadavky (včetně víkendů/bankovních svátků nebo abnormálních tržních podmínek), což může mít za následek i změnu marže, kterou jste povinni udržovat. Pokud nebudete na svém účtu vždy udržovat dostatečnou marži a/nebo neposkytnete tyto dodatečné prostředky v požadovaném termínu, mohou být Vaše otevřené pozice uzavřeny se ztrátou a Vy můžete nést odpovědnost za případný vzniklý deficit.

6. Mimoburzovní transakce (OTC)

Při obchodování s CFD neobchodujete na regulovaném trhu nebo burze. Uzavíráte s námi přímo smlouvu týkající se podkladového finančního nástroje nebo věci, na které je založena cena CFD. Všechny otevřené pozice s námi musí být uzavřeny s námi a nemohou být uzavřeny s jinou stranou. To může ztížit uzavření pozice za cenu, která Vám vyhovuje, nebo úplně (například pokud se vyskytnou technické problémy s naším online nástrojem a ten nebude dostupný, nebo pokud se dostaneme do platební neschopnosti).

Obchodování s mimoburzovními finančními transakcemi Vás může vystavit větším rizikům než obchodování na regulovaném trhu, protože neexistuje trh, na kterém byste mohli uzavřít své otevřené pozice, a ceny a další podmínky jsou stanovovány námi s ohledem na případné právní/regulační požadavky. Mimoburzovní transakce mohou zvýšit riziko likvidity a přinést další významné rizikové faktory: může být například nemožné odhadnout hodnotu pozice vyplývající z mimoburzovní transakce nebo určit rizikovou expozici. Rovněž nákupní a prodejní ceny nemusí být námi kótovány, a i v případě, že jsou, může být obtížné stanovit spravedlivou cenu, zejména pokud je příslušná burza nebo trh s podkladovým aktivem uzavřen nebo pozastaven. Jste také vystaveni riziku našeho selhání; v nepravděpodobném případě, že k němu dojde, však můžete mít nárok na odškodnění z Fondu pro odškodnění investorů, a to až do maximální výše přípustné v daném okamžiku podle tohoto systému: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/.

7. Ceny

Ceny zveřejněné v našem online nástroji nemusí nutně odrážet širší trh. Vybereme ceny, které považujeme za vhodné pro stanovení maržových požadavků a při pravidelném označování pozic na Vašem účtu a uzavírání těchto pozic. Ačkoli očekáváme, že tyto ceny budou přiměřeně odpovídat cenám dostupným na tzv. mezibankovním trhu nebo v jakémkoli odpovídajícím obchodním místě či na jiném finančním trhu (dále jen "referenční trh"), ceny, které používáme, se mohou lišit od cen dostupných bankám a dalším účastníkům referenčního trhu. V důsledku toho můžeme při stanovování maržových požadavků a vybírání marže od Vás uplatňovat značnou volnost.

Vzhledem k tomu, že CFD jsou částečně spojeny s podkladovým aktivem (a jakýmkoli referenčním trhem), měli byste se ujistit, že jste si vědomi rizik spojených s podkladovým aktivem, včetně kolísání měny, volatility a gappingu (náhlý posun ceny, který může být způsoben mnoha faktory, mimo jiné ekonomickými událostmi, tržními oznámeními a obdobími, kdy se s podkladovým aktivem neobchoduje). Příkaz stop-loss není zaručený a nechrání Vás před tímto rizikem, protože není okamžitý a pouze spouští příkaz k uzavření pozice za nejbližší dostupnou cenu.

8. Sledování pozice

Je Vaší povinností neustále sledovat pozice, které jste otevřeli, a měli byste být vždy schopni tak učinit. Toto sdělení o rizicích je třeba číst ve spojení s hlavními obchodními podmínkami, jejichž součástí je toto sdělení o rizicích, a s jakýmikoli dalšími dokumenty dodanými nebo jinak zpřístupněnými v rámci našeho online nástroje.

9. Neočekávaná událost a víkendové riziko

Různé situace, vývoj, pozastavení, neočekávané přestávky v obchodních hodinách nebo události, které mohou nastat během víkendu/bankovního svátku (buď v Kyperské republice, nebo v jiné zemi), kdy se trh obvykle uzavírá pro obchodování, mohou způsobit, že se trh/podkladová třída aktiv znovu otevře za výrazně odlišnou cenu/úroveň, než za jakou trh/podkladová třída aktiv uzavřel v předchozí pracovní/obchodní den. V těchto časech, kdy jsou trhy obecně zavřené, nebudete moci používat online nástroj k zadávání nebo změně příkazů. Existuje značné riziko, že příkazy stop-loss ponechané k ochraně otevřených pozic držených v těchto časech budou provedeny na úrovních výrazně horších, než je jejich stanovená cena, a Vy přijímáte rizika, která jsou s těmito časy spojena.

10. Elektronické obchodování

Obchodování s mimoburzovními kontrakty prostřednictvím online systému se může lišit od obchodování v jiných elektronických obchodních systémech i od obchodování na konvenčním nebo otevřeném trhu. Budete vystaveni rizikům spojeným s elektronickým obchodním systémem, včetně selhání hardwaru a softwaru a výpadků systému, pokud jde o online nástroj, Vaše systémy a komunikační infrastrukturu (například internet), která online nástroj spojuje s Vámi.

11. Pozastavení obchodování

Za určitých podmínek může být obtížné nebo nemožné pozici zlikvidovat. K tomu může dojít například v době rychlého pohybu cen, kdy cena podkladového aktiva během jedné obchodní seance vzroste nebo klesne natolik, že je obchodování s podkladovým aktivem omezeno nebo pozastaveno. Pokud k tomu dojde, přijímáte veškerá související rizika. Měli byste si také uvědomit, že za určitých okolností můžeme být nuceni uzavřít pozice na základě pokynů regulačních orgánů nebo burzy, a proto neneseme odpovědnost za případné ztráty, které mohou vzniknout.

12. Provize

Před zahájením obchodování byste si měli zjistit podrobnosti o všech poplatcích a dalších platbách, které budete muset uhradit, jak je uvedeno v sazebníku, který je k dispozici v online nástroji.

13. Insolvence

Pokud se dostanete do platební neschopnosti nebo úpadku nebo nesplníte své závazky vůči nám, může to vést k likvidaci nebo uzavření Vašich pozic bez Vašeho souhlasu. V případě naší platební neschopnosti mohou být veškeré peníze, které u nás máte, pro Vás nedostupné.

14. Komunikace

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, které vzniknou v důsledku opožděné nebo nepřijaté komunikace mezi Vámi a námi.

15. Poradenství

Neposkytujeme investiční poradenství. Ačkoli můžeme provádět obecná hodnocení trhů, tato hodnocení nejsou individuálním investičním poradenstvím a nezohledňují Vaše individuální okolnosti. Jakékoli rozhodnutí o obchodování je pouze na Vás.

Posouzení vhodnosti pro obchodování s CFD provádíme na základě informací, které nám poskytnete ohledně Vašich obchodních zkušeností a Vašeho finančního majetku a příjmů. Nekontrolujeme za Vás, zda informace, které jste uvedli v řádně vyplněném formuláři žádosti nebo jinak, zůstávají pravdivé nebo zda Vaše finanční situace zůstává stejná. Musíte převzít výhradní odpovědnost za to, abychom byli informováni o všech relevantních informacích, které mohou ovlivnit naše posouzení vhodnosti obchodování s CFD pro Vás.

16. Podnikové akce: CFD na akcie

Vezměte prosím na vědomí, že zacházení, kterého se Vám dostane během podnikové akce, může být méně příznivé, než kdybyste vlastnili podkladový nástroj, protože změny, které provedeme, mohou být nutné provést reaktivně a nabýt účinnosti dříve, než to vyžaduje podniková akce. Čas, který máte na rozhodnutí, se proto může výrazně zkrátit; dostupné možnosti mohou být omezenější/méně výhodné a mohou být takové, že nebudete mít možnost pozici uzavřít. Vzhledem k tomu, že podnikové akce mohou být často oznámeny v extrémně krátkém čase, nemusíte mít možnost pozice uzavřít, abyste se vyhnuli negativním důsledkům, a může se stát, že budete muset poskytnout více prostředků na krytí marže ve velmi krátkém čase.

17. Dividendy a úpravy dividend u CFD

"Úprava dividendy" je úprava, která je použita, když akcie překročí datum ex-dividendy (včetně data ex-zvláštní dividendy) na základním akciovém trhu. V případě dlouhých pozic je úprava dividendy připsána na Váš účet. V případě krátkých pozic je úprava dividendy odepsána z Vašeho účtu.

a. Jak ovlivňují dividendy pozice v indexech nebo akciích?

Když podkladová akcie přejde na ex-dividendu (tj. vyplatí akcionářům dividendu), provedeme na Vašem účtu peněžní úpravu, aby Vaše pozice nebyla ovlivněna poklesem ceny, ke kterému dojde na trhu s touto akcií nebo indexem. Pokud máte dlouhou pozici, připíšeme ji na Váš účet. Pokud krátkou, odečteme ji z Vašeho účtu.

b. Co se stane, když se akcie nebo index přejde na ex-dividendu?

Když akcie přejde na ex-dividendu, hodnota akcie zpravidla klesne o stejnou částku, o jakou klesla dividenda. Protože akciový index se skládá z řady společností, pokles hodnoty akcií způsobí také pokles hodnoty indexu.

c. Proč provádíme úpravy

Když cena akcie nebo indexu po vyplacení dividendy klesne, ovlivní to Váš běžný zisk a ztrátu (P&L). Pokud jste v dlouhé pozici, znamená to, že přicházíte o potenciální zisk. Pokud jste v krátké pozici, znamená to, že Váš P&L je lepší, než by měl být.

Vzhledem k tomu, že pokles ceny je očekávaným pohybem na trhu, musíme provést úpravu tak, aby nebyl ovlivněn Váš P&L.

Výše dividendy se liší v závislosti na společnosti nebo indexu.

18. Copy Trading

Nabízíme službu Copy Trading. Při rozhodování o kopírování konkrétního obchodníka nebo obchodníků a/nebo sledování konkrétní strategie musíte zvážit celé své finanční plánování, investiční cíle a osobní a finanční situaci a musíte vzít v úvahu všechny své finanční závazky, ať už současné nebo budoucí, a chápete, že používání kopírování obchodů je vysoce spekulativní a že byste mohli utrpět značné ztráty přesahující částku použitou ke kopírování obchodníka nebo obchodníků. Rizika spojená s kopírováním obchodů zahrnují mimo jiné automatické provádění obchodů, kdy k otevření a uzavření obchodů dojde na Vašem účtu bez Vašeho manuálního zásahu. Další informace týkající se rizik spojených s copy tradingem naleznete v části "Prohlášení o rizicích copy tradingu" níže.

Prohlášení o rizicích Copy Tradingu

Admiral Markets Cyprus Ltd Vám poskytuje možnost komunikovat, sledovat a kopírovat jiné obchodníky pomocí informací a/nebo sociálních obchodních funkcí (včetně, ale nikoliv výlučně, "podrobných informací o účtu" a/nebo "historie obchodování" a/nebo "rizikových profilů" a/nebo "kopírování" a/nebo "sledování") poskytovaných a/nebo zpřístupněných na našich webových stránkách a/nebo aplikacích a/nebo obchodních platformách. Při využívání služeb kopírování obchodování souhlasíte s využíváním našich služeb správy portfolia.

Vzhledem k tomu, že obchodování s kopiemi je spojeno s různými riziky, doporučujeme Vám, abyste si před využitím funkcí copy tradingu společnosti Admiral Markets Cyprus Ltd pečlivě přečetli a zvážili následující rizika:

 • Automatické provádění obchodů, při kterém se obchody na Vašem účtu otevírají a uzavírají bez Vašeho ručního zásahu.
 • Služby správy portfolia společnosti Admiral Markets Cyprus Ltd jsou závislé na Vašem výhradním rozhodnutí kopírovat konkrétního obchodníka nebo obchodníky a/nebo sledovat konkrétní strategii. Při přijímání takových rozhodnutí tímto potvrzujete, že jste zvážili celé své finanční plánování, investiční cíle a osobní a finanční situaci a také jste vzali v úvahu všechny své finanční závazky, ať už současné nebo budoucí, a berete na vědomí, že používání copy tradingu je vysoce spekulativní a že byste mohli utrpět značné ztráty přesahující částku použitou ke kopírování obchodníka nebo obchodníků, mimo jiné z důvodu kopírování obchodních rozhodnutí nezkušených a/nebo neprofesionálních obchodníků a/nebo kopírování obchodníků, jejichž cíl, strategie (ať už krátkodobá, střednědobá nebo dlouhodobá), záměr nebo finanční situace se mohou lišit od Vašich.
 • Veškeré funkce sociálního obchodování, které bude poskytovat společnost Admiral Markets Cyprus Ltd, slouží pouze k informačním účelům. SPOLEČNOST ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI A JEJICH ZAMĚSTNANCI A ZÁSTUPCI NEJSOU INVESTIČNÍMI ANI FINANČNÍMI PORADCI. POKUD UČINÍTE INVESTIČNÍ ROZHODNUTÍ NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ, KTERÉ JSOU K DISPOZICI NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO V DŮSLEDKU POUŽITÍ COPY TRADINGU, BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE TAK ČINÍTE NA VLASTNÍ RIZIKO A SPOLEČNOST ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, JEJICH ZAMĚSTNANCI A ZÁSTUPCI NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY, KTERÉ VÁM V DŮSLEDKU TOHO MOHOU VZNIKNOUT.
 • NEMĚLI BYSTE ČINIT ŽÁDNÁ INVESTIČNÍ ROZHODNUTÍ BEZ PŘEDCHOZÍHO VLASTNÍHO PRŮZKUMU. JSTE VÝHRADNĚ A VÝLUČNĚ ZODPOVĚDNÍ ZA TO, ABYSTE URČILI, ZDA JE PRO VÁS JAKÁKOLI INVESTICE NEBO STRATEGIE ČI JAKÝKOLI JINÝ PRODUKT NEBO SLUŽBA VHODNÁ ČI NEVHODNÁ, A TO NA ZÁKLADĚ CELÉHO VAŠEHO FINANČNÍHO PLÁNOVÁNÍ, INVESTIČNÍCH CÍLŮ A OSOBNÍ A FINANČNÍ SITUACE, PŘIČEMŽ MUSÍTE VZÍT V ÚVAHU TAKÉ VŠECHNY SVÉ FINANČNÍ ZÁVAZKY, AŤ UŽ SOUČASNÉ NEBO BUDOUCÍ.
 • Pozice kopírovaného obchodníka (s ohledem na jakýkoli náš finanční nástroj) se kopírují ve výši rovnající se nižší z obou hodnot: minimální výše pozice nebo poměrné částky kopírovaného obchodu k realizovanému vlastnímu kapitálu kopírovaného obchodníka jako základu pro poměry kopírovaných obchodů. Takové pozice mají v maximální možné míře stejnou páku, stop loss a take profit. Obchody pod minimální částkou obchodu se neotevírají. Všechny takové pozice se automaticky upraví a/nebo uzavřou, pokud a kdy je kopírovaný obchodník z jakéhokoli důvodu upraví/uzavře, a to bez dalšího upozornění a bez jakéhokoli Vašeho zásahu. Měli byste být schopni a připraveni nést ztrátu celé investice, kterou jste do takového kopírovaného obchodu vložili. Jste plně odpovědní za veškeré ztráty, které můžete utrpět v důsledku automatického provádění pokynů vygenerovaných v důsledku využití některé z funkcí copy tradingu.
 • Pokud na svůj účet vložíte další obchody nebo změníte či zrušíte příkaz vygenerovaný funkcí kopírování obchodů, můžete dosáhnout podstatně odlišného výsledku než uživatel, kterého jste zkopírovali. Výběr hotovosti a výběr peněz kopírovaným obchodníkem může rovněž vést k podstatně odlišnému výsledku než u uživatele, kterého jste kopírovali, protože může ovlivnit poměry kopírovaného obchodování.
 • Jakákoli minulá výkonnost kteréhokoli z uživatelů, hodnocení rizik, statistiky a jakékoli další informace nebo dokumentace týkající se uživatelů, které se objevují na našich webových stránkách a/nebo aplikacích a/nebo obchodních platformách, nevypovídají o budoucích výsledcích a měly by být považovány za hypotetické, jak je podrobněji popsáno níže. Je důležité si uvědomit, že rizikové skóre, statistické informace a historické výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků. NENÍ POSKYTOVÁNO ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKA, ŽE JAKÝKOLI ÚČET BUDE NEBO PRAVDĚPODOBNĚ BUDE DOSAHOVAT ZISKŮ NEBO ZTRÁT PODOBNÝCH TĚM, KTERÉ JSOU UVEDENY, A/NEBO ŽE RIZIKOVÉ SKÓRE ZKOPÍROVANÉHO UŽIVATELE NEBUDE VE SKUTEČNOSTI VYŠŠÍ. Při prohlížení obsahu, portfolia, informací o finanční výkonnosti, názorů, rad nebo jakýchkoli jiných informací jiného registrovaného uživatele byste neměli předpokládat, že uživatel je nestranný, nezávislý nebo kvalifikovaný k poskytování finančních informací nebo názorů. Admiral Markets Cyprus Ltd nezaručuje žádný příkaz, včetně zadávání stop příkazů. V souladu s tím, bez ohledu na vstupní nebo závěrečné označení, Admiral Markets Cyprus Ltd nezaručuje, že obchod bude vyplněn za cenu příkazu/procento stop příkazu a můžete ztratit více než původní částku použitou ke kopírování takového obchodníka.
 • MINULÁ VÝKONNOST A/NEBO RIZIKOVÉ SKÓRE BY MĚLY BÝT POVAŽOVÁNY ZA HYPOTETICKÉ VÝSLEDKY VÝKONNOSTI. HYPOTETICKÉ VÝSLEDKY VÝKONNOSTI MAJÍ MNOHO PŘIROZENÝCH OMEZENÍ. NENÍ POSKYTOVÁNO ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKA, ŽE JAKÝKOLI ÚČET DOSÁHNE NEBO PRAVDĚPODOBNĚ DOSÁHNE ZISKŮ NEBO ZTRÁT PODOBNÝCH UVEDENÉ MINULÉ VÝKONNOSTI NEBO SKÓRE RIZIKA. SKUTEČNÉ PROCENTNÍ ZISKY/ZTRÁTY, KTERÉ INVESTOŘI DOSÁHNOU, SE BUDOU LIŠIT V ZÁVISLOSTI NA MNOHA FAKTORECH, MIMO JINÉ NA: POČÁTEČNÍM STAVEM ÚČTU (VKLADY A VÝBĚRY), CHOVÁNÍM TRHU, NASTAVENÍM ÚČTU INVESTORA A SKUTEČNOU VÝKONNOSTÍ ZKOPÍROVANÉHO UŽIVATELE.
 • V SOUVISLOSTI S TÍM SE ČASTO OBJEVUJÍ VÝRAZNÉ ROZDÍLY MEZI HYPOTETICKÝMI/PŘEDCHOZÍMI VÝSLEDKY VÝKONNOSTI A SKUTEČNÝMI VÝSLEDKY NÁSLEDNĚ DOSAŽENÝMI V RÁMCI KONKRÉTNÍHO OBCHODNÍHO PROGRAMU. JEDNÍM Z OMEZENÍ HYPOTETICKÝCH VÝSLEDKŮ VÝKONNOSTI JE, ŽE JSOU OBVYKLE PŘIPRAVOVÁNY S VÝHODOU ZPĚTNÉHO POHLEDU. HYPOTETICKÉ OBCHODOVÁNÍ NAVÍC NEZAHRNUJE FINANČNÍ RIZIKO A ŽÁDNÝ HYPOTETICKÝ VÝSLEDEK OBCHODOVÁNÍ NEMŮŽE ZCELA ZOHLEDNIT DOPAD FINANČNÍHO RIZIKA PŘI SKUTEČNÉM OBCHODOVÁNÍ. NAPŘÍKLAD SCHOPNOST ODOLAT ZTRÁTÁM NEBO DODRŽOVAT URČITÝ OBCHODNÍ PROGRAM NAVZDORY ZTRÁTÁM Z OBCHODOVÁNÍ JSOU PODSTATNÉ BODY, KTERÉ MOHOU ROVNĚŽ NEPŘÍZNIVĚ OVLIVNIT SKUTEČNÉ VÝSLEDKY OBCHODOVÁNÍ. EXISTUJE ŘADA DALŠÍCH FAKTORŮ SOUVISEJÍCÍCH S TRHY OBECNĚ NEBO S REALIZACÍ JAKÉHOKOLI KONKRÉTNÍHO OBCHODNÍHO PROGRAMU, KTERÉ NELZE PŘI PŘÍPRAVĚ HYPOTETICKÝCH VÝSLEDKŮ VÝKONNOSTI PLNĚ ZOHLEDNIT A KTERÉ VŠECHNY MOHOU NEPŘÍZNIVĚ OVLIVNIT SKUTEČNÉ VÝSLEDKY OBCHODOVÁNÍ.
 • ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD NEPOSKYTUJE OSOBNÍ INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ, INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ, DAŇOVÉ PORADENSTVÍ ANI JINÉ FINANČNÍ PORADENSTVÍ JAKÉHOKOLI DRUHU. ŽÁDNÝ ASPEKT INFORMACÍ A/NEBO FUNKCÍ OBCHODOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH POSKYTOVANÝCH A/NEBO ZPŘÍSTUPŇOVANÝCH NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NENÍ URČEN K POSKYTOVÁNÍ NEBO BY NEMĚL BÝT VYKLÁDÁN JAKO POSKYTOVÁNÍ JAKÉHOKOLI INVESTIČNÍHO, DAŇOVÉHO NEBO JINÉHO FINANČNÍHO PORADENSTVÍ. PROTO BYSTE NEMĚLI POVAŽOVAT ŽÁDNÝ TAKOVÝ OBSAH A/NEBO ŽÁDNOU TAKOVOU FUNKCI ZA NÁHRADU PROFESIONÁLNÍHO FINANČNÍHO A/NEBO INVESTIČNÍHO PORADENSTVÍ. POKUD SE VÁM SOUVISEJÍCÍ RIZIKA ZDAJÍ NEJASNÁ, DOPORUČUJEME VÁM OBRÁTIT SE NA EXTERNÍHO ODBORNÍKA, KTERÝ VÁM POSKYTNE NEZÁVISLÉ PORADENSTVÍ. POKUD SE ROZHODNETE PROVÁDĚT TRANSAKCE NA ZÁKLADĚ OBSAHU WEBOVÝCH STRÁNEK A/NEBO SE ROZHODNETE KOPÍROVAT KONKRÉTNÍ OBCHODNÍKY A/NEBO OBCHODY, PAK ZA TAKOVÁ ROZHODNUTÍ A TRANSAKCE A VEŠKERÉ DŮSLEDKY Z NICH PLYNOUCÍ NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST. AČKOLI JEDNOTLIVÍ ÚČASTNÍCI MOHOU NABÍZET INVESTIČNÍ RADY NEBO NÁZORY A/NEBO USKUTEČNIT TRANSAKCI, KTEROU MOHOU NÁSLEDNĚ KOPÍROVAT JINÍ OBCHODNÍCI, NEPŘEDSTAVUJÍ TAKOVÉ RADY, NÁZORY NEBO OBCHODY NIC JINÉHO NEŽ VÝMĚNU MEZI OSOBAMI, KTERÉ MOHOU BÝT ANONYMNÍ NEBO NEIDENTIFIKOVATELNÉ, NEBO POUHÉ PROVEDENÍ OBCHODU TĚMITO OBCHODNÍKY. SPOLEČNOST ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NEPOSKYTUJÍ INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ PŘÍMO, NEPŘÍMO, IMPLICITNĚ NEBO JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM TÍM, ŽE VÁM TAKOVÉ INFORMACE A/NEBO FUNKCE ZPŘÍSTUPŇUJÍ. VEŠKERÉ INFORMACE ZDE ZÍSKANÉ A/NEBO VYUŽÍVAJÍCÍ FUNKCE OBCHODOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH BYSTE MĚLI POUŽÍVAT POUZE JAKO VÝCHOZÍ BOD PRO SVŮJ VLASTNÍ NEZÁVISLÝ PRŮZKUM A NEZÁVISLÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ.