Saglabāt PDF Drukāt

ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Spēkā no 29.06.2021


LŪDZU, RŪPĪGI IEPAZĪSTATIES AR ŠIEM NOTEIKUMIEM UN NOSACĪJUMIEM. TIE IESKAITOT PAZIŅOJUMU PAR RISKU ATRUNU UN JEBKURU CITU PAZIŅOJUMU VAI PIELIKUMU, KAS VAR TIKTI LAIKU PA LAIKAM GROZĪTI, NOSAKA NOTEIKUMUS UN NOSACĪJUMUS AR KURIEM MĒS SNIEDZAM PAKALPOJUMUS JUMS, UN ŠIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI SATUR SVARĪGU INFORMĀCIJU, KAS IR JURIDISKI SAISTOŠA UN PIEMĒROJAMA, KĀ ARĪ IR UZSKATĀMA PAR JURIDISKI SAISTOŠU LĪGUMU STARP JUMS UN MUMS KĀ PAKALPOJUMA SNIEDZĒJU.

AIZPILDOT UN IESNIEDZOT KONTA ATVĒRŠANAS VEIDLAPU PIE MUMS, JŪS PIEKRĪTAT ŠIEM NOTEIKUMIEM UN NOSACĪJUMIEM. JŪS ARĪ PIEKRĪTAT, KA PIEŅEMOT ŠOS NOTEIKUMUS UN NOSACĪJUMUS, JŪS VARAT VĒRSTIES PĒC JURIDISKAS PALĪDZĪBAS PIRMS TURPINAT JEBKĀDAS TURPMĀKĀS DARBĪBAS. JŪS ARĪ PIEKRĪTAT UN APŅEMATIES NEAPSTRĪDĒT ŠO NOTEIKUMU UN NOSACĪJUMU DERĪGUMU, ŅEMOT VĒRĀ, KA ŠIS LĪGUMS AR MUMS UN IZTEIKTĀ PIEKRITĪBA ŠIEM NOTEIKUMIEM UN NOSACĪJUMIEM TIEK IZTEIKTA ELEKTRONISKI.

GADĪJUMĀ, JA JŪS IZMANTOJAT MŪSU PAKALPOJUMUS TREŠĀS PUSES VĀRDĀ, IESKAITOT JŪSU DARBA DEVĒJU, JŪS PĀRSTĀVAT UN GARANTĒJAT, KA ŠĪ TREŠĀ PERSONA JUMS IR DEVUSI ATĻAUJU PIEKĻŪT ŠIEM PAKALPOJUMIEM UN PIEKRĪTAT ŠIEM NOTEIKUMIEM UN NOSACĪJUMIEM TREŠĀS PUSES VĀRDĀ.

MĒS PIEDĀVAJAM IEGULDĪJUMU UN PAPILDPAKALPOJUMUS, KAS ĻAUJ JUMS TIRGOT KOMPLEKSUS FINANŠU PRODUKTUS (PIEMĒRAM, FOREX UN CFD), KĀ ARĪ IEGĀDĀTIES UN PĀRDOT VERTPAPĪRUS. CENAS STARPĪBAS LĪGUMI (TURPMĀK ARĪ - CFD) MŪSU TIEŠSAISTES TIRDZNIECĪBAS PROGRAMMĀ TIEK TIRGOTI AR MARŽU JEB SVIRAS FINANSĒJUMU (TURPMĀK ARĪ - KREDĪPLECU), TAS IR FINANŠU INSTRUMENTU TIRDZNIECĪBAS VEIDS, KAS IR SAISTĪTS AR AUGSTU RISKU JŪSU IEGULDĪTAJAM KAPITĀLAM. CENAS STARPĪBAS LĪGUMS, KURU IEGĀDĀJATIES AR MŪSU STARPNIECĪBU, KĀ ARĪ LĪGUMA CENA VAR STRAUJI MAINĪTIES UN JŪSU PEĻŅA UN ZAUDEJUMI NO ŠO LĪGUMU TIRDZNIECĪBAS VAR DAUDZKĀRT PĀRSNIEGT JŪSU SĀKOTNĒJĀ IEGULDĪJUMA VAI LĪDZEKĻU IEMAKSAS (DEPOZĪTA) APMJOMU. JA JŪSU KONTĀ NEBŪS PIETIEKAMI DAUDZ LĪDZEKĻU, LAI IZPILDĪTU MŪSU MARŽAS PRASĪBAS, TAD MĒS SLĒGSIM JŪSU DARĪJUMUS NEKAVĒJOTIES, BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA. LŪDZU, RŪPĪGI IEPAZĪSTATIES AR RISKU ATRUNU ŠĪ DOKUMENTA 2. PIELIKUMĀ, LAI PILNĪBĀ IZPRASTU RISKUS, TIRGOJOT VĒRTPAPĪRUS, TIRGOJOT PRODUKTUS AR MARŽU JEB KRDĪPLECU, KA ARĪ RISKUS, KAS SAISTĪTI AR PAKALPOJUMA COPY TRADING IZMANTOŠANU. AUGSTĀK MINĒTO PRODUKTU TIRDZNIECĪBA VAR NEBŪT PIEMĒROTA VISIEM UN JUMS NEVAJADZĒTU TIRGOT MŪSU PRODUKTUS, KAMĒR PILNĪBĀ NEESAT IEPAZINIES UN PIEŅĒMIS AR TIRDZNIECĪBU SAISTĪTOS RISKUS UN GATAVS UZŅEMTIES POTENCIĀLOS ZAUDĒJUMUS.

1. Ievads

1.1.Tiešsaistes tirdzniecības pakalpojumus nodrošina Admiral Markets Cyprus Ltd, kura juridiskā adrese ir 2 Dramas street, 1st Floor, Nicosia, P.C. 1077, Cyprus (turpmāk - “mēs”, “mums” vai “mūsu”), un saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, un atbilstoši aizpildītai konta atvēršanas veidlapai (kas laiku pa laikam tiek atjaunināta vai grozīta) (turpmāk kopā saukta par Līgums”), kopā šie dokuemti ir piemērojami un regulē vienošanās starp mums un jums.

1.2.Mēs kā ieguldījumu kompānija esam saņēmuši atļauju un tiekam uzraudzīti no Kipras Vērtspapīru un biržu komisija (turpmāk – “CySEC”) (CySEC licences numurs 201/13), un esam attiecīgi pilnvaroti sniegt ieguldījumu un papildu pakalpojumus, kas minēti CySEC vietnē.

CySEC adrese:19 Diagorou street, CY-1097, Nicosia, Cyprus.

1.3.Saskaņā ar Kipras “likumu, kas paredz ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu, ieguldījumu darbību veikšanu, darbību regulētos tirgos un citos saistītots jautajumos (N.87(I)/2017)”, kas laiku pa laikam tiek grozīti, mēs esam pilnvaroti sniegt augstākminētos ieguldījumu pakalpojumus un papildu pakalpojumus ES valstīs uz pārrobežu nosacījumiem (pazīstamiem kā “pase”). Informācija attiecībā uz ES valstīm, kurās mēs varam sniegt savus pakalpojumus, un veidu, kā mēs varam sniegt šādus pakalpojumus ES valstīs (piemēram, izmantojot pasi vai vietējās organizācijas, piemēram, filiāles vai piesaistītos aģentus), kā arī sīkāka informācija par pakalpojumiem, kurus mēs varam sniegt katrā ES valstī, ir pieejama CySEC vietnē. .

1.4.Mēs pret jums attieksimies kā pret privāto klientu CySEC likuma izpratnē, ja vien nepaziņosim, ka jūs esat klasificēts citādi. Lai izvairītos no neskaidrībām, termins "CySEC likums" nozīmē noteikumus un regulējumus, kas veido CySEC normatīvo kopumu, tostarp, bet ne tikai, tiesību aktus, noteikumus, direktīvas, regulējumus, norādījumus, apkārtrakstus, atzinumus vai ieteikumus no CySEC. Jūsu klientu klasifikācija var tikt mainīta jebkurā laikā, saņemot no mums attiecīgu paziņojumu. Jums ir tiesības pašam pieprasīt citu klienta klasifikāciju, bet mūsu pienākums nav veikt jūsu pārklasifikāciju. Ja tiks veikta jūs pārklasificēšana, mēs jūs informēsim par jebkādām izmaiņām klienta aizsardzībā, kā arī sekām, ko šādas izmaiņas var radīt. Sīkāka informācija par mūsu klientu kategorizēšanas politiku ir atrodama šo noteikumu un nosacījumu 3. sadaļas 1. pielikumā. Sadarbojoties ar privātajiem klientiem, mēs piemērosim CySEC direktīvas DI87-09 noteikumus, kas attiecas uz negatīvas konta bilances aizsardzību un maržu un maržas prasībām. Tas nozīmē, ka privātajiem klientiem tirgojot spekulatīvus instrumentus, piemēram, CFD, atbildība veicot šo spekulatīvo instrument darījumus privātā klienta kontā, ir ierobežota ar šajā kontā esošo līdzekļu apjomu, lai privātais klients nevarētu zaudēt vairāk par tiem līdzekļiem, kas atrodas privātā klienta kontā.

1.5Lai izvairītos no neskaidrībām, jūsu elektroniskā piekrišana Līguma Noteikumiem un nosacījumiem, un mūsu pakalpojumu izmantošana vai turpmāka izmantošana no jūsu puses, tiks uzskatīta par jūsu piekrišanu Līguma juridiskajām saistībām

1.6.Līgums/noteikumi un nosacījumi aizstāj jebkuru iepriekšējo rakstisko vai mutisko vienošanos, vai līgumu starp jums un mums, attiecībā uz to, kā mēs sniedzam jums pakalpojumus. Mēs varam mainīt vai grozīt Līgumu/noteikumus un nosacījumus jebkurā laikā, publicējot mainīto vai grozīto Līgumu/noteikumus un nosacījumus mūsu vietnē, vai sniedzot jums paziņojumu. Ar šo tiek precizēts, ka šādas izmaiņas vai grozījumi stājas spēkā datumā, kad mainītais vai grozītais līgums/noteikumi un nosacījumi tiek publicēti mūsu vietnē vai, ja mēs izvēlamies sniegt jums paziņojumu datumā, kas norādīts paziņojumā vai, ja šādā paziņojumā nav norādīts datums, tas stājās spēkā nekavējoties. Turklāt mēs varam brīvi izvēlēties publicēt šādu paziņojumu par Līguma/noteikumu un nosacījumu izmaiņām vai grozījumiem mūsu tīmekļa vietnē, tiešsaistes tirdzniecības platformā un konta pārskata vietnē (turpmāk saukta par “Tiešsaistes sistēma”). Mūsu pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar jebkuru Līgumā vai Tiešsaistes vietnē atrodamo informāciju vai atrunu

1.7.Pašreizējā un galīgā šo noteikumu un nosacījumu kopija (ar laiku pa laikam veiktiem grozījumiem) jums vienmēr būs pieejama Tiešsaistes sistēmā

1.8.Jūs apņematies (kas ir līgumiski saistoša solījuma veids) nekavējoties informēt mūs par jebkādām izmaiņām informācijā, kuru esat mums sniedzis saistībā ar Līgumu (kas ietver jebkādu informāciju saistībā ar precīzi aizpildītu konta atvēršanas veidlapu)

1.9.Noslēdzot Līgumu, jūs pilnvarojat mūs vai jebkuru aģentu, kas darbojas mūsu vārdā, pārbaudīt jūsu identitāti vai finansiālo stāvokli un sazināties ar tādām finanšu iestādēm, bankām un kredītaģentūrām, kuras mēs vai konkrētās iestādes uzskatīs par piemērotām

1.10. Mēs ar jums sazināsimies angļu valodā un visi darījumi, kurus slēgsiet ar mums vai caur mums, tiks slēgti angļu valodā.

1.11. Šajos noteikumos un nosacījumos esam izmantojuši vārdu un terminu definīcijas, lai tās būtu vieglāk lasīt un lietot. Pēc definīcijas vai paskaidrojoša vārda, vai frāzes esam iekļāvuši attiecīgo vārda vai termina definīciju treknrakstā, kas ietverts starp iekavām. Ja vien konteksts nenosaka citādi, visiem vārda vai termina definējuma lietojumiem būs tāda pati nozīme.

1.12. Izbeigšanas tiesības

1.12.1. Jums ir tiesības izbeigt Līgumu 14 dienu laikā no dienas, kad esam saņēmuši no jums precīzi aizpildītu konta atvēršanas veidlapu. Ja vēlaties izbeigt Līgumu, lūdzu, informējiet savu Admiral Markets Cyprus Ltd kontaktpersonu, vai rakstiet mums uz 2 Dramas street, 1st Floor, Nicosia, P.C. 1077, Cyprus, vai sūtiet e-pastu, izmantojot kontaktinformāciju, kas atrodama vietnē: https://admiralmarkets.com/about-us/contact-us?regulator=cysec.

1.12.2. Tiesības izbeigt Līgumu attiecas tikai uz paša Līguma izbeigšanu. Izbeigšana neietekmēs jūsu vai mūsu tiesības, kompensācijas, esošās saistības vai citus līgumiskos nosacījumus, kas paredzēti Līguma izbeigšanai.

1.12.3. Par Līguma izbeigšanu netiks piemērots sods. Izbeigšana neietekmēs darījumu izpildes pabeigšanu, kas uzsākti pirms jūsu paziņojuma saņemšanas par Līguma izbeigšanu. Saņemot paziņojumu par izbeigšanu, mēs atcelsim visus neapmaksātos orderus un slēgsim visas jūsu turētās atvērtās pozīcijas par tā brīža noteikto tirgus cenu (kā mēs būsim noteikuši). Turklāt jums būs jāmaksā visas komisijas un maksas, kas radušās līdz izbeigšanas datumam, kā arī jāsedz jebkādi papildu izdevumi, kas mums (vai trešajai pusei) radušies atceļot Līgumu, un jāsedz visi zaudējumi, kas radušies norēķinoties vai noslēdzot nenokārtotus darījumus, un pārskaitot līdzekļus atpakaļ jums.

1.12.4. Ja jūs neizmantosiet izbeigšanas tiesības noteiktajā laika periodā, jums joprojām būs tiesības izmantot savas iespējas izbeigt Līgumu saskaņā ar šo noteikumu un nosacījumu 24. punktu.

2. Pakalpojumi

2.1.Mēs piedāvājam ieguldījumu pakalpojumus un papildu pakalpojumus, kas ļauj tirgot cenas starpības līgumus (turpmāk - CFD), kur pamatā esošie ieguldījumi vai produkti indikatīvi ietver aktuālos valūtas maiņas līgumus, dārgmetālus un nākotnes līgumus (turpmāk kopā - Produkti). Ja jums ir vairāk nekā viens konts CFD tirdzniecībai, konti šo noteikumu un nosacījumu izpratnē tiks konsolidēti un tiks uzskatīti par vienu kontu. Pirms sarežģītu produktu (piemēram, CFD) tirdzniecības, mums ir jānovērtē, vai produkts jums ir piemērots, veicot atbilstības novērtējumu (turpmāk - Atbilstības novērtējums). Atbilstības novērtējums tiek veikts, iegūstot no jums informāciju par jūsu zināšanām ieguldījumos un pieredzi šādu produktu tirdzniecībā. Gadījumā, ja mēs uzskatīsim, ka kompleksais produkts jums nav piemērots, vai būsim konstatējuši, ka jūs nesniedzat mums nepieciešamo informāciju, lai veiktu atbilstības novērtējumu, atbilstoši mūsu ieskatiem mēs varam neļaut jums veikt tirdzniecību ar šiem instrumentiem, vai pieņemt lēmumu nosūtīt jums brīdinājumu par neatbilstību šādu instrument tirdzniecībai. Papildu informācija par atbilstības novērtējumu ir atrodama šo noteikumu un nosacījumu 1. pielikuma 1. sadaļā. Jūs piekrītat un atzīstat, ka atbilstības novērtējums tiek veikts ņemot vērā jūsu sniegto informāciju un dokumentus, un mēs nenesam atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas var rasties neatbilstības dēļ. Turklāt jūs piekrītat nekavējoties informēt mūs par jebkādām izmaiņām jūsu sniegtajā informācijā un dokumentos, un apņematies atjaunināt informāciju, lai mēs varētu veikt attiecīgo Atbilstības novērtējumu.

2.2.Izmantojot “Invest.MT5” kontu, mēs sniedzam pakalpojumus, kas saistīti ar vērtspapīru pirkšanas un pārdošanas orderu apkalpošanu, kas ietver, bet ne tikai, biržā tirgotos fondus un akcijas (turpmāk kopā - Vērtspapīri). Pirms izvietot Vērtspapīru pirkšanas un pārdošanas orderus, mēs aicinām jūs izlasīt mūsu Vērtspapīru tirdzniecības noteikumus un Vērtspapīru tirdzniecības riska atrunas paziņojumu.

2.3.Mūsu kopiju tirdzniecības pakalpojums ir ierobežots diskrecionārs ieguldījumu pārvaldības veids. Tas nozīmē, ka, pirms iesaistīties šajā tirdzniecībā, mums ir jānovērtē, vai mūsu sniegtie pakalpojumi ir jums piemēroti, veicot piemērotības novērtējumu (turpmāk tekstā - Piemērotības novērtējums). Tas tiek veikts iegūstot (no jums) informāciju par jūsu zināšanām ieguldījumos un pieredzi kopiju tirdzniecībā, jūsu ieguldījumu mērķiem, jūsu riska toleranci, jūsu finansiālo stāvokli un to, vai varat finansiāli atļauties zaudējumus izvērtējotjūsu ieguldījumu mērķus. Ja uzskatīsim, ka saskaņā ar mūsu novērtējumu jūs neesat piemērots mūsu kopiju tirdzniecības pakalpojumu saņemšanai, piemērotības novērtējuma rezultātā vai gadījumā, ja jūs nebūsiet iesniedzis mums informāciju, kas nepieciešama, lai veiktu piemērotības novērtējumu, jūs nevarēsiet izmantot darījumu kopēšanas funkciju mūsu platformā. Mēs varam laiku pa laikam pārskatīt jūsu piemērotības novērtējumu. Ja tiekkonstatētas izmaiņas jūsu finansiālajā stāvoklī, ieguldījumu mērķos, pieredzē, zināšanās vai riska tolerancē, jums ir nekavējoties par to jāziņo, lai mēs attiecīgi atjauninātu jūsu piemērotības novērtējumu. Jūs piekrītat un atzīstat, ka piemērotības novērtējums tiek veikts ņemot vērā jūsu sniegto informāciju un dokumentus, un mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, kas var rasties neprecīzas iesniegtās informācijas dēļ. Turklāt jūs piekrītat nekavējoties informēt mūs par jebkādām izmaiņām jūsu sniegtajā informācijā un dokumentos, un apņematies mums sniegt atjauninātu, precīzu un pilnīgu informāciju, lai mēs varētu veikt korektu piemērotības novērtējumu. Papildinformāciju par piemērotības novērtējumu var atrast šo noteikumu un nosacījumu 1. pielikuma 2. sadaļā. Pirms mūsu kopiju tirdzniecības pakalpojumu izmantošanas, mēs aicinām jūs iepazīties ar mūsu kopiju tirdzniecības pakalpojumu Noteikumiem un nosacījumiem, kas ir pieejami mūsu tiešsaistes tirdzniecības platformā (ti, “Dashboard ”), kā arī mūsu kopiju tirdzniecības Riska atrunā, kas atrodams šo Noteikumu un nosacījumu 2. pielikumā.

2.4.Mēs nodrošinām jums iespēju tirgot Produktus un Vērtspapīrus, kas denominēti dažādās valūtās. Atsevišķās valstīs mēs varam piedāvāt tās nacionālo valūtu, kā galveno konta valūtu klientiem no attiecīgajām valstīm. Informācija par valūtas pieejamību ir ievietota Tiešsaistes sistēmā. Kad jūs tirgojat Produktu, kas denominēts valūtā, kas ir atšķirīga no jūsu galvenā konta valūtas, maržas prasība tiek automātiski konvertēta galvenajā konta valūtā, izmantojot attiecīgo valūtas maiņas kursu, kuru mēs kotējam attiecībā uz konkrēto CFD produktu. Turklāt peļņa un zaudējumi no veiktajiem darījumiem tiks konvertēti galvenajā konta valūtā, izmantojot iepriekš minēto valūtas maiņas kursu.

2.5.Izmantojot mūsu klientiem pieejamos pakalpojumus caur Tiešsaistes sistēmu, jūs piekrītat, ka pats sekosiet līdzi Tiešsaistes sistēmā atrodamajiem ārvalstu valūtu maiņas kursiem, un piekrītat to izmantošanai valūtu konvertācijai. Mēs nesniegsim jums ieteikumus par jūsu slēgtajiem darījumiem, kā arī nepārvaldīsim un nepārraudzīsim jūsu atvērtās pozīcijas tirgojot mūsu piedāvatos Produktus vai Vērtspapīrus. Jūs piekrītat, ka jebkura ordera izpilde jūsu vārdā nekādā veidā nenozīmē, ka mēs esam apstiprinājuši vai ieteikuši šo darījumu izpildi ar attiecīgajiem Produktiem vai Vertspapīriem. Mēs esam izveidojuši vairākas risku atrunas, saistībā ar mūsu pakalpojumiem un tirdzniecībai pieejamajiem Produktiem un Vērtspapīriem. Tās visas ir atrodamas Tiešsaistes sistēmā un šo Noteikumu un nosacījumu 2. pielikumā.

2.6.Mēs esam pilnvaroti izpildīt visus vai jebkuru no jūsu Produktu vai Vērtspapīru pirkšanas un pārdošanas orderiem, mums izvēloties atbilstošu darījuma partneri (kas saskaņā ar normatīvajām prasībām var ietvert jebkuru mūsu saistīto uzņēmumu).

2.7.Ja vien mēs neesam iepriekš rakstiski vienojušies citādi, katru darījumu jūs veiksiet kā pilnvarotā persona, nevis kā aģents kādas citas personas vārdā. Mēs būsim atbildīgi tikai pret jums, un mums nav nekādu pienākumu vai saistību pret kādu no jūsu pilnvarotājiem vai klientiem. Tikai jūs būsiet atbildīgs par savu saistību izpildi pret mums.

2.8.Visi darījumi, kurus mēs noslēdzam ar jums vai jūsu vārdā, tiks veikti un izpildīti vispārīgi saskaņā ar mūsu Darījumu izpildes politikas noteikumiem (kas laiku pa laikam tiek grozīti), par kuriem sīkāka informācija ir pieejama Tiešsaistes sistēmā (turpmāk - Darījumu izpildes politika). Mūsu Darījumu izpildes politika ir tikai politika, tā nav Līguma daļa, nav paredzēta kā līgumiski saistoša un tā neuzliek mums nekādas saistības, kuras mums citādi nebūtu jāuzņemās saskaņā ar Līgumu vai CySEC normatīviem.

2.9.Ar vai bez brīdinājuma, mēs paturam tiesības (uz laiku vai pastāvīgi) modificēt, apturēt vai pārtraukt visus vai kādu no mūsu sniegtajiem tirdzniecības pakalpojumiem (pilnībā vai daļēji). Jūs piekrītat, ka mēs nenesam atbildību pret jums vai jebkuru trešo pusi (kuras vārdā jūs, iespējams, rīkojaties) par jebkādām mūsu tirdzniecības pakalpojumu izmaiņām, apturēšanu vai pārtraukšanu

2.10.2.16. Kā daļu no mūsu pakalpojumiem piedāvājam “Admiral Markets” Visa debetkarti un e-naudas kontu, tos nodrošina Lietuvas Republikas Juridisko personu reģistrā reģistrēts uzņemums UAB “Finansinės paslaugos „Contis”, ar numuru 304406236, galveno biroju, kura adrese ir Mėnuliog. 11-101, Vilnius, Lithuania un kam ir Lietuvas Bankas izsniegta elektroniskās naudas iestādes licence Nr. 53, datēta ar 23.07.19. Jūs varat pieteikties, lai saņemtu 2.10. punktā minētos pakalpjumus, tam izmantojot mūsu tīmekļa vietni (https://admiralmarkets.com/?regulator=cysec) vai Tiešsaistes sistēmu, tomēr pirms pieteikšanās, mēs aicinām jūs izlasīt attiecīgos pakalpojuma Noteikumus un nosacījumus, kas ir pieejami jūsu tiešsaistes konta portālā.

3. Cenas

3.1.Attiecībā uz katru Produktu un Vērtspapīru, kas tiek piedāvāts izmantojot Tiešsaistes sistēmu, mēs jums nodrošināsim “solīšanas” un “piedāvājuma” cenas. Par katru veikto darījumu mēs varam arī iekasēt no jums komisijas maksu un/vai piemērot spredu, par ko jums tiks paziņots izmantojot Tiešsaistes sistēmu.

3.2.Katra Produkta un vērtspapīra cena, kas publicēta Tiešsaistes sistēmā ir spēkā līdz agrākā termiņa beigām un līdz laikam, kad mēs to atceļam vai atsaucam. Katrai cenai ir jābūt jums pieejamai, lai varētu noslēgt darījumu ar, vai caur mums, cenai atspoguļojot pamatsummu, bet nepārsniedzot to, kas noteikta mūsu Tiešsaistes sistēmā, vai par to tiek paziņots citādi.

3.3.Jūs piekrītat, ka cenas un maksimālās summas, kuras varam jums piedāvāt var atšķirties no tām cenām un maksimālajām summām, kas tiek piedāvātas citiem mūsu klientiem, un tās var atsaukt vai mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma. Pēc saviem ieskatiem mēs varam bez iepriekšēja brīdinajuma nekavējoties mainīt, atsaukt vai atteikties no darījumu izpildes par cenu, kuru mēs, iespējams, esam publicējuši, vai vispār pārtraukt cenu sniegšanu atsevišķiem vai visiem Produktiem un Vērtspapīriem, un dažiem vai visiem piegādes, vai noreķinu datumiem (piemēram, saņemot un apstiprinot kotācijas vai iesniedzot mums darījuma izpildes orderi par konkrētu cenu, mēs nevaram garantēt, ka jūsu orderis tiks faktiski izpildīts. To parasti sauc par cenas "izslīdēšanu").

4. Orderi, darījumi un atvērtās pozīcijas

4.1.Ja vien mēs neesam vienojušies citādi, visi orderi mums ir jāiesniedz elektroniski, izmantojot Tiešsaistes sistēmu (lai gan mēs varam ārkārtas situācijā un pēc saviem ieskatiem pieņemt jūsu orderu izpildes norādījumus pa tālruni).

4.2.Mēs pēc saviem ieskatiem varam pieprasīt jebkura ordera apstiprinājumu tādā formā, kādu mēs norādīsim par nepieciešamu.

4.3.Orderis, kuru esat mums iesniedzis vai kurš iesniegts jūsu vārdā, nestāsies spēkā, kamēr mēs nebūsim to faktiski saņēmuši un apstiprinājuši. Orderi, kuru būsim saņēmuši nevarēs atcelt, atsaukt vai grozīt bez mūsu skaidras piekrišanas.

4.4.Mums ir tiesības rīkoties jūsu vārdā saskaņā ar jebkuru iesniegto orderi vai norādījumu par kuru mums ir pamatots uzskats domāt, ka tas tiek veikts jūsu vārdā, vai to veic kāda cita persona jūsu vārdā. Mums nav pienākums veikt papildu izmeklešanu par ordera vai norādījuma autentiskumu, vai īpaši pārliecināties par šādas personas pilnvarām vai identitāti, kas sniedz vai plāno sniegt šādu orderi vai norādījumu izpildei.

4.5.Mēs pēc saviem ieskatiem varam atteikties no jums pieņemt jebkuru orderi, pilnībā vai daļēji, vai pēc jūsu orderasaņemšanas atteikties rīkoties saskaņā ar to, tomēr, ja šāda situācija iestāsies, mēs darīsim visu iespējo, lai informētu jūs par šādiem gadījumiem, attiecīgi atteikumā norādot vai nenorādot iemeslus. Turklāt orderus, kurus jebkāda iemesla dēļ mēs nesaņemsim tādā veidā, lai tos varētu atbilstoši apstrādāt, tostarp, ja Tiešsaistes sistēma nespēs pieņemt vai apstrādāt šos orderus, tie tiks uzskatīti par nesaņemtiem.

4.6.Mūsu veiktā orderaizpilde ir uzskatāma par saistošu vienošanos starp pusēm, kas atrunāta šajos noteikumos par orderu izpildi.

4.7.Ordera ievadīšanas kārtība ir atrodama Tiešsaistes sistēmā.

4.8.Jūs atzīstat, ka pēc jebkura darījuma izpildes jūs pats esat pilnībā atbildīgs par saziņas veidošanu un uzturēšanu ar mums, kā arī par atvērto pozīciju uzraudzību un visu turpmāko norādījumu savlaicīgu sniegšanu mums. Ja tas netiek izdarīts, mēs nevaram garantēt, ka mums būs iespējams ar jums sazināties un mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības pret jums par zaudējumiem, kas radušies (vai varētu rasties) jebkādas kļūmes dēļ.

4.9.Jūs piekrītat veikt atbilstošu uzskaiti, lai tiktu atspoguļota iesniegto orderu būtība un laiks, kad šie orderi tiek iesniegti.

4.10. Mēs pēc saviem ieskatiem varam pieprasīt, lai jūs ierobežotu mums iesniedzamo orderu un atvērto pozīciju skaitu, vai atvērto pozīciju vērtību, tāpat atsevišķos gadījumos mēs varam pieņemt lēmumu ļaut tikai atvērto pozīciju slēgšanu, vai paši pieņemt lēmumu vienas vai vairāku pozīciju slēgšanu, vai veikt reversos darījumus, lai nodrošinātu, ka tiek saglabāti visi mūsu noteiktie pozīciju ierobežojumi.

4.11. Ja izvietosi Stop loss orderi un tas tiks izpildīts apstādinot zuadējumus, jums būs jāsedz sava konta līdzekļu iztrūkums vienas darba dienas laikā (jēdziens Darba dienair jāsaprot kā diena, kurā Kipras Republikā bankas ir atvērtas mazumtirdzniecības darījumiem). Tomēr mēs varam pēc saviem ieskatiem vienoties par ilgāku laika grafiku. Ja esat privāts klients, jūs varat gūt labumu no Negatīvā bilances aizsardzības, kas minēta šī Līguma 1.4. punktā. Ja esat profesionāls klients, mēs varam pilnībā vai daļēji segt jebkādus šādus zaudējumus (saskaņā ar mūsu Negatīvā bilances aizsardzības politikas paziņojumu, kurš, lai izvairītos no pārpratumiem nav uzskatāms par līgumiski saistošu un nav šī Līguma daļa).

4.12. Neatkarīgi no nodrošinājuma, kas šajos Noteikumos un nosacījumos var būt savstarpēji izslēdzoši, jums netiks piemērotas nekādas papildu maksājumu saistības attiecībā uz līdzekļiem, kurus sākotnēji būsiet noguldījis, lai veiktu plānoto darījumu, ja piemērojamie likumi vai regulējums aizliedz mārketingu, izplatīšanu vai Produktu pārdošanu apstākļos, ja pastāv papildu maksājuma pienākums.

4.13. Ja rodas kotācijas un/vai darījuma izpildes kļūdas, kas saistītas ar pieļautām drukas kļūdām vai citām kotācijas vai norāžu kļūdām, kas radušās jūsu darbības rezultātā, mēs par to nenesīsim atbildību. Kotācijas un/vai izpildes kļūdas gadījumā mēs paturam tiesības atcelt orderus, reversēt darījumus, slēgt pozīcijas un veikt jebkādas nepieciešamās korekcijas, vai korekcijas attiecīgajā kontā (tostarp saistībā ar 3.3. punktā minēto "cenu izslīdēšanu"). Jebkuru strīdu, kas izriet no šādām kotācijas vai izpildes kļūdām (tostarp jebkādu “cenas izslīdēšanu”) mēs atrisināsim tā, kā uzskatīsim par atbilstošu un piemērotu.

4.14. Ja kāds regulēts tirgus, centrālais klīringa partneris, daudzpusēja tirdzniecības sistēma vai cita veida tirdzniecības platforma (katrs no tiem – Tirgus) (vai starpposma brokeris vai aģents, kas darbojas pēc tirgus norādījumiem vai tā veikto darbību rezultātā ) vai regulatīvā iestāde veic jebkādas darbības, kas ietekmē darījumu vai kļūst maksātnespējīgas, vai ir apturēta tā darbība, tad mēs varam veikt jebkādas darbības, kuras mēs pēc saviem ieskatiem uzskatīsim par vēlamām, lai mazinātu radušos zaudējumus šādas darbības vai notikuma rezultātā. Jebkura šāda darbība jums ir saistoša. Ja Tirgus vai regulējošā iestāde veic pieprasījumu saistībā ar kādu no jūsu darījumiem, jūs piekrītat sadarboties ar mums un nekavējoties sniegt mūsu pieprasīto informāciju.

5. Tiešsaistes sistēma

5.1.Lai izmantotu mūsu Tiešsaistes sistēmu, jums būs jāpieprasa lietotāja vārds un parole (turpmāk - Piekļuves kods), kuru piesķiršanu un saskaņošanu nodrošinām mēs. Pieļuves koda izmantošana ir paredzēta, lai jūs vai kāda cita persona ar savu piekritību varētu piekļūt Tiešsaistes sistēmai.

5.2.Saistībā ar Piekļuves koda izmantošanu, jūs atzīstat un apņematies, ka:

5.2.1 jūs būsiet atbildīgs par sava Piekļuves koda konfidencialitāti un izmantošanu;

5.2.2 jūs regulāri veiksiet savas paroles maiņu;

5.2.3. izņemot ar mūsu iepriekšēju rakstisku piekrišanu, jūs nekādā gadījumā neizpaudīsiet savu Piekļuves kodu citām personām;

5.2.4. neaprobežojoties vien ar 4. punktā minēto, mēs paļaujamiesuz visiem norādījumiem, orderiemun citiem paziņojumiem, kas ievadīti, izmantojot jūsu Piekļuves kodu, un jums būs saistoši visi no tā izrietošie darījumi vai izdevumi, kas ir veikti jūsu vārdā; un

5.2.5. jūs nekavējoties paziņosit mums, izmantojot vietnē norādīto tālruņa numuru, ja konstatēsiet, ka jūsu Piekļuves kods ir nozaudēts, nozagts vai izpausts kādai trešajai pusei, vai notikusi jebkāda neatļauta tā izmantošana.

5.3.Jūs atzīstat, ka Tiešsaistes sistēma ir paredzēta lietošanai tikai jums vai citām personām, kurām esat sniedzis savu piekrišanu izmantot Tiešsaistes sistemu jūsu vārdā.

5.4.Ja jūs informēsiet mūs vai mēs uzskatīsim, ka jūsu Piekļuves kodu bez jūsu ziņas izmanto nepilnvarotas personas, vai jūs esat izpaudis Piekļuves kodu citām personām bez mūsu piekrišanas, mēs varam bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt vai izbeigt jūsu tiesības izmantot Tiessaistes sistēmu.

5.5.Mēs neesam atbildību par jūsu zaudējumiem, saistībām vai izmaksām, kas izriet no jebkādas neatļautas jūsu Piekļuves koda vai Tiešsaistes sistēmas izmantošanas. Jūs joprojām būsiet atbildīgs par visiem zaudējumiem, saistībām, spriedumiem, prāvām, darbībām, tiesvedībām, prasībām, zaudējumiem (t.i. jūs būsiet atbildīgs un atlīdzināsiet mums pēc pieprasījuma) un pēc mūsu pieprasījuma atlīdzināsiet, un aizsargāsiet mūs no šādām situācijām, kā arī izmaksu veidošanās, kas radušās no jebkuras personas, kas izmanto Tiešsaistes sistēmu, izmantojot jūsu piekļuves kodu, darbību vai bezdarbību, neatkarīgi no tā vai esat atļāvis šādu izmantošanu vai nē.

5.6.Mēs pēc saviem ieskatiem varam ieviest un pieprasīt izmantot papildu lietotāja identifikācijas un drošības pasākumus. Mēs jebkurā laikā varam mainīt savas drošības procedūras un cik drīz vien tas būs iespejams, mēs jums paziņosim par visām jaunajām, ieviešamajām procedūrām.

5.7.Tiešsaistes sistēma parasti ir pieejama 24 stundas diennaktī, no pirmdienas līdz piektdienai (pēc Kipras Republikas laika zonas). Sīkāka informācija par darbības laikiem ir pieejama Tiešsaistes sistēmā, un lai izvairītos no pārpratumiem, mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības pret jums par periodu, kad Tiešsaistes sistēma nav pieejama (iepriekš minētajās stundās vai citādi).

5.8.Jūs esat pilnībā atbildīgs par jebkura aprīkojuma nodrošināšanu un apkopi, kuru izmantojat, lai piekļūtu Tiešsaistes sistēmai, kā arī esat atbildīgs par saistītajiem drošības pasākumiem un to ievērošanu, visu atbilstošo vienošanos slēgšanu ar jebkuriem telekomunikāciju pakalpojumu piegādātājiem vai, ja piekļuvi Tiešsaistes sistēmai nodrošina trešā puses serveris, tad arī par tā spēju nodrošināt atbilstošu piekļuvi Tiešsaistes sistēmai. Ne mēs, ne uzņēmums, kas uztur, darbojas, kam pieder, kas licencē vai sniedz mums pakalpojumus saistībā ar Tiešsasites sistēmas darbību (turpmāk -Pakalpojumu sniedzēji), nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas attiecībā uz Tiešaistes sistēmas pieejamību, lietderību, piemērotību vai jebkuras šādas sistēmas darbību (t.i. ne mēs, ne trešās puses ar kurām mēs sadarbojamies, nenes nekādu atbildību pret jums). Ņemot vērā, ka izmantojot internet savienojumu mēs nekontrolējam signāla jaudu, tā uztveršanu vai maršrutēšanu, jūsu vai jebkuras trešās puses aprīkojuma konfigurāciju, vai tā savienojuma uzticamību, mēs neuzņemamies atbildību par sakaru kļūmēm, traucējumiem vai kavējumiem laikā, kad vēlaties piekļūt Tiešsaistes sistēmai ar internet pieslēgumastarpniecību.

5.9.Lai izvairītos no neskaidrībām, mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības pret jums (vai ta sir līgumā, vai deliktā, vai saistīts ar paša nevērību), kas saistītas ar bojājumiem (t.i. zaudējumiem vai izdevumiem, vai jebko līdzīgu), kurijums var rasties signāla pārraides kļūdu, tehnisku kļūdu, darbības traucējumu, nelikumīgas iejaukšanās tīkla iekārtās, tīkla pārslodzes, trešo personu ļaunprātīgas piekļuves bloķēšanas, interneta darbības traucējumu, pārtraukumu, vai citu interneta pakalpojuma sniedzēja trūkumu vai problēmu dēļ. Jūs būsiet atbildīgs par visiem orderiem, kas jūsu vārdā nodoti izmantojot Tiešsaistes sistēmu, un būsiet pilnībā atbildīgs pats un pret mums par jebkādu darījumu veikšanu, kas izriet no šādas sistēmas izmantošanas. Jūs atzīstat, ka piekļuve Tiešsaistes sistēmai var būt ierobežota vai nepieejama šādu sistēmas kļūdu dēļ, un ka mēs paturam tiesības pēc brīdinājuma apturēt piekļuvi Tiešsaistes sistēmai.

5.10.Mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības pret jums gadījumā, ja jūsu izmantotajā aprīkojumā vai sistēmās tiek konstatēti vīrusi un ļaunprogrammatūras, kas tur nonākušas izmantojot mūsu Tiešsaistes sistēmu vai jebkuru programmatūru, kuru mēs nodrošinām jums, lai varētu izmantot Tiešsaistes sistēmu. Mēs no savas puses apņemamaies veikt nepieciešamos soļus, lai novērstu šādu iejaukšanos.

5.11. Jūs rūpēsities, lai mūsu datorsistēma vai tīkls netiktu pakļauts datorvīrusiem vai ļaunprogrammatūrām, un būsiet atbildīgs un atlīdzināsiet mums zaudējumus pēc pieprasījuma, aizsargāsiet mūs no jebkādiem zaudējumiem, kas mums radīsies jebkura šāda apdraudējuma rezultātā.

5.12. Mēs neesam atbildību vai saistības pret jums par jebkuru darbību, kuru veikusi Tirgus, klīringa vai regulatorā iestāde.

5.13. Interneta savienojuma aizkaves un cenu plūsmas kļūdas dažkārt rada situāciju, ka Tiešsaistes sistēmā redzamās cenas precīzi neatspoguļo tobrīd dominējošās tirgus cenas. Šādas kavēšanās un kļūdu gadījumā mēs paturam tiesības atcelt orderus, veikt reversos darījumus, slēgt pozīcijas un veikt visus nepieciešamos labojumus vai korekcijas attiecīgajā kontā.

5.14. Jūs neizmantosiet un neļausiet izmantot Tiešaistes sistēmu:

5.14.1. pārkāpjot jebkurus likumus (jebkurā jurisdikcijā), CySEC normatīvus un regulatorās prasības (tostarp noteikumus/likumus par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu), vai piemērojamos noteikumus no citām regulējošām iestādēm, kurām jūs vai mēs varam būt pakļauti;

5.14.2. jebkādā veidā (tostarp, bez ierobežojuma, ievietojot informāciju tiešsaistes sistēmā, kur šī iespēja ir pieejama), lai izpatītu apmelojošu, neķītru, aizskarošu, nepiedienīgu vai draudīgu informāciju, vai tādu informāciju, kas pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, vai ir saistīts ar jebkādām citām nelikumīgām darbībām;

5.14.3. lai to inficētu ar vīrusiem vai citu traucējošu programmatūru, vai, lai veiktu jebkādas darbības, kas varētu izraisīt Tiešsaistes sistēmas bojājumus, vai jūsu darbības rezultātā tā kļūt nepieejama lietošanai citiem;

5.14.4. bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas, lūdzot vai mudinot citas interneta vietnes izveidot reklāmasvai hipersaites tieši uz mūsu Tiešsaistes sistēmu; vai

5.14.5. jebkādā veidā to izmantot, bez mūsu pilnvarojuma, kas pārkāpj šo Līgumu.

5.15. Mēs neatļaujam izmantot Tiešsaistes sistēmu negodīgām arbitrāžas darbībām vai kā citādi izmantot interneta datu plūsmas kavēšanos, izmantot jebkādu citu manipulatīvu vai ļaunprātīgu rīcību (piemēram, nepatiesas vai maldinošas tirgus informācijas izplatīšanu, izmantojot plašsaziņas līdzekļus, tostarp internetu, vai jebkuru citu citus līdzekļus ar nolūku mainītVērtspapīra vai Produkta vai pamatā esošā aktīvu vai vērtību), kas varētu negatīvi ietekmēt godīgu un atbilstošu tirdzniecību Tiešsaistes sistēmā.

5.16. Mēs regulāri Tiešsaistes sistēmā publicējam atjauninājumus, klientiem pieejamās funkcijas, kā arī informāciju, deklarācijas un brīdinājumus saistībā ar mūsu pakalpojumiem. Mēs varam arī nosūtīt šo informāciju uz jūsu e-pasta adresi. Jūs apņematies izlasīt visus šādus paziņojumus pēc to publicēšanas vai saņemšanas, un apņematies regulāri iepazīties ar šo informāciju un nekavējoties informēt mūs par jebkādām domstarpībām saistībā ar šādu informāciju.

5.17. Jūs pats būsiet atbildīgs par piemērotas ierīces, mehānisma vai sistēmas (turpmāk - Ierīce) iegūšanu un izmantošanu, kas ļautu jums pienācīgi izmantot Tiešsaistes sistēmu, un jūs būsiet atbildīgs par jebkādu vīrusu noteikšanas/iekārtas instalēšanu un pareizu izmantošanu, kas mums laiku pa laikam var būt nepieciešama.

5.18. Izmantojot Tiešsaistes sistēmu, jums ir:

5.18.1. jānodrošina, ka jūsu Ierīce tiek uzturēta labā kārtībā un ir piemērota Tiešsaistes sistēmas lietošanai;

5.18.2. jāveic šādas pārbaudes un jāsniedz mums tāda informāciju, kāda mums būs pamatoti nepieciešama, lai pārliecinātos, ka jūsu Ierīce atbilst prasībām, par kurām mēs laiku pa laikam paziņojām jums;

5.18.3. regulāri jāveic vīrusu pārbaudes;

5.18.4. nekavējoties jāinformēt mūs par jebkuru nesankcionētu piekļuvi Tiešsaistes sistēmai, vai par jebkuru neautorizētu darījumu vai norādījumu, par kuru jūs zināt vai par kuriem jums ir aizdomas, un, ja tas ir jūsu kontrolē, jāliekpārtraukt šādu neatļautu izmantošanu; un

5.18.5. nekad neatstāsiet bez uzraudzības Ierīci no kuras esat piekļuvis Tiešaistes sistēmai, un neļausietnevienam citam izmantot Ierīci, kamēr neesat izgājis no Tiešsaistes sistēmas.

5.19. Gadījumā, ja jūs konstatēsiet materiāla defektu, darbības traucējumus vai vīrusu esamību Tiešsaistes sistēmā, jūs nekavējoties par šādu defektu, darbības traucējumiem vai vīrusu paziņosiet mums, un pārtrauksiet jebkādu Tiešsaistes sistēmas izmantošanu, līdz jūs saņemsiet no mums atļauju atsākt tās lietošanu.

5.20. Visas tiesības uz patentiem, autortiesībām, dizainparaugiem, preču zīmēm un jebkādām citām intelektuālā īpašuma tiesībām (reģistrētām vai nereģistrētām), kas saistītas ar Tiešsaistes sistēmu, joprojām pieder mums vai mūsu licences devējiem. Jūs nekopēsiet, neiejauksieties, vai jebkādā veidā nepārveidosiet Tiešsaistes sistēmu vai jebkuru tās daļu, vai daļas, ja vien mēs tam būsim devuši nepārprotamu rakstveida piekrišanu. Visas Tiešsaistes sistēmas kopijas ir jāizgatavo jūsu vārdā saskaņā ar likumu, uz tām attiecas Līguma noteikumi un nosacījumi. Jums ir jānodrošina, lai uz visām kopijām tiktu reproducētas visas licences devēju preču zīmes un paziņojumi par autortiesībām un ierobežotām tiesībām. Gadījumā, ja, izmantojot Tiešsaistes sistēmu saņemat jebkādus datus, informāciju vai programmatūru, kas nav tā, ko jums ir tiesības saņemt saskaņā ar Līgumu, jūs nekavējoties par to mums paziņosiet un nekādā veidā neizmantosiet šādus datus, informāciju vai programmatūru.

5.21. Mēs varam apturēt vai neatgriezeniski atsaukt piekļuvi Tiešaistes sistēmai, sniedzot jums pamatotu rakstisku paziņojumu.

5.22. Mums ir tiesības vienpusēji un nekavējoties apturēt vai neatgriezeniski atsaukt jūsu iespēju izmantot Tiessaistes sistēmu vai jebkuru tās daļu bez brīdinājuma, ja mēs uzskatīsim to par nepieciešamu vai vēlamu. Mēs varam izvēlēties to darīt, piemēram, ja jūs neievērojat CySEC likumu vai citus piemērojamos likumus, vai noteikumus, vai jūs pārkāpjat kādus Līguma noteikumus.

6. Ļaunprātīgas tirdzniecības stratēģijas un aizliegtas tirdzniecības metodes — tirgus ļaunprātīga izmantošana

Ļaunprātīgas tirdzniecības stratēģijas: internets, savienojuma aizkavēšanās un kļūdas dažkārt rada situāciju, ka mūsu Tiešsaistes sistēmā redzamā cena precīzi neatspoguļo tirgus cenu. Uzņēmums neatļauj apzinātu spēļu praksi un/vai ļaunprātīgas tirdzniecības prakses izmantošanu mūsu Tiešsaistes sistēmā. Mēs varam bez iepriekšēja brīdinājuma atsaukt darījumus, kas balstās uz cenu latentuma izmantošanu. Mēs paturam tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt nepieciešamos labojumus vai korekcijas iesaistītajā kontā. Konti, kas paļaujas uz spēlēm un/vai ļaunprātīgām stratēģijām, pēc mūsu ieskatiem var tikt pakļauti rīcībai, kas saistīta ar mūsu iejaukšanos un jebkādu orderu turpmāku apstiprināšanu. Jebkuru strīdu, kas izriet no šādām kotācijas vai izpildes kļūdām, mūsu vadība atrisinās pēc saviem ieskatiem.

Apiešana un reversā inženierija: jūs saprotat un piekrītat, ka jūs nedrīkstat nelikumīgi piekļūt vai mēģināt piekļūt Tiešsaistes sistēmai, veikt reverso inženieriju vai kā citādi apiet drošības pasākumus, ko Uzņēmums ir piemērojis savai Tiessaistes sistēmas iekārtai un/vai datorsistēmai(-ām). Ja mēs pēc saviem ieskatiem konstatēsim, ka jūs pārkāpjat šo sadaļu, mēs paturam tiesības veikt visas darbības, kuras uzskatīsimpar piemērotām, tostarp, bez ierobežojumiem, pilnībā bloķēt piekļuvi mūsu Tiessaistes sistēmai, bloķēt un/vai atsaukt jūsu piekļuves kodu, un/vai veikt konta darbības pārtraukšanu. Šādos apstākļos mēs paturam tiesības konfiscēt jebkādu peļņu un/vai ieņēmumus, kas gūti tieši vai netieši, veicot jebkādas šādas aizliegtas tirdzniecības darbības, un mums ir tiesības informēt visas ieinteresētās trešās puses par jūsu šīs sadaļas pārkāpumu; mēs esam ieviesuši un turpināsim izstrādāt visus nepieciešamos rīkus, lai identificētu krāpniecisku un/vai nelikumīgu piekļuvi mūsu Tiešsaistes sistēmai; jebkuru strīdu, kas izriet no šādas krāpnieciskas un/vai nelikumīgas tirdzniecības darbības mēs atrisināsim pēc saviem ieskatiem tādā veidā, kādu mēs uzskatīsim par godīgāko attiecībā pret visām iesaistītajām pusēm; šis lēmums ir galīgs un/vai saistošs visiem dalībniekiem.

Mākslīgā intelekta programmatūra: jums ir aizliegts izmantot jebkādu programmatūru, kura mūsu ieskatos izmanto jebkāda veida mākslīgā intelekta darbību, lai analizētu mūsu Tiessaistes sistēmu un/vai datorsistēmu(-as), kas saistītas ar mūsu pakalpojumu izmantošanu; gadījumā, ja mēs pēc saviem ieskatiem noteiksim, ka ir izmantota vai tiek izmantota šāda mākslīgā intelekta programmatūra, mēs paturam tiesības veikt visas darbības, kuras uzskatīsim par vajadzīgām, tostarp, bez ierobežojumiem, pilnībā bloķēt piekļuvi mūsu Tiešsaistes sistēmai, varam veikt jūsu piekļuves koda bloķēšanu un/vai atsaukšanu un/vai konta darbības pārtraukšanu. Šādos apstākļos mēs paturam tiesības konfiscēt jebkādu peļņu un/vai ieņēmumus, kas gūti tieši vai netieši, veicot jebkādas šādas aizliegtas tirdzniecības darbības, un mums ir tiesības informēt visas ieinteresētās trešās puses par jūsu šīs sadaļas pārkāpumu; mēs esam ieviesuši un turpināsim izstrādāt visus nepieciešamos rīkus, lai identificētu krāpniecisku un/vai nelikumīgu piekļuvi mūsu Tiešsaistes sistēmai; jebkuru strīdu, kas izriet no šādas krāpnieciskas un/vai nelikumīgas tirdzniecības darbības mēs atrisināsim pēc saviem ieskatiem tādā veidā, kādu mēs uzskatīsim par godīgāko attiecībā pret visām iesaistītajām pusēm; šis lēmums ir galīgs un/vai saistošs visiem dalībniekiem.

Izmaiņas tirgus apstākļos: Lūdzu, ņemiet vērā, ka mums nav pienākuma sazināties ar jums, lai sniegtu padomu par atbilstošu rīcību, ņemot vērā tirgus apstākļu izmaiņas (tostarp, bez ierobežojuma, tirgus traucējumus). Jūs atzīstat, ka ārpusbiržas tirgus, kurā tiek tirgoti instrumenti ar sviras finansējumu, ir ļoti spekulatīvs un volatīls un ka pēc jebkura darījuma veikšanas jūs esat pilnībā atbildīgs par saziņas veidošanu un uzturēšanu ar mums, kā arī esat pats atbildīgs par atvērto pozīciju uzraudzību un visu turpmāko norādījumu savlaicīgu nodrošināšanu. Ja tas netiks darīts, mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, ja jūs neesat sazinājies ar mums.

Kompensācija: neierobežojot citus šo noteikumu un nosacījumu nolikumus, un/vai citus līgumus starp mums un jums, tostarp, bez ierobežojumiem, Līgumu, jūs piekrītat atlīdzināt mums zaudējumus un sargāt mūs no jebkādām saistībām un zaudējumiem, izmaksām un izdevumiem, tostarp, bez ierobežojumiem, segt juridiskos izdevumus, kas radušies saistībā ar un/vai ir tieši vai netieši saistīti ar jebkādu krāpniecisku un/vai nelikumīgu piekļuvi mūsu Tiešsaistes sistēmai, un ir saistīti ar tās izmantošanu un/vai novēršanu, ja šādas saistības, zaudējumi, bojājumi, izmaksas un izdevumi nebūtu radušies nevis mūsu rupjas neuzmanības, bet gan krāpšanas vai tīšas saistību neizpildes dēļ.

TIRGUS ĻAUNPRĀTĪGA IZMANTOŠANA

Kad mēs veicam darījumu jūsu vārdā, mēs varam iesniegt jūsu orderi par attiecīgā Produkta vai Vērtpspīra pirkšanu vai pārdošanu, to darot vērtspapīru biržās (atkarībā no gadījuma) vai noteiktās finanšu iestādēs (atkarībā no gadījuma). Rezultāts ir tāds, ka izpildot orderus caur mums vai ar mums, jūsu darījumi var ietekmēt šī instrumenta tirgu, papildu tam, tas potenciāli var ietekmēt arī mūsu kotētās cenas. Tas var radīt iespēju izmantot tirgu ļaunprātīgi, un šīs sadaļas mērķis ir novērst šādu ļaunprātīgu izmantošanu.

Brīdī, kad noslēdzat šo Līgumu un katru reizi, kad veicat darījumu vai sniedzat mums jebkādus citus norādījumus, jūs pārstāvat un garantējat mums, ka:

 • jūs neveiksit un neesat veicis darījumu ar mūsu starpniecību vai ar mums, ja to darot jums vai citiem, ar kuriem jūs rīkojaties saskaņoti būtu interese par finanšu instrumenta cenu, kas ir vienāda līdz vai pārsniedz instrumentā deklarējamo procentu summu;
 • jūs neizvietosies un neesat veicis darījumu saistībā ar:
  • izvietošanu, emisiju, izplatīšanu vai citu līdzīgu notikumu;
  • piedāvājumu, pārņemšanu, apvienošanu vai citu līdzīgu notikumu; vai
  • jebkuru korporatīvo finanšu darbību
 • jūs neveicat un neesat veicis darījumu, kas ir pretrunā ar likumu vai noteikumu, kas aizliedz iekšējās informācijas izmantošanu tirgus manipulācijas, vai jebkāda cita veida tirgus ļaunprātīgu izmantošanu vai tirgus noteikumu pārkāpšanu.
 • Jūs apņematies vienmēr rīkoties saskaņā ar visiem piemērojamajiem likumiem, noteikumiem un regulējumiem (tostarp, bez ierobežojumiem, pilnībā ievērojot CySEC likumu).

Ja veiksiet jebkādu darījumu vai citādi rīkosieties, pārkāpjot šajā sadaļā vai jebkurā citā šo noteikumu un nosacījumu sadaļā sniegtos apliecinājumus un garantijas, vai arī mums būs pamatotsiemesls uzskatīt, ka esat to darījis, papildu jebkādām mūsu tiesībām, kas var būt saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, mēs varam pret jums īstenot darījumu(-us), ja tas ir darījums(-i), kura rezultātā jūs esat parādā mums naudu; un/vai varm uzskatīt visus jūsu darījumus par spēkā neesošiem, ja trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā pēc mūsu pieprasījuma nebūsiet iesniedzis pārliecinošus pierādījumus, ka jūs neesat pieļāvis garantiju pārkāpumus vai sniedzis nepatiesas ziņas saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem.

Jūs atzīstat un piekrītat, ka par neatbilstošiu praksi tiek uzskatīta darījumu veišana ar Produktiem vai Vērtspapīriem, ja šāda darījuma vienīgais mērķis ir bijis manipulēt ar mūsu kotēto cenu, un jūs piekrītat neveikt šādus darījumus.

Mums ir tiesības (un dažos gadījumos tā ir nepieciešamība) ziņot un sniegt informāciju jebkurai attiecīgajai uzraugošajai iestādei par jebkuru darījumu vai norādījumu. Jums var arī tikt lūgts sniegt atbilstošu informāciju, un jūs apņematies to darīt, ja tāda nepieciešamība radīsies.

7. Darījumu apstiprinājumi un konta izraksti

7.1.Pēc jūsu pieprasītā ordera izpildes kontā, mēs apstiprināsim šo darījumu izmantojot Tiešsaistes sistēmu vai sūtot ziņu pa e-pastu (turpmāk - Apstiprinājums), to nosūtot tajā pašā dienā, bet ziņas nosūtīšanas neizdošanās gadījumā, tas neietekmēs darījuma spēkā esamību.

7.2.Katra mēneša pirmajā dienā mēs sagatavosim informāciju par jūsu izvietotajām pozīcijām un konta stāvokli, tam izmantojot Tiešsaistes sistēmu vai sūtot informāciju pa e-pastu. Konta informācija var iekļaut apstiprinājumus, pārskatus par peļņu un zaudējumiem, un jebkuru citu informāciju, kas jāsniedz saskaņā ar CySEC likumu (turpmāk - Konta informācija). Mēs pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā varam atsaukt vai grozīt jebkuru Konta informāciju. Jūs piekrītat, ka mums nav pienākums sniegt apstiprinājumus drukātā veidā. Konta informācija, kas publicēta izmantojot Tiešsaistes sistēmu vai e-pastu (izņemot, ja tā ir acīmredzami nepareiza), ir pierādījums par jūsu veiktajiem darījumiem un ir jums saistoša – izņemot gadījumus, ja pret to ceļ iebildumu tūlīt pēc tā saņemšanas, attiecīgi ar šādu iebildumu vēršoties rakstiski (tostarp e-pastā vai līdzīgā elektroniskā pasta vēstulē), un (jebkurā gadījumā) ne vēlāk kā vienu darba dienu pēc tam, kad konta informācija ir publicēta Tiešsaistes sistēmā vai saņemta e-pastā.

8. Piekrišana komunikācijai elektroniskā vidē

Jūs piekrītat saziņai, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Paziņojumi, kas nosūtīti, izmantojot Tiešsaistes sistēmu vai elektroniskos līdzekļus, tiek uzskatīti par tādiem, kas atbilst visām juridiskajām prasībām, un, ka to parakstīšana ar roku ir nepieciešama tikai tik talu, cik to Kipras tiesību akti.

9. Marža

9.1.Jums ir jānodrošina mums, un jāuztur pie mums naudas summa attiecībā uz drošību jūsu esošajām, nākotnes un gadījuma vai iespējamām nakotnes saistībam pret mums (turpmāk - Saistības) tādā apjomā un tādās formās, kā mēs pēc pašu ieskata varam pieprasīt (turpmāk - Marža). Mēs jebkurā laikā varam mainīt savas Maržas prasības. Jūsu pienākums ir nodrošināt, ka vienmēr esat informēts par Maržas prasībām attiecībā uz dažādiem Produktiem, kuriem informācija atrodama mūsu Tiešsaistes sistēmā.

9.2.Jebkuras prasības attiecībā uz Maržu ir jāizpilda mūsu noteiktajā valūtā un laikā (pēc mūsu absolūtā ieskata) vai, ja tāds nav norādīta, tad nekavējoties. Viens Maržas pieprasījums neizslēdz citu. Marža tiek nodrošināta skaidrā naudā vai citos veidos, par kuriem mēs varam vienoties. Ja esat privāts klients, Marža tiks nodrošināta skaidrā naudā.

9.3. Jūs esat atbildīgs par par to, ka vienmēr uzturēsiet šo vienošanos ievērošanu pret mums, arī saņemot paziņojumu par Maržu. Ja jūs nenodrošināsiet mums Maržu noteiktajā laikā un apjomā, mēs varam automātiski slēgt jūsu atvērtās pozīcijas, un mums būs tiesības izmantot savas tiesības saskaņā ar Līguma 21. punktu.

9.4.Ja vien mēs neesam vienojušies citādi, jūs varat no mums iekasēt visu maržu, ko esat mums nodrošinājis saskaņā ar Līgumu kā pastāvīgu nodrošinājumu savām saistībām saskaņā ar Līgumu, vai saskaņā ar šo līgumu (tostarp saskaņā ar katru darījumu, kuru laiku pa laikam regulē Līgums).

9.5.Jūs piekrītat noformēt šādus turpmākos dokumentus un veikt tādas turpmākas darbības, kādas mums var būt nepieciešams, lai pilnveidotu mūsu drošības intereses, mēs varētu tiktu reģistrēti kā īpašnieki Maržai, vai tās juridiskās personas, nodrošinātu turpmākās saistības, un ļautu mums īstenot savas tiesības.

9.6.Bez mūsu iepriekšējas piekrišanasj jūs nedrīkstat izņemt vai aizstāt jebkuru īpašumu, uz kuru attiecas mūsu drošības intereses.

9.7. Ja Līgums tiek izbeigts, mums nebūs pienākums atmaksāt jebkādu skaidras naudas Maržu apmērā, kādā esat parādā vai varētu būt parādā esošajās saistībās pret mums. Nosakot skaidras naudas Maržas summas, jūsu saistības un mūsu saistības pret jums, mēs varam piemērot tādu metodoloģiju (tostarp spriedumus par turpmāko tirgu un vērtību kustību), ko uzskatīsim par piemērotu saskaņā ar CySEC likumu.

10. Norēķinu datums, Rollover un ieskaita instrukcijas

10.1. Pozīcijas, kas tiek atstātas atvērtas Darba dienas beigās, var tikt (noteiktos gadījumos) pakļautas automātiskai pārcelšanai uz nākamo dienu (turpmāk – Rollover). Mēs varam iekasēt no jums komisiju par katru šādu pozīciju, kas tiek pārcelta uz nākamo dienu. Maksas kuras iekasējam tiks publicētas Tiešsaistes sistēmā.

10.02. Saskaņā ar 10.1. punktu, ja no jums nav saņemti skaidri un savlaicīgi norādījumi, jūs piekrītat, ka, lai aizsargātu jūsu un mūsu intereses, mēs esam pilnvaroti pēc saviem ieskatiem un uz jūsu rēķina katras Darba dienas beigās slēgt jebkuru atvērtu pozīciju (piemēram (t.sk., bez ierobežojumiem), ja mums ir pamatots iemesls uzskatīt, ka pozīciju atvērusi nesankcionēta trešā persona, kā rezultātā starp mums un jums izceļas strīds) vai kompensēt visas vai jebkuras atvērtās pozīcijas, slēgt ieskaita darījumus vai veikt, vai saņemt darījuma izpildi jūsu vārdā ar tādiem noteikumiem un metodēm, kādus mēs uzskatīsim par saprātīgiem konkrētajos apstākļos.

10.3. Lai izvairītos no šaubām, mēs nenodrošināsim neviena piemērojamā pamatā esošā ieguldījuma vai produkta piegādi, kas ir saistīts ar jebkuru Produktu (tostarp jebkuru ārvalstu valūtu), ja vien mēs neuzskatīsim to par nepieciešamu vai, ja būsim citādi rakstiski vienojušies ar jums to darīt un attiecīgi, ja mēs neesam veikuši šādus pasākumus, visas atvērtās pozīcijas (ja attiecināms) tiks slēgtas un rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi tiks kreditēti vai debetēti no jūsu konta pie mums.

11. Klienta nauda

11.1. Šīs 11. daļas noteikumi attiecas uz jums, ja vien mēs neesam jūs informējuši, ka mēs pret jums piemērosim tādus nosacījumus, kādi attiecas uz klientiem ar status “profesionāls klients”, kā arī informējam, ka 12. daļas noteikumi attieksies uz jums, izmantojot visus vai tikai daļu no mūsu sniegtajiem pakalpojumiem.

11.2. Visi līdzekļi, kurus mēs no jums saņemsim, tiks turēti kontā pie mums vai mūsu apstiprinātā bankā, un tiks nodalīti no mūsu pašu līdzekļiem saskaņā ar CySEC likumu

11.3. Mēs nemaksāsim jums procentus par jūsu naudas glabāšanu pie mums, un noslēdzot Līgumu, jūs apliecināt, ka atsakāties no jebkādām tiesībām uz procentiem par šādas naudas glabāšanu, saskaņā ar CySEC likumu vai citādi

11.4. Līdzekļus, kurus jūs maksājiet mums, mēs varam turēt bankās, kas atrodas ārpus Kipras Republikas. Juridiskais un regulējošais režīms, kuru piemēro jebkurai šādai bankai, atšķirsies no Kipras Republikas režīma un bankas maksātnespējas vai citas līdzvērtīga bankrota gadījumā, pret jūsu līdzekļiem var attiekties citādi, nekā tad, ja nauda tika glabāta Kipras Republikā. Mēs nenesam pret jums atbildību jebkuras bankas vai citas trešās puses, kas tur naudu, maksātspējas, darbības vai bezdarbības gadījumā saskaņā ar sī likuma 11. pantu.

11.5. Mēs esam pilnvaroti konvertēt naudu jūsu kontā (tostarp Maržas gadījumā) uz šādu, un no šādasārvalstu valūtas pēcnoteikta maiņas kursa, par pamatu ņemot tā brīža dominējošo maiņas kursu. Šādos apstākļos mēs nenesīsim atbildību pret jums par jebkādiem zaudējumiem, kas jums radušies šādas darbības rezultātā (lai gan mēs pieliksim saprātīgas pūles, lai konvertētu tikai tādus līdzekļus, kas var būt nepieciešami, lai segtu saistības attiecībā uz attiecīgajiem darījumiem).

11.6. Ja mums pienākas un mums ir jāmaksā kādas saistības, mēs varam pārstāt uzskatīt par klienta naudu tik lielu daļu no jūsu vārdā turētās naudas, kas ir vienāda ar šo saistību summu saskaņā ar CySEC likumu, kas attiecas uz klienta naudu. Jūs piekrītat, ka mēs varam izmantot šo naudu, lai izpildītu visas vai daļas no šīm saistībām, kas mums pienākas un maksājamas. Šī 11. panta izpratnē jebkuras šādas saistības kļūst nekavējoties maksājamas un maksājamas bez mūsu brīdinājuma vai pieprasījuma, ja tās rodas jums vai jūsu vārdā.

11.7. Jūs piekrītat, ka mums būs tiesības izmantot jūsu rīcībā esošo naudu, lai izpildītu visas maksājamās saistības vai to daļu.

11.8. Ja Jūsu tirdzniecības kontā (-os), pēdējo 24 mēnešu laikā (stājas spēkā no jūsu pēdējās tirdzniecības dienas un sākas nākamajā dienā pēc tam) netiks veikta jebkāda tirdzniecības darbība, konta neaktivitātes maksa tiks iekasēta, kā norādīts mūsu cenrādī. Maksa tiks iekasēta katru mēnesi no konta (-iem) ar pozitīvu bilanci. Lūdzu, ņemiet vērā, ka maksa tiks iekasēta par katru neaktīvo tirdzniecības kontu. Konta neaktivitātes maksa tiek piemērota kontiem nevis klientiem atsevišķi. Pirms maksas iekasēšanas no Jūsu konta, mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par visiem līdzekļiem Jūsu maciņā un neaktivitātes maksas piemērošanu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu pienākums ir vienmēr atjaunināt kontaktinformāciju, kuru esat mums sniedzis. Mēs neiekasēsim konta neaktivitātes maksu no konta (-iem), ja tajos nebūs pozitīva bilance. Jūsu tirdzniecības kont bilance netiks samazināta zem nulles.Tomēr, ja jūsu pozitīvā bilance būs mazāka par ikmēneša maksu par neaktivitāti, mēs atskaitīsim visu maciņā esošo līdzekļu atlikumu. Visi tirdzniecības konti, kas būs neaktīvi vairāk par 24 mēnešiem un kuru bilance būs nulle vai tiks samazināta līdz nullei, tiks arhivēti. Ja Jūs izvēlēsities atkārtoti aktivizēt savu tirdzniecības kontu, veicot tajā tirdzniecības darbību, tad piemērotā maksa par par konta neaktivitāti tiks apmaksāta apmērā līdz trīs mēnešiem. Tas vai jūs atbildīsiet nosacījumiem par iepriekš minēto līdzekļu atmaksu, tiks izvērtēts balstoties uz katru kontu atsevišķi.

12. Pilnīgu īpašumtiesību nodošanas kārtība

12.1. Šis noteikums neattiecas uz jums, ja vien mēs neesam jums paziņojuši, ka jūs tiksiet uzskatīts par klientu ar status “profesionāls klients”, un šī panta noteikumi būs piemērojami jums attiecībā uz visiem vai jebkuru no mūsu pakalpojumiem, kurus jūs turpmāk izmantosiet.

12.2. Sekojot pienācīgai risku atrunai starp mums, jūs un mēs varam atsevišķi vienoties, ka:

a. saskaņā ar CySEC likumu mēs neturēsim naudu, kuru esat ieskaitījis savā kontā; un

b. šāda nauda tiks pārskaitīta mums pilnu īpašumtiesību un īpašumtiesību veidā un bez jebkādiem apgrūtinājumiem, nodrošinājuma procentiem, apgrūtinājuma vai citiem ierobežojumiem, lai nodrošinātu vai segtu jūsu pašreizējās, nākotnes, faktiskās, iespējamās vai paredzamās saistības pret mums ( tas ir pazīstams kā "īpašuma nodošanas līgums"). Tā kā naudas īpašumtiesības tiks nodotas mums, jums vairs nebūs īpašumtiesību uz šo naudu, un mēs varam ar to rīkoties paši, un jūs ierindosieties kā mūsu galvenais kreditors. Īpašumtiesību nodošanas līgums ir jānoslēdz, izmantojot mūsu saskaņoto formātu, un tas jums jāparaksta, un tas var tikt sniegts mums pa pastu, e-pastu vai izmantojot mūsu tirdzniecības platformu.

12.3. Ievērojot mūsu tiesības saskaņā ar Līgumu un katru darījumu, mums ir līgumsaistības atmaksāt jums naudas summu, kas līdzvērtīga īpašumtiesību nodošanas līdzekļiem, uz kuriem jums var būt tiesības (vai pēc mūsu absolūtā ieskata aktīviem to vērtībā), kad tas vairs nav nepieciešams, lai mēs turētu īpašumtiesību nodošanas līdzekļus. Mūsu atmaksas saistības tiks samazinātas tādā mērā, kādā (i) mums ir tiesības piemērot šādu naudu vai ieskaitīt tās atmaksas saistības pret jebkuru no jūsu saistībām pret mums neatkarīgi no tā, vai tas ir saistīts ar jebkuru darījumu, Līgumu vai citādi; un/vai (ii) jebkurš tirgus, starpnieks, banka vai cita trešā puse, kurai mēs esam pārskaitījuši naudu kā maržu vai kā citādi saistībā ar darījumiem, nespēj (vai nu maksātnespējas dēļ, vai kā citādi) atdot līdzvērtīgu naudas summu. mums. Ja vien mēs rakstiski nevienojamies citādi, jums nav tiesību saņemt procentus par īpašumtiesību nodošanas līdzekļiem.

12.4. Mēs neesam atbildīgi pret jums par īpašumtiesību uz līdzekļiem zaudēšanu, kas ir tieši vai netieši saistīts ar jebkuras bankas, cita brokera, tirgus kreditora, klīringa organizācijas vai līdzīga struktūras bankrotu, maksātnespēju, likvidāciju, sanāciju, aizbildnības vai cesijas rezultātu.

12.5. Jūs varat pieprasīt atcelt vienošanos par līdzekļu īpašumtiesību nodošanu, un tādā gadījumā mēs varam izbeigt Līgumu, un jums tiks atgriezta naudas summa (vai pēc mūsu absolūtā ieskata aktīvi atbilstoši to vērtībai), kas līdzvērtīga īpašumtiesību nodošanas līdzekļiem, kas jums pienākas.

13. Peļņa, zaudējumi un procentu maksājumi par atvērtajām pozīcijām

Attiecībā uz jebkuru jūsu turēto atvērto pozīciju mums laiku pa laikam ir jakreditē jūsu konts ar peļņu, vai zaudējumiem, procentu maksajumiem, dividenžu korekcijām un komisijām, kā tas aprakstīts Tiešsaistes sistēmā.

14. Komisijas un maksas

14.1. Jūs apņematies mums maksāt Tiešsaistes sistēmā publicētās atlīdzības un maksas, par kurām mēs jūs laiku pa laikam varam informēt. Tās iekļauj darījumu maksas, procentus un maksas attiecībā uz jūsu pozīciju automātisku pārnešanu uz nākamo dienu, kas ir saskaņā ar 10.1. punktu. Papildu iepriekšminētajam, jums būs jāveic citi maksājumi, par kuriem mēs jums būsim paziņojuši, un kuri mums var rasties, sniedzot jums pakalpojumus.

14.2. Jūs atzīstat un piekrītat tam, ka mēs atskaitīsim korekcijas, komisijas un dažādas maksas no jūsu konta; šādi atskaitījumi var ietekmēt tā brīža līdzekļu apmēru uz kuru attiecas uz Maržas prasības (skat. 9.1. punktu). Jūsu pozīcijas var tikt likvidētas, kā aprakstīts 21.2. punktā, ja pēc komisijas, atlīdzību vai citu maksu atskaitīšanas no jūsu konta, tajā esošo līdzekļu apmērs būs nepietiekams un neatbildīs mūsu Maržas prasībām.

14.3. Jūs atzīstat un piekrītat tam, ka mēs varam veikt vai saņemt maksājumu, komisijas vai nemonetārus labumus no personas, kas ir saistīta ar mūsu pakalpojumu sniegšanu jums. Ja šāds maksājums attieksies uz jums, mēs sniegsim jums atsevišķu informāciju par šādu maksu, komisiju vai nemonetāru labumu.

14.4. Visas komisijas un maksas tiek uzskatītas par maksājamām nekavējoties. Jebkādas summas, kas mums pienākas, mēs varam atskaitīt no jebkura darījuma ieņēmumiem vai atskaitīt tās no jūsu konta(-iem). Ja jūs kavējat maksājumu, par kavētajām summām tiek piemēroti procentu pēc likmes, kuru mēs pamatoti noteiksim, par to jums paziņojot konta informācijā.

14.5. Jūs piekrītat samaksāt Tiešsaistes sistēmā noteikto pārskaitījuma komisiju, ja Līguma izbeigšanas brīdī jūs būsiet devis mums uzdevumu pārskaitīt ar jūsu kontu saistītos līdzekļus citai iestādei.

14.6. Jebkuru šeit norādīto aprēķinu nolūkos mēs varam konvertēt summas, kas denominētas jebkurā citā valūtā, kuru mēs laiku pa laikam varam norādīt pēc aprēķina laikā dominējošā kursa, kuru mēs izvēlēsimies par tajā brīdī pamatotu.

14.7. Ja mēs saņemsim vai atgūsim visu jūsu saistību summu valūtā, kas atšķiras no valūtas, vai nu saskaņā ar jebkuru tiesas spriedumu vai citādi, jūs būsiet atbildīgs par zaudējumu kompensāciju mums pēc pieprasījuma, un nepieļausiet mums zaudējumu rašanos attiecībā uz konkrētām izmaksām, kā arī zaudējumiem, kas mums būs radušies saņemot atmaksas summu valūtā, kas ir atšķirīga no veicamā maksājuma valūtas.

14.8. Iepriekšējās informācijas atruna (Ex-Ante disclosure): Kompānija savlaicīgi sniegs pilnīgu iepriekšēju informāciju par kopējām izmaksām un maksājumiem, kas saistītas ar finanšu instrumentu un sniegto ieguldījumu vai papildu pakalpojumu sniegšanu šādas situācijas:

 • Ja Kompānija tirgo finanšu instrumentu klientiem vai;
 • Jja kompānijai ir jāiesniedz klientam Ieguldītāja pamatinformācijas dokuments (“KIID”) vai Pamatinformācijas dokuments (“KID”) saistībā ar finanšu instrumentu.

Veicot izmaksu un maksājumu iepriekšējus aprēķinus, Kompānija pamatos šīs faktiski radušās izmaksas kā paredzamāsizmaksas un maksājumus.

Ja faktiskās izmaksas nav pieejamas, Kompānijai ir jāveic šo izmaksu pamatots aprēķins.

14.9. Nosleguma atruna (Ex-Post disclosure) : informācija par summētajām izmaksām, kas faktiski radušās saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un finanšu instrumentiem tiks sniegta klientam katru gadu personalizēti, šādās situācijās:

 • Ja Kompānija tirgo finanšu instrumentu klientiem vai;
 • Ja kompānija ir nodrošinājusi klientam KID saistībā ar finanšu instrumentu(-iem) un ja;
 • Kompānijai ir, vai ir bijušas pastāvīgas attiecības ar klientu gada laikā.

Gan Ex-ante, gan Ex-post izpaušanas gadījumos izmaksas summē un izsaka kā naudas summu un procentus. Saņemtie trešo pušu maksājumi ir jāuzrāda atsevišķi.

Gan Ex-ante, gan Ex-post informācijas izpaušanas gadījumos ir jāiekļauj arī ilustrēta informācija, kas parāda izmaksu kumulatīvo ietekmi uz ieguldījumu atdevi, kā arī kopējo izmaksu un nodevu ietekme uz ieguldījumu atdevi, kā arī visi paredzamie pieaugumi un svārstības, kā arī pašas ilustrācijas apraksts.

Ja kāda daļa no kopējām izmaksām un nodevām ir jāmaksā ārvalstu valūtā vai atspoguļo summu ārvalstu valūtā, tad kompānija sniegs informāciju konkrētajā valūtā, kā arī piemērojamajiem valūtas maiņas kursiem un izmaksām.

Noteiktos apstākļos kientiem ar status “Profesionāls klients” un Atbilstošajiem darījumu partneriem ir pieejams atbrīvojums (izņemot gadījumus, kad tiek nodrošināts portfeļa pārvaldības ieguldījumu pakalpojums vai, ja attiecīgais finanšu instruments ietver atvasināto instrumentu).

15. Interešu konflikti

15.1 Jums jāapzinās, ka tad, kad mēs noslēdzam darījumu ar jums vai jūsu labā, mums vai mūsu direktoriem, amatpersonām, darbiniekiem, aģentiem un saistītajām vienībām (turpmāk - Saistītās personas) vai Pakalpojumu sniedzējiem, var būt interese, attiecības vai vienošanās, kas ir būtiskas saistībā ar attiecīgo darījumu. Ja rodas šāds interešu konflikts, mēs centīsimies to atrisināt tādā veidā kāds mūsuprāt atbildīs jūsu interesēm saskaņā ar mūsu interešu konfliktu politiku (kurā ik pa laikam tiek veikti grozījumi) (turpmāk - Interešu konfliktu politika).

15.2. Pilna informācija par mūsu Interešu konfliktu politiku ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē: https://admiralmarkets.com/lv/start-trading/documents?regulator=cysec. Mūsu Interešu konfliktu politika ir tikai politika; tā neietilpst Līgumā un nav paredzēta kā līgumiski saistoša, vai tāda, kas uzliktumums jebkādas saistības, kuras mums citādi nebūtu noteiktas saskaņā ar Līgumu vai CySEC likumu un/vai jebkuriem piemērojamiem Kipras likumiem.

16. Atbildība un zaudējumi

16.1. Pēc mūsu rakstiska pieprasījuma, jūs esat atbildīgs par visiem tiešajiem zaudējumiem, bojājumiem, izmaksām un izdevumiem (turpmāk -Tiešie zaudējumi) un visiem netiešajiem zaudējumiem, bojājumiem, izmaksām un izdevumiem un citām līdzīgām saistībām (turpmāk - Netiešie zaudējumi), kas mums vai kādam no mūsu Partneriem būs radušies tādēļ, ka jūs lietojat mūsu pakalpojumus (tostarp Tiešsaistes sistēmu) vai esat pārkāpis kādu no Līguma noteikumiem. Tomēr jūs neesat atbildīgs pret mums par jebkādiem Tiešiem vai Netiešiem zaudējumiem (turpmāk - Zaudējumi), kas mums radušies, ciktāl tos izraisījuši Līguma pārkāpumi no mūsu puses, nolaidība, tīša saistību nepildīšana vai krāpšana.

16.2. Ne mēs, ne citi partneri nekādā gadījumā neuzņemas jebkādu atbildību vai saistības pret jums par jebkādiem Netiešiem zaudējumiem, kas jums var rasties.

16.3. Mēs veiksim savus pienākumus saskaņā ar šo Līgumu, nodrošinot rūpību pakalpojumu sniegšanā un saskaņā ar norādījumiem un pilnvarām, kuras esat mums devis. Kamēr izpildām šos norādījumus, ne mēs, ne partneri neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz jūsu zaudējumiem, kas izriet no mūsu pakalpojumu sniegšanas jums, vai citādi saskaņā ar Līgumu.

16.4. Ne mēs, ne jūs neesam atbildīgi, vai atbildīgi viens pret otru, par jebkādu Līgumā paredzēto saistību izpildes kavēšanos vai nepildīšanu, ja šāda kavēšanās vai nespēja izpildītizriet no notikumiem, apstākļiem vai cēloņiem, kurus ietekmētā puse nevar saprātīgi kontrolēt (piemēram, jebkādu dabas kataklizmu vai terora aktu rezultātā). Šādos apstākļos ietekmētajai pusei ir tiesības uz saprātīgu termiņa pagarinājumu, kas nepieciešams šādu saistību izpildei.

16.5. Neierobežojot iepriekšējā apakšpunkta vispārējo darbības ietvaru, ne mēs, ne Partneri nenesīs atbildību pret jums par jebkādiem zaudējumiem, kas jums būs radušies saistībā ar jebkādu jūsu iegūto datu vai informācijas izmantošanu, kas lejupielādēta vai piegādāta, tostarp (bez ierobezojumiem) jebkādu instrukciju zudumu vai nosūtīšanas aizkavēšanos, vai nespēju sniegt norādījumus, vai piekļūt Tiešsaistes sistēmai, neatkarīgi no tā vai tas ir saistīts ar sakaru līdzekļu bojājumu, vai atteikumu, vai kā citādi.

16.6. Neierobežojot iepriekšējo apakšpunktu vispārējo darbības ietvaru, mēs rīkosimies rūpīgi, izvēloties izvirzītos kandidātus vai aģentus, un pārraudzīsim viņu piemērotību. Kamēr mēs to darām, ne mēs, ne kāds no mūsu Partneriem nenesīs atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas jums būs radušies saistībā ar jebkura aģenta darbību vai bezdarbību.

16.7 Jūs esat atbildīgs par nodokļu nomaksu vai attiecīgo darījumu apstrādi, kurus esat veicis saskaņā ar Līgumu.

16.8. Ja jums ir konts pie mums ar citu personu (-ām) (kopīga konta turētāju gadījumā), tad katras šādas personas pienākumi vai saistības pret mums ir solidāri vienādas (t.i. jūsu atbildība un saistības pret mums būs gan individulāla, gan kopēja kā grupai), un mēs varam rīkoties saskaņā ar rīkojumiem un norādījumiem, kas saņemti no jebkuras atsevišķas personas (ja vien jūs rakstiski nepaziņojat mums par pretējo).

17. Brīdinājums par risku

Jums ir jāizprot riska atruna, kas minēta 2. grafikā un Tiešsaistes sistēmā. Gadījumā, ja jūs to nesaprotat, sazinieties ar savu klientu pārstāvi, vai meklējat padomu pie neatkarīga finanšu jomas pazinēja.

18. Apliecinājumi un garantijas

18.1. Jūs apliecināt un garantējat mums, ka (t.i., jūs sniedzat paziņojumus un solījumus, uz kuriem mēs paļausimies sniedzot jums pakalpojumus. Tāpēc jums ir jāpārliecinās, ka tie ir precīzi, jo tieši jūs būsiet atbildīgs pret mums, ja tie tādi nebūs):

18.1.1. ja esat fiziska persona, jūs esat vismaz 18 gadus vecs, pie vesela saprāta un juridiski rīcībspējīgs, lai noslēgtu ar mums juridiski saistošu līgumu;

18.1.2. ja esat korporācija, jūs esat atbilstoši reģistrēts un likumīgi pastāvat to saskaņā ar dibināšanas valsts tiesību aktiem, un esat apstiprinājis konta atvēršanu pie mums ar valdes lēmumu, kuru ir apstiprinājušas korporācijas amatpersonas;

18.1.3. neviena cita persona izņemot jūs nav vai nebūs ieinteresēta jūsu kontā(-os);

18.1.4. Līgums, katrs darījums un ar tiem izrietošās saistības, ir jums saistošas un izpildāmas pret jums saskaņā ar tajā minētajiem noteikumiem (saskaņā ar piemērojamiem taisnīguma principiem), un tie nepārkāpj un nepārkāps neviena regulējuma, ordera, maksas vai noteikumu nosacījumus, kas minētas Līgumā, un kas jums ir saistošs;

18.1.5. izņemot gadījumus, kad mēs esam vienojušies citādi, jūs esat vienīgais faktiskais īpašnieks (t.i., nevienam citam nav nekādu juridisku īpašumtiesību) uz visu maržu vai naudu, ko pārskaitāt saskaņā ar Līgumu, bez jebkādām drošības interesēm (t.i., jūs neesat piešķīris kāda veida tiesības uz naudu kādai citai personai);

18.1.6. neatkarīgi no jebkādas turpmākas pretējas konstatācijas, tirdzniecība ar Produktiem vai Vērtspapīriem (ja piemērojams) ir jums piemērota, un jūs apzināties ar šādiem darījumiem saistītos riskus;

18.1.7. informācija, kas mums ir sniegta pienācīgi aizpildītajā konta atvēršanas veidlapā, un visu laiku pēc tam (tostarp jebkāda finanšu informācija), ir patiesa, precīza un pilnīga visos būtiskajos aspektos;

18.1.8. jūs esat izvērtējis mūsu tiesības un pienākumus un savas tiesības un pienākumus, tai skaitā rīkojumu izpildes nosacījumu kārtību un piekrītat tiem;

18.1.9. cita starpā jūs esat mums iesniedzis precīzus un derīgus datus par savu pieredzi, profesionalitāti un ieguldījumu mērķiem (tostarp klienta konta pieteikuma veidlapā norādītos datus);

18.1.10. jūs apzināties, ka gadījumā, ja esat iesniedzis mums nepareizus vai nepietiekamus datus, mēs, iespējams, nevarēsim adekvāti novērtēt jūsu pieredzi, zināšanas un/vai piemērotību (attiecīgā gadījumā) jebkādu mūsu sniegto ieguldījumu pakalpojuma izmantošanai un/vai darījumu veikšanai, kā rezultātā mums būs grūti vai neiespējami novērtēt un, iespējams, nevarēsim jūs informēt par visiem riskiem, kuri varētu būt jums svarīgi;

18.1.11. Jūs apzināties un piekrītat, ka mums ir tiesības, bet ne pienākums atteikties no ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas, ja ņemot vērā mūsu vērtējumu, konkrētais pakalpojums jums nav piemērots vai atbilstošs, ņemot vērā Jūsu zināmo klasi, zināšanas un pieredzi saistībā ar attiecīgo ieguldījumu pakalpojumu;

18.1.12. jums ir zināms, ka sniedzot jūsu iniciētu orderu pieņemšanu, pārsūtīšanu vai izpildi, kas ir saistīts ar produktiem, kas uzskaitīti šo noteikumu un nosacjumu 1. pielikuma 1.2. apakšsadaļas sadaļā “Izņēmumi atbilstības novērtēšanai”, mums nav jānovērtē produkta vai ieguldījumu pakalpojuma atbilstība, un tādējādi jūsu intereses var būt mazāk aizsargātas;

18.1.13. jums ir nepieciešamajā apjomā piekļuve spēkā esošajiem tiesību aktiem, biržu un vērtspapīru reģistru aktu noteikumiem un, cita starpā, jums ir zināms pienākums sniegt informāciju, kā arī apņematies izpildīt visas prasības, kas noteiktas darījumu veikšanā, jūs apņematies ievērot visus darījumu veikšanai noteiktos ierobežojumus, spēkā esošos tiesību aktus un attiecīgos biržu un vērtspapīru reģistru noteikumus un labo praksi. Jūs apņematies būt informēts par tiesību aktiem un noteikumiem, kas attiecas uz darījumiem, un uzņemties visus riskus un zaudējumus, kas būs radušiesšādu tiesību aktu un noteikumu neievērošanas un/vai ignorēšanas dēļ;

18.1.14 jūs piekrītat pakalpojumu sniegšanai, ievērojot to informāciju, kas publicēta mūsu tīmekļa vietnē, un apzināties, ka tā regulē pakalpojumu sniegšanu starp mums un jums;

18.1.15. jūs esat piekļuvis mūsu tīmekļa vietnē publicētajam risku sarakstam, un apzināties riskus, kas saistīti ar ieguldījumiem Vērtspapīros un mūsu piedāvatajos Produktos;

18.1.16. jūs esat piekļuvis mūsu tīmekļa vietnē publicētajai informācijai par komisijām un izdevumiem, kas saistīti ar mūsu pakalpojumiem;

18.1.17 jūs apņematies neizmantot mūs vai ieguldījumu pakalpojumus nelikumīgu mērķu sasniegšanai, un pilnībā apņematies neizmantot savas tiesības ļaunticīgi, vai ar mērķi nodarīt mums kaitējumu;

18.1.18 Jūs apzināties, ka ordera iesniegšana darījuma izpildei var tikt uzskatīta par pirkšanas vai pārdošanas piedāvājuma izteikšanu mums vai trešajai personai, un uz šāda ordera pamata mēs varam veikt darījumapiedāvāšanu trešajai personai, kā rezultātā var rasties saistošas pirkšanas vai pārdošanas attiecības;

18.1.19. jūs piekrītat, ka mums ir tiesības slēgt jebkādus darījumus, un veikt jebkādas darbības ar jebkuru personu, lai veiktu darījumus;

18.1.20 jūs esat novērtējis un pilnībā piekrītat mūsu Orderu izpildes politikas noteikumiem, kas publicēti mūsu tīmekļa vietnē, un kas laiku pa laikam tiek grozīti un atjaunoti, tostarp jūs piekrītat tam, ka no jums saņemti īpaši norādījumiattiecībā uz orderiem var liegt mums veikt pasākumus, ko esam izstrādājuši orderu labākās izpildes noteikumu ietveros;

18.1.21 jūs apzināties un piekrītat tam, ka mums ir tiesības uzkrāt orderus un, ka uzkrājoties konkrētiem orderiem, uzkrāšanas ietekme uz konkrēto orderi var jums kaitēt;

18.1.22. jūs uzņematies atbildību par jebkādiem ar darījumu saistītiem riskiem pat tad, ja, sniedzot orderi, jūs paļaujaties uz informāciju, kas atspoguļota mūsu vai trešās puses tīmekļa vietnes publicētajos tirgus apskatos, prognozēs, pozīcijās vai citos līdzīgos dokumentos;

18.1.23. Jūs apzināties, ka darījumu slēgšana ar mērķi manipulēt ar tirgus cenām, kā arī darbība, kas ir veiktas pamatojoties uz iekšējo informāciju vai kā citādi, kas ir pretrunā ar likumu, ir aizliegta un jūs tiksiet saukts pie atbildības saskaņā ar krimināllikumu vai likumu, kas regulē šos pārkapumus;

18.1.24. jūs apzināties, ka jums ir jāpārbauda ordera atbilstība spēkā esošajiem tiesību aktiem un/vai citiem noteikumiem, prasībām, ierobežojumiem un tirgus praksei, kas attiecas uz Vērtspapīriem un Produktiem, kā arī par orderiem, kas iesniegti darījumu veikšanai ar ieguldījumu vienībām, jāpārbauda to atbilstība ar fonda noteikumiem, vai spēkā esošajiem tiesību aktiem;

18.1.25. jūs apzināties, ka jūsu Vērtspapīri var tikt glabāti trešās personas vārdā, un apzināties ar to saistītos riskus, sekas un mūsu atbildību;

18.1.26. jūs piekrītat Vērtspapīru glabāšanai pilnvarotā kontā (tostarp turētājbankas pārstāvja kontā), kopā ar Vērtspapīriem, kas pieder turētājbankai vai citiem klientiem. Jūs esat informēts par riskiem, kas saistīti ar Vērtspapīru glabāšanu pilnvarotajā kontā vai citā līdzīgā kontā, un jūs piekrītat tiem;

18.1.27. Jūs apzināties, ka Vērtspapīru glabāšanu pie turētājbankas regulē ārvalsts tiesību akti, kā rezultātā ar jūsu naudu vai Vērtspapīriem saistītās tiesības var atšķirties no vietējā likumdošanā noteiktajām;

18.1.28. Jūs apzināties, ka saskaņā ar tiesību aktiem, kas attiecas uz turētājbankā glabātiem Vērtspapīriem, tiesības uz tiem var nebūt iespējams atšķirt, atšķirot turētājbankā glabātos Vērtspapīrus no turētājbankai piederošajiem Vērtspapīriem, un jūs esat informēts un apzināties ar to saistītos riskus. ;

18.1.29. jūs piekrītat savu Vērtspapīru izmantošanai, kas glabājas jūsu vai cita klienta interesēs vai kontā, vai šādu Vērtspapīru ieķīlāšanai vai apgrūtināšanai (ieskaitot ieskaitu uz Vērtspapīru rēķina). Jūs arī esat informēts par to, ka turētājbankām vai trešajām personām var būt attiecīgās tiesības attiecībā uz jūsu Vērtspapīriem;

18.1.30. jūs apņematies ievērot mūsu vietnes un tirdzniecības platformu lietošanas noteikumus;

18.1.31. jūs apņematies atbrīvot mūs no pienākumiem un saistībām, ko esam uzņēmušies trešo personu priekšā, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un veicot darījumus, un izpildīsiet šos pienākumus un saistības pats;

18.1.32. jūs apņematies sniegt mums un attiecīgajai uzraudzības iestādei, vai citai kompetentai iestādei palīdzību un informāciju par orderu izcelsmi, izpildītajiem darījumiem, jūsu naudu un vērtspapīriem, neparastām tirdzniecības stratēģijām un ienākumiem, kas gūti no darījumiem, vai par aktīvu identificēšanu un analīzi,kas tiek veikta darījumu avots. Paskaidrojumu nesniegšana var būt par pamatu šaubām par jūsu darbību atbilstību Līgumam, tiesību aktiem vai attiecīgo biržu, vai vērtspapīru reģistru noteikumiem;

18.1.33. iesniedzot katru orderi, jūs pilnvarojat mūs rīkoties ar konta orderu izpildi saskaņā ar mūsu pakalpojumu sniegšanu regulējošiem nosacījumiem.

18.2. Katrs apliecinājums un garantija saskaņā ar 18.1. punktu tiek uzskatīti par atkārtotiem ikreiz, kad veicat ordera izvietošanu vai noslēdzat darījumu ar mums, vai caur mums.

19. Nolīgumi

19.1. Jūs pret mums apņematies, ka (t.i., jūs dodat mums līgumiski saistošu solījumu, ka darīsit lietas, uz kurām mēs paļausimies, kad sniegsim jums pakalpojumus. Tāpēc jums ir jāpārliecinās, ka pildāt šos solījumus, jo būsiet atbildīgs to neizpildes gadījumā):

19.1.1. jūs saņemiest un ievērosiet, un darīsit visu nepieciešamo, lai pilnībā saglabātu un ievērotu visas pilnvaras, piekrišanas, licences, kas minētas 18. pantā;

19.1.2. jūs vēlēsietiesun spēsiet pēc pieprasījuma nekavējoties sniegt mums informāciju un dokumentāciju, kuru mēs varam pieprasīt saistībā ar jūsu finansiālo stāvokli, dzīvesvietu vai citiem jautājumiem;

19.1.3. jūs nekavējoties mums paziņosiet par bankrota, maksātnespējas vai līdzīgiem gadījumiem;

19.1.4. tāpēc jūs:

a. apņematies ievērot visus piemērojamos tiesību aktus, saistībā ar Līgumu un jebkuru darījumu, ciktāl tie attiecas uz jums; un

b. izmantosit visas saprātīgās darbības, lai ievērotu visus piemērojamos tiesību aktus, saistībā ar Līgumu un katru darījumu, ja šādi piemērojamie tiesību akti uz jums neattiecas, bet jūsu sadarbība ir nepieciešama, lai palīdzētu mums izpildīt mūsu saistības;

19.1.5. jūs nesūtīsit orderus vai citādi neveiksit nekādas darbības, kas varētu radīt nepatiesu priekšstatu par produkta pieprasījumu vai vērtību, vai nesūtīsit orderus par kuriem jums ir pamats uzskatīt, ka tie pārkāpj piemērojamos likumus vai noteikumus. Jums ir jāievēro uzvedības standarts, kas pamatoti tiek sagaidīts no personām, kuras ieņem jūsu amatu, un neveiksiet nekādus pasākumus, kas liktu mums neievērot uzvedības standartus, kas pamatoti tiek sagaidīti no personām, kuras ieņem mūsu amatu;

19.1.6. jūs apņematies neizmantot mūs vai mūsu pakalpojumus nelikumīgu mērķu sasniegšanai, un apņematies neizmantot savas tiesības ļaunticīgi vai ar nolūku nodarīt mums zaudējumus, tostarp manipulējot ar Tiešsaistes sistēmu, vai izmantojot mūsu noteikumus un nosacījumus, vai politikas jebkurā citā veidā pret mums; un

19.1.7. pēc pieprasījuma jūs sniegsiet mums tādu informāciju, kāda mums var būt pamatoti nepieciešama, lai pierādītu šajā punktā minētos jautājumus.

20. Konfidencialitāte un datu aizsardzība

20.1. Mēs varam ievākt, izmantot un izpaust personas datus par dzīvām identificējamām personām (turpmāk - Privātpersonas), tostarp personas datus, kurus jūs varat mums brīvprātīgi izpaust jebkādā veidā, lai mēs varētu:

20.1.1. izpildīt mūsu saistības saskaņā ar Līgumu;

20.1.2. veikt mūsu ikdienas biznesa darbības un darījumus ar jums;

20.1.3. apkopot apmeklēto Tiešsaistes sistēmas lapu statistisko analīzi;

20.1.4. uzraudzīt un analizēt mūsu biznesu;

20.1.5. piedalīties noziedzības novēršanā, tiesību aktu un normatīvo aktu ievērošanā;

20.1.6. tirgot un attīstīt citus produktus un pakalpojumus;

20.1.7. nodot jebkādas mūsu tiesības vai saistības saskaņā ar Līgumu; un

20.1.8. apstrādāt jebkādus personas datus citiem saistītiem nolūkiem.

20.2. Mēs neiegūsim un nepieprasīsim izpaust sensitīvus personas datus (piemēram, etnisko izcelsmi, reliģisko pārliecību vai medicīniskos datus) par personām, tomēr, ja izvēlesities sniegt šādus sensitīvus personas datus, mēs varam pieņemt, ka šādi sensitīvi personas dati tiek sniegti ar personas piekrišanu apstrādes nolūkiem – tādiem, kādiem šie personas dati tika sniegti, ja vien jūs mums rakstiski neesat paziņojis citādi.

20.3Ja izvēlaties slēpt nesensitīvus personas datus, kurus esam pieprasījuši par kādu personu, mēs, iespējams, nevarēsim jums nodrošināt piekļuvi Tiešsaistes sistēmai.

20.4 Ne mēs, ne kāds no mūsu partneriem vai pakalpojumu sniedzējiem neatklās trešajām pusēm jebkāduspersonas datus, kurus mēs vai attiecīgi viņi varētu ievākt par fizisku personu, izņemot gadījumus:

20.4.1. ciktāl mums vai viņiem tas ir jādara saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem;

20.4.2. ja ir pienākums tos izpaust sabiedrība;

20.4.3. ja mūsu likumīgās biznesa intereses prasa izpaušanu; vai

20.4.4. pēc Fiziskās personas vai 20.5. punktā minēto personu pieprasījuma vai piekrišanas.

20.5. Mēs vai mūsu Partneri vai Pakalpojumu sniedzēji, varam izpaust personas datus tiem, kas sniedz pakalpojumus mums vai mūsu partneriem, vai mūsu pakalpojumu sniedzējiem, vai darbojas kā mūsu vai mūsu partneris, vai mūsu pakalpojumu sniedzēju aģenti, jebkurai personai, kurai mēs vai mūsu partneri, vai Pakalpojumu sniedzēji nodod vai ierosina nodot jebkuras no mūsu, vai savām tiesībām, vai pienākumiem saskaņā ar Līgumu un licencētām kredītinformācijas aģentūrām, vai citām organizācijām, kas palīdz mums vai mūsu partneriem, vai mūsu pakalpojumu sniedzējiem un citiem pieņemt lēmumus par kredītu un samazināt krāpšanas gadījumu skaitu, vai veicot identitātes, krāpšanas novēršanas vai kredīta kontroles pārbaudes. Turklāt mēs varam koplietot personas datus par fizisko personu ar saviem partneriem un pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbības nolūkos, piemēram, klientu kontu apkalpošanai un klientu informēšanai par jauniem produktiem un pakalpojumiem, kā to atļauj piemērojamie tiesību akti.

20.6. Personai var būt noteiktas tiesības piekļūt dažiem vai visiem personas datiem, kurus mēs vācam un glabājam par šo personu pieprasījuma brīdī, vai arī tiesības uz neprecīzas informācijas labošanu saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Ja Fiziskā persona vēlas izmantot šādas tiesības, personai ir jāsazinās ar mums rakstiski, un jums var tikt lūgts sniegt papildu informāciju, lai palīdzētu mums izpildīt šādu pieprasījumu.

20.7. Saskaņā ar jebkuru šī Līguma 20. pantā aprakstītajiem mērķiem, mēs vai mūsu partneri, vai pakalpojumu sniedzēji, varam pārsūtīt datus, tostarp personas datus, uz citām valstīm, tostarp valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, kurās var nebūt datu aizsardzības likums. Piekrītot Līgumam, jūs piekrītat šādiem pārsūtījumiem fiziskas personas vārdā.

20.8. Mēs vai mūsu partneri, vai pakalpojumu sniedzējs, varam ierakstīt vai pārraudzīt telefonsarunas starp jums un mums, vai mūsu partneriem, vai pakalpojumu sniedzēju drošības, tiesību aktu ievērošanas, vai apmācību nolūkos un, lai uzturētu un uzlabotu mūsu pakalpojumu kvalitāti. Šādas telefona sarunas mēs varam izmantot kā pierādījumu jebkādu strīdu gadījumā starp mums.

20.9. Mēs varam izmantot sīkfailus vai IP adreses izsekošanas ierīces Tiešsaistes sistēmā, lai administrētu Tiešsaistes sistēmu, saglabātu paroles un lietotājvārdus, lai pārraudzītu Tiešsaistes sistēmas lapu apmeklējumus šajā un citos gadījumos no jūsu termināļa, lai personalizētu tiešsaistes iekārtas pakalpojumu, un lai izsekotu un atvieglotu pārlūkošanu, izmantojot Tiešsaistes sistēmu. Sīkdatne ir jūsu cietajā diskā saglabāta datu daļa, kurā ir informācija par jums, saistībā ar Tiešsaistes sistēmas izmantošanu. IP adreses var būt saistītas ar jūsu personas datiem, un, izsekojot šīs adreses, mēs iegūtu šādus personas datus. Piekļuve Tiešsaistes sistēmaiir atkarīga no tā, vai jūs piekrītat jebkādiem sīkfailiem un IP adreses izsekošanas ierīcēm, kas aprakstītas šajā punktā, un šajā punktā aprakstītajiem mērķiem. Piekrītot Līgumam, jūs apliecināt, ka saprotat sīkfailu un IP adrešu izsekošanas ierīču plašo būtību un mērķus, kādiem mēs tās izmantosim. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet mūsu sīkfailu politiku (kas ir pieejama Tiešsaistes sistēmā).

20.10. Jūs atzīstat un piekrītat, ka jebkuri pakalpojumi, kas tiek sniegti, izmantojot Tiešsaistes sistēmu ir saistīti ar pārraidi internet, un ka tādējādi šāda pārraide ir pakļauta internetam raksturīgajiem riskiem. Lai gan mēs atzīstam savu atbildību par saprātīgu drošības pasākumu veikšanu, jūs arī atzīstat un piekrītat, ka, tāpat kā jebkuram tīklam, jūs varat tikt pakļauts arī trešo pušu pārsūtītām nesankcionētām programmām, elektroniskai iekļūšanai un/vai informācijas un datu nespējai sasniegt paredzēto galamērķi un/vai kļūdainu šādas informācijas saņemšanu, vai nepareizu norādīšanu. Lai gan mūsu, mūsu partner, un mūsu pakalpojumu sniedzēju privātuma un drošības līdzekļi ir paredzēti, lai samazinātu šos riskus, mēs nevaram garantēt pilnīgu to novēršanu. Tādēļ jūs atzīstat, ka neviena pārraide, izmantojot tiešsaistes sistēmu, netiek garantēta kā konfidenciāla, un ka mēs neesam atbildīgi pret jums par uzticības pārkāpumiem, kas radušies šāda notikuma rezultātā.

20.11. Jebkuriem jautājumiem par to, kā mēs izmantojam konfidenciālus vai personas datus, ir jāvēršas pie mūsu datu aizsardzības speciālista, kura kontaktinformāciju var atrast mūsu privātuma politikā.

21. Noklusējums un ieskaits

21.1 Par saistību nepildīšanas tiek uzskatīti šādi gadījumi, ja jebkurā laikā:

21.1.1. jūs pilnībā un nekavējoties nepildat saistības veikt mums jebkādus maksājumus vai slēgt jebkuru atvērtu pozīciju noteiktajā norēķinu datumā, vai tad, kad mēs to prasām;

21.1.2. jūs nepildat jebkādas citas saistības pret mums saskaņā ar Līgumu vai jebkuru darījumu, vai veicat jebkādu citu Līgumā paredzēto saistību pārkāpumu;

21.1.3. jebkādi jūsu sniegtie apliecinājumi vai garantijas bija, vai ir kļuvušas, vai vēlāk, ja tie tiktu atkārtoti jebkurā laikā, būtu neprecīzi;

21.1.4. ja mēs uzskatīsim, ka esat ļaunprātīgi izmantojis aizsardzību, kas jums piešķirta saskaņā ar 4.12. pantu, kaitējot mums, kas bez ierobežojumiem ietver situāciju, kad klients rīkojas ļaunticīgi, īstenojot stratēģiju, saskaņā ar kuru klients gūtu labumu no šādas aizsardzības, vienlaikus turot citas pozīcijas ar mums, kas jums sniedz labumu gadījumā, ja aizsardzība tiek vai varētu tikt aktivizēta;

21.1.5. mēs uzskatām par nepieciešamu vai vēlamu novērst to, kas, mūsuprāt, ir vai varētu būt iepriekš minētā 5.14.1. punkta pārkāpums;

21.1.6. (ja esat uzņēmums) jūs uzsākat brīvprātīgu lietu (vai pret jums ir ierosināta piespiedu lieta) vai cita procedūra, lai lūgtu vai ierosinātu likvidāciju, reorganizāciju, mierizlīgumu, iesaldēšanu vai moratoriju, vai citus līdzīgus atvieglojumus attiecībā uz jums, vai jūsu parādi saskaņā ar jebkādiem bankrota, maksātnespējas, reglamentējošiem, uzraudzības vai līdzīgiem tiesību aktiem (tostarp jebkādiem korporatīvajiem vai citiem tiesību aktiem, kas ir potenciāli piemēroti jums, ja esat maksātnespējīgs), vai vēlaties iecelt pilnvarnieku, administratoru, likvidatoru, turētājbanku, vai citai līdzīgai jūsu amatpersonai, vai jebkurai būtiskai jūsu aktīvu daļai; vai ja veicat jebkādas korporatīvas darbības, lai pilnvarotu kādu no iepriekšminētajiem; un reorganizācijas, sakārtošanas vai sastāva maiņas gadījumā mēs nepiekrītam šiem priekšlikumiem;

21.1.7. (ja esat uzņēmums) jūs tiekat likvidēts vai, ja jūsu rīcībspēja vai pastāvēšana ir atkarīga no ieraksta oficiālā reģistrā, reģistrācija tiek atcelta vai beidzas, vai tiek uzsāktas jebkādas procedūras, lai lūgtu vai ierosinātu jūsu darbības izbeigšanu, izņemšanu no reģistrs, vai šādas reģistrācijas izbeigšanu;

21.1.8. (ja esat fiziska persona) jūs (vai, ja kāds no jums esat kopīga konta turētājs) mirstat, zaudējat veselo prātu, nevarat samaksāt savus parādus to noteiktajā termiņā, vai esat bankrotējis vai maksātnespējīgs, kā noteikts saskaņā ar jebkuru bankrotu, vai pret jums tiek piemēroti maksātnespējas tiesību akti; vai jebkura jūsu parādsaistība nav samaksāta noteiktajā termiņā, vai kļūst iespējama jebkurā brīdī, kad tā var tikt deklarēta, maksājama saskaņā ar līgumiem vai instrumentiem, kas apliecina šādas parādsaistības, pirms tas citādi būtu bijis jāmaksā un būtu jāmaksā, vai jebkuras tiesas prāvas, darbības vai tiek uzsāktas citas procedūras, vai tiek veiktas jebkādas darbības, lai veiktu jebkādu izpildi, arestu vai apgrūtinājumu, vai apgrūtinātājs pārņem visu, vai daļu no jūsu īpašuma vai aktīviem (materiāliem un nemateriāliem); vai

21.1.9. Ja mēs pamatoti paredzam, ka var notikt kaut kas no iepriekš minētā; tad mēs varam izmantot savas tiesības saskaņā ar 21.2. punktu, izņemot 21.1.6. vai 21.1.8. punktā norādīto saistību nepildīšanas gadījumu (katrs — Nepildīšanas bankrota gadījums), un šajā gadījumā šī punkta noteikumi ir spēkā, kā norādīts 21.3 pantā.

21.2. Saskaņā ar 21.3. pantu, mēs varam jebkurā laikā pēc saistību nepildīšanas gadījuma, atcelt visus neizpildītos orderus, izbeigt mūsu pakalpojumus un likvidēt visas vai kādu no jūsu atvērtajām pozīcijām (turpmāk - Likvidācijas datums).

21.3. Ja iestājas saistību nepildīšanas bankrota gadījums, tiks uzskatīts, ka esam izmantojuši savas tiesības saskaņā ar 21.2. punktu, tieši pirms saistību nepildīšanas bankrota gadījuma.

21.4. Likvidācijas datumā un pēc tam, mēs (Likvidācijas datumā vai tiklīdz tas ir praktiski iespējams, pēc tā) slēdzam visas jūsu atvērtās pozīcijas un izmantosim visu mūsu rīcībā esošo naudu, lai segtu šādas slēgšanas izmaksas.

21.5. Ja saskaņā ar 21.4. punktu mūsu veikto darbību rezultātā jūsu konts ir kredītā, mēs pārskaitīsim naudu uz jūsu norādīto kontu tiklīdz tas būs praktiski iespējams. Ja jūsu kontā nebūs pietiekami daudz naudas, lai segtu mūsu veiktās darbības saskaņā ar 21.4. punktu, starpība starp naudas summu jūsu kontā un jūsu atvērto pozīciju slēgšanas izmaksām mums tiks nekavējoties samaksāta.

21.6. Mūsu tiesības saskaņā ar šo 21. pantu papildina, un neierobežo vai neizslēdz, jebkādas citas tiesības, kas mums var būt saskaņā ar Līgumu vai citādi saskaņā ar vienošanos,vai likuma darbību. Jo īpaši un neierobežojot 21.2. līdz 21.5. pantu noteikumus (ieskaitot), mēs esam pilnvaroti un tiesīgi bez brīdinājuma un pēc saviem ieskatiem veikt šādas darbības, lai aizsargātu mūsu pašu pozīciju, tostarp bez ierobežojumiem vienu vai vairākus no šādām darbībām (pilnībā vai daļēji):

21.6.1. atcelt visus vai jebkurus neizpildītos orderus;

21.6.2. slēgt, izpildīt, atcelt vai, ja piemērojams, pamest kādu no savām atvērtajām pozīcijām, vai noslēgt ieskaita pozīcijas;

21.6.3. apvienot kontus, veikt ieskaitu starp kontiem vai konvertēt vienu valūtu jebkurā citā valūtā (lai izvairītos no šaubām, mēs to varam darīt, ja ir noticis saistību nepildīšanas notikums, vai, ja ir deficīts vienā vai vairākos jūsu kontos, un līdzekļu pārpalikums vienā vai vairākos citos kontos); vai

21.6.4. izpildīt visas saistības, kas jums var būt pret mums, vai nu tieši, vai garantiju vai galvojuma veidā, no jebkuras jūsu naudas, kas atrodas mūsu pārziņā vai kontrolē.

22. Intelektualā īpašuma tiesības

22.1. Tiešsaistes sistēmavar ietvert trešo pušu datus, tekstu, attēlus, programmatūru, multivides materiālus un citu saturu (turpmāk - Trešās puses saturs), un atsauce uz terminu Tiešsaistes sistēma, attiecas uz visiem materiāliem, saturu un pakalpojumiem, kas laiku pa laikam ir pieejami Tiešsaistes sistēmā, neatkarīgi no tā, vai tie tiek skatīti ekrānā vai lejupielādēti citā datorā, tostarp, bez ierobežojumiem iekļaujot arī Trešās puses saturu.

22.2. Tiešsaistes sistēmu aizsargā autortiesības, datubāzes tiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības. Jūs atzīstat, ka mēs un/vai trešās puses patur visas tiesības, īpašumtiesības un intereses attiecībā uz Tiešsaistes sistēmu. Turklāt Tiešsaistes sistēmas izmantošanas tiesības nepiešķir jebkādas īpašuma tiesības uz pašu tiessaistes sitemu tās lietotajam.

22.3. Izņemot gadījumus, kad tas ir īpaši rakstiski saskaņots citādi, vai ciktāl tas ir nepieciešams, lai jūs varētu skatīt Tiešsaistes sistēmu. Saskaņā ar Līgumu, jūs nedrīkstat:

22.3.1. pilnībā vai daļēji kopēt Tiešsaistes sistēmu (izņemot dublējumkopiju izgatavošanu, un tikai avārijas seku novēršanas nolūkos);

22.3.2. display, reproduce, create derivative works from, transmit, sell, distribute, rent, lease, sublicense, timeshare, lend or transfer or in any way exploit the Online Facility in whole or in part;

22.3.3. iekļaut Tiešsaistes sistēmu citos produktos;

22.3.4. izmantot Tiešsaistes sistēmu jebkurā failu koplietošanas pasākumā;

22.3.5. izveidot iekļautas saites no jebkuras programmatūras uz Tiešsaistes sistēmu;

22.3.6. noņemt vai aizklāt kādu no mūsu, vai mūsu partneru autortiesību paziņojumiem;

22.3.7. izmantot mūsu vai mūsu trešās puses piegādātāju preču zīmes, pakalpojumu zīmes, domēna nosaukumus, logotipus vai citus identifikatorus; vai

22.3.8. veikt reverso inženieriju, dekompilēt, izjaukt vai pieķūt Tiešsaistes sistēmas pirmkodam.

23. Saites

Tiešsaistes rīks var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm, kuras nekontrolējam mēs vai kāds no mūsu partneriem, un satur materiālus, ko sagatavojušas neatkarīgas trešās puses. Šādu saistīto vietņu īpašniekiem ne vienmēr ir ar mums kādas komerciālas vai cita rakstura attiecības. Tiešsaistes sistēmas saites esamība uz jebkuru trešās puses vietni nenozīmē, ka mēs vai kāds no mūsu partneriem, vai pakalpojumu sniedzējiem ir ieteicis, vai sniedzis kādu apstiprinājumu par šādu vietni, tās saturu vai jebkuru nodrošinajumu. Visi viedokļi vai ieteikumi, kas izteikti trešo pušu vietnēs, ir attiecīgā pakalpojumu sniedzēja viedokļi vai ieteikumi, un tie nav mūsu, vai mūsu partneru viedokļi vai ieteikumi. Ne mēs, ne kāds no mūsu partneriem neuzņemas nekādu atbildību par saturu, kas tiek nodrošināts jebkurā tīmekļa vietnē, kurai var piekļūt, izmantojot Tiešsaistes sistēmā atrodamās saites saites.

24. Izbeigšana

24.1. Jūs varat izbeigt Līgumu jebkurā laikā, par to rakstiski paziņojot mums, ar nosacījumu, ka jums nav nevienas atvērtas pozīcijas un nav nekādu nenokārtotu saistību pret mums. Mēs jebkurā laikā varam pārtraukt pakalpojumu sniegšanu jums, rakstiski par to jūs brīdinot. Izbeigšana neietekmē iepriekš noslēgtos darījumus un neskar jūsu vai mūsu uzkrātās, vai nenokārtotās tiesības un pienākumus.

24.2. Neierobežojot iepriekšminētā kopumu, mēs varam nekavējoties izbeigt Līgumu, iestājoties kādam no šiem nosacījumiem:

a. Jūs esat pārkāpis kādu no Līguma noteikumiem.

b. Jūsu nevēlaties vai nespējat sniegt mums informāciju, vai dokumentāciju, kas nepieciešama identifikācijas nolūkos vai gadījumā, ja informācija vai dokumentācija, ko sniedzat mums, ir neprecīza, nepilnīga vai maldinoša.

c. Iestājoties jebkuram saistību neizpildes gadījumam saskaņā ar Līguma 21. punktu.

d. Ja mums ir pamatots iemesls uzskatīt, ka jūs neesat rīkojies godprātīgi, tostarp, bet ne tikai, ja mēs konstatēsim, ka esat labprātīgi vai nē, ļaunprātīgi izmantojis mūsu negatīvā bilances aizsardzības pasākumus. Tas ietver, bet ne tikai, riska ierobežošanu, izmantojot vairākus tirdzniecības kontus, izmantojot savu profilu vai saistībā ar citu klientu.

e. Pēc jūsu nāves vai darba nespējas (lūdzu, ņemiet vērā, ka nāves gadījumā visi jūsu kontā(-os) pieejamie līdzekļi ir daļa no jūsu mantojuma).

f. Ja mēs uzskatīsim, ka esat pārkāpis vai plānojat pārkāpt jebkuru no piemērojamajiemlikumiem, tostarp, bet ne tikai, jebkuru no nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumiem vai noteikumiem.

g. Ja mēs uzskatīsim, ka esat rīkojies pretēji mūsu Orderu izpildes politikai vai jebkurai citai mūsu politikai, vai procedūrām.

24.3. Izbeigšana neietekmēs jūsu vai mūsu uzkrātās tiesības, atlīdzības, esošās saistības vai citus līguma nosacījumus, kas paredzēti Līguma izbeigšanai.

24.4. Izbeigšana neietekmēs to darījumu pabeigšanu, kas uzsākti pirms jūsu paziņojuma saņemšanu par Līguma izbeigšanu.

24.5. Beidzoties jebkura paziņojuma par pārtraukšanu termiņam, mēs atcelsim visus neizpildītos orderusun slēgsim visas jūsu turētās, atvērtās pozīcijas par tā brīža dominējošo tirgus cenu (kā mēs to noteiksim). Turklāt jums būs jamaksā visas maksas un komisijas, kas būs radušās līdz līguma izbeigšanas dienai, un būs jāsedz jebkādi papildu izdevumi, kas mums (vai trešajai pusei) noteikti radušies, izbeidzot Līgumu, un segsiet visus zaudējumus, kas radušies, nokārtojot vai noslēdzot nenokārtotus darījumus, un pārskaitot jūsu līdzekļus atpakaļ pie jums.

KLIENTA ATTIECĪBU IZBEIGŠANAS SEKAS

24.6. Izbeidzot Līgumu un/vai jebkuru citu līgumu(-us), kas ir noslēgts(-i) starp mums un jums, visas summas, kas jums jāmaksā mums, būs nekavējoties maksājamas, tostarp (bet bez ierobežojumiem): (a) visas nesamaksātās maksas, maksājumi un komisijas; (b) jebkuri izdevumi par veiktajiem darījumiem, kas radušies, izbeidzot šo Līgumu; un (c) jebkuri zaudējumi un izdevumi, kas radušies, slēdzot jebkuru darījumu vai līgumu, vai nokārtojot vai noslēdzot neizpildītās saistības, kas mums radušās jūsu vārdā.

24.7. Izbeigšanas brīdī mēs pabeigsim visus darījumus un/vai līgumus, kas jau ir noslēgti vai tiek izpildīti, un šis Līgums joprojām ir saistošs mums un jums attiecībā uz šādiem darījumiem un/vai līgumiem. Mums būs tiesības atskaitīt visas mums pienākošās summas, pirms pārskaitām jūsukredīta atlikumus jebkurā kontā(-os), un mums būs tiesības atlikt šādu pārskaitījumu līdz brīdim, kad tiks slēgti visi darījumi un/vai līgumi starp jums un mums. Turklāt mums būs tiesības pieprasīt, lai jūs samaksātu visas maksas, kas radušās veicot jūsu ieguldījumu pārvedumus.

24.8. Izbeigšana neietekmē atlikušās tiesības un pienākumus (jo īpaši, bez ierobežojumiem, kas attiecas uz reglamentējošo tiesību klauzulām) un darījumus un/vai līgumus, uz kuriem joprojām attiecas šis Līgums un īpašie noteikumi, par kuriem esam vienojušies, turklāt tie paliek spēkā līdz visas saistības ir pilnībā izpildītas.

24.9. Gadījumā, ja jūs tieši vai netieši iesiastīsiet mūs jebkāda veida krāpšanā, mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem, un neierobežojot nekādas citas tiesības, kas mums var būt saskaņā ar Līgumu un/vai jebkurām citām vienošanām, kas noslēgtas starp mums, tās izbeigt, tāpat kā izbeigt pašu Līgumu.

24.10. Gadījumā, ja jūs tieši vai netieši iesaistīsiet mūs jebkāda veida krāpšanā, mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem un neskarot nekādas citas tiesības, kas mums var būt saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, atcelt visus iepriekšējos darījumus un/ vai līgumiem, kas apdraud vai varētu apdraudēt mūsu un/vai kāda no mūsu (citu) klientu interesēm.

INĀVES GADĪJUMĀ

24.11. Jūsu nāves gadījumā jebkurai personai(-ām), kas ir iecelta par jūsu juridisko personisko pārstāvi vai kopīgajam konta turētājam, ir mums pieņemamā veidā jāiesniedz oficiāls paziņojums par jūsu nāvi, tostarp, bet ne tikai, jāiesniedz jūsu miršanas apliecības oriģināls fiziskā formā.

24.12. Pēc jūsu miršanas apliecības saņemšanas un pieņemšanas mēs jūsu nāvi uzskatīsim par saistību nepildīšanas gadījumu, kas ļaus Uzņēmumam izmantot jebkuras no savām tiesībām saskaņā ar šo noteikumu un nosacījumu 21. pantu, tostarp, bet ne tikai, slēgt jebkuras un visas atvērtasb pozīcijas jūsu kontā; Līgums turpinās būt saistošs līdz to pārtrauks jūsu juridiskais personīgais pārstāvis vai mēs saskaņā ar Līgumu.

24.13. Jūs atzīstat un piekrītat, ka mums nebūs pienākums uzņemties jūsu konta pārvaldību pēc jūsu nāves.

24.14. Neatkarīgi no šiem noteikumiem un nosacījumiem, ja Līgums netiek izbeigts divu gadu laikā pēc jūsu nāves fiksētā datuma, mēs varam veikt tādas darbības, kuras uzskatīsim par vajadzīgām, lai slēgtu jūsu kontu; jūsu juridiskais personīgais pārstāvis būs atbildīgs par visām izmaksām, kas attiecas uz mums, veicot šo darbību vai apsverot rīcību, izņemot gadījumus, kad izmaksas būs radušās mūsu nolaidības, tīšas saistību nepildīšanas vai krāpšanas dēļ.

25. Paziņojumi

Ievērojot 7. un 8. pantu, paziņojumus un jebkādu citu saziņu mēs varam nosūtīt pa pastu vai e-pastu, uz adresi par kuru mēs vai jūs laiku pa laikam rakstveidā informējam. Visi šādi nosūtītie paziņojumi attiecīgi tiek uzskatīti par nosūtītiem un saņemtiem, kad sūtītājs nosūta priekšapmaksas vēstuli vai saņem apstiprinājumu, ka ir saņemts e-pasts.

26. Sūdzības

Sūdzības tiek izskatītas saskaņā ar mūsu sūdzību izskatīšanas politiku. Ja jums ir kādas sūdzības par mūsu darbību saskaņā ar Līgumu, jums šī sūdzība ir jānosūta uz e-pasta adresi compliance@admiralmarkets.com.cy, kas izmeklēs sūdzības būtību, lai mēģinātu to atrisināt pēc iespējas ātrāk. Ja jums ir radies strīds saistībā ar tirdzniecību, lūdzu, iesniedziet mums iespejami detalizētāku informāciju par gadījumu. Mums būs nepieciešams jūsu konta numurs (kuru izmantojat pieslēdzoties Tiešsaistes sistemai) un jebkura attiecīgā ordera vai darījuma numurs (ticked number), kā arī informācija, kas ir norādīta klientu sūdzību izskatīšanas kārtībā, kas atrodama mūsu majas lapas vietnē. Fizisko un juridisko personu sūdzības izskatīsim četrpadsmit (14) Darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas. Ja risināšana tiek aizkavēta, sūdzības sarežģītības vai tālāku apstākļu noskaidrošanas dēļ, par to jums ir jāpaziņo rakstiskā formātā, informējot par jauno atbildes sniegšanas uz sūdzību termiņu. Jūs varat arī nosūtīt sūdzību Kipras Republikas finanšu ombudam četru (4) mēnešu laikā no galīgās atbildes datuma. Finanšu ombuda sūdzību izskatīšanas procedūra ir pieejama finanšu ombuda tīmekļa vietnē: http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/index_en/index_en?OpenDocument.

27. Vispārīgi

27.1. Uz mūsu pakalpojumu sniegšanu jums tiek attiecināti visi piemērojamie tiesību akti. Ja starp Līgumu un piemērojamiem tiesību aktiem rodas pretrunas, noteicošais spēks ir piemērojamajiem tiesību aktiem. Mēs darīsim visu iespējamo, lai šos aktus pilnībā ievērotu.

27.2. Īpašās tiesības un pienākumi (jo īpaši saistībā ar 16., 21., 27. un 28. pantu) un darījumi paliek spēkā arī pēc Līguma izbeigšanas, un tos turpinās regulēt Līguma noteikumi, par kuriem mēs esam vienojušies attiecībā uz šādiem darījumiem līdz visas saistības būs pilnībā izpildītas.

27.3. Ja kādu no Līguma noteikumiem kāda tiesa vai kompetentās jurisdikcijas administratīvā iestāde atzīs par spēkā neesošiem vai neizpildāmiem, šāda spēkā neesamība vai neizpildāmība neietekmē pārējos Līguma noteikumus, kuri paliek spēkā.

27.4. Jebkāda mūsu nespēja uzstāt uz stingrāku jebkura Līguma noteikuma ievērošanu, nenozīmē un netiek uzskatīta par atteikšanos no mūsu tiesībām vai tiesiskās aizsardzības. Tiesības un tiesiskās aizsardzības līdzekļi, kas mums piešķirti saskaņā ar Līgumu, ir kumulatīvi, un jebkuras to daļas izmantošana vai atteikšanās no tās, neizslēdz vai nekavē citu papildu tiesību un tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanu.

27.5. Puse nedrīkst ierosināt jebkādu prasību izmantošanu, neatkarīgi no formas, kas izriet no Līguma vai saistībā ar to, vai kā citādi pastāv starp pusēm, vairāk nekā divus gadus pēc prasības iemesla atklāšanas. Par darbības atklāšanu jāziņo divu gadu laikā pēc Līguma izbeigšanas.

27.6. Tikai puses, kurām ir skaidri noteiktas tiesības saskaņā ar Līgumu, var īstenot jebkuru Līguma nosacījumu un to izmantot.

27.7. Mēs esan Kipras Investoru kompensācijas fonda (turpmāk -ICF ) dalībnieki. Ja mēs nespēsim izpildīt savas saistības attiecībā uz savu darbību un jūs būsiet iesniedzis pamatotu prasību, jums var būt tiesības saņemt atlīdzību no ICF, kuras oraganizešanu veicam mēs. Ja mūsu darbība novedīs pie neveiksmes, ICF var jums atlīdzināt līdz pat 20 000 eiro, kas ir summa, kas var laiku pa laikam tikt atjaunota. Lai iegūtu papildu informāciju par ICF, varat apmeklēt vietni https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/.

28. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

28.1. Līgumu regulē un tas ir jāinterpretē saskaņā ar Kipras Republikas tiesību aktiem. Katra Līguma puse neatsaucami pakļaujas Kipras tiesu ekskluzīvai jurisdikcijai, lai atrisinātu jebkuru prasību vai citu procesu saistībā ar Līgumu (turpmāk - Proceduālā darbība). Nekas no Līguma neliedz mums uzsākt tiesvedību pret jums jebkurā jurisdikcijā.

28.2. Katra puse neatsaucami piekrīt atteikties no jebkādiem iebildumiem, kas tai jebkurā laikā varētu būt pret jebkuras Kipras tiesās ierosinātās tiesvedības norises vietas noteikšanu, un piekrīt neapgalvot, ka šāda tiesvedība ir ierosināta neērtā forumā vai, ka šādai tiesai nav jurisdikcija pār iesaistīto pusi.

PIELIKUMS 1

Klientu katigorizācija un izvērtējums

1. Atbilstības novērtējums:

1.1.Mēs nesniegsim klientam nekādus ieguldījumu un blakuspakalpojumus, ja nebūsim ieguvuši visu nepieciešamo informāciju par klienta vai potenciālā klienta zināšanām un pieredzi investīciju jomā, klienta finansiālo stāvokli un klienta ieguldījumu mērķiem.

Mēs nodrošināsim, lai informācija par klienta vai potenciālā klienta zināšanām un pieredzi investīciju jomā ietvertu informāciju, ciktāl tas atbilst klienta raksturam, sniedzamā pakalpojuma veidam un apjomam, kā arī paredzamajam produkta veidam vai darījumiem, tostarp to sarežģītībai un ar to saistītajiem riskiem, iekļaujot informāciju par:

a. pakalpojumu, darījumu un finanšu instrumentu veidiem, ar kuriem klients ir pazīstams;

b. veicamajaiem klienta darījumu veidiem, apjomu, biežumu un periodu, kurā šie darījumi ir veikti;

c. klienta vai potenciālā klienta izglītības līmeni un profesiju, vai iepriekšējo profesiju.

Mēs pieprasīsim klientiem vai potenciālajiem klientiem sniegt informāciju, kas nepieciešama atbilstības novērtēšanai, un būsim tiesīgi paļauties uz klienta vai potenciālā klienta sniegto informāciju, ja vien mums nebūs zināms vai radušās aizdomas, ka informācija ir acīmredzami novecojusi, neprecīza vai nepilnīga.

Turklāt, piedāvājot ieguldījumu pakalpojumus, kas nav portfeļa pārvaldīšana, mēs katru reizi noteiksim, vai klientam ir nepieciešamā pieredze un zināšanas, lai izprastu riskus, kas saistīti ar piedāvāto vai pieprasīto produktu vai ieguldījumu pakalpojumu.

Šajos nolūkos mēs esam tiesīgi pieņemt, ka klientam ar stausu “profesionāls klients” ir nepieciešamā pieredze un zināšanas, lai izprastu riskus, kas saistīti ar konkrētajiem ieguldījumu pakalpojumiem vai darījumiem, vai darījumu, vai produktu veidiem, kuriem klients ir klasificēts kā klients ar status “profesionāls kliets”.

1.2. Atbilstības novērtējuma izņēmumi

Ja mēs sniedzam ieguldījumu pakalpojumus, kas sastāv tikai no klientu orderu izpildes vai to saņemšanas un pārsūtīšanas ar papildpakalpojumu starpniecību vai bez tiem, izņemot kreditēšanas vai aizdevumu piešķiršanas gadījumus ieguldītājam, lai ļautu viņam veikt darījumu ar vienu vai vairākiem finanšu instrumentiem, kur uzņēmums, kas piešķir kredītu vai aizdevumu, ir iesaistīts darījumā” (turpmāk - Kredīti vai Aizdevumi), kurus Kredīti vai Aizdevumi nesatur esošos kredītu kredītlimitus, norēķinu kontus un klientu overdrafta iespējas, mēs varam nodrošināt šos ieguldījumu pakalpojumus jums, neveicot piemērotības novērtējumu, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:

a. pakalpojumi attiecas uz jebkuru no šiem finanšu instrumentiem:

(i) akcijas, kas atļautas tirdzniecībai regulētā tirgū vai līdzvērtīgā trešās valsts tirgū, vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, ja tās ir uzņēmumu akcijas, izņemot akcijas kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos, kas nav UCITS, un akcijas, kurās ir ietverts atvasinātais finanšu instruments;

(ii) obligācijas vai citi parāda vērtpapīri, kas atļauti tirdzniecībai regulētā tirgū vai līdzvērtīgā trešās valsts tirgū, vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, izņemot tās obligācijas, kurās ir ietverts atvasināts instruments vai struktūra, kas apgrūtina klienta izprati par iekļautajiem riskiem;

(iii)naudas tirgus instrumenti, izņemot tos, kuros ir ietverts atvasināt instruments vai struktūra, kas klientam apgrūtina ar to saistīto risku izpratni;

(iv) UCITS akcijas vai daļas, izņemot strukturētos UCITS, kā minēts (ES) Nr. 583/2010 Regulas 36. panta 1. punkta otrajā apakšiedaļā;

(v) strukturēti noguldījumi, izņemot tos, kuros ir struktūra, kas klientam uzliek papildu riskus vai izmaksas, kas saistītas ar produkta izņemšanu pirms termiņa;

(vi) citi ne-sarežģīti finanšu instrumenti šīs apakšiedaļas nolūkos.

Šī punkta izpratnē trešās valsts tirgus tiek uzskatīts par līdzvērtīgu regulētam tirgum, ja ir izpildītas 2014/65/ES Direktīvas 4. panta 4. punkta prasības un procedūras.

b. pakalpojums tiek sniegts pēc klienta vai potenciālā klienta iniciatīvas;

c. klients vai potenciālais klients ir informēts, ka, sniedzot šo pakalpojumu, mums nav jāizvērtē sniegtā vai piedāvātā finanšu instrumenta, vai pakalpojuma atbilstība un, ka tāpēc viņš negūst labumu no biznesa noteikumiem, kas nosaka attiecīgā finanšu instrumenta aizsardzību to tirgojot.

d. Mēs ievērojam saistības attiecībā uz interešu konfliktiem, kas noteiktas 24. panta minētajā “Likumā, kas paredz ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu, ieguldījumu darbību veikšanu, regulēto tirgu darbību un citus saistītos jautājumus” (L.87(I)). /2017)”.

1.3. Atbilstīgie darījumu partneri

Gadījumā, ja mēs slēgsim darījumus ar atbilstošiem darījumu partneriem, mums nebūs pienākums ievērot šo noteikumu un nosacījumu 1. pielikuma noteikumus, izņemot to, ka:

a. Mēs nodrošināsim atbilstošajam darījuma partnerim pienācīgus pārskatus par sniegto pakalpojumu, pastāvīgā datu nesējā. Šajos ziņojumos iekļauj periodiskus paziņojumus atbilstošajam darījuma partnerim, ņemot vērā iesaistīto finanšu instrumentu veidu un sarežģītību, kā arī atbilstošajam darījuma partnerim sniegtā pakalpojuma veidu, un attiecīgā gadījumā iekļaujot izmaksas, kas saistītas ar veiktajiem darījumiem un pakalpojumiem, atbilstošā darījuma partnera vārdā.

b. Ja mēs nodrošinām portfeļa pārvaldību vai esam informējuši atbilstošo darījumu partneri, ka veiksim periodisku piemērotības novērtējumu, periodiskajā pārskatā būs jāiekļauj atjaunināts paziņojums par to, ka ieguldījums atbilst darījuma partnera vēlmēm, mērķiem un citiem mazumtirdzniecības klienta noteiktiem rādītājiem.

2. Piemērotības izvērtējums

Mēs iegūsim no klientiem vai potenciālajiem klientiem tādu informāciju, kas ir nepieciešama, lai saprastu būtisko informāciju par klientu, un mums būtu pietiekams pamats uzskatīt, ka, pienācīgi, ņemot vērā sniegto pakalpojumu raksturu un apjomu, konkrētais darījums tiek noslēgts, sniedzot portfeļa pārvaldīšanas pakalpojumu, un tas atbilst šādiem kritērijiem:

a. tas atbilst attiecīgā klienta ieguldījumu mērķiem.

b. tas ir tāds, ka klients spēj finansiāli uzņemties visus saistītos ieguldījumu riskus, kas atbilst viņa ieguldījumu mērķiem.

c. tas ir tāds, ka klientam ir vajadzīgā pieredze un zināšanas, lai izprastu ar darījumu vai klienta portfeļa pārvaldību saistītos riskus.

Ja mēs sniedzam ieguldījumu pakalpojumu klientam ar status “profesionals klients”, mums ir tiesības pieņemt, ka attiecībā uz produktiem, darījumiem un pakalpojumiem, attiecībā uz kuriem tas tiks klasificēts, klientam ir nepieciešamais pieredzes un zināšanu līmenis, kas atbilst iepriekš 2(c) punktā minētajiem mērķiem.

Informācijā par klienta vai potenciālā klienta finansiālo stāvokli attiecīgajā gadījumā iekļauj informāciju par viņa regulāro ienākumu avotu un apjomu, viņa aktīviem, tostarp likvīdiem aktīviem, ieguldījumiem un nekustamo īpašumu, kā arī informāciju par viņa regulārajām finanšu saistībām.

Informācijā par klienta vai potenciālā klienta ieguldījumu mērķiem attiecīgā gadījumā iekļauj informāciju par laika periodu, kādā klients vēlas turēt atvērtas savas ieguldījumu pozīcijas, par viņa vēlmēm attiecībā uz riska uzņemšanos, viņa riska profilu un ieguldījuma mērķiem.

Ja, sniedzot portfeļa pārvaldīšanas ieguldījumu pakalpojumu, mēs nebūsim 1.pielikumā minēto nepieciešamo informāciju (attiecīgi), tad mēs nesniegsim klientam vai potenciālajam klientam nekādus ieguldījumu pakalpojumus, vai papildu pakalpojumus.

3. Klienta klasifikācija

Jūsu, kā klienta klasifikācija var tikt mainīta jebkurā laikā pēc paziņojuma saņemšanas no mums.

Tālāk ir pievienots saīsināts kopsavilkums par prasībām attiecībā uz “profesionāla klienta” status un atbilstošo darījumu partneru iedalīšanu noteiktās kategorijās. Klienti ar status “privats klients”, ir tāds klients, ka neatbilst ne “profesionālam klientam” vai atbilstošam darījumu partnerim.

Par klientu ar status “profesionals klients” var uzskatīt:

1. Vienības, kurām ir jāsaņem atļauja vai, kuras tiek regulētas, lai darbotos finanšu tirgos. Tālāk sniegtajā sarakstā ir uzskaitītas visas pilnvarotās struktūras, kas veic minētajām vienībām raksturīgās darbības: subjekti, ko dalībvalsts pilnvarojusi saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu, subjekti, ko dalībvalsts pilnvarojusi vai regulē bez atsauces uz direktīvu, un struktūras, kuras pilnvarojusi vai regulē trešā valsts:

a. Kredītiestādes;

b. Ieguldījumu sabiedrības;

c. Citas pilnvarotas vai regulētas finanšu iestādes;

d. Apdrošināšanas sabiedrības;

e. Kolektīvās ieguldījumu shēmas un šādu shēmu pārvaldības sabiedrības;

f. pensiju fondi un šādu fondu pārvaldības sabiedrības;

g. Izejvielu un izejvielu atvasināto instrumentu tirgotāji;

h. Vietējie;

I. Citi institucionālie investori;

2. Lielos uzņemumus, kas atbilst divām no tālāk norādītajām prasībām:

 • - bilances kopsumma: 20 000 000 EUR
 • - neto apgrozījums: 40 000 000 EUR
 • - pašu kapitāls: 2 000 000 EUR

3. Valsts un reģionālās valdības, tostarp valsts iestādes, kas pārvalda valsts parādu, valsts vai reģionālā līmenī, centrālās bankas, starptautiskas un pārnacionālas institūcijas, piemēram, Pasaules banka, Starptautiskais Valūtas fonds, Eiropas Centrālā banka, Eiropas Investīciju banka un citas līdzīgas iestādes un starptautiskās organizācijas.

4. Citi institucionālie ieguldītāji, kuru pamatdarbība ir saistīta ar ieguldījumiem finanšu instrumentos, tostarp subjekti, kas nodarbojas ar citiem finansēšanas darījumiem.

Klients var izvēlēties, lai to uzskata par klientu ar status “profesionāls klients”, ja tasatbilst noteiktām kvantitatīvām un kvalitatīvām pārbaudēm. Pēc pieprasījuma sņemšanas, mēs sniegsim visu informāciju par šīm pārbaužu prasībām.

Par atbilstošiem darījumu partneriem var klasificēt šādas personas:

 • struktūras, kas ir pilnvarotas vai tiek regulētas kā ieguldījumu sabiedrības;
 • kredītiestādes;
 • apdrošināšanas sabiedrības;
 • UCITS fonds vai tā pārvaldības sabiedrība;
 • pensiju fonds un tā pārvaldības sabiedrība;
 • citas finanšu iestādes, kuras ir pilnvarojusi dalībvalsts, vai kuras regulē Kipras vai Eiropas Savienības tiesību akti;
 • valstu valdības un to atbilstošie biroji, tostarp valsts iestādes, kas nodarbojas ar valsts parādu apkalpošanu valsts līmenī, centrālās bankas, Kipras centrālā banka un pārnacionālas organizācijas.

Kā minēts iepriekš, klients ar status “privāts klients” var pieprasīt pārkvalificēšanu par “profesionālu klientu”, ja klientam pēc viņa ieskatiem ir pietiekama pieredze un zināšanas, lai pieņemtu neatkarīgus lēmumus par ieguldījumiem un spētu adekvāti novērtētu saistītos riskus. Mēs veicam izvērtēšanu pēc pieprasījuma, nemot vērā klienta sniegto informāciju par tirdzniecības pieredzi, profesionālo pieredzi vai finanšu aktīviem. Mēs neuzraugām, lai jūsu sniegtā informācija būtu patiesa vai finansiālā situācija nemainītos. Katram klientam ir pilnībā jāuzņemas atbildība par to, lai mēs tiktu informēti par jebkādu būtisku informāciju, kas var ietekmēt mūsu vērtējumu par klientu ar status “privats klients”.

Atsevišķas tiesības, kas attiecas uz klientiem ar status “privāts klients” (tostarp tās, kas izriet no Likuma), netiks attiecinātas uz klientiem ar status “profesionals klients” vai atbilstošajiem darījumu partneriem.

Atbilstošais darījuma partneris var pieprasīt, lai tas tiktu uzskatīts par klientu ar status “profesionāls klients” vai “privats klients” vispārīgi, vai attiecībā uz konkrētu ieguldījumu pakalpojumu, vai darījumu un/vai finanšu instrument (-iem).

Turklāt klients ar status “profesionāls klients” var pieprasīt, lai pret viņu izturas kā pret kleintu ar status “privāts klients” vispārīgi, vai attiecībā uz konkrētu ieguldījumu pakalpojumu vai darījumu un/vai finanšu instrumentu.

Attiecīgā gadījumā mēs informēsim klientus par tiesībām, kuras viņi zaudēs, ja viņi tiks uzskatīti par klientu ar status “profesionāls klients” vai atbilstošu darījumu partneri, un mēs varam pieprasīt, lai šie klienti rakstiski apstiprina, ka viņi atzīst un piekrīt šo tiesību zaudēšanai. Mums arī nebūs pienākums no jauna pārklasificēt jebkuru klientu attiecīgajā kategorijā.

PIELIKUMS 2

Riska atruna ieguldījumiem vērtspapīros

Šī vērtspapīru tirdzniecības riska atrunas paziņojuma mērķis ir sniegt jums pārskatu par vērtspapīru tirdzniecības pamata (t.i., indikatīviem, nevis izsmeļošiem) riskiem.

1. Tirgus risks

Tirgus risks ir saistīts ar to, ka ieguldījumu vērtība samazināsies ekonomisko vai citu notikumu dēļ, kas ietekmē visu tirgu. Iestajoties šādam tirgus riskam, jūs varat ciest zaudējumus kopējās nelabvēlīgās cenu kustības dēļ vērtspapīru vai citā tirgū. Nelabvēlīgu cenu kustību var izraisīt, piemēram, attiecīgās valsts vai tautsaimniecības nozares sliktie ekonomiskie rādītāji, nestabila ekonomiskā vide vai vērtspapīru tirgus.

2. Volatilitātes risks

Volatilitātes risks ir saistīts ar finanšu produkta vērtības izmaiņu risku. Augsta volatilitāte parasti nozīmē, ka vērtspapīra vērtība īsā laika periodā var strauji pieaugt un/vai pazemināties. Tik augstu svārstīgumu vairāk var sagaidīt nelikvīdos tirgos vai attiecībā uz vērtpapīriem, kas tiek tirgoti mazāk, retāk šādu volatilitāti mēs novērojam likvīdos tirgos un vērpapīros. Volatilitātes jeb cenu svārstīguma dēļ jūsu veiktais orderis var pat netikt izpildīts, vai var tikt izpildīts daļēji, ņemot vērā straujās tirgus cenu izmaiņas. Turklāt volatilitātevar radīt cenu nenoteiktību attiecība uz jebkuru jūsu veikto darījumu, jo cena, par kuru orderis tiek izpildīts, var būtiski atšķirties no pēdējās pieejamās tirgus cenas, vai pēc tam var būtiski mainīties, radot reālus vai nosacītus zaudējumus.

3. Likviditātes risks

Likviditāte attiecas uz tirgus dalībnieka spēju ātri iegādāties un/vai pārdot vērtspapīrus par konkurētspējīgu cenu, un ar minimālu cenu starpību. Parasti tiek pieņemts, ka, jo lielāks ir tirgū pieejamo orderuskaits, jo lielāka ir likviditāte. Likviditāte ir svarīga tādēļ, ka pie lielākas likviditātes jums būs vieglāk ātri un ar minimālu cenu starpību pirkt un/vai pārdot vērtspapīrus, kā rezultātā ir lielāka iespēja, ka maksāsiet vai saņemsiet konkurētspējīgu cenu, veicot savus darījumus. Parasti maz tirgotos aktīvos var sagaidīt zemāku likviditāti, ja salīdzinam ar likvīdiem vai biežāk tirgotiem aktīviem. Noteiktos tirgus apstākļos (piemēram, ja nav neizpildītu orderu ne pirkšanas, ne pārdošanas pusē vai, ja vērtspapīru tirdzniecība tiek apturēta kāda iemesla dēļ), jums var būt sarežģīti vai neiespējami likvidēt pozīciju tirgū par saprātīgu cenu.

4. Spekulatīvas tirdzniecības risks

Spekulatīvie darījumi tiek veikti, lai gūtu peļņu no vērtspapīru tirgus vērtības svārstībām, nevis no vērtspapīra un/vai vērtspapīra pamatā esošā vērtspapīra pamatvērtības. Spekulatīvā tirdzniecība rada nenoteiktu peļņas vai zaudējumu pakāpi. Gandrīz visas ieguldījumu darbības zināmā mērā ir saistītas ar spekulatīviem riskiem, jo ieguldītājs nevar pilībā prognozēt, vai ieguldījums būs ienesīgs vai nē.

5. Risks, kas saistīts ar cenu svārstībām korporatīvo paziņojumu dēļ

Korporatīvie paziņojumi vai jebkura cita būtiska informācija var ietekmēt vērtspapīru cenu. Šie paziņojumi apvienojumā ar salīdzinoši zemāku vērtspapīra likviditāti var izraisīt ievērojamu cenu svārstīgumu jeb volatilitāti.

6. Sistēmas risks

Sistēmas risks ir saistīts ar iespēju, ka Klientam var rasties zaudējumi depozitāriju, turētājbanku, biržu un citu vērtspapīru darījumu norēķinu sistēmu tehnisku traucējumu dēļ. Šādu tehnisku traucējumu rezultātā var tikt aizkavēta darījuma izpilde, darījumu noraidīšana, pēcdarījuma norēķinu aizkavēšanās, viltus pārskaitījumi un citi neparedzēti riski. Tirdzniecības pārtraukumi un/vai darbības traucējumi, piemēram, interneta pieslēguma lēnuma vai īslaicīgas nepieejamības dēļ, var radīt Klientam zaudējumus. Turklāt liela apjoma tirdzniecība var izraisīt orderu izpildes aizkavēšanos, jo nepastāvības periodos fakts, ka tirgus dalībnieki var nepārtraukti mainīt savu orderu daudzumu, vai veicot jaunus/vairākus orderus, tas var būt par iemeslu orderu izpildes kavējumiem vai tonoraidīšanai.

7. Regulatorais/ juridiskais risks

Valdības politika, noteikumi, regulatīvie jautājumi, likumi un procedūras, kas regulē tirdzniecību biržā, laiku pa laikam tiek atjaunināti. Šādas regulējošas darbības un izmaiņas juridiskajā/regulatīvajā ekosistēmā, tostarp, bet ne tikai, izmaiņas nodokļos/nodevās, var mainīt iespējamo peļņu no veiktā ieguldījuma vērtspapīros. Turklāt dažas valdības politikas var būt vairāk vērstas uz noteiktām nozarēm, tādējādi ietekmējot ieguldījumu riska un atdeves profilu.

8. Politiskais risks  

Politiskais risks ir risks, kas saistīts ar to, ka valstī, kurā ir reģistrēti vērtspapīri, vai kurā atrodas vai reģistrēts to vērtspapīru emitents, notiek tādi procesi, kas ietekmē valsts vai reģiona politisko, vai ekonomisko stabilitāti, vai tālāku attīstību. Tā rezultātā var rasties risks, ka Klients daļēji vai pilnībā zaudē savus ieguldījumus, vai var ciest būtiskus zaudējumus no veiktajām investīcijām. Pie politiskajiem riskiem pieder, piemēram, radikālas izmaiņas ekonomiskajā un likumdošanas vidē (piemēram, nacionalizācijas procesi), sociālās un iekšpolitiskās krīzes situācijas (piemēram, pilsoņu nemieri) u.c.

9. Norēķinu sistēmas risks

Norēķinu sistēmas risks ir saistīts ar iespēju, ka (galvenokārt) tehniskas kļūmes vērtspapīru reģistru, biržu, klīringa iestāžu un citu institūciju sistēmās un kontos, vai sakaru kanālos var izraisīt darījumu atcelšanu, pēcdarījuma norēķinu aizkavēšanos, vai cistus notikumus, kā rezultātā Klients cieš zaudejumus.

10. Valūtas risks

Peļņu vai zaudējumus no darījumiem ar ārvalstu valūtā denominētiem līgumiem (neatkarīgi no tā, vai tie tiek tirgoti Klienta vai citā jurisdikcijā) ietekmēs valūtu kursu svārstības gadījumā, kad būs nepieciešams konvertēt līguma valūtu uz citu valūtu.

11. Informācijas risks

Informācijas risks ir saistīts ar to, ka Klients nepieņems pamatotus lēmumus vai pieņems nepareizus ieguldījumu lēmumus sakarā ar nepilnīgas un/vai neprecīzas un/vai neatbilstošas informācijas saņemšanu par tirgu, vai vērtspapīriem, vai ir saistīts ar šķērsli/grūtībām saņemt pilnīgu, precīzu un adekvātu informāciju par vērtspapīriem vai tirgu. Tas savukārt var būt saistīts ar neuzticamiem avotiem, sākotnēji precīzas informācijas nepareizu vēlāku interpretāciju vai komunikācijas kļūdām.

Secinājumi:

Vērtspapīru tirdzniecība nav piemērota visiem investoriem un ir saistīta ar riskiem, kas var novest pie jūsu ieguldītā kapitāla zaudēšanas. Pirms pieņemat lēmumu sākt tirdzniecību, jums vajadzētu lūgt padomu neatkarīgam un atbilstoši licencētam finanšu konsultantam, un jāpārliecinās, ka jums ir vēlme uzņemties riskus, jums ir atbilstoša pieredze un zināšanas. Iepriekšējā darbība vai dati nav ne uzticams rādītājs, ne arī garantē nākotnes rezultātu un/vai atdevi.

Riska atruna tirdzniecībai ar maržu jeb kredītplecu

CFD TIRDZNIECĪBA NAV PIEMĒROTA VISIEM, UN IR SAISTĪTA AR AUGSTU RISKU ZAUDĒT IEGULDĪTOS LĪDZEKĻUS TĀDĀ APJOMĀ, KAS PĀRSNIEDZ JŪSU SĀKOTNĒJO IEGULDĪJUMU

Šīs atrunas par risku mērķis ir informēt jūs par dažiem riskiem, kas saistīti ar CFD tirdzniecību. Netiek paredzēts, ka šī riska atruna ietver pilnīgu un absolūti visu ar CFD tirdzniecību saistīto risku aprakstu. Jums jāpārliecinās, ka jūsu lēmums izmantot mūsu pakalpojumus tiek pieņemts, ņemoet vērā šo informāciju, un ir jāpārliecinās, ka šī informācija ir jums pietiekama un saprotama. Ja neesat pārliecināts, ka pilnībā saprotat riska atrunā pausto informāciju, lūdzu, meklējiet neatkarīgu finanšu svēras pārzinēja padomu.

Pirms CFD tirdzniecības jums jāapzinās ar to saistītie riski. Ar šāda veida ieguldījumiem saistītais augstais sviras finansējums jeb kredīplecs nozīmē, ka riska pakāpe attiecībā uz šo instrument tirdzniecību ir augstāka nekā citiem instrumentiem. Sviras efekts (vai maržas tirdzniecība) var darboties pret jums, radot būtiskus zaudējumus, kā arī sniedz iespeju gūt būtiski lielaku peļņu.

Šāda veida ieguldījumu pagātnes darbība negarantē jebkādus nākotnes rezultātus. Jums jāņem vērā visas komisijas maksas un nodokļu saistības, kas jums personīgi radīsies. Admiral Markets Cyprus Ltd neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā pret jūsu nodokļu nomaksu, kas jums varētu būt piemērota attiecībā uz gūto peļņu, kas gūta mūsu Tiešsaistes sistēmā.

Tirdzniecība ar maržu ir saistīta ar augstu riska līmeni un nav piemērota visiem investoriem. Augsts piesaistīto līdzekļu līmenis var darboties gan pret jums, gan jūsu labā. Jūs esat vienīgais atbildīgs par savu atvērto pozīciju uzraudzību, un jums tās ir rūpīgi jāuzrauga.

Pirms tirdzniecības rūpīgi jāapsver savi ieguldījumu mērķi, finanšu pieredze un riska apetīte. Ja neesat pārliecināts par mūsu piedāvāto produktu piemērotību, lūdzu, meklējiet neatkarīgu finanšu padomu pie profesionāļa. Vienmēr pastāv saistība starp augstu atlīdzību un augstu risku. Jebkura veida tirgus vai tirdzniecības spekulācijas, kas var dot neparasti augstu peļņu, arī rada lielu risku kapitālam. Riskam paļaut vajadzētu tikai ar brīvos līdzekļus un, ja nevarat atļauties ciest zaudējumus no tirdzniecības, jums arī nevajadzētu tirgot CFD.

VISIEM KLIENTIEM mēs iesakām iepazīties ar CFD, Maržas prasībām, tirdzniecības rīkiem, mūsu tirdzniecības programmam un finanšu tirgiem kopumā, izmantojot mūsu BEZMAKSAS un BEZ RISKA demo kontu. Lai gūtu sīkāku informāciju, lūdzu, dodaties uz mūsu majas lapas vietni https://admiralmarkets.com/lv/?regulator=cysec.

1. Vispārīgi par CFD

CFD ir sarežģīti finanšu produkti, kas parasti tiek slēgti tikai tad, kad klients izvēlas slēgt esošu atvērto pozīciju, un parasti tiem nav noteikta termiņa. (Tas var mainīties atkarībā no pamatā esošās bāzes aktīva klases un / vai produkta tirdzniecības noteikumiem).

CFD var tikt atvasināts no fjūčeru jeb nākotnes līgumiem, un tie var tikt slēgti tirdzniecīā ar ārvalstu valūtām, indeksiem, dārgmetāliem, naftu, izejvielām vai citiem finanšu instrumentiem. Atšķirībā no citiem nākotnes līgumiem, par CFD līgumu var norēķināties tikai skaidrā naudā. Darījumos ar CFD var būt arī iespējamas saistības, un jums jāapzinās šo saistību sekas, kā ta sir norādīts tālāk. Visi mūsu CFD ir atvasināti finanšu instrumenti, kas nozīmē, ka klientiem nav nekādu tiesību uz pamatā esošo bāzes aktīvu, vai kā citādi, ja vien tas nav īpaši noteikts pašā CFD. Tas neietver nekādas tiesības uz bāzes aktīva akcijām vai balsstiesībām.

2. Ārējie tirgi

CFD, kas ir attiecināmi uz ārvalstu tirgiem, ir saistīti ar atšķirīgu risku nekā, ja CFD tiktu tirgots vietejā tirgū. Dažos gadījumos risks būs lielāks. Iespējamo peļņu vai zaudējumus no darījumiem, kas saistīti ar ārvalstu tirgiem, ietekmēs ārvalstu valūtas kursu svārstības. Šādi paaugstināti riski ietver politiskās vai ekonomiskās politikas izmaiņas ārvalstu jurisdikcijā, kas var būtiski un ilgākā laika posmā mainīt ārvalstu valūtu tirdzniecības nosacījumus, noteikumus, tirgojamību pēc būtības vai cenu.

3. Orderi vai stratēģijas riska mazināšani

Noteiktu orderu (piemēram, "stop loss" vai "stop limits" orderi), kuru mērķis ir ierobežot zaudējumus līdz noteiktaisummai, izvietošana ne vienmēr var darboties, jo tirgus apstākļi vai tehnoloģiskie ierobežojumi var padarīt neiespējamu šādu orderu izpildi par pieprasīto cenu, vai izpildi pēc būtības. Ja klients veic tirdzniecību izmantojot šādus orderus vai stratēģiju, viņam pašam ir jāuzņemās šie riski.

4. Kredīplecs

CFD tirdzniecība ir saistīta ar augstu riska pakāpi. CFD tirdzniecībā pieejamais noguldījums un sviras finansējumsnozīmē, ka, lai sāktu tirdzniecību ar mums, jums ir jāiegulda tikai neliela summa (nodrosinot maržu jeb ķīlu), turklāt pat šis nelielais ieguldījums var radīt lielus zaudejumus vai peļņu. Darījumi ar augstu aizņemto līdzekļu īpatsvaru var veicināt būtiskas vērtības izmaiņas, ko izraisa salīdzinoši nelielas vai lielas pamatā esošā bāzes aktīva vērtības vai līmeņa izmaiņas.

5. Iespējamās saistības darījumos

CFD ir sviras vai maržinālie darījumi, kuros jums ir jāveic virkne maksājumu par līguma slēgšanu. Jūs varat pilnībā zaudēt iemaksātos līdzekļus, kurus esat pie mums noguldījis, lai izvietotu vai saglabātu pozīciju. Katru darba dienu mēs nepārtraukti pārvērtējam jūsu atvērtās pozīcijas un jebkura peļņa vai zaudējumi nekavējoties tiek atspoguļoti jūsu kontā, un zaudējumu gadījumā jums var tikt prasīts īsā laikā nodrošināt papildu maržu jeb ķīlu ievērojamā apjomā, lai saglabātu jūsu pozīcijas atvērtas. Mēs varam mainīt Maržas likmes un/vai tirdzniecības prasības un nosacījumus jebkurā laikā (tostarp nedēļas nogalēs/bankas brīvdienās vai neparastos tirgus apstākļos), kā rezultātā var tikt mainīta arī marža, kas jums ir jāuztur. Ja jūs savā kontā uzturēsiet maržu nepietiekamā apjomā un/vai vajadzības gadījumā jūs nepapildināsiet savu kontu nepieciešamajā apjomā, noteiktā laikā, jūsu atvērtās pozīcijas var tikt slēgtas ar zaudējumiem un jūs varat būt atbildīgs par jebkādu no tā izrietošo deficītu tirdzniecības kontā.

6. Ārpus biržas (OTC) darījumi

Tirgojot CFD, jūs netirgojat regulētā tirgū vai biržā. Līgumu par pamatā esošo finanšu instrumentu jūs noslēgsit tieši ar mums. Visas atvērtajās pozīcijas pie mums ir arī jāslēdz pie mums, un tās nevar slēgt pie citas puses. Tas var apgrūtināt pozīcijas slēgšanu par jums pieņemamu cenu, vai to slēgšanu pēc būtības (piemēram, ja mums rodas tehniskas problēmas ar mūsu Tiešsaistes sistēmu un tā nav pieejama, vai mēs kļūstam maksātnespējīgi).

Tirdzniecība ar ārpusbiržas finanšu darījumiem var jūs pakļaut lielākam riskam nekā tirdzniecība regulētā tirgū, jo nav tirgus, kurā slēgt jūsu atvērtās pozīcijas, un cenas un citus nosacījumus mēs nosakām saskaņā ar jebkādām juridiskajām/regulatīvajām prasībām. Ārpusbiržas darījumi var palielināt likviditātes risku un radītcitus būtiskus riska faktorus: var būt neiespējami, piemēram, novērtēt ārpusbiržas darījuma rezultātā radušās pozīcijas vērtību vai noteikt riska pakāpi. Tāpat mums nav jākotē piedāvājuma un prasītās cenas, un pat, ja tādas ir, mums var būt grūti noteikt godīgu cenu, jo īpaši, ja attiecīgā pamatā esošā bāzes aktīva birža vai tirgus ir slēgts, vai pat apturēts. Jūs esat arī pakļauts mūsu saistību nepildīšanas riskam; tomēr maz ticamā gadījumā, ja tas notiek, jums var būt tiesības uz kompensāciju no Investoru kompensācijas fonda, līdz maksimālajai pieļaujamajai summai attiecīgajā laikā, saskaņā ar šo shēmu: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints /tae/.

7. Cenas

Mūsu Tiešsaistes sistēmā publicētās cenas var °neatbilst plašāka tirgus cenām. Mēs izvēlēsimies cenas, kuras, mūsuprāt, ir piemērotas, lai noteiktu maržas jeb ķīlas prasības. Lai gan mēs sagaidām, ka šīs cenas būs pamatoti saistītas ar cenām, kas pieejamas tā dēvētajā starpbanku tirgū vai jebkurā piemērotā tirdzniecības vietā vai citā finanšu tirgū (turpmāk - Atsauces tirgus), mūsu izmantotās cenas var atšķirties no pieejamajām cenām tirgū, bankās un citos Atsauces tirgos. Līdz ar to mēs varam izmantot ievērojamu rīcības brīvību, nosakot Maržas prasības un iekasējot no jums Maržu jeb ķīlu.

Ņemot vērā, ka CFD ir daļēji saistīti ar pamatā esošo bāzes aktīvu (un jebkuru Atsauces tirgu), jums ir jāpārliecinās, ka apzināties riskus, kas saistīti ar pamatā esošo bāzes aktīvu, tostarp valūtu svārstībām, volatilitati un tirgus cenu pārrāvumiem (pēkšņa cenu maiņa, ko var izraisīt daudzi faktori, tostarp bet ne tikai, ekonomiskie notikumi, tirgus paziņojumi un periodi, kad nenotiek tirdzniecība ar pamatā esošo bāzes aktīvu). Stop-loss ordera izpilde nav garantēta un nepasargās jūs pret šo risku, jo tas nav tūlītējs un tikai iedarbina orderi slēgt pozīciju par tuvāko pieejamo cenu.

8. Pozīciju uzraudzība

Jūsu pienākums ir vienmēr uzraudzīt jūsu atvērtās pozīcijas, un jums vienmēr jābūt spējīgam to darīt. Šī riska atruna ir jāskata kontekstā ar galvenajiem sadarbības noteikumiem un nosacījumiem, kuru daļa ir šī riska atruna, un jebkuru citu dokumentu, kas jums ir pieejams / sniegts vai kā citādi pieejams mūsu Tiešsaistes sistēmā.

9. Negaidītu noikumu un nedēļas nogaļu risks

Dažādas situācijas, notikumi, apturēšana, negaidīti pārtraukumi tirdzniecības stundās vai situācijas un notikumi, kas var rasties nedēļas nogalē/bankas brīvdienās (Kipras Republikā vai citā valstī), kad tirgus parasti tiek slēgts tirdzniecībai, var ietekmēt tirgus/pamatā esošo bāzes aktīvu, tā cenai būtiski atšķiroties pēc tam, kad tirgus tiek atvērts nākmajā tirdzniecības dienā. Jūs nevarēsiet izmantot Tiešsaistes sistēmu, lai veiktu vai mainītu orderus šajās stundās, kad tirgi parasti ir slēgti. Pastāv būtisks risks, ka šajos laikos turēto, atvērto pozīciju aizsardzībai izvietotiestop-loss orderi tiks izpildīti par cenu, kas ir ievērojami sliktāka par jūsu norādīto, tāpēc jūs uzņematies risku, kas rodas šajās stundās un dienās, kad tirgus ir slēgts.

10. Elektroniskā tirdzniecība

Tirdzniecība ar ārpusbiržas līgumiem, izmantojot Tiešsaistes sistēmu, var atšķirties no tirdzniecības citās elektroniskās tirdzniecības sistēmās, kā arī no tirdzniecības parastā vai atvērtā tirgū. Jūs būsiet pakļauts riskiem, kas saistīti ar elektroniskās tirdzniecības sistēmu, tostarp aparatūras un programmatūras kļūmēm un sistēmas dīkstāvēm, kļūmēm jūsu sistēmā un sakaru infrastruktūrā (piemēram, internet problemas), kas savieno Tiešsaistes sistēmu ar jums.

11. Tirdzniecības apturēšanas

Noteiktos apstākļos pozīcijas likvidēšana var būt sarežģīta vai neiespējama. Tas var notikt, piemēram, strauju cenu izmaiņu laikā, kad pamatā esošā bāzes aktīva cena vienas tirdzniecības sesijas laikā paaugstinās vai samazinās tiktāl, ka tirdzniecība ar bāzes aktīvu tiek ierobežota vai apturēta. Ja tas notiek, jūs uzņematies jebkuru saistīto risku. Jums arī jāapzinās, ka noteiktos apstākļos mums var nākties slēgt pozīcijas regulējošu vai biržas norādījumu dēļ, un tādēļ mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, kas tā rezultātā var rasties.

12. Komisijas

Pirms sākat tirdzniecību, jums jāiepazīstās ar informāciju par visām komisijām un citām maksām, par kurām jūs būsit atbildīgs, kā norādīts Tiešsaistes sistēmā pieejamajā likmju grafikā.

13. Maksātnespēja

Ja jūs kļūstat maksātnespējīgs, bankrotējis vai nespējat pildīt savas saistības pret mums, jūsu pozīcijas var tikt likvidētas vai slēgtas bez jūsu piekrišanas. Mūsu maksātnespējas gadījumā jebkuru naudu, kuru jūs turat pie mums, jūs varat arī neatgūt.

14. Komunikācija

Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies novēlotas vai nesaņemtas saziņas dēļ starp jums un mums.

15. Padoms

Mēs nesniedzam ieguldījumu konsultācijas. Lai gan mēs varam veikt vispārīgus tirgus novērtējumus, šādi novērtējumi nav individuāli ieguldījumu padomi un neņem vērā jūsu individuālos apstākļus. Jebkuru lēmumu par tirdzniecību pieņemat tikai jūs.

Mēs veicam CFD tirdzniecības piemērotības novērtējumu, ņemot vērā informāciju, kuru esat sniedzis mums par savu tirdzniecības pieredzi un jūsu finanšu aktīviem un ienākumiem. Mēs jūsu vārdā neuzraugām, vai informācija, kuru sniedzāt precīzi aizpildītā pieteikuma veidlapā, ir kā citādi patiesa, vai jūsu finansiālais stāvoklis ir palicis nemainīgs. Jums ir pilnībā jāuzņemas atbildība, lai nodrošinātu, ka mēs esam informēti par jebkādu būtisku informāciju, kas var ietekmēt mūsu novērtējumu par CFD tirdzniecības piemērotību jums.

16. Korporatīvās darbības: CFD

Lūdzu, ņemiet vērā, ka attieksme, ko saņemat korporatīvās darbības laikā, var būt mazāk labvēlīga nekā tad, ja jums piederētu pamatā esošais instruments, jo mūsu veiktās izmaiņas var būt jāveic reakcionāri un jāstājas spēkā ātrāk, nekā to prasa korporatīvā darbība. Tāpēc lēmumu pieņemšanai nepieciešamo laiku varētu ievērojami samazināt; pieejamās iespējas var būt ierobežojošākas/mazāk izdevīgas un var būt tādas, ka jums nav iespējas slēgt pozīciju. Tā kā korporatīvos pasākumus bieži var paziņot ļoti īsā laikā, jums var nebūt iespējas slēgt pozīcijas, lai izvairītos no negatīvām sekām, un jums var būt nepieciešams nodrošināt vairāk līdzekļu, lai segtu maržu ļoti īsā laikā.

17. Dividendes un dividenžu korekcijas CFD instrumentos

“Dividenžu korekcija” ir korekcija akciju tirgū, ko piemēro, kad akcija sasniedz savu dividenžu izmaksas datumu (ieskaitot jebkuru īpašo dividenžu izmaksas datumu). Garo pozīciju gadījumā dividenžu korekcija tiek ieskaitīta jūsu kontā. Īso pozīciju gadījumā dividenžu korekcija tiek norakstīta no jūsu konta.

a. Kā dividends ietekmē indeksu vai akciju pozīcijas?  

Kad pamatā esošais uzņemums izmaksā dividendes (tas ir, kad konkrētais uzņemums izmaksā dividendes akcionāriem), mēs veicam naudas korekciju jūsu kontā, lai jūsu pozīciju neietekmētu cenas kritums, kas notiek šīs akcijas vai indeksa tirgū.

b. Kas notiek, ja akcijas vai indekss izmaksā dividends?

Kad uzņemums akciju turētājiem izmaksā dividendes, akcijas vērtība parasti samazināsies par tādu pašu summu kā izmaksātās dividends apjoms. Ņemot vērā, ka akciju indeksu veido vairāki uzņēmumi, akciju vērtības kritums izraisīs arī indeksa vērtības kritumu.

c. Kapēc mēs veicam korekciju

Ja akcijas vai indeksa cena samazināsies pēc dividenžu izmksas, tiks ietekmēta jūsu tā brīža peļņa pret zaudējumiem (P&L). Ja esat atvēris garo pozīciju, tas nozīmē, ka jūs zaudējat potenciālo peļņu. Ja esat atvērisīso pozīciju, tas nozīmē, ka jūsu P&L būs augstāk nekā normalosm apstākļos.

Ņemot vērā to, ka cenas kritums šādā gadījumā ir paredzama tirgus kustība, mums ir jāveic korekcija, lai netiktu ietekmēts jūsu P&L.

Dividenžu summa mainīsies atkarībā no uzņēmuma vai indeksa.

18. Copy Trading

Piedāvājam Copy Trading darījumu kopēšanas pakalpojumu. Pieņemot lēmumu kopēt konkrētu treideri vai treiderus un/vai ievērot noteiktu stratēģiju, jums ir jāapsver visa plānošana attiecībā uz finansēm, ieguldījumu mērķi un personīgā un finansiālā situācija, kā arī jāņem vērā visas jūsu finansiālās saistības neatkarīgi no tā, vai tās ir pašreizējās vai nākotnes, turklāt uzņemoties šo atbildību jūs saprotat, ka Copy Tradingizmantošana ir ļoti spekulatīva un jūs varat ciest ievērojamus zaudējumus, kas pārsniedz summu, kuru ir tam atvēlējis treideris vai tas, kura darījumi tiek kopēti. Riski, kas saistīti ar Copy Trading ietver, bet neaprobežojas ar automatizētu tirdzniecības izpildi, kurā darījumu atvēršana un slēgšana notiks jūsu kontā bez jūsu manuālas iejaukšanās. Papildinformāciju par Copy Trading saistītajiem riskiem var atrast turpmakajā sadaļā “Copy Trading riska atruna”.

Copy Trading riska atruna

Admiral Markets Cyprus Ltd nodrošina jums iespēju sekot un kopēt citu treideru darījumus, izmantojot informāciju un/vai sociālās tirdzniecības funkcijas (tostarp, bet ne tikai, “detalizētu konta informāciju” un/vai “tirdzniecības vēsturi” un/vai “ riska profilus” un/vai „kopēt” un/vai „sekot” funkcijas), kas tiek nodrošinātas un/vai pieejamas mūsu vietnē, un/vai lietojumprogrammās, un/vai tirdzniecības programmās. Izmantojot Copy Trading darījumu kopēšanas pakalpojumus, jūs piekrītat izmantot mūsu portfeļa pārvaldības pakalpojumus.

Ņemot vērā, ka Copy Trading pakalpojums ir saistīts ar dažādiem riskiem, pirms Admiral Markets Cyprus’s Ltd Copy Trading funkciju izmantošanas, jūs esat aicināti rūpīgi iepazīties un apsvērt šādus riskus:

 • Automatizēta tirdzniecības izpilde nozīmē, ka darījumi tiek atvērti un slēgti jūsu kontā, bez jūsu manuālas iejaukšanās.
 • Admiral Markets Cyprus Ltd portfeļa pārvaldības pakalpojumu un Copy Trading izmantošana, ir jūsu personiski pieņemts lēmums kopēt konkrētu treideri vai treiderus, un/vai ievērot jeb kopēt noteiktu tirdzniecības stratēģiju. Pieņemot šādu lēmumu, jūs apliecināt, ka esat apsvēris visu savu finanšu plānošanas aspektus, ieguldījumu mērķus un personīgo un finansiālo stāvokli, kā arī esat ņēmis vērā visas savas finansiālās saistības neatkarīgi no tā, vai tās ir pašreizējās vai nākotnes, un apzināties, ka Copy Trading pakalpojums iekļauj spekulitīvas darbības, un ka jūs varētu ciest ievērojamus zaudējumus, kas pārsniedz treidera vai pakalpojumam izmanojamā kapitāla summu, un ņemat vērā, ka kopējot nepieredzējušu un/vai neprofesionālu treideru tirdzniecības lēmumus un/vai kopējot treiderus, to mērķis, stratēģija (vai tas būtu īstermiņa, vidēja termiņa vai ilgtermiņa), nodoms vai finansiālais stāvoklis var atšķirties no jūsu esošā.
 • Visas sociālās tirdzniecības funkcijas, kuras nodrošina Admiral Markets Cyprus Ltd, ir paredzētas tikai informatīviem nolūkiem. ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD UN TĀ SAISTĪTIE UZŅĒMUMI UN TO DARBINIEKI UN AĢENTI NESNIEDZ IEGULDĪJUMU VAI FINANŠU PADOMUS. JA PIEŅEMAT IEGULDĪJUMU LĒMUS, IEPAZĪSTOTIES AR INFORMĀCIJU, KAS IR PIEEJAMĀ MŪSU VIETNĒS VAI IZVĒLOTIES KOPĒT TIRDZNIECĪBAS DARĪJUMUS, JŪS ATZĪST UN PIEKRĪTAT, KA JŪS TO DARAT APZINOTIES UN PILNĪBĀ PAŠAM UZŅEMOTIES SAISTĪTOS RISKUS, UN MŪSU AĢENTI NEBŪS ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS BŪS TĀ REZULTĀTĀ RADUŠIES.
 • JŪS NEDRĪKST PIEŅEMT NEVIENU IEGULDĪJUMU LĒMUMU, PIRMS TAM NEVEICOT PIENĀCĪGU IZPĒTI. TIKAI JŪS ESAT ATBILDĪGS NOSAKOT, VAI JEBKURI IEGULDĪJUMI VAI STRATĒĢIJAS, VAI JEBKURŠ CITS PRODUKTS VAI PAKALPOJUMS IR JUMS PIEMĒROTS UN ATBILSTOŠ, VIENLAIKUS ŅEMOT VĒRĀ JŪSU FINANŠU STĀVOKLI, TĀ IZMAIŅAS UN FINANŠU SAISTĪBAS, NETKARĪGI VAI TĀS ATTIECAS UZ ESOŠAJĀM VAI NĀKOTNES SAISTĪBĀM.
 • Kopētās tirgotāja pozīcijas (attiecībā uz jebkuru no mūsu finanšu instrumentiem) tiek kopētas apjomā, kas ir vienāds ar minimālo pieļaujamo pozīciju sumu, vai arī proporcionāli no kopetā darījuma nepieciešamā pašu kapitala. Cik vien tas ir iespējams, šādām pozīcijām ir vienāds sviras finansejuma efekts, Stop Loss un Take Profit orderu izvietojums. Darījumi zem minimālās tirdzniecības summas netiek atvērti. Visas šādas pozīcijas tiks mainītas un/vai slēgtas automātiski par to nesniedzot nekādu papildu paziņojumu.
 • Ja savā kontā būsiet atvēris papildu darījumus vai modificējis, vai atcēlis kādus no orderiem, kas ģenerēti, izmantojot darījumu kopēšas funakciju, jūs varat sasniegt būtiski atšķirīgu rezultātu no treidera, kura darījumus esat nolēmis kopēt. Skaidras naudas izņemšana no kopētā treidera konta arī ir faktors, kas var radīt būtiski atšķirīgus rezultātus, jo tas var ietekmēt kopētās strategijas tirdzniecības porzīciju proporcijas.
 • Jebkāda lietotāja pagātnes vēstursikā darbība, riska rādītāji, statistika un jebkura cita informācija vai dokumentācija attiecībā uz lietotājiem, kas ir atrodama mūsu tīmekļa vietnē(-ēs) un/vai lietojumprogrammās, un/vai tirdzniecības programmās, neliecina un negarantē tādus pašus rezultātus nākotnē un ir jāuztver kā hipotētiska, kā tas ir aprakstīts tālāk. Ir svarīgi saprast, ka riska rādītāji, statistiskā informācija un vēsturiskie rezultāti negarantē tādu pašu rezultātu nākotnē. NETIEK SNIEGTAS JEBKĀDAS GARANTIJAS, KA JEBKURĀ NO KONTIEM ZAUDĒJUMI VAI PEĻŅA TIKS SASNIEGTA LĪDZĪGĀ APMĒRĀ KĀ NORĀDĪTS KOPĒTAJĀ KONTĀ, TAS PATS IR ATTIECĪBĀ UZ RISKA RADĪTĀJU, KAS VAR BŪT ARĪ AUGSTĀKS. Pārskatot cita reģistrēta lietotāja saturu, portfeli, informāciju par finanšu rezultātiem, viedokļus, padomus vai jebkuru citu informāciju, jums nevajadzētu uzskatīt, ka lietotājs ir objektīvs, neatkarīgs vai kvalificēts finanšu informācijas vai atzinumu sniegšanai. Admiral Markets Cyprus Ltd neatbild par jebkuriem orderiem, tostarp stop orderiem. Attiecīgi, neatkarīgi no atvēršanas vai slēgšanas veida, Admiral Markets Cyprus Ltd negarantē, ka darījums tiks izpildīts pēc ordera cenas/stop loss procentiem, un jūs varat zaudēt vairāk nekā sākotnējā summa, kas paredzēta šāda treidera kopēšanai.
 • IEPRIEKŠĒJĀS DARBĪBAS UN/VAI RISKA REZULTĀTI IR JĀUZSKATA PAR HIPOTĒTISKIEM DARBĪBAS REZULTĀTIEM. HIPOTĒTISKAJIEM DARBĪBAS REZULTĀTIEM IR DAUDZI IEROBEŽOJUMI. TIE NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS VAI APLIECINĀJUMUS, KA KĀDS KONTS NESPĒS VAI VAR SNIEGT PEĻŅU VAI ZAUDĒJUMUS, LĪDZĪGI IR AR ATSPOGUĻOTAJIEM DARBĪBAS VAI RISKA RĀDĪTĀJIEM, KAS VAR ATŠĶIRTIES. FAKTISKĀ PEĻŅAS/ZAUDĒJUMU PROCENTU DAĻA VAR ATŠĶIRĪSIES ATKARĪBĀ NO DAUDZIEM UN DAŽĀDIEM FAKTORIEM, TOSTARP, BET NEAPROBEŽOJAS LĪDZ KONTA SĀKUMA ATLIKUMA APJOMAM (DEPOZĪTI UN IZŅEMTĀ NAUDA), TIRGUS DARBĪBAS UN LIETOTĀJA DARBĪBU IETEKMĒ.
 • ATTIECĪGI, BIEŽI IR LIELAS ATŠĶIRĪBAS STARP HIPOTISKAJIEM/PAGATNES DARBĪBAS REZULTĀTIEM UN FAKTISKAJIEM REZULTĀTIEM, KAS VĒLĀK SASNIEGTI TIRGOJOT MŪSU TIRDZNIECĪBAS PROGRAMMĀS. VIENS NO HIPOĒTISKĀS IZPILDES REZULTĀTU IEROBEŽOJUMIEM IR TAS, KA VISPĀRĒJĀM TOS TIEK SAGATAVOTAS, IZMANTOJOT IEGUVUMU. TURPMĀK, HIPOTĒTISKĀ TIRDZNIECĪBA NEIESAISTĀ FINANŠU RISKU, UN NEVIENS HIPOTĒTISKĀS TIRDZNIECĪBAS IESPĒJAS NEVAR PILNĪBĀ ATKĀRTOTIES FINANŠU RISKA IETEKME FAKTISKĀ TIRDZNIECĪBĀ. PIEMĒRAM, SPĒJA IZTURĒT ZAUDĒJUMUS VAI IEVĒROT KONKRĒTU TIRDZNIECĪBAS PROGRAMMU, NEskatoties uz TIRDZNIECĪBAS ZAUDĒJUMIEM, IR BŪTISKIE PUNKTI, KAS ARĪ VAR NEGATĪVI IETEKMĒT FAKTISKO TIRDZNIECĪBAS REZULTĀTU. IR DAUDZI CITI FAKTORI, KAS SAISTĪTI AR TIRGIEM VISPĀRĒJĀM VAI AR JEBKURAS KONKRĒTAS TIRDZNIECĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANU, KURU NEVAR PILNĪBĀ ŅEMT VĒRĀ, SAGATAVOJOT HIPOTĒTISKĀS IZPILDES UN VADLĪGI PĀRSKATĪGI PĀRSKATĪTO REZULTĀTU.
 • ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD NESNIEDZ PERSONALIZĒTUS IEGULDĪJUMU IETEIKUMUS, IEGULDĪJUMU IETEIKUMUS, AR NODOKĻIEM SAISTĪTAS PADOMAS VAI CITAS AR FINANŠU VEIDA PADOMĀJUMUS. NEVIENS INFORMĀCIJAS UN/VAI SOCIĀLĀS TIRDZNIECĪBAS IESPĒJAS, KAS SNIEGTA UN/VAI PIEEJAMĀS MŪSU VIETNĒ(-S), NAV PAREDZĒTAS, VAI NAV TIEK UZTVERTA KĀ NEKĀDU IEGULDĪJUMU, NODOKĻU VAI CITU FINANŠU PADALĪJUMU NODROŠINĀJUMS. TĀDI JUMS NEDRĪKST UZSKATA PAR PROFESIONĀLU FINANŠU UN/VAI IEGULDĪJUMU PADOMĀJU AIZSTĀDĪTĀJU ŠĀDU SATURU UN/VAI JEBKURU ŠĀDU ĪPAŠU. JA IESAISTĪTIE RISKI JUMS ŠĶITĀS NEATKARĪGI, JŪS AICINĀT PIETEIKTIES PIE ĀRĒJĀ SPECIĀLISTA, LŪDZOT NEATKARĪGU PADOMĀJU. JA JŪS IZVĒLĒJĀS IESAISTĪTIES DARĪJUMOS, KAS PAMATOJAS UZ TĪMEKĻA VIETNES SATURU, UN/VAI IZVĒLĀS KOPĒT KONKRĒTUS TIRDZNIEKUS UN/VAI DARĪJUMUS, TAD TĀDI LĒMUMI UN DARĪJUMI UN JEBKĀDAS SEKAS IR JŪSU PLŪSME. TĀKĀ KĀRĒ B Atsevišķi DALĪBNIEKI VAR PIEDĀVĀT IEGULDĪJUMU PADOMU VAI ATZINUMUS UN/VAI IETEKMĒT DARĪJUMU, KURU VĒLĀK VAR KOPĒT CITI TIRDZNIEKI, TĀDI PADOMI, ATZIEDUMI VAI DARĪJUMI IR VIENKĀRĪGI LĪDZ LĪDZĪGI LĪDZ NEKAS MĀJAM. ŠĀDI TIRDZNIEKI TIRDZNIECĪBĀ. ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD UN TĀ DARBĪBAS UZŅĒMUMI NESNIEDZ IEGULDĪJUMU PADOMU TIEŠI, NETIEŠI, NETIEŠI VAI NEKĀDĀ VEIDA, PADROJOT ŠĀDU INFORMĀCIJU UN/VAI FUNKCIJAS JUMS PIEEJAMUS. JUMS JĀIZMANTO JEBKĀDA INFORMĀCIJA, KAS VĀKT NO ŠEIT, UN/VAI IZMANTO SOCIĀLĀS TIRDZNIECĪBAS IESPĒJAS TIKAI KĀ SĀKUMA PUNKTS SAVU NEATKARĪGU PĒTNIECĪBU UN NEATKARĪGU IEGULDĪJUMU LĒMUMU PIEŅEMŠANAI.