Запиши PDF Печат

ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА

Валидна от 29.06.2021


МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ. ТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗВЕСТИЕТО ЗА РАЗКРИВАНЕ НА РИСКА И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ ИЗВЕСТИЯ ИЛИ ГРАФИЦИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗМЕНЯНИ И/ИЛИ ПРЕИЗЧИСЛЕНИ ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ, ОПРЕДЕЛЯТ УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО НИЕ ВИ ПРЕДОСТАВЯМЕ УСЛУГИ И СЪДЪРЖАТ ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРАВНО ОБВЪРЗВАЩИТЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ, ПРИЛОЖИМИ ЗА ВАС И СЛЕДОВАТЕЛНО ФОРМИРАТ ПРАВНО ОБВЪРЗВАЩО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ВАС И НАС.

ЧРЕЗ ПОПЪЛВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ФОРМУЛЯРА ЗА ОТКРИВАНЕ НА СМЕТКАТА, ВИЕ ПОСОЧВАТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ ДА СЕ ОБВЪРЖЕ С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ. ЗАТОВА МОЖЕ ДА ПОИСКАТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ПРАВЕН СЪВЕТ, ПРЕДИ ДА ПРОДЪЛЖИТЕ. ВИЕ СЪЩО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ НЯМА ДА ОСПОРЯВАТЕ ВАЛИДНОСТТА НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ НА ОСНОВАТА, КОИТО СТЕ СЪГЛАСИЛИ С ДОГОВОР С НАС ЕЛЕКТРОННО

КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ НАШИТЕ УСЛУГИ ОТ ИМЕТО НА ТРЕТА СТРАНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ВАШИЯ РАБОТОДАТЕЛ, ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ И ГАРАНТИРАТЕ, ЧЕ СТЕ УПЪЛНОМОЩЕНИ ОТ ТАЗИ ТРЕТА СТРАНА ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТЕ ДОСТЪП ДО И ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ И ДА ПРИЕМЕТЕ ТЕЗИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ОТ ИМЕТО НА ТРЕТАТА СТРАНА. 

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ ИНВЕСТИЦИОННИ УСЛУГИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, КОИТО ВИ ПОЗВОЛЯВАТ ДА ТЪРГУВАТЕСЪССЛОЖНИ ФИНАНСОВИ ПРОДУКТИ,КАКТО И ДА КУПУВАТЕ И ПРОДАВАТЕ ЦЕННИ КНИЖА. ДОГОВОРИТЕ ЗА РАЗЛИКА В НАШИЯ ОНЛАЙН ИНСТРУМЕНТ СЕ ТЪРГУВАТ НА БАЗА МАРЖИН ИЛИ ЛИВЪРИДЖ, ВИД ТЪРГОВИЯ, КОЯТО НОСИ ВИСОК РИСК ЗА ВАШИЯ КАПИТАЛ. ЦЕНАТА НА ДОГОВОРА ЗА РАЗЛИКА, КОЯТО ПРАВИТЕ ПРИ НАС, МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ БЪРЗО И ВАШИТЕ ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ МОГАТ ДА НАДХВЪРЛЯТ МНОГОКРАТНО РАЗМЕРА НА ПЪРВОНАЧАЛНАТА ИНВЕСТИЦИЯ ИЛИ ДЕПОЗИТ. АКО НЕ РАЗПОЛАГАТЕ С ДОСТАТЪЧНО СРЕДСТВА, ЗА ДА ПОСРЕЩНЕТЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА МАРЖИН, ТОГАВА МОЖЕ ДА ЗАТВОРИМ ВАШИТЕ ОТВОРЕНИ ПОЗИЦИИ НЕЗАБАВНО И БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ. МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ОПОВЕСТЯВАНЕТО НА РИСКА В СПИСЪК 2, ЗА ДА РАЗБЕРЕТЕ ВНИМАТЕЛНО РИСКОВЕТЕ ОТ ТЪРГОВИЯ С ЦЕННИ КНИЖА,РИСКОВЕТЕ ОТ ТЪРГОВИЯ НА БАЗА МАРДЖИН ИЛИ ЛИВЪРИДЖ,КАКТО И РИСКОВЕТЕ, СВЪРЗАНИ С COPY TRADING. ТЪРГОВИЯТА С ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ПРОДУКТИ МОЖЕ ДА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ВСИЧКИ И НЕ ТРЯБВА ДА ТЪРГУВАТЕ С НАШИТЕ ПРОДУКТИ, ОСВЕН АКО НЕ РАЗБИРАТЕ И ПРИЕМАТЕ РИСКОВЕТЕ ОТ ТЪРГОВИЯТА И СТЕ В СЪСТОЯНИЕ ДА ИЗДЪРЖИТЕ ПОТЕНЦИАЛНИ ЗАГУБИ. 

1. Въведение

1.1. Услугите за онлайн търговия се предоставят от Admiral Markets Cyprus Ltd адресът на седалището е разположен на 2 Dramas street, 1st Floor, Nicosia, P.C. 1077, Cyprus ("ние", "нас" или "наш", според случая), при спазване на следните условия и надлежно попълнения формуляр за откриване на сметка (актуализиран или изменян от време на време) (наричан по-долу "Споразумение"),които се прилагат за всички сделки между нас и Вас.

1.2. Ние сме лицензирани и регулирани като инвестиционен посредник от Кипърската комисия за ценни книжа и фондови борси(наричана по-долу "CySEC") (CySEC номер на лиценз 201/13) и сме съответно упълномощени да предоставяме инвестиционните и допълнителнитеуслуги, които са посочени на уебсайта на CySEC.

Адресът на  CySEC  е 19 Diagorou street, CY-1097, Nicosia, Cyprus. 

1.3. Ние сме упълномощени да предоставяме горепосочените инвестиционни услуги и допълнителни услуги в страните от ЕС на трансгранична основа (известна като "паспортиране") в съответствие с кипърското "Законодателство, което предвижда предоставянето на инвестиционни услуги, упражняването на инвестиционни дейности, дейността на регулираните пазари и други свързани с тях въпроси (N.87(I)/2017)", както е изменяно от време на време. Информация, свързана с държавите от ЕС, към които можем да предоставяме нашите услуги, начинът, по който можем да предоставяме такива услуги на такива страни от ЕС (напр. чрез паспортиране или местни заведения като клонове или обвързани агенти), както и подробности за услугите, които можем да предоставим на всяка страна от ЕС, е достъпна на уебсайта на CySEC.

1.4. Ние ще Ви третираме като непрофесионален клиент за целите на CySEC Закона, освен ако не Ви уведомим, че трябва да бъдете класифицирани по друг начин. За избягване на съмнения, терминът"закон CySEC " означава правилата и разпоредбите, съставляващи регулаторната рамка на CySEC, включително, но не само, до закона, правилата, директивите, регламентите, обяснителните бележки, циркулярните писма, становищата или препоръките на CySEC. Вашата клиентска класификация може да бъде предмет на промяна по всяко време при получаване на уведомление от нас. Имате право да поискате различна класификация на клиента, но ние няма да сме задължени да Ви прекласифицираме. Ако Ви прекласифицираме, ще Ви информираме за всички ограничения на нивото на защита на клиентите, които това може да доведе до. Подробна информация за политиката ни за категоризация на клиенти може да намерите в Разписание 1, раздел 3 от настоящите Общи условия. В отношенията ни с непрофесионални клиенти ние, когато са приложими, ще прилагаме разпоредбите на Директива DI87-09 на CySEC относно изискванията за защита от негативен баланс и маржин и маржин изисквания. Това означава, че за непрофесионалните клиенти, търгуващи ограничени спекулативни инвестиции, като ДЗР,отговорността за всички ограничени спекулативни инвестиции,свързани с сметката нанепрофесионалния клиент,е ограничена до средствата по тази сметка до намерението, че непрофесионалният клиент не може да загуби повече от средствата, предназначени за търговия с ДЗР и всякакви други ограничени спекулативни инвестиции.

1.5. За да се избегне съмнение, вашето приемане по електронен път на условията на Договора и вашето използване или продължаване на използването на нашите услуги ще се счита за Ваше съгласие да бъдете правно обвързани от Договора.

1.6. Споразумението/условията замества всяко предишно споразумение, договореност или разбиране, било то писмено или устно, между Вас и нас, относно основанието, на което ние Ви предоставяме като услуги. Ние може да променяме или изменяме Споразумението/ сроковете и условията по всяко време,като публикуваме промененото или измененото Споразумение/ условия на нашия уебсайт или,следпредоставяне на писмено уведомление до Вас, дадено или потвърдено в писмена форма. С настоящото се пояснява, че такава промяна или изменение влизав сила от датата,на която промененото или измененотоСпоразумение/ правила и условия са публикувани на нашия уебсайт, или ако изберем да Ви изпратим известие,на датата, посочена в уведомлението, или, ако в това известие не е посочена дата , Освен това, можедаизберем да покажем такава бележка за промяна или изменение на споразумението/ условията на нашия уебсайт, онлайн платформа за търговия и инструмент за преглед на сметка (наричано по-долу "онлайн инструмент"). Нашите услуги се предоставят при спазване на всички оповестявания или отказ от отговорност, които се намират в споразумението или в Онлайн механизма.

1.7. Актуално и окончателно копие на настоящите общи условия (изменени във времето) ще е достъпно за вас в Онлайн Механизма по всяко време. 

1.8. Вие се задължавате (което е вид договорно обвързващо обещание) да ни уведомявате незабавно за всякакви промени във всяка информация, която сте ни предоставили във връзка със Споразумението (което включва всяка информация и тази във връзка с надлежно попълнения формуляр за откриване на акаунт).

1.9.  Със сключването на Споразумението Вие упълномощавате нас или всеки агент, действащ от наше име, да разследва Вашата самоличност или кредитен статут и да се свързва с банки, финансови институции и кредитни агенции, както ние или те сметнат за подходящи.

1.10. We will communicate with you in the English language and all transactions you enter into with or through us will be concluded in the English language. 

1.11 В тези общи условия сме използвали определени думи и термини, за да улесним четенето. След определение или обяснителна дума или фраза, ние сме включили съответната дума или израз в по-тъмен шрифт в скоби. Освен ако контекстът не изисква друго, всички други употреби на определена дума или термин ще имат същото значение.

1.12 Права за анулиране

1.12.1.  Имате право да анулирате Договора в рамките на 14 дни от датата, на която получим от Вас надлежно попълнения формуляр за откриване на сметката. Ако желаете да отмените Споразумението, моля, уведомете Вашия контакт в Admiral Markets Cyprus Ltd или пишете на на адрес 2 Dramas street, 1st Floor, Nicosia, P.C. 1077, Cyprus, или напишете имейл, като използвате данните за контакт на нашия уебсайт:https://admiralmarkets.com/bg/about-us/contact-us?regulator=cysec.

1.12.2. Правото да се отмени Споразумението се отнася само до анулиране на самия Договор. Анулирането няма да засегне Вашите или нашите натрупани права, обезщетения, съществуващи ангажименти или други договорни разпоредби, предназначени да оцелеят след прекратяване на Договора.

1.12.3. При анулиране не се дължи неустойка. Анулирането няма да засегне приключването на транзакции, инициирани преди да получим Вашето уведомление за отмяна. При получаване на уведомление за анулиране, ние ще анулираме всички неизпълнени поръчки и ще затворим всички отворени позиции, които държите на преобладаващата пазарна цена (както е определено от нас). В допълнение, Вие ще заплащате всички такси и налози, възникнали до датата на анулирането, както и допълнителните разходи, които са необходими за нас (или трета страна) при анулирането на Споразумението и всички загуби, които непременно са реализирани при уреждането или сключването на непогасени транзакции и прехвърлянето на средствата Ви обратно към Вас.

1.12.4.Ако не упражните правото си да анулирате в рамките на необходимия срок, вие ще имате право да упражните правото си да прекратите Договора по силата на клауза 24 от настоящите Общи условия.  

2. Услуги

2.1 Ние предлагаме инвестиционни услуги и спомагателни услуги, които ви позволяват да търгувате с договори за разлика (наричани по-долу  "ДЗР"), където базовите инвестиции или продукти индикативно включват договори за чуждестранна валута, ценни метали и фючърсни договори (наричани по-долу   "Продукти"). Когато имате повече от една сметка за целите на търгуването с ДЗР, тези сметки, за целите на настоящите общи условия, ще бъдат консолидирани и се считат за една сметка. Преди да търгувате със сложен продукт (като например ДЗР), от нас се изисква да преценим дали продуктът е подходящ за Вас чрез провеждане на оценка на целесъобразността (наричана по-долу "Оценка на целесъобразността"). Оценката за целесъобразност се извършва чрез получаване от Вас на информация за вашите инвестиционни знания и опит в търговията с такива продукти, както и за оценка на тази информация. В случай, че считаме, че комплексният продукт е неподходящ за Вас или ако не ни предоставите необходимата информация за извършване на оценката на целесъобразността, ние можем, в съответствие с нашата единствена и абсолютна преценка, да не Ви позволим да търгувате с такива инструменти или ние ще Ви предоставим предупреждение, свързано с търговията с такива инструменти. Допълнителна информация относно оценката на целесъобразността може да бъде намерена в Приложение 1,раздел1 от настоящите условия. Вие се съгласявате и потвърждавате, че оценката на целесъобразността се извършва въз основа на информация и документи, предоставени от Вас, и ние може да се осланяме на информацията и документите, предоставени от Вас и ние не носим отговорност за каквито и да е щети или загуби, които могат да възникнат от неточности. Освен това, Вие се съгласявате да ни уведомите незабавно за всякакви промени в информацията и документите, които сте предоставили, и да ни предоставите актуална, точна и пълна информация, която да ни позволи да извършим всяка оценка на целесъобразността.

2.2. Чрез сметката "Invest.МТ5" предоставяме услуги, свързани с подаването на поръчки за покупка и продажба на ценни книжа, които ценни книжа включват, но не се ограничават до, борсово търгувани фондове и акции (наричани по-долу "ценни книжа"). Преди да се ангажирате с подаването на поръчки за покупка и продажба на ценни книжа, ние ви призоваваме да прочетете, наред с другото, нашите Условия за търговия с ценни книжа и нашето Изявление за оповестяване на риска за търговия с ценни книжа.

Нашите услуги за Copy Trading са ограничена форма на дискреционно управление на инвестициите. Това означава, че преди да се ангажираме с Copy Trading, от нас се изисква да преценим дали нашите услуги са подходящи за Вас, като извършим оценка на уместността (наричана по-долу "Оценка на уместността"). Това се осъществява чрез получаването (от вас) на информация, свързана с вашите инвестиционни знания и опит вCopy Trading, вашите инвестиционни цели, вашата толерантност към риск, финансовото ви състояние и дали можете финансово да понесете загуби, съответстващи на инвестиционната ви цел. Ако преценим, в съответствие с нашата единствена и абсолютна преценка, че не сте подходящи за получаване на услугите ни за Copy Trading в резултат на оценката за уместност или в случай, че не ни предоставите необходимата информация за провеждане на оценката за уместност, няма да можете да влизате в сделки с копиране чрез нашата платформа. При практикуването на нашата изключителна и абсолютна дискретност, ние можем да актуализираме вашата оценка за уместност от време на време. Ако възникнат промени по отношение на финансовото Ви състояние, инвестиционни цели, опит, знания или толерантност към риск, Вие сте длъжни да ни уведомите незабавно, така че да актуализираме съответно Вашата оценка за уместност. Вие се съгласявате и потвърждавате, че оценката за уместност се извършва въз основа на информация и документи, предоставени от Вас, и ние може да се осланяме на информацията и документите, предоставени от Вас и ние не носим отговорност за каквито и да е щети или загуби, които могат да възникнат от неточности. В допълнение, Вие се съгласявате незабавно да ни уведомите за всякакви промени в информацията и документите, които сте предоставили, и да ни предоставите актуална, точна и пълна информация, която да ни позволи да извършим всяка оценка за уместност. Допълнителна информация относно оценката за уместност може да бъде намерена в Приложение 1,раздел2 от настоящите условия. Преди да използвате нашите услуги за Copy Trading , ние ви призоваваме да прочетете, нашите условия за Copy Trading, които могат да бъдат намерени чрез нашата онлайн платформа за търговия (т.е. "Dashboard"), както и нашето разкриване на риск за Copy Trading, което може да се намери в Схема 2на тези правила и условия.

2.4. Ние Ви предоставяме възможността да търгувате Продукти и ценни книжа, деноминирани в различни валути, като използвате основна валута по Ваш избор. В няколко държави ние можем да предложим националната валута като основна валута на сметката за клиенти от тези страни. Информация за наличността на валутата се публикува онлайн. Когато търгувате с Продукт, деноминиран във валута, различна от основната валута на сметката, изискването за маржин автоматично се конвертира в основната валута по сметката, като се използва обменният курс, който сме посочили за ДЗР. Освен това печалбите и загубите от позициите ще бъдат постоянно преобразувани в основната валута на сметката, като се използва гореспоменатият обменен курс.  

2.5 Когато използвате нашите клиентски услуги чрез Онлайн механизъм, Вие се съгласявате да следите валутните курсове, посочени на Онлайн инструмента, и ще приемате обменните курсове, прилагани към Вашите сделки, деноминирани в валути, различни от основната валута на вашата сметка. Ние няма да Ви консултираме относно предимствата на всяка сделка, която сте сключили, нито ще управляваме или следим отворените позиции, които може да имате в Продуктите или Ценните Книжа. Вие потвърждавате, че изпълнението на която и да е поръчка от Ваше име по никакъв начин не означава, че сме одобрили или препоръчали тази транзакция, Продукт или защита. Ние сме определили различни оповестявания на риска във връзка с нашите услуги и продуктите и ценните книжа, които могат да бъдат намерени на Онлайн инструмента и в Списък 2 на настоящите общи условия.  

2.6. Ние сме упълномощени да изпълним всички или всяка от вашите поръчки за покупка или продажба на продукти или ценни книжа с такъв контрагент, който можем разумно да изберем (който може, при спазване на регулаторните изисквания, да включва всички наши филиали).

2.7. Освен ако не сме се споразумели предварително в писмен вид, вие ще сключите всяка транзакция като принципал, а не като агент от името на друго лице. Ние ще носим отговорност единствено пред Вас и няма да имаме задължения или задължения към някой от основните Ви главници или клиенти. Вие сами ще отговаряте за изпълнението на вашите задължения към нас.

2.8. Всички транзакции, които сключваме с Вас или от Ваше име, ще бъдат направени и изпълнени в съответствие с условията на нашата политика за изпълнение на поръчки (с периодично променяна редакция), подробности за които са налични на Онлайн механизъм (наричана по-долу "Политика за изпълнение на поръчки"). Нашата Политика за изпълнение на поръчки е само политика, не е част от Споразумението, не е предназначена да бъде договорно обвързваща и не налага или се стреми да налага задължения, които ние не бихме имали по силата на Споразумението или по CySEC Закон.

2.9. Запазваме си правото да променяме, спираме временно или да преустановяваме, временно или постоянно, всички или някои от нашите услуги за търговия (изцяло или частично) със или без предизвестие. Вие се съгласявате, че ние няма да носим отговорност пред Вас или пред трети лица (за които може да действате) за промяна, спиране или прекратяване на някое от нашите услуги за търговия.

2.10. Като част от нашите услуги, ние предлагаме дебитна карта Visa и сметка с електронни пари "Admiral Markets", която се състои от услуги за електронни пари, предоставяни от UAB "Finansinės paslaugos" Contis, фирмен код 304406236, регистрирано в Регистъра на юридическите лица на Република Литва, имаща седалище в Mėnulio g. 11-101, Вилнюс, Литва, притежаващ лиценз No 53 на институцията за електронни пари, издаден от Банката на Литва. Можете да кандидатствате, за да получите услугите, за които е направено позоваване в тази точка 2.10 чрез нашия уебсайт (https://admiralmarkets.com/bg/?regulator=cysec) или в съответната област, която може да бъде намерена в Онлайн механизъм, но преди да кандидатствате, ние ви призоваваме да прочетете приложимите условия, които могат да бъдат намерени чрез вашия онлайн портал за профила.

3. Цени

3.1. Ние ще Ви предоставим "оферта" и "оферта" цени по отношение на всеки от продуктите и ценните книжа, предлагани чрез Онлайн механизъм. Ние можем също така да Ви таксуваме комисионна и/ или спред за всяка транзакция, която ще Ви бъде съобщена чрез Онлайн инструмента.

3.2. Всяка цена, публикувана чрез Онлайн механизъм, е валидна до по-ранната от датата на изтичане на срока му и времето, ако има такова, по време на което е анулирана или изтеглена от нас по друг начин. Всяка цена ще бъде достъпна за вас, за да сключите сделка с или чрез нас, до сума на главница, която не надвишава максимално определената от нас, публикувана на Онлайн инструмента или по друг начин ви е уведомена.

3.3. Вие се съгласявате, че цените и максималните суми, които можем да Ви предложим, може да се различават от цените и максималните суми, предоставени на другите ни клиенти, и могат да бъдат изтеглени или променени без предизвестие. Ние можем по наше усмотрение и без предизвестие до Вас незабавно да променим, оттеглим или откажем да се договорим за всяка цена, която може да сме публикували или прекрачили предоставянето на цени изцяло в някои или всички Продукти или ценни книжа и за някои или всички дати за доставка или сетълмент по всяко време (например, когато сте приели котировки от нас или сте подали поръчка на определена цена , ние не можем да гарантираме цената, по която вашата поръчка е действително изпълнена. Това е известно като "слипидж". Въпреки това, ние ще приемем последователен подход, така че понякога такъв "слипидж" ще работи в наша полза и понякога ще работи във Ваша полза).

4. Поръчки, транзакции и отворени позиции  

4.1. Освен ако не е договорено друго от нас, всички поръчки трябва да ни бъдат дадени по електронен път чрез Онлайн механизъм (въпреки че ние можем в спешен случай и по наша преценка да приемаме инструкции по телефона).

4.2. Ние можем по наше усмотрение да изискаме потвърждение на всяка поръчка в такава форма, каквато можем да посочим.

4.3. Дадената ни от Вас или от Ваше име заповед няма да има действие, докато не бъде получена и приета от нас. Една поръчка, получена веднъж от нас, не може да бъде отменена, оттеглена или изменена без нашето изрично съгласие.

4.4. Ние ще имаме правото да действаме от Ваше име при всяка поръчка или инструкция, която основателно смятаме, че е дадена или за която се претендира да бъде дадена от Вас или от друго лице от ваше име, без допълнително запитване относно автентичността на заповедта или инструкциите, или на органа или самоличността на такова лице, което дава или претендира да даде такава заповед или указание.

4.5. Ние можем, по наша преценка, да откажем да приемем всяка поръчка от Вас изцяло или частично или след получаване на вашата поръчка, да откажем да действаме по нея, но ако го направим, ще положим разумни усилия да Ви уведомим за всеки такъв отказ, със или без да посочваме причини. Освен това, поръчка, която по някаква причина не е получена от нас по начин, по който може да бъде обработена, включително невъзможност на Онлайн Механизъм да приеме или обработи такава инструкция, се счита за непотвърдена от нас.

4.6. Изпълнението на нареждането от нас представлява обвързващо споразумение между нас при условията на изпълненото нареждане.

4.7. Процедурата за въвеждане на поръчки е посочена в Онлайн механизъм.

4.8. Вие потвърждавате, че след извършването на всяка транзакция, Вие носите цялата отговорност за осъществяването и поддържането на контакт с нас и за наблюдението на отворените позиции и за гарантирането, че всички следващи инструкции са дадени своевременно. В случай на неспазването на това задължение ние не можем да ви дадем гаранции, че ще бъде възможно да се свържем с Вас и ние не поемаме отговорност към Вас за претърпени (или предполагаеми ще бъдат претърпени) в резултат на неизпълнение от вас.

4.9. Вие се съгласявате да поддържате адекватна документация, за да докажете характера на подадените поръчки и времето, в което са подадени тези поръчки.

4.10 Ние можем, по наше усмотрение, да ви изискаме да ограничите броя на поръчките, които можете да ни дадете, или броя или стойността на отворените позиции, които може да имате по всяко време и/или да Ви позволим да сключите сделки или да затворим една или повече позиции или да възстановим транзакциите, за да гарантираме, че всички ограничения на позициите, които може да сме наложили, се поддържат.

4.11. Ако направите поръчка за спиране на загубата и сте спрели да носите загуба, трябва да покриете недостига по сметката си в рамките на един работен ден (терминът"работен ден"ще се счита за ден, в който банките в Република Кипър са отворени за общото търговско предприятие). Въпреки това, по наша преценка, можем да се споразумеем за по-дълъг период от време. Ако сте непрофесионален клиент, можете да се възползвате от защитата на отрицателния баланс, посочена в т. 1.4. Ако сте категоризиран като професионален клиент, ние можем изцяло или частично да покрием всички такива загуби (в съответствие с нашата Политика за защита на отрицателния баланс, която за избягване на съмнение не е договорно обвързваща и не е част от Споразумението).

4.12. Независимо от всяка разпоредба, в тези условия за противното, вие няма да имате допълнително задължение за плащане над размера на средствата, които първоначално сте депозирали по отношение на транзакция, когато приложимите законови или подзаконови разпоредби забраняват маркетинг, разпространение или продажба на Продукт при обстоятелства, при които има задължение за допълнително плащане.

4.13. Ако грешки в офертите и/или изпълнението се дължат на печатна грешка или друга грешка в оферта или индикация, ние не носим отговорност или не носим отговорност пред Вас за произтичащите от това грешки в балансите по вашата сметка. В случай на грешка в офертите и/или изпълнение, си запазваме правото да анулираме поръчки, обратни транзакции, да закрием позиции и да направим необходимите корекции или корекции по сметката (включително във връзка с "грешка", посочена в т. 3.3). Всеки спор, произтичащ от такива грешки при цитиране или изпълнение (включително "грешка") ще бъде решен от нас по наша преценка.

4.14. Ако някой регулиран пазар, централен Многостранна търговски механизъм или друг вид платформа за търговия (всяка,Пазар) (или междинен брокер или агент, действащ в посока или в резултат на действия, предприети от даден пазар) или регулаторен орган предприема действия, които засягат дадена сделка, или се или е спряно да функционира, тогава ние можем да предприемем всяко действие, което ние, по наше разумно усмотрение, считаме за желателно да съответства на такова действие или събитие или да смекчим всяка загуба, причинена от такова действие или събитие. Всяко такова действие ще бъде обвързващо за Вас. Ако пазар или регулаторен орган направи запитване във връзка с някоя от вашите транзакции, Вие се съгласявате да си сътрудничите с нас и да предоставите своевременно информация, изисквана от нас.

5. Онлайн механизъм

5.1. За да използвате нашия Онлайн инструмент, ще трябва да заявите потребителско име и парола (наричани по-долу "Код за достъп"),определени или одобрени от нас. Използването на Вашия Код за достъп ще се счита от нас за използване на Онлайн инструмента от Вас или от лице, което е с Ваше знание и съгласие.

5.2. Във връзка с Кодекса за достъп, Вие потвърждавате и се задължавате, че:

5.2.1. вие ще отговаряте за поверителността и използването на Вашия Код за достъп;

5.2.2.ще променяте паролата си редовно;

5.2.3. освен с нашето предварително писмено съгласие, вие няма да разкривате Своя Код за достъп на други лица за каквато и да е цел;

5.2.4. без да ограничаваме общите разпоредби на клауза 4, ние може да се осланяме на всички инструкции, нареждания и други съобщения, въведени чрез Вашия Код за достъп, и вие ще бъдете обвързани от всяка произтичаща транзакция, сключена или разход, направени от Ваше име; и

5.2.5. Вие незабавно ще ни уведомите на телефонния номер, посочен на нашия уебсайт, ако разберете за загубата, кражбата или разкриването на трета страна или за всяко неупълномощено използване на Вашия Код за достъп.

5.3. Вие приемате, че Онлайн инструментът се предоставя за използване само от вас или от други лица, на които сте разрешили да използвате Онлайн инструмента от ваше име.

5.4. Ако ни кажете или ние смятаме, че Вашият Код за достъп се използва без Ваше знание от неупълномощени лица или е бил разкрит от Вас на други лица без наше съгласие, ние можем без предварително уведомление да спрем или да прекратим правото ви да използвате Онлайн устройството.

5.5. Ние не носим отговорност за загуба, отговорност или каквато и да е цена, произтичаща от неупълномощено използване на Вашия Код за достъп или Онлайн улеснение. Вие ще носите отговорност за и при поискване обезщетявате, предпазвате и предпазвате от и срещу нас (т.е. ще носите отговорност за и ще ни възстановявате при поискване) всички загуби, съдебни решения, съдебни решения, действия, искове, щети и разходи, произтичащи от или произтичащи от действие или пропуск от което и да е лице, използващо Онлайн устройството, като използвате Вашия Код за достъп , независимо дали сте разрешили такава употреба.

5.6. Ние можем по наше усмотрение да въведем и да изискаме допълнителни нива на идентификация и сигурност на потребителите. Ние може да променим нашите процедури за сигурност по всяко време и ще Ви информираме за всички нови процедури, които се прилагат за Вас възможно най-скоро.

5.7. Онлайн инструментът обикновено е на разположение 24 часа на ден от понеделник до петък (време на Република Кипър). Допълнителни подробности относно времето за работа са достъпни на Онлайн инструмента и за избягване на съмнения не поемаме отговорност или отговорност пред Вас за период, когато Онлайн Инструментът е недостъпен (в тези часове или по друг начин)

5.8. Вие носите цялата отговорност за предоставянето и поддръжката на всякакво оборудване, което използвате за достъп до Онлайн инструмента и договореностите за сигурност по отношение на него и за предприемането на всички подходящи договорености с всички телекомуникационни доставчици или, когато достъпът до Онлайн инструмента се предоставя чрез сървър на трета страна, всяка трета страна, необходима за получаване на достъп до Онлайн инструмента. Нито ние, нито която и да е компания, която поддържа, експлоатира, притежава, лицензира или предоставя услуги на нас във връзка с онлайн Услугите (наричани по-долу "Доставчици на услуги")не представляваме или гарантираме наличието, полезността, пригодността или други подобни устройства или договорености (т.е. нито ние, нито трети лица, които използваме, са отговорни или носят отговорност за вас). Тъй като ние не контролираме захранването на сигнала, нейното приемане или маршрутизиране по интернет, конфигурацията на вашето оборудване или тази на трето лице или надеждността на връзката му, ние няма да носим отговорност за комуникационни повреди, изкривявания или забавяния, когато осъществявате достъп до Онлайн системата чрез интернет.

5.9. За избягване на съмнения, ние не носим отговорност към Вас (независимо дали е договор или в непозволено увреждане, включително небрежност) за щети (т.е. загуби или разходи или други подобни), които може да пострадате в резултат на грешки при предаване, технически неизправности, неизправности, незаконна намеса в мрежово оборудване, претоварване на мрежата, злонамерено блокиране на достъпа на трети страни , интернет неизправности, прекъсвания или други недостатъци от страна на доставчиците на интернет услуги. Вие ще отговаряте за всички поръчки, въведени от Ваше име чрез Онлайн Инструмента, и Вие ще бъдете изцяло отговорни и отговорни пред нас за уреждането на всяка транзакция, произтичаща от такова използване. Вие приемате, че достъпът до Онлайн инструмента може да е ограничен или недостъпен поради такива системни грешки и че си запазваме правото след уведомление за спиране на достъпа до Онлайн инструмента по тази причина.

5.10. Ние не носим отговорност към Вас, в случай че вируси, червеи, софтуерни бомби или подобни артикули са въведени във Вашето оборудване или системи чрез Онлайн инструмента или софтуер, предоставен ви от нас, за да ви позволим да използвате Онлайн инструмента, при условие че сме предприели разумни мерки за предотвратяване на такова въвеждане.

5.11. Вие ще гарантирате, че никакви компютърни вируси, червеи, софтуерни бомби или подобни артикули не се въвеждат в нашата компютърна система или мрежа и вие ще бъдете отговорни за и ще ни обезщетят при поискване, защита и ни държат безвреден за загуба, която ние претърпяваме в резултат на такова въвеждане.

5.12. Ние не носим отговорност пред Вас за всяко действие, предприето от или по указание на Пазар, Клиринг къща или регулаторен орган.

5.13. Забавянията във връзка с интернет и грешките в подаването на цените понякога създават ситуация, при която цените, показвани на онлайн инструмента, не отразяват точно преобладаващите пазарни лихвени проценти. В случай на такива забавяния и грешки, ние си запазваме правото да анулираме поръчки, обратни транзакции, да закрием позиции и да направим необходимите корекции или корекции по сметката.

5.14. Няма да използвате или да разрешавате използването на Онлайн Механизма:

5.14.1 в нарушение на закони (във всяка юрисдикция), наредби или CySEC (включително правила/ закони за пазарна злоупотреба) или други регулаторни органи, които вие или ние може да бъдат обект;

5.14.2. по какъвто и да е начин (включително, но не само, публикуване на информация за Онлайн инструмента, когато това е налично), което е клеветническо, нецензурно, нецензурно или заплашително или което нарушава права на интелектуална собственост или нарушава задължения за поверителност или което е незаконно или незаконно;

5.14.3. да въведе софтуерен вирус или друга разрушителна програма или да извърши каквото и да е действие, което би причинило повреда на Онлайн Инструмента или не е било възможно да бъде на разположение за използване от други лица;

5.14.4. да призовава или да насърчава други интернет сайтове да рамки или хипертекстова връзка директно към Онлайн Инструмента без нашето предварително писмено съгласие; или

5.14.5. по какъвто и да е начин, който не е разрешен от нас или нарушава по друг начин Споразумението.

5.15. Не разрешаваме използването на Онлайн механизма възможности за нелоялни действия за арбитраж или по друг начин да се възползваме от закъснения в интернет, като използваме друго манипулативно или неправомерно поведение (като разпространение на невярна или подвеждаща пазарна информация чрез медии, включително интернет, или по друг начин с намерението да преместим цената на ценната книга или на продукта или на базовия имот или стойност), които биха могли да повлияят неблагоприятно върху лоялната и подредена търговия онлайн инструмента.

5.16. Редовно публикуваме актуализациите на системата онлайн, функциите, които са достъпни за клиентите, както и информация, декларации и предупреждения, свързани с нашите услуги. Може също така да изпратим тази информация на вашия имейл адрес. Вие се задължавате да прочетете всички такива съобщения при публикуване или получаване и редовно да се запознаете с тази информация и да ни информирате незабавно за всяко несъгласие с всяка такава информация.

5.17. Вие ще бъдете отговорни за получаването и използването на подходящо устройство, механизъм или система (наричано по-долу"Устройство"),за да ви позволи да използвате Онлайн механизма и ще отговаряте за инсталирането и правилното използване на всяка програма за откриване/сканиране на вируси, от време на време.

5.18. Когато използвате онлайн механизма, трябва:

5.18.1. да гарантира, че Вашето устройство се поддържа в добро и е подходящо за използване с Онлайн инструмента;

5.18.2. да провежда такива тестове и да ни предоставя такава информация, която разумно сметнем за необходима, за да установим, че Вашето Устройство отговаря на изискванията, за които сме Ви уведомили от време на време;

5.18.3. редовно извършва проверки на вируси;

5.18.4. да ни информира незабавно за всеки неоторизиран достъп до Онлайн Механизма или неразрешена транзакция или инструкция, която знаете или подозирате, и ако сте под Ваш контрол, да прекратите такова неразрешено използване; и

5.18.5. Не оставяйте в нито един момент да не оставяте устройството, от което сте влезли в Онлайн механизма, или да не позволявате на някой друг да използва Устройството, докато не се отпишете от Онлайн инструмента.

5.19. В случай, че узнаете за дефект, неизправност или вирус в Онлайн Механизма, вие незабавно ще ни уведомите за такъв дефект, неизправност или вирус и ще прекратите използването на Онлайн съоръжението, докато не получите разрешение от нас да възобновите използването.

5.20. Всички права върху патенти, авторски права, права върху дизайн, търговски марки и други права на интелектуална собственост (независимо дали са регистрирани или нерегистрирани) по отношение на Онлайн инструмента, остават на нас или на нашите лицензодатели. Няма да копирате, намесвате, променяте, променяте, променяте, променяте, револверирате или модифицирате по какъвто и да е начин, форма или форма онлайн инструмент или която и да е част или части от него, освен ако изрично не е разрешено от нас в писмен вид; да се редува или разглобява Онлайн механизма; или да позволи извършването на някое от същите. Всички копия на Онлайн механизма трябва да бъдат направени от Ваше име в съответствие със закона, съгласно условията на споразумението. Вие трябва да гарантирате, че всички търговски марки и авторски права на лицензодателите и известията за ограничени права се възпроизвеждат на всички копия. В случай, че получите данни, информация или софтуер чрез Онлайн Механизма, различни от тези, които имате право да получите съгласно Споразумението, Вие незабавно ще ни уведомите и няма да използвате по никакъв начин такива данни, информация или софтуер.

5.21. Ние можем да преустановим или окончателно да оттеглим Онлайн Механизма, като Ви дадем писмено предизвестие в разумен срок.

5.22. Ние имаме правото едностранно и с незабавно действие да преустановим или да оттеглим постоянно възможността да използвате Онлайн Механизма, или част от него без предизвестие, когато считаме за необходимо или препоръчително да го направим, по наша преценка и добросъвестно. Ние може да изберем да направим това, например в случай на неспазване на законите на CySEC или други приложими закони или разпоредби, или вашето нарушение на някоя от разпоредбите на Споразумението.

6. Стратегии за търговия с неправомерни търговски практики - Пазарни злоупотреби

Стратегии за търговия с неправомерни търговски практики: Интернет, забавяния в свързаността и грешки понякога създават ситуация, при която цената, показана на нашия онлайн инструмент, не отразява точно пазарните цени. Компанията не разрешава умишлената практика на игри и/или използване на злоупотреба търговски практики в нашия Онлайн Механизъм. Транзакциите, които разчитат на възможности за забавяне на цените, могат да бъдат отменени от нас без предизвестие. Ние си запазваме правото да извършваме необходимите корекции или корекции по сметката, без предварително уведомление. Акаунти, които разчитат на хазартни и/или неправомерни стратегии, могат, по наше усмотрение, да бъдат обект на намеса от наша страна и на нашето одобрение на поръчки. Всеки спор, произтичащ от такива грешки при цитиране или изпълнение, ще бъде решен от нашето ръководство по негово собствено усмотрение.

Заобикаляне на мерките за "реверсово инженерство": Вие разбирате и се съгласявате, че няма да имате незаконно достъп или опит да получите достъп, да не се опитвате да получите достъп, да извършвате обратно инженерство или по друг начин да заобикаляте мерките за сигурност, които компанията е приложила към своя Онлайн механизъм и/или компютърна система(и). Ако по наше усмотрение ние сме преценили, че нарушавате тазисекция, ние сме в правото си да предприемем всички действия, каквито сметне за подходящи, включително, без ограничение, напълно блокиране на достъпа до нашия Онлайн инструмент, блокиране и/или отмяна на кодовете за достъп и/или прекратяване на вашия акаунт. При тези обстоятелства ние си запазваме правото да изземваме печалбите и/или приходите, генерирани пряко или косвено, чрез упражняването на такава забранена търговска дейност и ние имаме право да информираме всички заинтересовани трети страни за Вашето нарушение на този раздел; ние имаме и ще продължим да разработваме всякакви инструменти, необходими за идентифициране на измамнически и/или незаконен достъп и използване на нашия Онлайн механизъм; всеки спор, произтичащ от такава измамническа и/или незаконна търговска дейност, ще бъде решен от нас по наша собствена и абсолютна преценка, по начина, който считаме за най-справедлив за всички заинтересовани; това решение ще бъде окончателно и/или обвързващо за всички участници; няма да бъде сключена кореспонденция; няма да бъде сключена кореспонденция.

Софтуер за изкуственинтелект: Забранено е използването на софтуер, който по наша преценка може да определим, за да може да има за цел да прилага какъвто и да е вид анализ на изкуствен интелект към нашия Онлайн механизъм и/или компютърни системи, свързани с използването на нашите услуги; в случай, че определим по наше усмотрение, че такъв софтуер за изкуствен интелект е бил използван или използван, ние си запазваме правото да предприемем всички действия, каквито сметне за подходящи, включително, без ограничение, напълно блокиране на достъпа до нашия Онлайн механизъм, блокиране и/или отмяна на кодовете за достъп и/или прекратяване на вашия акаунт. При тези обстоятелства си запазваме правото да изземваме печалбите и/или приходите, генерирани пряко или косвено, чрез упражняването на такава забранена търговска дейност и ние имаме право да информираме всички заинтересовани трети страни за Вашето нарушение на настоящия раздел; ние имаме и ще продължим да разработваме всякакви инструменти, необходими за идентифициране на измамнически и/или неправомерен достъп и използване на нашия Онлайн механизъм; всеки спор, възникнал от такава измамническа и/или незаконна търговска дейност, ще бъде решен от нас по наша собствена и абсолютна преценка, по начина, който считаме за най-справедлив за всички заинтересовани; това решение е окончателно и/или задължително за всички участници; няма да бъде въведена кореспонденция.

Промени в пазарните условия: Моля, имайте предвид, че ние няма да имаме задължението да се свържем с Вас, за да ви консултираме за подходящи действия в контекста на промените в пазарните условия (включително, но не само, смущения на пазара) или по друг начин. Вие приемате, че пазарът на ливъридж на ливъридж е силно спекулативен и нестабилен и че след извършването на всяка сделка вие носите цялата отговорност за осъществяването и поддържането на контакт с нас и за наблюдението на отворените позиции и за гарантирането, че всички последващи инструкции са дадени своевременно. В случай на неуспешна такава, ние не поемаме отговорност за твърдяна загуба, която е претърпяла в резултат на евентуален провал на контакта ви с нас.

Обезщетяване:Без да се засягат други разпоредби на тези правила и условия и/или други споразумения между нас и Вас, включително, без ограничение, Споразумението, Вие се съгласявате да ни обезщетите и да ни предпазите от и срещу всякакви и всякакви задължения, загуби, щети, разходи и разходи, включително, без ограничение, правни такси и разходи, възникнали във връзка с и/или пряко или косвено свързани с, всякакви измамнически и/или неправомерен достъп и използване от вас на нашия Онлайн Механизъм и/или предотвратяване и/или отстраняване на това, при условие, че всички подобни задължения, загуби, щети, разходи и разходи не биха възникнали, а за нашата груба небрежност, измама или невнимателно неизпълнение.

ПАЗАРНА ЗЛОУПОТРЕБА

Когато извършваме транзакция от Ваше име, ние можем да разположим Вашата поръчка за закупуване или продажба на съответния Продукт или ценна книга на борси за ценни книжа (както е приложимо) или директно с определени финансови институции (според случая). Резултатът е, че когато правите поръчки чрез нас или с нас, вашите транзакции могат да окажат влияние върху външния пазар на този инструмент в допълнение към въздействието, което той може да окаже върху цените, които цитираме. Това може да създаде възможност за пазарна злоупотреба, а целта на този раздел е да се предотврати подобна злоупотреба.

Вие ни декларирате и гарантирате, че при сключването на настоящото Споразумение и всеки път, когато сключите сделка или ни дадете други инструкции, които:

 • вие няма да поставите и не сте извършили сделка чрез или с нас, ако това би довело до това, ако Вие или други лица, с които действате, съгласувано, да имате интерес от цената на финансовия инструмент, което е равно или надвишава размера на подлежащ на деклариране дял в инструмента;
 • няма да поставите и не сте направили сделка във връзка с:
  • поставяне, издаване, разпространение или друго подобно събитие;
  • оферта, поглъщане, сливане или друго подобно събитие; или
  • всяка активност на корпоративни финанси.
 • няма да поставяте и не сте направили сделка, която противоречи на закон или регламент, забраняващ злоупотреба с вътрешна информация, манипулиране на пазара или друга форма на пазарна злоупотреба или нарушение на пазара.
 • Вие по всяко време ще действате в съответствие с всички приложими закони, правила и разпоредби (включително, но не само, Законът на CySEC).

В случай, че извършите някаква транзакция или по друг начин действате в нарушение на изложенията и гаранциите, дадени в този раздел или в който и да е друг раздел от настоящите общи условия, или имаме основателни причини да смятаме, че сте направили това, в допълнение към всички права, които може да имаме при тези условия, ние може да изпълним трансакцията(ите) срещу Вас, ако това е транзакция(и), което ви води до пари, които ни носите; и/или третира всички Ваши транзакции като невалидни, ако те са трансакции, освен ако и докато не представите убедителни доказателства в рамките на тридесет (30) календарни дни от нашето искане за доказателство, че всъщност не сте извършили нарушение на гаранцията, невярно представяне или ангажимент при тези условия.

Вие потвърждавате и се съгласявате, че би било неточно да се занимавате с продукт или сигурност, ако единствената цел на такава транзакция е била манипулиране на цената, която ние цитираме, и вие се съгласявате да не извършвате такива транзакции.

Ние имаме право (и в някои случаи изискваме) да докладваме на всеки съответен регулаторен орган данни за всяка транзакция или инструкция. Може също да се наложи да направите съответните оповестявания и да се ангажирате да го направите, когато това се изисква.

7.Потвърждения на транзакции и извлечения по сметки

7.1. След изпълнението на поръчка за Вашия акаунт, ние ще потвърдим тази трансакция чрез Онлайн инструмент или по електронна поща (наричано по-долу "Потвърждение") на или преди следващия работен ден след изпълнението, но неспазването на това няма да засегне валидността на транзакцията.

7.2. Ще публикуваме подробности за вашите позиции и активност на профила ви чрез Онлайн инструмента или по имейл в първия ден от всеки месец за дейността на предходния месец. Информацията за сметката може да включва потвърждения, отчети за печалби и загуби и всякаква друга информация, която се изисква да бъде предоставена по силата на Закона за cysec (наричана по-долу"Информация за сметката"). Публикуването на информация за акаунта чрез Онлайн инструмент или по имейл ще се счита за доставка на потвърждения и извлечения по сметка. Ние можем по наше усмотрение да оттеглим или изменим всяка Информация за акаунта по всяко време. Вие се съгласявате, че не сме задължени да предоставяме потвърждения на хартиен носител. Информацията за Акаунта, публикувана чрез Онлайн инструмент или чрез имейл (освен ако не е явно невярна), ще бъде убедително доказателство за Вашите трансакции и ще бъде задължителна за Вас, ако не е възразила незабавно след получаването, с такова възражение, потвърдено писмено (включително електронна поща или подобна електронна поща) и (във всеки случай) не по-късно от един работен ден след като Информацията за акаунта е публикувана чрез Онлайн инструмент или по имейл.

8. Съгласие за Електронни Комуникации

Вие се съгласявате да осъществявате комуникация чрез електронни медии. Съобщенията, изпратени чрез Онлайн инструмента или чрез електронни средства, се считат за удовлетворяващи правните изисквания за подписване на съобщение и в писмена форма, доколкото това е разрешено от приложимото кипърско законодателство.

9. Маржин

9.1. Вие ще ни предоставите и поддържате с нас такава сума пари по отношение и като обезпечение за Вашите действителни, бъдещи и условни или потенциални задължения към нас (наричани по-долу"Задължения"в такива суми и в такива форми, каквито ние, по наше усмотрение, може да изискаме (наричано по-долу "маржин"). Ние може да променим нашите изисквания за Маржин по всяко време. Ваша е отговорността да се уверите, че сте запознати по всяко време с изискванията за маржин на Онлайн инструмента по отношение на различните Продукти.

9.2.Всяко изискване за Маржин трябва да бъде изпълнено в такава валута и в рамките на определен от нас срок (по наше усмотрение) или, ако не е уточнен, незабавно. Едно изискване за маржин не изключва друго. Маржинът се предоставя под формата на парични средства или други форми, които можем да договорим или приемем. Ако сте непрофесионален клиент, марж ще бъде предоставен в брой.

9.3. Вие носите отговорност за поддържането на подходящи договорености с нас по всяко време за получаване и съобщаване на информация относно Маржин. Ако не успеете да ни предоставите Маржин в изискваното време, ние можем автоматично да затворим Вашите отворени позиции и ние ще имаме право да упражним правата си в съответствие с точка 21по-долу.

9.4. Освен ако не е договорено друго, Вие ни таксувате за всички Допълнителни такси, предоставени ни от Вас по силата на Договора като обезпечение за Вашите Задължения по или съгласно Договора (включително по всяка транзакция, която се урежда периодично от Договора).

9.5. Вие се съгласявате да изпълнявате такива допълнителни документи и да предприемете такива стъпки, които ние разумно изискваме, за да постигнем пълното си обезпечително участие, да бъдете регистрирани като собственик на маржа или да получите право на собственост върху Маржин, да осигурите допълнително задълженията, да ни позволите да упражняваме нашите права.

9.6. Не можете да оттегляте или да замествате имущество, което е предмет на нашите интереси за сигурност, без наше предварително съгласие.

9.7. Ако Споразумението се прекрати, ние няма да бъдем задължени да изплатим паричните маржа, доколкото Вие дължите или може да дължите задължения към нас. При определянето на сумите на паричния марж, Вашите пасиви и нашите задължения към Вас, ние може да прилагаме такава методология (включително преценки относно бъдещото движение на пазари и стойности), както считаме за подходящо, в съответствие със закона на CySEC.

10. Дата на уреждане, Ролоувър и инструкции за покриване

10.1. Позициите, заемани в края на всеки работен ден, могат (според случая) да бъдат обект на автоматично прехвърляне. Ние можем да Ви начислим такса за всяка такава позиция, която е преобърната. Таксите, които начисляваме, ще бъдат публикувани на Онлайн технола.

10.2. В допълнение към точка 10.1 по-горе, при липса на ясни и навременни инструкции от Вас, Вие се съгласявате, че за да защитим Вашите интереси и нашите, ние сме оторизирани, по наше усмотрение и за Ваша сметка, в края на всеки работен ден, за затваряне на отворена позиция(например(включително, без ограничение), ако имаме основателни причини да смятаме, че позицията е открита от неоторизиран трети страни, в резултат на коетовъзниква спор между нас и Вас), прехвърляне или компенсиране на всички или на отворени позиции, да сключват сделки или да извършват или получават доставка от Ваше име при такива условия и по начин, който ние можем да сметнем за основателни при обстоятелствата.

10.3. За избягване на съмнения, ние няма да организираме доставка на приложима базова инвестиция или продукт, който е свързан с който и да е Продукт (включително валута), освен ако не сметнем за необходимо или ако сме се договорили писмено с Вас да го направим и съответно, освен ако такива договорености не са били направени от нас, всички отворени позиции (където е приложимо) ще бъдат затворени и получената печалба или загуба се кредитирани или дебитирани по Вашата сметка с нас.

11. Пари на Клиент

11.1. Настоящата точка 11ще се прилага за Вас, освен ако не сме Ви уведомили, че ще Ви третираме като професионален клиент, както и че условията на точка 12ще се прилагат за вас за всички или за част от вашето използване на нашите услуги.

11.2. Всички средства,получени от нас от Вас, ще бъдат държани в сметка при нас или в банка, одобрена от нас и ще бъдат отделени от собствените ни средства в съответствие със Закона CySEC.

11.3. Ние няма да плащаме лихви за Вас върху който и да е от Вашите пари, които държим, и като сключим Споразумението, Вие приемате, че вие се отказвате от всякакви права върху такива пари по силата на Закона CySEC или по друг начин.

11.4. Ние може да държим средства, които ни плащате, с банки, разположени извън Република Кипър. Правният и регулаторен режим, приложим за всяка такава банка, ще бъде различен от този на Република Кипър и в случай на несъстоятелност или друг равностоен фалш на банката, вашите пари могат да бъдат третирани различно от третирането, което би се прилагало, ако парите се държат в Република Кипър. Ние не носим отговорност за платежоспособността, действията или бездействията на банка или друга трета страна, която държи пари съгласно тази клауза 11.

11.5.Ние имаме право да конвертирате пари във Вашата сметка (включително за Маржин) в и от такава чуждестранна валута по обменен курс, определен от нас въз основа на преобладаващите тогава лихвени проценти на паричния пазар. При такива обстоятелства ние не носим отговорност или не носим отговорност пред Вас за каквито и да било загуби, понесени от Вас в резултат на такова действие (въпреки че ще положим разумни усилия да конвертираме само такива средства, които разумно могат да бъдат задължени да покрият задълженията по отношение на съответните сделки).

11.6. Когато задълженията, произтичащи от нас от Вас, са дължими и ни се дължат, ние можем да преустановим третирането като клиентски пари, тъй като средствата, държани от Ваше име, са равни на размера на тези задължения в съответствие със Закона за cysec, свързани с парите на клиента. Вие се съгласявате, че ние можем да приложим тези пари в или към удовлетворение на всички или част от тези задължения, които са ни дължими и дължими. За целите на настоящата клауза 11,всички такива задължения стават незабавно дължими и изискуеми, без уведомление или искане от нас, когато са направени от Вас или от Ваше име.

11.7. Вие се съгласявате, че ние ще имаме право да приложим пари, които имате при нас или за удовлетворяване на всички или част от задълженията, които са дължими и дължими.

11.8. Ако не е имало търговска дейност на (някоя от) вашата сметка(и) за период от 24 месеца (в сила от последната Ви търговия и от деня след това), ще бъде наложена такса за неактивност, както е посочено в ценовата ни листа. Таксата ще бъде приспадната на месечна база на всеки положителен баланс във вашата сметка(и). Моля, имайте предвид, че таксата ще бъде наложена на всяка отделна неактивна сметка за търговия. За да бъде ясно, таксата/ите ще бъдат удържани по сметка, а не на клиентска база. Преди да започнем да приспадаме таксите от вашия/ите баланс/и, ще направим разумни опити да се свържем с Вас относно всички средства, държани във Вашата сметка(ите) за търговия, за да Ви информираме, че таксата ще бъде наложена. Моля, имайте предвид, че е Ваша отговорност да поддържате данните си за контакт, които сте споделили с нас, актуализирани по всяко време. Ние няма да таксуваме Вашата сметка(и) за неактивна търговия, ако нямате положителен баланс. Балансът по сметката ви за търговия няма да се поддава под нулата. Ако обаче положителният ви баланс е по-малък от месечната такса за неактивност, ще приспаднем цялата оставаща сума на средствата, държани във Вашия баланс по сметката(ите) за търговия. Всички търговски сметки, които са били неактивни повече от 24 месеца и имат или достигнат баланс на нула, ще бъдат архивирани. Ако решите да активирате отново търговската си сметка чрез търговия отново, таксата за неактивност за до три предходни месеца, когато вече е имало приспадане ще бъде възстановенапо вашата сметка. Ако се класирате за някое от тези възстановявания, то ще бъде направено по сметка.

12. Общи договорености за прехвърляне на права

12.1. Тази клауза не се отнася за Вас,освен ако не сме Ви уведомили, че ще Ви третираме като професионален клиент, както и че условията на тази клауза ще се прилагат към Вас за всички или за част от вашето използване на нашите услуги.

12.2. След подходящо разкриване на рисковете, които ние ще Ви разкрием, Вие и ние можем да се съгласим отделно, че:

а. ние няма да държим пари, които сте внесли в сметката си в съответствие със Закона CySEC ; и

б.такива пари ще бъдат преведени към нас чрез пълно право на собственост и собственост, и без каквото и да е обременяване, лихва за сигурност, право на задържане или друго ограничение, с цел обезпечаване или покриване на Вашите настоящи, бъдещи, действителни, условни или бъдещи задължения към нас (това е известно като "споразумение за прехвърляне на собственост"). Тъй като титлата ще ни бъде прехвърлена, вие вече няма да имате собственически иск към тези пари и ние ще можем да се справим с тях по наше собствено право, и вие ще се наредите като наш кредитор. Споразумението за прехвърляне на права трябва да бъде сключено с нашия договорен формат и подписано от Вас, и може да ни бъде предоставено по пощата, по имейл или чрез нашата платформа за търговия.

12.3. При спазване на нашите права по Договора и всяка трансакция, ние ще имаме договорно задължение да Ви възстановим парична сума, еквивалентна на средствата за превод на дялове, на които може да имате право (или по наша преценка активи на стойността му), когато вече не е необходимо да държим паричните преводи. Нашите задължения за изплащане ще бъдат намалени дотолкова, доколкото (i) ние имаме право да приложим тези пари или да ги прихващаме от задълженията ви за изплащане, срещу което и да е от Вашите задължения към нас, независимо дали по силата на някаква сделка, по Договора или по друг начин; и/или (ii) всеки пазар, посредник, банка или друга трета страна, на която сме прехвърлили пари като Марджин или по друг начин във връзка със сделки, не успее (в резултат на несъстоятелност или по друг начин) да ни върне еквивалентна сума пари. Освен ако не сме договорили друго в писмена форма, вие нямате право да получавате лихва върху паричните средства за превод на дялове.

12.4. Ние не носим отговорност пред Вас за загубата на каквито и да е парични средства за прехвърляне на собственост, което е пряк или косвен резултат от несъстоятелност, несъстоятелност, ликвидация, попечителство, попечителство или прехвърляне в полза на кредитори на банка, друг брокер, пазар, клирингираща организация или подобна организация.

12.5. Можете да поискате отмяна на договореностите за средствата за превод на собственост, в който случай ние можем да прекратим Договора и сума пари (или по наше собствено усмотрение активи до стойността му), еквивалентна на средствата за превод на право на собственост, дължими на вас, ще ви бъдат върнати

13. Печалби, загуби и разходи за лихви по отворени позиции

За всяка отворена позиция, която държите, ние периодично ще кредитираме Вашата сметка с печалби или ще дебитираме Вашата сметка за загуби, лихви, корекции на дивиденти и такси, както е описано в Онлайн инструмента.

14. Такси и Тарифи

14.1. Вие ще ни плащате такива такси и тарифи при такива тарифи, публикувани на Онлайн Механизъм или по друг начин, както сме ви уведомили от време на време. Те ще включват такси за транзакции, лихви и такси по отношение на автоматичното прехвърляне на вашите позиции съгласно т. 10.1. В допълнение към това Вие ще бъдете отговорни за плащането на всякакви други такси, за които сме Ви уведомили, че може да възникнат в резултат на предоставянето на нашите услуги на Вас.

14.2. Вие потвърждавате и се съгласявате, че когато приспадаме корекции, комисиони и различни други такси от вашата сметка, тези приспадания могат да засегнат размера на собствения капитал по сметката (включително, както е приложимо, от сумата на собствения капитал по сметката, която ще се прилага спрямо изискванията за Маржин (вж. клауза 9.1 по-горе). Вашите позиции подлежат на ликвидация, както е описано в клауза 21.2,ако приспадането на комисионни, такси или други налози води до недостатъчно салдо на сметката Ви, за да се изпълнят изискванията за Марджин.

14.3. Вие потвърждавате и се съгласявате, че ние може да извършваме или получаваме такса, комисионна или непарични облагодетелствани от друго лице във връзка с нашата услуга към Вас. Ако това се отнася за Вас, ние ще Ви предоставим отделна информация относно такава такса, комисионна или непарични облагодетелствани средства.

14.4. Всички такси и възнаграждения се считат за дължими и платими незабавно. Всички суми, дължими към нас, могат да бъдат приспаднати от нас от приходите от всяка трансакция или дебитирани от Вашата(ите) сметка(и) при нас. В случай на забавяне на плащане от вас, просрочените суми ще имат лихва, която ние разумно ще определим като съобщените Ви в Информацията за сметката.

14.5. Вие се съгласявате да заплатите такса за превод, определена от нас и предоставена на Онлайн Механизма, в случай че при прекратяване на Договора ни инструктирате да прехвърляме средства,свързани с Вашата сметка, към друга институция.

14.6. За целите на всяко изчисление по-долу, ние може да конвертира суми, деноминирани във всяка валута, в друга валута, която може да определим от време на време, при такъв курс, преобладаващ в момента на изчислението, който разумно ще изберем.

14.7. Ако получим или възстановим сума по отношение на вашите задължения във валута, различна от тази, в която се дължи такава сума, независимо дали съгласно съдебно решение на съд или по друг начин, Вие ще ни обезщетите по искане и ще ни обезщетите от и срещу всякакви разходи (включително разходи за преобразуване) и загуба, понесена от нас в резултат на получаването на такава сума в валута, различна от валутата, в която тя е дължима.

14.8. Оповестяване ex-ante ("преди събитието"): Дружеството ще предостави своевременно пълно предварително оповестяване на информация за общите разходи и такси, свързани с финансовия инструмент и с предоставената инвестиционна или допълнителна услуга, в следните ситуации:

 • Когато Компанията предлага финансов инструмент на клиенти; или
 • Когато от Компанията се изисква да предостави на клиента документ с ключова информация за инвеститорите ("KIID") или Основен информационен документ (ОИД) във връзка с финансовия инструмент.

При изчисляване на разходите и таксите ex-ante компанията ще се основава на разходите, които действително са направени като заместител на очакваните разходи и такси.

Когато не са налице действителни разходи, Компанията прави разумни оценки за тези разходи.

14.9. Последващото оповестяване на съвкупните разходи, които действително са направени за инвестиционни услуги и финансови инструменти, ще се предоставя на всеки клиент на годишна база в следните ситуации:

 • Когато Компанията предлага финансов инструмент на клиенти; или
 • Когато Дружеството е предоставило на клиент килии KID, KIID във връзка с финансовия(те)
 • Компанията е имал текущи отношения с клиента през годината.

В случаите на ex-ante и ex-post оповестяване разходите се сумират и се изразяват като парична сума и процент. Получените плащания от трети страни се показват отделно.

В случаите на ex-ante и ex post оповестяването се включва илюстрация, показваща кумулативното въздействие на разходите върху възвръщаемостта на инвестицията, заедно с ефекта на общите разходи и такси върху възвръщаемостта на инвестицията, евентуалните очаквани скокове или колебания, както и описание на илюстрацията.

Когато част от общите разходи и такси трябва да се заплати в или представлява сума в чуждестранна валута, Компанията ще посочи съответната валута и приложимите валутни обменни курсове и разходи.

Ограничено освобождаване при определени обстоятелства е налице за професионални клиенти и допустими контрагенти (освен когато се предоставя инвестиционна услуга по управление на портфейл или когато въпросният финансов инструмент включва дериватив).

15. Конфликт на Интереси

15.1. Трябва да знаете, че когато сключваме сделка с или за Вас, ние или нашите директори, служители, служители, агенти и свързани лица (наричани по-долу "асоциирани дружества")или Доставчици на услуги, може да имаме интерес, връзка или договореност, които са съществени във връзка със съответната сделка. Ако възникне такъв конфликт на интереси, ние ще се стремим да разрешим такъв конфликт по такъв начин, че ние вярваме, че е във Вашите най-добри интереси в съответствие с нашата политика за конфликт на интереси (изменена от време на време) (наричана по-долу "Политика за конфликти на интереси").

15.2. Пълни подробности за политиката ни за конфликт на интереси можете да намерите на нашия уебсайт: https://admiralmarkets.com/bg/start-trading/documents?regulator=cysec. Нашата политика за конфликт на интереси е само политика; то не е част от Споразумението и не е предназначено да бъде договорно обвързващо или да ни налага каквито и да било задължения, които иначе не бихме имали по силата на Споразумението или по CySEC закон и/ или приложимо кипърско законодателство.

16. Задължения и Загуби

16.1. Вие ще носите отговорност или ще носите отговорност по нашето писмено искане за всички щети, разходи и разходи (наричани по-долу "прекизагуби"и всички косвени загуби, щети, разходи и други подобни задължения (като загуба на възможност за печалба) (наричани по-долу "Косвени загуби"),понесени от нас или някой от нашите сътрудници вследствие на използването на нашите услуги (включително Онлайн инструмент) или вашето нарушение на някое от условията на Споразумението. Вие обаче не носите отговорност пред нас за каквито и да е преки загуби или непреки загуби (наричани по-долу "Загуби"),понесени от нас, доколкото те са причинени от нашето нарушение на Споразумението, небрежност, умишлено неизпълнение или измама.

16.2. Нито ние, нито който и да е Асоцииран бизнес не поема никаква отговорност или отговорност към Вас при никакви обстоятелства за каквито и да е косвени загуби, които вие може да понесете.

16.3. Ние ще изпълняваме задълженията си по споразумението с разумни умения, грижа и старание и в съответствие с инструкциите и авторите, които ни предоставите. Докато правим това, ние, нито други съдружници поемаме отговорност или отговорност за Вашите Загуби, които произтичат от предоставянето на нашите услуги на Вас или по друг начин съгласно Споразумението.

16.4. Нито ние, нито Вие ще носите отговорност един на друг за каквото и да е забавяне при изпълнението или неизпълнение на задължения по споразумението, ако такова забавяне или провал произтича от събития, обстоятелства или причини извън разумния контрол на засегнатата страна (например, в резултат на действия на Бог или терористични актове). При тези обстоятелства засегнатата страна има право на разумно удължаване на времето, необходимо за изпълнението на тези задължения.

16.5. Нито ние, нито Вие ще носите отговорност един на друг за каквото и да е забавяне при изпълнението или неизпълнение на задължения по споразумението, ако такова забавяне или провал произтича от събития, обстоятелства или причини извън разумния контрол на засегнатата страна (например, в резултат на действия на Бог или терористични актове). При тези обстоятелства засегнатата страна има право на разумно удължаване на времето, необходимо за изпълнението на тези задължения.

16.6. Без да ограничаваме общия обхват на предходните под-клаузи, ние ще се грижим разумно при избора на номинирани лица или агенти и ще следим тяхната продължаваща пригодност. Докато правим това, нито ние, нито някой от нашите съдружници ще носи отговорност или ще носи отговорност пред Вас за загуби, понесени от Вас, произтичащи от действие или бездействие на номинирани лица или агенти.

16.7. Вие носите отговорност за данъчните последици или третирането на сделките, които сте сключили съгласно Договора.

16.8. Ако имате акаунт при нас при друго(и) лице(а) (в случай на притежатели на общи сметки), отговорностите или отговорностите към нас за всяко такова лице ще бъдат солидарни и няколко (т.е. ние можем да държим една или една от вас, единствено отговорна или отговорна пред нас, или можем да поемем всички вас като група , отговорно или отговорно спрямо нас) и ние може да действаме по заповеди и инструкции, получени от всяко лице (освен ако не ни уведомите писмено за противното), което е или ни се струва, че е такова лице.

17. Предупреждение за Риск

Трябва да имате предвид разкриването на риска, за което ви е съобщено в График 2 и онлайн улеснение, и ако не разбирате, се свържете с вашия представител на клиента или потърсете независим съвет.

18. Декларации и Гаранции

18.1. Вие ни гарантирате това (т.е. правите изявления и обещания, на които ще разчитаме, когато Ви предоставяме услуги. Затова трябва да се уверите, че те са точни, тъй като Вие ще бъдете отговорни и отговорни пред нас, ако не са):

18.1.1. ако сте физическо лице, Вие сте навършили 18 години, със стабилен разум и имате правоспособност да сключите правно обвързващо споразумение с нас;

18.1.2. ако сте корпорация, вие сте надлежно учредени и валидно съществуващи съгласно законите на държавата на учредяване и че сте одобрили откриването на сметка при нас с решение на управителния съвет, удостоверено от служители на корпорацията;

18.1.3. никой друг освен Вас няма или ще има интерес от Вашата сметка(и);

18.1.4. Договорът, всяка трансакция и задълженията, създадени по тях, са задължителни за Вас и са приложими спрямо Вас в съответствие с техните условия (при спазване на приложимите принципи на справедливост) и не нарушават и няма да нарушават условията на който и да е регулация, ред, такса или споразумение, с които вие сте обвързани;

18.1.5. освен ако не е договорено друго, Вие сте единственият действителен собственик (т.е. никой друг няма никакви права по закон) на всички Марджин или пари, които прехвърляте по Договора, свободен и ясен за всички лихви по сигурността (т.е. не сте предоставили някаква форма на права върху парите на някой друг);

18.1.6. независимо от всяко последващо определяне на противното, търговията с Продукти или Ценни книжа (според случая) е подходяща за Вас и че сте наясно с рисковете, свързани с такива трансакции;

18.1.7. информацията, която ни е била разкрита в надлежно попълнения формуляр за откриване на сметка и по всяко време след това (включително всяка една финансова информация), е вярна, точна и пълна във всички съществени отношения.

18.1.8. Сте оценили нашите права и задължения и вашите права и задължения, включително процедурата за изпълнение на нарежданията и Вие се съгласявате с тях;

18.1.9. Сте ни предоставили, наред с други неща, точни и валидни данни във връзка с Вашия опит, професионализъм и инвестиционни цели (включително данните, посочени в заявлението за клиентски профил);

18.1.10. Вие сте надлежно наясно, че ако ни изпратите неверни или недостатъчни данни, ние може да не сме в състояние адекватно да оценим Вашия опит, знания и/или уместност (както е приложимо) да използваме всяка инвестиционна услуга, предоставена от нас и/или да изпълним сделки, в резултат на което ще бъде трудно или невъзможно да оценим и да не можем да Ви уведомим за всички рискове, важни за вас;

18.1.11. Вие сте наясно и приемате, че имаме право, но не и задължението да откажем да извършваме инвестиционна услуга, ако въз основа на нашата оценка конкретната услуга не е подходяща или подходяща за Вас, като се има предвид Вашият известен клас, знания и опит във връзка със съответната инвестиционна услуга;

18.1.12. Вие сте наясно, че при предоставяне на услуга приемане, препращане или изпълнение на поръчки, инициирани от Вас и свързани с продуктите, изброени в графата "Изключения от оценката на целесъобразността" в Приложение 1, подраздел 1.2 от настоящите условия, не е необходимо да оценяваме целесъобразността на продукта или инвестиционната услуга и по този начин Вашите интереси може да бъдат по-малко защитени;

18.1.13. Вие имате, в необходимата степен достъп до приложимото законодателство, разпоредби на актове на фондовите борси и регистри на ценни книжа и, наред с другото, вие сте наясно със задължението да предоставите информация на тях и също така се задължавате да изпълнявате всички изисквания, установени по отношение на изпълнението на сделките, да следвате всички ограничения, установени за извършване на сделки, приложимото законодателство и съответните правила и добри практики на фондовите борси и регистрите на ценни книжа. Вие се задължавате да бъдете информирани за законодателството и правилата, приложими за сделките, и да поемате всички рискове, щети и загуби, произтичащи от неосъзнатост и/или неспазване на тези закони и правила;

18.1.14 Вие се съгласявате с предоставянето на услугите във връзка с публикуването на информацията, предназначена за обществеността на нашия уебсайт, и че тя е в съответствие с бизнеса и предоставянето на услуги между нас и Вас;

18.1.15 Сте имали достъп до списъка с рисковете, публикуван на нашия уебсайт и сте наясно с рисковете, свързани с инвестиции в ценни книжа и Продукти;

18.1.16 Сте имали достъп до информацията, публикувана на нашия уебсайт относно таксите и разходите, свързани с нашите услуги;

18.1.17 Вие се задължавате да не използвате нас или инвестиционните услуги с цел постигане на незаконни цели и да не упражнявате вашите права недобросъвестно или с цел да ни причини вреди;

18.1.18 Вие сте наясно с факта, че подаването на поръчка към нас за изпълнение на сделката може да се счита за предложение за покупка или продажба на нас или на трета страна и въз основа на такава поръчка, ние можем да направим предложение за сделка на трето лице, което може да доведе до обвързващо задължение за покупка или продажба;

18.1.19 Вие се съгласявате да имаме право да сключваме сделки и да извършваме действия с други лица, за да изпълним сделката;

18.1.20 Сте оценили и напълно сте дали съгласието си за правилата на нашата Политика за изпълнение на поръчки, публикувани на нашия уебсайт, като периодично сте обект на изменение и промяна, включително и факта, че всички конкретни инструкции, получени от Вас във връзка с поръчки, могат да ни попречат да вземем мерки, които сме разработили в правилата за най-добро изпълнение на поръчките;

18.1.21 Вие сте наясно и сте съгласни с факта, че имаме право да натрупваме поръчки и че при натрупване на поръчки, въздействието на натрупването по отношение на конкретна поръчка може да бъде вредно за Вас отделно;

18.1.22. Вие носите и следвате отговорността за рискове, свързани с транзакцията, дори и при даване на поръчката, Вие разчитате на информацията, съдържаща се в пазарните прегледи, прогнози, позиции или други подобни документи, публикувани на нашия уебсайт или трета страна;

18.1.23. Знаете, че влизането в сделки с цел манипулиране на пазара, както и предприемането на действия въз основа на вътрешна информация или влизането в други сделки в противоречие със законодателството са забранени от закона и вие ще бъдете подведени под отговорност съгласно наказателното право или закона за престъпления;

18.1.24. Вие сте наясно, че трябва да проверите съответствието на поръчката с действащото законодателство и/или други правила, изисквания, ограничения и пазарна практика, приложими към ценните книжа и Продуктите, както и съответствието на нарежданията, подадени за операции с дялове на инвестиционни фондове, с правилата на фонда или действащото законодателство;

18.1.25. Вие сте наясно, че Вашите ценни книжа могат да бъдат защитени от името на трета страна и на свързаните с тях рискове, последствия и наша отговорност;

18.1.26. Вие се съгласявате ценните книжа да бъдат обезопасявани по сметка на кандидата (включително и в сметката на попечителя) заедно с ценните книжа, принадлежащи на попечителя или други клиенти. Вие сте били уведомени и сте съгласни с рисковете, свързани със съхранението на ценните книжа по сметката на кандидата или друга подобна сметка;

18.1.27. Вие сте наясно, че съхранението на ценни книжа с попечител се урежда от законодателството на чужда държава, в резултат на което правата, свързани с Вашите пари или Ценни книжа, могат да се различават от тези, предвидени от местното законодателство;

18.1.28. Вие сте наясно, че съгласно приложимото към обезпеченията с ценни книжа законодателство, което е обезпечено с попечителя, е възможно да не е възможно да се разграничи гаранцията от попечителя от ценните книжа, принадлежащи на попечителя, и вие сте били информирани и запознати със свързаните с тях рискове;

18.1.29. Вие се съгласявате да използвате Вашите ценни книжа, защитени в интерес или по Вашата сметка, или на друг клиент, или за да се обвърже или обременяване на такива ценни книжа (включително прихващане за сметка на ценните книжа). Също така сте информирани и сте наясно с факта, че попечители или трети лица могат да имат съответните права по отношение на Вашите ценни книжа;

18.1.30. Вие се задължавате да спазвате условията за ползване на нашия уебсайт и платформите за търговия;

18.1.31. Вие се задължавате да ни освободите от задълженията, поети от нас пред трети лица при предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на сделки, както и да изпълнявате сами тези задължения и задължения;

18.1.32. вие се задължавате да предоставите на нас и на съответния надзорен орган или на друг компетентен орган помощ и информация за произхода на поръчките, изпълнените транзакции, вашите пари и ценни книжа, необичайни стратегии за търговия и приходи, получени от транзакции или относно идентификацията и анализа на активите съставляващ източника на транзакциите. Непредставянето на обяснения може да послужи като основание за основателно съмнение относно съответствието на вашите дейности със Споразумението, законодателството или разпоредбите на съответните фондови борси или регистри на ценни книжа;

18.1.34. с подаване на всяка поръчка, Вие ни упълномощавате да се разпореждаме с сметката за изпълнение на поръчката съгласно условията, регулиращи предоставянето на нашите услуги.

18.2. Всяко представителство и гаранция по клауза 18.1 се счита за повтаряне при всеки случай, когато правите поръчка или влизате в сделка с или чрез нас.

19. Завети

19.1. Вие сключвате завет това (т.е. вие ни обещавате по договор, че ще правите неща, на които ще разчитаме, когато ви предоставяме услуги. Затова трябва да се уверите, че спазвате тези обещания, тъй като ще бъдете отговорни и отговорни пред нас, ако не го направите):

19.1.1. по всяко време ще получавате и спазвате и правите всичко, което е необходимо, за да поддържате пълната си сила и резултат, всички правомощия, правомощия, съгласия, лицензи и разрешения, посочени в т.18;

19.1.2. вие трябва да сте готови и можете при поискване да ни предоставите незабавно информация и документация, които можем да изискаме във връзка с вашето финансово положение, местоживеене или други въпроси;

19.1.3. Вие ще ни уведомите своевременно за възникването на събитие в несъстоятелност или за друго събитие в несъстоятелност;

19.1.4. вие трябва

а. да спазвате всички приложими закони във връзка с Договора и всяка трансакция, доколкото те са приложими за Вас; и

б. да използвате всички разумни стъпки, за да спазвате всички приложими закони във връзка с Договора и всяка трансакция, когато тези приложими закони не се прилагат за Вас, но Вашето сътрудничество е необходимо, за да ни помогне да спазим нашите задължения;

19.1.5. няма да изпращате поръчки или да предприемате действия, които биха могли да създадат невярна представа за търсенето или стойността на даден продукт или да изпращат поръчки, за които имате основание да вярвате, че нарушават приложимите закони или разпоредби. Вие трябва да спазвате разумно очакваното от вас ниво на поведение на лица, които са на ваше място, и да не предприемате никакви стъпки, които биха ни причинили неспазването на стандарта на поведение, основано на което се очаква, че са лицата, които са в наше положение;

19.1.6. Вие се задължавате да не използвате нас или нашите услуги за постигане на незаконни цели и да не изпълнявате вашите права недобросъвестно или с цел да ни причини вреди, включително като манипулирате Онлайн Устройството или използвате нашите условия или политики по какъвто и да е начин срещу нас; и

19.1.7. При поискване, Вие ще ни предоставите такава информация, която може да изискаме, за да удостоверим въпросите, посочени в тази точка.

20. Поверителност и защита на данните

20.1. Ние може да събираме, използваме и разкриваме лични данни за живи лица, които могат да бъдат идентифицирани (наричани по-долу "Физически лица"),включително лични данни, които можете доброволно да ни разкриете по какъвто и да е начин, за да можем:

20.1.1. изпълняваме задълженията си по Споразумението;

20.1.2. извършваме ежедневните ни бизнес дейности и се занимаваме с Вас;

20.1.3. съставя статистически анализ на страниците на посетения Онлайн инструмент;

20.1.4. да наблюдава и анализира дейността си;

20.1.5. участва в превенция на престъпността, спазване на законовите и подзаконовите нормативни изисквания;

20.1.6. да предлага на пазара и разработва други продукти и услуги;

20.1.7. да прехвърлим правата или задълженията ни по договора; и

20.1.8. обработва всякакви лични данни за други свързани цели.

20.2. Ние няма да получим или изискаме разкриване на чувствителни лични данни (като етнически произход, религиозни убеждения или медицински досиета), но ако решите да предоставите такива чувствителни лични данни, може да приемем, че такива чувствителни лични данни са предоставени със съгласието на физическото лице за целите, за които са предоставени такива лични данни , освен ако не сте ни уведомили в писмен вид от Вас.

20.3. Ако изберете да откажете нечувствителни лични данни за дадено Лице, което сме заявили, може да не сме в състояние да Ви предоставим достъп до Онлайн инструмента.

20.4. Нито ние, нито някой от нашите сътрудници или доставчици на услуги ще разкрива лични данни, които ние или те можем да събираме за дадено физическо лице на трети страни, с изключение на:

20.4.1. доколкото от нас или те се изисква да го правим съгласно приложимите закони;

20.4.2. когато е налице задължение за публично оповестяване;

20.4.3. когато нашите законни бизнес интереси изискват разкриване; или

20.4.4. по искане или със съгласието на Физическото лице или на лицата, описани в т. 20.5 по-долу.

20.5. Ние или нашите Партньори или Доставчици на услуги може да разкриваме лични данни на тези, които предоставят услуги на нас или на нашите сътрудници или доставчици на услуги, или да действаме като наши агенти или агенти на наши Доставчици на услуги, на всяко лице, на което ние или нашите сътрудници или нашите Доставчици на услуги прехвърляме или предлага да прехвърлим нашите права или задължения по силата на Споразумението и лицензирани агенции за кредитен превод или други организации които ни помагат, нашите партньори или нашите Доставчици на услуги и други лица вземат кредитни решения и намаляват случаите на измама или в хода на извършване на проверки за самоличност, предотвратяване на измами или кредитен контрол. Освен това, може да споделяме лични данни за дадено лице с нашите Асоциирани дружества и доставчици на услуги за бизнес цели, като например обслужване на клиентски сметки и информиране на клиентите за нови продукти и услуги, както е разрешено от приложимите закони.

20.6. Физическото лице може да има определени права на достъп до някои или всички лични данни, които събираме и притежаваме за Физическото лице към момента на подаване на искането, или да изиска коригиране на неточна информация съгласно приложимите закони за защита на данните. Ако Физическото лице желае да упражни тези права (единствено за своя сметка и за своя сметка), то следва да се свърже с нас в писмен вид и от Вас може да бъде поискано да предоставите допълнителна информация, която да ни помогне при изпълнението на такова искане.

20.7. Ние или нашите сътрудници или Доставчици на услуги може да прехвърляме данни, включително лични данни, в други държави, включително държави извън Европейското икономическо пространство, които може да нямат закони за защита на данните, за някоя от целите, описани в тази точка 20. С приемането на Споразумението Вие се съгласявате с такива прехвърляния от името на Физическите Лица.

20.8.8 Ние или нашите Партньори или Доставчик на услуги може да записваме или следим телефонни разговори между Вас и нас, нашите съдружници или Доставчик на услуги за сигурност, спазване на закона, учебни цели и за поддържане и подобряване на качеството на нашите услуги. Такива телефонни разговори могат да бъдат използвани от нас като доказателство в случай на спор между нас.

20.9. Ние можем да използваме "бисквитки" или устройства за проследяване на IP адреси в Онлайн инструмента, за да администрираме Онлайн теза, да съхраняваме пароли и потребителски имена, да следим посещенията на страници в Онлайн инструмента на този и други случаи от Вашия терминал, да персонализираме услугата Онлайн помощ за Вас и да проследим и улесним онлайн услугите. "Бисквитката" е част от данните, съхранявани на вашия твърд диск, съдържащи информация за Вас, свързана с използването на Онлайн инструмента. IP адресите могат да бъдат свързани с вашите лични данни и чрез проследяване на тези адреси ще получаваме такива лични данни. Достъпът до Онлайн инструмента зависи от приемането от Вас на всички устройства за проследяване на бисквитки и IP адреси, описани във и за целите, описани в тази клауза. С приемането на Споразумението Вие потвърждавате, че разбирате широкия характер на бисквитките и устройствата за проследяване на IP адреси и целите, за които те ще бъдат използвани от нас. Моля, вижте нашата политика за бисквитките (която е налична на Онлайн инструмента) за повече информация.

20.10. Вие потвърждавате и приемате, че всички услуги, предоставяни чрез Онлайн инструмента, включват предаване по интернет и че поради това такива предавания са предмет на присъщите на интернет рискове. Въпреки че признаваме отговорността си да предприемем разумни предпазни мерки за сигурност, Вие също така потвърждавате и приемате, че както при всяка мрежа, вие може да бъдете изложени на неупълномощени програми, предавани от трети страни, електронни нарушения и/ или невъзможност на информацията и данните да достигнат до техните местоназначения и/или погрешно получаване или неправилно получаване на такава информация. Въпреки че нашите функции за поверителност и сигурност на нашите доставчици на услуги, нашите партньори и нашите доставчици на услуги са предназначени да намалят тези рискове, не можем да гарантираме тяхното елиминиране. Следователно вие приемате, че не се гарантира, че предаването чрез Онлайн инструмента е поверително и че ние не носим отговорност или не носим отговорност пред Вас за всяко нарушение на доверието, произтичащо от това събитие.

20.11. Запитвания относно използването на поверителни или лични данни от нас трябва да бъдат отнесени до нашия служител по защита на данните, данните за които могат да бъдат намерени в нашата политика за поверителност.

21. По подразбиране и Нетиране

21.1Следните се считат за "Събития по подразбиране", ако по някое време:

21.1.1. не изпълнявате изцяло и незабавно задължение да извършите плащане към нас или да затворите отворена позиция на датата на падежа или когато се изисква от нас;

21.1.2. Вие не сте задължени по силата на Договора или във връзка с транзакция или да извършите нарушение на други задължения по Договора;

21.1.3. всяко представяне или гаранция, направено от Вас, е било или впоследствие е станало или впоследствие би било, или впоследствие би било, ако се повтори по всяко време, е неправилно;

21.1.4. когато считаме, че сте злоупотребили със защитата, предоставена ви съгласно клауза 4.12 по-горе, в наше увреждане, което без ограничение включва ситуация, при която клиентът действа недобросъвестно чрез прилагане на стратегия, при която клиентът би се възползвал от такава защита, като същевременно заема други позиции при нас, които ви се ползват в случай, че защитата е или може да бъде задействана;

21.1.5. считаме за необходимо или желателно да предотвратим това, което считаме, че е или може да представлява нарушение от вас на точка 5.14.1 по-горе;

2.1.1.6. (когато сте корпоративен) започвате доброволен случай (или принудителното дело е започнало срещу Вас) или друга процедура, която иска или предлага ликвидация, реорганизация, споразумение или конкордат, замразяване или мораториум или друго подобно облекчение по отношение на Вас или Вашите задължения по несъстоятелност, несъстоятелност, регулаторен, надзорен или друг закон с потенциално приложение към Вас, ако сте в несъстоятелност), или за търсене на назначаване на попечител, синдик, ликвидатор, попечител, управител, попечител или друг подобен служител на Вас или някаква значителна част от Вашите активи; или ако предприемете корпоративни действия за разрешаване на някое от гореизложените; и в случай на реорганизация, подреждане или състав, ние не сме съгласни с предложенията;

2.1.1.7. (когато сте корпоративен) се разпаднете или, ако качеството или съществуването Ви зависи от запис в официален регистър, регистрацията е премахната или приключва, или всички процедури са започнати да търсят или предлагат вашето прекратяване, заличаване от такъв регистър или прекратяване на такава регистрация;

2.1.1.8. (когато сте физическо лице) вие (или ако сте съсобственици притежатели на сметки, ако някой от вас) умре, станете нездравословен, не можете да платите задълженията си, тъй като те станат дължими или са обявени в несъстоятелност, както е определено в който и да е закон за несъстоятелност или несъстоятелност, приложим към Вас; или ваше задлъжнялост не е платена на падежа, следователно, или става в състояние по всяко време да бъде декларирано, дължимо и изискуемо по силата на споразумения или инструменти, доказващи такава задлъжнялост, преди то да е било дължимо и изискуемо, или ако е предприето дело, дело или друго дело, или е предприето каквото и да е действие за изпълнение, запор или запор, или бедствие срещу, или то е владение на цялото или част от Вашето имущество или имущество (материално и нематериално); или

2.1.1.9. Ако разумно очакваме, че може да възникне някое от гореизложените обстоятелства; тогава ние можем да упражним правата си по клауза 21.2, освен в случай на неизпълнение, посочено в клаузи 21.1.6или 21.1.8 (всеки от тях а "Случайна несъстоятелност или неизпълнение"),в който случай се прилагат разпоредбите на клауза 21.3.

21.2. При спазване на клауза 21.3, ние можем по всяко време след настъпването на събитие на неизпълнение, да отменим всички непогасени поръчки, да прекратим нашите услуги и да ликвидираме всички или някои от вашите отворени позиции (по-нататък наричана "Дата на ликвидация").

21.3. Ако възникне събитие за несъстоятелност, ще се счита, че сме упражнили правата си по клауза 21.2 непосредствено преди датата на настъпване на събитието за несъстоятелност на неизпълнение.

21.4. На датата на ликвидация и след нея ние (на или възможно най-скоро след датата на ликвидацията) ще затворим всички отворени позиции и ще приложим всички налични от нас средства за покриване на разходите за закриването.

21.5. Ако в резултат на предприетите от нас действия съгласно т. 21.4 сметката Ви е в кредит, ние ще платим тези пари по сметката, която сте насочили, веднага щом това е възможно. Ако в сметката Ви не са налице достатъчно пари за покриване на действията, предприети от нас по т. 21.4,разликата между сумата на парите в сметката Ви и цената на закриване на отворените позиции ще бъде незабавно дължима и платима на нас.

21.6. Нашите права по тази клауза 21са в допълнение към, а не в ограничаване или изключване на всякакви други права, които може да имаме по силата на Споразумението или по друг начин, дали чрез споразумение или законово споразумение. По-специално и без да се засягат разпоредбите на клаузи от 21.2 до 21.5 (включително), ние сме упълномощени и имаме право, без да Ви уведомяваме и по наше усмотрение да предприемем такива действия, за да защитим нашата собствена позиция, включително, но не само, едно или повече от следните действия (независимо дали изцяло или частично):

21.6.1. да анулира всички или неизпълнени поръчки;

21.6.2. затваря, изпълнява, отменя или, ако е приложимо, изоставяне на отворените ви позиции или да се заеме с компенсиране на позиции;

21.6.3. да комбинира сметки, прихващане между сметки или конвертиране на една валута в друга валута (за избягване на съмнение, може да направим това, когато е налице неизпълнение на задължение или когато има дефицит по една или повече от вашите сметки и излишък по една или повече други сметки); или

21.6.4. да изпълни всяко задължение, което може да ви се наложи към нас, пряко или чрез гаранция или гаранция, от който и да е от Вашите средства под наша опека или контрол.

22. Права върху Интелектуална Собственост

22.1 Онлайн механизмът може да включва данни, текст, изображения, софтуер, мултимедийни материали и друго съдържание (наричано по-долу "Съдържание на трети страни"),като се включва терминът "Онлайн инструмент" за включване на всички материали, съдържание и услуги, които се предоставят от време на време на онлайн инструмент, независимо дали са разгледани на екрана или изтеглени на друг компютър, включително, но не само, съдържание на трети страни.

22.2 Онлайн механизмът е защитен от авторски права, права върху бази данни и други права на интелектуална собственост. Вие потвърждавате, че ние и/или трети страни запазваме всички права, права и интереси към и към Онлайн механизма. Използването на онлайн инструмента не предоставя никакви права на собственост в онлайн инструмента.

22.3 Освен ако не е изрично договорено друго в писмен вид или до степента, необходима за да видите Онлайн Механизма в съответствие със Споразумението, Вие не трябва да:

22.3.1. да копира онлайн инструмента изцяло или частично (с изключение на да направи резервни копия само за целите на възстановяването от катастрофално бедствие);

22.3.2. да показва, възпроизвежда, създава производни произведения от, предава, продава, разпространява, наема, дава под наем, прелицензира, временно ползване на собственост, заемане или прехвърляне или по какъвто и да е начин да използва Онлайн инструмента изцяло или частично;

22.3.3. да вгради Онлайн механизма в други продукти;

22.3.4. използва Онлайн инструмента във всяко споразумение за споделяне на файлове;

22.3.5. създава вградени връзки от всяка софтуерна програма към Онлайн инструмент;

22.3.6. премахва или закрива някои от нашите известия за авторски права или тези на някой от нашите съдружници;

22.3.7. да използва всяка от нашите търговски марки, марки за услуги, имена на домейни, лога или други идентификатори или такива на някой от нашите трети страни- доставчици; или

22.3.8. освен в степента, позволена от закона, реверсивен инженер, декомпилирате, разглобявате или осъществявате достъп до изходния код на Онлайн инструмента.

23. Връзки

Онлайн Механизмът може да съдържа връзки към други уебсайтове, които не се контролират от нас или от някой от нашите сътрудници и съдържат материали, произведени от независими трети страни. Собствениците на такива свързани уебсайтове нямат непременно отношения, търговски или по друг начин с нас. Съществуването на връзка от Онлайн Механизма към който и да е уебсайт на трета страна не представлява препоръка или друго одобрение от нас или от някой от нашите сътрудници или доставчици на услуги на такъв уеб сайт, неговото съдържание или който и да е доставчик на това. Всякакви мнения или препоръки, изразени на уебсайтове на трети страни, са тези на съответния доставчик и не са мнения или препоръки на наш или на наши партньори. Нито ние, нито някой от нашите съдружници носи отговорност за съдържание, предоставено на който и да е уебсайт, до който може да бъде достъпен чрез линкове в Онлайн Механизма.

24. Прекратяване

24.1 Вие можете да прекратите Договора по всяко време, като ни уведомите писмено, при условие че нямате открита позиция(и) и нямате никакви непогасени задължения към нас. Ние можем да прекратим предоставянето на нашите услуги на Вас, след като ви уведомим писмено по всяко време. Прекратяването не засяга каквито и да е сделки, които са били сключени преди това, и не засяга никакви начислени или неизплатени права и задължения на Вас или на нас.

24.2. Без да ограничаваме общия характер на гореизложеното, ние можем да прекратим Договора с незабавно действие, при настъпване на някое от следните събития:

а. Нарушаване на която и да е от разпоредбите на Споразумението от Вас.

б. Нежелание или невъзможност да ни предоставите информацията или документацията, която се изисква за целите на идентификацията, или в случай, че информацията или документацията, която ни предоставяте, е неточна, непълна или подвеждаща.

в. При настъпване на събитие, в което е настъпила непотвърждание в съответствие с клауза 21 от Договора.

г. Когато имаме основателни причини да смятаме, че не сте действали добросъвестно, включително, но не само, когато ние установим, че доброволно или не сте злоупотребили с нашите мерки за защита на отрицателния баланс. Това включва, но не се ограничава до това, хеджиране на вашата експозиция чрез използване на няколко търговски сметки, независимо дали под същия профил или във връзка с друг клиент.

д. При вашата смърт или неспособност (моля, имайте предвид, че в случай на смърт, всички налични средства във Вашата сметка(и) ще бъдат част от Вашето имущество).

е. Ако считаме, че сте нарушили или възнамерявате да нарушите приложимите закони, включително, но не само, приложимите закони и разпоредби срещу изпирането на пари.

ж. Ако преценим, че сте действали в противоречие с нашата Политика за изпълнение на поръчки или на други наши политики или процедури.

24.3. Прекратяването няма да засегне Вашите или начислените права, обезщетения, съществуващи ангажименти или други договорни разпоредби, предназначени да оцелеят след прекратяване на Договора.

24.4. Прекратяването няма да засегне приключването на транзакции, инициирани преди да получим вашето уведомление за прекратяване.

24.5. При изтичане на всяко уведомление за прекратяване, ние ще анулираме всички неуредени поръчки и ще затворим всички отворени позиции, които държите на преобладаващата пазарна цена (както е определено от нас). Освен това, Вие ще заплащате всички такси и налози, възникнали до датата на прекратяването, както и всички допълнителни разходи, които са необходими за прекратяване на Споразумението и всички загуби, които непременно са реализирани при уреждането или сключването на непогасени транзакции и превеждането на средствата Ви обратно към Вас.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТ

24.6. При прекратяване на Договора и/или други споразумения, които са сключени между нас и Вас, всички дължими от Вас суми ще бъдат дължими незабавно и дължими, включително (но без ограничение): (а) всички дължими такси, налози и комисиони; б) всички разходи за извършване на сделки, направени при прекратяване на настоящото споразумение; и (в) всички загуби и разходи, реализирани при приключване на всяка сделка или договор, или уреждане или сключване на неуредени задължения, поети от нас от Ваше име.

24.7. При прекратяването ние ще извършим всички сделки и/или договори, които вече са сключени или са в процес на изпълнение, и настоящото Споразумение ще продължи да ни обвързва и Вие във връзка с такива транзакции и/или договори. Ние имаме право да приспаднем всички суми, дължими към нас, преди да прехвърлим каквито и да е кредитни салда по всяка сметка(и) към Вас и ще имаме правото да отложим това прехвърляне до приключването на всички трансакции и/или договори между вас и нас. Освен това, ние имаме право да изискаме от вас да заплатите всички такси, възникнали при прехвърлянето на вашите инвестиции.

24.8. Прекратяването не засяга непогасените права и задължения (по-специално, без ограничение, свързани с клаузите на приложимото право) и сделките и/или договорите, които ще продължат да се уреждат от настоящото Споразумение, както и конкретните клаузи, договорени между Вас и нас във връзка с такива сделки и/или споразумения, докато всички задължения не бъдат изпълнени напълно.

24.9. В случай, че ни въвлечете, пряко или косвено, в каквато и да е измама, ние си запазваме правото, по наше усмотрение и без да се накърняват други права, които може да имаме по Силата на Договора и/или други споразумения от и между нас, включително, без ограничение, На Споразумението, да отменим всички предишни.

24.10. В случай, че ни въвлечете, пряко или косвено, в каквато и да е измама, ние си запазваме правото, по наше усмотрение и без да се засягат други права, които може да имаме съгласно тези правила и условия, да отменим всички предишни транзакции и/или договори, които биха могли да поставят на риск нашите интереси и/или някой от нашите (други) интереси на нашите клиенти.

В СЛУЧАЙ НА СМЪРТ

24.11. В случай на вашата смърт, всяко лице(а), което претендира да бъде/т ваш/те личен/те представител/и или преживелите съвпадение на акаунт, трябва да ни уведомите за вашата смърт във форма, която е приемлива за нас, включително, но не само, предоставяне на оригинален смъртен акт във физическа форма.

24.12. След получаването и приемането на Вашия смъртен акт, ние ще третираме вашата смърт като случай на неизпълнение, което позволява на Компанията да упражни някое от правата си по клауза 21 от настоящите общи условия, включително, но не само, затваряне на всички отворени позиции в сметката Ви; Споразумението ще продължи да обвързва Вашето имущество до прекратяването на договора от Вашия законен личен представител или от нас в съответствие с Договора.

24.13. Вие потвърждавате и се съгласявате, че няма да сме задължени да поемем управлението на вашия акаунт след вашата смърт.

24.14. Независимо от всичко в настоящите условия, ако Споразумението не бъде прекратено в рамките на две години след датата на вашата смърт, ние можем да предприемем такива действия, които считаме за целесъобразни за закриване на Вашата сметка; Вашето имение или неговият законен личен представител ще носи отговорност за всички разходи, свързани с нас, като предприемем действия, освен ако не се налага да плащате разходи поради небрежност, умишлено неизпълнение или измама.

25. Обявления

При спазване на клаузи 7и8,известията и всякакви други съобщения могат да бъдат предавани по пощата или по електронна поща, на такъв адрес, който ние или Вие може да се уведомявате взаимно в писмен вид. Всички съобщения, изпратени по този въпрос, съответно се считат за изпратени и получени, когато изпращачът изпрати предплатеното писмо или получи потвърждение, че е получен имейл.

26. Жалби

Жалбите се разглеждат съгласно нашата политика за разглеждане на жалби. Ако имате оплакване относно изпълнението ни съгласно Споразумението, трябва да насочите жалбата към compliance@admiralmarkets.com.cy,която ще проучи естеството на жалбата, за да се опита да я разреши. Ако имате търговски спор, моля, посочете колкото се може повече информация. Ще изискваме номера на сметката Ви (вход за Онлайн техн. за онлайн услуги) и номера на билета на всяка съответна поръчка или транзакция, както и информацията, която е посочена в процедурата за разрешаване на клиентски жалби, която може да намерите на нашия уебсайт. Ние ще разрешим оплакванията на физически и юридически лица в рамките на четиринадесет (14) работни дни от получаване на жалбата. Ако разрешаването на въпроса се забави поради сложния характер на жалбата или изясняване на допълнителни обстоятелства, вие ще бъдете уведомен за това във формат, който може да бъде възпроизведен в писмен вид, като Ви информира за новия срок за отговор на жалбата. Можете също така да подадете жалбата до финансовия омбудсман на Република Кипър в срок от четири (4) месеца от датата на окончателния отговор. Процедурата за разглеждане на жалби на финансовия омбудсман е на разположение на уебсайта на финансовия омбудсман:http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/index_en/index_en?OpenDocument.

27. Общи

27.1.Предоставянето на нашите услуги към Вас е предмет на всички приложими закони. Ако възникне конфликт между Споразумението и приложимите закони, последният ще има предимство. Ние не трябва да правим нищо или да се въздържаме от каквото и да е, което би нарушило приложимите закони и може да направи всичко, което сметнем за необходимо, за да ги изпълним.

27.2. Неизплатени права и задължения (по-специално във връзка с клаузи 16, 21, 27 и 28) и сделките ще останат в сила при прекратяването на Споразумението и ще продължат да се уреждат от неговите разпоредби и конкретните клаузи, договорени между нас във връзка с такива сделки, докато всички задължения не бъдат изпълнени напълно.

27.3. Ако някоя от разпоредбите на споразумението се счита от съд или административен орган на компетентната юрисдикция за недействителна или неприложима, тази недействителност или неприложимост не засяга останалите разпоредби на споразумението, които остават в пълна сила и действие.

27.4. Ако не се изисква от нас (независимо дали е продължено или не) да настояваме за стриктно спазване на която и да е разпоредба от Споразумението, няма да представлява, нито да се счита, че представлява отказ от страна на нас на някое от нашите права или средства за защита. Правата и средствата за защита, предоставени ни по силата на Споразумението, са кумулативни и упражняването или отказът от която и да е част от него не възпрепятства или възпрепятства упражняването на други допълнителни права и средства за защита.

27.5. Не може да се предявява иск, независимо от формата, който произтича от или във връзка с Договора, или съществува по друг начин между страните, повече от две години след откриването на основанието за иска. Откриването на действието трябва да се докладва в срок от две години от прекратяване на споразумението.

27.6. Само страните с изрични права съгласно Споразумението могат да прилагат всяко условие и да се възползват от споразумението.

27.7. Ние сме обхванати от Кипърския фонд за компенсиране на инвеститорите(наричан по-нататък"ICF"). Ако не сме в състояние да изпълним нашите задължения по отношение на инвестиционния бизнес, ако предявите валиден иск, може да имате право да отмъщавате от ICF по отношение на инвестициите, които ние уреждаме или търгуваме за Вас. Това зависи от вида на бизнеса и обстоятелствата на вземането.Ако не успеем, ICF може да ви върне до €20 000 или може да се актуализира периодично. За повече информация относно ICF, можете да посетитеhttps://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/.

28. Приложим Закон & Юрисдикция

28.1. Споразумението се урежда и се тълкува в съответствие със законите на Република Кипър. Всяка страна по споразумението безусромно се подчинява на изключителната юрисдикция на кипърските съдилища да уреждат всякакъв иск, действие или друго производство, свързано със споразумението (наричано по-долу "Процедури"). Нищо в споразумението не може да ни попречи да заведем дело срещу Вас в юрисдикцията.

28.2. Всяка страна неотменимо се съгласява да се откаже от всяко възражение, което може да има по всяко време за определяне на място на производство, заведено пред кипърските съдилища, и се съгласява да не претендира, че такова производство е било заведено в неудобна юрисдикция или че такъв съд не е компетентен по отношение на него.

ГРАФИК 1

Оценка и Категоризация на Клиентите

1. Оценка на целесъобразността: 

1.1. Ние няма да предоставяме инвестиционни и допълнителни услуги на клиент, освен ако не получим цялата необходима информация относно знанията и опита на клиента или потенциалния клиент в инвестиционната област, финансовото състояние на клиента и инвестиционните цели на клиента.

Ние ще гарантираме, че информацията относно знанията и опита на клиента или потенциалния клиент в инвестиционната област включва следното, в степен, подходяща за естеството на клиента, естеството и обхвата на услугата, която ще бъде предоставена, и очаквания вид на продукта или сделката, включително тяхната сложност и свързаните с тях рискове :

а. вида услуга, сделка и финансов инструмент, с които клиентът е познат.

б. естеството, обема и честотата на сделките на клиента с финансови инструменти и периода, през който са били извършени.

в. степен на образование и професия или съответна бивша професия на клиента или потенциалния клиент.

Ние ще поискаме от клиентите или потенциалните клиенти да предоставят информация, необходима за целите на оценката на целесъобразността, и ще имаме право да разчитаме на информацията, предоставена от клиентите или потенциалните клиенти, освен ако не сме разбрали или е трябвало да сме наясно, че информацията е явно неактуално, неточна или непълна.

Освен това, когато предлагаме инвестиционни услуги, различни от управлението на портфейл, ние ще определяме всеки път дали клиентът има необходимия опит и знания, за да разбере рисковете, свързани с предлагания или търсения продукт или инвестиционна услуга.

За тези цели, ние имаме право да приемем, че професионален клиент има необходимия опит и знания, за да разберем рисковете, свързани с тези конкретни инвестиционни услуги или сделки, или видове сделки или продукти, за които клиентът е класифициран като професионален клиент.

1.2. Изключения от оценката за целесъобразност

Когато предоставяме инвестиционни услуги, които се състоят само в изпълнението или получаването и предаването на поръчки на клиенти със или без допълнителни услуги, с изключение на "Отпускане на кредити или заеми на инвеститор, за да може да извърши сделка с един или повече финансови инструменти, когато дружеството, което отпуска кредита или кредита, е включено в сделката" (наричани по-долу "Кредити или кредити"),които кредити или кредити не включват съществуващи кредитни лимити на кредити, разплащателни сметки и овърдрафт на клиенти, ние можем да Ви предоставим тези инвестиционни услуги, без да извършваме оценка за целесъобразност, ако са изпълнени всички посочени по-долу условия:

а. услугите се отнасят до някой от следните финансови инструменти:

(i) акции, допуснати до търговия на регулиран пазар или на еквивалентен пазар на трета държава или на МТС, когато те са акции на дружества, с изключение на акциите в предприятия за колективно инвестиране в не UCITS и акции, които включват дериват;

(ii) облигации или други форми на секюритизиран дълг, допуснати до търгуване на регулиран пазар или на еквивалентен пазар на трета държава или на МТС, с изключение на тези, които включват дериват или включват структура, която затруднява клиента да разбере свързания риск;

(iii) инструменти на паричния пазар, с изключение на тези, които включват дериват или включват структура, която затруднява клиента да разбере свързания риск;

(iv) акции или дялови единици в UCITS , с изключение на структурираните ПКИПЦК, както е посочено в член 36, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) No 583/2010;

(v) структурирани депозити, с изключение на тези, които включват структура, която затруднява клиента да разбере риска от възвръщаемост или разходите за излизане от продукта преди изтичането на срока;

(vi) инструменти за целите на настоящия подраздел.

За целите на настоящия параграф пазарът на трета държава се счита за еквивалентен на регулиран пазар, ако са изпълнени изискванията и процедурата по член 4, параграф 4 от Директива 2014/65/ЕС.

б. услугата се предоставя по инициатива на клиента или на потенциалния клиент;

в. клиентът или потенциалният клиент е ясно информиран, че при предоставянето на тази услуга не се изисква да оценяваме целесъобразността на предоставената или предлаганата финансова услуга и че следователно той не се ползва от съответната защита на съответните правила за осъществяване на дейността.

г. Ние спазваме задълженията по отношение на конфликтите на интереси, както е посочено в раздел 24 от "Закон, който предвижда предоставянето на инвестиционни услуги, упражняването на инвестиционни дейности, оперирането на регулирани пазари и други свързани въпроси (L.87(I)/2017)".

1.3. Допустими Контрагенти

В случай че сключваме сделки с допустими контрагенти, ние няма да бъдем задължени да спазваме разпоредбите на Приложение 1 на тези Общи условия, освен ако:

а. Ще предоставим на допустимия контрагент адекватни доклади за предоставената услуга на траен носител. Тези доклади включват периодични съобщения до допустимия контрагент, като се вземат предвид вида и сложността на участващите финансови инструменти и естеството на предоставяната на допустимия контрагент услуга, и включват, когато е приложимо, разходите, свързани със сделките и услугите, предприети от името на допустимия контрагент.

б. Когато предоставяме управление на портфейл или сме уведомили допустимия контрагент, че ще извършваме периодична оценка на уместността, периодичният доклад съдържа актуализиран отчет за това как инвестицията отговаря на предпочитанията, целите и други характеристики на непрофесионалния клиент.

2. Оценка на годността

Ние ще получим от клиентите или потенциалните клиенти такава информация, която е необходима, за да разберем основните факти за клиента и да имаме разумна основа за вярване, като се отчитат надлежно естеството и обхвата на предоставяните услуги, че конкретната сделка, която ще бъде сключена в процеса на предоставяне на услугата за управление на портфейл, отговаря на следните критерии :

а. инвестиционните цели на въпросния клиент.

б. то е такова, че клиентът може финансово да понесе всички свързани инвестиционни рискове, съобразени с неговите инвестиционни цели.

в. то е такова, че клиентът има необходимия опит и знания, за да разбере рисковете, свързани с сделката или в управлението на портфейла на клиента.

Когато предоставяме инвестиционна услуга на професионален клиент, ние имаме право да приемем, че във връзка с продуктите, сделките и услугите, за които той трябва да бъде класифициран, клиентът има необходимото ниво на опит и знания за целите на точка 2, буква в) по-горе.

Информацията относно финансовото състояние на клиента или потенциалния клиент включва, когато е приложимо, информация за източника и размера на неговия редовен доход, активите му, включително ликвидните активи, инвестициите и недвижимото имущество, както и информация относно неговите редовни финансови задължения.

Информацията относно инвестиционните цели на клиента или потенциалния клиент включва, когато е приложимо, информация за продължителността на периода, през който клиентът желае да държи инвестицията, предпочитанията му относно поемането на риск, неговия рисков профил и целите на инвестицията.

Когато при предоставянето на инвестиционна услуга за управление на портфейл не получаваме информацията, изисквана в Приложение 1 (според случая), тогава няма да предоставяме инвестиционни услуги или допълнителни услуги на клиента или потенциалния клиент.

3. Класификация на Клиент

Класификацията на вашия клиент може да бъде предмет на промяна по всяко време при получаване на уведомление от нас.

По-долу Сметната Непрофесионални клиенти са клиенти, които не са нито професионални клиенти, нито приемливи насрещни контрагенти.

Следните лица могат да бъдат класифицирани като професионални клиенти:

1. Субекти, които трябва да бъдат лицензирани или регулирани да извършват дейност на финансовите пазари. Списъкът по-долу се разбира като включващ всички оправомощени субекти, извършващи характерните дейности на посочените субекти: субекти, които са получили разрешение от държава-членка съгласно директива на Европейския съюз, субекти, които са получили разрешение или са регулирани от държава-членка без позоваване на директива, и субекти, на които е издадено разрешение или регулирани от трета държава:

а. Кредитни Институции; 

б. Инвестиционни компании;  

в. Други лицензирани или регулирани финансови институции;

г. Застрахователни дружества;

д. Колективни инвестиционни схеми и управляващи дружества по такива схеми;

е. Пенсионни фондове и управляващи дружества на такива фондове;

ж. Дилъри на стокови и стокови деривати;

з. Местни;

и. Други институционални инвеститори;

2. Големи предприятия, отговарящи на две от следните изисквания за размер на база на предприятието:

 • обща сума на баланса: 20 000 000 EUR
 • нетен оборот: 40 000 000 EUR
 • собствени средства: 2 000 000 EUR

3. Национални и регионални правителства, включително публични органи, които управляват публичния дълг на национално или регионално равнище, централните банки, международните и наднационалните институции, като Световната банка, Международния валутен фонд, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка и други подобни международни организации.

4. Други институционални инвеститори, чиято основна дейност е да инвестират във финансови инструменти, включително дружества, които са предназначени за секюритизация на активи или други финансови сделки.

Клиентите могат да изберат да бъдат третирани като професионални клиенти, ако отговарят на определени количествени и качествени тестове. При поискване ще предоставим подробности за тях.

Следните лица могат да бъдат класифицирани като допустими контрагенти:

 • които са лицензирани или регулирани като инвестиционни посредници;
 • кредитни институции;
 • застрахователни дружества;
 • фонд на UCITS или неговото управляващо дружество;
 • пенсионен фонд и неговото управляващо дружество;
 • други финансови институции, лицензирани от държава-членка или регулирани от законодателството на Кипър или правото на Европейския съюз
 • националните правителства и съответните им служби, включително публични органи, които се занимават с публичния дълг на национално равнище, централните банки, централната банка на Кипър и наднационалните организации.

Съгласно горепосоченото, непрофесионален клиент може да поиска повторна категоризация като професионален клиент, ако клиентът по свое мнение притежава достатъчен опит, познания и експертиза, за да взема независими инвестиционни решения и да оценява по адекватен начин свързаните рискове. Извършваме оценка на заявката въз основа на информацията, предоставена ни от клиента относно търговския опит, професионалния опит или финансовите активи. Ние не следим дали предоставената от вас информация остава вярна или финансовата ситуация остава същата. Всеки клиент трябва да поеме изключителна отговорност да гарантира, че сме актуализирани с всякаква подходяща информация, която може да повлияе на нашата оценка за категоризация като непрофесионален клиент.

Някои права, приложими за непрофесионални клиенти (включително тези, произтичащи от закона) няма да се прилагат за професионални клиенти или приемливи насрещни страни.

Приемливият контрагент може да поиска да бъде третиран като професионален или непрофесионален клиент, общо или по отношение на конкретна инвестиционна услуга или сделка и/или финансов инструмент.

Освен това професионален клиент може да поиска да бъде третиран като непрофесионален клиент или общо, или по отношение на конкретна инвестиционна услуга или сделка и/или финансов инструмент.

Когато е уместно, ще уведомим клиентите за правата, които ще загубят, ако се третират като професионален клиент или подходящ за целта контрагент и ние можем да поискаме от тях да потвърдят писмено, че признават и приемат загубата на тези права. Ние няма да бъдем задължени да прекатегоризираме всеки клиент.

ГРАФИК 2

Оповестяване на Риска при Инвестиране в Ценни Книжа

Целта на тази декларация за оповестяване на риска за търговия с ценни книжа е да Ви предостави преглед на основните (т.е., индикативни, а не изчерпателни) рискове от търговията с ценни книжа.

1. Пазарен Риск

Пазарният риск е риск от намаляване на стойността на инвестициите поради икономическо развитие или други събития, които засягат целия пазар. В резултат на пазарен риск вие може да понесе загуби поради цялостното неблагоприятно движение на цените на пазара на ценни книжа или в определен сегмент от него. Неблагоприятното движение на цените може да бъде причинено например от лоши икономически показатели на съответната държава или отрасъл на икономиката, нестабилна икономическа среда или нестабилен пазар на ценни книжа.

2. Риск от Волатилност

Рискът от нестабилност е рискът от промени в стойността на даден финансов продукт. Високата волатилност обикновено означава, че стойността на сигурността може да се подложи на драматични подвизи и/или намаления за кратък период от време. Такава висока волатилност може да се очаква повече при неликвидни или по-рядко търгувани ценни книжа, отколкото в ликвидни или по-често търгувани ценни книжа. Поради волатилността, дадена поръчка, направена от Вас,не може да бъде изпълнена или може да бъде частично изпълнена поради бързи промени в пазарните цени. Освен това нестабилността може да доведе до несигурност на цените на всички пазарни поръчки, направени отВас,тъй като цената, на която се изпълнява поръчката, може да се различава значително от последната налична пазарна цена или може да се промени значително след това, което води до реални или условни загуби.

3. Ликвиден риск

Ликвидността се отнася до способността на участниците на пазара да купуват и/или продават ценни книжа експедитивно на конкурентна цена и с минимална ценова разлика. Като цяло се приема, че колкото по-голям брой поръчки са налични на пазара, толкова по-голяма е ликвидността. Ликвидността е важна поради факта, че с по-голяма ликвидност ще бъде по-лесно да купуватеи/или продавате ценни книжа бързо и с минимална ценова разлика и в резултат на това е по-вероятнода платитеили да получите конкурентна цена заизвършените от вассделки. Като цяло, по-ниска ликвидност може да се очаква при търгувани на тънки цени инструменти в сравнение с ликвидни или по-често търгувани инструменти. При определени пазарни условия (като например, в случай че няма непогасени поръчки от страната на покупката или от страната на продажбата или ако търговията с ценна книга е спряна поради някаква причина), може да е трудно или невъзможно даликвидирате позиция на пазара на разумна цена.

4. Спекулативен Търговски Риск

Спекулативните транзакции се правят в опит да се извлекат ползи от колебанията в пазарната стойност на ценните книжа, а не от основната стойност на ценната книга и / или основните атрибути, въплътени в ценната книга. Спекулативната търговия води до несигурна степен на печалба или загуба. Почти всички инвестиционни дейности до известна степен включват спекулативни рискове, тъй като инвеститорът не е наясно дали дадена инвестиция ще се окаже рентабилна или не.

5. Риск, свързан с колебания на цените по силата на корпоративни съобщения

Корпоративни съобщения или друга съществена информация могат да повлияят на цената на ценните книжа. Тези съобщения, съчетани с относително по-ниска ликвидност на ценна книга, могат да доведат до значителна волатилност на цените.

6. Системен риск

Системният риск е перспективата Клиент да понесе загуба поради технически неизправности в системите на депозитари, попечители, фондови борси и други сетълменти на сделки с ценни книжа. Такива технически неизправности могат да доведат до забавяне на изпълнението, отхвърляне на транзакции, забавяне на сетълмента след сделката, фалшиви трансфери и други събития. Прекъсванията и / или неизправностите при търговията поради, например, бавността или временната липса на интернет връзка, могат да доведат до загуба на Клиента. В допълнение, търговията с голям обем може да причини закъснения в изпълнението на поръчките, тъй като по време на периоди на волатилност фактът, че участниците на пазара могат непрекъснато да променят количеството на поръчките си или да пускат нови / множество поръчки, може да е причина за закъснения в изпълнението или отхвърлянето на поръчки.

7. Регулаторен/правен риск

Правителствените политики, правила, разпоредби, закони и процедури, регулиращи борсовата търговия, се актуализират от време на време. Такива регулаторни действия и промени в правната / регулаторната екосистема, включително, но не само, промени в данъците / налозите, могат да променят потенциалната печалба от инвестиция в ценни книжа. В допълнение, някои правителствени политики могат да бъдат фокусирани повече върху някои сектори, отколкото върху други, като по този начин влияят на риска и профила на възвръщаемост на инвестицията.

8. Политически риск

Политическият риск е риск, че в държавата, в която са регистрирани ценните книжа или където е разположен или регистриран емитентът на ценните книжа, в които Клиентът е инвестирал, се случват събития, които засягат политическата или икономическата стабилност или по-нататъшното развитие на държавата или регион и в резултат на това може да съществува заплаха Клиентът, частично или изцяло, да загуби своите инвестиции в държавата или региона или да понесе значителни загуби от направени инвестиции. Политическите рискове включват например радикални промени в икономическата и законодателната среда (напр. Процеси на национализация), социални и вътрешнополитически кризисни ситуации (напр. Граждански смущения) и др.

9. Риск от сетълмент система

Рискът от системата за сетълмент е възможността (предимно) технически неизправности в системите и сметките или комуникационните канали на регистри на ценни книжа, фондови борси, клирингови къщи и други институции или други проблеми да доведат до анулиране на транзакции, забавяне на сетълмента след транзакция, фалшиви трансфери и други събития, които могат да доведат до загуби за Клиента.

10. Валутен Риск

Печалбата или загубата при транзакции с договори, деноминирани в чуждестранна валута (независимо дали се търгуват от името на Клиента или друга юрисдикция), ще бъдат засегнати от колебанията във валутните курсове, когато има нужда от конвертиране на валутната деноминация на договора в друга валута

11. Информационен риск

Информационният риск е рискът Клиентът да не вземе мотивирани решения или да вземе лоши инвестиционни решения поради получаване на непълна и / или неточна и / или неадекватна информация за ценни книжа, или пречка / трудност при получаване на пълна, точна и адекватна информация за такива ценни книжа. Това може да се дължи на свой ред на ненадеждни източници, погрешно тълкуване на първоначално точна информация или грешки в комуникацията.

Заключение:

Търговията с ценни книжа не е подходяща за всички инвеститори и включва рискове, които могат да доведат до загуба на Вашия инвестиран капитал. Трябва да потърсите съвет от независим и подходящо лицензиран финансов съветник и да се уверите, че имате апетита за риск, съответния опит и знания, преди да решите да търгувате. Предишното представяне не е нито надежден показател, нито гаранция за бъдещи резултати и / или възвръщаемост.

Оповестяване на риска при търговия на маржин или база ливъридж

ТЪРГОВИЯТА С ДЗР НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЕКИ, ВКЛЮЧВА ВИСОК РИСК И МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ЗАГУБИ, НАДВИШАВАЩИ ПЪРВОНАЧАЛНАТА ВИ ИНВЕСТИЦИЯ

Целта на това разкриване на риска е да Ви посъветва за някои от рисковете, свързани с търговията с ДЗР. Не е предвидено това разкриване на риска да включва пълно и пълно описание на всички рискове, свързани с търговията с ДЗР. Трябва да се уверите, че вашето решение да използвате нашите услуги се взема на информирано основание и че сте доволни от информацията, с която разполагате. Ако не сте сигурни или не разбирате съдържанието на това разкриване на риска, моля, потърсете независим финансов съвет.

Преди да търгувате с ДЗР, трябва да сте наясно с рисковете. Високата степен на ливъридж, свързана с тези видове инвестиции, означава, че степента на риска в сравнение с други финансови продукти е по-висока. Ливъридж (или марж) може да работи срещу вас, което води до значителна загуба, както и значителна печалба.

Резултатите от минали периоди на тези видове инвестиции не гарантират бъдещи резултати. Трябва да имате предвид всяка комисионна и данъчни задължения, които ще възникнат лично. Admiral Markets Cyprus Ltd не носи отговорност за данъци, които може да ви се наложи да платите върху печалбите, реализирани чрез нашия Онлайн инструмент.

Търговията с марж включва високо ниво на риск и не е подходяща за всички инвеститори. Високата степен на ливъридж може да работи срещу вас, както и за вас. Ваша отговорност е да следите отворените си позиции и да ги следите внимателно.

Преди да търгувате, трябва внимателно да разгледате вашите инвестиционни цели, ниво на финансов опит и склонност към риск. Ако не сте сигурни доколко е подходящ продуктът, който предлагаме, моля, потърсете независим финансов съвет. Винаги има връзка между висока награда и висок риск. Всеки вид пазар или търговски спекулации, които могат да донесат необичайно висока възвръщаемост, също представлява висок риск за капитала. Само излишъкът от средства трябва да бъде поставен на риск и ако не сте в състояние да понесе търговски загуби, тогава не трябва да търгувате ДЗР.

Препоръчваме всички клиенти да се запознаят с ДЗР, изисквания за марж, инструменти за търговия, нашите платформи за търговия и финансови пазари като цяло, като се възползват от нашата безплатна употреба и безплатна демо сметка (Демо сметка). Моля, вижте нашия уебсайт https://admiralmarkets.com/?regulator=cysec за повече информация.

1. Общо за ДЗР

ДЗР са сложни финансови продукти, които обикновено се затварят само когато клиентът избере да затвори съществуваща отворена позиция и следователно обикновено нямат определена дата на падеж. (Това може да бъде предмет на промяна в зависимост от условията на класа и /продукт/ на основния актив).

ДЗР могат да бъдат оприличени на фючърсни договори, които могат да бъдат сключвани във връзка с определени чуждестранни валути, индекси, благородни метали, петрол, стоки или финансови инструменти. За разлика от други фючърси обаче, договорите за договори за разлика могат да бъдат уредени само в брой. Транзакциите с договори за разлика също могат да имат условни задължения и трябва да сте наясно с последиците от това, както е посочено по-долу. Всички наши договори за разлика са синтетични договори, което означава, че клиентите нямат право на базисния инструмент или нещо или правата, които са свързани с едни и същи, освен ако не са изрично посочени в ДЗР. Това включва неправо право на каквито и да е базови референтни акции или права на глас.

2. Чуждестранни пазари 

ДЗР, свързани с чуждестранни пазари, са свързани с различни рискове от местните пазари на клиента. В някои случаи рисковете ще бъдат по-големи. Потенциалът за печалба или загуба от сделки, свързани с чуждестранните пазари, ще бъде повлиян от колебанията в обменните курсове. Такива засилени рискове включват рисковете от политически или икономически такси в чуждестранна юрисдикция, която може да доведе до съществено и трайно изменение на условията, сроковете, продаваемостта или цената на чуждестранна валута.

3. Поръчки за намаляване на риска или стратегии

Пускането на определени поръчки (напр. поръчки "стоп загуба" или "стоп лимит"), които са предназначени да ограничат загубите до определени суми, не винаги работят, тъй като пазарните условия или технологичните ограничения могат да направят невъзможно изпълнението на такива поръчки на изискваните цени или изобщо. Ако клиент търгува с такива поръчки или стратегия, те трябва да го приемат, като приемат този риск.

4. Ливъридж

ДЗР носят висока степен на риск. Предваката и ливъриджът, който може да се получи с CFD търговия означава, че трябва да поставите само малък депозит (марж), за да започнете да търгувате с нас, въпреки че този малък депозит може да доведе до големи загуби или големи печалби. Сделките с висок ливъридж подлежат на значителни промени в стойността в резултат на сравнително малки промени в стойността или нивото на базисния инструмент или нещо, на което се базира цената на ДЗР.

5. Сделки за условни задължения

ДЗР са ливъридж или марджин транзакции, изискващи да извършите поредица от плащания срещу стойността на договора, вместо да платите цялата стойност на договора незабавно. Можете да понесете пълна загуба на Маржин депозит при нас, за да установите или поддържате позиция. Ние преоценяваме вашите отворени позиции непрекъснато по време на всеки работен ден, и всяка печалба или загуба се отразява незабавно в сметката ви и загуба може да доведе до прикане на значително допълнително марж за кратко предизвестие, за да поддържате отворените си позиции. Ние може да променим ставките на Маржин и/или абстрактните изисквания за търговия по всяко време (включително през седмицата/почивни дни или в необичайни пазарни условия), което може да доведе и до промяна на маржа, който трябва да поддържате. Ако не поддържате достатъчен Маржин по сметката си по всяко време и/или предоставите такива допълнителни средства в рамките на необходимото време, вашите отворени позиции могат да бъдат затворени на загуба и може да бъдете отговорни за всеки произтичащ дефицит.

6. Извънборсови (ОТС) Сделки

При търговия с ДЗР, вие не търгувате на регулиран пазар или борса. Вие ще сключите директно договор с нас по отношение на основния финансов инструмент или нещо, на което се основава цената на ДЗР. Всички отворени позиции при нас трябва да бъдат затворени с нас и не могат да бъдат затваряни с други страни. Това може да ви затрудни да затворите позиция на цена, с която сте доволни или изобщо (например, ако имаме технически проблеми с нашия Онлайн инструмент и тя не е достъпна, или ние станем неплатежоспособни).

Търговията с извънборсови финансови транзакции може да Ви изложи на по-големи рискове от търговията на регулиран пазар, защото няма пазар, на който да затворите вашите отворени позиции и цени, и други условия се определят от нас, при спазване на законовите/регулаторните изисквания. Извънборсовите сделки могат да увеличат ликвидния риск и да въведат други значими рискови фактори: може да е невъзможно например да се оцени стойността на дадена позиция, произтичаща от извънборсова сделка, или да се определи рисковата експозиция. Също така, не е необходимо да се цитират оферирани от нас цени "купува" и "продава" и, дори когато са, може да ни е трудно да установим справедлива цена, особено когато съответната борса или пазар за базовия инструмент е затворена или спряна. Вие също сте изложени на риска от неизпълнение; въпреки това, в малко вероятния случай, това може да ви бъде право на обезщетение от Фонда за компенсиране на инвеститорите, до максимално допустимото в съответния момент по схемата: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/.

7. Цени

Цените, публикувани в нашия онлайн инструмент, може да не отразяват непременно по-широкия пазар. Ще изберем цени, които смятаме за подходящи да определим изискванията за марджин и в периодичното си оценяване, за да продаваме позициите в сметката Ви и да затворим тези позиции. Въпреки че очакваме тези цени да бъдат разумно свързани с тези, които са на разположение на така наречената "междубанкова търговия" или всяко подходящо място за търговия или друг финансов пазар (наричан по-нататък"референтен пазар"),цените, които използваме, могат да варират от тези, които са достъпни за банките и другите участници на Референтния пазар. Следователно, ние можем да упражним значителна свобода на преценка при определянето на изискванията за марджин и събирането на Марж от Вас.

Тъй като ДЗР са частично свързани с базовия (и всеки референтен пазар), трябва да сте сигурни, че сте наясно с рисковете, свързани с базовия актив, включително валутни колебания, волатилност и гап (внезапна промяна в цената, която може да бъде причинена от много фактори, включително, но не изключително, икономически събития, пазарни съобщения и периоди, когато търговията с базовия инструмент не се осъществява). Заповедта за стоп-загуба не е гарантирана и няма да Ви защити от този риск, тъй като не е незабавно и задейства само заповед за затваряне на позицията на най-близката налична цена.

8. Мониторинг на позициите

Ваша отговорност е да следите по всяко време позициите, които сте отворили, и винаги трябва да сте в състояние да го направите. Това разкриване на риска трябва да се чете във връзка с основните условия на стопанска дейност, от които се формира разкриването на риска, както и всеки друг документ, предоставен или предоставен по друг начин на нашия Онлайн инструмент.

9. Неочаквано събитие и уикенд риск

Различни ситуации, промени, спирания, неочаквани прекъсвания в часовете за търговия или събития, които могат да възникнат през уикенд/банков празник (или в Република Кипър или в друга държава), когато пазарът обикновено ще бъде затворен за търгуване, може да доведе до повторно отваряне на пазара/класа на базовите активи при значително различна цена/ниво, откъдето пазар/базов клас активи е затворен в предишния бизнес/търговски ден. Няма да можете да използвате Онлайн инструмента, за да правите или променяте поръчки в тези моменти, когато пазарите обикновено са затворени. Съществува значителен риск, че нарежданията за стоп загуба, които са оставени за защита на отворените позиции, се изпълняват на нива, значително по-лоши от определената им цена и вие приемате риска, който води до това време.

10. Електронна търговия

Търговията с извънборсови договори чрез Онлайн механизма може да се различава от търговията с други електронни системи за търговия, както и от търговията на конвенционален или отворен пазар. Ще бъдете изложени на рискове, свързани с електронната система за търговия, включително неуспех на хардуера и софтуера и системата за прекъсване на времето, по отношение на Онлайн съоръжението, Вашите системи и комуникационната инфраструктура (например Интернет), свързваща Онлайн съоръжението с Вас.

11. Рестрикции при търговия

При определени условия може да е трудно или невъзможно да се ликвидира дадена позиция. Това може да се случи например във време на бързо движение на цените, когато цената за базовата дейност се покачва или пада по време на една търговска сесия до такава степен, че търговията с базовия инструмент е ограничена или преустановена. Когато това се случи, вие приемате всеки свързан с това риск. Също така трябва да имате предвид, че при определени обстоятелства може да се наложи да закрием позиции, поради регулаторни или обменни инструкции и като такива ние не носим отговорност за загуби, които могат да произтекли.

12. Комисионни

Преди да започнете да търгувате, трябва да получите подробности за всички комисионни и други такси, за които ще бъдете отговорни, както е посочено в графика на цените, налични в Онлайн инструмента.

13. Несъстоятелност

Ако станете неплатежоспособност или неплатежоспособност или неизпълнение на задълженията си към нас, това може да доведе до прекратяване на позицията Ви или прекратяване без Ваше съгласие. В случай на несъстоятелност, всички пари, които държите при нас, може да са невъзвръщаеми от Вас.

14 Комуникация

Ние не поемаме отговорност за загуби, които възникват в резултат на забавено или неполучено общуване между вас и нас.

15. Съвет

Ние не предоставяме инвестиционни съвети. Въпреки че можем да правим общи оценки на пазарите, такива оценки не са индивидуални инвестиционни консултации и не вземат предвид вашите индивидуални обстоятелства. Всяко решение за търговия е само твое.

Извършваме оценка на целесъобразността за търговия с ДЗР въз основа на информацията, която ни предоставяте относно търговския ви опит и вашите финансови активи и приходи. Ние не следим от Ваше име дали информацията, която сте предоставили в надлежно попълнения формуляр за кандидатстване или по друг начин, остава вярна или че финансовото Ви състояние остава същото. Вие трябва да поемете цялата отговорност, за да гарантирате, че сме осъвременени с всяка необходима информация, която може да повлияе на нашата оценка на целесъобразността на търговията с ДЗР за Вас.

16. Корпоративни действия: CFDs на акции

Моля, имайте предвид, че лечението, което получавате по време на корпоративно действие, може да бъде по-малко благоприятно, отколкото ако притежавате базисния инструмент, тъй като промените, които извършваме, може да се наложи да бъдат направени по реакционен начин и да влязат в сила по-скоро от изискваното от корпоративното действие. Следователно времето, което трябва да се вземат решения, може да бъде значително намалено; наличните опции може да са по-рестриктивни/по-малко благоприятни и може да са такива, че да няма възможност да затворите позицията. Като се има предвид, че корпоративните събития често могат да бъдат обявени в изключително кратък срок, може да нямате възможност да затворите позиции, за да избегнете отрицателни последици и може да се наложи да осигурите повече средства за покриване на маржа в много кратък срок.

17. Дивиденти и корекции на дивиденти за ДЗР

"Корекция на дивидентите" е корекция, която се прилага, когато дадена акция премине своята дата на изходния си дивидент (включително датата на изходна дата на всеки специален дивидент) на базисния фондов пазар. При дълги позиции корекцията на дивидентите се кредитиран във Вашата сметка. При къси позиции корекцията на дивидентите се удържа от вашата сметка.

а. Как се отразява на позициите на дивидентите по индекси или акции?

Когато базова акция е ex-dividend (т.е. те плащат дивидент на акционерите), ние правим корекция в брой на вашата сметка, така че позицията Ви да не бъде засегната от спада в цената, която се появява на пазара за този дял или индекс. Ако сте дълго, ние ще кредитираме вашата сметка. Ако сте кратък, ние ще го дебитираме.

б.Какво се случва когато акция или индекс останат без дивидент?

Когато една акция се разпадне ex-дивидент, стойността на акцията обикновено ще спадне със същата сума като дивидента. Тъй като индексът на акциите е съставен от редица компании, спадът в стойността на акциите също ще доведе до спад в стойността на индекса.

в. Защо правим корекциите

Когато цената на даден акция или индекс падне след като е бил екс-дивидент, се влияе от текущите ви печалби и загуби (P&l). Ако сте дълго, това означава, че пропускате потенциалната печалба. Ако сте кратко, това означава, че вашият P&l е по-добър, отколкото трябва да бъде.

Предвид факта, че спадът в цените е очаквано пазарно движение, ние трябва да направим преизчисляване (корекция), така че Вашия P & L да не бъде засегнат.

Дивидентът ще зависи от компанията или индекса.

18. Copy Trading

Ние предлагаме Copy Trading. При вземането на решение за копиране на конкретен търговец или търговци и/или следване на определена стратегия, трябва да имате предвид цялостното си финансово планиране, инвестиционни цели и лично и финансово състояние и трябва да вземете предвид всички ваши финансови ангажименти, независимо дали са налице или бъдещи, и разбирате, че използването на Copy Trading е силно спекулативно и че можете да понесете значителни загуби, надвишаващи сумата, използвана за копиране на търговец или търговец. Рисковете, свързани с Copy Trading, включват, но не се ограничават до, автоматизирано изпълнение на търговията, при което отварянето и закриването на сделки ще се случи в сметката ви без вашата ръчна намеса. Допълнителна информация относно рискове свързани с Copy Trading можете да намерите в раздела "Копиране на оповестяване на риска за търговия" по-долу.

Разкриване на риска на Copy Trading

Admiral Markets Cyprus Ltd Ви предоставя възможността да взаимодействате, следвате и копирате други търговци, като използвате информация и/или функции за социална търговия (включително, но не само, "подробна информация за сметка" и/или "търговските данни" и/или "рискови профили" и/или "копие" и/или "следване" функции), предоставени и/или предоставени на нашия уебсайт и/или приложения и/или търговски платформи. Когато използвате услугите за търговия с копия, Вие се съгласявате да използвате нашите услуги за управление на портфолио.

Поради факта, че търговията с копия е свързана с различни рискове, вие сте любезно призовани внимателно да прочетете и разгледа следните рискове, преди да използвате Admiral Markets`s Ltd копиране на търговските функции:

 • Автоматизирано изпълнение на търговията, чрез което сделките се отварят и затварят в сметката ви без ръчна намеса.
 • Admiral Markets Cyprus Ltd услуги за управление на портфейла са зависими от вашите единствени решения да копирате конкретен търговец или търговец и/или да следвате определена стратегия. При вземането на такива решения, Вие приемате, че сте разгледали цялостното си финансово планиране, инвестиционни цели и лично и финансово състояние и също така сте взели предвид всички Ваши финансови ангажименти, независимо дали е налице или в бъдеще, и разбирате, че използването на търговията с копиране е силно спекулативно и че може да понесе значителни загуби, надвишаващи сумата, използвана за копиране на търговец или търговци, поради, наред с други причини, копирането на търговски решения на неопитен и/или непрофесионални търговци и/или търговци на копиране, чиято цел, стратегия (било то краткосрочен, средносрочен или дългосрочен), намерението или финансовото състояние, може да се различават от вашите.
 • Всички функции за социална търговия, които трябва да бъдат предоставени от Admiral Markets Ltd, са само за информационни цели. ADMIRAL MARKETSS КИПЪР ООД И НЕЙНИТЕ ФИЛИАЛИ И ТЕХНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ И АГЕНТИ НЕ СА ИНВЕСТИЦИОННИ ИЛИ ФИНАНСОВИ КОНСУЛТАНТИ. АКО ВЗЕМАТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ, КАТО РАЗЧИТАТЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО Е ДОСТЪПНА НА НАШИЯ(ТЕ) УЕБСАЙТ(И) ИЛИ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТЪРГОВИЯТА С КОПИРАНЕ, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ПРАВИТЕ ТОВА НА СВОЙ СОБСТВЕН РИСК И ADMIRAL MARKETSS КИПЪР ООД И НЕЙНИТЕ ФИЛИАЛИ, ТЕХНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ И НЕЙНИТЕ АГЕНТИ НЯМА ДА НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБИ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОНЕСЕТЕ В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА.
 • НЕ ТРЯБВА ДА ВЗЕМАТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ, БЕЗ ПЪРВО ДА ПРОВЕДЕТЕ СОБСТВЕНО ПРОУЧВАНЕ. ВИЕ СТЕ ЕДИНСТВЕНО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОТГОВОРНИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО ДАЛИ ДАДЕНА ИНВЕСТИЦИЯ ИЛИ СТРАТЕГИЯ, ИЛИ ВСЕКИ ДРУГ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, Е ПОДХОДЯЩ ИЛИ ПОДХОДЯЩ ЗА ВАС, ВЪЗ ОСНОВА НА ЦЯЛОСТНОТО ВИ ФИНАНСОВО ПЛАНИРАНЕ, ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕЛИ И ЛИЧНО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ, КАТО СЪЩО ТАКА СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ВСИЧКИ ВАШИ ФИНАНСОВИ АНГАЖИМЕНТИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ТЕ СА НАСТОЯЩИ ИЛИ БЪДЕЩИ.
 • Копираните позиции на търговеца (по отношение на който и да е от нашите финансови инструменти) се копират в размер, равен на по-ниската от минималната сума на позиция или пропорционалните суми на копираната търговия спрямо реализирания собствен капитал на копирания търговец като база за пропорциите на копираните сделки. Тези позиции трябва да имат едни и същи ливъридж, стоп-загуба и да вземат печалба, доколкото е възможно. Сделки под минималната сума за търговия не се отварят. Всички такива позиции се променят и/или затварят автоматично, ако и когато бъдат модифицирани/затворени от копирания търговец, по каквато и да е причина, без да се предоставя никакво допълнително уведомление и без действие от ваша страна. Трябва да сте в състояние и подготвени да понесе загубата на цялата инвестиция, която сте направили в такава копирана търговия. Вие носите пълна отговорност за всички загуби, които може да понесете в резултат на автоматичното изпълнение на инструкциите, генерирани в резултат на използването на някоя от характеристиките за търговия с копия.
 • Ако поставите допълнителни сделки в профила си или промените или отмените поръчка, генерирана от функцията за търговия с копия, можете да постигнете съществено различен резултат от потребителя, който сте копирали. Тегленето и тегленето от копирания търговец може също да генерира съществено различен резултат от потребителя, който сте копирали, тъй като това може да повлияе на пропорциите за търговия с копия.
 • Всяко минало представяне на някой от потребителите, оценка на риска, статистика и всяка друга информация или документация по отношение на потребителите, които се появяват на нашия уебсайт(и) и/или приложения и/или платформи за търговия, не е показателно за бъдещи резултати и трябва да се счита за хипотетично, както е описано по-подробно по-долу. Важно е да се разбере, че оценките на риска, статистическата информация и резултатите в миналото не са гаранция за бъдещи резултати. НЕ СЕ ПРАВИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ИЛИ ГАРАНЦИЯ, ЧЕ СМЕТКАТА ЩЕ ПОСТИГНЕ ИЛИ ИМА ВЕРОЯТНОСТ ДА ПОСТИГНЕ ПЕЧАЛБИ ИЛИ ЗАГУБИ, ПОДОБНИ НА ПОКАЗАНИТЕ И/ИЛИ ЧЕ РЕЗУЛТАТ ОТ РИСКА НА ПОЛЗВАТЕЛ НА КОПИЕ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПО-ВИСОК. Когато преглеждате съдържанието, портфолиото, информацията за финансови резултати, мнения, съвети или друга информация на друг регистриран потребител, не трябва да предполагате, че потребителят е непреоносителен, независим или квалифициран да предоставя финансова информация или мнения. Admiral Marketss Cyprus Ltd не гарантира никаква поръчка, включително и за подаване на стоп поръчки. Съответно, независимо от обозначението за влизане или затваряне, Admiral Markets Ltd не гарантира, че търговията ще бъде изпълнена на цена/стоп-загуба процент и може да загубите повече от първоначалната сума, използвана за копиране на такъв търговец.
 • РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МИНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ И/ИЛИ ОЦЕНКИТЕ ЗА РИСКА ТРЯБВА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДАТ КАТО ХИПОТЕТИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ХИПОТЕТИЧНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ИМАТ МНОГО ПРИСЪЩИ ОГРАНИЧЕНИЯ. НЕ СЕ ПРАВИ ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ ИЛИ ГАРАНЦИЯ, ЧЕ ВСЯКА СМЕТКА ЩЕ ПОСТИГНЕ ИЛИ ИМА ВЕРОЯТНОСТ ДА ПОСТИГНЕ ПЕЧАЛБИ ИЛИ ЗАГУБИ, ПОДОБНИ НА ПРЕДХОДНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ИЛИ ОЦЕНКА НА РИСКА. ДЕЙСТВИТЕЛНИЯТ ПРОЦЕНТ НА ПЕЧАЛБИТЕ/ЗАГУБИТЕ, С КОИТО СЕ СБЛЪСКВАТ ИНВЕСТИТОРИТЕ, ВАРИРА В ЗАВИСИМОСТ ОТ МНОГО ФАКТОРИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ДО: НАЧАЛНИ БАЛАНСИ ПО СМЕТКИТЕ (ДЕПОЗИТИ И ТЕГЛЕНИЯ), ПАЗАРНОТО ПОВЕДЕНИЕ, НАСТРОЙКИТЕ НА СМЕТКАТА НА ИНВЕСТИТОРА И РЕАЛНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОПИРАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ.
 • РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МИНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ И/ИЛИ ОЦЕНКИТЕ ЗА РИСКА ТРЯБВА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДАТ КАТО ХИПОТЕТИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ХИПОТЕТИЧНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ИМАТ МНОГО ПРИСЪЩИ ОГРАНИЧЕНИЯ. НЕ СЕ ПРАВИ ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ ИЛИ ГАРАНЦИЯ, ЧЕ ВСЯКА СМЕТКА ЩЕ ПОСТИГНЕ ИЛИ ИМА ВЕРОЯТНОСТ ДА ПОСТИГНЕ ПЕЧАЛБИ ИЛИ ЗАГУБИ, ПОДОБНИ НА ПРЕДХОДНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ИЛИ ОЦЕНКА НА РИСКА. ДЕЙСТВИТЕЛНИЯТ ПРОЦЕНТ НА ПЕЧАЛБИТЕ/ЗАГУБИТЕ, С КОИТО СЕ СБЛЪСКВАТ ИНВЕСТИТОРИТЕ, ВАРИРА В ЗАВИСИМОСТ ОТ МНОГО ФАКТОРИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ДО: НАЧАЛНИ БАЛАНСИ ПО СМЕТКИТЕ (ДЕПОЗИТИ И ТЕГЛЕНИЯ), ПАЗАРНОТО ПОВЕДЕНИЕ, НАСТРОЙКИТЕ НА СМЕТКАТА НА ИНВЕСТИТОРА И РЕАЛНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОПИРАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ.
 • ADMIRAL MARKETSS CYPRUS LTD НЕ ПРЕДОСТАВЯ ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕПОРЪКИ, ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ, ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ИЛИ ДРУГИ ФИНАНСОВИ КОНСУЛТАЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД. НИТО ЕДИН АСПЕКТ ОТ ИНФОРМАЦИЯТА И/ИЛИ ФУНКЦИИТЕ ЗА СОЦИАЛНА ТЪРГОВИЯ, ПРЕДОСТАВЕНИ И/ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ НА НАШИЯ(ТЕ) УЕБСАЙТ(И) НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ДА ПРЕДОСТАВЯ ИЛИ СЛЕДВА ДА СЕ ТЪЛКУВА КАТО ПРЕДОСТАВЯЩ ИНВЕСТИЦИИ, ДАНЪЦИ ИЛИ ДРУГИ ФИНАНСОВИ КОНСУЛТАЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД. КАТО ТАКИВА, НЕ ТРЯБВА ДА СЧИТАТЕ, ЧЕ ТАКОВА СЪДЪРЖАНИЕ И/ИЛИ ТАКАВА ХАРАКТЕРИСТИКА Е ЗАМЕСТИТЕЛ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ФИНАНСОВИ И/ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННИ СЪВЕТИ. АКО РИСКОВЕТЕ ВИ ИЗГЛЕЖДАТ НЕЯСНИ, ТРЯБВА ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С ВЪНШЕН СПЕЦИАЛИСТ ЗА НЕЗАВИСИМ СЪВЕТ. АКО ИЗБЕРЕТЕ ДА ИЗВЪРШВАТЕ СДЕЛКИ ВЪЗ ОСНОВА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБСАЙТА И/ИЛИ ИЗБЕРЕТЕ ДА КОПИРАТЕ КОНКРЕТНИ ТЪРГОВЦИ И/ИЛИ СДЕЛКИ, ТО ТАКИВА РЕШЕНИЯ И СДЕЛКИ И ВСИЧКИ ПОСЛЕДСТВИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОВА, СА ВАША ОТГОВОРНОСТ. ДОКАТО ОТДЕЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ МОГАТ ДА ПРЕДЛАГАТ ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ ИЛИ СТАНОВИЩА И/ИЛИ ДА ОСЪЩЕСТВЯТ СДЕЛКА, КОИТО ВПОСЛЕДСТВИЕ МОГАТ ДА БЪДАТ КОПИРАНИ ОТ ДРУГИ ТЪРГОВЦИ, ТЕЗИ КОНСУЛТАЦИИ, СТАНОВИЩА ИЛИ СДЕЛКИ НЕ СЪСТАВЛЯВАТ НИЩО ПОВЕЧЕ ОТ ОБМЕН МЕЖДУ ЛИЦА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ АНОНИМНИ ИЛИ НЕИДЕНТИФИЦИРАНИ ИЛИ ПРОСТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ ОТ ТАКИВА ТЪРГОВЦИ. ADMIRAL MARKETSS CYPRUS LTD И НЕЙНИТЕ ФИЛИАЛИ НЕ ПРЕДОСТАВЯТ ИНВЕСТИЦИОННИ СЪВЕТИ ПРЯКО, КОСВЕНО, КОСВЕНО, ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН, КАТО ВИ ПРЕДОСТАВЯТ ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ И/ИЛИ ФУНКЦИИ. ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, СЪБРАНА ОТ ТУК И/ИЛИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ФУНКЦИИТЕ ЗА СОЦИАЛНА ТЪРГОВИЯ САМО КАТО ОТПРАВНА ТОЧКА ЗА СОБСТВЕНОТО ВИ НЕЗАВИСИМО ПРОУЧВАНЕ И САМОСТОЯТЕЛНО ВЗЕМАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ.