Ochrana osobních údajů

Platné od 25.05.2018

V Admirals plně rozumíme tomu, jak je důležité chránit osobní informace klientů. Tento dokument stanovuje náš závazek vůči Ochraně osobních údajů ve vztahu k informacím, které o našich klientech máme a jak s takovými informacemi nakládáme. Uvědomujeme si, že veškeré osobní údaje klientů, které jsme nashromáždili, budou využity pouze pro účely, pro které jsme je shromáždili a jak je dovoleno dle platného zákona. Ochrana osobních údajů jsou sjednocené zásady pro investiční společnosti pod obchodní značkou Admirals, která patří Admirals Group AS konsolidační skupině. Investiční společnosti, které patří pod skupinu Admiral Markets jsou následující: Admiral Markets AS, Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets Cyprus Ltd, Admirals AU Pty Ltd, Admiral Markets AS Jordan Ltd and Admirals SA (Pty) Ltd (dále jen “Admirals”).

Admirals respektuje soukromí všech uživatelů využívajících její webové stránky, proto je zavázána učinit veškeré přiměřené kroky k ochraně informací vztahujících se ke stávajícím nebo potenciálním klientům, uchazečům nebo návštěvníkům. Před odesláním jakýchkoliv osobních údajů musí osoba prozkoumat dané podmínky a pokračuje pouze tehdy, když souhlasí s podmínkami a ochranou osobních údajů, tedy zásadami pro převod, úschovu a zpracování dat.

Admirals je oprávněna jednostranně změnit dané principy, a to kdykoliv oznámením klientům nejpozději 14 dní před jakoukoliv významnou změnou prostřednictvím webové stránky Admirals, emailem nebo skrze Kabinet Tradera. V otázkách, které nejsou upraveny Zásadami ochrany osobních údajů, se budou strany řídit Všeobecnými obchodními podmínkami příslušné investiční společnosti.

1. Definice

1.1 Klient - znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která uzavřela klientský vztah s firmou Admirals a aktivně využívá nebo využívala služby Admirals až do ukončení klientského vztahu. Potenciální klient je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu využít služeb Admirals a pro takové využití služeb provedla úvodní registraci prostřednictvím Kabinetu Tradera (bez uzavření smlouvy).

1.2 Údaje klienta - Informace, které Admirals o klientovi zná a jsou také Admirals zpracovávány. Pokud tento dokument odkazuje na "osobní informace ", znamená to informace, od nichž je zřejmá totožnost klienta. Různé kategorie údajů o klientech jsou uvedeny v bodě 5 tohoto dokumentu.

1.3 Zpracování dat klienta - Znamená jakoukoli akci, která je prováděna s daty klienta, včetně shromažďování, zaznamenávání, strukturování, uchovávání, změny, předávání, smazání, archivace atd.

1.4 Zpracovatel dat - Právnická osoba v rámci společnosti Admirals Group AS. Admirals poskytuje investiční služby a je zpracovatelem osobních údajů klienta ve vztahu k těmto službám. V případě, že má klient obchodní účty u více firem skupiny Admirals, bude zde hrát roli více než jeden zpracovatel dat.

1.5 Autorizovaný zpracovatel - Admirals může také používat autorizované externí zpracovatele pro zpracování dat klientů na základě uzavřených smluv o poskytování služeb, které se řídí pokyny Admirals pro ochranu dat poskytnutými klienty.

2. Souhlas se zpracováním dat

2.1 Počáteční registrace - Pro vytvoření demo účtu nebo živého obchodního účtu s Admirals, musí osoba provést první registraci prostřednictvím Admirals registračního formuláře na webových stránkách nebo přímo prostřednictvím svého Kabinetu Tradera a souhlasit s tím, co je uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů. Klient potvrzuje přijetí těchto podmínek zaškrtnutím příslušného políčka v registračním formuláři. Není-li takový souhlas dán, společnost Admirals nemůže zpracovávat osobní údaje ani dané osobě poskytovat žádné služby.

2.2 Účast na kurzech a účast na kampaních - Data klienta budou zpracovány při registraci do nabízených webinářů, seminářů nebo při práci na všech stránkách kampaně Admirals, které vyžadují registraci. Admirals bude muset používat osobní údaje klienta k plnění svých služeb a dodržování své povinnosti. Ve všech těchto případech bude shromážděn souhlas zákazníka pro zpracování dat prostřednictvím registračního formuláře, což následně vytváří přihlašovací údaje, které slouží jako pověření pro přístup do Kabinetu Tradera.

2.3 Zrušení počáteční registrace - Pokud osoba zruší registrační proces a nedokončí ho, Admirals data nezíská, data nebudou uložena a v budoucnu data nebudou moci být použita pro další zpracování.

2.4 Odmítnutí možnosti nechat se kontaktovat prostřednictvím telefonu - Osoba má vždy právo požadovat, aby nebyla telefonicky kontaktována zástupcem firmy Admirals. Tento požadavek bude uložen ve vnitřních systémech Admirals a funguje jako samostatné omezení, které Admirals bude samozřejmě respektováno. Žádost o nekontaktování telefonem nemá vliv na využívání služeb Admirals. Tahle možnost však neomezuje zmíněnou osobu, aby kontaktovala Admirals ze své vlastní iniciativy.

3. Odběr marketingových e-mailů

3.1 Při první registraci do Kabinetu Tradera má osoba právo zadat volbu, zda bude přijímat e-maily související s marketingem (například firemní zprávy, informace o kampaních a jiných podobných aktualizacích, které se týkají finančních trhů a mají zlepšit znalosti klientů apod.) na jejich e-mailovou adresu. Takové nastavení může být kdykoli změněno prostřednictvím Kabinetu Tradera v panelu "Odběry". Můžete také zrušit zasílání těchto marketingových e-mailů kliknutím na odkaz v rámci e-mailu, který jste již přijali

4. Účel shromažďování dat klienta

Admirals potřebuje shromažďovat různá data, aby si vybrala osobu jako klienta, a aby poskytla různé aspekty svých služeb. Tato data jsou shromažďována z níže uvedených důvodů.

4.1 Ověření identity. Než Admirals vstoupí do vztahu s klientem a vytvoří obchodní účet pro danou osobu, je zde povinnost ověřit totožnost osoby. Za tímto účelem může Admirals využívat třetí strany, které provádějí kontrolu totožnosti.

4.2 Vytvoření profilu. Jakmile byla žádost o reálný obchodní účet přezkoumána a schválena, společnost Admirals, pro splnění zákonných povinností, vytváří profil o klientovi. Admirals musí použít principy KYC (Know-Your-Client) předtím, než vstoupí do vztahu s klientem za účelem zabránit škodlivým činnostem, jako je praní špinavých peněz nebo financování terorismu, a také vykonávat další povinnosti stanovené zákonem.

4.3 Posoudit úroveň investičních znalostí klienta. Admirals musí posoudit investiční znalosti, zkušenosti a odborné znalosti klientů, aby byly považovány za vhodné a relevantní pro nabízené služby.

4.4 Interní obchodní účely a vedení záznamů. Admiral Markets potřebuje zpracovávat osobní údaje klientů, aby splnila své zákonné povinnosti a pro interní obchodní účely. Takové zpracování je v oprávněném zájmu společnosti Admiral Markets. Admiral Markets bude také uchovávat záznamy, které zajistí, že klient dodržuje své povinnosti, definované v obchodních podmínkách příslušné investiční společnosti Admiral Markets.

4.5 Zprávy o transakcích. Admirals je povinna pravidelně podávat hlášení příslušným orgánům o produktech na trhu a službách, které má klient k dispozici, stejně jako další finanční údaje.

4.6 Marketing. Společnost Admirals může používat údaje o klientovi, jako je například umístění nebo historie obchodování k poskytnutí přizpůsobeného obsahu na jejich registrovanou e-mailovou adresu jako jsou například zprávy, analýzy, výzkum, kampaně, které mohou být pro klienta zajímavé. Klient si vždy ponechává možnost změnit své preference, pokud si přeje nebo nepřeje přijímat takovou komunikaci.

4.7 Zlepšení produktů a služeb firmy Admirals. Admirals může čas od času používejte data klienta pro analýzu a vylepšení nabízených produktů a služeb.

4.8 Vyšetřování nebo vyřizování dotazů nebo sporů. Admirals možná bude muset použít shromážděné údaje o klientovi za účelem dodržování platných zákonů, soudních příkazů nebo jiných soudních procesů nebo za účelem požadavků příslušných regulačních orgánů. Osobní data mohou být zpracována také k řešení sporů s klientem.

4.9 Odesílání průzkumu klientům. Admirals může posílat průzkumy klientům jako součást svých procesů zpětné vazby od zákazníků, neboť má společnost oprávněný zájem požádat o zpětnou vazbu a zajistit, aby poskytovala svým klientům nejlepší služby.

4.10 Analýza dat z webových stránek. Podrobné informace o analýze webových stránek naleznete na Admirals Cookie Disclosure.

4.11 Zabezpečení. Pokud klient vstoupí do prostor Admirals, může Admirals z bezpečnostních důvodů zaznamenávat obraz klienta na kamerách. Admirals také může používat údaje o klientovi k vedení záznamů o tom, kdo v daný den vstoupil do prostor Admirals. Je to oprávněný zájem k udržení bezpečného pracovního prostředí.

5. Kategorie dat klienta

Údaje klienta mohou být získávány od klienta, z využívání služeb klientem a z externích zdrojů, jako jsou veřejné a soukromé registry. Admirals má právo a povinnost kontrolovat přesnost údajů o klientovi, obsažené v databázích na základě své oblasti činnosti tím, že klient pravidelně požádá o kontrolu správnosti údajů klienta. Admirals o klientovi neshromažďuje citlivé informace. Kategorie klientských dat, které Admirals primárně shromažďuje a zpracovává, se skládají z následujících položek:

5.1 Identifikační údaje - např. jméno, datum narození, rodné číslo a údaje týkající se identifikačního dokladu (například kopie pasu nebo dokladu totožnosti).

5.2 Kontaktní údaje - např. fyzická adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a jazyk komunikace.

5.3 Rodinné údaje - např. informace o rodině klienta, o dědicích a dalších příbuzných osoby (pouze v případech, kdy je klient spojen s politicky exponovanou osobou nebo klient zemřel).

5.4 Profesní údaje - např. údaje o vzdělání a zaměstnání.

5.5 Finanční údaje - např. příjmy, aktiva a závazky, shromažďované za účelem porozumět zdrojům a obchodním aktivitám klienta (k zabránění jakýmkoli nezákonným aktivitám).

5.6 Údaje o původu majetku nebo bohatství - např. údaje o obchodních partnerech pro transakce a obchodních aktivitách klienta (prevence praní špinavých peněz nebo financování terorismu).

5.7 Údaje, které Admirals umožňují provádět opatření k předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu a zajištění dodržování mezinárodních sankcí, včetně účelu podnikového vztahu, skutečných příjemců a zda je klient politicky exponovanou osobou.

5.8 Údaje o daňové rezidenci klienta - např. země pobytu, daňové identifikační číslo a občanství.

5.9 Údaje o komunikaci a činnosti - např. vizuální nebo zvukové komunikace, datové záznamy shromážděné při návštěvě některé z poboček Admirals, včetně údajů týkajících se návštěvy klienta v Kabinetu Tradera a na webových stránkách společnosti Admirals.

5.10 Údaje týkající se služeb Admirals - např. údaje o výkonnosti služeb nebo jejich selháních, provedených transakcích, předložených žádostech, stížnostech a poplatcích za služby.

5.11 Údaje o zvycích, preferencích a spokojenosti - např. údaje o preferencích, spokojenosti a aktivitě používaných služeb, osobních nastaveních, odpovědích z průzkumu atd.

5.12 Údaje o účasti v kampaních - např. získané body a získané ceny v kampaních.

5.13 Údaje o klasifikační kategorii klienta, úroveň odbornosti a předchozí působení na finančním trhu - včetně investičních znalostí klienta a zkušeností, investiční cíle atd.

6. Kontaktování Admirals e-mailem nebo pomocí live chatu

Po odeslání e-mailu na Admirals (prostřednictvím stránky "Kontaktujte nás") nebo pomocí live chatu může být osoba požádána, aby poskytla některé další osobní údaje, například jejich jméno nebo e-mailovou adresu. Taková data budou použita k odpovědi na jejich dotaz a ověření jejich identity. Emaily jsou uloženy ve standardních interních kontaktních systémech společnosti Admirals, jsou zabezpečené a nemají k nim přístup neoprávněné externí strany.

7. Příjemci dat klienta

V případě potřeby jsou data klienta sdílena s dalšími příjemci, např.:

7.1 Orgány, např. donucovací orgány, soudní vykonavatelé, notářské úřady, finanční úřady.

7.2 Právnické osoby v rámci společnosti Admirals Group AS. Admirals jsou podporované různými týmy skupiny Admiras Group. Admirals může v případě potřeby poskytnout osobní údaje k poskytnutí služeb, správy obchodní platformy, prodeji a marketingu, zákaznické a technické podpory. Všichni zaměstnanci společnosti Admirals jsou povinni dbát na soukromí a bezpečnost dat při zpracování osobních údajů. Admirals může v následujících lokalitách zpracovávat osobní údaje v rámci webových stránek a Kabinetu Tradera: Estonsko, Spojené království, Kypr a Austrálie.

7.3 Instituce poskytující finanční služby, například banky, platební systémy, instituce podílející se na cyklu provádění obchodu, vypořádání a vykazování (například regulované trhy jako místa výkonu, obchodní systémy, organizovaná obchodní zařízení, registr obchodních údajů, místní a zahraniční brokeři).

7.4 Auditoři, právní a finanční poradci nebo jakýkoli jiný zpracovatel schválený společností Admirals.

7.5 Třetí osoby, které vedou registry (např. úvěrové registry, obchodní registry, registry cenných papírů nebo jiné registry, které drží nebo zprostředkovávají data klienta).

7.6 Zadavatelé pohledávek při postoupení dluhů, soudy nebo insolvenční správci.

7.7 Jiné osoby související s poskytováním služeb Admirals, jako jsou poskytovatelé archivačních služeb a poštovních služeb.

7.8 Admirals může pro zpracování klientů používat jiné externí autorizované zpracovatele dat. V takových případech podniká firma Admirals potřebná opatření k zajištění takových údajů zpracovateli a data klienta jsou zpracovány podle pokynů Admirals s odpovídajícími bezpečnostními opatřeními.

7.9 Admirals může sdílet údaje o klientovi v případě sloučení, prodeje, restrukturalizace, akvizice společného podniku, postoupení, převodu nebo jiného způsobu rozdělení veškerého nebo jakéhokoli podílu obchodních, majetkových nebo akciových aktivit Admirals (včetně případů v souvislosti s jakýmikoli konkurzem nebo podobným řízením).

8. Klientská práva

Admirals respektuje práva klientů na přístup a kontrolu jejich osobních údajů. Admirals bude reagovat na žádosti týkající se zpracování osobních údajů a také poskytne přístup těmto osobám k opravě nebo vymazání dat.

8.1 Přehled zpracování klientských dat. Admirals poskytne na žádost klienta přehled shromážděných dat klienta, který je k dispozici v klientské databázi. Před provedením takového přezkumu se Admirals zeptá jednotlivce, aby prokázal svou totožnost s cílem snížit rizika podvodu v oblasti identity. Klient bude mít také možnost prověřit jím předložené údaje v Kabinetu Tradera a v obchodní platformě.

8.2 Oprava údajů. Pokud jsou osobní informace klienta držené Admirals nepřesné nebo neúplné, klient je oprávněn je opravit. Admirals může požádat o další informace a dokumentaci potřebnou k ověření požadované změny údajů.

8.3 Omezení zpracování. Klient může požádat společnost Admirals o omezení používání dat klienta pro účely marketingu. Klient může změnit svou předvolbu pro příjem takovýchto oznámení v Kabinetu Tradera při výběru položky "Předplatné".

8.4 Smazání. Klient může požádat Admirals o vymazání osobních údajů. Žádost o odstranění osobních údajů jednotlivce povede k ukončení účtu(ů), odstranění jejich dat z aktivního zpracování a ukončení klientského vztahu. Admirals je však povinna uchovávat osobní údaje klienta pro plnění svých právních a regulačních požadavků, stejně jako v souladu s vnitřními požadavky na dodržování předpisů ve vztahu k vedení záznamů. Admirals uchovávají údaje nejméně po dobu pěti let od ukončení klientského vztahu, pokud neexistují jiné podmínky pro uchovávání údajů nebo dokumentů předepsané zákonem. Zbytečné údaje o klientech musí být odstraněny nebo zničeny.

9. Automatické rozhodování

Pokud Admirals rozhodne o klientovi pouze na základě automatického procesu (např. prostřednictvím automatického profilování), který ovlivňuje schopnost klienta používat nabízených služeb nebo má jiný významný vliv na klienta, může klient požádat, aby nebyl předmětem takového rozhodnutí. Dokonce i v případě, že je nutné přijmout rozhodnutí naplnění nebo plnění jakýchkoli závazků vyplývajících z klientského vztahu, může klient napadnout rozhodnutí a požádat o lidský zásah. Automatické rozhodnutí učiněné systémem zpracování dat, bez účasti klienta, je povoleno pouze za podmínek a postupů stanovených zákonem.

10. Organizační, fyzická a IT bezpečnostní opatření

Admirals zajišťuje údaje o klientech vhodnými technickými a organizačními opatřeními v rámci platných zákonů, a to k předcházení neoprávněným přístupům, protiprávním jednáním nebo zveřejněním dat, náhodnou ztrátou, úpravou nebo zničením dat. Admirals bude provádět organizační, fyzické, IT a další potřebná bezpečnostní opatření k zajištění ochrany dat klienta a monitorování zpracování dat klienta. Tato bezpečnostní opatření mimo jiné zahrnují následující činnosti:

10.1 implementace Admirals prostřednictvím svých vnitřních pravidel požadavků pro zpracování, evidenci a zaznamenávání údajů o klientovi, jakož i postupy kontroly souladu s těmito požadavky.

10.2 oprávnění zaměstnanců společnosti Admirals k přístupu v klientské databázi pouze k potřebným údajům klienta, která jsou přísně v souladu s vykonávanými úkoly.

10.3 ukládání povinnosti zaměstnancům společnosti Admirals zachovat důvěrnost a odpovědnost za zpracování dat klienta.

10.4 neoprávněné zpracování údajů (včetně nahrání, změny, smazání, čtení, kopírování, přenos), neoprávněná přeprava záznamů a jakékoliv další neoprávněné použití údajů (nepředepsaných jako úřední povinnost) je zakázána.

10.5 Přiměřená bezpečnostní opatření, včetně šifrování údajů, pokud je to nezbytné, budou provedena při přenosu údajů prostřednictvím datových komunikačních zařízení nebo při přepravě záznamů.

10.6 Každý uživatel klientské databáze musí rozumět problematice ověřování, aby mohl správně databázi používat.

10.7 Admirals zavádí dostatečná opatření k zajištění každého procesu zpracování dat, což následně umožňuje identifikaci osoby, která operaci vykonala, povahu a dobu trvání operace, jaká data, kdy, kým byla zaznamenána, pozměněna, smazána, stejně jako informace o jakémkoli přenosu dat. Možnost pro obnovení obsahu údajů je možné jen před úpravami dat nebo dokumentů.

10.8 Osobní údaje, které klient poskytuje v souvislosti s registrací do Kabinetu Tradera, jsou klasifikovány jako registrační informace. Registrační údaje jsou chráněny mnoha způsoby. Klienti mají přístup do Kabinetu Tradera s jejich uživatelským jménem (klientský e-mail) a heslem vybraným klientem. Je odpovědností klienta zajistit, že jsou přihlašovací jméno a heslo známy pouze samotnému klientovi.

10.9 Přenášení informací prostřednictvím pravidelné výměny e-mailů není vždy úplně bezpečné. Admirals však vynakládá veškeré úsilí na ochranu klientských dat, ale nemůže zaručit bezpečnost klientských dat, která jsou přenášena prostřednictvím e-mailu; každý přenos je na vlastní riziko. Jakmile Admirals obdrží informace o klientovi, bude používat postupy a bezpečnostní prvky ve snaze zabránit neoprávněnému přístupu.

11. Geografická oblast zpracování

11.1 Obecně platí, že údaje o klientovi jsou zpracovávány v rámci Evropské unie/Evropského hospodářského prostoru (EU/EHP), avšak v některých případech se data převádí a zpracovávají mimo EU/EHP. Tato výjimka platí pro údaje o klientovi, které jsou uloženy pod Admirals AU Pty Ltd. (investiční společnost působící v Austrálii), která jsou zpracovávána autorizovaným zpracovatelem jiného subjektu skupiny Admirals Group, konkrétně Admiral Markets AS v Estonsku.

11.2 Předávání a zpracovávání údajů klientů mimo EU/EHP může probíhat za předpokladu, že jsou zavedena vhodná ochranná opatření, například standardní smluvní doložky.

11.3 Na vyžádání může klient obdržet další podrobnosti o přenosu dat klienta na adresu mimo EU/EHP.

12. Přenositelnost dat

Klient má právo na získání osobních údajů, které má Admiral Markets, za předpokladu, že Admirals má tyto informace ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, dále má právo znovu je použít jinde nebo požádat Admirals o převod daných údajů třetí straně dle výběru klienta. V případě předávání dat třetím osobám musí být přijat a ověřen jasný písemný souhlas klienta.

13. Kontaktní údaje

13.1 V případě dotazů k obsahu těchto zásad ochrany osobních údajů, v případě, že by jednotlivec chtěl získat kopii údajů, které o něm společnost Admirals shromáždila, nebo pokud by chtěl vznést stížnost či jinou připomínku týkající se zpracování údajů, obraťte se poštou na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Admirals: Dramas 2, 1st floor, 1077 Nicosia, Kypr; nebo e-mailem: dpo@admiralmarkets.com, s jasným označením "FAO: Data Protection Officer".

13.2 Obecné kontaktní údaje investičních firem Admirals jsou k dispozici na internetových stránkách Admirals: www.admiralmarkets.com, výběr stránky "Kontaktujte nás".

13.3 Klient má právo obrátit se na soud nebo podat svou stížnost na regulátora ve věci ochrany práv klienta, pokud použitelné zákony pro vyřizování daných nároků nepředepisují jiný postup.