Ochrana osobních údajů

Poslední aktualizace: únor 2023

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak společnost Admirals Group AS a každý člen společnosti Admirals Group AS (dále společně "Admirals", "my") shromažďuje a jinak zpracovává osobní údaje klientů a potenciálních klientů prostřednictvím svých webových stránek a mobilní aplikace za účelem poskytování svých produktů a služeb. Ve společnosti Admirals si plně uvědomujeme, jak důležitá je ochrana vašich osobních údajů, a zavazujeme se k transparentnímu a poctivému nakládání s osobními údaji. Veškeré osobní údaje, které shromažďujeme, používáme pouze pro účely, pro které jsme je shromáždili, a v souladu s platnými právními předpisy.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a mohou být kdykoli změněny, aby byly v souladu s novými povinnostmi vyplývajícími z platných zákonů a také se změnami našich obchodních operací a postupů. Veškeré osobní údaje, které uchováváme, se řídí našimi nejnovějšími Zásadami ochrany osobních údajů. O podstatných změnách budete informováni prostřednictvím webových stránek Admirals nebo e-mailů, nicméně vám doporučujeme, abyste tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali, abyste byli vždy informováni o tom, jak zpracováváme a chráníme vaše osobní údaje.

V otázkách, které nejsou upraveny těmito Zásadami ochrany osobních údajů, se prosím podívejte na Všeobecné obchodní podmínky příslušného subjektu Admirals, u kterého jste se zaregistrovali.

1. Uplatňování zásad ochrany osobních údajů

1.1 Pro účely platných zákonů o ochraně osobních údajů je příslušný subjekt Admirals, u kterého jste se zaregistrovali, "správcem" osobních údajů shromážděných prostřednictvím našich webových stránek www.admiralmarkets.com a naší mobilní aplikace Admirals. Pokud máte dotazy ohledně používání vašich osobních údajů, přečtěte si prosím část "Kontaktujte nás" na konci tohoto dokumentu.

1.2 Zásady se vztahují na osobní údaje týkající se fyzických osob, které jsou současnými, bývalými nebo budoucími klienty společnosti Admirals, a také na osobní údaje týkající se fyzických osob spojených se současnými, bývalými nebo budoucími klienty společnosti Admirals, včetně: a) ředitelů, tajemníků společností nebo jiných rovnocenných individuálních držitelů funkcí našich firemních klientů, b) jmenovaných, zprostředkovaných a konečných skutečných vlastníků našich firemních klientů, c) zaměstnanců, zástupců, úředníků nebo zástupců našich firemních klientů a d) právních zástupců a dalších fyzických osob oprávněných jednat jménem našich klientů.

2. Definice

2.1 Klient - znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která vstoupila do klientského vztahu se společností Admirals a aktivně využívá nebo využívala služeb společnosti Admirals až do ukončení klientského vztahu. Potenciální klient je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu využívat služby Admirals a provedla prvotní registraci pro takové využívání služeb prostřednictvím Obchodní místnosti (bez uzavření klientského vztahu). Bývalý klient je fyzická nebo právnická osoba, která v minulosti využila služeb Admirals a jejíž obchodní vztah s Admirals byl z jakéhokoli důvodu ukončen.

2.2 Údaje o klientovi - znamená informace, které jsou společnosti Admirals o klientovi známy a které společnost Admirals zpracovává. Pokud se v tomto dokumentu hovoří o "osobních údajích", rozumí se tím informace, ze kterých je přiměřeně zřejmá totožnost klienta, nebo informace, které v kombinaci s dalšími relevantními údaji mohou klienta identifikovat. Různé kategorie údajů o klientech jsou uvedeny v bodě 5 tohoto dokumentu.

2.3 Zpracování údajů klienta - znamená jakoukoli činnost, která je prováděna s údaji klienta, včetně shromažďování, zaznamenávání, strukturování, uchovávání, změny, předávání, mazání, archivace atd.

2.4 Zpracovatel údajů - právnické osoby v rámci společnosti Admirals Group AS. Admirals poskytuje investiční služby a je zpracovatelem osobních údajů klientů v souvislosti s těmito službami. V případě, že klient vlastní obchodní účty u více investičních společností Admirals, bude v rámci skupiny existovat více než jeden zpracovatel údajů.

2.5 Autorizovaný zpracovatel - Admirals může pro zpracování údajů klientů využívat také autorizované externí zpracovatele na základě uzavřených smluv o poskytování služeb, které se řídí pokyny Admirals k ochraně údajů souvisejících s klienty.

3. Odběr marketingových e-mailů

Při první registraci do Trader`s Room má osoba právo zvolit si, zda chce či nechce dostávat na svou zadanou e-mailovou adresu e-maily související s marketingem (například novinky společnosti, informace o kampaních a další podobné aktualizace pro rozšíření znalostí klientů o finančních trzích atd.). Tuto preferenci lze také kdykoli změnit prostřednictvím Trader`s Room v panelu "Subscriptions". Z odběru těchto marketingových e-mailů je možné se odhlásit také kliknutím na odkaz v rámci již přijatých e-mailů.

4. Zákonnost a účely shromažďování údajů o klientech

4.1 Vaše osobní údaje jsou zpracovávány zákonným, korektním a transparentním způsobem na následujících základech:

4.1.1 Uzavření a plnění smlouvy: Pokud máte účet u Admirals nebo jste se zaregistrovali v Obchodní místnosti, je naším právním základem pro zpracování vašich osobních údajů skutečnost, že je to nezbytné pro plnění Všeobecných obchodních podmínek Admirals a pro poskytnutí vámi požadované služby. To zahrnuje usnadnění přístupu k naší platformě, zpracování plateb a provádění obchodů.

4.1.2 Právní povinnosti a oprávněné zájmy: Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud je to nezbytné pro společnost Admirals, abychom splnili právní a regulační povinnosti, které se na nás vztahují, a také pokud je to nezbytné pro oprávněné zájmy, které máme při výkonu naší činnosti, pokud tyto zájmy neporušují vaše zájmy, základní práva a svobody.

4.2 Vaše osobní údaje jsou shromažďovány z níže uvedených důvodů:

4.2.1 Ověření totožnosti. Společnost Admirals je povinna ověřit totožnost osoby před uzavřením vztahu s klientem a vytvořením obchodního účtu pro tuto osobu. Za tímto účelem může Admirals využívat třetí strany, které provádějí ověřování totožnosti jejím jménem.

4.2.2 Vytvoření profilu. Za účelem splnění zákonných povinností Admirals vytvoří profil klienta poté, co byla úplná žádost o obchodní účet Live přezkoumána a schválena společností Admirals. Admirals musí před navázáním vztahu s klientem uplatnit zásady KYC (Know-Your-Client), aby zabránila škodlivým činům, jako je praní špinavých peněz nebo financování terorismu, a také aby splnila další povinnosti uložené zákonem.

4.2.3 Posouzení úrovně investičních znalostí klienta. Admirals musí posoudit investiční znalosti, zkušenosti a odbornost klienta, aby mohl posoudit vhodnost a relevanci nabízené služby pro klienta.

4.2.4 Účast na kurzech a účast v kampaních - Údaje klienta budou zpracovávány při registraci na nabízené webové semináře nebo semináře nebo při vstupu na stránky kampaně společnosti Admirals, které vyžadují registraci - protože společnost Admirals bude muset použít osobní údaje klienta k poskytování svých služeb a plnění svých povinností. Ve všech těchto případech bude souhlas klienta se zpracováním údajů získán prostřednictvím registračního formuláře, který použije k registraci a který následně vytvoří přihlašovací údaje pro přístup do místnosti obchodníka.

4.2.5 Vnitřní obchodní účely a vedení záznamů. Admirals potřebuje zpracovávat osobní údaje klientů, aby splnila své zákonné povinnosti a pro vnitřní obchodní účely. Takové zpracování je ve vlastním oprávněném zájmu společnosti Admirals. Admirals bude také uchovávat záznamy, které zajistí, že klient dodržuje své povinnosti, definované v obchodních podmínkách příslušné investiční společnosti Admirals.

4.2.6 Vykazování transakcí. Společnost Admirals je povinna pravidelně podávat příslušným orgánům zprávy o tržním podílu produktů a služeb, které drží skupiny klientů, jakož i o dalších finančních údajích.

4.2.7 Marketing. Společnost Admirals může používat údaje o klientech, jako je jejich poloha nebo historie obchodování, aby jim na jejich registrovanou e-mailovou adresu doručovala obsah na míru, jako jsou zprávy, analýzy, výzkumy, zprávy, kampaně a možnosti školení, které mohou klienta zajímat. Klient si vždy ponechává možnost změnit své preference, pokud si přeje nebo již nechce taková sdělení dostávat.

4.2.8 Zlepšování produktů a služeb společnosti Admirals. Společnost Admirals může čas od času použít údaje o klientech, aby mohla analyzovat a zlepšovat své produkty a služby.

4.2.9 Pro vyšetřování nebo řešení dotazů či sporů. Společnost Admirals může potřebovat použít shromážděné údaje o klientech, aby vyhověla platným zákonům, soudním příkazům nebo jiným soudním procesům nebo požadavkům příslušných regulačních orgánů. Osobní údaje mohou být rovněž zpracovávány za účelem urovnání sporů s klientem.

4.2.10 Zasílání klientských průzkumů. Společnost Admirals může zasílat klientské průzkumy jako součást procesu zpětné vazby od svých zákazníků, protože je v jejím oprávněném zájmu požádat o zpětnou vazbu, aby zajistila, že bude svým klientům poskytovat ty nejlepší služby.

4.2.11 Analýza dat webových stránek. Podrobný přehled o analýze dat webových stránek naleznete v dokumentu Admirals Cookie Disclosure.

4.2.12 Ochrana. Pokud klient vstoupí do jakýchkoli prostor společnosti Admirals, může společnost Admirals z bezpečnostních důvodů zaznamenat obraz klienta na svých kamerách. Společnost Admirals může také použít údaje o klientovi k tomu, aby si vedla záznamy o tom, kdo v daný den vstoupil do prostor společnosti Admirals. Je to v oprávněném zájmu společnosti Admirals, aby udržovala bezpečné pracovní prostředí.

5. Kategorie údajů o klientech

Údaje o klientech mohou být získávány od klienta, z využívání služeb klientem a z externích zdrojů, jako jsou veřejné a soukromé registry. Admirals má právo a povinnost z titulu své působnosti kontrolovat správnost údajů o klientech obsažených v databázích tím, že pravidelně žádá klienta o přezkoumání a/nebo opravu či potvrzení správnosti údajů o klientovi, které se ho týkají. Admirals neshromažďuje citlivé informace o klientovi. Kategorie údajů o klientech, které společnost Admirals primárně shromažďuje a zpracovává, se skládají z následujících údajů:

5.1 Identifikační údaje - například jméno, datum narození, osobní identifikační kód a údaje o dokladu totožnosti (například kopie pasu nebo občanského průkazu).

5.2 Kontaktní údaje - například fyzická adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a jazyk komunikace.

5.3 Rodinné údaje - například informace o rodině klienta, dědicích a dalších příbuzných osobách (pouze v případech, kdy je klient příbuzný s politicky exponovanou osobou nebo klient zemřel).

5.4 Profesní údaje - například údaje o vzdělání a zaměstnání.

5.5 Finanční údaje - jako jsou příjmy, aktiva a pasiva, shromážděné za účelem pochopení zdrojů a obchodní činnosti klienta (pro prevenci případné nezákonné činnosti).

5.6 Údaje o původu majetku nebo jmění - například údaje o transakčních partnerech a obchodních aktivitách klienta (za účelem prevence například praní špinavých peněz nebo financování terorismu).

5.7 Údaje, které společnosti Admirals umožňují provádět opatření náležité péče týkající se prevence praní peněz a financování terorismu a zajistit dodržování mezinárodních sankcí, včetně účelu obchodního vztahu, skutečných příjemců a toho, zda je klient politicky exponovanou osobou.

5.8 Údaje o daňové rezidenci klienta - například země bydliště, daňové identifikační číslo a státní příslušnost.

5.9 Komunikační údaje a údaje o činnosti - jako jsou záznamy vizuální a/nebo zvukové komunikace shromážděné při návštěvě klienta v pobočkách Admirals, včetně údajů souvisejících s návštěvou webových stránek Admirals a Obchodní místnosti.

5.10 Údaje související se službami společnosti Admirals - jako jsou údaje o plnění služeb ze smluv nebo jejich selhání, provedených transakcích, podaných žádostech, žádostech, reklamacích a uplatněných poplatcích za služby.

5.11 Údaje o zvyklostech, preferencích a spokojenosti - například údaje o preferencích, spokojenosti a aktivitě při využívání služeb, používaných službách, osobních nastaveních, odpovědích na průzkumy atd.

5.12 Údaje o účasti v kampaních - například získané body a ceny ve hrách nebo kampaních.

5.13 Údaje o klasifikační kategorii klienta, úrovni odborných znalostí a předchozí expozici na finančním trhu - včetně investičních znalostí a zkušeností klienta, investičních cílů atd.

6. Kontaktování společnosti Admirals e-mailem nebo prostřednictvím živého chatu

Při zasílání e-mailu společnosti Admirals (prostřednictvím stránky "Kontaktujte nás") nebo při použití funkce Live Chat může být osoba požádána o poskytnutí některých dalších osobních údajů, jako je její jméno nebo e-mailová adresa. Tyto údaje budou použity k odpovědi na její dotaz a k ověření její totožnosti. E-maily jsou uloženy ve standardních interních kontaktních systémech společnosti Admirals, které jsou zabezpečené a nemají k nim přístup neoprávněné externí strany.

7. Příjemci klientských údajů

V případě potřeby jsou údaje klienta sdíleny s dalšími příjemci, jako jsou např:

7.1 Orgány, jako jsou orgány činné v trestním řízení, soudní exekutoři, notářské úřady, daňové orgány, orgány dohledu a finanční zpravodajské jednotky.

7.2 Právní subjekty v rámci Admirals Group AS. Podniky Admirals jsou podporovány různými týmy a funkcemi skupiny Admirals Group. Společnost Admirals jim může v případě potřeby poskytnout osobní údaje pro poskytování služeb, správu obchodní platformy, prodej a marketing, zákaznickou a technickou podporu. Všichni zaměstnanci společnosti Admirals jsou povinni při nakládání s osobními údaji dodržovat zásady ochrany osobních údajů a bezpečnosti. Společnost Admirals může zpracovávat osobní údaje týkající se webových stránek a Trader`s Room na následujících místech: Estonsko, Velká Británie, Kypr a Austrálie.

7.3 Instituce poskytující finanční služby, například banky, platební systémy, instituce účastnící se cyklu provádění, vypořádání a hlášení obchodů (například regulované trhy jako místa provádění, mnohostranné obchodní systémy, organizované obchodní systémy, registry obchodních údajů, místní a zahraniční makléři).

7.4 Auditorům, právním a finančním poradcům nebo jiným zpracovatelům pověřeným společností Admirals.

7.5 Třetí strany, které vedou registry (například úvěrové registry, registry obyvatel, obchodní rejstříky, registry cenných papírů nebo jiné registry, v nichž jsou uloženy nebo zprostředkovány údaje o klientech).

7.6 Exekutoři při postoupení pohledávek, soudy a konkurzní nebo insolvenční správci.

7.7 Další osoby související s poskytováním služeb společnosti Admirals, jako jsou poskytovatelé služeb archivace a poštovních služeb.

7.8 Společnost Admirals může pro zpracování údajů klientů využívat další externí oprávněné zpracovatele. V takových případech Admirals podniká potřebné kroky k zajištění toho, aby tito zpracovatelé zpracovávali údaje klientů podle pokynů Admirals s odpovídajícími bezpečnostními opatřeními.

7.9 Společnost Admirals může sdílet údaje o klientech v případě fúze, prodeje, restrukturalizace, akvizice, společného podniku, postoupení, převodu nebo jiné dispozice s celým podnikem, majetkem nebo akciemi společnosti Admirals nebo jejich částí (včetně v souvislosti s konkurzním nebo podobným řízením).

8. Vaše práva

Podle platných zákonů můžete mít určitá práva a ochranu týkající se vašich osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme. Tato práva jsou omezena, pokud se na ně vztahují, a za určitých okolností nemusíme být povinni nebo schopni vyhovět vašemu požadavku, nebo mu můžeme vyhovět pouze částečně. Společnost Admirals vynaloží veškeré úsilí, aby odpověděla na žádosti týkající se zpracování osobních údajů a případně vám umožnila uplatnit vaše práva podle platných zákonů.

8.1 Máte právo požádat o přístup ke svým osobním údajům nebo o jejich kopie ve strojově čitelném formátu. Máte rovněž právo požadovat informace týkající se zpracování těchto osobních údajů. Před poskytnutím těchto informací může společnost Admirals požádat jednotlivce o prokázání totožnosti, aby se snížilo riziko zneužití totožnosti.

8.2 Pokud jsou osobní údaje, které o vás společnost Admirals uchovává, nepřesné nebo neúplné, máte právo na jejich aktualizaci nebo opravu ze strany společnosti Admirals. Společnost Admirals si může vyžádat dodatečné informace a dokumentaci potřebnou k potvrzení potřeby požadované změny údajů.

8.3 Máte právo vznést námitku proti určitému zpracování, například pro marketingové účely, nebo nás požádat o jeho omezení. Své preference pro zasílání takové komunikace můžete změnit v místnosti pro obchodníky, když zvolíte možnost "Předplatné".

8.4 Z oprávněných důvodů máte právo požádat o výmaz svých osobních údajů. Žádost o výmaz osobních údajů klienta bude mít za následek zrušení jeho účtu (účtů), vyřazení jeho údajů z aktivního zpracování a ukončení vztahu s klientem. Společnost Admirals je však povinna uchovávat osobní údaje klienta, aby splnila své právní a regulační požadavky, jakož i v souladu s interními požadavky na dodržování předpisů v souvislosti s vedením záznamů. Admirals uchovává údaje po dobu nejméně pěti let od ukončení vztahu s klientem, pokud zákon nestanoví jiné lhůty pro uchovávání údajů nebo dokumentů. Nepotřebné údaje o klientech se vymažou nebo zničí.

8.5 Máte právo získat osobní údaje, které má společnost Admirals k dispozici, za předpokladu, že je má ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a znovu je použít jinde nebo požádat společnost Admirals o jejich předání třetí straně podle výběru klienta. V případě předání údajů třetí straně je třeba získat jasný písemný souhlas klienta.

8.6 Máte právo podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů společností Admirals. Stížnost můžete podat e-mailem na adrese: dpo@admiralmarkets.com. Upozorňujeme, že za určitých okolností nemusíme nebo nemůžeme vaší žádosti (žádostem) vyhovět, nebo jí (jim) můžeme vyhovět částečně. Pokud se domníváte, že jsme vaše obavy dostatečně nevyřešili, můžete mít právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů v místě vašeho bydliště.

9. Automatizované rozhodování

Pokud společnost Admirals učinila rozhodnutí o klientovi založené výhradně na automatizovaném procesu (např. prostřednictvím automatického profilování), které ovlivňuje schopnost klienta využívat nabízené služby nebo má na klienta jiný významný dopad, může klient požádat, aby se na něj takové rozhodnutí nevztahovalo, pokud mu společnost Admirals neprokáže, že takové rozhodnutí je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi ní a klientem. I v případě, že je rozhodnutí nezbytné pro uzavření nebo plnění závazků vyplývajících ze vztahu s klientem, může klient takové rozhodnutí napadnout a požádat o lidský zásah. Automatická rozhodnutí učiněná systémem zpracování údajů bez účasti klienta jsou přípustná pouze za podmínek a postupy stanovenými zákonem.

10. Organizační, fyzická a IT bezpečnostní opatření

Admirals v rámci platných zákonů zajišťuje, že údaje klientů jsou chráněny vhodnými technickými a organizačními opatřeními, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu, nezákonnému zpracování nebo zveřejnění, náhodné ztrátě, změně nebo zničení. Admirals zavede organizační, fyzická, IT a další nezbytná bezpečnostní opatření k zajištění ochrany údajů klientů a k monitorování zpracování údajů klientů. Tato bezpečnostní opatření zahrnují mimo jiné následující činnosti:

10.1 provádění požadavků na zpracování, registraci a evidenci údajů o klientech, jakož i postupů pro kontrolu dodržování těchto požadavků ze strany společnosti Admirals prostřednictvím jejích vnitřních pravidel.

10.2 oprávnění zaměstnanců společnosti Admirals k přístupu pouze k nezbytným údajům o klientech v databázi klientů, které jsou v přísném souladu s vykonávanými pracovními povinnostmi.

10.3 uložení povinnosti mlčenlivosti zaměstnancům Admirals odpovědným za nakládání s údaji klientů.

10.4 je zakázáno neoprávněné zpracování údajů (včetně záznamu, změny, vymazání, čtení, kopírování, (přenosu), neoprávněné převážení záznamů a jakékoli jiné neoprávněné použití údajů (nepředepsané služebními povinnostmi).

10.5 Při přenosu údajů prostřednictvím zařízení pro přenos dat nebo při přepravě záznamů se zavedou odpovídající bezpečnostní opatření, včetně případného šifrování údajů.

10.6 Každý uživatel klientské databáze obdrží osobní autentizační prostředek, který mu umožní databázi používat.

10.7 Admirálové zavedou vhodná a dostatečná opatření, aby zajistili, že každá operace zpracování údajů zanechá stopu, která by následně umožnila identifikovat osobu, která operaci provedla, povahu a čas operace a další relevantní skutečnosti, včetně toho, kdy, kým a které údaje byly zaznamenány, změněny nebo vymazány, nebo kdy, kým a které údaje v systému zpracování údajů byly zpřístupněny, jakož i informace o každém přenosu údajů. Při jakýchkoli změnách údajů nebo dokumentů musí být k dispozici možnost obnovení obsahu údajů před úpravami.

10.8 Osobní údaje, které klient poskytne v souvislosti s registrací jako uživatel v Trader`s Room, jsou klasifikovány jako registrované informace. Registrované informace jsou chráněny mnoha způsoby. Klienti mají přístup do Trader`s Room pomocí svého uživatelského jména (e-mailu klienta) a hesla, které si klient zvolil. Klienti jsou povinni zajistit, aby přihlašovací jméno a heslo bylo známo pouze jim samotným.

10.9 Přenos informací prostřednictvím běžné výměny e-mailů není vždy zcela bezpečný. Admirals však vynakládá veškeré úsilí na ochranu osobních údajů klientů, přesto nemůže zaručit bezpečnost údajů klientů, které jsou přenášeny prostřednictvím e-mailu; jakýkoli přenos je na vlastní riziko klientů. Jakmile Admirals obdrží informace o klientovi, použije postupy a bezpečnostní prvky ve snaze zabránit neoprávněnému přístupu.

11. Nezletilí

Naše služby nejsou k dispozici uživatelům mladším 18 let nebo uživatelům mladším 18 let, kteří dosáhli zákonného věku v jurisdikci, kde uživatel pobývá ("nezletilí"). Vědomě neshromažďujeme ani jinak nezpracováváme osobní údaje nezletilých osob. Pokud jste nezletilí, neměli byste používat žádné z našich služeb ani nám poskytovat žádné osobní údaje. Pokud se dozvíme, že nám nezletilá osoba poskytla jakékoli informace, okamžitě je odstraníme.

12. Zeměpisná oblast zpracování

12.1 Při využívání našich služeb jsou vaše osobní údaje zpracovávány a ukládány v EU/EHP a dalších zemích včetně Spojeného království. Údaje klientů vedené pod společností Admirals AU Pty Ltd zpracovává autorizovaný zpracovatel jiného subjektu ve skupině Admirals, a to společnosti Admirals AS v Estonsku.

12.2 My a naši poskytovatelé služeb můžeme vaše údaje přenášet do jurisdikcí, v nichž nemusí být zajištěna úroveň ochrany údajů odpovídající vaší domovské jurisdikci, nebo je v nich ukládat či k nim poskytovat přístup. Pokud předáváme osobní údaje z EU/EHP nebo ze Spojeného království do zemí mimo EU/EHP nebo Spojené království, které nejsou uznány jako země poskytující odpovídající ochranu údajů, poskytujeme vhodná ochranná opatření, například mezipodnikové dohody založené na standardních smluvních doložkách vydaných Evropskou komisí podle práva EU.

12.3 Klient může na požádání obdržet další podrobnosti o předávání údajů klientů do zemí mimo EU/EHP.

13. Důležité upozornění pro obyvatele Jihoafrické republiky

Společnost Admirals shromažďuje a zpracovává osobní údaje pro účely uvedené v těchto zásadách, jak je stanoveno v zákoně o ochraně osobních údajů (POPIA), zákoně o podpoře přístupu k informacím (PAIA) a zákoně o Finančním zpravodajském centru (FICA).

14. Kontaktujte nás

14.1 Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zpracování osobních údajů společností Admirals nebo pokud si přejete uplatnit jakákoli práva podle oddílu 8 těchto Zásad ochrany osobních údajů, obraťte se e-mailem na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Admirals: dpo@admiralmarkets.com, nebo poštou: Dramas 2, 1. patro, 1077 Nikósie, Kypr, s jasným označením "FAO: Pověřenec pro ochranu osobních údajů". Vezměte prosím na vědomí, že vás můžeme požádat o poskytnutí dalších informací k ověření vaší totožnosti, než vám umožníme uplatnit některá práva.

14.2 Obecné kontaktní údaje investičních společností Admirals jsou k dispozici na webových stránkách Admirals: www.admiralmarkets.com/cz, na záložce "Kontakt".