Ochrana osobních údajů

Platné od 25.05.2018

V Admiral Markets plně rozumíme tomu, jak je důležité chránit osobní informace klientů. Tento dokument stanovuje náš závazek vůči Ochraně osobních údajů ve vztahu k informacím, které o našich klientech máme a jak s takovými informacemi nakládáme. Uvědomujeme si, že veškeré osobní údaje klientů, které jsme nashromáždili, budou využity pouze pro účely, pro které jsme je shromáždili nebo jak je dovoleno dle platného zákona. Ochrana osobních údajů jsou sjednocené zásady pro investiční společnosti pod obchodní značkou Admiral Markets, která patříAdmirals Group AS konsolidační skupině. Investiční společnosti v rámci Admiral Markets Group jsou Admiral Markets AS, Admiral Markets UK Ltd., Admiral Markets Cyprus Ltd. a Admiral Markets PTY Ltd. (dále jen “Admiral Markets”).

Admiral Markets respektuje soukromí všech uživatelů využívajících její webové stránky, proto je zavázána učinit veškeré přiměřené kroky k ochraně informací vztahujících se ke stávajícím nebo potenciálním klientům, uchazečům nebo návštěvníkům. Před odesláním jakýchkoliv osobních údajů musí osoba prozkoumat dané podmínky a pokračuje pouze tehdy, když souhlasí s podmínkami a ochranou osobních údajů, tedy zásadami pro převod, úschovu a zpracování dat.

Admiral Markets je oprávněna jednostranně změnit dané principy, a to kdykoliv oznámením klientům nejpozději 14 dní před jakoukoliv významnou změnou prostřednictvím webové stránky Admiral Markets, emailem nebo skrze Kabinet Tradera. V otázkách, které nejsou upraveny Zásadami ochrany osobních údajů, se budou strany řídit Všeobecnými obchodními podmínkami příslušné investiční společnosti.

1. Definice

1.1 Klient - znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která uzavřela klientský vztah s firmou Admiral Markets a aktivně využívá nebo využívala služby Admiral Markets až do ukončení klientského vztahu. Potenciální klient je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu využít služeb Admiral Markets a pro takové využití služeb provedla úvodní registraci prostřednictvím Kabinetu Tradera (bez uzavření smlouvy).

1.2 Údaje klienta - Informace, které Admiral Markets o klientovi zná a jsou také Admiral Markets zpracovávány. Pokud tento dokument odkazuje na "osobní informace ", znamená to informace, od nichž je zřejmá totožnost klienta. Různé kategorie údajů o klientech jsou uvedeny v bodě 5 tohoto dokumentu.

1.3 Zpracování dat klienta - Znamená jakoukoli akci, která je prováděna s daty klienta, včetně shromažďování, zaznamenávání, strukturování, uchovávání, změny, předávání, smazání, archivace atd.

1.4 Zpracovatel dat - Právnická osoba v rámci společnostiAdmirals Group AS. Admiral Markets poskytuje investiční služby a je zpracovatelem osobních údajů klienta ve vztahu k těmto službám. V případě, že má klient obchodní účty u více firem skupiny Admiral Markets, bude zde hrát roli více než jeden zpracovatel dat.

1.5 Autorizovaný zpracovatel - Admiral Markets může také používat autorizované externí zpracovatele pro zpracování dat klientů na základě uzavřených smluv o poskytování služeb, které se řídí pokyny Admiral Markets pro ochranu dat poskytnutými klienty.

2. Souhlas se zpracováním dat

2.1 Počáteční registrace - Pro vytvoření demo účtu nebo živého obchodního účtu s Admiral Markets, musí osoba provést první registraci prostřednictvím Admiral Markets registračního formuláře na webových stránkách nebo přímo prostřednictvím svého Kabinetu Tradera a souhlasit s tím, co je uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů. Klient potvrzuje přijetí těchto podmínek zaškrtnutím příslušného políčka v registračním formuláři. Není-li takový souhlas dán, společnost Admiral Markets nemůže zpracovávat osobní údaje ani dané osobě poskytovat žádné služby.

2.2 Účast na kurzech a účast na kampaních - Data klienta budou zpracovány při registraci do nabízených webinářů, seminářů nebo při práci na všech stránkách kampaně Admiral Markets, které vyžadují registraci. Admiral Markets bude muset používat osobní údaje klienta k plnění svých služeb a dodržování své povinnosti. Ve všech těchto případech bude shromážděn souhlas zákazníka pro zpracování dat prostřednictvím registračního formuláře, což následně vytváří přihlašovací údaje, které slouží jako pověření pro přístup do Kabinetu Tradera.

2.3 Zrušení počáteční registrace - Pokud osoba zruší registrační proces a nedokončí ho, Admiral Markets data nezíská, data nebudou uložena a v budoucnu data nebudou moci být použita pro další zpracování.

2.4 Odmítnutí možnosti nechat se kontaktovat prostřednictvím telefonu - Osoba má vždy právo požadovat, aby nebyla telefonicky kontaktována zástupcem firmy Admiral Markets. Tento požadavek bude uložen ve vnitřních systémech Admiral Markets a funguje jako samostatné omezení, které Admiral Markets bude samozřejmě respektováno. Žádost o nekontaktování telefonem nemá vliv na využívání služeb Admiral Market. Tahle možnost však neomezuje zmíněnou osobu, aby kontaktovala Admiral Markets ze své vlastní iniciativy.

3. Odběr marketingových e-mailů

3.1 Při první registraci do Kabinetu Tradera má osoba právo zadat volbu, zda bude přijímat e-maily související s marketingem (například firemní zprávy, informace o kampaních a jiných podobných aktualizacích, které se týkají finančních trhů a mají zlepšit znalosti klientů apod.) na jejich e-mailovou adresu. Takové nastavení může být kdykoli změněno prostřednictvím Kabinetu Tradera v panelu "Odběry". Můžete také zrušit zasílání těchto marketingových e-mailů kliknutím na odkaz v rámci e-mailu, který jste již přijali

4. Účel shromažďování dat klienta

Admiral Markets potřebuje shromažďovat různá data, aby si vybrala osobu jako klienta, a aby poskytla různé aspekty svých služeb. Tato data jsou shromažďována z níže uvedených důvodů.

4.1 Ověření identity. Než Admiral Markets vstoupí do vztahu s klientem a vytvoří obchodní účet pro danou osobu, je zde povinnost ověřit totožnost osoby. Za tímto účelem může Admiral Markets využívat třetí strany, které provádějí kontrolu totožnosti.

4.2 Vytvoření profilu. Jakmile byla žádost o reálný obchodní účet přezkoumána a schválena, společnost Admiral Markets, pro splnění zákonných povinností, vytváří profil o klientovi. Admiral Markets musí použít principy KYC (Know-Your-Client) předtím, než vstoupí do vztahu s klientem za účelem zabránit škodlivým činnostem, jako je praní špinavých peněz nebo financování terorismu, a také vykonávat další povinnosti stanovené zákonem.

4.3 Posoudit úroveň investičních znalostí klienta. Admiral Markets musí posoudit investiční znalosti, zkušenosti a odborné znalosti klientů, aby byly považovány za vhodné a relevantní pro nabízené služby.

4.4 Interní obchodní účely a vedení záznamů. Admiral Markets musí zpracovat osobní údaje klientů pro interní účely společnosti a vedení záznamů. Takové zpracování je ve vlastním oprávněném zájmu Admiral Markets, aby splnila své zákonné povinnosti. To může zahrnovat jakoukoli komunikaci, kterou Admiral Markets s klientem má ve vztahu ke službám, které poskytuje. Admiral Markets uchovává také záznamy o tom, že klient pní své závazky stanovené v Obchodních podmínkách příslušné investiční společnosti Admiral Markets.

4.5 Zprávy o transakcích. Admiral Markets je povinna pravidelně podávat hlášení příslušným orgánům o produktech na trhu a službách, které má klient k dispozici, stejně jako další finanční údaje.

4.6 Marketing. Společnost Admiral Markets může používat údaje o klientovi, jako je například umístění nebo historie obchodování k poskytnutí přizpůsobeného obsahu na jejich registrovanou e-mailovou adresu jako jsou například zprávy, analýzy, výzkum, kampaně, které mohou být pro klienta zajímavé. Klient si vždy ponechává možnost změnit své preference, pokud si přeje nebo nepřeje přijímat takovou komunikaci.

4.7 Zlepšení produktů a služeb firmy Admiral Markets. Admiral Markets může čas od času používejte data klienta pro analýzu a vylepšení nabízených produktů a služeb.

4.8 Vyšetřování nebo vyřizování dotazů nebo sporů. Admiral Markets možná bude muset použít shromážděné údaje o klientovi za účelem dodržování platných zákonů, soudních příkazů nebo jiných soudních procesů nebo za účelem požadavků příslušných regulačních orgánů. Osobní data mohou být zpracována také k řešení sporů s klientem.

4.9 Odesílání průzkumu klientům. Admiral Markets může posílat průzkumy klientům jako součást svých procesů zpětné vazby od zákazníků, neboť má společnost oprávněný zájem požádat o zpětnou vazbu a zajistit, aby poskytovala svým klientům nejlepší služby.

4.10 Analýza dat z webových stránek. Podrobné informace o analýze webových stránek naleznete na Admiral Markets Cookie Disclosure.

4.11 Zabezpečení. Pokud klient vstoupí do prostor Admiral Markets, může Admiral Markets z bezpečnostních důvodů zaznamenávat obraz klienta na kamerách. Admiral Markets také může používat údaje o klientovi k vedení záznamů o tom, kdo v daný den vstoupil do prostor Admiral Markets. Je to oprávněný zájem k udržení bezpečného pracovního prostředí.

5. Kategorie dat klienta

Údaje klienta mohou být získávány od klienta, z využívání služeb klientem a z externích zdrojů, jako jsou veřejné a soukromé registry. Admiral Markets má právo a povinnost kontrolovat přesnost údajů o klientovi, obsažené v databázích na základě své oblasti činnosti tím, že klient pravidelně požádá o kontrolu správnosti údajů klienta. Admiral Markets o klientovi neshromažďuje citlivé informace. Kategorie klientských dat, které Admiral Markets primárně shromažďuje a zpracovává, se skládají z následujících položek:

5.1 Identifikační údaje - např. jméno, datum narození, rodné číslo a údaje týkající se identifikačního dokladu (například kopie pasu nebo dokladu totožnosti).

5.2 Kontaktní údaje - např. fyzická adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a jazyk komunikace.

5.3 Rodinné údaje - např. informace o rodině klienta, o dědicích a dalších příbuzných osoby (pouze v případech, kdy je klient spojen s politicky exponovanou osobou nebo klient zemřel).

5.4 Profesní údaje - např. údaje o vzdělání a zaměstnání.

5.5 Finanční údaje - např. příjmy, aktiva a závazky, shromažďované za účelem porozumět zdrojům a obchodním aktivitám klienta (k zabránění jakýmkoli nezákonným aktivitám).

5.6 Údaje o původu majetku nebo bohatství - např. údaje o obchodních partnerech pro transakce a obchodních aktivitách klienta (prevence praní špinavých peněz nebo financování terorismu).

5.7 Údaje, které Admiral Markets umožňují provádět opatření k předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu a zajištění dodržování mezinárodních sankcí, včetně účelu podnikového vztahu, skutečných příjemců a zda je klient politicky exponovanou osobou.

5.8 Údaje o daňové rezidenci klienta - např. země pobytu, daňové identifikační číslo a občanství.

5.9 Údaje o komunikaci a činnosti - např. vizuální nebo zvukové komunikace, datové záznamy shromážděné při návštěvě některé z poboček Admiral Markets, včetně údajů týkajících se návštěvy klienta v Kabinetu Tradera a na webových stránkách společnosti Admiral Markets.

5.10 Údaje týkající se služeb Admiral Markets - např. údaje o výkonnosti služeb nebo jejich selháních, provedených transakcích, předložených žádostech, stížnostech a poplatcích za služby.

5.11 Údaje o zvycích, preferencích a spokojenosti - např. údaje o preferencích, spokojenosti a aktivitě používaných služeb, osobních nastaveních, odpovědích z průzkumu atd.

5.12 Údaje o účasti v kampaních - např. získané body a získané ceny v kampaních.

5.13 Údaje o klasifikační kategorii klienta, úroveň odbornosti a předchozí působení na finančním trhu - včetně investičních znalostí klienta a zkušeností, investiční cíle atd.

6. Kontaktování Admiral Markets e-mailem nebo pomocí live chatu

Po odeslání e-mailu na Admiral Markets (prostřednictvím stránky "Kontaktujte nás") nebo pomocí live chatu může být osoba požádána, aby poskytla některé další osobní údaje, například jejich jméno nebo e-mailovou adresu. Taková data budou použita k odpovědi na jejich dotaz a ověření jejich identity. Emaily jsou uloženy ve standardních interních kontaktních systémech společnosti Admiral Markets, jsou zabezpečené a nemají k nim přístup neoprávněné externí strany.

7. Příjemci dat klienta

V případě potřeby jsou data klienta sdílena s dalšími příjemci, např.:

7.1 Orgány, např. donucovací orgány, soudní vykonavatelé, notářské úřady, finanční úřady.

7.2 Právnické osoby v rámci společnostiAdmirals Group AS. Admiral Markets jsou podporované různými týmy skupiny Admiral Markets Group. Admiral Markets může v případě potřeby poskytnout osobní údaje k poskytnutí služeb, správy obchodní platformy, prodeji a marketingu, zákaznické a technické podpory. Všichni zaměstnanci společnosti Admiral Markets jsou povinni dbát na soukromí a bezpečnost dat při zpracování osobních údajů. Admiral Markets může v následujících lokalitách zpracovávat osobní údaje v rámci webových stránek a Kabinetu Tradera: Estonsko, Spojené království, Kypr a Austrálie.

7.3 Instituce poskytující finanční služby, například banky, platební systémy, instituce podílející se na cyklu provádění obchodu, vypořádání a vykazování (například regulované trhy jako místa výkonu, obchodní systémy, organizovaná obchodní zařízení, registr obchodních údajů, místní a zahraniční brokeři).

7.4 Auditoři, právní a finanční poradci nebo jakýkoli jiný zpracovatel schválený společností Admiral Markets.

7.5 Třetí osoby, které vedou registry (např. úvěrové registry, obchodní registry, registry cenných papírů nebo jiné registry, které drží nebo zprostředkovávají data klienta).

7.6 Zadavatelé pohledávek při postoupení dluhů, soudy nebo insolvenční správci.

7.7 Jiné osoby související s poskytováním služeb Admiral Markets, jako jsou poskytovatelé archivačních služeb a poštovních služeb.

7.8 Admiral Markets může pro zpracování klientů používat jiné externí autorizované zpracovatele dat. V takových případech podniká firma Admiral Markets potřebná opatření k zajištění takových údajů zpracovateli a data klienta jsou zpracovány podle pokynů Admiral Markets s odpovídajícími bezpečnostními opatřeními.

7.9 Admiral Markets může sdílet údaje o klientovi v případě sloučení, prodeje, restrukturalizace, akvizice společného podniku, postoupení, převodu nebo jiného způsobu rozdělení veškerého nebo jakéhokoli podílu obchodních, majetkových nebo akciových aktivit Admiral Markets (včetně případů v souvislosti s jakýmikoli konkurzem nebo podobným řízením).

8. Klientská práva

Admiral Markets respektuje práva klientů na přístup a kontrolu jejich osobních údajů. Admiral Markets bude reagovat na žádosti týkající se zpracování osobních údajů a také poskytne přístup těmto osobám k opravě nebo vymazání dat.

8.1 Přehled zpracování klientských dat. Admiral Markets poskytne na žádost klienta přehled shromážděných dat klienta, který je k dispozici v klientské databázi. Před provedením takového přezkumu se Admiral Markets zeptá jednotlivce, aby prokázal svou totožnost s cílem snížit rizika podvodu v oblasti identity. Klient bude mít také možnost prověřit jím předložené údaje v Kabinetu Tradera a v obchodní platformě.

8.2 Oprava údajů. Pokud jsou osobní informace klienta držené Admiral Markets nepřesné nebo neúplné, klient je oprávněn je opravit. Admiral Markets může požádat o další informace a dokumentaci potřebnou k ověření požadované změny údajů.

8.3 Omezení zpracování. Klient může požádat společnost Admiral Markets o omezení používání dat klienta pro účely marketingu. Klient může změnit svou předvolbu pro příjem takovýchto oznámení v Kabinetu Tradera při výběru položky "Předplatné".

8.4 Smazání. Klient může požádat Admiral Markets o vymazání osobních údajů. Žádost o odstranění osobních údajů jednotlivce povede k ukončení účtu(ů), odstranění jejich dat z aktivního zpracování a ukončení klientského vztahu. Admiral Markets je však povinna uchovávat osobní údaje klienta pro plnění svých právních a regulačních požadavků, stejně jako v souladu s vnitřními požadavky na dodržování předpisů ve vztahu k vedení záznamů. Admiral Markets uchovávají údaje nejméně po dobu pěti let od ukončení klientského vztahu, pokud neexistují jiné podmínky pro uchovávání údajů nebo dokumentů předepsané zákonem. Zbytečné údaje o klientech musí být odstraněny nebo zničeny.

9. Automatické rozhodování

Pokud Admiral Markets rozhodne o klientovi pouze na základě automatického procesu (např. prostřednictvím automatického profilování), který ovlivňuje schopnost klienta používat nabízených služeb nebo má jiný významný vliv na klienta, může klient požádat, aby nebyl předmětem takového rozhodnutí. Dokonce i v případě, že je nutné přijmout rozhodnutí naplnění nebo plnění jakýchkoli závazků vyplývajících z klientského vztahu, může klient napadnout rozhodnutí a požádat o lidský zásah. Automatické rozhodnutí učiněné systémem zpracování dat, bez účasti klienta, je povoleno pouze za podmínek a postupů stanovených zákonem.

10. Organizační, fyzická a IT bezpečnostní opatření

Admiral Markets zajišťuje údaje o klientech vhodnými technickými a organizačními opatřeními v rámci platných zákonů, a to k předcházení neoprávněným přístupům, protiprávním jednáním nebo zveřejněním dat, náhodnou ztrátou, úpravou nebo zničením dat. Admiral Markets bude provádět organizační, fyzické, IT a další potřebná bezpečnostní opatření k zajištění ochrany dat klienta a monitorování zpracování dat klienta. Tato bezpečnostní opatření mimo jiné zahrnují následující činnosti:

10.1 implementace Admiral Markets prostřednictvím svých vnitřních pravidel požadavků pro zpracování, evidenci a zaznamenávání údajů o klientovi, jakož i postupy kontroly souladu s těmito požadavky.

10.2 oprávnění zaměstnanců společnosti Admiral Markets k přístupu v klientské databázi pouze k potřebným údajům klienta, která jsou přísně v souladu s vykonávanými úkoly.

10.3 ukládání povinnosti zaměstnancům společnosti Admiral Markets zachovat důvěrnost a odpovědnost za zpracování dat klienta.

10.4 neoprávněné zpracování údajů (včetně nahrání, změny, smazání, čtení, kopírování, přenos), neoprávněná přeprava záznamů a jakékoliv další neoprávněné použití údajů (nepředepsaných jako úřední povinnost) je zakázána.

10.5 Přiměřená bezpečnostní opatření, včetně šifrování údajů, pokud je to nezbytné, budou provedena při přenosu údajů prostřednictvím datových komunikačních zařízení nebo při přepravě záznamů.

10.6 Každý uživatel klientské databáze musí rozumět problematice ověřování, aby mohl správně databázi používat.

10.7 Admiral Markets zavádí dostatečná opatření k zajištění každého procesu zpracování dat, což následně umožňuje identifikaci osoby, která operaci vykonala, povahu a dobu trvání operace, jaká data, kdy, kým byla zaznamenána, pozměněna, smazána, stejně jako informace o jakémkoli přenosu dat. Možnost pro obnovení obsahu údajů je možné jen před úpravami dat nebo dokumentů.

10.8 Osobní údaje, které klient poskytuje v souvislosti s registrací do Kabinetu Tradera, jsou klasifikovány jako registrační informace. Registrační údaje jsou chráněny mnoha způsoby. Klienti mají přístup do Kabinetu Tradera s jejich uživatelským jménem (klientský e-mail) a heslem vybraným klientem. Je odpovědností klienta zajistit, že jsou přihlašovací jméno a heslo známy pouze samotnému klientovi.

10.9 Přenášení informací prostřednictvím pravidelné výměny e-mailů není vždy úplně bezpečné. Admiral Markets však vynakládá veškeré úsilí na ochranu klientských dat, ale nemůže zaručit bezpečnost klientských dat, která jsou přenášena prostřednictvím e-mailu; každý přenos je na vlastní riziko. Jakmile Admiral Markets obdrží informace o klientovi, bude používat postupy a bezpečnostní prvky ve snaze zabránit neoprávněnému přístupu.

11. Geografická oblast zpracování

11.1 Obecně platí, že údaje o klientovi jsou zpracovávány v rámci Evropské unie/Evropského hospodářského prostoru (EU/EHP), avšak v některých případech se data převádí a zpracovávají mimo EU/EHP. Tato výjimka platí pro údaje o klientovi, které jsou uloženy pod Admiral Markets PTY Ltd. (investiční společnost působící v Austrálii), která jsou zpracovávána autorizovaným zpracovatelem jiného subjektu skupiny Admiral Markets Group, konkrétně Admiral Markets AS v Estonsku.

11.2 Převod a zpracování údajů o klientech mimo EU/EHP se může uskutečnit za předpokladu, že existují příslušná ochranná opatření a akce jsou prováděny pouze na základě právního základu.

11.3 Na vyžádání může klient obdržet další podrobnosti o přenosu dat klienta na adresu mimo EU/EHP.

12. Přenositelnost dat

Klient má právo na získání osobních údajů, které má Admiral Markets, za předpokladu, že Admiral Markets má tyto informace ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, dále má právo znovu je použít jinde nebo požádat Admiral Markets o převod daných údajů třetí straně dle výběru klienta. V případě předávání dat třetím osobám musí být přijat a ověřen jasný písemný souhlas klienta.

13. Kontaktní údaje

13.1 In case of questions about the content of this Privacy Policy, if an individual would like a copy of the data Admiral Markets has collected on them, or would like to raise a complaint or other comment with regards to data processing, please contact Admiral Markets’ appointed Data Protection Officer by post: Maakri 19/1, 10145 Tallinn; or email: compliance@admiralmarkets.com, clearly marking “FAO: Data Protection Officer”.

13.2 Obecné kontaktní údaje investičních firem Admiral Markets jsou k dispozici na internetových stránkách Admiral Markets: www.admiralmarkets.com, výběr stránky "Kontaktujte nás".

13.3 Klient má právo obrátit se na soud nebo podat svou stížnost na regulátora ve věci ochrany práv klienta, pokud použitelné zákony pro vyřizování daných nároků nepředepisují jiný postup.