Zapisz w PDF Drukuj

ZASADY I WARUNKI ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD

Obowiązujące od 29.06.2021


PROSIMY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI ZASADAMI I WARUNKAMI.PONIŻSZE WARUNKI, W TYM POWIADOMIENIE O RYZYKU ORAZ WSZELKIE DOŁĄCZONE POWIADOMIENIA LUB HARMONOGRAMY, KTÓRE MOGĄ BYĆ ZMIENIONE I/LUB PONOWIONE OD CZASU DO CZASU, OKREŚLAJĄ WARUNKI, NA KTÓRYCH ŚWIADCZAMY USŁUGI ORAZ ZAWIERAJĄ WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWNIE WIĄŻĄCYCH WARUNKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH UŻYTKOWNIKA, I W ZWIĄZKU Z TYM STANOWIĄ PRAWNIE WIĄŻĄCĄ UMOWĘ MIĘDZY KLIENTEM A  NAMI.

POPRZEZ WYPEŁNIENIE I ZŁOŻENIE NASZEGO FORMULARZA OTWARCIA RACHUNKU POTWIERDZAJĄ PAŃSTWO SWOJĄ ZGODĘ NA BYCIE ZWIĄZANYM NINIEJSZYMI WARUNKAMI. W ZWIĄZKU Z TYM MOGĄ PAŃSTWO UZNAĆ ZA STOSOWNE ZASIĘGNIĘCIE PORADY PRAWNEJ PRZED PODJĘCIEM DECYZJI. WYRAŻAJĄ PAŃSTWO RÓWNIEŻ ZGODĘ NA NIEPODWAŻANIE ZASADNOŚCI NINIEJSZYCH WARUNKÓW NA PODSTAWIE ZAWARCIA Z NAMI UMOWY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. 

KORZYSTAJĄC Z NASZYCH USŁUG W IMIENIU OSÓB TRZECICH, W TYM PRACODAWCY, UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA I GWARANTUJE, ŻE JEST UPOWAŻNIONY PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ DO DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z USŁUG ORAZ DO WYRAŻENIA ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI W IMIENIU STRONY TRZECIEJ. 

WE PROVIDE INVESTMENT SERVICES AND ANCILLARY SERVICES THAT ALLOW YOU TO TRADE IN COMPLEX FINANCIAL PRODUCTS AND ALSO TO PURCHASE AND SELL SECURITIES. THE CONTRACTS FOR DIFFERENCE ON OUR ONLINE FACILITY ARE TRADED ON A MARGIN OR LEVERAGE BASIS, A TYPE OF TRADING WHICH CARRIES A HIGH DEGREE OF RISK TO YOUR CAPITAL. THE PRICE OF THE CONTRACT FOR DIFFERENCE YOU MAKE WITH US MAY CHANGE QUICKLY AND YOUR PROFITS AND LOSSES MAY EXCEED MANY TIMES THE AMOUNT OF YOUR INITIAL INVESTMENT OR DEPOSIT. IF YOU DO NOT HOLD SUFFICIENT FUNDS TO MEET YOUR MARGIN REQUIREMENTS, THEN WE MAY CLOSE YOUR OPEN POSITIONS IMMEDIATELY AND WITHOUT NOTICE. PLEASE READ THE RISK DISCLOSURE IN SCHEDULE 2 CAREFULLY TO UNDERSTAND THE RISKS OF TRADING IN SECURITIES, THE RISKS OF TRADING ON A MARGIN OR LEVERAGE BASIS, AS WELL AS THE RISKS ASSOCIATED WITH COPY TRADING. TRADING IN THE ABOVEMENTIONED PRODUCTS MAY NOT BE SUITABLE FOR EVERYONE AND YOU SHOULD NOT TRADE OUR PRODUCTS UNLESS YOU UNDERSTAND AND ACCEPT THE RISKS OF TRADING AND ARE ABLE TO SUSTAIN POTENTIAL LOSSES. 

1. Wprowadzenie

1.1. Usługi handlu online są świadczone przez Admiral Markets Cyprus Ltd, z siedzibą pod adresem 2 Dramas street, 1st Floor, Nicosia, P.C. 1077, Cypr („my”, „nas” lub „nasz” odpowiednio) z zastrzeżeniem następujących warunków i w efekcie należycie wypełnionego formularza otwarcia konta (od czasu do czasu aktualizowanego lub zmienianego) (zwanych dalej łącznie jako „Umowa”). Zarówno zasady i warunki, jak i umowa mają zastosowanie do wszystkich transakcji między nami a Tobą.

1.2 Admiral Markets Cyprus Ltd jest autoryzowany i regulowany jako spółka inwestycyjna przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) z numerem licencji 201/13, i jest odpowiednio upoważniony do świadczenia usług inwestycyjnych i pomocniczych, które są wskazane na stronie internetowej CySEC.

Adres  CySEC to 19 Diagorou street, CY-1097, Nicosia, Cyprus. 

1.3. Jesteśmy upoważnieni do świadczenia wyżej wymienionych usług inwestycyjnych oraz usług pomocniczych w krajach UE na zasadach transgranicznych (tzw. „paszportowanie”) zgodnie z cypryjską „Ustawą, która przewiduje świadczenie usług inwestycyjnych, prowadzenie działalności inwestycyjnej, funkcjonowania rynków regulowanych i innych powiązanych kwestii (N.87(I)/2017)”, z późniejszymi zmianami. Informacje dotyczące krajów UE, w których możemy świadczyć nasze usługi, sposób, w jaki możemy świadczyć takie usługi w takich krajach UE (np. poprzez paszporty lub placówki lokalne, takie jak oddziały lub agenci), a także szczegóły dotyczące usługi, które możemy świadczyć dla każdego kraju UE, są dostępne na stronie internetowej CySEC.

1.4. Będziemy traktować Cię jako klienta detalicznego dla celów Prawa CySEC, chyba że powiadomimy Cię, że jesteś sklasyfikowany w inny sposób. Aby uniknąć wątpliwości, termin „Prawo CySEC” oznacza zasady i przepisy tworzące ramy regulacyjne CySEC, w tym między innymi prawo, zasady, dyrektywy, rozporządzenia, wytyczne, okólniki, opinie lub zalecenia CySEC. Klasyfikacja klienta może ulec zmianie w dowolnym momencie po otrzymaniu od nas powiadomienia. Masz prawo zażądać innej klasyfikacji klienta, ale nie będziemy zobowiązani do zmiany klasyfikacji. Jeśli zmienimy klasyfikację, poinformujemy Cię o wszelkich ograniczeniach poziomu ochrony klienta, które mogą się z tym wiązać. Szczegółowe informacje na temat naszej polityki kategoryzacji klientów można znaleźć w Załączniku 1, sekcja 3 niniejszych warunków. W naszych kontaktach z klientami detalicznymi będziemy, tam gdzie ma to zastosowanie, stosować przepisy dyrektywy CySEC DI87-09 dotyczące ochrony przed ujemnym saldem oraz wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego i depozytu zabezpieczającego. Oznacza to, że w przypadku klientów detalicznych, handlujących ograniczonymi inwestycjami spekulacyjnymi, takimi jak kontrakty CFD, odpowiedzialność za wszystkie ograniczone inwestycje spekulacyjne związane z rachunkiem klienta detalicznego jest ograniczona do środków znajdujących się na tym rachunku, aby klient detaliczny nie mógł stracić więcej niż środki przeznaczony do handlu kontraktami CFD i wszelkich innych ograniczonych inwestycji spekulacyjnych.

1.5. Aby uniknąć wątpliwości, Twoja elektroniczna akceptacja warunków Umowy i fakt, że zaczynasz lub kontynuujesz korzystać z naszych usług będzie traktowane jako Twoja zgoda na prawne związanie się Umową. 

1.6. Umowa/zasady i warunki zastępują wszelkie wcześniejsze umowy lub porozumienia, zarówno pisemne, jak i ustne, między Tobą a nami, dotyczące podstawy, na której świadczymy Ci usługi. Możemy zmienić umowę/warunki w dowolnym momencie, publikując zmienioną Umowę/warunki na naszej stronie internetowej lub, po przekazaniu Ci zawiadomienia na piśmie. Taka zmiana lub poprawka wejdzie w życie w dniu, w którym zmieniona Umowa / warunki zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej lub, jeśli zdecydujemy się dostarczyć Ci zawiadomienie, w dniu wyświetlonym w zawiadomieniu, lub, jeśli w takim zawiadomieniu nie określono daty, niezwłocznie. Ponadto możemy zdecydować się na umieszczenie takiego powiadomienia o zmianach lub zmianach w Umowie/warunkach na naszej stronie internetowej, internetowej platformie transakcyjnej i narzędziu do sprawdzania kont (zwanych dalej łącznie  „Usługą Online”). Nasze usługi są świadczone z zastrzeżeniem wszelkich ujawnień lub zastrzeżeń zawartych w Umowie lub Serwisie Online. 

1.7. Aktualna i ostateczna kopia niniejszych warunków (z późniejszymi zmianami) będzie dostępna przez cały czas w Serwisie Online. 

1.8. Zobowiązujesz się, (co jest rodzajem wiążącej umownie obietnicy) do niezwłocznego powiadamiania nas o wszelkich zmianach wszelkich informacji, które nam przekazałeś w związku z Umową (obejmuje to wszelkie informacje związane z należycie wypełnionym formularzem otwarcia konta). 

1.9. Zawierając Umowę ,upoważniasz nas lub dowolnego agenta działającego w naszym imieniu do zbadania Twojej tożsamości lub zdolności kredytowej oraz do skontaktowania się z takimi bankami, instytucjami finansowymi i agencjami kredytowymi, jakie my lub one uznają za stosowne.  

1.10. We will communicate with you in the English language and all transactions you enter into with or through us will be concluded in the English language. 

1.11. W niniejszych  zasadach i warunkach  użyliśmy zdefiniowanych słów i terminów, aby ułatwić czytanie. Po definicji lub objaśniającym słowie lub frazie umieściliśmy odpowiednie zdefiniowane słowo lub termin pogrubioną czcionką w nawiasach. O ile kontekst nie wymaga inaczej, wszystkie inne zastosowania zdefiniowanego słowa lub terminu będą miały to samo znaczenie. 

1.12. Prawo do rezygnacji

1.12.1. Masz prawo odstąpić od Umowy w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymamy od Ciebie prawidłowo wypełniony formularz otwarcia konta. Jeśli chcesz anulować Umowę , poinformuj o tym przedstawiciela z Admiral Markets Cyprus Ltd lub napisz do nas na 2 Dramas street, 1st Floor, Nicosia, P.C. 1077, Cypr lub skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych na naszej stronie internetowej:https://admiralmarkets.com/pl/about-us/contact-us?regulator=cysec&ref_id=20973. 

1.12.2. Prawo do odstąpienia od Umowy dotyczy wyłącznie odstąpienia od samej Umowy. Anulowanie nie wpłynie na Twoje lub nasze nabyte prawa, odszkodowania, istniejące zobowiązania lub jakiekolwiek inne postanowienia umowne, które mają przetrwać po rozwiązaniu Umowy. 

1.12.3. Za odstąpienie z umowy nie będą naliczane żadne kary. Odstąpienie nie wpłynie na zakończenie transakcji zainicjowanych przed otrzymaniem przez nas powiadomienia o odstąpieniu. Po otrzymaniu zawiadomienia o odstąpieniu anulujemy wszystkie zaległe zlecenia i zamkniemy wszystkie otwarte pozycje, które posiadasz po obowiązującej cenie rynkowej (określonej przez nas). Ponadto zapłacisz wszelkie opłaty i prowizje poniesione do dnia rozwiązania umowy oraz wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez nas (lub osobę trzecią) w związku z odstąpieniem Umowy oraz wszelkie straty, które musieliśmy ponieść w związku z rozliczeniem lub zawarciem zaległych transakcji i transferem środków z powrotem do Ciebie. 

1.12.4. Jeśli nie skorzystasz z prawa do rezygnacji z usług w wymaganym terminie, nadal będziesz uprawniony do skorzystania z prawa do rozwiązania Umowy zgodnie z punktem 24 niniejszych warunków. 

2. Usługi

2.1. Oferujemy usługi inwestycyjne i usługi dodatkowe, które umożliwiają handel kontraktami na różnice kursowe (zwane dalej  „CFD”), gdzie bazowe inwestycje lub produkty orientacyjnie obejmują kontrakty walutowe rolling spot, metale szlachetne i kontrakty terminowe (zwane dalej łącznie jako  „Produkty”). Jeśli posiadasz więcej niż jedno konto w celu handlu kontraktami CFD, konta te, do celów niniejszych warunków, będą skonsolidowane i uważane za jedno konto. Zanim zaczniesz handlować produktem złożonym (takim jak kontrakty CFD), jesteśmy zobowiązani do oceny, czy produkt jest dla Ciebie odpowiedni poprzez przeprowadzenie oceny adekwatności (zwanej dalej  „Oceną Adekwatności”). Ocena Adekwatności jest przeprowadzana poprzez uzyskanie od Ciebie informacji o Twojej wiedzy inwestycyjnej i doświadczeniu w handlu takimi produktami oraz ocenie tych informacji. W przypadku, gdy uznamy, że złożony produkt jest dla Ciebie nieodpowiedni lub jeśli nie dostarczysz nam wymaganych informacji do przeprowadzenia oceny adekwatności, możemy, według naszego wyłącznego i absolutnego uznania, nie zezwolić Ci na handel takimi instrumentami lub przekażemy Ci ostrzeżenie dotyczące obrotu takimi instrumentami. Dalsze informacje dotyczące Oceny Adekwatności można znaleźć w Załączniku 1, paragrafie 1 niniejszych warunków. Zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że Ocena Adekwatności jest przeprowadzana na podstawie dostarczonych przez Ciebie informacji i dokumentów, a my możemy polegać na dostarczonych przez Ciebie informacjach i dokumentach i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które mogą wyniknąć z jakichkolwiek nieścisłości. Ponadto wyrażasz zgodę na niezwłoczne powiadomienie nas o wszelkich zmianach w dostarczonych przez siebie informacjach i dokumentach oraz na dostarczenie nam aktualnych, dokładnych i kompletnych informacji, aby umożliwić nam przeprowadzenie każdej Oceny Adekwatności. 

2.2.Za pośrednictwem rachunku „Invest.MT5” świadczymy usługi związane ze składaniem zleceń kupna i sprzedaży papierów wartościowych, do których należą m.in. fundusze i akcje notowane na giełdzie (zwane dalej łącznie „Papierami wartościowymi”). Przed przystąpieniem do składania zleceń kupna i sprzedaży Papierów Wartościowych zachęcamy do zapoznania się między innymi z naszymi Warunkami obrotu papierami wartościowymi oraz Oświadczeniem o ryzyku związanym z obrotem papierami wartościowymi.

2.3. Nasze usługi copy trading to ograniczona forma uznaniowego zarządzania inwestycjami. Oznacza to, że przed rozpoczęciem copy tradingu jesteśmy zobowiązani do oceny, czy nasze usługi są dla Ciebie odpowiednie, poprzez przeprowadzenie oceny adekwatności (zwanej dalej  „Oceną adekwatności”). Odbywa się to poprzez uzyskanie (od Ciebie) informacji związanych z Twoją wiedzą inwestycyjną i doświadczeniem w copy tradingu, Twoimi celami inwestycyjnymi, Twoją tolerancją na ryzyko, Twoją sytuacją finansową oraz tym, czy możesz ponieść straty finansowe zgodne z Twoim celem inwestycyjnym. Jeśli uznamy, zgodnie z naszym wyłącznym i absolutnym uznaniem, że nie możesz otrzymywać naszych usług copy tradingu w wyniku oceny adekwatności lub w przypadku, gdy nie przekażesz nam informacji wymaganych do przeprowadzenia oceny odpowiedniości, nie będziesz mógł zawierać transakcji copy tradingu za pośrednictwem naszej platformy. Korzystając z naszego wyłącznego i absolutnego uznania, możemy od czasu do czasu aktualizować Twoją ocenę adekwatności. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących Twojej sytuacji finansowej, celów inwestycyjnych, doświadczenia, wiedzy lub tolerancji ryzyka, jesteś zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia nas, abyśmy mogli odpowiednio zaktualizować Twoją ocenę adekwatności. Zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że Ocena adekwatności jest przeprowadzana na podstawie dostarczonych przez Ciebie informacji i dokumentów, a my możemy polegać na dostarczonych przez Ciebie informacjach i dokumentach i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które mogą wyniknąć z jakichkolwiek nieścisłości. Ponadto zgadzasz się niezwłocznie powiadomić nas o wszelkich zmianach w dostarczonych przez siebie informacjach i dokumentach oraz przekazać nam aktualne, dokładne i kompletne informacje, aby umożliwić nam przeprowadzenie każdej Oceny Adekwatności. Dalsze informacje dotyczące oceny adekwatności można znaleźć w Załączniku 1, paragrafie 2 niniejszych warunków. Przed skorzystaniem z naszych usług copy tradingu zachęcamy do zapoznania się między innymi z naszymi warunkami świadczenia usług copy tradingu które można znaleźć za pośrednictwem naszej internetowej platformy handlowej (tj. „Pokój inwestora”), a także do ujawnienia ryzyka związanego z copy tradingiem, które można znaleźć w Załączniku 2 niniejszych warunków.

2.4. Zapewniamy Ci możliwość handlu Produktami i Papierami Wartościowymi denominowanymi w różnych walutach przy użyciu wybranej przez Ciebie waluty konta głównego. W kilku krajach możemy zaoferować walutę krajową jako główną walutę konta dla klientów z tych krajów. Informacja o dostępności waluty jest publikowana w Serwisie Online. Kiedy handlujesz Produktem denominowanym w walucie innej niż waluta rachunku głównego, wymóg depozytu zabezpieczającego jest automatycznie przeliczany na walutę rachunku głównego przy użyciu odpowiedniego kursu wymiany podanego przez nas dla kontraktów CFD. Ponadto zyski i straty z pozycji będą stale przeliczane na główną walutę konta przy użyciu wyżej wymienionego kursu wymiany.  

2.5. Korzystając z naszych usług dla klientów za pośrednictwem Serwisu Online, zgadzasz się monitorować natychmiastowe kursy wymiany walut obcych podawane w Serwisie Online i akceptujesz kursy wymiany stosowane do Twoich transakcji denominowanych w walutach innych niż waluta Twojego konta głównego. Nie będziemy doradzać Ci co do zasadności jakiejkolwiek zawartej przez Ciebie transakcji ani zarządzać ani monitorować Twoich otwartych pozycji w Produktach lub Papierach Wartościowych. Przyjmujesz do wiadomości, że wykonanie przez nas jakiegokolwiek zlecenia w Twoim imieniu w żaden sposób nie oznacza, że zatwierdziliśmy lub zarekomendowaliśmy tę transakcję, Produkt lub Zabezpieczenia. Przedstawiliśmy różne ujawnienia ryzyka w odniesieniu do naszych usług oraz Produktów i Papierów Wartościowych, które można znaleźć w Serwisie Online oraz w Załączniku 2 niniejszych warunków. 

2.6. Jesteśmy upoważnieni do realizacji wszystkich lub dowolnych Twoich zleceń kupna lub sprzedaży Produktów lub Papierów Wartościowych z kontrahentem, którego możemy odpowiednio wybrać, (który może, z zastrzeżeniem wymogów regulacyjnych, obejmować dowolny nasz podmiot stowarzyszony).  

2.7. O ile nie uzgodniliśmy z góry inaczej na piśmie, każdą transakcję zawierasz jako zleceniodawca, a nie jako agent w imieniu innej osoby. Ponosimy odpowiedzialność wyłącznie wobec Ciebie i nie będziemy mieć żadnych obowiązków ani zobowiązań wobec żadnego z Twoich bazowych zleceniodawców lub klientów. Tylko Ty będziesz odpowiedzialny za wykonanie swoich zobowiązań wobec nas. 

2.8. Wszystkie transakcje, które zawieramy z Tobą lub w Twoim imieniu, będą składane i realizowane zgodnie z warunkami naszej polityki realizacji zleceń(z późniejszymi zmianami), której szczegóły są dostępne w Serwisie Online (zwanej dalej „Polityka realizacji zleceń”). Nasza polityka realizacji zleceń jest tylko polityką, nie jest częścią Umowy, nie ma być wiążąca umową i nie nakłada na nas ani nie dąży do nałożenia na nas żadnych zobowiązań, których nie mielibyśmy w innym przypadku, czy to na podstawie Umowy, czy prawa CySEC. 

2.9. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, zawieszania lub zaprzestania, czasowo lub na stałe, wszystkich lub dowolnych naszych usług transakcyjnych (w całości lub w części) z powiadomieniem lub bez powiadomienia. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej (w imieniu której możesz działać) za jakąkolwiek modyfikację, zawieszenie lub przerwanie którejkolwiek z naszych usług transakcyjnych. 

2.10. W ramach naszych usług oferujemy kartę debetową Visa „Admiral Markets” i rachunek typu e-money, które obejmują usługi e-money, które są świadczone przez UAB „Finansinės paslaugos „Contis”, kod firmy 304406236, zarejestrowaną w Rejestrze Prawnym Podmioty Republiki Litewskiej z siedzibą w Mėnulio g.11-101, Wilno, Litwa, posiadający licencję instytucji pieniądza elektronicznego nr 53 z dnia 23.07.19, wydaną przez Bank Litwy. Możesz złożyć wniosek, aby otrzymywać usługi, o których mowa w niniejszym punkcie 2.10, za pośrednictwem naszej strony internetowej (https://admiralmarkets.com/pl/?regulator=cysec) lub w odpowiednim obszarze, który można znaleźć w Serwisie internetowym, jednak przed złożeniem wniosku zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi warunkami, które można znaleźć za pośrednictwem twojego konta na serwisie internetowym. 

3. Ceny

3.1. Dostarczymy Ci ceny „bid” i „offer” w odniesieniu do każdego z Produktów i Papierów Wartościowych oferowanych za pośrednictwem Serwisu Online. Możemy również obciążyć Cię prowizją i/lub spreadem od każdej transakcji, o czym zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem Serwisu Online. 

3.2. Każda cena opublikowana za pośrednictwem Serwisu Online jest ważna do aż do terminu jej wygaśnięcia lub ewentualnego czasu, w którym zostanie przez nas anulowana lub wycofana. Każda cena będzie dostępna do zawarcia transakcji z nami lub za jej pośrednictwem aż do wysokości kwoty głównej, która nie może przekroczyć ustalonej przez nas maksymalnej kwoty opublikowanej w Serwisie Online lub w inny sposób podanej do wiadomości. 

3.3. Przyjmujesz do wiadomości, że ceny i maksymalne kwoty, które możemy Ci zaoferować, mogą różnić się od cen i maksymalnych kwot dostarczanych naszym innym klientom i mogą zostać wycofane lub zmienione bez powiadomienia. Możemy, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia, natychmiast zmienić, wycofać lub odmówić zawarcia transakcji po jakiejkolwiek opublikowanej przez nas cenie lub całkowicie zaprzestać podawania cen w przypadku niektórych lub wszystkich Produktów lub Papierów Wartościowych oraz w przypadku niektórych lub wszystkich terminów dostawy lub rozliczenia w dowolnym momencie (na przykład, jeśli zaakceptowałeś od nas wycenę lub złożyłeś zlecenie po określonej cenie, nie możemy zagwarantować ceny, po której Twoje zlecenie jest faktycznie realizowane. Jest to powszechnie znane jako „poślizg cenowy”. Przyjmujemy konsekwentne podejście, by czasami takie „poślizgi cenowe” działały na naszą korzyść, a czasami na Twoją. 

4. Zlecenia, transakcje i otwarte pozycje 

4.1. O ile nie uzgodniliśmy inaczej, wszystkie zlecenia muszą być przekazywane nam drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego (chociaż w nagłych wypadkach i według własnego uznania możemy przyjąć instrukcje przez telefon). 

4.2. Możemy według własnego uznania zażądać potwierdzenia dowolnego zlecenia w określonej przez nas formie. 

4.3. Zlecenie przekazane nam przez Ciebie lub w Twoim imieniu nie wejdzie w życie, dopóki nie zostanie przez nas faktycznie odebrane i zaakceptowane. Otrzymane przez nas zlecenie nie może zostać odwołane, wycofane ani zmienione bez naszej wyraźnej zgody. 

4.4. Będziemy uprawnieni do działania w Twoim imieniu na każde zlecenie, które, jak sądzimy, zostały przekazane lub rzekomo wydane przez Ciebie lub inną osobę w Twoim imieniu, bez dalszego dochodzenia co do autentyczności zlecenia lub instrukcji lub upoważnienie lub tożsamość jakiejkolwiek takiej osoby wydającej lub rzekomo wydającej takie zlecenie. 

4.5. Możemy, według własnego uznania, odmówić przyjęcia dowolnego zlecenia od Ciebie w całości lub w części lub po otrzymaniu zlecenia, odmówić podjęcia działań, ale jeśli to zrobimy, dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię o każdej takiej odmowie, z podaniem lub bez podania przyczyn. Ponadto zlecenie, które z jakiegokolwiek powodu nie zostało przez nas odebrane w sposób umożliwiający jego przetworzenie, w tym nieprzyjęcie lub niewykonanie takiej dyspozycji przez Serwis Internetowy, uważa się za nieotrzymane przez nas. 

4.6. Wykonanie przez nas zlecenia stanowi wiążącą umowę między nami na warunkach tak zrealizowanego zlecenia. 

4.7. Procedura zakładania zleceń jest sprecyzowana w Serwisie Online. 

4.8. Przyjmujesz do wiadomości, że po wykonaniu jakiejkolwiek transakcji, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za nawiązanie i utrzymywanie kontaktu z nami oraz za monitorowanie otwartych pozycji i zapewnienie terminowego przekazywania wszelkich dalszych instrukcji. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku nie możemy dać żadnej gwarancji, że będziemy mogli się z Tobą skontaktować i nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie za straty poniesione (lub rzekomo poniesione) w wyniku jakiegokolwiek niepowodzenia przez ciebie, aby to zrobić. 

4.9. Zgadzasz się prowadzić odpowiednie zapisy, aby wykazać charakter złożonych zleceń i czas, w którym takie zlecenia są składane. 

4.10. Możemy, według naszego absolutnego uznania, wymagać od Ciebie ograniczenia liczby zleceń, które możesz nam przekazać lub liczby lub wartości otwartych pozycji, które możesz mieć w dowolnym momencie i/lub zezwolić Ci tylko na zawieranie transakcji zamykających lub możemy zamknąć wycofać jedną lub więcej pozycji lub transakcje odwracalne, aby zapewnić utrzymanie wszelkich nałożonych przez nas limitów pozycji. 

4.11. Jeśli złożysz zlecenie stop loss, dojdzie do jego egzekucji i poniesiesz stratę, musisz pokryć niedobór na swoim koncie w ciągu jednego dnia roboczego (termin „Dzień roboczy” należy rozumieć jako dzień, w którym banki w Republice Cypryjskiej są otwarte dla ogólnej działalności detalicznej). Możemy jednak, według własnego uznania, uzgodnić dłuższą skalę czasową. Jeśli jesteś klientem detalicznym, możesz skorzystać z ochrony przed ujemnym saldem, o której mowa w punkcie 1.4. Jeśli jesteś zakwalifikowany jako klient profesjonalny, możemy w całości lub częściowo pokryć wszelkie takie straty (zgodnie z naszą Polityką Ochrony przed Ujemnym Saldem, która, w celu uniknięcia wątpliwości, nie jest wiążąca umownie i nie stanowi części Umowy). 

4.12. Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszych warunków, nie będziesz mieć żadnych dodatkowych zobowiązań płatniczych ponad kwotę środków, które początkowo zdeponowałeś w związku z transakcją, w przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawa zabraniają marketingu, dystrybucji lub sprzedaży Produktu w okolicznościach, w których istnieje dodatkowy obowiązek zapłaty.  

4.13. Jeśli błędy w wycenie i/lub wykonaniu wystąpią z powodu błędu typograficznego lub innego błędu w wycenie lub wskazaniu, nie ponosimy odpowiedzialności za wynikające z tego błędy w saldach konta. W przypadku błędu kwotowania i/lub wykonania, zastrzegamy sobie prawo do anulowania zleceń, odwrócenia transakcji, zamknięcia pozycji i dokonania wszelkich niezbędnych korekt lub korekt na danym rachunku (w tym w związku z jakimkolwiek „poślizgiem”, o którym mowa w punkcie 3.3. ). Wszelkie spory wynikające z takich błędów w wycenie lub wykonaniu (w tym wszelkie „poślizgi”) będą rozstrzygane przez nas według naszego wyłącznego uznania. 

4.14. Jeżeli jakikolwiek rynek regulowany, kontrahent rozliczeniowy, wielostronna platforma obrotu lub inny rodzaj platformy obrotu (każdy dalej zwany „Rynkiem”) (lub pośrednik lub agent działający na zlecenie lub w wyniku działań podjętych przez Rynek ) lub organ regulacyjny podejmie jakiekolwiek działania, które mają wpływ na transakcję lub staną się niewypłacalne lub zostaną zawieszone w działaniu, wówczas możemy podjąć wszelkie działania, które według naszego uzasadnionego uznania uznamy za pożądane w celu korespondencji z takim działaniem lub zdarzeniem lub w celu złagodzenia wszelkich poniesionych strat w wyniku takiego działania lub zdarzenia. Każde takie działanie będzie dla Ciebie wiążące. Jeśli rynek lub organ regulacyjny zwróci się z zapytaniem w związku z jakąkolwiek z Twoich transakcji, zgadzasz się na współpracę z nami i na niezwłoczne dostarczenie żądanych przez nas informacji. 

5. Serwis Online 

5.1. Aby korzystać z naszego Serwisu Online, musisz poprosić o nazwę użytkownika i hasło (zwane dalej „Kodem dostępu”) przydzielone lub uzgodnione przez nas. Użycie Twojego Kodu Dostępu będzie przez nas uważane za korzystanie z Serwisu Online przez Ciebie lub kogoś za Twoją wiedzą i zgodą. 

5.2. W odniesieniu do Kodu Dostępu, potwierdzasz i zgadzasz się, że: 

5.2.1. będziesz postępować w sposób odpowiedzialny w stosunku do poufności twojego Kodu Dostępu; 

5.2.2. będziesz regularnie zmieniał hasło; 

5.2.3. nie będziesz udostępniał nikomu swojego Kodu Dostępu, chyba że wcześniej uzyskasz od nas odpowiednią zgodę pisemną; 

5.2.4. bez ograniczania ogólności klauzuli 4, możemy polegać na wszystkich instrukcjach, prośbach i innych rodzajach komunikacji wprowadzonych przy użyciu Twojego kodu Dostępu, a wszelkie wynikające z tego transakcje lub wydatki poniesione w Twoim imieniu będą dla Ciebie wiążące; i 

5.2.5. niezwłocznie powiadomisz nas na podany na naszej stronie numer telefonu, jeśli dowiesz się o utracie, kradzieży lub ujawnieniu osobom trzecim lub o jakimkolwiek innymnieautoryzowanym użyciu Twojego Kodu Dostępu. 

5.3. Przyjmujesz do wiadomości, że Serwis Online jest przeznaczona do użytku wyłącznie przez Ciebie lub przez inne osoby, którym zezwolono na korzystanie z Serwisu Online w Twoim imieniu. 

5.4. Jeśli poinformujesz nas lub uznamy, że Twój Kod Dostępu jest używany bez Twojej wiedzy przez osoby nieupoważnione lub został ujawniony przez Ciebie innym osobom bez naszej zgody, możemy bez wcześniejszego powiadomienia zawiesić lub cofnąć Twoje prawo do korzystania z Serwisu Online. 

5.5. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zobowiązania lub koszty wynikające z nieuprawnionego użycia Twojego Kodu Dostępu lub Serwisu Online. Pozostaniesz odpowiedzialny za i na żądanie zwolnisz nas z odpowiedzialności, ochronisz i zabezpieczysz nas przed (tj. Ty będziesz odpowiedzialny za i zwrócisz nam na żądanie) wszelkimi stratami, zobowiązaniami, wyrokami, pozwami, postępowaniami, roszczeniami, odszkodowaniami i kosztami wynikającymi lub wynikające z jakiegokolwiek działania lub zaniechania działania przez jakiejkolwiek osoby korzystającej z Usług Online za pomocą Kodu Dostępu, niezależnie od tego, czy autoryzowałeś takie użycie. 

5.6. Możemy według własnego uznania wprowadzić i wymagać dodatkowych poziomów identyfikacji i zabezpieczenia użytkownika. Możemy zmienić nasze procedury bezpieczeństwa w dowolnym momencie i jak najszybciej poinformujemy Cię o wszelkich zmianach inowych procedurach, które Cię dotyczą. 

5.7. Usługa Online będzie zwykle dostępna 24 godziny na dobę od poniedziałku do piątku (czasu Republiki Cypryjskiej). Dalsze szczegóły dotyczące godzin pracy są dostępne w Serwisie internetowym i, w celu uniknięcia wątpliwości, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za okres, w którym Serwis internetowy jest niedostępny (w tych godzinach lub w inny sposób). 

5.8. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dostarczenie i utrzymanie dowolnego sprzętu, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Serwisu internetowego i związanych z nim udogodnień dotyczących bezpieczeństwa oraz za dokonanie wszelkich odpowiednich ustaleń z dowolnymi dostawcami usług telekomunikacyjnych lub, w przypadku gdy dostęp do Serwisu internetowego jest zapewniany przez stronę trzecią serwer, jakąkolwiek taką osobę trzecią, niezbędne w celu uzyskania dostępu do Serwisu Online. Ani my, ani żadna firma utrzymująca, obsługująca, posiadająca, licencjonująca lub świadcząca dla nas usługi w związku z Serwisem Online (zwana dalej „Usługodawcami”) nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do dostępności, użyteczności, przydatności lub w inny sposób Serwisu internetowego lub jakiegokolwiek takiego sprzętu lub ustaleń (tj. ani my, ani żadne strony trzecie, z których korzystamy, nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie za to samo). Ponieważ nie kontrolujemy mocy sygnału, jego odbioru lub routingu przez Internet, konfiguracji sprzętu użytkownika lub osób trzecich ani niezawodności jego połączenia, nie ponosimy odpowiedzialności za awarie komunikacji, zakłócenia lub opóźnienia podczas uzyskiwania dostępu do Usługi online za pośrednictwem Internetu. 

5.9. Aby uniknąć wątpliwości, nie ponosimy wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności (zarówno kontraktowej, jak i deliktowej, w tym zaniedbania) za szkody (tj. straty lub wydatki lub inne podobne), które możesz ponieść w wyniku błędów transmisji, technicznych awarii, nielegalnej ingerencji w sprzęt sieciowy, przeciążenia sieci, złośliwego blokowania dostępu przez osoby trzecie, awarii internetu, przerw lub innych braków po stronie dostawców usług internetowych. Będziesz odpowiedzialny za wszystkie zlecenia złożone w Twoim imieniu za pośrednictwem Serwisu Online i będziesz w pełni odpowiedzialny wobec nas za rozliczenie wszelkich transakcji wynikających z takiego wykorzystania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dostęp do Serwisu Online może być ograniczony lub niedostępny z powodu takich błędów systemowych i że zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia dostępu do Serwisu Online z tego powodu po otrzymaniu powiadomienia. 

5.10. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie w przypadku, gdy jakiekolwiek wirusy, bugi, konie trojańskie lub podobne elementy złośliwego oprogramowania zostaną wprowadzone do Twojego sprzętu lub systemów za pośrednictwem Serwisu Online lub jakiegokolwiek oprogramowania dostarczonego przez nas, aby umożliwić Ci korzystanie z Serwisu Online, pod warunkiem, że podjęliśmy uzasadnione kroki, aby zapobiec takiemu wprowadzeniu. 

5.11. Upewnisz się, że żadne wirusy, bugi, konie trojańskie lub podobne elementy złośliwego oprogramowania nie zostaną wprowadzone do naszego systemu komputerowego lub sieci, a także będziesz odpowiedzialny i uchronisz nas przed wszelkimi stratami, które poniesiemy w wyniku takiego wprowadzenia. 

5.12. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne działania podjęte przez lub na polecenie Rynku, izby rozliczeniowej lub organu regulacyjnego. 

5.13. Opóźnienia w połączeniu z Internetem i błędy danych cenowych czasami powodują sytuację, w której ceny wyświetlane w Serwisie Online nie odzwierciedlają dokładnie ówczesnych stawek rynkowych. W przypadku takich opóźnień i błędów zastrzegamy sobie prawo do anulowania zleceń, odwrócenia transakcji, zamknięcia pozycji i wprowadzenia niezbędnych poprawek lub korekt na danym koncie. 

5.14. Nie będziesz korzystać ani zezwalać na korzystanie z Serwisu Online: 

5.14.1 z naruszeniem jakichkolwiek praw (w jakiejkolwiek jurysdykcji), regulacji lub Prawa CySEC (w tym zasad/przepisów dotyczących nadużyć na rynku) lub wszelkich innych organów regulacyjnych, którym Ty lub my możemy podlegać; 

5.14.2. w jakikolwiek sposób (w tym, bez ograniczeń, publikowanie informacji w Serwisie internetowym, w którym jest ono dostępne), które są zniesławiające, obsceniczne, obraźliwe, nieprzyzwoite lub groźne lub które naruszają jakiekolwiek prawa własności intelektualnej lub zobowiązania do zachowania poufności lub które są w inny sposób niezgodne z prawem lub bezprawny; 

5.14.3. aby wprowadzić wirusy oprogramowania lub inne szkodliwe programy lub wykonywać jakiekolwiek działania, które mogłyby spowodować uszkodzenie Serwisu Online lub spowodować, że stanie się on niedostępny do użytku przez inne osoby; 

5.14.4. aby zabiegać lub zachęcać innych witryn internetowych do umieszczania odsyłaczy w formie graficznej lub tekstowej bezpośrednio do Serwisu internetowego bez naszej uprzedniej pisemnej zgody; lub 

5.14.5. w jakikolwiek sposób, który nie jest przez nas autoryzowany lub w inny sposób narusza Umowę. 

5.15. Nie zezwalamy na korzystanie z Serwisu Online w celu nieuczciwego arbitrażu lub innego wykorzystywania opóźnień w Internecie, stosowania jakichkolwiek innych zachowań manipulacyjnych lub obraźliwych (takich jak rozpowszechnianie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji rynkowych za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub jakichkolwiek inne środki mające na celu zmianę ceny Papieru Wartościowego lub Produktu lub bazowej własności lub wartości), które mogą niekorzystnie wpłynąć na uczciwy i prawidłowy obrót w Serwisie Online. 

5.16. Regularnie publikujemy w Serwisie Online aktualizacje systemu, funkcjonalności dostępne dla klientów oraz informacje, oświadczenia i ostrzeżenia związane z naszymi usługami. Możemy również przesłać te informacje na Twój adres e-mail. Zobowiązujesz się do przeczytania wszelkich takich komunikatów w momencie publikacji lub otrzymania i regularnego zapoznawania się z tymi informacjami oraz do natychmiastowego informowania nas o wszelkich niezgodnościach z takimi informacjami. 

5.17. Będziesz odpowiedzialny za uzyskanie i używanie odpowiedniego urządzenia, mechanizmu lub systemu (zwanych dalej „Urządzeniem”), aby umożliwić Ci korzystanie z Serwisu Online oraz będziesz odpowiedzialny za instalację i właściwe wykorzystanie wszelkich programów do skanowania pod kątem wirusów, czego możemy od czasu do czasu wymagać. 

5.18. Podczas używania Serwisu Online musisz: 

5.18.1. upewnić się, że Twoje Urządzenie jest utrzymywane w dobrym stanie i nadaje się do użytku z Serwisem Online; 

5.18.2. przeprowadzać takie testy i dostarczać nam takie informacje, jakie uznamy za niezbędne do ustalenia, że Twoje Urządzenie spełnia wymagania, o których od czasu do czasu powiadamiamy Cię; 

5.18.3. przeprowadzać regularne kontrole antywirusowe; 

5.18.4. niezwłocznie informować nas o każdym nieautoryzowanym dostępie do Serwisu internetowego lub jakiejkolwiek nieautoryzowanej transakcji lub instrukcji, o której wiesz lub podejrzewasz, a jeśli jest pod Twoją kontrolą, spowodowanie zaprzestania takiego nieautoryzowanego użycia; i 

5.18.5. w żadnym momencie nie pozostawiać bez nadzoru Urządzenia, z którego uzyskali Państwo dostęp do Serwisu Online, ani nie pozwalać nikomu innemu korzystać z Urządzenia do czasu wylogowania się z Serwisu Online. 

5.19. W przypadku, gdy dowiesz się o istotnej wadzie, awarii lub wirusie w Serwisie Online, niezwłocznie powiadomisz nas o takiej wadzie, awarii lub wirusie i zaprzestaniesz korzystania z Serwisu Online do czasu otrzymania od nas zgody na wznowienie korzystania. 

5.20. Wszelkie prawa do patentów, praw autorskich, praw do wzorów, znaków towarowych i wszelkich innych praw własności intelektualnej (zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych) związanych z Serwisem Online pozostają własnością nas lub naszych licencjodawców. Użytkownik nie będzie kopiował, ingerował, manipulował, zmieniał, zmieniał, dokonywał inżynierii wstecznej ani modyfikował w jakikolwiek sposób, kształtu lub formy Serwisu internetowego ani żadnej jego części lub części, chyba że zostało to przez nas wyraźnie dozwolone na piśmie; odwrotna kompilacja lub dezasemblacja Serwisu Online; ani nie zamierzają robić tego samego ani nie zezwalać na to samo. Wszelkie kopie Serwisu Online muszą być wykonane w Twoim imieniu zgodnie z prawem i podlegają warunkom Umowy. Licencjobiorca zapewni, że wszystkie znaki towarowe licencjodawców oraz informacje o prawach autorskich i prawach zastrzeżonych są powielane na wszelkich kopiach. W przypadku otrzymania przez Użytkownika jakichkolwiek danych, informacji lub oprogramowania za pośrednictwem Serwisu internetowego innych niż te, do których otrzymania jest uprawniony zgodnie z Umową, niezwłocznie nas o tym poinformuje i nie będzie w żaden sposób wykorzystywać takich danych, informacji lub oprogramowanie. 

5.21. Możemy zawiesić lub trwale wycofać Serwis Online, przekazując Ci odpowiednie pisemne powiadomienie. 

5.22. Mamy prawo, jednostronnie i ze skutkiem natychmiastowym, zawiesić lub trwale zawiesić możliwość korzystania z Serwisu internetowego lub dowolnej jego części bez powiadomienia, jeśli uznamy to za konieczne lub wskazane, według naszego uznania i w dobrej wierze. Możemy to zrobić, na przykład, w przypadku niezgodności z prawem CySEC lub innymi obowiązującymi przepisami lub regulacjami lub naruszeniem jakichkolwiek postanowień Umowy. 

6. Manipulacyjne strategie handlowe i zabronione techniki handlowe – nadużycia rynkowe  

Manipulacyjne strategie handlowe: Internet, opóźnienia w łączności i błędy czasami powodują sytuację, w której cena wyświetlana w naszym Serwisie Online nie odzwierciedla dokładnie stawek rynkowych. Firma nie zezwala na rozmyślne uprawianie gier hazardowych i/lub stosowanie manipulacyjnych praktyk handlowych w naszym Serwisie Online. Transakcje, które opierają się na możliwościach opóźnienia ceny, mogą zostać przez nas odwołane bez wcześniejszego powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania niezbędnych poprawek lub korekt na danym koncie bez wcześniejszego powiadomienia. Konta, które opierają się na grach i/lub manipulacyjnych strategiach, mogą, według naszego wyłącznego uznania, podlegać naszej interwencji i naszej akceptacji wszelkich zleceń. Wszelkie spory wynikające z takich błędów wyceny lub wykonania będą rozstrzygane przez nasze kierownictwo według własnego uznania. 

Obejście i inżynieria wsteczna: Użytkownik rozumie i zgadza się, że nie będzie bezprawnie uzyskiwać dostępu ani podejmować prób uzyskania dostępu, dokonywać inżynierii wstecznej lub w inny sposób omijać jakichkolwiek środków bezpieczeństwa, które Firma zastosowała w swoim Serwisie Online i/lub systemach komputerowych. Jeśli, według naszego wyłącznego uznania, ustalimy, że naruszasz tę sekcję, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia wszelkich działań, jakie uznamy za stosowne, w tym między innymi do całkowitego zablokowania dostępu do naszej Serwisu Online, zablokowania i/lub unieważnienie kodów dostępu i/lub zamknięcie konta. W takich okolicznościach zastrzegamy sobie prawo do przejęcia wszelkich zysków i/lub przychodów wygenerowanych bezpośrednio lub pośrednio w wyniku prowadzenia takiej zabronionej działalności handlowej i będziemy uprawnieni do poinformowania wszystkich zainteresowanych stron trzecich o naruszeniu przez Ciebie tej sekcji; posiadamy i będziemy nadal rozwijać wszelkie narzędzia niezbędne do identyfikacji oszukańczego i/lub niezgodnego z prawem dostępu i korzystania z naszego Serwisu Online; wszelkie spory wynikające z takiej oszukańczej i/lub niezgodnej z prawem działalności handlowej będą rozstrzygane przez nas według naszego wyłącznego uznania, w sposób, który uznamy za najbardziej sprawiedliwy dla wszystkich zainteresowanych; decyzja ta jest ostateczna i/lub wiążąca dla wszystkich uczestników; korespondencja nie będzie prowadzona. 

Oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję: Zabrania się korzystania z jakiegokolwiek oprogramowania, które według naszego wyłącznego uznania może być przez nas stosowane do stosowania wszelkiego rodzaju analizy sztucznej inteligencji w naszym Serwisie Online i/lub systemach komputerowych związanych z korzystanie z naszych usług; w przypadku, gdy ustalimy, według własnego uznania, że takie oprogramowanie sztucznej inteligencji zostało użyte lub jest używane, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia wszelkich działań, jakie uznamy za stosowne, w tym, bez ograniczeń, całkowitego zablokowania dostępu do naszego Serwisu Online, blokowania i/lub odwoływanie kodów dostępu i/lub zamykania konta. W takich okolicznościach zastrzegamy sobie prawo do przejęcia wszelkich zysków i/lub przychodów wygenerowanych bezpośrednio lub pośrednio w wyniku prowadzenia takiej zabronionej działalności handlowej i będziemy uprawnieni do poinformowania wszystkich zainteresowanych stron trzecich o naruszeniu przez Ciebie tej sekcji; posiadamy i będziemy nadal rozwijać wszelkie narzędzia niezbędne do identyfikacji oszukańczego i/lub niezgodnego z prawem dostępu i korzystania z naszego Serwisu Online; wszelkie spory wynikające z takich oszukańczych i/lub niezgodnych z prawem działań handlowych będą rozstrzygane przez nas według naszego wyłącznego uznania, w sposób, który uznamy za najbardziej sprawiedliwy dla wszystkich zainteresowanych; decyzja ta jest ostateczna i/lub wiążąca dla wszystkich uczestników; korespondencja nie będzie prowadzona. 

Zmiany warunków rynkowych: Należy pamiętać, że nie będziemy mieć obowiązku kontaktowania się z Państwem w celu doradzenia odpowiednich działań w świetle zmian warunków rynkowych (w tym m.in. zakłóceń na rynku) lub w inny sposób. Przyjmujesz do wiadomości, że rynek pozagiełdowy lewarowanych instrumentów finansowych jest wysoce spekulacyjny i niestabilny oraz że po wykonaniu jakiejkolwiek transakcji jesteś wyłącznie odpowiedzialny za nawiązanie i utrzymywanie kontaktu z nami oraz za monitorowanie otwartych pozycji i zapewnienie, że wszelkie dalsze instrukcje są podawane na czas. W przypadku braku tego, nie ponosimy odpowiedzialności za rzekomą stratę poniesioną w wyniku braku kontaktu z nami. 

Odszkodowanie:Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych postanowień niniejszych warunków i/lub wszelkich innych umów między nami a Tobą, w tym między innymi Umowy, zgadzasz się zwolnić nas z odpowiedzialności i chronić nas przed wszelkimi zobowiązaniami, stratami, szkodami, kosztami i wydatkami, w tym między innymi opłatami prawnymi i wydatkami poniesionymi w związku i/lub bezpośrednio lub pośrednio związanymi z jakimkolwiek nieuczciwym i/lub niezgodnym z prawem dostępem i korzystaniem przez Ciebie z naszego Serwisu internetowego i/lub zapobieganiem im i /lub ich naprawieniem, pod warunkiem, że takie zobowiązania, straty, szkody, koszty i wydatki nie powstałyby, gdyby nie nasze rażące niedbalstwo, oszustwo lub umyślne niewykonania zobowiązania. 

NADUŻYCIA RYNKOWE

Kiedy realizujemy transakcję w Twoim imieniu, możemy złożyć Twoje zlecenie kupna lub sprzedaży odpowiedniego Produktu lub Papieru Wartościowego na giełdach papierów wartościowych (jeśli dotyczy) lub bezpośrednio w określonych instytucjach finansowych (jeśli dotyczy). W rezultacie, gdy składasz zlecenia za naszym pośrednictwem lub u nas, Twoje transakcje mogą mieć wpływ na rynek zewnętrzny tego instrumentu, oprócz wpływu, jaki może to mieć na kwotowane przez nas ceny. Może to stwarzać możliwość nadużyć na rynku, a celem tej sekcji jest zapobieganie takim nadużyciom. 

Oświadczasz i gwarantujesz nam w momencie zawierania niniejszej Umowy oraz za każdym razem, gdy zawierasz transakcję lub przekazujesz nam jakiekolwiek inne instrukcje, że: 

 • nie dokonasz i nie dokonałeś transakcji za naszym pośrednictwem lub z nami, jeśli to spowodowałoby, że Ty lub inne osoby, z którymi współpracujesz, mieliby udział w cenie instrumentu finansowego, która jest równa do wysokości lub przekracza kwotę podlegającego zgłoszeniu udziału w instrumencie; 
 • nie dokonasz i nie złożyłeś transakcji w związku z: 
  • umieszczeniem, wydaniem, dystrybucją lub innym podobnym wydarzeniem; 
  • ofertą, przejęciem, fuzją lub innym podobnym wydarzeniem; lub 
  • wszelkimi działaniami z zakresu finansów przedsiębiorstw. 
 • nie będziesz zawierał transakcji, która jest sprzeczna z jakimkolwiek prawem lub regulacjami zakazującymi wykorzystywania informacji poufnych, manipulacji na rynku lub jakiejkolwiek innej formy nadużyć na rynku lub niewłaściwego postępowania na rynku. 
 • Będziesz przez cały czas działać zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami (w tym, bez ograniczeń, prawem CySEC). 

W przypadku, gdy złożysz jakąkolwiek transakcję lub w inny sposób naruszysz oświadczenia i gwarancje podane w tej sekcji lub jakiejkolwiek innej sekcji niniejszych warunków lub mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że to zrobiłeś, oprócz wszelkich praw, które może mieć zgodnie z niniejszymi warunkami, możemy wyegzekwować transakcję (transakcje) przeciwko Tobie, jeśli jest to transakcja (transakcje), w wyniku której jesteś nam winien pieniądze; i/lub traktować wszystkie Twoje transakcje jako nieważne, jeśli są to transakcje, chyba że i dopóki nie przedstawisz rozstrzygających dowodów w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od naszego wniosku o dowód, że w rzeczywistości nie dopuściłeś się żadnego naruszenia gwarancji, wprowadzenia w błąd lub zobowiązania na mocy niniejszego  

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zawieranie przez Ciebie Produktu lub Papieru Wartościowego byłoby niewłaściwe, gdyby jedynym celem takiej transakcji była manipulacja podawaną przez nas ceną, i zgadzasz się nie przeprowadzać takich transakcji. 

Jesteśmy uprawnieni (a w niektórych przypadkach zobowiązani) do zgłaszania odpowiednim organom regulacyjnym szczegółów każdej transakcji lub instrukcji. Możesz również zostać poproszony o dokonanie odpowiednich ujawnień i zobowiązujesz się, że zrobisz to tam, gdzie jest to wymagane. 

7. Potwierdzenia transakcji i wyciągi z rachunku 

7.1. Po zrealizowaniu zlecenia na Twoje konto potwierdzimy tę transakcję za pośrednictwem Serwisu Online lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (zwanej dalej„Potwierdzeniem”) najpóźniej w następnym Dniu Roboczym po realizacji, ale niewykonanie tego nie wpłynie na ważność transakcji. 

7.2. Opublikujemy szczegóły dotyczące Twoich pozycji i aktywności na koncie w poprzednim miesiącu za pośrednictwem Serwisu Online lub e-maila pierwszego dnia każdego miesiąca. Informacje o koncie mogą obejmować Potwierdzenia, zestawienia zysków i strat oraz wszelkie inne informacje wymagane na mocy prawa CySEC (zwane dalej „Informacjami o koncie”). Przesłanie Informacji o Koncie za pośrednictwem Serwisu Online lub poczty elektronicznej będzie uważane za dostarczenie Potwierdzeń i wyciągów z konta. Możemy według własnego uznania wycofać lub zmienić dowolne Informacje o koncie w dowolnym momencie. Zgadzasz się, że nie jesteśmy zobowiązani do dostarczania Potwierdzeń w formie papierowej. Informacje o koncie opublikowane za pośrednictwem Serwisu Online lub pocztą elektroniczną (z wyjątkiem ewidentnie niepoprawnych) będą ostatecznym dowodem transakcji i będą wiążące dla Ciebie, jeśli nie wyrazisz sprzeciwu natychmiast i taki sprzeciw nie będzie potwierdzony na piśmie (w tym e-mailem lub podobną pocztą elektroniczną) oraz (w każdym przypadku) nie później niż jeden Dzień Roboczy po opublikowaniu Informacji o Koncie za pośrednictwem Serwisu Online lub poczty elektronicznej. 

8. Zgoda na komunikację elektroniczną 

Wyrażasz zgodę na komunikację za pośrednictwem mediów elektronicznych. Komunikaty wysyłane za pośrednictwem Serwisu Online lub mediów elektronicznych będą traktowane jako spełniające wszelkie wymogi prawne, zgodnie z którymi komunikaty powinny być podpisane i na piśmie, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo cypryjskie. 

9. Depozyt 

9.1.Przekażesz nam i utrzymasz u nas taką kwotę pieniędzy w odniesieniu do i jako zabezpieczenie swoich rzeczywistych, przyszłych i warunkowych lub potencjalnych zobowiązań wobec nas (zwanych dalej „Zobowiązaniami”) w takich kwotach i w takich formach jak my, według naszego wyłącznego uznania, możemy wymagać (zwany dalej „Depozytem”). Możemy zmienić nasze wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego w dowolnym momencie. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że jesteś świadomy przez cały czas wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego w Serwisie Online w odniesieniu do różnych Produktów.  

9.2. Wszelkie wymagania dotyczące Depozytu zabezpieczającego muszą być spełnione w takiej walucie oraz w określonym przez nas terminie (według naszego wyłącznego uznania) lub, jeśli nie zostanie określony, natychmiast. Jedno żądanie depozytu zabezpieczającego nie wyklucza innego. Depozyt zabezpieczający zostanie przekazany w formie gotówki lub innych form, które możemy uzgodnić lub zaakceptować. Jeśli jesteś klientem detalicznym, Depozyt zabezpieczający zostanie przekazany w gotówce. 

9.3. Jesteś odpowiedzialny za utrzymywanie odpowiednich ustaleń z nami przez cały czas w zakresie otrzymywania i przekazywania informacji dotyczących Depozytu zabezpieczającego. Jeśli nie dostarczysz nam Depozytu w wymaganym czasie, możemy automatycznie zamknąć Twoje otwarte pozycje i będziemy uprawnieni do skorzystania z naszych praw zgodnie z klauzulą 21 poniżej. 

9.4. O ile nie uzgodniliśmy inaczej, obciążają nas Państwo wszelkimi Depozytami zabezpieczającymi przekazanymi nam przez Państwa na podstawie Umowy jako stałe zabezpieczenie Państwa Zobowiązań wynikających z Umowy lub zgodnie z Umową (w tym w ramach każdej transakcji od czasu do czasu regulowanej Umową). 

9.5. Wyrażasz zgodę na wykonanie takich dalszych dokumentów i podjęcie dalszych kroków, których możemy zasadnie wymagać w celu udoskonalenia naszego zabezpieczenia, zarejestrowania jako właściciel lub uzyskania tytułu prawnego do Depozytu zabezpieczającego, dalszego zabezpieczenia Zobowiązań, umożliwienia nam wykonywania naszych praw. 

9.6. Nie możesz wycofać ani zastąpić żadnego mienia, które jest przedmiotem naszego zabezpieczenia bez naszej uprzedniej zgody. 

9.7. Jeśli Umowa zostanie rozwiązana, nie będziemy zobowiązani do spłaty jakiegokolwiek Depozytu zabezpieczającego w zakresie, w jakim jesteś nam winien lub możesz być winien nam Zobowiązania. Określając kwoty Depozytu zabezpieczającego, Twoje zobowiązania i nasze zobowiązania wobec Ciebie, możemy zastosować taką metodologię (w tym osądy dotyczące przyszłego ruchu rynków i wartości), jakie uznamy za właściwe, zgodne z prawem CySEC. 

10. Instrukcje dotyczące dat rozliczeń, rolowania i kompensacji 

10.1. Pozycje utrzymywane na koniec każdego Dnia Roboczego mogą (w stosownych przypadkach) podlegać automatycznemu rolowaniu. Możemy pobrać opłatę za każdą taką pozycję, która zostanie przeniesiona. Opłaty, które pobieramy, zostaną opublikowane w Serwisie Online. 

10.2. Zgodnie z punktem 10.1 powyżej, w przypadku braku jasnych i terminowych instrukcji od Ciebie, zgadzasz się, że w celu ochrony Twoich interesów i naszych, jesteśmy upoważnieni, według naszego wyłącznego uznania i na Twój koszt, pod koniec każdego Dnia Roboczego, w celu zamknięcia dowolnej otwartej pozycji (na przykład (w tym między innymi)), jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że pozycja została otwarta przez nieuprawnioną osobę trzecią, w wyniku której powstaje spór między nami a Tobą)), rolowanie lub kompensować wszystkie otwarte pozycje, zawierać transakcje kompensujące lub dokonywać lub odbierać dostawy w Twoim imieniu na takich warunkach i metodami, jakie uznamy za uzasadnione w danych okolicznościach. 

10.3. Aby uniknąć wątpliwości, nie zorganizujemy dostawy żadnej mającej zastosowanie inwestycji bazowej lub produktu, który jest powiązany z jakimkolwiek Produktem (w tym walutą obcą), chyba że uznamy to za konieczne lub jeśli uzgodniliśmy z Tobą na piśmie, aby to zrobić i odpowiednio, chyba że takie uzgodnienia zostały przez nas poczynione, wszelkie otwarte pozycje (w stosownych przypadkach) zostaną zamknięte, a wynikowy zysk lub strata zostanie przelana lub obciążona na Twoim koncie u nas. 

11. Pieniądze klienta 

11.1.  Niniejsza klauzula 11 ma zastosowanie do Ciebie, chyba że powiadomimy Cię, że będziemy traktować Cię jako klienta profesjonalnego, a także, że postanowienia klauzuli 12 będą miały do Ciebie zastosowanie w przypadku całego lub dowolnego korzystania z naszych usług. 

11.2. Wszelkie środki otrzymane przez nas od Ciebie będą przechowywane na koncie u nas lub w zatwierdzonym przez nas banku i będą oddzielone od naszych własnych środków zgodnie z prawem CySEC.  

11.3. Nie będziemy płacić Ci odsetek od jakichkolwiek posiadanych przez nas pieniędzy, a zawierając Umowę, potwierdzasz, że zrzekasz się wszelkich uprawnień do odsetek od takich pieniędzy zgodnie z prawem CySEC lub w inny sposób. 

11.4. Możemy przechowywać środki, które nam przekazujesz, w bankach znajdujących się poza Republiką Cypryjską. System prawny i regulacyjny mający zastosowanie do takiego banku będzie inny niż w Republice Cypryjskiej, a w przypadku niewypłacalności lub innej równoważnej upadłości banku, Twoje pieniądze mogą być traktowane inaczej niż traktowanie, które miałoby zastosowanie, gdyby pieniądze odbyły się w Republice Cypryjskiej. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie za wypłacalność, działania lub zaniechania jakiegokolwiek banku lub innej strony trzeciej przechowującej pieniądze zgodnie z niniejszą klauzulą 11. 

11.5. Jesteśmy upoważnieni do przeliczania pieniędzy na Twoim koncie (w tym depozytu zabezpieczającego) na i z takiej waluty obcej po kursie wymiany określonym przez nas na podstawie obowiązujących w danym momencie kursów rynku pieniężnego. W takich okolicznościach nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Ciebie w wyniku takiego działania (chociaż dołożymy uzasadnionych starań, aby przekonwertować tylko takie fundusze, które mogą być wymagane do pokrycia Zobowiązań w odniesieniu do odpowiednich transakcji). 

11.6. W przypadku, gdy jakiekolwiek zobowiązania wobec nas są nam należne i możliwe do zapłacenia, możemy przestać traktować jako pieniądze klienta taką część pieniędzy przechowywanych w Twoim imieniu, jaka jest równa kwocie tych zobowiązań zgodnie z prawem CySEC odnoszącym się do pieniędzy klientów. Zgadzasz się, że możemy wykorzystać te pieniądze w celu zaspokojenia wszystkich lub części tych zobowiązań należnych nam i płatnych. Dla celów niniejszej klauzuli 11, wszelkie takie zobowiązania stają się natychmiast wymagalne i płatne, bez powiadomienia lub żądania z naszej strony, w przypadku zaciągnięcia przez Ciebie lub w Twoim imieniu. 

11.7. Zgadzasz się, że będziemy uprawnieni do wykorzystania środków, które posiadasz u nas, w celu zaspokojenia całości lub części wszelkich zobowiązań lub zobowiązań, które są należne i płatne. 

11.8. W przypadku braku aktywności handlowej na (żadnym z) Twoich kont transakcyjnych przez okres 24 miesięcy (od ostatniej transakcji i począwszy od następnego dnia), zostanie nałożona opłata za brak aktywności określona w naszym cenniku. Opłata będzie potrącana co miesiąc od każdego dodatniego salda na Twoim rachunku/rachunkach handlowych. Należy pamiętać, że opłata zostanie nałożona na każde oddzielne nieaktywne konto handlowe. Aby było jasne, opłata (opłaty) zostanie potrącona na podstawie rachunku, a nie na podstawie klienta. Przed rozpoczęciem potrącania opłat z Twojego salda podejmiemy uzasadnione próby skontaktowania się z Tobą w sprawie wszelkich środków przechowywanych na Twoim rachunku transakcyjnym, aby poinformować Cię, że opłata (opłaty) zostanie nałożona. Pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest ciągłe aktualizowanie swoich danych kontaktowych, które nam udostępniłeś. Nie obciążymy Twojego nieaktywnego konta handlowego, jeśli nie masz dodatniego salda. Saldo Twojego konta handlowego nie spadnie poniżej zera. Jeśli jednak dodatnie saldo jest mniejsze niż miesięczna opłata za brak aktywności, odejmiemy pełną pozostałą kwotę środków przechowywanych na saldzie rachunku/rachunków handlowych. Wszystkie konta handlowe, które były nieaktywne przez ponad 24 miesiące i mają lub osiągną saldo zerowe, zostaną zarchiwizowane. Jeśli zdecydujesz się ponownie aktywować swoje konto handlowe, dokonując ponownej transakcji, opłata za brak aktywności za okres do trzech poprzednich miesięcy, w których już dokonano potrącenia, zostanie zwrócona na Twoje konto. Jeśli kwalifikujesz się do któregokolwiek z tych zwrotów, zostanie on dokonany na podstawie konta.  

12. Porozumienie dotyczące przeniesienia tytułu własności 

12.1. Niniejsza klauzula nie ma zastosowania do Ciebie, chyba że powiadomimy Cię, że będziemy traktować Cię jako klienta profesjonalnego, a także, że warunki tej klauzuli będą miały zastosowanie do Ciebie w przypadku każdego lub dowolnego korzystania z naszych usług.

12.2. Po odpowiednim ujawnieniu Ci ryzyka przez nas, Ty i my możemy osobno uzgodnić, że:  

a. nie będziemy przechowywać pieniędzy, które wpłacisz na swoje konto zgodnie z prawem CySEC; oraz 

b. takie pieniądze zostaną nam przekazane w ramach pełnego tytułu własności oraz wolne od jakichkolwiek obciążeń, zabezpieczeń, zastawu lub innych ograniczeń, w celu zabezpieczenia lub pokrycia obecnych, przyszłych, faktycznych, warunkowych lub potencjalnych zobowiązań wobec nas (jest to znane jako „umowa przeniesienia tytułu”). Ponieważ tytuł własności pieniędzy zostanie nam przekazany, nie będziesz już miał do nich prawa własności, a my możemy sobie z nimi poradzić we własnym zakresie, a Ty staniesz się naszym głównym wierzycielem. Umowa przeniesienia własności musi zostać zawarta w uzgodnionym przez nas formacie i podpisana przez Ciebie i może zostać nam przekazana pocztą, e-mailem lub za pośrednictwem naszej platformy transakcyjnej. 

12.3. Z zastrzeżeniem naszych praw wynikających z Umowy i każdej transakcji, będziemy mieć umowne zobowiązanie do spłaty Ci kwoty pieniężnej odpowiadającej tytułowi transferu środków, do którego możesz być uprawniony (lub, według naszego wyłącznego uznania, aktywów do ich wartości), gdy nie jest już konieczne przechowywanie środków z tytułu przeniesienia tytułu. Nasze zobowiązania do spłaty zostaną zredukowane w zakresie, w jakim (i) jesteśmy uprawnieni do wykorzystania takich pieniędzy lub potrącenia zobowiązania do spłaty z któregokolwiek z Twoich zobowiązań wobec nas, czy to w ramach jakiejkolwiek transakcji, Umowy lub w inny sposób; i/lub (ii) jakikolwiek rynek, pośrednik, bank lub inna osoba trzecia, której przekazaliśmy pieniądze jako depozyt zabezpieczający lub w inny sposób w związku z transakcjami, nie zwróci (w wyniku niewypłacalności lub w inny sposób) równoważnej kwoty pieniędzy do nas. O ile nie uzgodnimy inaczej na piśmie, nie przysługuje Ci prawo do otrzymywania odsetek od środków z tytułu przeniesienia tytułu.

12.4. Nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek środków z tytułu przeniesienia tytułu, która jest bezpośrednim lub pośrednim skutkiem upadłości, niewypłacalności, likwidacji, zarządu komisarycznego, nadzoru lub cesji na rzecz wierzycieli dowolnego banku, innego brokera, rynku, organizacji rozliczeniowej lub podobnego podmiotu. 

12.5. Możesz zażądać anulowania ustaleń dotyczących przeniesienia tytułu, w którym to przypadku możemy rozwiązać Umowę, a kwota pieniężna (lub, według naszego wyłącznego uznania aktywa do ich wartości) równoważna należnym Ci należnym środkom z tytułu przeniesienia tytułu, zostanie Ci zwrócona. 

13. Zyski, straty i opłaty za pozycje otwarte 

Dla wszystkich posiadanych przez Ciebie pozycji otwartych będziemy okresowo przekazywać na Twoje konto zyski lub obciążać Twoje konto stratami, odsetkami, korektami dywidend i opłatami ponoszonymi zgodnie z opisem w Serwisie Online. 

14. Opłaty i prowizje 

14.1. Będziesz płacić nam opłaty i prowizje według stawek publikowanych w Serwisie Online lub w inny sposób zgłoszonych przez nas od czasu do czasu. Obejmą one opłaty transakcyjne, odsetki i opłaty związane z automatycznym rolowaniem Twoich pozycji zgodnie z klauzulą 10.1. Oprócz tego będziesz odpowiedzialny za zapłatę wszelkich innych opłat, o których Ci powiadomiliśmy, a które mogą zostać poniesione w wyniku świadczenia Ci naszych usług. 

14.2. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że w przypadku potrącenia korekt, prowizji i różnych innych opłat z Twojego konta, takie potrącenia mogą wpłynąć na kwotę kapitału na rachunku (w tym, w stosownych przypadkach, na kwotę kapitału na rachunku, który ma być zastosowany wobec depozytu zabezpieczającego wymagania (patrz punkt 9.1 powyżej)). Twoje pozycje podlegają likwidacji, jak opisano w punkcie 21.2, jeśli potrącenie prowizji, opłat lub innych opłat spowoduje, że saldo na Twoim koncie będzie niewystarczające, aby spełnić, między innymi, wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego. 

14.3. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że możemy pobierać lub otrzymywać opłaty, prowizje lub korzyści niepieniężne na rzecz lub od jakiejkolwiek innej osoby w związku z naszą usługą dla Ciebie. Jeśli dotyczy to Ciebie, przekażemy Ci oddzielne informacje dotyczące takiej opłaty, prowizji lub korzyści niepieniężnej. 

14.4. Wszystkie opłaty i prowizje będą uważane za należne i płatne natychmiast. Wszelkie należne nam kwoty mogą zostać przez nas potrącone z wpływów z dowolnej transakcji lub pobrane z Twojego konta (rachunków) u nas. W przypadku opóźnionej płatności przez Ciebie, zaległe kwoty będą oprocentowane według stawki, którą rozsądnie ustalimy w sposób podany w Informacjach o koncie. 

14.5. Zgadzasz się uiścić opłatę za przelew określoną przez nas i udostępnioną w Serwisie Online w przypadku, gdy po rozwiązaniu Umowy zlecisz nam przelew środków związanych z Twoim kontem do innej instytucji. 

14.6. Dla celów wszelkich obliczeń poniżej, możemy przeliczyć kwoty denominowane w dowolnej walucie na inną walutę, jaką możemy okresowo określać, po kursie obowiązującym w momencie obliczenia, jaki rozsądnie wybierzemy. 

14.7. Jeśli otrzymamy lub odzyskamy jakąkolwiek kwotę w odniesieniu do któregokolwiek z Twoich zobowiązań w walucie innej niż ta, w której taka kwota jest płatna, czy to na podstawie orzeczenia jakiegokolwiek sądu, czy w inny sposób, będziesz odpowiedzialny za i zabezpieczysz nas na żądanie i zatrzymamy nas nieszkodliwie z tytułu wszelkich kosztów (w tym kosztów konwersji) oraz strat poniesionych przez nas w wyniku otrzymania takiej kwoty w walucie innej niż waluta, w której jest ona należna. 

14.8. Ujawnianie informacji ex-ante („przed zdarzeniem”): Spółka w odpowiednim czasie przedstawi pełne ujawnienie ex-ante informacji o łącznych kosztach i opłatach związanych z instrumentem finansowym oraz świadczoną usługą inwestycyjną lub dodatkową, w następujących sytuacjach: 

 • Jeżeli Spółka sprzedaje instrumenty finansowe klientom, lub; 
 • Gdy Spółka jest zobowiązana do dostarczenia klientowi Dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów (Key Investor Information Document - “KIID”) lub Dokumentu zawierającego kluczowe informacje (Key Information Document - „KID”) w odniesieniu do instrumentu finansowego. 

Przy kalkulacji kosztów i opłat na zasadzie ex ante Spółka będzie opierać je na kosztach faktycznie poniesionych jako zastępstwo oczekiwanych kosztów i opłat.  

Jeżeli rzeczywiste koszty nie są dostępne, Spółka dokona racjonalnych szacunków tych kosztów.  

14.9. Ujawnienie ex-post zagregowanych kosztów faktycznie poniesionych na usługi inwestycyjne i instrumenty finansowe będzie dostarczane każdemu klientowi corocznie w sposób zindywidualizowany w następujących sytuacjach: 

 • Jeżeli Spółka sprzedaje instrumenty finansowe klientom, lub; 
 • W przypadku, gdy Firma dostarczyła klientowi KID, KIID w odniesieniu do instrumentu(-ów) finansowego(-ych) oraz 
 • Firma nawiązała lub utrzymywała stałą relację z klientem w ciągu roku. 

Zarówno w przypadku ujawniania informacji ex-ante, jak i ex-post, koszty są sumowane i wyrażane jako kwota pieniężna i wartość procentowa. Otrzymane płatności od osób trzecich należy wykazywać osobno. 

W przypadku ujawniania informacji Ex-Ante i Ex-post należy również uwzględnić ilustrację pokazującą skumulowany wpływ kosztów na zwrot z inwestycji, wraz z wpływem całkowitych kosztów i opłat na zwrot z inwestycji, wszelkie przewidywane skoki lub wahań oraz opis ilustracji. 

Jeżeli jakakolwiek część całkowitych kosztów i opłat ma zostać zapłacona w walucie obcej lub stanowi kwotę w walucie obcej, Spółka zapewni wskazanie waluty, której dotyczy, oraz obowiązujących kursów i kosztów wymiany walut. 

W pewnych okolicznościach ograniczone zwolnienie jest dostępne dla Klientów Profesjonalnych i Uprawnionych Kontrahentów (z wyjątkiem sytuacji, gdy świadczona jest usługa inwestycyjna zarządzania portfelem lub gdy dany instrument finansowy zawiera wbudowany instrument pochodny). 

15. Konflikt interesów 

15.1. Powinieneś mieć świadomość, że kiedy zawieramy transakcję z Tobą lub dla Ciebie, my lub nasi dyrektorzy, członkowie kierownictwa, pracownicy, agenci i podmioty stowarzyszone (zwane dalej „Współpracownikami”) lub Usługodawcy możemy mieć interesy, relacje lub ustalenia, które są istotne w odniesieniu do danej transakcji. W przypadku powstania takiego konfliktu interesów postaramy się rozwiązać taki konflikt w sposób, który naszym zdaniem leży w Twoim najlepszym interesie, zgodnie z naszą polityką dotyczącą konfliktów interesów (z późniejszymi zmianami) (zwaną dalej „Polityka dotyczącą konfliktów interesów”). 

15.2. Szczegółowe informacje o naszej Polityce dotyczącej konfliktów interesów są dostępne na naszej stronie internetowej: https://admiralmarkets.com/pl/start-trading/documents?regulator=cysec. Nasza polityka dotycząca konfliktów interesów jest wyłącznie polityką; nie stanowi części Umowy i nie ma na celu związania się umową ani nałożenia na nas jakichkolwiek zobowiązań, których nie mielibyśmy w innym przypadku, niezależnie od tego, czy na mocy Umowy, prawa CySEC i/lub jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa cypryjskiego.  

16. Zobowiązania i straty 

16.1. Ponosisz odpowiedzialność na nasze pisemne żądanie za wszystkie bezpośrednie straty, szkody, koszty i wydatki (zwane dalej „stratami bezpośrednimi”) oraz wszelkie straty pośrednie, szkody, koszty i wydatki oraz inne podobne zobowiązania (takie jak straty możliwości uzyskania) (zwanych dalej„Stratami Pośrednimi”) poniesionymi przez nas lub któregokolwiek z naszych Współpracowników w wyniku korzystania przez Ciebie z naszych usług (w tym Serwisu Online) lub naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z warunków Umowy. Jednakże nie ponosisz wobec nas odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie lub straty pośrednie (zwane dalej „stratami”) poniesione przez nas w zakresie, w jakim są one spowodowane naruszeniem przez nas Umowy, zaniedbaniem, umyślnym niewykonaniem zobowiązania lub oszustwem. 

16.2. Ani my, ani żaden z Współpracowników nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie w żadnych okolicznościach za jakiekolwiek Straty Pośrednie, które możesz ponieść. 

16.3. Będziemy wykonywać nasze obowiązki zgodnie z Umową z należytą umiejętnością, starannością i starannością oraz zgodnie z instrukcjami i uprawnieniami, które nam udzieliłeś. Dopóki to robimy, ani my, ani żaden z Współpracowników nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za Twoje Straty, które wynikają ze świadczenia naszych usług na rzecz Ciebie lub w inny sposób zgodnie z Umową.  

16.4. Ani my, ani Ty nie ponosimy wzajemnej odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w wykonaniu lub niewykonaniu jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Umowy, jeśli takie opóźnienie lub niewykonanie wynika ze zdarzeń, okoliczności lub przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą strony, której dotyczy w wyniku działania siły wyższej lub aktów terroryzmu). W takich okolicznościach strona poszkodowana ma prawo do rozsądnego przedłużenia czasu wymaganego do wykonania takich zobowiązań. 

16.5. Bez ograniczania ogólnego zakresu poprzednich podpunktów, ani my, ani żaden z Współpracowników nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek Straty poniesione przez Ciebie w wyniku lub w związku z wykorzystaniem przez Ciebie jakichkolwiek danych lub informacji uzyskanych, pobranych lub dostarczonych w związku z tym, w tym (bez ograniczeń) wszelkiej utraty lub opóźnienia w przekazaniu instrukcji lub niemożności wydania instrukcji lub dostępu do Serwisu Online z powodu awarii lub awarii urządzeń komunikacyjnych lub w inny sposób. 

16.6. Bez ograniczania ogólnego zakresu poprzednich podpunktów, dołożymy należytej staranności przy wyborze osób nominowanych lub agentów i będziemy monitorować ich ciągłą przydatność. Dopóki to robimy, ani my, ani żaden z naszych Współpracowników nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie za jakiekolwiek Straty poniesione przez Ciebie w wyniku jakiegokolwiek działania lub zaniechania jakichkolwiek osób nominowanych lub agentów. 

16.7. Ponosisz odpowiedzialność za skutki podatkowe lub traktowanie transakcji zawartych przez Ciebie zgodnie z Umową. 

16.8. Jeśli posiadasz u nas konto wraz z inną osobą (w przypadku współwłasności rachunków), obowiązki lub zobowiązania wobec nas każdej takiej osoby będą solidarne (tj. możemy pociągnąć do odpowiedzialności wobec nas dowolną jedną osobę lub możemy pociągnąć was wszystkich, jako grupę, do odpowiedzialności wobec nas) i możemy działać na podstawie poleceń i instrukcji otrzymanych od dowolnej osoby (chyba że powiadomisz nas na piśmie, że jest inaczej), która jest lub kto nam się wydaje, że jest odpowiednią osobą. 

17. Ostrzeżenie o ryzyku 

Powinieneś rozważyć ujawnienie ryzyka, o którym powiadomiono Cię w Załączniku 2 oraz w Serwisie Online, a jeśli ich nie rozumiesz, skontaktuj się z przedstawicielem obsługi klienta lub zasięgnij niezależnej porady. 

18. Oświadczenia i gwarancje 

18.1. Oświadczasz i gwarantujesz nam, że (tj. składasz oświadczenia i obietnice, na których będziemy polegać, gdy świadczymy dla Ciebie usługi. Dlatego musisz upewnić się, że są one dokładne, ponieważ będziesz odpowiedzialny wobec nas, jeśli nie są prawdą): 

18.1.1. że jeśli jesteś osobą fizyczną, masz co najmniej 18 lat, nie masz problemów umysłowych i masz zdolność prawną do zawarcia z nami prawnie wiążącej umowy; 

18.1.2. jeśli jesteś korporacją, jesteś należycie zarejestrowany i działasz zgodnie z prawem kraju, w którym jesteś zarejestrowany, oraz że zatwierdziłeś otwarcie konta u nas na podstawie uchwały zarządu poświadczonej przez przedstawicieli korporacji; 

18.1.3. żadna inna osoba niż Ty nie ma ani nie będzie mieć wpływu na Twoje konto (konta); 

18.1.4. Umowa, każda transakcja i zobowiązania wynikające z nich są wiążące dla Ciebie i wykonalne wobec Ciebie zgodnie z ich warunkami (z zastrzeżeniem obowiązujących zasad słuszności) i nie naruszają ani nie będą naruszać warunków jakiegokolwiek rozporządzenia, nakazu, opłaty lub umowy, którą jesteś związany; 

18.1.5. o ile nie uzgodniliśmy inaczej, jesteś jedynym faktycznym właścicielem (tj. nikt inny nie ma żadnych praw własności) wszystkich Depozytów zabezpieczających lub środków pieniężnych, które przekazujesz na podstawie Umowy, bez jakichkolwiek zabezpieczeń (tj. nie przyznałeś komuś w jakiejś formie praw do tych pieniędzy); 

18.1.6. niezależnie od wszelkich późniejszych ustaleń przeciwnych, obrót Produktami lub Papierami Wartościowymi (w stosownych przypadkach) jest dla Ciebie odpowiedni i jesteś świadomy ryzyka związanego z takimi transakcjami;  

18.1.7. informacje ujawnione nam w należycie wypełnionym formularzu otwarcia konta i przez cały czas później (w tym wszelkie informacje finansowe) są prawdziwe, dokładne i kompletne we wszystkich istotnych aspektach; 

18.1.8. oceniłeś nasze prawa i obowiązki oraz swoje prawa i obowiązki, w tym procedurę warunków realizacji zleceń i wyrażasz na nie zgodę; 

18.1.9. przekazałeś nam m.in. dokładne i aktualne dane w związku z Twoim doświadczeniem, profesjonalizmem i celami inwestycyjnymi (w tym dane podane we wniosku o utworzenie konta klienta); 

18.1.10. jesteś należycie świadomy, że jeśli prześlesz nam nieprawidłowe lub niewystarczające dane, możemy nie być w stanie odpowiednio ocenić Twojego doświadczenia, wiedzy i/lub przydatności (w stosownych przypadkach) do korzystania z jakiejkolwiek usługi inwestycyjnej świadczonej przez nas i/lub wykonywania transakcji, w wyniku czego będzie dla nas trudna lub niemożliwa ocena istotnych dla Ciebie zagrożeń i możemy Cię o nich nie powiadomić; 

18.1.11. masz świadomość i akceptujesz, że mamy prawo, ale nie obowiązek, odmówić wykonania usługi inwestycyjnej, jeżeli na podstawie naszej oceny dana usługa nie jest dla Ciebie odpowiednia lub nieodpowiednia, biorąc pod uwagę Twoją znaną klasę, wiedzę oraz doświadczenie w związku z odpowiednią usługą inwestycyjną; 

18.1.12. jesteś świadomy, że z chwilą świadczenia usługi przyjmowania, przekazywania lub realizacji zleceń zainicjowanych przez Ciebie i związanych z produktami wymienionymi pod nagłówkiem „Wyjątki od oceny stosowności” w Załączniku 1, podsekcja 1.2 niniejszych warunków, nie musimy oceniać adekwatności produktu lub usługi inwestycyjnej, a Twoje interesy mogą być w ten sposób mniej chronione; 

18.1.13. posiadasz w niezbędnym zakresie dostęp do obowiązujących przepisów prawa, przepisów ustaw giełdowych i rejestrów papierów wartościowych i jesteś m.in. świadomy obowiązku udzielania im informacji, a także zobowiązujesz się do spełnienia wszelkich wymogów ustanowionych w zakresie zawierania transakcji, przestrzegania wszelkich ograniczeń ustanowionych w przeprowadzaniu transakcji, obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiednich zasad i dobrych praktyk giełd i rejestrów papierów wartościowych. Zobowiązujesz się być na bieżąco z przepisami i zasadami mającymi zastosowanie do transakcji oraz ponosić wszelkie ryzyko, szkody i straty wynikające z nieświadomości i/lub nieprzestrzegania takich przepisów i zasad; 

18.1.14 wyrażasz zgodę na świadczenie usług w związku z publikacją informacji skierowanych do opinii publicznej na naszej stronie internetowej i że jest to zgodne z interesami i świadczeniem usług między nami a Tobą; 

18.1.15 uzyskałeś dostęp do listy ryzyk opublikowanej na naszej stronie internetowej i jesteś świadomy ryzyka związanego z inwestycjami w Papiery Wartościowe i Produkty; 

18.1.16 uzyskałeś dostęp do informacji opublikowanych na naszej stronie internetowej dotyczących opłat i wydatków związanych z naszymi usługami; 

18.1.17 zobowiązujesz się nie korzystać z nas ani z usług inwestycyjnych w celu osiągnięcia niezgodnych z prawem celów i nie wykonywać swoich praw w złej wierze lub w celu wyrządzenia nam szkody; 

18.1.18 masz świadomość, że złożenie nam zlecenia w celu realizacji transakcji może być traktowane jako złożenie nam lub osobie trzeciej oferty kupna lub sprzedaży i na podstawie takiego zlecenia możemy dokonać transakcji oferowanie osobie trzeciej, co może skutkować wiążącym obowiązkiem zakupu lub sprzedaży; 

18.1.19 wyrażasz zgodę na to, abyśmy mieli prawo do zawierania jakichkolwiek transakcji i wykonywania wszelkich czynności z dowolnymi osobami w celu realizacji transakcji; 

18.1.20 oceniłeś i w pełni zgadzasz się z zasadami naszej Polityki Realizacji Zleceń, opublikowanej na naszej stronie internetowej, która podlega okresowym zmianom i modyfikacjom, w tym z faktem, że wszelkie konkretne instrukcje otrzymane od Ciebie w odniesieniu do wszelkich zleceń mogą uniemożliwić nam podjęcie środków, które opracowaliśmy w zasadach najlepszej realizacji zleceń; 

18.1.21 masz świadomość i wyrażasz zgodę na to, że mamy prawo do gromadzenia zleceń oraz, że przy gromadzeniu zleceń wpływ kumulacji w odniesieniu do konkretnego zalecenia może być dla Ciebie negatywny; 

18.1.22. ponosisz odpowiedzialność za wszelkie ryzyka związane z transakcją, nawet jeśli przy składaniu zlecenia polegasz na informacjach zawartych w przeglądach rynkowych, prognozach, pozycjach lub innych podobnych dokumentach opublikowanych na naszej stronie internetowej przez nas lub osobę trzecią; 

18.1.23. masz świadomość, że zawieranie transakcji w celu manipulacji na rynku, działanie na podstawie informacji poufnych lub zawieranie innych transakcji sprzecznych z prawem jest prawnie zabronione i zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności karnej lub prawnej o wykroczenia; 

18.1.24. masz świadomość, że musisz zweryfikować zgodność zlecenia z obowiązującym prawem i/lub innymi zasadami, wymogami, ograniczeniami i praktykami rynkowymi mającymi zastosowanie do Papierów Wartościowych i Produktów, a także zgodność zleceń złożonych w celu zawarcia transakcji z jednostkami inwestycji fundusze zgodnie z regulaminem funduszu lub obowiązującymi przepisami; 

18.1.25. jesteś świadomy, że Twoje Papiery Wartościowe mogą być przechowywane w imieniu osoby trzeciej oraz związanego z tym ryzyka, konsekwencji i naszej odpowiedzialności; 

18.1.26. wyrażasz zgodę na przechowywanie Papierów Wartościowych na rachunku powierniczym (w tym na rachunku powierniczym powiernika) wraz z Papierami wartościowymi należącymi do powiernika lub innych klientów. Zostałeś poinformowany o ryzyku związanym z przechowywaniem Papierów Wartościowych na rachunku i wyrażasz zgodę na to ryzyko; 

18.1.27. jesteś świadomy, że przechowywanie Papierów Wartościowych u powiernika podlega prawu obcego kraju, w związku z czym prawa związane z Twoimi pieniędzmi lub Papierami wartościowymi mogą różnić się od praw przewidzianych przez lokalne przepisy; 

18.1.28. jesteś świadomy, że zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do Papierów Wartościowych przechowywanych u powiernika, odróżnienie Papierów Wartościowych przechowywanych u powiernika od Papierów Wartościowych należących do powiernika może nie być możliwe, że zostałeś poinformowany o związanym z tym ryzykiem i jesteś go świadomy. 

18.1.29. wyrażasz zgodę na wykorzystanie swoich Papierów Wartościowych przechowywanych w interesie lub na swoim koncie lub na koncie innego klienta lub na zastawienie lub obciążenie takich Papierów Wartościowych (w tym potrącenie na koszt Papierów Wartościowych). Zostałeś również poinformowany i zdajesz sobie sprawę, że powiernicy lub osoby trzecie mogą mieć odpowiednie prawa w odniesieniu do Twoich Papierów Wartościowych; 

18.1.30. zobowiązujesz się przestrzegać warunków korzystania z naszej strony internetowej i platform transakcyjnych; 

18.1.31. zobowiązujesz się zwolnić nas z obowiązków i zobowiązań zaciągniętych przez nas wobec osób trzecich przy świadczeniu usług inwestycyjnych i przeprowadzaniu transakcji oraz wykonywać te obowiązki i zobowiązania samodzielnie; 

18.1.32. zobowiązujesz się udzielić nam i odpowiedniemu organowi nadzoru lub innemu właściwemu organowi pomocy i informacji o pochodzeniu zleceń, przeprowadzonych transakcjach, Twoich pieniądzach i papierach wartościowych, nietypowych strategiach handlowych i dochodach uzyskanych z transakcji lub dotyczących identyfikacji i analizy aktywów stanowiące źródło transakcji. Nieudzielenie wyjaśnień może stanowić podstawę do uzasadnionej wątpliwości co do zgodności Twoich działań z Umową, przepisami prawa lub postanowieniami odpowiednich giełd lub rejestrów papierów wartościowych; 

18.1.33. składając każde zlecenie upoważniasz nas do dysponowania kontem w celu realizacji zlecenia na warunkach regulujących świadczenie naszych usług. 

18.2. Każde oświadczenie i gwarancja zgodnie z punktem 18.1 będą uważane za powtórzone za każdym razem, gdy złożysz zlecenie lub zawrzesz transakcję z nami lub za naszym pośrednictwem. 

19. Obietnice 

19.1. Zobowiązujesz się wobec nas, że (tj. składasz nam wiążącą umową obietnicę, że zrobisz rzeczy, na których będziemy polegać, gdy będziemy świadczyć dla Ciebie usługi. Dlatego musisz upewnić się, że dotrzymasz tych obietnic, ponieważ będziesz odpowiedzialny wobec nas, jeśli tego nie zrobisz): 

19.1.1. przez cały czas będziesz uzyskiwać i stosować się do wszelkich uprawnień, uprawnień, zgód, licencji i upoważnień, o których mowa w klauzuli 18, oraz czynić wszystko, co jest konieczne, aby zachować pełną moc i skuteczność; 

19.1.2. jesteś gotów i jesteś w stanie, na żądanie, niezwłocznie przekazać nam informacje i dokumenty, których możemy zażądać w związku z Twoją sytuacją finansową, miejscem zamieszkania lub innymi sprawami; 

19.1.3. niezwłocznie powiadomisz nas o wystąpieniu upadłości lub niewypłacalności lub podobnego zdarzenia; 

19.1.4. będziesz: 

a. przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa w związku z Umową i jakąkolwiek transakcją, o ile mają one zastosowanie do Ciebie; oraz 

b. podejmować wszelkie uzasadnione kroki w celu przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów w związku z Umową i każdą transakcją, w przypadku gdy takie obowiązujące przepisy nie mają zastosowania do Ciebie, ale Twoja współpraca jest konieczna, aby pomóc nam w wypełnieniu naszych zobowiązań; 

19.1.5. nie będziesz wysyłać zleceń ani w inny sposób podejmować żadnych działań, które mogłyby stworzyć fałszywe wrażenie popytu lub wartości produktu, ani wysyłać zleceń, co do których masz powody sądzić, że naruszają obowiązujące przepisy prawa. Będziesz przestrzegać standardu zachowania, którego rozsądnie oczekuje się od osób na Twoim stanowisku i nie będziesz podejmować żadnych kroków, które spowodowałyby, że nie zachowamy standardu zachowania, którego racjonalnie oczekuje się od osób na naszym stanowisku; 

19.1.6. zobowiązujesz się nie korzystać z nas lub naszych usług w celu osiągnięcia niezgodnych z prawem celów i nie egzekwować swoich praw w złej wierze lub w celu wyrządzenia nam szkody, w tym poprzez manipulowanie Serwisem internetowym lub korzystanie z naszych warunków lub zasad w jakichkolwiek droga przeciwko nam; oraz 

19.1.7. na żądanie przekażesz nam takie informacje, jakich możemy w uzasadniony sposób wymagać w celu udowodnienia spraw, o których mowa w niniejszej klauzuli. 

20. Poufność i ochrona danych

20.1. Możemy gromadzić, wykorzystywać i ujawniać dane osobowe dotyczące żyjących, możliwych do zidentyfikowania osób (zwanych dalej „Osobami”), w tym dane osobowe, które możesz nam dobrowolnie ujawnić, w dowolny sposób, abyśmy mogli: 

20.1.1. realizować nasze zobowiązania wynikające z Umowy; 

20.1.2. prowadzić naszą codzienną działalność biznesową i kontakty z Państwem; 

20.1.3. sporządzić analizę statystyczną odwiedzanych stron Serwisu Internetowego; 

20.1.4. monitorować i analizować naszą działalność; 

20.1.5. uczestniczyć w zapobieganiu przestępczości, przestrzeganiu przepisów prawnych i regulacyjnych; 

20.1.6. wprowadzać na rynek i rozwijać inne produkty i usługi; 

20.1.7. przenieść jakiekolwiek nasze prawa lub obowiązki wynikające z Umowy; oraz 

20.1.8. przetwarzać wszelkie dane osobowe w innych powiązanych celach. 

20.2. Nie będziemy uzyskiwać ani wymagać ujawnienia wrażliwych danych osobowych (takich jak pochodzenie etniczne, przekonania religijne lub dokumentacja medyczna) na temat Osób, ale jeśli zdecydujesz się podać takie wrażliwe dane osobowe, możemy założyć, że takie wrażliwe dane osobowe są dostarczane za zgodą Osoby na przetwarzanie do celów, dla których te dane osobowe zostały przekazane, chyba że poinformujesz nas o tym na piśmie.

20.3. Jeśli zdecydujesz się nie ujawnić niewrażliwych danych osobowych Osoby, o którą prosiliśmy, możemy nie być w stanie zapewnić Ci dostępu do Serwisu Online. 

20.4. Ani my, ani żaden z naszych Współpracowników lub Usługodawców nie ujawniamy żadnych danych osobowych, które my lub oni możemy gromadzić na temat Osoby, osobom trzecim, z wyjątkiem: 

20.4.1. w zakresie, w jakim jesteśmy do tego zobowiązani przez obowiązujące przepisy prawa; 

20.4.2. gdy istnieje obowiązek publicznego ujawnienia; 

20.4.3. gdy nasze uzasadnione interesy biznesowe wymagają ujawnienia; lub 

20.4.4. na żądanie lub za zgodą Osoby lub osób opisanych w punkcie 20.5 poniżej. 

20.5. My lub nasi Współpracownicy lub Usługodawcy możemy ujawniać dane osobowe osobom, które świadczą usługi nam lub naszym Współpracownikom lub naszym Usługodawcom, lub działać jako agenci nasi lub naszych Współpracowników lub naszych Usługodawców, każdej osobie, której my lub nasi Współpracownicy lub nasi Usługodawcy przenoszą lub proponują przeniesienie jakichkolwiek naszych lub ich praw lub obowiązków wynikających z Umowy oraz licencjonowanym agencjom informacji kredytowej lub innym organizacjom, które pomagają nam lub naszym Współpracownikom lub naszym Usługodawcom i innym osobom podejmować decyzje kredytowe i ograniczać występowanie oszustw lub w trakcie przeprowadzania kontroli tożsamości, zapobiegania oszustwom lub kontroli kredytowej. Ponadto możemy udostępniać dane osobowe dotyczące Osoby naszym Współpracownikom i Usługodawcom w celach biznesowych, takich jak obsługa kont klientów i informowanie klientów o nowych produktach i usługach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

20.6. Osoba może mieć pewne prawa dostępu do niektórych lub wszystkich danych osobowych, które gromadzimy i przechowujemy na temat Osoby w momencie składania wniosku, lub do poprawienia niedokładnych informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Jeśli Osoba chce skorzystać z takich praw (wyłącznie na własny koszt), Osoba ta powinna skontaktować się z nami na piśmie, a Użytkownik może zostać poproszony o podanie dalszych informacji, aby pomóc nam w spełnieniu takiej prośby. 

20.7. My lub nasi Współpracownicy lub Usługodawcy możemy przekazywać dane, w tym dane osobowe, do innych krajów, w tym krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które mogą nie mieć przepisów o ochronie danych, w dowolnym z celów opisanych w niniejszym punkcie 20. Akceptując Umowę, wyrażasz zgodę na takie transfery w imieniu Osób. 

20.8. My lub nasi Współpracownicy lub Usługodawca możemy nagrywać lub monitorować rozmowy telefoniczne między Tobą a nami lub naszymi Współpracownikami lub Usługodawcą w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zgodności z prawem, celów szkoleniowych oraz utrzymania i poprawy jakości naszych usług. Takie rozmowy telefoniczne mogą być przez nas wykorzystane jako dowód w przypadku jakiegokolwiek sporu między nami. 

20.9. Możemy używać plików cookie lub urządzeń śledzących adres IP w Serwisie Online w celu administrowania Serwisem Online, przechowywania haseł i nazw użytkowników, monitorowania wizyt na stronach w Serwisie Online przy tej i innych okazjach z Twojego terminala, w celu spersonalizowania dla Ciebie usługi Usługi Online oraz do śledzenia i ułatwiania przeglądania Serwisu Online. Plik cookie to fragment danych przechowywany na Twoim twardym dysku, zawierający informacje o Tobie związane z korzystaniem z Serwisu Online. Adresy IP mogą być powiązane z Twoimi danymi osobowymi i śledząc te adresy, uzyskalibyśmy takie dane osobowe. Dostęp do Serwisu Online jest uzależniony od zaakceptowania przez Ciebie wszelkich plików cookie i urządzeń śledzących adres IP opisanych wi do celów wyjaśnionych w tej klauzuli. Akceptując Umowę, potwierdzasz, że rozumiesz szeroki charakter plików cookie i urządzeń śledzących adres IP oraz cele, do których będą przez nas wykorzystywane. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą plików cookie (dostępną w Serwisie Online). 

20.10. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że wszelkie usługi świadczone za pośrednictwem Usługi online obejmują transmisje przez Internet i że w związku z tym takie transmisje podlegają nieodłącznemu ryzyku związanemu z Internetem. Chociaż przyjmujemy do wiadomości naszą odpowiedzialność za podjęcie uzasadnionych środków bezpieczeństwa, przyjmujesz również do wiadomości i akceptujesz, że podobnie jak w przypadku każdej sieci, możesz być również narażony na nieautoryzowane programy przesyłane przez osoby trzecie, wtargnięcie elektroniczne i/lub niemożność dotarcia informacji i danych do ich zamierzone miejsca docelowe i/lub błędne otrzymanie lub błędne przekazanie takich informacji. Chociaż nasze, naszych Współpracowników i naszych Usługodawców funkcje prywatności i bezpieczeństwa mają na celu zmniejszenie tych zagrożeń, nie możemy zagwarantować ich wyeliminowania. W związku z tym przyjmujesz do wiadomości, że żadna transmisja za pośrednictwem Serwisu internetowego nie jest gwarantowana jako poufna i że nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie za jakiekolwiek naruszenie zaufania powstałe w wyniku takiego zdarzenia. 

20.11. Wszelkie pytania dotyczące wykorzystania przez nas poufnych lub danych osobowych należy kierować do naszego inspektora ochrony danych, którego dane kontaktowe można znaleźć w naszej polityce prywatności. 

21. Niewypłacalność i netting 

21.1 Poniższe będą interpretowane jako Przypadki Niewypłacalności, jeśli w dowolnym momencie:

21.1.1. nie wywiążesz się w pełni i niezwłocznie z jakiegokolwiek zobowiązania do dokonania jakiejkolwiek płatności na rzecz nas lub zamknięcia jakiejkolwiek otwartej pozycji w należnym terminie rozliczenia lub gdy jest to przez nas wymagane; 

21.1.2. nie wywiążesz się z jakichkolwiek innych zobowiązań wobec nas wynikających z Umowy lub w związku z jakąkolwiek transakcją lub dopuścisz się naruszenia jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z Umowy; 

21.1.3. wszelkie oświadczenia lub gwarancje złożone przez Ciebie były lub stały się nieprawidłowe; 

21.1.4. gdy uznamy, że nadużyłeś ochrony przyznanej Ci zgodnie z punktem 4.12 powyżej na naszą szkodę, co obejmuje między innymi sytuację, w której klient działa w złej wierze, realizując strategię, dzięki której klient skorzystałby z takiej ochrony, zajmując inne pozycje z nami, które przyniosłyby korzyści w przypadku, gdy ochrona jest lub może zostać uruchomiona;  

21.1.5. uznamy za konieczne lub pożądane, aby zapobiec temu, co jest naruszeniem lub uważamy za stanowiące naruszenie przez Ciebie punktu 5.14.1 powyżej; 

21.1.6. (jeżeli jesteś osobą prawną) rozpoczynasz sprawę dobrowolną (lub wszczęto przeciwko tobie sprawę przymusową) lub inną procedurę mającą na celu lub proponującą likwidację, reorganizację, układ lub układ, zamrożenie lub moratorium lub inną podobną ulgę w odniesieniu do ciebie lub Twoje długi na mocy prawa upadłościowego, regulacyjnego, nadzorczego lub podobnego (w tym dowolnego prawa korporacyjnego lub innego, które może mieć zastosowanie do Ciebie w przypadku niewypłacalności) lub ubiegania się o wyznaczenie powiernika, syndyka masy upadłości, likwidatora, konserwatora, administratora, kuratora lub innego podobnego urzędnika lub jakiejkolwiek znacznej część Twoich aktywów; lub jeśli podejmiesz jakiekolwiek działania korporacyjne w celu autoryzacji któregokolwiek z powyższych; a w przypadku reorganizacji, układu lub składu nie wyrażamy zgody na propozycje; 

21.1.7. (gdy jesteś spółką korporacyjną) zostajesz rozwiązany lub, jeśli twoja zdolność lub istnienie zależy od wpisu w formalnym rejestrze, rejestracja jest usuwana lub kończy się, lub rozpoczęto jakiekolwiek procedury zmierzające do lub proponujące rozwiązanie, usunięcie z takiego rejestru lub zakończenie takiej rejestracji; 

21.1.8. (gdy jesteś osobą fizyczną) Ty (lub jeśli jesteś współwłaścicielem kont, jeśli którykolwiek z Was) umierasz, tracisz zdrowy rozsądek, nie jesteś w stanie spłacić swoich długów w terminie ich wymagalności lub jesteś w stanie upadłości lub niewypłacalności, zgodnie z definicją w przypadku upadłości lub prawo upadłościowe mające zastosowanie do Ciebie; lub jakiekolwiek Twoje zadłużenie nie zostanie spłacone w terminie lub stanie się w dowolnym momencie możliwe do ogłoszenia, wymagalności i spłaty na podstawie umów lub instrumentów potwierdzających takie zadłużenie, zanim stanie się ono wymagalne i wymagalne, lub jakiekolwiek powództwo, powództwo lub wszczęto inne postępowanie lub podjęto jakiekolwiek działania w celu egzekucji, zajęcia całości lub części majątku lub aktywów (materialnych i niematerialnych) lub objęcia ich w posiadanie przez wierzyciela; lub 

21.1.9. Jeśli racjonalnie przewidujemy, że może wystąpić którekolwiek z powyższych; wówczas możemy skorzystać z naszych praw zgodnie z punktem 21.2, z wyjątkiem przypadku wystąpienia Przypadku Niewypłacalności określonego w punktach 21.1.6 lub 21.1.8 (dalej „Przypadek Bankructwa”), w którym to przypadku stosuje się postanowienia punktu 21.3. 

21.2. Z zastrzeżeniem klauzuli 21.3, możemy w dniu lub w dowolnym momencie po wystąpieniu Przypadku Niewypłacalności zobowiązania anulować wszelkie zaległe zlecenia, zakończyć nasze usługi i zlikwidować wszystkie lub dowolne otwarte pozycje (zwane dalej „Dniem Likwidacji”). 

21.3. W przypadku wystąpienia Przypadku Niewypłacalności, uznaje się, że wykonaliśmy nasze prawa zgodnie z punktem 21.2 bezpośrednio przed wystąpieniem Przypadku Bankructwa. 

21.4. W Dniu Likwidacji i po nim (w Dniu Likwidacji lub w możliwie najkrótszym możliwym terminie) zamkniemy wszystkie Twoje otwarte pozycje i wykorzystamy wszystkie posiadane przez nas środki na pokrycie kosztów takich zamknięć. 

21.5. Jeśli w wyniku działań podjętych przez nas zgodnie z punktem 21.4 Twoje konto zostanie zaksięgowane, wypłacimy takie pieniądze na wskazane przez Ciebie konto tak szybko, jak to możliwe. Jeśli na Twoim koncie nie ma wystarczających środków, aby pokryć działania podjęte przez nas zgodnie z punktem 21.4, różnica między kwotą pieniędzy na Twoim koncie a kosztem zamknięcia Twoich otwartych pozycji będzie natychmiast należna i płatna nam. 

21.6. Nasze prawa wynikające z niniejszej klauzuli 21 stanowią uzupełnienie, a nie ograniczenie lub wyłączenie wszelkich innych praw, które możemy mieć na mocy Umowy lub w inny sposób, na mocy umowy lub z mocy prawa. W szczególności i bez uszczerbku dla postanowień punktów 21.2 do 21.5 (włącznie), jesteśmy upoważnieni i uprawnieni, bez powiadomienia i według naszego wyłącznego uznania, do podjęcia takich działań w celu ochrony naszej własnej pozycji, w tym między innymi jednego lub więcej następujących działań (w całości lub w części): 

21.6.1. anulować wszystkie lub jakiekolwiek niezrealizowane zlecenia;

21.6.2. zamknąć, wykonać, anulować lub, w stosownych przypadkach, zrezygnować z dowolnej z otwartych pozycji lub wejść na pozycje równoważące; 

21.6.3. łączyć rachunki, dokonywać potrąceń między rachunkami lub przeliczać jedną walutę na dowolną inną (w celu uniknięcia wątpliwości, możemy to zrobić w przypadku wystąpienia Przypadku Niewypłacalności lub w przypadku deficytu na jednym lub kilku Twoich rachunkach, a nadwyżka na jednym lub kilku innych rachunkach); lub 

21.6.4. wywiązać się z wszelkich zobowiązań, które możesz mieć wobec nas, bezpośrednio lub w drodze gwarancji lub poręczenia, z jakichkolwiek Twoich pieniędzy znajdujących się pod naszą opieką lub kontrolą. 

22. Prawa własności intelektualnej 

22.1. Serwis Online może zawierać dane, teksty, obrazy, oprogramowanie, materiały multimedialne i inne treści osób trzecich (zwane dalej „Treściami Osób Trzecich”), a odniesienia do terminu „Serwisu Online” należy traktować jako obejmujące wszystkie materiały , treści i usług udostępnianych okresowo w Serwisie Online, oglądanych na ekranie lub pobieranych na inny komputer, w tym między innymi Treści Osób Trzecich. 

22.2. Serwis Online jest chroniony prawami autorskimi, prawami do baz danych i innymi prawami własności intelektualnej. Przyjmujesz do wiadomości, że my i/lub strony trzecie zachowujemy wszelkie prawa, tytuły i udziały w Serwisie Online. Korzystanie z Serwisu Online nie daje żadnych praw własności do Serwisu Online. 

22.3. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie lub w zakresie niezbędnym do przeglądania Serwisu Online zgodnie z Umową, nie wolno: 

22.3.1. kopiować Serwisu Online w całości lub w części (z wyjątkiem tworzenia kopii zapasowych wyłącznie do celów odzyskiwania po awarii); 

22.3.2. wyświetlać, powielać, tworzyć dzieł pochodnych, transmitować, sprzedawać, rozpowszechniać, wynajmować, dzierżawić, udzielać podlicencji, współużytkować, pożyczać lub przenosić lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać Serwisu Online w całości lub w części; 

22.3.3. osadzić Serwisu Online w innych produktach; 

22.3.4. korzystać z Serwisu Online w jakiejkolwiek umowie dotyczącej udostępniania plików; 

22.3.5. tworzyć wbudowane łącza z dowolnego oprogramowania do Serwisu Online; 

22.3.6. usuwać lub ukrywać żadnych naszych informacji o prawach autorskich lub jakichkolwiek naszych Współpracowników; 

22.3.7. używać któregokolwiek z naszych znaków towarowych, znaków usługowych, nazw domen, logo lub innych identyfikatorów lub któregokolwiek z naszych dostawców zewnętrznych; lub 

22.3.8. zapisywać w zakresie dozwolonym przez prawo, dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilować, dezasemblować lub uzyskiwać dostęp do kodu źródłowego Serwisu Online. 

23. Linki 

Serwis Online może zawierać łącza do innych stron internetowych, które nie są kontrolowane przez nas ani żadnego z naszych Podmiotów stowarzyszonych, a także zawierać materiały wyprodukowane przez niezależne strony trzecie. Właściciele takich stron internetowych, do których prowadzą linki, nie muszą mieć z nami żadnych relacji handlowych lub innych. Istnienie łącza z Serwisu Online do jakiejkolwiek strony internetowej strony trzeciej nie stanowi rekomendacji ani innej zgody ze strony nas lub któregokolwiek z naszych Współpracowników lub Usługodawców takiej strony internetowej, jej zawartości lub jakiegokolwiek jej dostawcy. Wszelkie opinie lub rekomendacje wyrażone na stronach internetowych osób trzecich są opiniami odpowiedniego dostawcy i nie są opiniami ani rekomendacjami naszymi lub któregokolwiek z naszych Współpracowników. Ani my, ani żaden z naszych Współpracowników nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści udostępniane na jakiejkolwiek stronie internetowej, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem łączy w Serwisie Online. 

24. Rozwiązanie 

24.1. Możesz rozwiązać Umowę w dowolnym momencie, wysyłając do nas pisemne powiadomienie, pod warunkiem, że nie masz żadnych otwartych pozycji i nie masz wobec nas żadnych nieuregulowanych zobowiązań. Możemy w dowolnym momencie zakończyć świadczenie naszych usług za pisemnym powiadomieniem. Wypowiedzenie nie będzie miało wpływu na żadne wcześniej zawarte transakcje i pozostanie bez uszczerbku dla jakichkolwiek nabytych lub nieuregulowanych praw i obowiązków zarówno Ciebie, jak i nas.  

24.2. Nie ograniczając ogólności powyższego, możemy wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących zdarzeń: 

a. Naruszenie przez Ciebie któregokolwiek z postanowień Umowy. 

b. Niechęć lub niemożność dostarczenia nam przez Ciebie informacji lub dokumentacji wymaganej do celów identyfikacji lub w przypadku, gdy informacje lub dokumentacja, które nam przekazujesz, są niedokładne, niekompletne lub wprowadzające w błąd. 

c. Po wystąpieniu jakiegokolwiek Przypadku Naruszenia zgodnie z punktem 21 Umowy.  

d. Gdy mamy uzasadnione powody, by sądzić, że nie działałeś w dobrej wierze, w tym między innymi, gdy ustalimy, że świadomie lub nie nadużyłeś naszych środków ochrony przed ujemnym saldem. Obejmuje to między innymi zabezpieczanie swojej ekspozycji przy użyciu wielu kont handlowych, zarówno w ramach tego samego profilu, jak i w połączeniu z innym klientem.  

e. W przypadku Twojej śmierci lub niezdolności do pracy (należy pamiętać, że w przypadku śmierci wszelkie środki dostępne na Twoim koncie (rachunkach) będą stanowić część Twojego majątku). 

f. Jeśli uznamy, że naruszyłeś lub zamierzasz naruszyć jakiekolwiek obowiązujące przepisy, w tym między innymi wszelkie obowiązujące przepisy i regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy. 

g. Jeśli uznamy, że działałeś niezgodnie z naszą Polityką realizacji zleceń lub jakąkolwiek inną z naszych zasad lub procedur. 

24.3. Wypowiedzenie nie wpłynie na Twoje lub nasze prawa nabyte, odszkodowania, istniejące zobowiązania lub jakiekolwiek inne postanowienia umowne, które mają obowiązywać po rozwiązaniu Umowy. 

24.4. Wypowiedzenie nie wpłynie na zakończenie transakcji zainicjowanych przed otrzymaniem przez nas wypowiedzenia. 

24.5. Po wygaśnięciu jakiegokolwiek wypowiedzenia anulujemy wszystkie zaległe zlecenia i zamkniemy wszystkie otwarte pozycje, które posiadasz po obowiązującej cenie rynkowej (określonej przez nas). Ponadto zapłacisz wszelkie opłaty i prowizje poniesione do dnia wypowiedzenia oraz wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez nas (lub osobę trzecią) w związku z wypowiedzeniem Umowy oraz wszelkie straty koniecznie poniesione w związku z rozliczeniem lub zawarciem zaległych transakcji i transferem środków wrócić do Ciebie. 

SKUTKI ROZWIĄZANIA RELACJI Z KLIENTEM

24.6. Po rozwiązaniu Umowy i/lub jakiejkolwiek innej umowy, która została/została zawarta między nami a Tobą, wszystkie kwoty należne nam przez Ciebie staną się natychmiast wymagalne i płatne, w tym (ale bez ograniczeń): (a) wszystkie zaległe opłaty i prowizje; (b) wszelkie koszty transakcyjne poniesione w wyniku rozwiązania niniejszej Umowy; oraz (c) wszelkie straty i wydatki poniesione w związku z zamknięciem jakiejkolwiek transakcji lub umowy lub uregulowaniem lub zawarciem zaległych zobowiązań poniesionych przez nas w Twoim imieniu. 

24.7. Po rozwiązaniu umowy sfinalizujemy wszystkie transakcje i/lub kontrakty, które już zostały zawarte lub są w trakcie realizacji, a niniejsza Umowa będzie nadal wiązać nas i Ciebie w odniesieniu do takich transakcji i/lub umów. Jesteśmy uprawnieni do potrącenia wszystkich należnych nam kwot przed przekazaniem wszelkich sald kredytowych na dowolnym koncie (rachunkach) i będziemy mieć prawo odroczyć takie przekazanie do czasu zamknięcia wszelkich transakcji i/lub umów między Tobą a nami. Ponadto będziemy uprawnieni do zażądania od Ciebie uiszczenia wszelkich opłat poniesionych w związku z przeniesieniem Twoich inwestycji. 

24.8. Wypowiedzenie nie będzie miało wpływu na pozostałe prawa i obowiązki (w szczególności, bez ograniczeń, odnoszące się do klauzul prawa obowiązującego) oraz transakcje i/lub umowy, które będą nadal regulowane niniejszą Umową oraz szczególnymi klauzulami uzgodnionymi między Tobą a nami w związku z takimi transakcjami i/lub umowami, dopóki wszystkie zobowiązania nie zostaną w pełni wykonane. 

24.9. W przypadku, gdy zaangażujesz nas, bezpośrednio lub pośrednio, w jakikolwiek rodzaj oszustwa, zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania i bez uszczerbku dla wszelkich innych praw, które możemy mieć na mocy Umowy i/lub jakichkolwiek innych umów zawartych przez nas i między nami, w tym między innymi Umowę, aby unieważnić wszystkie poprzednie. 

24.10. W przypadku, gdy zaangażujesz nas, bezpośrednio lub pośrednio, w jakikolwiek rodzaj oszustwa, zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania i bez uszczerbku dla wszelkich innych praw, które możemy mieć na mocy niniejszych warunków, do cofnięcia wszystkich poprzednich transakcji i/ lub umowy, które mogłyby lub mogłyby narazić nasze interesy i/lub interesy naszych (innych) klientów na ryzyko.

W RAZIE ŚMIERCI

24.11. W przypadku Twojej śmierci każda osoba (osoby) podająca się za Twojego prawnego przedstawiciela osobistego lub żyjącego współwłaściciela konta musi dostarczyć nam formalne zawiadomienie o Twojej śmierci w formie akceptowanej przez nas, w tym między innymi przepis oryginału aktu zgonu w formie fizycznej. 

24.12. Po otrzymaniu i zaakceptowaniu twojego aktu zgonu, potraktujemy twoją śmierć jako Przypadek Niewypłacalności, umożliwiając Firmie wykonanie któregokolwiek z jej praw zgodnie z klauzulą 21 niniejszych warunków, w tym, ale nie ograniczając się do, zamknięcia wszystkich otwartych pozycje na Twoim koncie; Umowa będzie nadal wiązać Twój majątek, dopóki nie zostanie wypowiedziana przez Twojego prawnego przedstawiciela osobistego lub przez nas zgodnie z Umową.  

24.13. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie będziemy zobowiązani do przejęcia zarządzania Twoim kontem po Twojej śmierci. 

24.14. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień niniejszych warunków, jeśli Umowa nie zostanie rozwiązana w ciągu dwóch lat od daty Twojej śmierci, możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za stosowne, aby zamknąć Twoje konto; Twój majątek lub jego osobisty przedstawiciel prawny poniesie odpowiedzialność za wszystkie koszty związane z podjęciem przez nas tego działania lub rozważeniem podjęcia działania, z wyjątkiem zakresu, w którym koszty wynikają z naszego zaniedbania, umyślnego niewykonania zobowiązania lub oszustwa. 

25. Powiadomienia 

Z zastrzeżeniem klauzul 7 i 8, powiadomienia i wszelkie inne komunikaty mogą być przesyłane pocztą lub e-mailem na adres, o którym my lub Ty możemy od czasu do czasu powiadamiać się nawzajem na piśmie. Wszelką wysłaną w ten sposób korespondencję uznaje się odpowiednio za przekazaną i odebraną, gdy nadawca wyśle opłacony list lub otrzyma potwierdzenie otrzymania wiadomości e-mail. 

26. Reklamacje 

Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z naszą polityką rozpatrywania reklamacji. Jeśli masz jakąkolwiek skargę dotyczącą naszego działania w ramach Umowy, powinieneś skierować tę skargę na adres compliance@admiralmarkets.com.cy, który zbada charakter skargi i spróbuje ją rozwiązać. Jeśli chcesz otworzyć spór handlowy, podaj jak najwięcej informacji. Będziemy wymagać Twojego numeru konta (login do Serwisu Online) i numeru każdego zlecenia lub transakcji, o której mowa, a także informacji wymienionych w procedurze rozpatrywania reklamacji klientów , którą można znaleźć na naszej stronie internetowej. Reklamacje osób fizycznych i prawnych rozpatrzymy w terminie czternastu (14) Dni Roboczych od otrzymania reklamacji. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji opóźni się ze względu na skomplikowany charakter reklamacji lub wyjaśnienie dalszych okoliczności, zostaniesz o tym poinformowany w formie możliwej do odtworzenia na piśmie, informując Cię o nowym terminie odpowiedzi na reklamację. Możesz również skierować skargę do rzecznika finansowego Republiki Cypryjskiej w ciągu czterech (4) miesięcy od daty ostatecznej odpowiedzi. Procedura rozpatrywania skarg przez rzecznika ds. finansów jest dostępna na stronie internetowej rzecznika ds. finansów: http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/index_en/index_en?OpenDocument.

27. Warunki ogólne 

27.1. Świadczenie naszych usług na Twoją rzecz podlega wszystkim obowiązującym przepisom prawa. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy Umową a obowiązującym prawem, pierwszeństwo mają te ostatnie. Nie jesteśmy zobowiązani do robienia niczego lub powstrzymywania się od robienia czegokolwiek, co mogłoby naruszyć obowiązujące przepisy i możemy zrobić wszystko, co uznamy za konieczne, aby ich przestrzegać. 

27.2. Zaległe prawa i obowiązki (w szczególności odnoszące się do klauzul 16, 21, 27 i 28) oraz transakcje pozostają w mocy po rozwiązaniu Umowy i będą nadal regulowane jej postanowieniami oraz szczególnymi klauzulami uzgodnionymi między nami w związku z takimi transakcjami do wszystkie zobowiązania zostały w pełni wykonane. 

27.3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane przez sąd lub organ administracji właściwej jurysdykcji za nieważne lub niewykonalne, taka nieważność lub niewykonalność nie będzie miała wpływu na pozostałe postanowienia Umowy, które pozostaną w pełnej mocy. 

27.4. Jakiekolwiek zaniedbanie przez nas (bez względu na to, czy będzie kontynuowane, czy nie) domagania się ścisłego przestrzegania któregokolwiek z postanowień Umowy, nie stanowi ani nie będzie uważane za zrzeczenie się przez nas jakichkolwiek naszych praw lub środków zaradczych. Prawa i środki zaradcze przyznane nam na mocy Umowy kumulują się, a wykonanie lub zrzeczenie się jakiejkolwiek ich części nie wyklucza ani nie utrudnia wykonywania jakichkolwiek innych dodatkowych praw i środków zaradczych. 

27.5. Żadne powództwo, niezależnie od formy, wynikające z lub w związku z Umową lub w inny sposób istniejące między stronami, nie może zostać wniesione przez stronę po upływie dwóch lat od wykrycia przyczyny powództwa. Odkrycie powództwa należy zgłosić w ciągu dwóch lat od rozwiązania Umowy. 

27.6. Tylko strony posiadające wyraźne prawa wynikające z Umowy mogą egzekwować jakiekolwiek warunki i czerpać korzyści z Umowy.  

27.7. Jesteśmy objęci cypryjskim funduszem kompensacyjnym dla inwestorów (zwanym dalej „ICF”). Jeśli nie będziemy w stanie wywiązać się z naszych zobowiązań związanych z działalnością inwestycyjną, jeśli złożysz ważne roszczenie, możesz mieć prawo do odszkodowania od ICF w związku z inwestycjami, które dla Ciebie organizujemy lub którymi zajmujemy się. Zależy to od rodzaju działalności i okoliczności roszczenia. Jeśli nam się nie uda, ICF może zwrócić Ci do 20 000 €, co może być aktualizowane od czasu do czasu. Więcej informacji na temat ICF można znaleźć na stronie https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/

28. Prawo właściwe i jurysdykcja 

28.1. Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej. Każda ze stron Umowy nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów cypryjskich do rozstrzygania wszelkich spraw, powództw lub innych postępowań związanych z Umową (zwanych dalej „Postępowaniem”). Żadne z postanowień Umowy nie uniemożliwia nam wszczęcia Postępowania przeciwko Tobie w jakiejkolwiek jurysdykcji. 

28.2. Każda ze stron nieodwołalnie zgadza się na zrzeczenie się wszelkich zastrzeżeń, jakie może mieć w dowolnym momencie w odniesieniu do ustalenia miejsca rozstrzygnięcia jakiegokolwiek postępowania w sądzie cypryjskim i zgadza się nie twierdzić, że takie postępowanie zostało wszczęte na niewygodnym forum lub że taki sąd nie ma jurysdykcji nad nim. 

HARMONOGRAM 1 

Ocena i kategoryzacja klientów

1. Ocena stosowności: 

1.1. Nie będziemy świadczyć żadnych usług inwestycyjnych i pomocniczych na rzecz klienta, chyba że uzyskamy wszystkie niezbędne informacje dotyczące wiedzy i doświadczenia klienta lub potencjalnego klienta w dziedzinie inwestycji, sytuacji finansowej klienta i celów inwestycyjnych klienta.  

Zapewnimy, że informacje dotyczące wiedzy i doświadczenia klienta lub potencjalnego klienta w dziedzinie inwestycji obejmują, w zakresie odpowiednim do charakteru klienta, charakteru i zakresu świadczonej usługi oraz przewidywanego rodzaju produktu lub transakcji, w tym ich złożoności i związanego z nią ryzyka:  

a. rodzaj usługi, transakcji i instrumentu finansowego, który klient zna. 

b. charakter, wielkość i częstotliwość transakcji klienta na instrumentach finansowych oraz okres ich przeprowadzania. 

c. poziom wykształcenia oraz zawód lub odpowiedni poprzedni zawód klienta lub potencjalnego klienta. 

Zwrócimy się do klientów lub potencjalnych klientów o dostarczenie informacji wymaganych do celów oceny adekwatności i będziemy mieli prawo polegać na informacjach dostarczonych przez klientów lub potencjalnych klientów, chyba że dowiemy się lub powinniśmy byli wiedzieć, że informacje jest ewidentnie nieaktualna, niedokładna lub niekompletna. 

Ponadto, oferując usługi inwestycyjne inne niż zarządzanie portfelem, każdorazowo ustalimy, czy klient posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę, aby zrozumieć ryzyko związane z oferowanym lub wymaganym produktem lub usługą inwestycyjną.  

W tym celu mamy prawo założyć, że klient profesjonalny posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę w celu zrozumienia ryzyka związanego z tymi konkretnymi usługami lub transakcjami inwestycyjnymi lub rodzajami transakcji lub produktów, do których klient jest zaklasyfikowany jako klient profesjonalny. 

1.2. Wyjątki od oceny odpowiedniości 

Gdy świadczymy usługi inwestycyjne, które polegają wyłącznie na wykonywaniu lub przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń klientów z usługami dodatkowymi lub bez nich, z wyłączeniem „Udzielania kredytów lub pożyczek inwestorowi w celu umożliwienia mu przeprowadzenia transakcji na jednym lub większej liczbie instrumentów finansowych, gdy firma udzielająca kredytu lub pożyczki jest zaangażowana w transakcję” (zwane dalej  „Kredytami lub Pożyczkami”), której Kredyty lub Pożyczki nie obejmują istniejących limitów kredytowych pożyczek, rachunków bieżących i kredytów w rachunku bieżącym klientów, możemy zapewnić te usługi inwestycyjne dla Ciebie bez przeprowadzania Oceny Adekwatności, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:

a. usługi dotyczą któregokolwiek z następujących instrumentów finansowych: 

(i) akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub na równorzędnym rynku państwa trzeciego lub na MTF, jeżeli są to akcje spółek, z wyłączeniem akcji przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania niebędących UCITS oraz akcji, które zawierają wbudowany instrument pochodny;  

(ii) obligacje lub inne formy sekurytyzowanego długu dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub na równorzędnym rynku państwa trzeciego lub na MTF, z wyjątkiem tych, które zawierają wbudowany instrument pochodny lub posiadają strukturę utrudniającą klientowi zrozumienie ryzyka zaangażowany;  

(iii) instrumenty rynku pieniężnego, z wyjątkiem tych, które zawierają wbudowany instrument pochodny lub posiadają strukturę utrudniającą klientowi zrozumienie związanego z nimi ryzyka;  

(iv) akcje lub jednostki uczestnictwa UCITS, z wyłączeniem UCITS strukturyzowanych, o których mowa w art. 36 ust. 1 podsekcja druga rozporządzenia (UE) nr 583/2010;  

(v) lokaty strukturyzowane, z wyłączeniem lokat, które posiadają strukturę utrudniającą klientowi zrozumienie ryzyka zwrotu lub kosztu rezygnacji z produktu przed terminem;  

(vi) inne nieskomplikowane instrumenty finansowe do celów niniejszego podrozdziału. 

Do celów niniejszego ustępu rynek państwa trzeciego uznaje się za równoważny z rynkiem regulowanym, jeżeli spełnione są wymogi i procedura art. 4 ust. 4 dyrektywy 2014/65/UE. 

b. usługa świadczona jest z inicjatywy klienta lub potencjalnego klienta; 

c. klient lub potencjalny klient został wyraźnie poinformowany, że w ramach świadczenia tej usługi nie jesteśmy zobowiązani do oceny stosowności świadczonego lub oferowanego instrumentu finansowego lub usługi i w związku z tym nie korzysta on z odpowiedniej ochrony odpowiednie zasady prowadzenia działalności.  

d. Przestrzegamy zobowiązań dotyczących konfliktów interesów, jak określono w sekcji 24 „Ustawy, która przewiduje świadczenie usług inwestycyjnych, prowadzenie działalności inwestycyjnej, funkcjonowanie rynków regulowanych i inne powiązane kwestie (L.87(I) /2017)”. 

1.3. Uprawnieni kontrahenci 

W przypadku zawarcia przez nas transakcji z uprawnionymi kontrahentami nie będziemy zobowiązani do przestrzegania postanowień Załącznika 1 niniejszych warunków, z wyjątkiem tego, że: 

a. Uprawnionemu kontrahentowi dostarczymy odpowiednie raporty dotyczące świadczonej usługi na trwałym nośniku. Sprawozdania te obejmują okresowe informacje przekazywane uprawnionemu kontrahentowi, z uwzględnieniem rodzaju i złożoności danych instrumentów finansowych oraz charakteru usługi świadczonej na rzecz uprawnionego kontrahenta, a także, w stosownych przypadkach, obejmują koszty związane z realizowanymi transakcjami i usługami. w imieniu uprawnionego kontrahenta. 

b. W przypadku, gdy świadczymy usługi zarządzania portfelem lub poinformowaliśmy uprawnionego kontrahenta, że przeprowadzimy okresową ocenę odpowiedniości, raport okresowy będzie zawierał zaktualizowane oświadczenie o tym, w jaki sposób inwestycja spełnia preferencje, cele i inne cechy uprawnionego kontrahenta klient. 

2. Ocena adekwatności 

Uzyskamy od klientów lub potencjalnych klientów takie informacje, jakie są nam niezbędne do zrozumienia istotnych faktów dotyczących klienta oraz do posiadania uzasadnionych podstaw do przekonania, z należytym uwzględnieniem charakteru i zakresu świadczonych usług, że konkretna transakcja zostać zawarte w trakcie świadczenia usługi zarządzania portfelem, spełnia następujące kryteria:  

a. spełnia cele inwestycyjne danego klienta. 

b. jest taka, że klient jest w stanie finansowo ponosić wszelkie powiązane ryzyko inwestycyjne zgodne z jego celami inwestycyjnymi. 

c. jest taka, że klient posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę w celu zrozumienia ryzyka związanego z transakcją lub zarządzaniem portfelem klienta. 

W przypadku, gdy świadczymy usługę inwestycyjną na rzecz klienta profesjonalnego, mamy prawo założyć, że w odniesieniu do produktów, transakcji i usług, do których zostanie on zaklasyfikowany, klient posiada niezbędny poziom doświadczenia i wiedzy dla celów pkt. 2 lit. c) powyżej.  

Informacje dotyczące sytuacji finansowej klienta lub potencjalnego klienta obejmują, w stosownych przypadkach, informacje o źródle i zakresie jego regularnych dochodów, jego majątku, w tym aktywach płynnych, inwestycjach i nieruchomościach, a także informacje o jego regularnych zobowiązaniach finansowych.  

Informacje dotyczące celów inwestycyjnych klienta lub potencjalnego klienta obejmują, w stosownych przypadkach, informacje na temat czasu, przez jaki klient chce posiadać inwestycję, jego preferencji w zakresie podejmowania ryzyka, jego profilu ryzyka oraz celów inwestycji.  

W przypadku, gdy świadcząc usługę inwestycyjną zarządzania portfelem, nie uzyskamy informacji wymaganych w Załączniku 1 (odpowiednio), nie będziemy świadczyć żadnych usług inwestycyjnych ani usług dodatkowych na rzecz klienta lub potencjalnego klienta. 

3. Klasyfikacja klienta

Klasyfikacja klienta może ulec zmianie w dowolnym momencie po otrzymaniu od nas powiadomienia. 

Poniżej załączamy skrócone podsumowanie wymagań dotyczących kategoryzacji klientów profesjonalnych i uprawnionych kontrahentów. Klienci detaliczni to klienci, którzy nie są ani klientami profesjonalnymi, ani uprawnionymi kontrahentami. 

Do klientów profesjonalnych można zaliczyć następujące osoby: 

1. Podmioty, które muszą posiadać zezwolenie lub być regulowane do działania na rynkach finansowych. Poniższy wykaz należy rozumieć jako obejmujący wszystkie uprawnione podmioty prowadzące działalność charakterystyczną dla wymienionych podmiotów: podmioty uprawnione przez państwo członkowskie na podstawie dyrektywy Unii Europejskiej, podmioty uprawnione lub regulowane przez państwo członkowskie bez odniesienia do dyrektywy, oraz podmioty uprawnione lub regulowane przez państwo trzecie: 

a. Instytucje kredytowe; 

b. Firmy inwestycyjne;  

c. Inne uprawnione lub regulowane instytucje finansowe;  

d. Firmy ubezpieczeniowe;  

e. Programy zbiorowego inwestowania i spółki zarządzające takimi programami;  

f. Fundusze emerytalne i firmy zarządzające takimi funduszami; 

g. Dealerzy towarów i towarowych instrumentów pochodnych;

h. Miejscowi;  

I. Inni inwestorzy instytucjonalni; 

2.Duże przedsiębiorstwa spełniające dwa z następujących wymagań dotyczących wielkości na podstawie przedsiębiorstwa: 

 • suma bilansowa: 20 000 000 EUR 
 • obrót netto: 40 000 000 EUR 
 • środki własne: 2 000 000 EUR 

3. Rządy krajowe i regionalne, w tym organy publiczne zarządzające długiem publicznym na poziomie krajowym lub regionalnym, banki centralne, instytucje międzynarodowe i ponadnarodowe, takie jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny i inne podobne organizacje międzynarodowe. 

4. Inni inwestorzy instytucjonalni, których główną działalnością jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub innymi transakcjami finansowania. 

Klienci mogą zdecydować się na traktowanie ich jak klientów profesjonalnych, jeśli spełnią określone testy ilościowe i jakościowe. Na życzenie podamy szczegółowe informacje na ich temat. 

Do uprawnionych kontrahentów można zaliczyć następujące osoby: 

 • podmioty, które posiadają zezwolenie lub są regulowane jako firmy inwestycyjne; 
 • instytucje kredytowe; 
 • firmy ubezpieczeniowe; 
 • fundusz UCITS lub jego spółka zarządzająca; 
 • fundusz emerytalny i jego spółka zarządzająca; 
 • inne instytucje finansowe autoryzowane przez państwo członkowskie lub regulowane na mocy prawa cypryjskiego lub prawa Unii Europejskiej 
 • rządy krajowe i odpowiadające im urzędy, w tym organy publiczne, które zajmują się długiem publicznym na szczeblu krajowym, banki centralne, bank centralny Cypru i organizacje ponadnarodowe. 

Jak wspomniano powyżej, klient detaliczny może wnioskować o zmianę kategorii na klienta profesjonalnego, jeżeli posiada we własnej opinii wystarczające doświadczenie, wiedzę i wiedzę fachową do podejmowania niezależnych decyzji inwestycyjnych oraz do odpowiedniej oceny związanego z tym ryzyka. Przeprowadzamy ocenę wniosku na podstawie informacji przekazanych nam przez klienta dotyczących doświadczenia handlowego, doświadczenia zawodowego lub aktywów finansowych. Nie monitorujemy, czy podane przez Ciebie informacje pozostają prawdziwe lub czy sytuacja finansowa pozostaje taka sama. Każdy klient musi ponosić wyłączną odpowiedzialność za upewnienie się, że jesteśmy na bieżąco z wszelkimi istotnymi informacjami, które mogą wpłynąć na naszą ocenę kategoryzacji jako klienta detalicznego.  

Niektóre prawa mające zastosowanie do klientów detalicznych (w tym prawa wynikające z Ustawy) nie będą miały zastosowania do klientów profesjonalnych lub uprawnionych kontrahentów. 

Uprawniony kontrahent może zażądać traktowania go jako klienta profesjonalnego lub detalicznego, ogólnie lub w odniesieniu do określonej usługi inwestycyjnej lub transakcji i/lub instrumentu finansowego.  

Ponadto klient profesjonalny może zażądać, aby traktować go jak klienta detalicznego ogólnie lub w odniesieniu do określonej usługi inwestycyjnej lub transakcji i/lub instrumentu finansowego. 

W stosownych przypadkach powiadomimy klientów o prawach, które stracą, jeśli będą traktowani jako klient profesjonalny lub uprawniony kontrahent, i możemy poprosić o potwierdzenie na piśmie, że uznają i akceptują utratę tych praw. Nie będziemy zobowiązani do ponownej kategoryzacji żadnego klienta. 

HARMONOGRAM 2 

Oświadczenie o ryzyku inwestowania w papiery wartościowe 

Celem niniejszego oświadczenia o ryzyku związanym z obrotem papierami wartościowymi jest przedstawienie przeglądu podstawowych (tj. orientacyjnych i niewyczerpujących) ryzyk związanych z obrotem papierami wartościowymi. 

1. Ryzyko rynkowe 

Ryzyko rynkowe to ryzyko spadku wartości inwestycji z powodu rozwoju sytuacji gospodarczej lub innych wydarzeń, które mają wpływ na cały rynek. W wyniku ryzyka rynkowego możesz ponieść straty z powodu ogólnego niekorzystnego ruchu cen na rynku papierów wartościowych lub w pewnym jego segmencie. Niekorzystny ruch cen może być spowodowany m.in. słabymi wskaźnikami ekonomicznymi danego państwa lub branży, niestabilnym otoczeniem gospodarczym lub niestabilnym rynkiem papierów wartościowych. 

2. Ryzyko zmienności 

Ryzyko zmienności to ryzyko zmian wartości produktu finansowego. Wysoka zmienność zazwyczaj oznacza, że wartość papieru wartościowego może w krótkim czasie ulec dramatycznym wzrostom i/lub spadkom. Tak wysokiej zmienności można oczekiwać bardziej w przypadku niepłynnych lub rzadziej obracanych papierów wartościowych niż w przypadku płynnych lub częściej będących w obrocie papierami wartościowymi. Ze względu na zmienność, złożone przez Ciebie zlecenie może nie zostać zrealizowane lub może zostać zrealizowane częściowo z powodu szybkich zmian cen rynkowych. Ponadto zmienność może powodować niepewność cenową składanych przez Ciebie zleceń rynkowych, ponieważ cena, po której zlecenie jest realizowane, może znacznie różnić się od ostatniej dostępnej ceny rynkowej lub może się znacznie później zmienić, powodując realne lub umowne straty. 

3. Ryzyko płynności 

Płynność odnosi się do zdolności uczestników rynku do szybkiego kupowania i/lub sprzedawania papierów wartościowych po konkurencyjnej cenie i przy minimalnej różnicy cen. Generalnie przyjmuje się, że im większa liczba zleceń dostępnych na rynku, tym większa płynność. Płynność jest istotna ze względu na to, że przy większej płynności łatwiej będzie Ci kupować i/lub sprzedawać papiery wartościowe szybko i przy minimalnej różnicy w cenie, a w efekcie istnieje większe prawdopodobieństwo, że zapłacisz lub otrzymasz konkurencyjną cenę dla wykonanych transakcji. Ogólnie rzecz biorąc, można oczekiwać niższej płynności w przypadku instrumentów o cienkim obrocie w porównaniu z instrumentami płynnymi lub częściej sprzedawanymi. W pewnych warunkach rynkowych (takich jak w przypadku braku zaległych zleceń po stronie kupna lub sprzedaży lub w przypadku wstrzymania obrotu papierami wartościowymi z jakiegokolwiek powodu) może to być dla Ciebie trudne lub niemożliwe zlikwidować pozycję na rynku za rozsądną cenę. 

4. Spekulacyjne ryzyko handlowe 

Transakcje spekulacyjne są umieszczane w celu uzyskania korzyści z wahań wartości rynkowej papierów wartościowych, a nie podstawowej wartości papieru wartościowego i/lub atrybutów bazowych zawartych w papierach wartościowych. Handel spekulacyjny skutkuje niepewnym stopniem zysku lub straty. Prawie każda działalność inwestycyjna wiąże się do pewnego stopnia z ryzykiem spekulacyjnym, ponieważ inwestor nie jest świadomy, czy inwestycja okaże się opłacalna, czy nie.  

5. Ryzyko związane z wahaniami cen z tytułu komunikatów korporacyjnych 

Ogłoszenia korporacyjne lub wszelkie inne istotne informacje mogą mieć wpływ na cenę papierów wartościowych. Zapowiedzi te, w połączeniu z relatywnie niższą płynnością papieru wartościowego, mogą skutkować znaczną zmiennością cen.  

6. Ryzyko systemowe 

Ryzyko systemowe to perspektywa poniesienia przez Klienta straty w wyniku awarii technicznych systemów depozytowych, depozytariuszy, giełd i innych rozliczeń transakcji na papierach wartościowych. Takie awarie techniczne mogą skutkować opóźnieniem realizacji, odrzuceniem transakcji, opóźnieniem rozliczeń potransakcyjnych, fałszywymi przelewami i innymi zdarzeniami. Przerwy w handlu i/lub awarie spowodowane na przykład powolnym działaniem lub czasową niedostępnością połączenia internetowego mogą skutkować poniesieniem przez Klienta strat. Ponadto, transakcje o wysokim wolumenie mogą powodować opóźnienia w realizacji zleceń, ponieważ w okresach zmienności fakt, że uczestnicy rynku mogą stale modyfikować ilość swoich zleceń lub składać nowe/wielokrotne zlecenia, może być przyczyną opóźnień w realizacji lub odrzucenia zleceń. 

7. Ryzyko regulacyjne/prawne 

Polityka rządowa, zasady, przepisy, prawa i procedury regulujące obrót giełdowy są okresowo aktualizowane. Takie działania regulacyjne i zmiany w ekosystemie prawnym/regulacyjnym, w tym między innymi zmiany podatków/opłat, mogą zmienić potencjalny zysk z inwestycji w papiery wartościowe. Ponadto niektóre polityki rządowe mogą być bardziej skoncentrowane na niektórych sektorach niż na innych, wpływając tym samym na profil ryzyka i zwrotu z inwestycji. 

8. Ryzyko polityczne 

Ryzyko polityczne to ryzyko, że w państwie, w którym papiery wartościowe zostały zarejestrowane lub w którym znajduje się, jest zlokalizowany lub zarejestrowany emitent papierów wartościowych, w które Klient zainwestował, wystąpią zdarzenia wpływające na stabilność polityczną lub gospodarczą, lub dalszy rozwój państwa bądź regionu, w wyniku czego może zaistnieć zagrożenie, że Klient w części lub w całości utraci swoje inwestycje w państwie lub regionie albo poniesie znaczne straty na dokonanych inwestycjach. Zagrożenia polityczne obejmują na przykład radykalne zmiany w otoczeniu gospodarczym i legislacyjnym (np. procesy nacjonalizacji), sytuacje kryzysowe w polityce społecznej i wewnętrznej (np. niepokoje społeczne) itp. 

9. Ryzyko systemu rozliczeniowego 

Ryzyko systemu rozliczeniowego to możliwość, że (przede wszystkim) awarie techniczne w systemach i rachunkach lub kanałach komunikacyjnych rejestrów papierów wartościowych, giełd, izb rozliczeniowych i innych instytucji, lub inne problemy, mogą powodować anulowanie transakcji, opóźnienia w rozliczeniach potransakcyjnych, fałszywe przelewy i inne zdarzenia, które mogą skutkować stratami Klienta. 

10. Ryzyko walutowe 

Na zysk lub stratę z transakcji na kontraktach denominowanych w walucie obcej (niezależnie od tego, czy są one przedmiotem obrotu we własnej, czy w innej jurysdykcji) będą miały wpływ wahania kursów walut, w przypadku których istnieje potrzeba przewalutowania z jednostki waluty kontraktu na inną walutę . 

11. Ryzyko informacyjne 

Ryzyko informacyjne to ryzyko, że Klient nie podejmie uzasadnionych decyzji lub podejmie złe decyzje inwestycyjne z powodu otrzymania niekompletnych i/lub niedokładnych i/lub nieodpowiednich informacji o papierach wartościowych lub napotka przeszkody/trudności w otrzymaniu kompletnych, dokładnych i adekwatnych informacji na temat papierów wartościowych. Może to być z kolei spowodowane niewiarygodnymi źródłami, błędną interpretacją pierwotnie dokładnych informacji lub błędami komunikacyjnymi. 

Wnioski:

Obrót papierami wartościowymi nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów i wiąże się z ryzykiem, które może doprowadzić do utraty zainwestowanego kapitału. Powinieneś zasięgnąć porady niezależnego i odpowiednio licencjonowanego doradcy finansowego i upewnić się, że możesz pozwolić sobie na ryzyko oraz, że posiadasz odpowiednie doświadczenie i wiedzę, zanim zdecydujesz się na handel. Wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem ani gwarancją przyszłych wyników i/lub zwrotów. 

Ujawnienie ryzyka dla handlu na podstawie depozytu zabezpieczającego lub dźwigni 

OBRÓT CFD NIE JEST ODPOWIEDNI DLA WSZYSTKICH, OBEJMUJE WYSOKIE RYZYKO I MOŻE SPOWODOWAĆ STRATY PRZEKRACZAJĄCE TWOJĄ POCZĄTKOWĄ INWESTYCJĘ 

Celem niniejszego ujawnienia ryzyka jest poinformowanie Cię o niektórych ryzykach związanych z handlem kontraktami CFD. Nie jest intencją, aby to ujawnienie ryzyka zawierało pełny i kompletny opis wszystkich ryzyk związanych z handlem kontraktami CFD. Powinieneś upewnić się, że Twoja decyzja o korzystaniu z naszych usług jest podejmowana w sposób świadomy i że jesteś zadowolony z dostępnych informacji. Jeśli nie masz pewności lub nie rozumiesz w szczególności treści niniejszego ujawnienia ryzyka, zwróć się do niezależnej porady finansowej. 

Przed rozpoczęciem handlu kontraktami CFD musisz być świadomy związanego z tym ryzyka. Wysoki stopień lewarowania związany z tego typu inwestycjami oznacza, że stopień ryzyka w porównaniu z innymi produktami finansowymi jest wyższy. Dźwignia finansowa (lub handel depozytem zabezpieczającym) może działać na Twoją niekorzyść, powodując znaczną stratę, a także znaczny zysk. 

Dotychczasowe wyniki tego typu inwestycji nie gwarantują żadnych przyszłych wyników. Musisz mieć na uwadze wszelkie zobowiązania prowizyjne i podatkowe, które osobiście poniesiesz. Admiral Markets Cyprus Ltd nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek podatki, które możesz być zobowiązany zapłacić od jakichkolwiek zysków osiągniętych w naszym Serwisie Online.

Handel z depozytem zabezpieczającym wiąże się z wysokim poziomem ryzyka i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Wysoki stopień lewarowania może działać zarówno przeciwko Tobie, jak i Tobie. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za monitorowanie otwartych pozycji i powinieneś je uważnie monitorować. 

Przed rozpoczęciem handlu należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia finansowego i apetyt na ryzyko. Jeśli nie masz pewności co do przydatności oferowanych przez nas produktów, skorzystaj z niezależnej porady finansowej. Zawsze istnieje związek między wysoką nagrodą a wysokim ryzykiem. Każdy rodzaj spekulacji na rynku lub handlu, który może przynieść niezwykle wysokie zwroty, stanowi również wysokie ryzyko dla kapitału. Na ryzyko należy narażać tylko nadwyżki środków, a jeśli nie jesteś w stanie ponieść strat handlowych, nie powinieneś handlować kontraktami CFD. 

Zalecamy, aby WSZYSCY KLIENCI zapoznali się z kontraktami CFD, wymaganiami dotyczącymi depozytu zabezpieczającego, narzędziami handlowymi, naszymi platformami handlowymi i rynkami finansowymi ogólnie, korzystając z naszego BEZPŁATNEGO UŻYTKOWANIA i BEZ RYZYKA rachunku demonstracyjnego (konto demonstracyjne). Szczegóły znajdziesz na naszej stronie https://admiralmarkets.com/pl/?regulator=cysec

1. CFD ogólnie 

Kontrakty CFD to złożone produkty finansowe, które zazwyczaj zamykają się tylko wtedy, gdy klient decyduje się na zamknięcie istniejącej otwartej pozycji, a zatem zazwyczaj nie mają ustalonego terminu zapadalności. (Może to ulec zmianie w zależności od warunków bazowej klasy aktywów i/lub produktu). 

Kontrakty CFD można porównać do kontraktów terminowych, które można zawrzeć w odniesieniu do określonych walut obcych, indeksów, metali szlachetnych, ropy naftowej, towarów lub instrumentów finansowych. Jednak w przeciwieństwie do innych kontraktów futures kontrakty CFD mogą być rozliczane wyłącznie w gotówce. Transakcje na kontraktach CFD mogą również wiązać się z zobowiązaniem warunkowym i powinieneś być świadomy konsekwencji tego, jak przedstawiono poniżej. Wszystkie nasze kontrakty CFD są kontraktami syntetycznymi, co oznacza, że klienci nie mają żadnych praw do instrumentu bazowego lub rzeczy lub praw, które są z nimi związane, chyba że wyraźnie określono w CFD. Obejmuje to brak prawa do jakichkolwiek bazowych akcji referencyjnych lub związanych z nimi praw głosu. 

2. Rynki zagraniczne 

Kontrakty CFD dotyczące rynków zagranicznych wiążą się z innym ryzykiem niż na rodzimych rynkach klienta. W niektórych przypadkach ryzyko będzie większe. Na potencjał zysku lub straty z transakcji dotyczących rynków zagranicznych będą miały wpływ wahania kursów walutowych. Takie zwiększone ryzyko obejmuje ryzyko opłat związanych z polityką polityczną lub gospodarczą w zagranicznej jurysdykcji, które mogą znacząco i trwale zmienić warunki, warunki, zbywalność lub cenę waluty obcej. 

3. Zlecenia lub strategie zmniejszające ryzyko 

Składanie niektórych zleceń (np. zleceń „stop loss” lub „stop limit”), które mają na celu ograniczenie strat do określonych kwot, może nie zawsze działać, ponieważ warunki rynkowe lub ograniczenia technologiczne mogą uniemożliwić realizację takich zleceń po wymaganych cenach lub w ogóle. Jeśli klient handluje przy użyciu takich zleceń lub strategii, musi to zrobić, akceptując to ryzyko. 

4. Dźwignia 

Kontrakty CFD niosą ze sobą wysoki stopień ryzyka. Dźwignia finansowa i dźwignia, które można uzyskać w handlu CFD, oznaczają, że wystarczy złożyć niewielki depozyt (Margin), aby rozpocząć z nami handel, chociaż ten mały depozyt może skutkować dużymi stratami lub dużymi zyskami. Transakcje z wysoką dźwignią podlegają znaczącym zmianom wartości w wyniku stosunkowo niewielkich zmian wartości lub poziomu instrumentu bazowego lub przedmiotu, na którym oparta jest cena CFD. 

5. Transakcje z odpowiedzialnością warunkową 

Kontrakty CFD to transakcje z dźwignią lub depozytem zabezpieczającym, które wymagają dokonania serii płatności w stosunku do wartości kontraktu, zamiast natychmiastowej zapłaty całej wartości kontraktu. Możesz ponieść całkowitą utratę depozytu zabezpieczającego, który wpłaciłeś u nas w celu ustanowienia lub utrzymania pozycji. Dokonujemy ponownej wyceny Twoich otwartych pozycji w sposób ciągły w ciągu każdego Dnia Roboczego, a wszelkie zyski lub straty są natychmiast odzwierciedlane na Twoim koncie, a strata może skutkować koniecznością wniesienia w krótkim czasie znacznej dodatkowej Depozytu zabezpieczającego w celu utrzymania otwartych pozycji. Możemy zmienić stawki depozytu zabezpieczającego i/lub hipotetyczne wymagania handlowe w dowolnym momencie (w tym w weekendy/święta państwowe lub w nietypowych warunkach rynkowych), co może również skutkować zmianą depozytu zabezpieczającego, który jest zobowiązany utrzymać. Jeśli nie utrzymujesz wystarczającego depozytu zabezpieczającego na swoim koncie przez cały czas i/lub zapewniasz takie dodatkowe środki w wymaganym czasie, twoje otwarte pozycje mogą zostać zamknięte ze stratą i możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wynikły deficyt. 

6. Transakcje pozagiełdowe (OTC) 

Handlując kontraktami CFD, nie handlujesz na rynku regulowanym ani na giełdzie. Zawrzesz bezpośrednio z nami umowę dotyczącą bazowego instrumentu finansowego lub rzeczy, na której oparta jest cena CFD. Wszystkie otwarte pozycje u nas muszą zostać zamknięte z nami i nie mogą być zamknięte z żadną inną stroną. Może to utrudnić Ci zamknięcie pozycji po cenie, z której jesteś zadowolony lub w ogóle (na przykład, jeśli napotkamy problemy techniczne z naszą Usługą Online i jest ona niedostępna lub staniemy się niewypłacalni). 

Handel transakcjami finansowymi OTC może narazić Cię na większe ryzyko niż handel na rynku regulowanym, ponieważ nie ma rynku, na którym można by zamknąć otwarte pozycje, a ceny i inne warunki są przez nas ustalane z zastrzeżeniem wszelkich wymogów prawnych/regulacyjnych. Transakcje OTC mogą zwiększać ryzyko płynności i wprowadzać inne istotne czynniki ryzyka: może nie być możliwe np. oszacowanie wartości pozycji wynikającej z transakcji OTC lub określenie narażenia na ryzyko. Ponadto ceny kupna i ceny ofertowe nie muszą być przez nas kwotowane, a nawet jeśli takowe są, możemy mieć trudności z ustaleniem uczciwej ceny, szczególnie gdy odpowiednia giełda lub rynek dla instrumentu bazowego jest zamknięty lub zawieszony. Jesteś również narażony na ryzyko naszej niewypłacalności; jednak w mało prawdopodobnym przypadku, gdy tak się stanie, możesz kwalifikować się do odszkodowania z Funduszu Rekompensat dla Inwestorów, do maksymalnej dopuszczalnej w odpowiednim czasie w ramach programu: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints /tae/.  

7. Ceny 

Ceny obowiązujące w Serwisie Online nie muszą odzwierciedlać cen na szerszym rynku. Wybierzemy ceny, które uznamy za odpowiednie do określenia wymagań w zakresie wymogów depozytowych i w okresowym oznaczaniu pozycji rynkowych na Państwa rachunku i zamykaniu takich pozycji. Oczekujemy, że te ceny będą w uzasadniony sposób powiązane z cenami na rynku międzybankowym lub w określonym systemie obrotu lub na innym rynku finansowym (zwanym dalej„Rynkiem Referencyjnym”), jednak ceny stosowane przez nas mogą różnić się od cen dostępnych dla banków i innych uczestników Ryku Referencyjnego. W rezultacie możemy ustanawiać wymogi związane z uzupełnianiem Zabezpieczenia i pobieraniem Zabezpieczeń w dużej mierze według własnego uznania.  

Jako że produkty są częściowo związane z aktywami bazowymi, należy zapoznać się z ryzykiem związanym z aktywami bazowymi (i każdym Rynkiem Referencyjnym), w tym wahaniami kursów wymiany, zmiennością i lukami cenowymi (nagłe zmiany ceny, które mogą być spowodowane przez wiele czynników – w tym, lecz nie wyłącznie, przez zdarzenia gospodarcze, ogłoszenia rynkowe oraz okresy, w których nie występują transakcje aktywami bazowymi). Zlecenie „stop-loss” jest niegwarantowane i nie ochroni Państwa przed ryzykiem, gdyż nie jest ono natychmiastowe i jedynie uaktywnia zlecenie zamknięcia pozycji po najbliższej dostępnej cenie. 

8. Monitorowanie pozycji 

Ponoszą Państwo odpowiedzialność za stałe monitorowanie otwartych przez siebie pozycji i zawsze powinni Państwo mieć możliwość prowadzenia takiego monitoringu. Niniejsze ujawnienie ryzyka należy odczytywać w połączeniu z głównymi warunkami działalności, których częścią jest to ujawnienie ryzyka, oraz wszelkimi innymi dokumentami dostarczonymi lub w inny sposób udostępnionymi w naszej Usłudze Online. 

9. Ryzyko wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń i ryzyko weekendowe 

Różne sytuacje, rozwój zdarzeń, zawieszenia, nieoczekiwane przerwy w godzinach otwarcia rynku lub zdarzenia, które mogą mieć miejsce podczas weekendów/dni ustawowo wolnych od pracy (w Republice cypryjskiej lub w innym kraju), kiedy rynek na ogół jest zamknięty, mogą powodować ponowne otwarcie klasy aktywów rynkowych/ bazowych w istotnie różnych cenach/na innych poziomach niżprzy zamknięciu poprzedniego dnia roboczego/ giełdowego. Nie będą Państwo mieli możliwości korzystania z Serwisu Online w celu złożenia lub zmiany zlecenia w tych terminach, kiedy rynki są na ogół zamknięte. Istnieje istotne ryzyko, że zlecenia typu „stop-loss”, które mają na celu ochronę otwartych pozycji w tym czasie, zostaną zrealizowane na znacznie gorszym poziomie niż ich określona cena. Akceptują Państwo ryzyko, które może pojawić się w takich okolicznościach. 

10. Handel elektroniczny 

Obrót kontraktami OTC za pośrednictwem Serwisu Online może różnić się od obrotu w innych elektronicznych systemach obrotu, a także od obrotu na rynku konwencjonalnym lub otwartym. Będziesz narażony na ryzyko związane z elektronicznym systemem transakcyjnym, w tym awarię sprzętu i oprogramowania oraz przestoje systemu, w odniesieniu do Serwisu internetowego, Twoich systemów i infrastruktury komunikacyjnej (na przykład Internetu) łączącej Serwis internetowy z Tobą. 

11. Zawieszenia handlu 

W pewnych warunkach likwidacja pozycji może być trudna lub niemożliwa. Może to mieć miejsce, na przykład, w okresach gwałtownego ruchu cenowego, gdy cena instrumentu bazowego wzrasta lub spada podczas jednej sesji handlowej do takiego stopnia, że obrót instrumentem bazowym jest ograniczony lub zawieszony. W takim przypadku akceptujesz wszelkie związane z tym ryzyko. Należy również pamiętać, że w pewnych okolicznościach możemy być zmuszeni do zamknięcia pozycji ze względu na instrukcje regulacyjne lub giełdowe i jako takie nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą z tego wyniknąć. 

12. Prowizje 

Zanim zaczniesz handlować, powinieneś uzyskać szczegółowe informacje na temat wszystkich prowizji i innych opłat, za które będziesz odpowiedzialny, zgodnie z tabelą stawek dostępną w Serwisie Online. 

13. Niewypłacalność 

Jeśli staniesz się niewypłacalny, zbankrutujesz lub nie będziesz wypełniać swoich zobowiązań wobec nas, może to doprowadzić do likwidacji lub zamknięcia Twoich pozycji bez Twojej zgody. W przypadku naszej niewypłacalności wszelkie pieniądze, które posiadasz u nas, mogą być przez Ciebie nie do odzyskania. 

14. Komunikacja 

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku opóźnionej lub nieotrzymanej komunikacji między Tobą a nami. 

15. Porady 

Nie udzielamy porad inwestycyjnych. Chociaż możemy dokonywać ogólnych ocen rynków, takie oceny nie są indywidualnymi poradami inwestycyjnymi i nie biorą pod uwagę indywidualnych okoliczności. Każda decyzja o handlu należy wyłącznie do Ciebie. 

Przeprowadzamy ocenę adekwatności do handlu kontraktami CFD na podstawie informacji, które nam przekazujesz, dotyczących Twojego doświadczenia w handlu oraz Twoich aktywów finansowych i zarobków. Nie monitorujemy w Twoim imieniu, czy informacje, które podałeś w należycie wypełnionym formularzu wniosku lub w inny sposób, pozostają prawdziwe lub czy Twoja sytuacja finansowa pozostaje taka sama. Musisz ponosić wyłączną odpowiedzialność za upewnienie się, że jesteśmy na bieżąco z wszelkimi istotnymi informacjami, które mogą wpłynąć na naszą ocenę stosowności transakcji CFD dla Ciebie. 

16. Czynności korporacyjne; CFD na akcje  

Należy zauważyć, że warunki uzyskane podczas czynności podejmowanych przez spółkę mogą być mniej korzystne niż w przypadku własności instrumentu bazowego, ponieważ wprowadzane przez nas zmiany muszą być reakcyjne i należy je wprowadzić wcześniej, niż wymaga tego działalność prowadzona przez spółkę. Z tego względu mogą Państwo mieć znacznie mniej czasu na podjęcie decyzji; dostępne opcje mogą być bardziej ograniczone/mniej korzystne, a także w niektórych przypadkach może nie być opcji zamknięcia pozycji. Biorąc pod uwagę fakt, że czynności podejmowane przez spółkę często mogą zostać ogłoszone z bardzo krótkim wyprzedzeniem, mogą Państwo nie mieć okazji do zamknięcia pozycji w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji i takie działania mogą wymagać od Państwa przeznaczenia większej ilości środków na pokrycie zabezpieczenia w bardzo krótkim czasie. 

17. Dywidendy i korekty dywidendy na CFD 

„Korekta dywidendy” to korekta stosowana, kiedy akcje przekroczą datę przyznania praw do dywidendy (w tym datę przyznania praw do dywidendy specjalnej) na rynku aktywów stanowiących instrument bazowy. W przypadku długich pozycji korekta dywidendy zostaje uznana na Państwa rachunku. W przypadku krótkich pozycji korekta dywidendy obciąża Państwa rachunek. 

a. W jaki sposób dywidendy wpływają na pozycje indeksów lub akcji? 

Kiedy udziały bazowe przekraczają datę przyznania prawa do dywidendy (tj. udziałowcom zostaje wypłacona dywidenda), stosujemy korektę gotówkową przekazywaną na Państwa konto, tak aby spadek występujący na rynku nie miał wpływu na Państwa pozycję w przypadku takich akcji lub indeksów. W przypadku długich pozycji przekażemy środki na Państwa rachunek. W przypadku krótkich pozycji Państwa rachunek zostanie obciążony. 

b. Co się stanie, jeśli akcje lub indeksy przekroczą datę przyznania prawa do dywidendy? 

Kiedy udział przekroczy datę przyznania prawa do dywidendy, wartość udziałów na ogół spadnie o wartość równą kwocie dywidendy. Indeks giełdowy obejmuje szereg spółek, tak więc spadek wartości akcji spowoduje również spadek wartości indeksu. 

c. Dlaczego dokonujemy korekty? 

Kiedy wartość akcji lub indeksu spada po przekroczeniu daty przyznania prawa do dywidendy, ma to wpływ na bieżące zyski/straty Państwa spółki. Długa pozycja oznacza, że tracą Państwo potencjalne zyski. Krótka pozycja oznacza, że zyski i straty są lepsze, niż powinny być. 

Biorąc pod uwagę, że spadek ceny jest oczekiwanym ruchem na rynku, musimy dokonać korekty, tak aby nie miało to wpływu na Państwa zyski/straty. 

Kwota dywidendy będzie się różnić w zależności od spółki lub indeksu. 

18. Copy Trading 

W naszej ofercie znajduje się copy trading. Podejmując decyzję o kopiowaniu konkretnego tradera lub traderów i/lub stosowaniu określonej strategii, musisz wziąć pod uwagę swój plan finansowy, cele inwestycyjne oraz sytuację osobistą i finansową, a także musisz wziąć pod uwagę wszystkie swoje zobowiązania finansowe, zarówno obecne, jak i przyszłe , i rozumiesz, że korzystanie z kopiowania jest wysoce spekulacyjne i że możesz ponieść znaczne straty przekraczające kwotę używaną do kopiowania tradera lub traderów. Zagrożenia związane z kopiowaniem transakcji obejmują, ale nie ograniczają się do zautomatyzowanej realizacji transakcji, w ramach której otwieranie i zamykanie transakcji odbywa się na Twoim koncie bez Twojej manualnej interwencji. Dalsze informacje dotyczące ryzyka związanego z kopiowaniem transakcji handlowych można znaleźć w sekcji „Ujawnienie ryzyka związanego z Copy Trading” poniżej. 

Copy Trading ujawnienie ryzyka handlowego 

Admiral Markets Cyprus Ltd zapewnia możliwość interakcji, śledzenia i kopiowania innych inwestorów za pomocą informacji i/lub funkcji handlu społecznościowego (w tym między innymi „szczegółowe informacje o koncie” i/lub „historie transakcji” i/lub „ profile ryzyka” i/lub funkcje „kopiuj” i/lub „śledź”) dostarczone i/lub udostępnione na naszej stronie internetowej i/lub aplikacjach i/lub platformach transakcyjnych. Korzystając z usług handlu kopiami, zgadzasz się na korzystanie z naszych usług zarządzania portfelem. 

Ze względu na fakt, że handel kopiami wiąże się z różnymi zagrożeniami, uprzejmie prosimy o uważne przeczytanie i rozważenie następujących zagrożeń przed skorzystaniem z funkcji kopiowania transakcji Admiral Markets Cyprus Ltd: 

 • Zautomatyzowana realizacja transakcji, dzięki której transakcje są otwierane i zamykane na Twoim koncie bez Twojej ręcznej interwencji.
 • Usługi zarządzania portfelem Admiral Markets Cyprus Ltd są uzależnione od Twojej wyłącznej decyzji o skopiowaniu określonego handlowca lub handlowców i/lub zastosowaniu określonej strategii. Podejmując takie decyzje, niniejszym potwierdzasz, że wziąłeś pod uwagę całe swoje planowanie finansowe, cele inwestycyjne oraz sytuację osobistą i finansową, a także wziąłeś pod uwagę wszystkie swoje zobowiązania finansowe, zarówno obecne, jak i przyszłe, i rozumiesz, że korzystanie z kopiowania jest wysoce spekulacyjne i że możesz ponieść znaczne straty przekraczające kwotę wykorzystywaną do kopiowania tradera lub traderów, między innymi z powodu kopiowania decyzji handlowych niedoświadczonych i/lub nieprofesjonalnych traderów i/lub kopiowania traderów, których cel, strategia (czy to krótkoterminowy, średnioterminowy lub długoterminowy), zamiar lub status finansowy mogą różnić się od twojego. 
 • Wszelkie funkcje handlu społecznościowego udostępniane przez Admiral Markets Cyprus Ltd służą wyłącznie do celów informacyjnych. ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD I JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE ORAZ ICH PRACOWNICY I AGENCI NIE SĄ DORADCAMI INWESTYCYJNYMI ANI FINANSOWYMI. JEŚLI PODEJMUJESZ DECYZJE INWESTYCYJNE W OPARCIU O INFORMACJE, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ NA NASZYCH STRONACH INTERNETOWYCH LUB W WYNIKU KORZYSTANIA Z KOPIOWANIA, POTWIERDZASZ, ŻE ROBIĄ TO NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD I JEGO SPÓŁKI ZALEŻNE, ICH PRACOWNICY ORAZ JEJ PRZEDSTAWICIELE NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY, KTÓRE MOŻESZ PONIEŚĆ W WYNIKU. 
 • NIE NALEŻY PODEJMOWAĆ ŻADNEJ DECYZJI INWESTYCYJNEJ BEZ PIERWSZEGO PRZEPROWADZENIA WŁASNYCH BADAŃ. UŻYTKOWNIK JEST WYŁĄCZNIE I WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA OKREŚLENIE, CZY JAKAKOLWIEK INWESTYCJA LUB STRATEGIA LUB JAKIKOLWIEK INNY PRODUKT LUB USŁUGA SĄ WŁAŚCIWE LUB ODPOWIEDNIE DLA UŻYTKOWNIKA, W OPARCIU O CAŁKOWITE PLANOWANIE FINANSOWE, CELE INWESTYCYJNE ORAZ WŁĄCZENIE OSOBISTE I WSZYSTKIE TWOJE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE, OBECNE LUB W PRZYSZŁOŚCI.
 • Pozycje kopiowanego inwestora (w odniesieniu do któregokolwiek z naszych instrumentów finansowych) zostaną skopiowane w kwocie równej niższej z minimalnej kwoty pozycji lub proporcjonalnych kwot kopiowanej transakcji do zrealizowanego kapitału kopiowanego inwestora jako podstawy dla proporcji kopiowanych transakcji. Takie pozycje mają taką samą dźwignię, stop loss i take profit, w maksymalnym możliwym zakresie. Transakcje poniżej minimalnej kwoty transakcji nie będą otwierane. Wszystkie takie pozycje będą automatycznie modyfikowane i/lub zamykane, jeśli i kiedy zostaną zmodyfikowane/zamknięte przez kopiowanego tradera, z jakiegokolwiek powodu, bez dalszego powiadomienia i bez jakichkolwiek działań z Twojej strony. Powinieneś być w stanie i być przygotowanym na poniesienie straty całej inwestycji, którą poczyniłeś w tak skopiowanej transakcji. Ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie straty, jakie możesz ponieść w wyniku automatycznego wykonania instrukcji wygenerowanych w wyniku korzystania z dowolnej funkcji kopiowania transakcji.
 • Jeśli dokonasz dodatkowych transakcji na swoim koncie lub zmodyfikujesz lub anulujesz zlecenie wygenerowane przez funkcję kopiowania transakcji, możesz osiągnąć znacząco inny wynik niż skopiowany przez Ciebie użytkownik. Wypłata i wypłata przez kopiowanego tradera może również generować istotnie inny wynik niż użytkownika, którego skopiowałeś, ponieważ może to wpłynąć na proporcje kopiowania transakcji. 
 • Wszelkie przeszłe wyniki któregokolwiek z użytkowników, ocena ryzyka, statystyki i wszelkie inne informacje lub dokumentacja w odniesieniu do użytkowników pojawiających się na naszych stronach internetowych i/lub aplikacjach i/lub platformach handlowych nie wskazują na przyszłe wyniki i powinny być brane pod uwagę jako hipotetyczne, co dokładniej opisano poniżej. Ważne jest, aby zrozumieć, że oceny ryzyka, informacje statystyczne i wyniki historyczne nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. NIE SKŁADA SIĘ OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, ŻE JAKIEKOLWIEK KONTO BĘDZIE LUB PRAWDOPODOBNIE OSIĄGNĄĆ ZYSKI LUB STRATY PODOBNE DO PRZEDSTAWIONYCH I/LUB ŻE STOPIEŃ RYZYKA KOPIOWANEGO UŻYTKOWNIKA NIE BĘDZIE RZECZYWIŚCIE WYŻSZY. Przeglądając zawartość, portfolio, informacje o wynikach finansowych, opinie, porady lub jakiekolwiek inne informacje innego zarejestrowanego użytkownika, nie należy zakładać, że użytkownik jest bezstronny, niezależny lub ma kwalifikacje do dostarczania informacji lub opinii finansowych. Admiral Markets Cyprus Ltd nie gwarantuje żadnych zleceń, w tym składania zleceń stop. W związku z tym, niezależnie od pozycji wejścia lub zamknięcia, Admiral Markets Cyprus Ltd nie gwarantuje, że transakcja zostanie zrealizowana po cenie zlecenia/procentach stop loss i możesz stracić więcej niż pierwotna kwota użyta do skopiowania takiego inwestora. 
 • WCZEŚNIEJSZE WYNIKI I/LUB WYNIKI RYZYKA POWINNY BYĆ TRAKTOWANE JAKO HIPOTETYCZNE WYNIKI WYNIKÓW. HIPOTETYCZNE WYNIKI OSIĄGÓW POSIADAJĄ WIELE NIEODPOWIEDNICH OGRANICZEŃ. NIE SKŁADA SIĘ OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, ŻE JAKIEKOLWIEK KONTO BĘDZIE LUB MOŻE OSIĄGNĄĆ ZYSKI LUB STRATY PODOBNE DO WYDAJNOŚCI LUB WYKAZANEJ W PRZESZŁOŚCI WYNIKU RYZYKA. RZECZYWISTE PROCENTOWE ZYSKI/STRATY INWESTORÓW BĘDĄ RÓŻNIĆ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD WIELE CZYNNIKÓW, W TYM MIĘDZY INWESTYCJAMI NA: SALDA URUCHOMIENIA (WPŁATY I WYPŁATY), ZACHOWANIE RYNKU, USTAWIENIA RACHUNKU INWESTORA ORAZ USTAWIENIA RACHUNKU INWESTORA. 
 • W ZWIĄZKU Z TYM CZĘSTO SĄ OSTRE RÓŻNICE MIĘDZY HIPOTETYCZNYMI/PRZESZŁOŚCIOWYMI WYNIKAMI A RZECZYWISTYMI WYNIKAMI OSIĄGNIĘTYMI KOLEJNIE PRZEZ DOWOLNY POSZCZEGÓLNY PROGRAM HANDLOWY. JEDNYM Z OGRANICZEŃ HIPOTETYCZNYCH WYNIKÓW OSIĄGÓW JEST TO, ŻE SĄ OGÓLNIE PRZYGOTOWANE Z KORZYŚCIĄ DOTYCZĄCĄ WZROKU. PONADTO, HANDEL HIPOTETYCZNY NIE OBEJMUJE RYZYKA FINANSOWEGO I ŻADEN HIPOTETYCZNY REJESTR HANDLOWY NIE MOŻE CAŁKOWICIE UWZGLĘDNIĆ WPŁYWU RYZYKA FINANSOWEGO NA RZECZYWISTY HANDEL. NA PRZYKŁAD ZDOLNOŚĆ WYTRZYMANIA STRATY LUB PRZYSTĄPIENIA DO OKREŚLONEGO PROGRAMU HANDLOWEGO MIMO STRATY HANDLOWEJ SĄ ISTOTNYMI PUNKTAMI, KTÓRE MOGĄ RÓWNIEŻ NIEKORZYSTNIE WPŁYNĄĆ NA RZECZYWISTE WYNIKI HANDLOWE. ISTNIEJE WIELE INNYCH CZYNNIKÓW DOTYCZĄCYCH OGÓLNIE RYNKÓW LUB WDROŻENIA JAKIEGOKOLWIEK OKREŚLONEGO PROGRAMU HANDLOWEGO, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ W PEŁNI UWZGLĘDNIONE PRZY PRZYGOTOWYWANIU HIPOTETYCZNYCH WYNIKÓW WYNIKÓW, A WSZYSTKIE KTÓRE MOGĄ NIEKORZYSTNIE WPŁYNĄĆ NA RZECZYWISTY HANDEL. 
 • ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD NIE UDZIELA SPERSONALIZOWANYCH REKOMENDACJI INWESTYCYJNYCH, DORADZTWA INWESTYCYJNEGO, DORADZTWA PODATKOWEGO LUB INNYCH PORAD FINANSOWYCH. ŻADNY ASPEKT INFORMACJI I/LUB FUNKCJI HANDLOWYCH SPOŁECZNOŚCIOWYCH UDOSTĘPNIANYCH I/LUB UDOSTĘPNIANYCH NA NASZYCH STRONACH INTERNETOWYCH NIE JEST PRZEZNACZONY DO UDZIELANIA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PORAD INWESTYCYJNYCH, PODATKOWYCH LUB INNYCH FINANSOWYCH, ANI NIE POWINNY BYĆ TAK rozumiane. W ZWIĄZKU Z TYM NIE NALEŻY UWAŻAĆ TAKICH TREŚCI I/LUB TAKICH FUNKCJI ZA ZASTĄPIENIE PROFESJONALNYCH PORAD FINANSOWYCH I/LUB INWESTYCYJNYCH. JEŚLI ZAGROŻENIE WYDAJE CI SIĘ NIEJAWNE, ZAPRASZAM, ABY ZŁOŻYĆ SIĘ DO SPECJALISTY Z ZEWNĄTRZ O NIEZALEŻNĄ PORADĘ. JEŚLI UŻYTKOWNIK WYBIERZE UDZIAŁ W TRANSAKCJACH NA PODSTAWIE TREŚCI STRONY INTERNETOWEJ I/LUB WYKONA KOPIOWANIE OKREŚLONYCH HANDLOWCÓW I/LUB TRANSAKCJI, WTEDY ZA TAKIE DECYZJE I TRANSAKCJE ORAZ WSZELKIE KONSEKWENCJE Z NICH WYNIKAJĄ. PODCZAS UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH MOGĄ OFEROWAĆ PORADY LUB OPINIE INWESTYCYJNE I/LUB DOKONAĆ TRANSAKCJI, KTÓRE MOGĄ BYĆ KOLEJNIE KOPIOWANE PRZEZ INNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW, TAKIE PORADY, OPINIE LUB TRANSAKCJE WYKONYWANE W MIĘDZY INNYMI LUB WYMIANY HANDLU PRZEZ TAKIEGO HANDLOWCÓW. ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD I JEJ PODMIOTY NIE UDZIELAJĄ PORAD INWESTYCYJNYCH BEZPOŚREDNIO, POŚREDNIO, DOMYŚLNIE ANI W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, UDOSTĘPNIAJĄC UŻYTKOWNIKOWI TAKIE INFORMACJE I/LUB FUNKCJE. UŻYTKOWNIK POWINIEN WYKORZYSTYWAĆ WSZELKIE INFORMACJE ZBIERANE STĄD I/LUB WYKORZYSTYWAĆ FUNKCJE SPOŁECZNEGO HANDLOWANIA WYŁĄCZNIE JAKO PUNKT WYJŚCIA DO WŁASNYCH NIEZALEŻNYCH BADAŃ I PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH.