Išsaugoti PDF Spausdinti

„ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD“ TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

Galioja nuo 2021 06 29


PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI ŠIAS SĄLYGAS. JOS, ĮSKAITANT RIZIKOS ATSKLEIDIMO PRANEŠIMĄ IR VISUS PRIDĖTUS PRANEŠIMUS ARBA PRIEDUS, KURIUOS PASILIEKAME TEISĘ PAKEISTI IR / ARBA PATAISYTI, NUSTATO TAISYKLES IR SĄLYGAS, PAGAL KURIAS MES JUMS TEIKIAME PASLAUGAS IR KURIOSE PATEIKIAMA SVARBI INFORMACIJA APIE JUMS TAIKYTINAS TEISIŠKAI PRIVALOMAS SĄLYGAS IR TODĖL SUDARO TEISIŠKAI ĮPAREIGOJANČIĄ SUTARTĮ TARP JŪSŲ IR MŪSŲ.

UŽPILDYDAMI IR PATEIKDAMI PRAŠYMĄ ATIDARYTI SĄSKAITĄ, SUTINKATE LAIKYTIS ŠIŲ TAISYKLIŲ IR SĄLYGŲ. TODĖL PRIEŠ IMDAMIESI TOLESNIŲ VEIKSMŲ GALITE PASIKONSULTUOTI TEISININKU. TAIP PAT SUTINKATE IR ĮSIPAREIGOJATE NEGINČYTI ŠIŲ TAISYKLIŲ IR SĄLYGŲ GALIOJIMO, REMDAMIESI TUO, KAD SUTARTĮ SU MUMIS SUDARĖTE ELEKTRONINIU BŪDU.

JEIGU MŪSŲ PASLAUGOMIS NAUDOJATĖS TREČIŲJŲ ASMENŲ, ĮSKAITANT SAVO DARBDAVĮ, VARDU, JŪS PAREIŠKIATE IR GARANTUOJATE, KAD ESATE TOKIOS TREČIOSIOS ŠALIES ĮGALIOTI NAUDOTIS MŪSŲ PASLAUGOMIS IR TOS TREČIOSIOS ŠALIES VARDU SUTINKATE SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS.

MŪSŲ TEIKIAMOS INVESTICINĖS IR PAPILDOMOS PASLAUGOS YRA SUSIJUSIOS SU SUDĖTINGŲ IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ PREKYBA, TAIP PAT VERTYBINIŲ POPIERIŲ PIRKIMU IR PARDAVIMU. PREKYBA SUSITARIMAIS DĖL KAINŲ SKIRTUMO MŪSŲ INTERNETINĖJE SISTEMOJE VYKSTA MARŽOS ARBA SVERTO PAGRINDU. TAI TOKIA PREKYBA, KAI LABAI RIZIKUOJATE SAVO KAPITALU. SU MUMIS SUDARYTŲ SUSITARIMŲ DĖL KAINŲ SKIRTUMO KAINA GALI GREITAI PASIKEISTI IR JŪSŲ GAUTAS PELNAS ARBA PATIRTI NUOSTOLIAI GALI KELIS KARTUS VIRŠYTI JŪSŲ PRADINĘ INVESTICIJĄ AR DEPOZITĄ. JEIGU JŪSŲ TURIMŲ LĖŠŲ NEPAKANKA UŽTIKRINTI MARŽOS REIKALAVIMĄ, GALIME NEDELSDAMI IR BE ĮSPĖJIMO UŽDARYTI JŪSŲ ATVIRAS POZICIJAS. PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI RIZIKOS ATSLEIDIMĄ, KURIS PATEIKTAS PRIEDE NR. 2, KAD SUPRASTUMĖTE PREKYBOS VERTYBINIAIS POPIERIAIS, TAIP PAT PREKYBOS MARŽOS ARBA SVERTO PAGRINDU BEI „COPY TRADING“ RIZIKĄ. TOKIA PREKYBA GALI BŪTI TINKAMA NE VISIEMS, TODĖL TURĖTUMĖTE PRADĖTI PREKIAUTI TIK JEIGU SUPRATOTE IR PRISIIMATE PREKYBOS RIZIKĄ IR ESATE PAJĖGŪS PATIRTI GALIMUS NUOSTOLIUS.

1. Įvadas

1. 1. Internetinės prekybos paslaugas teikia „Admiral Markets Cyprus Ltd“, registruotas buveinės adresas: 2 Dramas street, 1stFloor, Nikosija, P. C. 1077, Kipras, (atitinkamai mes, mus arba mūsų) pagal šiame dokumente nurodytas taisykles ir sąlygas bei tinkamai užpildytą sąskaitos atidarymo formą (atsižvelgiant į atnaujinimus ir pakeitimus) (toliau bendrai – Sutartis), tai taikoma visiems santykiams tarp mūsų ir jūsų.

1. 2. Kipro vertybinių popierių ir biržų komisija (toliau – CySEC) mums išdavė licenciją (licencijos Nr. 201/13) ir reguliuoja mūsų kaip investicinės įmonės veiklą. Mes esame atitinkamai įgalioti teikti investicines ir pagalbines paslaugas, nurodytas CySEC svetainėje.

CySEC adresas yra 19 Diagorou street, CY-1097, Nikosija, Kipras.

1. 3. Mes turime teisę teikti investicines ir papildomas paslaugas tarpvalstybiniu pagrindu kitose ES šalyse (leidimas veikti visoje ES, gavus leidimą veikti vienoje valstybėje narėje), remiantis Kipro Įstatymu, apibrėžiančiu investicinių paslaugų teikimą, investicinės veiklos vykdymą, reguliuojamų rinkų veikimą ir kitus susijusius klausimus, (N.87 (I) / 2017) su pakeitimais. ES šalių, kuriose turime teisę teikti paslaugas, sąrašą, būdą, kuriuo mes galime teikti tokias paslaugas tokioms ES šalims (pavyzdžiui, naudojantis leidimu veikti visoje ES, gavus leidimą veikti vienoje valstybėje narėje arba per vietinius subjektus, tai yra filialus ar pan.), taip pat išsamią informaciją apie paslaugas, kurias galime teikti kiekvienai ES šaliai, rasite CySEC svetainėje.

1. 4. CySEC teisės aktų tikslais būsite laikomas mažmeninės prekybos klientu, nebent jums pranešime, kad buvote priskirtas kitai kategorijai. Kad būtų išvengta abejonių, CySEC teisės aktai reiškia CySEC teisės sistemos taisykles ir reglamentus, įskaitant, bet neapsiribojant, įstatymus, taisykles, direktyvas, reglamentus, gaires, aplinkraščius, nuomones bei CySEC rekomendacijas. Klientų kategorija, kuriai esate priskiriamas, bet kuriuo metu gali būti keičiama, apie tai jus informavus. Turite teisę prašyti priskirti jus kitai klientų kategorijai, bet mes neprivalome tenkinti jūsų prašymo. Pasikeitus jūsų kategorijai, būsite informuotas apie visus klientų apsaugos lygio apribojimus, kurie gali atsirasti. Išsami informacija apie klientų klasifikavimo politiką pateikta šių sąlygų 1 priedo 3 skyriuje. Bendraudami su mažmeninės prekybos klientais, mes taikysime, kai to reikalaujama, CySEC direktyvos DI87-09 nuostatas, susijusias su apsauga nuo neigiamo sąskaitos balanso ir marža bei maržos reikalavimais. Tai reiškia, kad mažmeninės prekybos klientams, prekiaujantiems ribotomis spekuliacinėmis investicijomis, tokiomis kaip CFD, atsakomybė už visas ribotas spekuliacines investicijas, susijusias su mažmeninės prekybos kliento sąskaita, taikoma tik toms lėšoms ir toje sąskaitoje, kad mažmeninės prekybos klientas negalėtų prarasti daugiau nei jo lėšos, skirtos prekybai CFD ir kitomis ribotomis spekuliacinėmis investicijomis.

1. 5. Siekiant išvengti abejonių, jūsų sutikimas su Sutarties sąlygomis, pateiktas elektroniniu būdu, ir jūsų tolesnis naudojimasis mūsų paslaugomis suprantami kaip jūsų teisinis įsipareigojimas vykdyti Sutarties sąlygas.

1. 6. Sutarties taisyklės ir sąlygos panaikina visus ankstesnius mūsų žodinius ir rašytinius susitarimus ir sutartis dėl paslaugų teikimo. Turime teisę bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti Sutarties taisykles ir sąlygas, Sutarties taisyklių ir sąlygų pakeitimus ar papildymus paskelbdami savo svetainėje arba apie tai jums pranešę ar patvirtinę raštu. Tokie pakeitimai arba papildymai įsigalioja tą dieną, kai Sutarties taisyklių ir sąlygų pakeitimai ar papildymai paskelbiami mūsų svetainėje arba, jeigu nusprendžiame jums pateikti pranešimą, pranešime nurodytą dieną, arba, jeigu tokiame pranešime nenurodyta data, – nedelsiant. Toks pranešimas gali būti publikuojamas mūsų svetainėje, internetinėje prekybos platformoje arba sąskaitos apžvalgos sistemoje (toliau bendrai – Internetinė sistema). Mūsų teikiamoms paslaugoms taikomi Sutartyje arba Internetinėje sistemoje išdėstyti atskleidimai arba atsakomybės atsisakymai.

1. 7. Galiojančią ir baigtinę šių sąlygų versiją (kuri kartais gali būti keičiama) visuomet galite rasti Internetinėje sistemoje.

1. 8. Jūs įsipareigojate (tai yra sutartiniu būdu įpareigojantis pasižadėjimas) nedelsdami pranešti mums apie bet kokios informacijos, kurią jūs mums pateikėte dėl šios Sutarties (įskaitant ir tinkamai užpildytą sąskaitos atidarymo formą), pasikeitimus.

1. 9. Sudarydami šią Sutartį, įgaliojate mus arba mūsų atstovą, veikiantį mūsų vardu, patikrinti jūsų tapatybę bei kreditingumą ir susisiekti su tais bankais, finansų institucijomis bei kredito įstaigomis, su kuriais, mūsų ar mūsų atstovų manymu, reikia susisiekti, kad būtų galima patikrinti tokią informaciją.

1. 10. Mes bendrausime su jumis anglų kalba ir visi sandoriai, kuriuos sudarote su mumis arba per mus, bus sudaryti anglų kalba.

1. 11. Šių taisyklių ir sąlygų tekste vartojami tam tikri apibrėžimai ir terminai, kad tekstą būtų lengviau skaityti. Po apibrėžimo, paaiškinančio žodžio arba frazės skliausteliuose paryškintu šriftu pateikiamas atitinkamas apibrėžtas žodis arba terminas. Jeigu pagal kontekstą nereikalaujama kitaip, apibrėžimai ir terminai toliau vartojami ta pačia reikšme.

1. 12. Teisė nutraukti Sutartį

1. 12. 1. Jūs turite teisę nutraukti Sutartį per 14 dienų nuo tinkamai užpildyto prašymo atidaryti sąskaitą pateikimo mums dienos. Jeigu norite nutraukti Sutartį, apie tai prašome pranešti „Admiral Markets Cyprus Ltd“ kontaktiniam asmeniui arba parašykite mums adresu: 2 Dramas street, 1stFloor, Nikosija, P. C. 1077, Kipras, arba susisiekite su mumis mūsų svetainėje nurodytu elektroniniu paštu: https://admiralmarkets.com/lt/about-us/contact-us.

1. 12. 2. Teisė nutraukti Sutartį apima tik pačios Sutarties nutraukimą. Sutarties nutraukimas neturi jokio poveikio jūsų ar mūsų įgytoms teisėms, garantijoms, galiojantiems įsipareigojimams ir bet kokioms kitoms Sutarties nuostatoms, kurios lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo.

1. 12. 3. Sutarties nutraukimo atveju nemokamos jokios netesybos. Sutarties nutraukimas neturi jokio poveikio sandorių, pradėtų iki to momento, kai mes gavome jūsų pranešimą apie Sutarties nutraukimą, užbaigimui. Gavę jūsų pranešimą apie Sutarties nutraukimą, atšauksime visus nebaigtus vykdyti įsakymus ir uždarysime visas jūsų turimas atviras pozicijas vyraujančia rinkos kaina (kurią nustatysime mes). Be to, įsipareigojate sumokėti visus mokesčius bei rinkliavas, mokėtinas Sutarties nutraukimo dieną, ir atlyginti visas papildomas išlaidas, kurias mes (arba trečioji šalis) patyrėme (patyrė) dėl Sutarties nutraukimo, taip pat visus nuostolius, patirtus apmokant arba užbaigiant nebaigtus vykdyti sandorius ir pervedant lėšas jums.

1. 12. 4. Jeigu teise nutraukti Sutartį nepasinaudosite per nustatytą laikotarpį, Sutartį vėliau galėsite nutraukti pagal šių sąlygų 23 straipsnį.

2. Paslaugos

2. 1. Mes siūlome investicines paslaugas ir papildomas paslaugas, kurios leidžia jums prekiauti susitarimais dėl kainų skirtumo (toliau – CFD), kur pagrindinės investicijos arba produktai preliminariai apima neatidėliotinas užsienio valiutos keitimo sutartis, tauriuosius metalus ir ateities sandorius (toliau bendrai – Produktai). Jeigu prekybos CFD tikslais turite daugiau nei vieną sąskaitą, šios sąskaitos pagal šias taisykles ir sąlygas bus konsoliduotos ir laikomos viena sąskaita. Prieš jums pradedant prekiauti sudėtingu produktu (pavyzdžiui, CFD), turime įvertinti, ar produktas jums tinka, atlikdami tinkamumo vertinimą (toliau – Tinkamumo vertinimas). Tinkamumo vertinimas atliekamas gavus iš jūsų informaciją apie jūsų investavimo žinias ir patirtį prekiaujant tokiais produktais ir įvertinus tą informaciją. Tuo atveju, kai manome, kad sudėtingas produktas jums netinka, arba jeigu nepateikiate mums reikiamos informacijos, kad galėtume atlikti Tinkamumo vertinimą, mes galime vien tik savo nuožiūra neleisti jums prekiauti tokiomis priemonėmis arba mes pateiksime jums įspėjimą dėl prekybos tokiomis priemonėmis. Daugiau informacijos apie Tinkamumo vertinimą galima rasti šių sąlygų 1 priedo 1 skyriuje.Jūs sutinkate ir pripažįstate, kad Tinkamumo vertinimas atliekamas remiantis jūsų pateikta informacija ir dokumentais, o mes galime pasikliauti jūsų pateikta informacija ir dokumentais, ir mes neatsakome už jokius nuostolius ar praradimus, kurie gali atsirasti dėl kokių nors netikslumų. Be to, jūs sutinkate nedelsiant pranešti mums apie bet kokius jūsų pateiktos informacijos ir dokumentų pakeitimus bei pateikti mums naujausią, tikslią ir išsamią informaciją, kad galėtume atlikti Tinkamumo vertinimą.

2. 2. „Invest.MT5“ sąskaitoje teikiame paslaugas, susijusias su vertybinių popierių pirkimo ir pardavimo įsakymų pateikimu. Vertybiniai popieriai apima, bet neapsiriboja biržoje prekiaujamais fondais ir akcijomis (toliau bendrai – Vertybiniai popieriai). Prieš pateikiant įsakymus pirkti ar parduoti vertybinius popierius, raginame jus perskaityti, inter alia, mūsųVertybinių popierių prekybos sąlygas ir mūsų Vertybinių popierių prekybos rizikos atskleidimą.

2. 3. Mūsų „Copy Trading“ paslaugos yra ribota diskrecinio investicijų valdymo forma. Tai reiškia, kad prieš jums pradedant „Copy Trading“, mes turime įvertinti, ar mūsų paslaugos jums tinka, atlikdami tinkamumo vertinimą (toliau – Tinkamumo vertinimas). Tai atliekama gavus (iš jūsų) informaciją, susijusią su jūsų „Copy Trading“ investavimo žiniomis ir patirtimi, jūsų investavimo tikslus, jūsų rizikos toleranciją, finansinę padėtį ir tai, ar galite finansiškai padengti nuostolius, atitinkančius jūsų investavimo tikslą. Jeigu, remdamiesi savo nuožiūra, manysime, kad jums netinka mūsų „Copy Trading“ paslaugos pagal Tinkamumo vertinimą, arba tuo atveju, jeigu nepateiksite mums informacijos, reikalingos Tinkamumo vertinimui atlikti, jūs negalėsite sudaryti kopijavimo sandorių mūsų platformoje. Išimtinai savo nuožiūra galime atnaujinti jūsų Tinkamumo vertinimą. Jeigu pasikeičia jūsų finansinė padėtis, investavimo tikslai, patirtis, žinios ar tolerancija rizikai, privalote nedelsdami apie tai pranešti mums, kad atitinkamai atnaujintume jūsų Tinkamumo vertinimą. Jūs sutinkate ir pripažįstate, kad Tinkamumo vertinimas atliekamas remiantis jūsų pateikta informacija ir dokumentais, o mes galime pasikliauti jūsų pateikta informacija ir dokumentais, ir mes neatsakome už jokius nuostolius ar praradimus, kurie gali atsirasti dėl kokių nors netikslumų. Be to, jūs sutinkate nedelsdami pranešti mums apie bet kokius jūsų pateiktos informacijos ar dokumentų pakeitimus ir pateikti mums naujausią, tikslią ir išsamią informaciją, kad galėtume atlikti Tinkamumo vertinimą. Daugiau informacijos apie Tinkamumo vertinimą galima rasti šių taisyklių ir sąlygų 1 priedo 2 skyriuje. Prieš pradedant naudotis mūsų „Copy Trading“ paslaugomis, raginame jus perskaityti, inter alia, mūsų „Copy Trading“ paslaugų sąlygas, kurias galima rasti mūsų internetinėje prekybos platformoje (t. y. „Dashboard“), taip pat mūsų prekybos rizikos atskleidimą, kurį galima rasti šių taisyklių ir sąlygų 2 priede.

2. 4. Suteikiame galimybę prekiauti Produktais ir Vertybiniais popieriais, išreikštais skirtingomis valiutomis, naudojant jūsų pasirinktą pagrindinę sąskaitos valiutą. Keliose šalyse galime pasiūlyti savo klientams, gyvenantiems tose šalyse, pagrindine savo sąskaitos valiuta rinktis nacionalinę valiutą. Informacija apie galimas rinktis valiutas pateikta Internetinėje sistemoje. Prekiaujant produktu, išreikštu kita valiuta nei pagrindinė sąskaitos valiuta, maržos reikalavimas automatiškai perskaičiuojamas pagrindine sąskaitos valiuta, taikant atitinkamą valiutų keitimo kursą, kurį mes nustatome CFD sandoriams. Be to, pozicijos pelnas arba nuostoliai bus nuolat konvertuojami į pagrindinę sąskaitos valiutą, taikant minėtą valiutų keitimo kursą.

2. 5. Naudodamiesi mūsų paslaugomis Internetinėje sistemoje, sutinkate stebėti dabartinį užsienio valiutos keitimo kursą, nurodomą Internetinėje sistemoje, ir sutinkate su keitimo kursu, taikytinu jūsų prekiaujamiems Produktams, išreikštiems kita valiuta nei jūsų pagrindinė sąskaitos valiuta. Mes neteiksime jums konsultacijų dėl jokių jūsų sudaromų sandorių ir netvarkysime bei nestebėsime jokių atvirų pozicijų, kurias atidarote pasirinktiems Produktams arba Vertybiniams popieriams. Jūs pripažįstate, kad tai, jog jūsų vardu vykdome jūsų įsakymus, nereiškia, kad mes pritariame tokiam sandoriui arba Produktui ar Vertybiniams popieriams arba, kad juos rekomenduojame. Internetinėje sistemoje ir šių taisyklių ir sąlygų 2 priede atskleidžiame rizikas, susijusias su mūsų paslaugomis ir Produktais bei Vertybiniais popieriais.

2. 6. Mes esame įgalioti vykdyti visus ir bet kokius jūsų įsakymus dėl Produktų arba Vertybinių popierių pirkimo ar pardavimo operacijų atlikimo su tokia sutarties šalimi, kurią mes pagrįstai pasirinksime (atsižvelgiant į reguliavimo reikalavimus, tai gali būti mūsų partneris).

2. 7. Jeigu iš anksto raštu nesusitariame kitaip, visus sandorius sudarysite kaip įgaliotojas, o ne kaip kito asmens atstovas, veikiantis jo vardu. Esame atsakingi jums ir nesame įsipareigoję jokiems jūsų įgaliotojams ar klientams. Už savo įsipareigojimų mums vykdymą būsite atsakingas tik jūs vienas.

2. 8. Visi sandoriai, kuriuos sudarysime su jumis ar jūsų vardu, paprastai bus pateikiami ir vykdomi remiantis mūsų pavedimų vykdymo politikos sąlygomis (su pakeitimais), su kuriomis galite susipažinti mūsų Internetinėje sistemoje (toliau – Pavedimų vykdymo politika). Mūsų Pavedimų vykdymo politika yra tik politika, kuri nėra Sutarties dalis, nėra juridiškai įpareigojanti ir nesukuria mums jokių prievolių, kurių nenumatytų ši Sutartis arba CySEC teisės aktai.

2. 9. Mes turime teisę keisti, sustabdyti ar laikinai arba visam laikui nutraukti visų ar bet kurių mūsų paslaugų teikimą (visiškai arba iš dalies), apie tai jums pranešę arba nepranešę. Jūs sutinkate, kad mes neatsakome jums ar bet kuriai trečiajai šaliai (kuriai jūs galite atstovauti) dėl bet kurios mūsų paslaugos pakeitimo, sustabdymo ar nutraukimo.

2. 10. Kaip dalį savo paslaugų, mes siūlome „Admirals“ „Visa“ debeto kortelę ir elektroninių pinigų sąskaitą, kurios yra elektroninių pinigų paslaugos, kurias teikia UAB „Finansinės paslaugos Contis“, įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, įmonės kodas 304406236, pagrindinė buveinė: Mėnulio g. 11-101, Vilnius, Lietuva, ir turinti Lietuvos banko išduotą elektroninių pinigų įstaigos licenciją Nr. 53. Norėdami gauti šiame punkte minimas paslaugas, galite kreiptis per mūsų svetainę (https://admiralmarkets.com/lt) arba atitinkamą sritį Internetinėje sistemoje, tačiau prieš pateikiant paraišką, raginame perskaityti taikomas sąlygas, kurias galite rasti savo internetinės paskyros portale.

3. Kainos

3. 1. Internetinėje sistemoje mes nurodome visų siūlomų Produktų ir Vertybinių popierių pardavimo ir pirkimo kainas. Taip pat kiekvienam sandoriui galime taikyti komisinį mokestį ir (arba) spredą, apie tai jums bus pranešta Internetinėje sistemoje.

3. 2. Visos Internetinėje sistemoje nurodytos kainos laikomos galiojančiomis tol, kol pasibaigia jų galiojimo terminas arba kol mes jas atšaukiame arba panaikiname, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau. Visos kainos taikomos jums sudarant sandorius su mumis arba mums tarpininkaujant, kol bus pasiekta pagrindinė suma, kuri negali viršyti didžiausios mūsų nustatytos sumos, paskelbtos Internetinėje sistemoje arba nurodytos jums asmeniškai.

3. 3. Jūs pripažįstate, kad mūsų jums pasiūlytos kainos ir didžiausios sumos gali skirtis nuo kitiems mūsų klientams pasiūlytų kainų ir didžiausių sumų ir gali būti panaikintos arba pakeistos neįspėjus. Mes turime teisę savo nuožiūra ir iš anksto neįspėję nedelsdami pakeisti ar panaikinti paskelbtas kainas ar atsisakyti tokiomis kainomis sudaryti sandorį ir išvis nebeskelbti kai kurių ar visų Produktų arbavertybinių popierių kainų kai kuriomis ar visomis sandorio įvykdymo ar atsiskaitymo dienomis bet kuriuo metu (pavyzdžiui, jeigu sutinkate su mūsų siūloma kaina arba pateikiate pavedimą konkrečia kaina, negalime garantuoti kainos, kuria jūsų įsakymas bus iš tikrųjų įvykdytas. Tai vadinama „praslydimu“. Tačiau mes vis dėlto laikomės nuoseklaus požiūrio, todėl kartais dėl tokio „praslydimo“ naudos galime gauti mes, o kartais – jūs).

4. Įsakymai, sandoriai ir atviros pozicijos

4. 1. Jeigu nesusitarėme kitaip, visi įsakymai turi būti pateikiami mums elektoriniu būdu, naudojantis Internetine sistema (vis dėlto nenumatytais atvejais savo nuožiūra galime priimti nurodymus telefonu).

4. 2. Mes galime savo nuožiūra reikalauti bet kokios mūsų nustatytos formos įsakymo patvirtinimo.

4. 3. Jūsų ar jūsų vardu mums pateiktas įsakymas įsigalioja tik kai mes jį faktiškai gauname ir priimame. Mums gavus įsakymą, jis negali būti anuliuojamas, atšaukiamas ar keičiamas be mūsų aiškaus sutikimo.

4. 4. Mes turime teisę veikti jūsų vardu, vykdydami bet kokį įsakymą ar pavedimą, kuriuos, mūsų pagrįstu manymu, pateikėte ar menamai pateikėte jūs ar bet kuris kitas asmuo, veikiantis jūsų vardu, nesiaiškindami dėl tokio įsakymo ar pavedimo autentiškumo ir nenustatydami tokio asmens, kuris pateikė ar menamai pateikė tokį įsakymą ar pavedimą, įgaliojimų ar tapatybės.

4. 5. Mes galime savo nuožiūra atsisakyti priimti bet kokius jūsų įsakymus visiškai ar iš dalies arba, gavę jūsų įsakymą, atsisakyti jį vykdyti, tačiau bet kokiu atveju dėsime visas protingas pastangas, kad jus apie tokį atsisakymą informuotume, nurodydami atsisakymo priežastis arba jų nenurodydami. Be to, įsakymas, kuris dėl kokių nors priežasčių nebuvo pateiktas taip, kad jį būtų galima apdoroti, įskaitant tuos atvejus, kai dėl Internetinės sistemos sutrikimo pavedimas nebuvo priimtas ar apdorotas, bus laikomas negautu.

4. 6. Įsakymo vykdymas tarp mūsų sukuria įpareigojantį susitarimą, kuriam taikomos tokio vykdomo pavedimo sąlygos.

4. 7. Įsakymų pateikimo tvarka skelbiama Internetinėje sistemoje.

4. 8. Jūs pripažįstate, kad po sandorio įvykdymo tampate išimtinai atsakingas už susisiekimą su mumis ir ryšio palaikymą bei atvirų pozicijų stebėjimą ir visų tolesnių nurodymų pateikimą laiku. Jums neįvykdžius šio įsipareigojimo, negalime garantuoti, kad mes galėsime su jumis susiekti, ir neprisiimame jokios atsakomybės už nuostolius, kuriuos patyrėte (ar tariamai patyrėte) dėl tokio savo įsipareigojimo neįvykdymo.

4. 9. Jūs sutinkate atitinkamai registruoti savo įsakymus, nurodydami įsakymų pobūdį ir įsakymų pateikimo laiką.

4. 10. Mes galime savo nuožiūra paprašyti jūsų apriboti pateikiamų įsakymų skaičių ar atvirų pozicijų skaičių arba vertę bet kuriuo metu ir (ar) leisti jums sudaryti tik uždarymo sandorius arba galime uždaryti vieną ar kelias pozicijas arba sudaryti atvirkštinius sandorius, kad nebūtų viršyti mūsų nustatyti pozicijų limitai.

4. 11. Jeigu pateikiate „Stop Loss“ pavedimą įsakymą ir dėl nuostolių jis suveikia, turite padengti trūkumą sąskaitoje per vieną darbo dieną (Darbo diena – suprantama kaip diena, kai Kipro Respublikos bankai teikia mažmenines paslaugas). Tačiau savo nuožiūra galime nustatyti ilgesnį terminą. Jeigu esate mažmeninės prekybos klientas, jūs galite pasinaudoti apsauga nuo neigiamo balanso, kaip nurodyta 1.4 punkte. Jeigu esate priskirtas profesionalių klientų kategorijai, mes galime visiškai arba iš dalies padengti bet kokius tokius nuostolius (pagal mūsų Apsaugos nuo neigiamo balanso politiką, kuri, siekiant išvengti abejonių, nesukuria sutartinių įsipareigojimų ir nėra Sutarties dalis).

4. 12. Nepaisant prieštaraujančių nuostatų, kurios gali būti pateiktos Taisyklėse ir sąlygose, jūs neturite jokių papildomų mokėjimo įsipareigojimų, kurie viršija jūsų pradinį depozitą pirminio sandorio atžvilgiu, kai taikomi įstatymai ar kiti teisės aktai draudžia Produkto rinkodarą, platinimą arba pardavimą tokiu atveju, kai yra papildomas mokėjimo įsipareigojimas.

4. 13. Jeigu dėl tipografinės klaidos, klaidingos kainos ar nurodymo padaromos kotiravimo ir (ar) vykdymo klaidos, neprisiimame jokios atsakomybės už jūsų sąskaitos likučio klaidas, kurios atsirado dėl minėtų aplinkybių. Kotiravimo ir (ar) vykdymo klaidos atveju pasiliekame teisę atšaukti pavedimus, sudaryti atvirkštinius sandorius, uždaryti pozicijas ir atlikti bet kokius kitus atitinkamos sąskaitos koregavimus ir pataisymus (įskaitant 3.3 punkte minėto „praslydimo“ atvejus). Visi ginčai dėl tokių kotiravimo ar vykdymo klaidų (įskaitant „praslydimą“) sprendžiami išimtinai mūsų nuožiūra.

4. 14. Jeigu bet kurios reguliuojamosios rinkos, pagrindinės atsiskaitymo šalies, daugiašalės prekybos sistemos arba bet kurios kitos rūšies prekybos platformos (toliau kiekvienas atskirai – Rinka) (arba tarpininkaujančio brokerio ar atstovo, veikiančio Rinkos nurodymu arba veikiančio atsižvelgiant į Rinkos veiksmus) arba reguliavimo institucijos veiksmai paveikia sandorį ar jie tampa nemokūs arba jų veikla laikinai sustabdoma, turime teisę atlikti bet kokius veiksmus, kurie, mūsų pagrįsta nuomone, yra tinkami, kad būtų prisitaikyta prie tokių veiksmų ar įvykių ir būtų sumažinti dėl tokių veiksmų ar įvykių patiriami nuostoliai. Bet kokie tokie veiksmai bus jums privalomi. Rinkai ar reguliavimo institucijai pateikus užklausą dėl jūsų vykdomų sandorių, sutinkate bendradarbiauti su mumis ir nedelsdami pateikti visą mūsų prašomą informaciją.

5. Internetinė sistema

5. 1. Kad galėtumėte naudotis mūsų Internetine sistema, turite kreiptis dėl mūsų paskirto arba patvirtinto vartotojo vardo ir slaptažodžio (toliau – Prieigos kodas). Jeigu naudojamasi jūsų Prieigos kodu, laikysime, kad jūs arba kitas asmuo su jūsų žinia ir sutikimu naudojasi Internetine sistema.

5. 2. Kalbant apie Prieigos kodeksą, jūs pripažįstate ir įsipareigojate, kad:

5. 2. 1. būsite atsakingi už savo Prieigos kodo konfidencialumą ir naudojimą;

5. 2. 2. reguliariai keisite slaptažodį;

5. 2. 3. išskyrus mūsų išankstinį rašytinį sutikimą, jūs neatskleisite savo Prieigos kodekso kitiems asmenims jokiais tikslais;

5. 2. 4. neapribojant 4 straipsnio visuotinumo, galime neabejoti jokiais nurodymais, pavedimais ir kita komunikacija, vykdomais naudojant jūsų Prieigos kodą, o visi dėl to sudaryti sandoriai bus jus įpareigojantys ir privalėsite padengti visas tokiu būdu jūsų vardu patirtas išlaidas ir

5. 2. 5. jūs nedelsdami pranešite mums mūsų svetainėje nurodytu telefono numeriu, jeigu sužinosite apie savo Prieigos kodo praradimą, vagystę ar atskleidimą bet kuriai trečiajai šaliai arba apie bet kokį neteisėtą jūsų Prieigos kodo naudojimą.

5. 3. Jūs pripažįstate, kad Internetinė sistema teikiama naudoti tik jums arba kitiems asmenims, kuriems leidote naudotis Internetine sistema jūsų vardu.

5. 4. Jeigu jūs mus informuosite arba mes turėsime pagrindo manyti, kad jūsų Prieigos kodu be jūsų žinios naudojasi įgaliojimo neturintys asmenys, arba kad savo Prieigos kodą be mūsų sutikimo atskleidėte kitiems asmenims, turėsime teisę be išankstinio įspėjimo sustabdyti arba panaikinti jūsų teisę naudotis Internetine sistema.

5. 5. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokius nuostolius, atsakomybę ar išlaidas, atsiradusius dėl to, kad kitas asmuo be jūsų leidimo naudojosi jūsų Prieigos kodu arba Internetine sistema. Jūs esate atsakingi už tai, kad dėl kito asmens veiksmų ar neveikimo Internetinėje sistemoje, naudojant jūsų Prieigos kodą, nesvarbu, ar tam jis turėjo jūsų leidimą, mes nepatirtume jokių nuostolių, žalos ar išlaidų, ir kad dėl to mums neatsirastų jokių įsipareigojimų ir kad mums nebūtų pateikta jokių pretenzijų ir ieškinių, ir kad mūsų atžvilgiu nebūtų pradėta jokių bylų, teismo procesų ar priimta teismo sprendimų.

5. 6. Mes galime savo nuožiūra įdiegti ir reikalauti papildomų vartotojo identifikavimo ir apsaugos priemonių. Turime teisę bet kuriuo metu pakeisti savo apsaugos procedūras ir įsipareigojame kaip įmanoma anksčiau informuoti jus apie naujas jums taikytinas procedūras.

5. 7. Internetine sistema paprastai galima naudotis 24 valandas per parą nuo pirmadienio iki penktadienio (Kipro Respublikos laiku). Išsamesnė informacija apie darbo valandas pateikta Internetinėje sistemoje. Siekiant išvengti abejonių, mes neprisiimame jokios atsakomybės ar įsipareigojimų dėl Internetinės sistemos neveikimo bet kokiu momentu (nurodytomis valandomis ar kitu metu).

5. 8. Jūs įsipareigojate patys pasirūpinti ir užtikrinti, kad turėtumėte visą prisijungimui prie Internetinės sistemos reikalingą įrangą, ir sudaryti visas reikalingas sutartis su telekomunikacijų paslaugų tiekėjais arba su trečiaisiais asmenimis, jei prie Internetinės sistemos jungiamasi naudojant trečiojo asmens serverį, reikalingą tam, kad galėtumėte naudotis Internetine sistema. Nei mes, nei bet kuri įmonė, kuri prižiūri ar eksploatuoja Internetinę sistemą, arba kuriai ji priklauso nuosavybės teise, arba kuri suteikia licenciją ja naudotis, arba teikia kitas su tuo susijusias paslaugas (toliau – Paslaugų teikėjai), neteikia jokių pareiškimų ar garantijų dėl Internetinės sistemos ar bet kokios jūsų įrangos ar sudarytų sutarčių prieinamumo, naudingumo ar tinkamumo (t. y. nei mes, nei bet kuri mūsų trečioji šalis neprisiimame jokios atsakomybės ir įsipareigojimų dėl išvardytų dalykų). Kadangi nekontroliuojame signalo greičio, jo priėmimo ar maršrutizavimo internetu bei jūsų ar bet kokių trečiųjų asmenų įrangos konfigūracijos ar ryšio patikimumo, neprisiimame jokios atsakomybės už ryšio sutrikimą, iškreipimą ar vėlavimą jums jungiantis prie Internetinės sistemos internetu.

5. 9. Siekiant išvengti abejonių, neprisiimame jokios atsakomybės ar įsipareigojimų (nepažeidžiant nei sutarties, nei civilinės teisės, įskaitant aplaidumą) dėl jokios žalos (t. y. nuostolių, išlaidų ar pan.), kurią galite patirti dėl signalo perdavimo sutrikimų, techninių sutrikimų ar gedimų, neteisėto įsibrovimo į tinklo įrangą, tinklo perkrovos, trečiųjų asmenų tyčinio prieigos blokavimo, interneto ryšio sutrikimų, trukdžių ar kitų nesklandumų iš interneto paslaugų teikėjų pusės. Jūs prisiimate visą atsakomybę už visus pavedimus, atliktus jūsų vardu Internetinėje sistemoje, ir įsipareigojate su mumis visiškai atsiskaityti už bet kokius sandorius, sudarytus naudojantis Internetine sistema. Pripažįstate, kad dėl tokių sistemos sutrikimų naudojimasis Internetine sistema gali būti apribotas arba sustabdytas ir kad mes pasiliekame teisę, gavę pranešimą, dėl šios priežasties kurį laiką neleisti naudotis Internetine sistema.

5. 10. Mes neprisiimame jokios atsakomybės ir įsipareigojimų dėl jokių kompiuterinių virusų, kirminų, loginių bombų ar panašių dalykų, kurie gali patekti į jūsų įrangą ar sistemas per Internetinę sistemą ar kitą programinę įrangą, kurią mes jums suteikiame, kad galėtumėte naudotis Internetine sistema, jeigu imamės visų protingų veiksmų, kad jus nuo to apsaugotume.

5. 11. Jūs įsipareigojate užtikrinti, kad į mūsų kompiuterinę sistemą ar tinklą nepateks jokie kompiuteriniai virusai, kirminai, loginės bombos ar panašūs dalykai, ir įsipareigojate minėtų dalykų patekimo atveju mūsų reikalavimu atlyginti mums visus dėl to patirtus nuostolius.

5. 12. Mes neprisiimame jokios atsakomybės ir įsipareigojimų dėl jokių Rinkos, kliringo namų ar reguliavimo institucijos veiksmų ar nurodymų.

5. 13. Dėl interneto ryšio vėlavimo ir kainų pateikimo klaidų kartais gali susiklostyti tokia padėtis, kad Internetinėje sistemoje rodomos kainos netiksliai atspinti esamas vyraujančias rinkos kainas. Tokiu ryšio vėlavimo ar klaidų atveju pasiliekame teisę atšaukti pavedimus, sudaryti atvirkštinius sandorius, uždaryti pozicijas ir atlikti visus kitus reikalingus atitinkamos sąskaitos koregavimus ir pataisymus.

5. 14. Jūs nesinaudosite ir neleisite naudotis Internetine priemone:

5. 14. 1. pažeidžiant bet kokius įstatymus (bet kurioje jurisdikcijoje), reglamentus arba CySEC ar bet kurios kitos reguliavimo institucijos teisės aktus (įskaitant piktnaudžiavimo rinka taisykles ar kitus teisės aktus), kurie jums arba mums gali būti taikomi;

5. 14. 2. bet kokiu šmeižikišku, nepadoriu, įžeidžiančiu ar grėsmingu būdu (įskaitant, bet neapsiribojant, informacijos skelbimą Internetinėje sistemoje) arba kuris pažeidžia bet kokias intelektinės nuosavybės teises ar pažeidžia pasitikėjimo įsipareigojimus arba yra kitaip neteisėtas;

5. 14. 3. norėdami įdiegti programinės įrangos virusą ar kitą ardomą programą arba atlikti bet kokius veiksmus, kurie padarytų Internetinės sistemai žalos arba nebenaudojama kitiems;

5. 14. 4. siūlydami arba reklamuodami kitoms internetinėms svetainėms, nukreiptų tiesiogines hipertekstines arba paspaudžiamo ploto pavidalo nuorodas, be išankstinio raštiško mūsų sutikimo arba

5. 14. 5. bet kokiu būdu, kurio mes neleidžiame arba kitaip pažeidžiate Sutartį.

5. 15. Draudžiama naudotis Internetine sistema nesąžiningai arbitražo veiklai vykdyti ar kitaip pasinaudoti interneto ryšio vėlavimu manipuliuojant ar piktnaudžiaujant rinka (pavyzdžiui, žiniasklaidos priemonėse, įskaitant internetą, ar kitais būdais skleidžiant melagingą ar klaidinančią informaciją, siekiant pakeisti Produkto, Vertybinių popierių, bazinio turto ar vertės kainą), taip pakenkiant sąžiningai ir tinkamai prekybai Internetinėje sistemoje.

5. 16. Internetinėje sistemoje mes nuolat skelbiame sistemos atnaujinimus, funkcijas, kuriomis gali naudotis klientai, ir informaciją, pareiškimus ir įspėjimus, susijusius su mūsų paslaugomis. Taip pat šią informaciją galime siųsti jūsų nurodytu el. pašto adresu. Jūs įsipareigojate perskaityti visus tokius laiškus apie paskelbtas naujienas ir gauti bei nuolat susipažinti su tokia paskelbta informacija, taip pat nedelsiant mus informuoti, jei su tokia informacija nesutinkate.

5. 17. Jūs atsakote už tinkamos įrangos, prietaisų ar sistemų (toliau – Įranga), reikalingų tam, kad galėtumėte naudotis Internetine sistema, įsigijimą ir naudojimą bei antivirusinės programos, kurios mes kartais galime reikalauti, įdiegimą ir tinkamą naudojimą.

5. 18. Naudodamiesi Internetine sistema turite:

5. 18. 1. užtikrinti, kad jūsų Įranga yra tvarkinga ir tinkama naudoti Internetinėje sistemoje;

5. 18. 2. atlikti tokius testus ir pateikti mums tokią informaciją, kuri, mūsų manymu, yra būtina siekiant nustatyti, ar jūsų Įranga atitinka reikalavimus, apie kuriuos jums pranešame;

5. 18. 3. reguliariai atlikti patikrinimus dėl virusų;

5. 18. 4. nedelsiant informuoti mus apie bet kokią neteisėtą prieigą prie Internetinės programos ar bet kokį neteisėtą sandorį ar įsakymą, apie kurį žinote ar įtariate, ir, jeigu jūs kontroliuojate, nutraukti tokį neteisėtą naudojimą, ir

5. 18. 5. niekada nepalikti be priežiūros Įrangos, iš kurio prisijungėte prie Internetinės sistemos, arba neleisti kam nors kitam naudotis Įranga, kol neišjungėte Internetinės sistemos.

5. 19. Pastebėję esminį trūkumą, sutrikimą ar virusą Internetinėje sistemoje, privalote nedelsdami mus informuoti apie tokį esminį trūkumą, sutrikimą ar virusą ir nustoti naudotis Internetine sistema, kol negausite mūsų leidimo toliau naudotis.

5. 20. Mes arba mūsų licencijų išdavėjai pasilieka visas teises į patentus, autorių teises, teises į dizainą ar prekių ženklus bei bet kokias kitas intelektinės nuosavybės teises (registruotas ar neregistruotas), susijusias su Internetine sistema. Be mūsų aiškaus raštiško sutikimo draudžiama kopijuoti, trikdyti, gadinti, keisti, taisyti ar kitaip modifikuoti Internetinę sistemą ar bet kokią jos dalį ar dalis, dekompiliuoti ar išrinkti Internetinę sistemą, taip pat mėginti atlikti išvardytus veiksmus ar leisti kitiems asmenims tai daryti, išskyrus tuos atvejus, kai tokie veiksmai aiškiai leidžiami pagal teisės aktus. Visos Internetinės sistemos kopijos, kurios turi būti daromos jūsų vardu pagal teisės aktus, turi atitikti Sutarties sąlygas. Jūs įsipareigojate užtikrinti, kad ant visų kopijų būtų visi licencijų išdavėjų prekių ženklai ir autorių teisės bei įspėjimas apie tai, kad visos teisės yra saugomos. Jeigu per Internetinę sistemą gausite kokius nors duomenis, informaciją ar programinę įrangą, kurios neturite teisės gauti pagal Sutartį, privalote nedelsdami informuoti mus ir jokiais būdais nesinaudoti jokiais tokiais duomenimis, informacija ar programine įranga.

5. 21. Mes galime sustabdyti arba visam laikui atšaukti Internetinę sistemą, pateikdami jums pagrįstą rašytinį pranešimą.

5. 22. Mes turime teisę vienašališkai ir nedelsiant sustabdyti arba visam laikui panaikinti jūsų galimybę naudotis Internetine sistema ar bet kuria jos dalimi be išankstinio įspėjimo, jeigu savo nuožiūra ir sąžiningai manome, kad tai būtina ar patartina padaryti. Mes galime pasirinkti tai padaryti, pavyzdžiui, jeigu jūs nesilaikote CySEC teisės aktų arba kitų galiojančių įstatymų ar teisės aktų arba pažeidžiate bet kokias Sutarties nuostatas.

6. Piktnaudžiavimo prekybos strategijos ir draudžiami prekybos būdai – piktnaudžiavimas rinka

Piktnaudžiavimo prekybos strategijos: dėl interneto, ryšio vėlavimo ir klaidų kartais susidaro situacijos, kai mūsų Internetinėje sistemoje rodoma kaina tiksliai neatspindi rinkos kainų. Bendrovė neleidžia sąmoningai užsiimti lošimų ir (arba) piktnaudžiavimo prekybos praktika mūsų Internetinėje sistemoje. Sandorius, kurie priklauso nuo kainų delsos galimybių, galime atšaukti be išankstinio įspėjimo. Mes pasiliekame teisę atlikti reikiamus sąskaitos pataisymus ar koregavimus be išankstinio įspėjimo. Mes galime įsikišti ir tvirtinti įsakymus tokiose sąskaitose, kurios remiasi lošimo ir (arba) piktnaudžiavimo strategijomis. Bet kokį ginčą, kylantį dėl tokių kotiravimo arba vykdymo klaidų, mūsų vadovybė išspręs savo nuožiūra.

Apėjimas ir atvirkštinė inžinerija: jūs suprantate ir sutinkate, kad jūs negalite neteisėtai jungtis arba bandyti gauti prieigą, perdaryti ar kitaip apeiti bet kokias saugumo priemones, kurias Bendrovė pritaikė savo Internetinei sistemai ir (arba) kompiuterinei (-inėms) sistemai (-oms). Jeigu savo nuožiūra nuspręstume, kad pažeidžiate šį skyrių, pasiliekame teisę imtis visų veiksmų, kurie mums atrodo tinkami, įskaitant, bet neapsiribojant, visišku prieigos prie mūsų Internetinės sistemos blokavimu, jūsų prieigos kodų blokavimu ir (arba panaikinimu) ir (arba) jūsų sąskaitos uždarymu. Esant tokioms aplinkybėms, mes pasiliekame teisę nusavinti bet kokį pelną ir (arba) pajamas, tiesiogiai arba netiesiogiai gautas vykdant tokią draudžiamą prekybos veiklą, ir mes turime teisę informuoti visas suinteresuotas trečiąsias šalis apie jūsų padarytus šio skyriaus pažeidimus: mes naudojame ir toliau plėtosime visas priemones, būtinas nustatyti apgaulingą ir (arba) neteisėtą prieigą prie mūsų Internetinės sistemos ir naudojimosi ja; bet kokį ginčą, kylantį dėl tokios nesąžiningos ir (arba) neteisėtos prekybos veiklos, mes išspręsime savo nuožiūra, taip, kaip mes laikome teisingiausiu visiems suinteresuotiems asmenims; tas sprendimas bus galutinis ir (arba) privalomas visiems dalyviams; jokio susirašinėjimo nebus.

Dirbtinio intelekto programinė įranga: jums draudžiama naudoti bet kokią programinę įrangą, kurią mes apibrėšime savo nuožiūra, turint tikslą taikyti kokią nors dirbtinio intelekto analizę mūsų Internetinei sistemai ir (arba) kompiuterinei (-oms) sistemai (-oms), susijusiai (-oms) su naudojimusi mūsų paslaugomis. Tuo atveju, jeigu savo nuožiūra nuspręsime, kad tokia dirbtinio intelekto programinė įranga buvo naudojama arba yra naudojama, mes turime teisę imtis visų veiksmų, kaip mums atrodo tinkama, įskaitant, bet neapsiribojant, visišku prieigos prie mūsų Internetinės sistemos blokavimu, jūsų prieigos kodų blokavimu ir (arba panaikinimu) ir (arba) jūsų sąskaitos uždarymu. Esant tokioms aplinkybėms, mes pasiliekame teisę nusavinti bet kokį pelną ir (arba) pajamas, tiesiogiai arba netiesiogiai gautas vykdant tokią draudžiamą prekybos veiklą, ir mes turime teisę informuoti visas suinteresuotas trečiąsias šalis apie jūsų padarytus šio skyriaus pažeidimus: mes naudojame ir toliau plėtosime visas priemones, būtinas nustatyti apgaulingą ir (arba) neteisėtą prieigą prie mūsų Internetinės sistemos ir naudojimosi ja; bet kokį ginčą, kylantį dėl tokios nesąžiningos ir (arba) neteisėtos prekybos veiklos, mes išspręsime savo nuožiūra, taip, kaip mes laikome teisingiausiu visiems suinteresuotiems asmenims; tas sprendimas bus galutinis ir (arba) privalomas visiems dalyviams; jokio susirašinėjimo nebus.

Rinkos sąlygų pokyčiai: atkreipkite dėmesį, kad mes neprivalome susisiekti su jumis ir patarti dėl atitinkamų veiksmų, atsižvelgiant į rinkos sąlygų pokyčius (įskaitant, bet neapsiribojant, rinkos sutrikimais) ar pan. Jūs pripažįstate, kad nereguliuojama finansinių priemonių rinka yra labai spekuliatyvi ir svyruojanti ir kad įvykdžius bet kokį sandorį, jūs esate išimtinai atsakingi už ryšių su mumis užmezgimu ir palaikymu, atvirų pozicijų stebėjimu ir užtikrinimu, kad visi kiti nurodymai būtų pateikti laiku. Jeigu to nepadarysite, neprisiimame jokios atsakomybės už nuostolius, kurie tariamai patirti dėl to, kad nesusisiekėte su mumis.

Žalos atlyginimas: nepažeidžiant jokių kitų šių sąlygų ir (arba) bet kokių kitų susitarimų tarp mūsų ir jūsų nuostatų, įskaitant, bet neapsiribojant šia Sutartimi, jūs sutinkate atlyginti mums žalą ir laikyti mus neatsakingus dėl bet kurių visų įsipareigojimų, nuostolių, žalos, išlaidų ir kaštų, įskaitant, bet neapsiribojant, teisiniais mokesčiais ir išlaidomis, patirtomis dėl apgaulingos ir (arba) neteisėtos prieigos prie mūsų internetinės sistemos ir (arba) jos naudojimo ir (arba) taikomos prevencijos ir (arba) taisymų, su sąlyga, kad tokie įsipareigojimai, nuostoliai, žala, išlaidos ir kaštai nebūtų atsiradę dėl mūsų didelio aplaidumo, sukčiavimo ar tyčinio įsipareigojimų nevykdymo.

PIKTNAUDŽIAVIMAS RINKA

Kai vykdome sandorį jūsų vardu, galime pateikti jūsų įsakymą pirkti arba parduoti atitinkamą Produktą ar Vertybinius popierius vertybinių popierių biržose (jeigu prekiaujama jose) arba tiesiogiai tam tikroms finansų įstaigoms (jeigu prekiaujama su jomis). Rezultatas yra tas, kad kai pateikiate įsakymus per mus arba pas mus, jūsų sandoriai gali turėti įtakos tos priemonės išorės rinkai, taip pat tai gali turėti įtakos mūsų kotiruotėms. Tai gali sudaryti piktnaudžiavimo rinka galimybę, o šio skyriaus tikslas – užkirsti kelią tokiam piktnaudžiavimui.

Sudarydami šią Sutartį ir kiekvieną kartą, kai sudarote sandorį arba pateikiate mums bet kokį kitą nurodymą, jūs pareiškiate ir garantuojate mums, kad:

 • jūs nesudarysite ir nesudarėte sandorio per mus ar su mumis, jeigu tai sąlygos, kad jūs ar kiti asmenys, su kuriais veikiate kartu, bus suinteresuoti finansinės priemonės kaina, kuri yra lygi arba viršija deklaratyvią dalį už priemonę;
 • jūs nesudarysite ir nesudarėte sandorio, susijusio su:
  • pateikimu, išdavimu, platinimu ar kitais panašiais dalykais;
  • pasiūlymu, perėmimu, susijungimu ar kitais panašiais dalykais arba
  • bet kokia įmonių finansine veikla.
 • jūs nesudarysite ir nesudarėte sandorio, kuris prieštarautų kuriam nors teisės aktui ar reglamentui, draudžiančiam prekybą Vertybiniais popieriais, naudojantis viešai neatskleista informacija, manipuliavimu rinka ar bet kokia kita piktnaudžiavimo rinka ar netinkamo elgesio rinkoje forma;
 • jūs visada veiksite pagal visus galiojančius įstatymus, taisykles ir reglamentus (įskaitant, bet neapsiribojant, CySEC teisės aktais).

Tuo atveju, jeigu jūs pateikiate kokį nors sandorį ar kitaip veiksite pažeisdami šiame skyriuje ar bet kurioje kitoje šių taisyklių ir sąlygų dalyje pateiktus pareiškimus ir garantijas, arba mes turėsime pagrįstų priežasčių manyti, kad jūs tai padarėte, be bet kokių teisių, kurias galime turėti pagal šias sąlygas, mes galime vykdyti sandorį (-us) prieš jus, jeigu tai yra sandoris (-ai), dėl kurio jūs gaunate pinigus mums; ir (arba) laikyti visus jūsų sandorius negaliojančiais, jeigu tai yra sandoriai, išskyrus atvejus, kai per trisdešimt (30) kalendorinių dienų nuo mūsų prašymo pateikti įrodymus, kad jūs iš tikrųjų nepažeidėte garantijų, įsipareigojimo pagal šias sąlygas ir neklaidinote, juos pateiksite.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad toks elgesys būtų netinkamas, jeigu vienintelis tokio Produkto ar Vertybinių popierių sandorio tikslas būtų manipuliuoti mūsų siūloma kaina, ir sutinkate nesudarinėti tokių sandorių.

Mes turime teisę (ir kai kuriais atvejais yra reikalaujama) pranešti bet kuriai atitinkamai reguliavimo institucijai išsamią informaciją apie bet kokį sandorį ar įsakymą. Jūsų taip pat gali būti pareikalauta tinkamai atskleisti informaciją ir jūs įsipareigojate tai padaryti, jeigu to prireiks.

7. Sandorio patvirtinimas ir sąskaitos ataskaitos

7. 1. Įvykdę jūsų sąskaitos įsakymą, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo įsakymo įvykdymo dienos Internetinėje sistemoje arba el. paštu išsiųsime jums sandorio patvirtinimą (toliau – Patvirtinimas), bet jeigu tokio patvirtinimo negausite, tai neturės jokio poveikio sandorio galiojimui.

7. 2. Kiekvieno mėnesio pirmą dieną išsamią informaciją apie jūsų pozicijas ar sąskaitos įvykius per praėjusį mėnesį skelbsime Interneto sistemoje arba išsiųsime el. paštu. Informacija apie sąskaitą gali apimti Patvirtinimus, pelno ir nuostolių ataskaitas ir bet kokią kitą informaciją, kurią privalome pateikti pagal CySEC teisės aktus (toliau – Sąskaitos informacija). Paskelbus Sąskaitos informaciją Internetinėje sistemoje arba išsiuntus ją el. paštu, laikoma, kad Patvirtinimai ir sąskaitos ataskaitos yra įteikti. Turime teisę savo nuožiūra ir bet kuriuo metu pašalinti arba pakeisti bet kokią Sąskaitos informaciją. Jūs sutinkate, kad mes neprivalome jums pateikti popierinių Patvirtinimų kopijų. Internetinėje sistemoje paskelbta arba el. paštu atsiųsta Sąskaitos informacija (išskyrus tuos atvejus, kai tokia informacija yra akivaizdžiai neteisinga) yra laikoma įtikinamu jūsų sandorių įrodymu ir jus įpareigos, jeigu vos gavę tokią informaciją jos neužginčysite, pateikdami prieštaravimą raštu (el. paštu, panašiomis elektroninio pašto priemonėmis ar kitaip) ne vėliau kaip per vieną darbo dieną (bet kuriuo atveju) nuo Sąskaitos informacijos paskelbimo Internetinėje sistemoje arba jos išsiuntimo el. paštu.

8. Sutikimas dėl elektroninės komunikacijos

Jūs Sutinkate, kad visa komunikacija būtų vykdoma elektroninėmis ryšių priemonėmis. Laikoma, kad visi pranešimai, siunčiami per Internetinę sistemą ar elektroninėmis ryšių priemonėmis, yra tinkami ir atitinka visus teisinius reikalavimus, kad visi pranešimai turi būti sudaryti raštu ir pasirašyti, kiek tai leidžiama pagal galiojančius Kipro įstatymus.

9. Marža

9. 1. Jūs įsipareigojate įdėti ir laikyti tam tikrą pinigų sumą, kuri užtikrintų jūsų faktinius ar būsimus, neapibrėžtuosius ar galimus įsipareigojimus mums (toliau – Įsipareigojimai), tokia suma ir tokia forma, kuri mūsų nuožiūra yra reikalinga (toliau – Marža). Mes turime teisę bet kuriuo metu keisti mūsų Maržos reikalavimus. Jūsų pareiga yra užtikrinti, kad jūs visada žinotumėte apie internetinės priemonės Maržos reikalavimus, susijusius su įvairiais Produktais.

9. 2. Visi Maržos reikalavimai turi būti įvykdomi mūsų (mūsų nuožiūra) nurodyta valiuta ir per nurodytą terminą, o jeigu terminas nenurodomas – nedelsiant. Vienas Maržos reikalavimas netrukdo kitam. Maržos reikalavimas turi būti užtikrinamas grynaisiais arba bet kokia kita forma, su kuria mes sutinkame ir kurią mes priimame. Jeigu esate mažmeninės prekybos klientas, Marža bus užtikrinama grynaisiais.

9. 3. Jūs esate atsakingi už tai, kad būtumėte visuomet suderinę su mumis atitinkamą tvarką, pagal kurią bus perduodama ir gaunama informacija apie Maržą. Jeigu per nustatytą terminą neįvykdysite Maržos reikalavimų, turėsime teisę automatiškai uždaryti visas jūsų atviras pozicijas ir pasinaudoti mūsų teisėmis, numatytomis 21 punkte.

9. 4. Jei nesusitarta kitaip, įsipareigojate užstatyti mums visą Maržos sumą, pateiktiną pagal Sutartį, kaip jūsų Įsipareigojimų pagal Sutartį (ir pagal visus sandorius, kuriuos reglamentuoja Sutartis) įvykdymo užtikrinimo priemonę.

9. 5. Jūs sutinkate toliau įforminti papildomus dokumentus ir imtis tolimesnių veiksmų, kurių pagrįstai galime reikalauti, kad užtikrintume savo saugos interesus, kad būtumėte įregistruoti kaip maržos savininkai arba gautumėte juridinę teisę į Maržą, kad būtų užtikrinti įsipareigojimai ir galėtume naudotis savo teisėmis.

9. 6. Jūs negalite atšaukti ar pakeisti jokio turto, kuris priklauso nuo mūsų saugos interesų be mūsų išankstinio sutikimo.

9. 7. Sutarties nutraukimo atveju neprivalome jums grąžinti tokios dalies Maržos grynųjų pinigų, kokia yra reikalinga, kad būtų padengta jūsų esamų ar galimų Įsipareigojimų mums suma. Nustatydami grynųjų pinigų Maržos sumas, jūsų Įsipareigojimų dydį ir mūsų prievolių jums dydį, turime teisę taikyti tokį metodą (įskaitant būsimų rinkų ar verčių pokyčių vertinimus), kuris, mūsų manymu, yra tinkamas, laikantis CySEC teisės aktų.

10. Atsiskaitymo diena, pozicijos perkėlimas ir priešpriešinio sandorio nurodymai

10. 1. Kiekvienos dienos pabaigoje visos atviros pozicijos gali būti automatiškai perkeliamos. Turime teisę už kiekvieną perkeltą poziciją taikyti jums atitinkamą mokestį. Informacija apie mokesčius skelbiama Internetinėje sistemoje.

10. 2. Jūs sutinkate, kad laiku negavę aiškių jūsų nurodymų turime teisę savo nuožiūra ir jūsų sąskaita, norėdami apsaugoti jūsų interesus, kiekvienos dienos pabaigoje uždaryti bet kokias atviras pozicijas, jas perkelti, kompensuoti visas ar bet kurias atviras pozicijas, sudaryti priešpriešinius sandorius arba jūsų vardu atlikti ar priimti sandorio įvykdymą tokiomis sąlygomis ir būdais, kurie, mūsų nuomone, tokiomis aplinkybėmis yra tinkami.

10. 3. Siekiant išvengti abejonių, neorganizuosime jokių atitinkamų bazinių investicijų ar produktų, susijusių su bet kuriuo Produktu (įskaitant bet kokią užsienio valiutą), įvykdymo, nebent, mūsų nuomone, tą padaryti bus būtina arba jeigu su jumis raštu susitarta kitaip, ir atitinkamai, jeigu tokio susitarimo nebus, visos atviros pozicijos (kai taikytina) bus uždarytos ir gautas pelnas bus įrašytas į jūsų sąskaitą, esančią mūsų įmonėje, o jeigu bus nuostolių – atitinkama suma bus nurašyta.

11.. Kliento pinigai

11. 1. Šio 11 skyriaus nuostatos jumsgalioja, tik jeigu jums nebuvo pranešta, kad esate priskirtas profesionalių klientų kategorijai ir kad naudojantis mūsų paslaugomis jums bus taikytinos 12 skyriuje išdėstytos sąlygos.

11. 2. Visos lėšos, kurias mes gauname iš jūsų, bus laikomos mūsų sąskaitoje arba mūsų patvirtintame banke ir bus atskirtos nuo mūsų nuosavų lėšų pagal CySEC teisės aktus.

11. 3. Mes nemokėsime jums palūkanų už jūsų laikomus pinigus, o sudarydami Sutartį jūs pripažįstate, kad atsisakote bet kokios teisės į palūkanas už savo pinigus pagal CySEC teisės aktus ar kitas nuostatas.

11. 4. Turime teisę jūsų lėšas laikyti ne Kipro Respublikos teritorijoje veikiančiame banke. Tokiems bankams taikytini teisiniai ir reguliavimo reikalavimai skiriasi nuo reikalavimų, galiojančių Kipro Respublikoje, todėl tokio banko bankroto ar kitokio atitinkamo žlugimo atveju jūsų lėšos gali būti tvarkomos kitaip, nei būtų tvarkomos Kipro respublikoje. Neprisiimame jokios atsakomybės ar įsipareigojimų dėl banko ar trečiųjų šalių, kur laikomi pinigai pagal šio 11 skyriaus nuostatas, nemokumo, veiksmų ar neveikimo.

11. 5. Mes esame įgalioti konvertuoti jūsų sąskaitoje esančius pinigus (įskaitant Maržą) į (iš) bet kokią (-ios) valiutą (-os) ir pagal tokį valiutų keitimo kursą, kokį nustatysime remdamiesi tuo metu vyraujančia pinigų rinkos palūkanų norma. Tokiu atveju mes neprisiimame jokios atsakomybės ar įsipareigojimų dėl bet kokių nuostolių, kuriuos galite patirti dėl tokių mūsų veiksmų (vis dėlto įsipareigojame dėti visas protingas pastangas, kad būtų konvertuojamos tik tos lėšos, kurių gali prireikti Įsipareigojimams, susijusiems su atitinkamais sandoriais, įvykdyti).

11. 6. Jums neįvykdžius kokių nors mums mokėtinų prievolių, turime teisę atitinkamą pinigų, laikomų jūsų vardu, sumą, lygią tokių neįvykdytų prievolių sumai, nustoti laikyti kliento pinigais, remdamiesi CySEC teisės aktais dėl klientų pinigų.Jūs sutinkate, kad mes turime teisę panaudoti tokią pinigų sumą tam, kad padengtume visas mums neįvykdytas prievoles ar jų dalį. Šio 1 skyriaus tikslais visos tokios prievolės tampa mokėtinos iš karto nuo to momento, kai jos atsiranda jums ar jūsų vardu, be mūsų atskiro pranešimo ar reikalavimo.

11. 7. Jūs sutinkate, kad mes turime teisę panaudoti jūsų lėšas, kurios laikomos mūsų sąskaitoje, tam, kad padengtume visus jūsų neįvykdytus Įsipareigojimus ar jų dalį.

11. 8. Jeigu kurioje nors jūsų prekybos sąskaitų nebuvo jokios prekybos veiklos 24 mėnesius (taikoma nuo paskutinio jūsų sandorio ir pradedama skaičiuoti kitą dieną po jo), bus taikomas neveiklumo mokestis kaip nurodyta mūsų kainoraštyje. Mokestis bus išskaičiuotas kiekvieną mėnesį iš bet kokio teigiamo jūsų prekybos sąskaitos (sąskaitų) balanso. Atminkite, kad mokestis bus taikomas kiekvienai atskirai neaktyviajai prekybos sąskaitai. Mokestis (-čiai) bus išskaičiuotas (-i) sąskaitos pagrindu, o ne kliento. Prieš pradėdami išskaičiuoti šį mokestį, mes stengsimės su jumis susisiekti dėl jūsų piniginėje sąskaitoje laikomų lėšų ir informuoti dėl taikomo mokesčio. Atminkite, kad jūsų pareiga yra nuolat atnaujinti savo kontaktinę informaciją, kurią mums pateikėte. Mes neapmokestinsime jūsų neaktyvios prekybos sąskaitos (-ų), jeigu joje nebus teigiamo balanso. Jūsų prekybos sąskaitos likutis netaps neigiamu. Vis dėlto, jeigu jūsų teigiamas likutis yra mažesnis nei mėnesinis neaktyvumo mokestis, mes atskaitysime visą likusią lėšų sumą, laikomą jūsų prekybos sąskaitos (-ų) balanse. Visos prekybos sąskaitos, kurios buvo neaktyvios daugiau kaip 24 mėnesius ir kurių balansas yra lygus nuliui, bus archyvuojamos. Jeigu nuspręsite iš naujo aktyvuoti savo prekybos sąskaitą vėl prekiaudami, neveiklumo mokestis už ankstesnius tris mėnesius, jeigu jau ir buvo atskaitytas, bus grąžintas į jūsų sąskaitą. Jeigu turite teisę į bet kurią iš minėtų grąžinamųjų išmokų, ji bus išmokama sąskaitos pagrindu.

12. Visų nuosavybės teisių perleidimo susitarimas

12. 1. Šis skyrius jums netaikoma, nebentmes jums pranešėme, kad traktuosime jus kaip profesionalų klientą ir kad šio skyriaus sąlygos bus taikomos, jums naudojantis visomis ar bet kuriomis mūsų paslaugomis.

12. 2. Remdamiesi tinkamu rizikos atskleidimu, jūs ir mes galime atskirai sutarti, kad:

a) jūsų pinigai, kuriuos įdėjote į savo sąskaitą, nebus laikomi pagal CySEC teisės aktus ir

b) tokie pinigai bus pervesti mums visa nuosavybes teise, be jokių suvaržymų, saugumo interesų, turto suvaržymo ar kitų apribojimų, siekiant užtikrinti ar padengti jūsų esamus, būsimus, faktinius, neapibrėžtuosius ar būsimus įsipareigojimus mums (tai vadinama nuosavybės perdavimo sutartimi). Kadangi pinigų nuosavybė bus perduota mums, jūs nebeturėsite nuosavybės reikalavimo į tuos pinigus ir mes galime juos tvarkyti, o jūs būsite mūsų bendras kreditorius. Nuosavybės perdavimo sutartis turi būti sudaryta naudojant mūsų sutartą formą ir pasirašyta jūsų, ir gali būti pateikta mums paštu, elektroniniu paštu arba per mūsų prekybos platformą.

12. 3. Atsižvelgiant į mūsų teises pagal Sutartį ir kiekvieną sandorį, esame įpareigoti grąžinti jums pinigų sumą, lygią nuosavybėn perleidžiamų lėšų sumai, kurią turite teisę gauti (arba mūsų nuožiūra jums gali būti perleistas tokios sumos vertės turtas), kai mums nebėra būtinybės laikyti nuosavybėn perleidžiamų lėšų. Tokia mūsų prievolė grąžinti lėšas gali būti sumažinta tokiais atvejais: i) jeigu turime teisę atitinkamą pinigų sumą panaudoti, arba įskaityti tokią lėšų grąžinimo prievolę, kad padengtume bet kokias jūsų prievoles mums, atsiradusias pagal bet kokį sandorį, Sutartį ar pan.; ii) ir (arba) tuo atveju, jeigu bet kuri Rinka, tarpininkaujantis brokeris, bankas ar bet kokia kita trečioji šalis, kuriems pervedėme pinigus kaip Maržą, susijusią su sandoriais, negrąžina (dėl jų nemokumo ar kitų priežasčių) atitinkamos pinigų sumos mums. Jeigu raštu nesusitarta kitaip, neturite teisės gauti jokių palūkanų nuo nuosavybėn perleidžiamų lėšų.

12. 4. Mes neatsakome už bet kokių nuosavybėn perleidžiamų lėšų praradimą, kurį tiesiogiai ar netiesiogiai lėmė bet kurio banko, brokerio, rinkos, kliringo organizacijos ar panašios įstaigos bankrotas, nemokumas, likvidavimas, perėmimas administratoriaus žinion, jų turto saugojimą arba turto perdavimą kreditorių naudai.

12. 5. Jūs galite prašyti nutraukti susitarimą dėl nuosavybėn perleidžiamų lėšų ir tokiu atveju turime teisę nutraukti Sutartį ir įsipareigojame grąžinti jums pinigų sumą, lygią jums grąžintinai nuosavybėn perleidžiamų lėšų sumai (arba mūsų nuožiūra jums gali būti perleistas tokios sumos vertės turtas).

13. Pelnas, nuostoliai ir palūkanos, taikytinos atviroms pozicijoms

Jums turint atvirų pozicijų, į jūsų sąskaitą gali būti įrašytas gaunamas pelnas arba iš jūsų sąskaitos gali būti nurašomi patirti nuostoliai, palūkanos, pakoreguoti dividendai ar jums taikyti mokesčiai, kaip nurodoma Internetinėje sistemoje.

14. Mokesčiai ir rinkliavos

14. 1. Jūs mokate mums tokius mokesčius ir rinkliavas, kurių dydžiai paskelbti Internetinėje sistemoje arba apie kuriuos kartais galite būti informuoti kitokiu būdu. Tokie mokesčiai apima sandorių sudarymo mokesčius, palūkanas ir automatinio pozicijų perkėlimo mokesčius pagal 10.1 punktą. Be šių mokesčių, įsipareigojate mums sumokėti visus kitus mokesčius, apie kuriuos būsite informuoti, ir kurie gali susidaryti dėl mūsų paslaugų teikimo jums.

14. 2. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mums nurašius pakoreguotas sumas, komisinius mokesčius ir įvairias kitas rinkliavas nuo jūsų sąskaitos dėl tokių nurašytų sumų gali pasikeisti jūsų prekybinis kapitalas, esantis sąskaitoje, kuris turi atitikti Maržos reikalavimus (9.1 punktas). Jūsų pozicijos gali būti panaikintos pagal 21.2 punktą, jeigu nurašius komisinius, rinkliavas ir kitus mokesčius jūsų sąskaitos likutis bus per mažas, kad būtų įvykdyti Maržos reikalavimai.

14. 3. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad teikdami jums paslaugas turime teisę mokėti bet kokias su tuo susijusias rinkliavas, komisinius mokesčius ar nepiniginę naudą bet kokiems kitiems asmenims arba tokius mokėjimus iš jų gauti. Jeigu tai susiję su jumis, pateiksime jums atskirą informacija apie tokias rinkliavas, komisinius mokesčius ar nepiniginę naudą.

14. 4. Laikoma, kad visi mokesčiai ir rinkliavos yra mokėtini nedelsiant. Turime teisę bet kokias mums mokėtinas sumas išskaičiuoti iš bet kokių sandorių pajamų arba išskaičiuoti iš jūsų sąskaitos (-ų), laikomos atidarytos (-ų) pas mus. Jums vėluojant sumokėti, bus skaičiuojamos palūkanos nuo nesumokėtos sumos, kurių dydį pagristai nustatysime taip, kaip bus nurodyta Sąskaitos informacijoje.

14. 5. Jūs sutinkate sumokėti mūsų nustatytą ir Internetinėje sistemoje nurodytą lėšų pervedimo mokestį, jeigu nutraukę Sutartį nurodysite mums pervesti jūsų sąskaitoje esančias lėšas į kitą įstaigą.

14. 6. Atlikdami bet kokius skaičiavimus pagal šias sąlygas, turime teisę viena valiuta išreikštas pinigų sumas konvertuoti į bet kurią kitą mūsų nurodytą valiutą pagal tokį skaičiavimo dieną vyraujantį valiutų keitimo kursą, kurį mes pagrįstai pasirinksime.

14. 7. Jeigu iš jūsų gausime ar išieškosime bet kokias sumas, susijusias su jūsų įsipareigojimais mums, kita valiuta nei ta, kuria tokios sumos turėjo būti sumokėtos pagal teismo sprendimą ar kitaip, įsipareigojate mūsų reikalavimu atlyginti mums visas išlaidas (įskaitant valiutų konvertavimo išlaidas) ir nuostolius, patirtus dėl to, kad tokias sumas gavome ne ta valiuta, kuria tokios mokėtinos sumos turėjo būti sumokėtos.

14. 8. Ex-Ante („prieš įvykį“) atskleidimas: Bendrovė laiku pateiks visą ex-ante informacijos apie bendras išlaidas ir mokesčius, susijusius su finansine priemone ir teikiamomis investicinėmis arba papildomomis paslaugomis, atskleidimą šiais atvejais:

 • kai Bendrovė parduoda finansinę priemonę klientams arba
 • kai reikalaujama, kad Bendrovė pateiktų klientui pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą (toliau – KIID) arba pagrindinės informacijos dokumentą (toliau – KID), susijusį su finansine priemone.

Ex-ante apskaičiuodama išlaidas ir mokesčius, Bendrovė jas pagrindžia išlaidomis, kurios iš tikrųjų buvo patirtos kaip numatomų išlaidų ir mokesčių pakaitalas.

Jeigu faktinių išlaidų nėra, Bendrovė pateikia pagrįstus šių išlaidų įvertinimus.

14. 9. Ex-Post informacija apie bendras išlaidas, kurios faktiškai buvo patirtos dėl investicinių paslaugų ir finansinių priemonių, kiekvienam klientui bus teikiama kasmet individualiai šiais atvejais:

 • kai Bendrovė parduoda finansinę priemonę klientams arba
 • Jeigu Bendrovė suteikė klientui KID ir KIID, kiek tai susiję su finansine (-ėmis) priemone (-ėmis) ir
 • Bendrovė turi arba turėjo nuolatinius santykius su klientu per metus.

Ex-ante ir ex-post atskleidimo atvejais išlaidos sumuojamos ir išreiškiamos pinigine suma ir procentine dalimi. Gauti trečiųjų šalių mokėjimai turi būti rodomi atskirai.

Ex-ante ir ex-post informacijos atskleidimo atvejais taip pat įtraukiamas pavyzdys, rodantis bendrą išlaidų poveikį investicijų grąžai, taip pat bendrų sąnaudų ir mokesčių poveikis investicijų grąžai, visi numatomi šuoliai ar svyravimai ir iliustracijos aprašymas.

Kai kuri nors visų išlaidų ir mokesčių dalis turi būti apmokėta užsienio valiuta arba sudaro jos sumą, Bendrovė nurodo susijusią valiutą ir taikomus valiutos keitimo kursus bei išlaidas.

Profesionalūs klientai ir reikalavimus atitinkančios sandorio šalys gali būti ribotai atleisti nuo įsipareigojimų (išskyrus atvejus, kai teikiama portfelio valdymo investicinė paslauga arba kai atitinkama finansinė priemonė apima išvestinę finansinę priemonę).

15. Interesų konfliktai

15. 1. Turėtumėte žinoti, kad, mums sudarius sandorį su jumis ar jūsų vardu, mes, mūsų direktoriai, kiti vadovai, darbuotojai, atstovai, susijusios įmonės (toliau visi kartu – Susiję asmenys) ar Paslaugų teikėjai gali turėti esminių turtinių interesų, santykių ar susitarimų atitinkamo sandorio atžvilgiu. Atsiradus tokiam interesų konfliktui, mes įsipareigojame stengtis išspręsti tokį konfliktą tokiu būdu, kuris, mūsų manymu, geriausiai atitiks jūsų interesus, remdamiesi mūsų Interesų konfliktų sprendimų tvarka (su pakeitimais) (toliau – Interesų konfliktų politika).

15. 2. Išsami informacija apie mūsų Interesų konfliktų politiką pateikta mūsų svetainėje: www.admiralmarkets.com/lt/start-trading/documents. Mūsų Interesų konfliktų politika yra tik politika, ji nėra sutarties dalis, nėra mums privaloma ir nesukuria mums jokių prievolių, kurios nėra numatytos Sutartyje ar CySEC teisės aktuose ir (arba) taikomuose Kipro teisės aktuose.

16. Atsakomybė ir nuostoliai

16. 1. Mums raštiškai pareikalavus, įsipareigojate mums atlyginti visus tiesioginius nuostolius, žalą ir išlaidas (toliau – Tiesioginiai nuostoliai) ir visus netiesioginius nuostolius, žalą, kaštus ir išlaidas bei panašius įsipareigojimus (pavyzdžiui, prarastą pelną) (toliau – Netiesioginiai nuostoliai), kuriuos mūsų įmonė ar bet kuris Susijęs asmuo patyrė dėl to, kad naudojotės mūsų paslaugomis (įskaitant Internetinę sistemą) arba pažeidėte bet kokias Sutarties sąlygas. Vis dėlto nebūsite atsakingi ir neprivalėsite mums atlyginti bet kokių Tiesioginių nuostolių ar Netiesioginių nuostolių (toliau bendrai – Nuostoliai), kuriuos mes patyrėme dėl to, kad pažeidėme Sutarties sąlygas, arba dėl mūsų pačių aplaidumo, tyčinio neveikimo ar apgavystės.

16. 2. Nei mes, nei jokie Partneriai neprisiimame jokios atsakomybės ar įsipareigojimų jums jokiomis aplinkybėmis už jokius Netiesioginius nuostolius, kuriuos galite patirti.

16. 3. Mes įsipareigojame atlikti savo pareigas pagal Sutartį profesionaliai, atsargiai ir kruopščiai, remdamiesi jūsų nurodymais ir mums suteiktais įgaliojimais. Jeigu savo pareigas atliekame taip, kaip nurodyta, nei mes, nei bet kuris Susijęs asmuo neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų dėl bet kokių Nuostolių, kuriuos patyrėte naudodamiesi mūsų paslaugomis, arba kurie atsirado pagal Sutartį.

16. 4. Nei mes, nei jūs nebūsime atsakingi vienas kitam už bet kokį vėlavimą įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį arba jų neįvykdymą, jeigu tokį vėlavimą ar neįvykdymą lėmė įvykiai, aplinkybės ar veiksniai, kurių įsipareigojimų neįvykdžiusi šalis negalėjo kontroliuoti (pavyzdžiui, stichinės nelaimės ar teroro aktai). Esant tokioms aplinkybėms, įsipareigojimų neįvykdžiusi šalis turi teisę prašyti pratęsti įsipareigojimų įvykdymo terminą.

16. 5. Neapribojant ankstesniuose punktuose išdėstytų nuostatų visuotinumo, nei mes, nei bet kuris Susijęs asmuo neprisiimame jokios atsakomybės ir įsipareigojimų dėl Nuostolių, kuriuos patyrėte arba kurie atsirado dėl to, kad naudojotės bet kokiais gautais, parsisiųstais ar pateiktais duomenimis ar informacija, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) nurodymų negavimą arba pavėluotą jų perdavimą, negalėjimą pateikti nurodymų arba prisijungti prie Internetinės sistemos dėl sistemos sutrikimų ar gedimų arba dėl bet kokių kitų priežasčių.

16. 6. Neapribojant ankstesniuose punktuose išdėstytų nuostatų visuotinumo, įsipareigojame protingai rinktis savo paskirtuosius asmenis ar atstovus ir nuolat tikrinti jų tinkamumą. Jei mes tinkamai vykdysime šį įsipareigojimą, nei mes, nei joks Susijęs asmuo neprisiimsime jokios atsakomybės ir įsipareigojimų dėl bet kokių Nuostolių, kuriuos patyrėte arba kurie atsirado dėl bet kokių mūsų paskirtų asmenų ar atstovų veiksmų ar neveikimo.

16. 7. Jūs esate atsakingi už pagal Sutartį sudarytų sandorių mokestines pasekmes ir apmokestinimą.

16. 8. Jeigu mūsų įmonėje atidarote sąskaitą su kitu asmeniu (-imis) (bendros sąskaitos atidarymo atveju), visų tokių asmenų atsakomybė mums bus bendra ir individuali (t. y. galime laikyti, kad bet kuris asmuo ar grupė yra atsakingi individualiai, arba galime laikyti, kad jūs visi kartu kaip grupė esate atsakingi bendrai) ir turime teisę vykdyti iš bet kurio vieno asmens, kuris, mūsų manymu, yra vienas iš tokių asmenų, gautus pavedimus ar nurodymus (jei raštu nepranešate kitaip).

17. Įspėjimas dėl rizikos

Turite apsvarstyti rizikos atskleidimą, pateiktą 2 priede ir Internetinėje sistemoje, ir, jeigu nesuprantate jų, kreipkitės į savo klientų atstovą arba nepriklausomo patarimo.

18. Pareiškimai ir garantijos

18. 1. Pareiškiate ir garantuojate (t. y. duodate pažadus ir pareiškimus, kuriais mes remsimės teikdami jums paslaugas, todėl privalote įsitikinti, kad jie yra teisingi ir tikslūs, kitaip turėsite už tai atsakyti), kad:

18. 1. 1. jeigu esate fizinis asmuo, esate ne jaunesnis kaip 18 metų, atsakote už savo veiksmus ir turite teisę su mumis sudaryti teisiškai privalomą sutartį;

18. 1. 2. jeigu esate juridinis asmuo, esate tinkamai įsteigta ir pagal įstatymus, galiojančius šalyje, kurioje esate registruoti, veikianti įmonė, ir kad sprendimui pas mus atidaryti sąskaitą pritarė valdyba ir jį patvirtino įmonės vadovai;

18. 1. 3. joks kitas asmuo, išskyrus jus, neturi ir neturės teisės į jūsų sąskaitą (-as);

18. 1. 4. Sutartis, kiekvienas sandoris ir iš jų kylantys įsipareigojimai yra jums privalomi ir jūs įsipareigojate juos vykdyti, remdamiesi jų sąlygomis (taikant galiojančius nešališkumo principus), ir nei dabar, nei ateityje nepažeisti jokių jums privalomų taisyklių, nurodymų, pareigų ar susitarimų;

18. 1. 5. jeigu nesusitarta kitaip, esate vienintelis faktinis visų Maržos ar lėšų, kurias pervedate pagal Sutartį ir kurios nėra niekaip suvaržytos (t. y. nesate jokiems kitiems asmenims suteikę jokių teisių į tokias lėšas), savininkas (t. y. joks kitas asmuo neturi jokių teisėtų nuosavybės teisių);

18. 1. 6. nepaisant vėlesnio konstatavimo, kad yra priešingai, prekyba Produktais arba Vertybiniais popieriais yra jums tinkama ir jums yra žinoma visa rizika, susijusi su tokiais sandoriais;

18. 1. 7. informacija, pateikta tinkamai užpildytame prašyme atidaryti sąskaitą (įskaitant visą finansinę informaciją), yra teisinga, tiksli ir išsami visais esminiais atžvilgiais;

18. 1. 8. įvertinote mūsų teises ir pareigas bei savo teises ir pareigas, įskaitant įsakymų vykdymo sąlygų tvarką, ir sutinkate su jomis;

18. 1. 9. jūs, be kita ko, pateikėte mums tikslius ir pagrįstus duomenis, susijusius su jūsų patirtimi, profesionalumu ir investavimo tikslais (įskaitant duomenis, pateiktus kliento sąskaitos paraiškos formoje);

18. 1. 10. jūs tikrai žinote, kad jeigu pateiksite mums neteisingus arba nevisus duomenis, galbūt negalėsime tinkamai įvertinti jūsų patirties, žinių ir (arba) tinkamumo (prireikus) naudotis bet kokia mūsų teikiama investicine paslauga ir (arba) atlikti sandorius, dėl to mums bus sunku ar neįmanoma įvertinti ir negalėsime pranešti apie visus su jumis susijusius pavojus;

18. 1. 11. jūs žinote ir sutinkate, kad mes turime teisę, bet ne pareigą atsisakyti teikti investicinę paslaugą, jeigu, remiantis mūsų vertinimu, konkreti paslauga jums netinka arba netinka, atsižvelgiant į jūsų supratimą, žinias ir patirtį, susijusią su atitinkama investicine paslauga;

18. 1. 12. jūs žinote, kad teikdami įsakymų priėmimo, persiuntimo ar vykdymo paslaugą, kurią jūs inicijavote ir kuri buvo susijusi su produktais, išvardytais šių sąlygų ir sąlygų 1 priedo 1.2 poskyryje „Tinkamumo vertinimo išimtys“, neturime vertinti produkto arba investicinės paslaugos tinkamumo, todėl jūsų interesai gali būti mažiau apsaugoti;

18. 1. 13. reikiama apimtimi susipažinote su galiojančiais teisės aktais, vertybinių popierių biržų ir vertybinių popierių registrų aktų nuostatomis, be kita ko, žinote apie pareigą jiems teikti informaciją, taip pat įsipareigojate vykdyti visus reikalavimus, nustatytus dėl sandorių vykdymo, laikytis visų apribojimų, nustatytų dėl sandorių, taikomų įstatymų ir atitinkamų vertybinių popierių biržų bei vertybinių popierių registrų taisyklių ir geros praktikos. Jūs įsipareigojate žinoti apie sandoriams taikomus teisės aktus bei taisykles ir prisiimti bet kokią riziką, žalą bei nuostolius, atsirandančius dėl tokių įstatymų ir taisyklių nežinojimo ir (arba) nesilaikymo;

18. 1. 14. sutinkate, kad būtų teikiamos paslaugos, susijusios su visuomenei skirtos informacijos paskelbimu mūsų interneto svetainėje ir kad tai atitinka mūsų ir jūsų verslo bei paslaugų teikimo sąlygas;

18. 1. 15. susipažinote su mūsų svetainėje paskelbtu rizikų sąrašu ir žinote riziką, susijusią su investicijomis į Vertybinius popierius ir Produktus;

18. 1. 16. susipažinote su mūsų svetainėje paskelbta informacija apie mokesčius ir išlaidas, susijusias su mūsų paslaugomis;

18. 1. 17. jūs įsipareigojate nenaudoti mūsų arba investicinių paslaugų, kad pasiektumėte neteisėtus tikslus ir nesąžiningai naudotumėtėss savo teisėmis arba padarytumėte mums žalos;

18. 1. 18. jūs žinote, kad įsakymo pateikimas mums vykdyti gali būti laikomas pirkimo arba pardavimo pasiūlymo pateikimu mums arba trečiajai šaliai, ir tokio įsakymo pagrindu mes galime pateikti sandorio pasiūlymą trečiajai šaliai, dėl kurio gali atsirasti privalomas pirkimo arba pardavimo įsipareigojimas;

18. 1. 19. jūs sutinkate, kad mes turėtume teisę atlikti bet kokius sandorius ir atlikti veiksmus su bet kuriais asmenimis, kad įvykdytume sandorį;

18. 1. 20. jūs įvertinote ir visiškai sutinkate su mūsų įsakymų vykdymo politikos taisyklėmis su papildymais, paskelbtomis mūsų svetainėje, įskaitant tai, kad bet kokios konkrečios iš jūsų gautos instrukcijos dėl bet kokių įsakymų gali neleisti mums imtis priemonių, kurias nustatėme geriausio įsakymų vykdymo taisyklėse;

18. 1. 21. jūs žinote ir sutinkate su tuo, kad mes turime teisę kaupti įsakymus ir kad, kaupiant įsakymus, kaupimo poveikis dėl konkretaus įsakymo gali būti žalingas jums atskirai;

18. 1. 22. jūs prisiimate atsakomybę už bet kokią su sandoriu susijusią riziką, net jeigu pateikiate pavedimą, remdamiesi informacija, esančia mūsų arba trečiosios šalies mūsų svetainėje paskelbtose rinkos apžvalgose, prognozėse ar kituose panašiuose dokumentuose;

18. 1. 23. jūs žinote, kad sudaryti sandorius, siekiant manipuliuoti rinka, taip pat veikti remiantis viešai neatskleista informacija, ar sudaryti kitus sandorius, prieštaraujančius teisės aktams, yra draudžiama, ir jūs būsite dėl to atsakingas pagal baudžiamuosius teisės aktus;

18. 1. 24. jūs žinote, kad turite patikrinti, ar pavedimas atitinka galiojančius teisės aktus ir (arba) kitas Vertybiniams popieriams ir Produktams taikomas taisykles, reikalavimus, apribojimus ar rinkos praktiką, taip pat ar pavedimai, pateikti sudaryti sandorius su investiciniais fondais, atitinka fondo taisykles arba galiojančius teisės aktus;

18. 1. 25. jūs žinote, kad jūsų Vertybiniai popieriai gali būti saugomi trečiosios šalies vardu ir apie su tuo susijusią riziką, pasekmes ir mūsų atsakomybę;

18. 1. 26. jūs sutinkate, kad Vertybiniai popieriai būtų saugomi nominaliojoje sąskaitoje (įskaitant depozitoriumo paskirtoje sąskaitoje) kartu su vertybiniais popieriais, priklausančiais depozitoriumui ar kitiems klientams. Jums buvo pranešta ir jūs sutinkate su rizika, susijusia su Vertybinių popierių saugojimu nominaliojoje sąskaitoje ar kitoje panašioje sąskaitoje;

18. 1. 27. jūs žinote, kad Vertybinių popierių saugojimą pas saugotoją reglamentuoja užsienio šalies teisės aktai, dėl kurių su jūsų pinigais ar Vertybiniais popieriais susijusios teisės gali skirtis nuo tų, kurias numato vietiniai įstatymai;

18. 1. 28. jūs žinote, kad pagal teisės aktus, taikomus Vertybiniams popieriams, saugomiems pas saugotoją, gali būti neįmanoma atskirti saugomų vertybinių popierių nuo vertybinių popierių, priklausančių saugotojui, ir jūs esate informuotas bei žinote apie su tuo susijusią riziką;

18. 1. 29. sutinkate leisti naudoti jūsų saugomus Vertybinius popierius savo ar kito kliento interesais ar savo sąskaita, arba įkeisdami ar apribodami tokius Vertybinius popierius (įskaitant atsiskaitymą Vertybinių popierių sąskaita). Jūs taip pat buvote informuotas ir žinote apie tai, kad saugotojai ar trečiosios šalys gali turėti atitinkamas teises į jūsų Vertybinius popierius;

18. 1. 30 jūs įsipareigojate laikytis mūsų svetainės ir prekybos platformų naudojimo sąlygų;

18. 1. 31. jūs įsipareigojate atleisti mus nuo pareigų ir įsipareigojimų, prisiimtų prieš trečiąsias šalis teikiant investicines paslaugas ir vykdant sandorius, ir pats vykdysite šias pareigas bei įsipareigojimus;

18. 1. 32. jūs įsipareigojate suteikti mums ir atitinkamai priežiūros institucijai ar kitai kompetentingai institucijai pagalbą ir informaciją apie pavedimų kilmę, įvykdytus sandorius, savo pinigus ir Vertybinius popierius, neįprastas prekybos strategijas ir pajamas, uždirbtas iš sandorių, arba apie sandorių šaltinio turto identifikavimą ir analizę. Paaiškinimų nepateikimas gali būti pagrindas pagrįstai abejoti, ar jūsų veikla atitinka Sutartį, teisės aktus arba atitinkamų vertybinių popierių biržų ar vertybinių popierių registrų nuostatas;

18. 1. 33. pateikdami kiekvieną įsakymą, jūs suteikiate mums teisę disponuoti sąskaita įsakymo vykdymui pagal sąlygas, reglamentuojančias mūsų paslaugų teikimą.

18. 2. Laikoma, kad visi pareiškimai ir garantijos, nurodyti 18.1 punkte, pakartojami kiekvieną kartą, kai pateikiate įsakymą arba sudarote sandorį su mumis ar mums tarpininkaujant.

19. Įsipareigojimai

19. 1. Įsipareigojate mums (t. y. duodate įpareigojančius pažadus, kad atliksite veiksmus, kuriais mes galėsime pasitikėti, teikdami jums paslaugas, todėl privalote užtikrinti, kad laikysitės duotų pažadų, kitaip turėsite už tai atsakyti), kad:

19. 1. 1. visuomet darysite viską, kad išlaikytumėte visiškai galiojančias visas teises, įgaliojimus, sutikimus, leidimus ir patvirtinimus, nurodytus 18 straipsnyje;

19. 1. 2. sutinkate ir mūsų prašymu galite pateikti visą informaciją ir dokumentus apie savo finansinę padėtį, buveinę ir kitus reikalus;

19. 1. 3. nedelsdami mus informuosite apie bankrotą, nemokumą arba visus kitus panašius įvykius;

19. 1. 4. jūs taip pat:

a) laikysitės visų galiojančių ir jums taikytinų teisės aktų, susijusių su Sutartimi arba sandoriais;

b) imsitės visų protingų veiksmų, kad būtų užtikrintas visų galiojančių teisės aktų ir taisyklių, susijusių su Sutartimi ir sandoriais, laikymasis tais atvejais, kai tokie teisės aktai ar taisyklės jums nėra taikytini, bet jūsų bendradarbiavimas yra būtinas, kad mes galėtume įvykdyti savo prievoles;

19. 1. 5. įsipareigojate neteikti pavedimų ir nesiimti bet kokių kitų veiksmų, dėl kurių gali susidaryti klaidingas įspūdis apie Produkto paklausą ar vertę, taip pat neteikti pavedimų, kai yra pagrindo manyti, kad tokie pavedimai pažeidžia galiojančius įstatymus ar taisykles. Įsipareigojate elgtis taip, kaip pagrįstai tikimasi iš jūsų padėtį užimančio asmens, ir nesiimti jokių veiksmų, dėl kurių mes negalėtume elgtis taip, kaip yra pagrįstai tikimasi iš mūsų padėtį užimančio asmens;

19. 1. 6. jūs įsipareigojate nenaudoti mūsų arba mūsų paslaugų tam, kad įgyvendintumėte savo neteisėtus tikslus ir nesąžiningai taikytumėte savo teises arba su tikslu padaryti mums žalą, įskaitant manipuliavimą Internetine sistema arba bet kokį mūsų salygų ar politikų panaudojimą prieš mus; ir kad

19. 1. 7. mūsų reikalavimu pateiksite mums visą informaciją, kurios galime pagrįstai prašyti, kad įrodytumėte šiame straipsnyje išdėstytų jūsų įsipareigojimų vykdymą.

20. Konfidencialumas ir duomenų apsauga

20. 1. Mes turime teisę kaupti, naudoti ir atskleisti asmens duomenis apie fizinius identifikuojamus asmenis (toliau – Asmenys), įskaitant asmens duomenis, kuriuos bet kuriuo būdu mums savo noru atskleidėte, kad mes galėtume:

20. 1. 1. vykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį;

20. 1. 2. vykdyti savo kasdienę verslo veiklą ir tvarkyti jūsų reikalus;

20. 1. 3. atlikti aplankytų Internetinės sistemos puslapių statistinę analizę;

20. 1. 4. stebėti ir analizuoti mūsų verslo veiklą;

20. 1. 5. vykdyti nusikaltimų prevenciją ir laikytis teisinių bei reguliavimo reikalavimų;

20. 1. 6. reklamuoti ir plėtoti kitus produktus ir paslaugas;

20. 1. 7. perleisti bet kokias mūsų teises ar įsipareigojimus pagal Sutartį ir

20. 1. 8. kitais susijusiais tikslais tvarkyti bet kokius asmens duomenis.

20. 2. Mes nekaupsime ir nereikalausime atskleisti neskelbtinų duomenų (pavyzdžiui, jūsų etninės kilmės, religinių įsitikinimų ar medicininių įrašų) apie Asmenis, bet jeigu norėsite pateikti tokius neskelbtinus duomenis, laikysime, kad tokie neskelbtini duomenys buvo pateikti su Asmens sutikimu dėl tokių duomenų tvarkymo tokiais tikslais, kuriais tokie duomenys buvo pateikti, jei raštiškai mums nenurodote kitaip.

20. 3. Jeigu nuspręsite neatskleisti neslaptų asmens duomenų apie Asmenį, kurių mes prašome, gali būti, kad negalėsime suteikti jums prieigos prie Internetinės sistemos.

20. 4. Nei mes, nei bet kuris Susijęs asmuo ar Paslaugų teikėjai neatskleisime tretiesiems asmenims jokių asmens duomenų, kuriuos mes ar jie turime apie Asmenį, išskyrus:

20. 4. 1. tais atvejais, kai to iš mūsų ar jų reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ar reglamentus;

20. 4. 2. kai esame įpareigoti atskleisti tokią informaciją visuomenei;

20. 4. 3. kai tokią informaciją atskleisti yra būtina, kad užtikrintume savo teisėtus verslo interesus arba

20. 4. 4. tais atvejais, kai to paprašo arba su tuo sutinka Asmuo, arba kai tokia informacija turi būti atskleista 20.5 punkte nurodytiems asmenims.

20. 5. Mes, mūsų Susiję asmenys ar Paslaugų teikėjai turime teisę atskleisti asmens duomenis tiems asmenims, kurie teikia paslaugas mums, mūsų Susijusiems asmenims ar Paslaugų teikėjams arba atstovauja mums, mūsų Susijusiems asmenims ar Paslaugų teikėjams, bet kuriems asmenims, kuriems mes, mūsų Susiję asmenys ar Paslaugų teikėjai perleidžiame ar siūlome perleisti savo teises ar įsipareigojimus pagal Sutartį, taip pat licencijuotoms kredito informacijos teikimo įmonėms bet kitoms organizacijoms, padedančioms mums, Susijusiems asmenims ar mūsų Paslaugų teikėjams bei kitiems asmenims priimti kredito spren- dimus ir sumažinti sukčiavimo riziką arba vykdyti tapatybės nustatymo, sukčiavimo prevencijos ar kredito kontrolės patikras. Be to, turime teisę dalintis asmens duomenimis apie Asmenį su mūsų Susijusiais asmenimis ir Paslaugų teikėjais verslo tikslais, pvz., tvarkyti kliento sąskaitas ar informuoti klientus apie naujus produktus ir paslaugas, nepažeidžiant galiojančių įstatymų.

20. 6. Asmuo turi teisę susipažinti su kai kuriais ar visais asmens duomenimis, kuriuos mes tokio prašymo pateikimo metu turime apie Asmenį, arba pareikalauti ištaisyti neteisingą informaciją pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus. Asmuo, pageidaujantis pasinaudoti tokia savo teise (išimtinai savo sąskaita), privalo susisiekti su mumis raštu ir pateikti visą papildomą informaciją, kurios galime paprašyti, kad galėtume įvykdyti tokį prašymą.

20. 7. Mes, mūsų Susiję asmenys ar Paslaugų teikėjai turime teisę šiame 20 straipsnyje numatytais tikslais siųsti duomenis, įskaitant asmens duomenis, į kitas šalis, įskaitant šalis, kurios nėra Europos ekonominės erdvės šalys ir kurios gali neturėti duomenų apsaugos įstatymų. Sudarydami Sutartį, sutinkate su tokiu duomenų perdavimu Asmenų vardu.

20. 8. Mes, Susiję asmenys arba Paslaugų teikėjai turime teisę įrašinėti ir klausytis jūsų telefoninių pokalbių su mumis, mūsų Susijusiais asmenimis ar Paslaugų teikėjais, siekiant užtikrinti saugumą, įstatymų laikymąsi arba mokymosi tikslais, taip pat siekiant išlaikyti ir pagerinti mūsų paslaugų kokybę. Iškilus ginčų, tokie telefoniniai pokalbiai gali būti naudojami kaip įrodymas.

20. 9. Internetinėje sistemoje galime naudoti slapukus ar IP adreso sekimo priemones, kad galėtume administruoti Internetinę sistemą, saugoti slaptažodžius ir vartotojų vardus, stebėti prisijungimą prie Internet inės sistemos puslapių iš jūsų terminalo šiais ir kitais atvejais, pritaikyti Internetinės sistemos paslaugas prie jūsų poreikių ir sekti bei palengvinti naršymą Internetinėje sistemoje. Slapukai – tai jūsų kompiuterio standžiajame diske saugomi duomenys apie jus, susiję su Internetinės sistemos naudojimu. IP adresas gali būti susietas su Jūsų asmens duomenimis, todėl sekdami tokį adresą galime gauti atitinkamus asmens duomenis. Prieiga prie Internetinės sistemos suteikiama tik jei jūs sutinkate su slapukų ir IP adreso sekimo priemonių, aprašytų ir naudojamų šiame punkte nurodytais tikslais, naudojimu. Sudarydami Sutartį, pripažįstate, kad suprantate platų slapukų ir IP adreso sekimo priemonių pobūdį ir tikslus, kuriais mes juos naudosime. Daugiau informacijos apie tai galite rasti mūsų Slapukų politikoje (kuri paskelbta Internetinėje sistemoje).

20. 10. Pripažįstate ir sutinkate, kad bet kokių paslaugų teikimas per Internetinę sistemą apima duomenų perdavimą internetu ir kad tokio perdavimo metu iškyla būdingoji rizika, susijusi su interneto naudojimu. Pripažįstame, kad esame atsakingi už tai, kad būtų imtasi visų atsargumo priemonių, o jūs pripažįstate ir sutinkate, kad, kaip ir naudojantis bet kokiu kitu tinklu, yra rizika, jog galite nukentėti nuo neleistinų pro- gramų, kurias gali perduoti tretieji asmenys, ar elektroninio įsibrovimo, taip pat yra rizika, kad kokia nors informacija ir duomenys gali nepasiekti numatytos paskirties vietos ir (arba) tokią informaciją ar duomenis per klaidągali gauti kiti asmenys arba tokia informacija gali būti nukreipta kitur. Nors mūsų, Susijusių asmenų ir Paslaugų teikėjų naudojamos privatumo ir saugumo užtikrinimo priemonės mažina minėtą riziką, mes negalime garantuoti visiško tokios rizikos panaikinimo. Todėl pripažįstate, kad duomenų, perduodamų per Internetinę sistemą, konfidencialumas nėra garantuojamas, ir kad mes nebūsime atsakingi už jokį konfidencialumo pažeidimą tokiu atveju.

20. 11. Jeigu kiltų klausimų dėl konfidencialių ar asmeninių duomenų naudojimo, turėtume kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną, kurio kontaktinius duomenis rasite mūsų Privatumo politikoje.

21. Įsipareigojimų nevykdymas ir užskaita

21. 1. Visais atvejais toliau išvardyti įvykiai laikomi Įsipareigojimų nevykdymo įvykiais:

21. 1. 1. nevisiškai ir ne iš karto įvykdote savo įsipareigojimą sumokėti mums bet kokias sumas arba uždaryti bet kokias atviras pozicijas atsiskaitymo dieną arba mūsų prašymu;

21. 1. 2. neįvykdote bet kokio kito pagal Sutartį numatyto arba susijusio su bet kokiu sandoriu įsipareigojimo mums arba pažeidžiate bet kokius kitus savo įsipareigojimus pagal Sutartį;

21. 1. 3. bet kokie jūsų pareiškimai ar garantijos buvo, tapo ar būtų, jei būtų pakartoti bet kuriuo metu vėliau, neteisingi;

21. 1. 4. jeigu manysime, kad jūs piknaudžiavote jums skirta apsauga pagal 4.12 punktą mūsų nenaudai, įskaitant, bet neapsiribojant situacija, kai klientas pasielgia nesažiningai pasirinkdamas strategiją, pagal kurią jis pasinaudoja tokia apsauga, kai kitos su mumis atidarytos pozicijos jums atneša naudą tuo atveju, jeigu apsauga pasinaudojama arba gali būti pasinaudojama;

21. 1. 5. manome, kad yra būtina arba pageidautina užkirsti kelią, mūsų manymu, esamam ar galimam 5.14.1 punkto pažeidimui iš jūsų pusės;

21. 1. 6. (jeigu esate juridinis asmuo) savo noru inicijuojate (arba jūsų atžvilgiu priverstinai inicijuojama) byla ar kita procedūra, kuria siekiamas ar siūlomas likvidavimas, reorganizacija, susitarimas ar kompromisas, įšaldymas ar skolų atidėjimas ar kita panaši teisių gynimo priemonė jūsų ar jūsų skolų atžvilgiu pagal bet kurį bankroto, nemokumo, reguliavimo priežiūros ar panašų įstatymą (įskaitant bet kokius įmonių įstatymus ar kitus įstatymus, kurie gali būti jums taikomi jūsų nemokumo atveju), arba siekiama paskirti patikėtinį, gavėją, likviduotoją, globėją, adminis- tratorių, saugoją ar kitą panašų pareigūną jūsų ar bet kurios esminės jūsų turto dalies atžvilgiu, arba imatės korporacinių veiksmų, norėdami leisti bet kuriuos iš nurodytų veiksmų. Reorganizacijos, susitarimo ar kompromiso siekimo atveju mes nesutinkame su tokiais pasiūlymais;

21. 1. 7. (jeigu esate juridinis asmuo) buvote likviduotas arba, jei jūsų veiksnumui ar veiklos vykdymui būtina oficiali registracija, tokia registracija yra nutraukiama arba baigiasi, arba pradedami procesiniai veiksmai, kuriais siekiama arba siūloma jus likviduoti, pašalinti iš registro arba nutraukti jūsų registraciją;

21. 1. 8. (jeigu esate fizinis asmuo) jūs (o kai atidaroma bendra kelių asmenų sąskaita, vienas iš jūsų) mirštate, tampate neveiksnus, nebegalite grąžinti savo skolų atėjus jų mokėjimo terminui, bankrutuojate arba tampate nemokus, kaip apibrėžta bet kuriame jums taikomame bankroto ar nemokumo įstatyme; arba bet kuri jūsų skola nesumokama atėjus mokėjimo terminui, arba gali būti paskelbta, kad skolą pagal susitarimus ar dokumentus, įrodančius tokį įsiskolinimą, reikia sumokėti anksčiau, nei būtų reikėję sumokėti, arba iškeliamos bet kokios bylos, pateikiami ieškiniai ar pradedami bet kokie procesiniai veiksmai, arba inicijuojami bet kokie veiksmai dėl viso ar dalies jūsų turto ar nuosavybės sulaikymo, arešto, vykdymo ar suvaržymo, arba jūsų visas turtas (tiek materialusis, tiek nematerialusis) ar nuosavybė arba jų dalis yra suvaržomi;

21. 1. 9. pagrįstai manome, kad bet kuris iš išvardytų įvykių gali nutikti; tokiais atvejais turime teisę pasinaudoti savo teisėmis pagal 21.2 punktą, išskyrus 21.1.6 ir 21.1.8 punktuose nurodytus Įsipareigojimų nevykdymo atvejus (toliau kiekvienas atskirai – Bankroto atvejis), o tokiu atveju taikytinos 21.3 punkto nuostatos.

21. 2. Remiantis 21.3 punktu, turime teisę bet kuriuo metu, įvykus Įsipareigojimų nevykdymo atvejui, atšaukti bet kokius neįvykdytus pavedimus, nutraukti mūsų paslaugų teikimą ir likviduoti bet kokias ar visas jūsų atviras pozicijas (toliau – Likvidavimo diena).

21. 3. Įvykus Bankroto atvejui, laikoma, kad pasinaudojome savo teisėmis pagal 21.2 punktą nedelsiant, prieš įvykstant Bankroto atvejui.

21. 4. Likvidavimo dieną ir po jos (Likvidavimo dieną arba kuo greičiau po jos) mes uždarysime visas jūsų atviras pozicijas ir su tuo susijusias išlaidas padengsime iš visų pas mus laikomų jūsų pinigų.

21. 5. Jeigu po mūsų veiksmų, atliktų pagal 21.4 punktą, jūsų sąskaitoje lieka lėšų, tokios lėšos bus pervestos į jūsų nurodytą sąskaitą kuo greičiau. Jeigu jūsų sąskaitoje esančių lėšų nepakanka 21.4 punkte numatytiems veiksmams atlikti, įsipareigojate nedelsdami sumokėti mums skirtumą tarp jūsų sąskaitoje esančių lėšų sumos ir jūsų atvirų pozicijų uždarymo išlaidų sumos.

21. 6. 21 straipsnyje numatytos mūsų teisės papildo kitus susitarimus ar taikomus teisės aktus, bet neapriboja ir nepanaikina jokių kitų mūsų teisių, numatytų pagal Sutartį. Pirmiausia ir nepažeidžiant 21.2–21.5 punktų (imtinai) nuostatų turime teisę savo nuožiūra, jūsų neinformavę, imtis visų reikalingų veiksmų, kad apsaugotume savo interesus ir padėtį, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, vieną ar kelis iš toliau nurodytų veiksmų (visų ar dalinių):

21. 6. 1. atšaukti visus ar bet kuriuos neįvykdytus pavedimus;

21. 6. 2. uždaryti, užbaigti, atšaukti arba, kai taikytina, apleisti bet kurias jūsų atviras pozicijas arba atidaryti priešpriešines pozicijas;

21. 6. 3. sujungti sąskaitas, atlikti įskaitymus tarp sąskaitų arba konvertuoti vieną valiutą į kitą (siekiant išvengti abejonių, šiuos veiksmus galime atlikti Įsipareigojimų nevykdymo atvejais arba tuomet, kai vienoje (arba keliose) sąskaitoje (-ose) nepakanka lėšų, o kitoje (-ose) sąskaitoje (-ose) yra perteklius;

21. 6. 4. iš jūsų lėšų, kurias saugome ir valdome, padengti bet kokius jūsų įsipareigojimus mums tiesiogiai arba pagal suteiktas garantijas ar užtikrinimus.

22. Intelektinės nuosavybės teisės

22. 1. Internetinė sistema gali apimti trečiųjų asmenų duomenis, tekstus, vaizdus, programinę įrangą, multimedijos medžiagos ar kitą turinį (toliau – Trečiųjų asmenų turinys) ir visos nuorodos į sąvoką „Internetinė sistema“ apima medžiagą, turinį ir paslaugas, pateikiamus Internetinėje sistemoje, nesvarbu, ar tokia medžiaga ir informacija matoma ekrane, ar siunčiama į kitą kompiuterį, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, Trečiųjų asmenų turinį.

22. 2. Internetinei sistemai taikoma autoriaus teisių, duomenų bazių teisių ir kitų intelektinės nuosavybės teisių apsauga. Pripažįstate, kad mes ir (ar) tretieji asmenys pasiliekame visas teises, nuosavybės teises bei kitas turtines teises į Internetinę sistemą. Naudojimasis Internetine sistema nesuteikia jokių nuos- avybės teisių į Internetinę sistemą.

22. 3. Jeigu raštu konkrečiai nesusitarta kitaip arba jeigu tai nėra būtina, kad galėtumėte matyti Internetinėje sistemoje skelbiamą informaciją pagal Sutartį, įsipareigojate:

22. 3. 1. nedaryti visos ar dalies Internetinės sistemos kopijų (išskyrus atsargines kopijas, apsidraudžiant nuo duomenų praradimo);

22. 3. 2. nerodyti, neatgaminti, neperduoti, neparduoti, neplatinti, nenuomoti trumpam ar ilgam laikui, nesublicencijuoti, neskolinti ir neperleisti visos ar dalies Internetinės sistemos, taip pat nerengti su ja susijusių darbų ir neleisti pakaitinio naudojimosi ja;

22. 3. 3. nenaudoti Internetinės sistemos su kitais produktais;

22. 3. 4. nenaudoti Internetinės sistemos dalytis jokiomis rinkmenomis;

22. 3. 5. Internetinėje sistemoje nekurti jokių sąsajų su jokiomis kitomis kompiuterinėmis programomis;

22. 3. 6. nešalinti ir neuždengti mūsų ar mūsų Susijusių asmenų pranešimų apie saugomas autoriaus teises;

22. 3. 7. nenaudoti jokių mūsų ar mūsų trečiųjų šalių tiekėjų prekių ženklų, paslaugų ženklų, domeno vardų, logotipų ar kitų identifikacinių ženklų;

22. 3. 8. netaikyti apgrąžos inžinerijos, nedekompiliuoti, neišrinkti ir kitaip nesistengti sužinoti Internetinės sistemos išeitinių kodų, išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal įstatymus.

23. Nuorodos

Internetinėje sistemoje gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurių mes ir mūsų Susiję asmenys nekontroliuojame, ir medžiagos, kurią pateikia nepriklausomi tretieji asmenys. Tokių svetainių savininkai nebūtinai turi su mumis kokių nors santykių, komercinių ar bet kokių kitokių. Tokių nuorodų į bet kokias kitas trečiųjų asmenų svetaines buvimas mūsų Internetinėje sistemoje nereiškia, kad mes, mūsų Susiję asmenys ar Paslaugų teikėjai rekomenduojame ar patvirtiname tokią svetainę, jos turinį ar operatorių. Bet kokia nuomonė ar rekomendacijos, pateiktos trečiųjų asmenų svetainėje, yra atitinkamo svetainės operatoriaus nuomonė ir rekomendacijos ir negali būti laikomos mūsų ar bet kokių Susijusių asmenų nuomone ar rekomendacijomis. Nei mes, nei bet kuris mūsų Susijęs asmuo neprisiimame jokios atsakomybės už tokių svetainių, į kurias galima patekti paspaudus mūsų Internetinėje sistemoje esančias nuorodas, turinį.

24. Sutarties nutraukimas

24. 1. Jūs turite teisę bet kuriuo metu nutraukti Sutartį, apie tai mums pranešę raštu, jei neturite jokių atvirų pozicijų ir esate įvykdę visus savo įsipareigojimus mums. Turime teisę bet kuriuo metu nutraukti paslaugų teikimą jums, apie tai jums pranešę raštu. Sutarties nutraukimas neturės jokio poveikio anksčiau sudarytiems sandoriams ir nepažeis jokių įgytų ar galiojančių mūsų ar jūsų teisių ir įsipareigojimų.

24. 2. Neribodami pirmiau išdėstytų dalykų bendro pobūdžio, mes galime nedelsdami nutraukti Sutartį, įvykus bet kuriam iš šių įvykių:

a) jūs pažeidėte bet kurią iš Sutarties nuostatų;

b) jūs nenorite ar nesugebėjote pateikti mums informacijos arba dokumentų, reikalingų identifikavimo tikslais, arba tuo atveju, kai jūsų pateikti dokumentai ar informacija yra netiksli, neišsami ar klaidinanti;

c) neįvykdytas bet kuris įsipareigojimas pagal Sutarties 21 punktą;

d) turime pagrįstų priežasčių manyti, kad jūs pasielgėte nesąžiningai, įskaitant, bet neapsiribojant, tais atvejais, kai nustatome, kad jūs sąmoningai arba ne, piktnaudžiavote mūsų apsaugos nuo neigiamo balanso priemonėmis. Tai apima, bet neapsiriboja, tuo, kad apdraudžiate savo pozicijas naudodamiesi keliomis prekybos sąskaitomis, naudodamiesi tuo pačiu profiliu ar kartu su kitu klientu;

e) jums mirus arba tapus nedarbingu (atkreipkite dėmesį, kad mirties atveju visos jūsų sąskaitoje (-ose) esančios lėšos yra jūsų turto dalis);

f) jeigu manysime, kad jūs pažeidėte arba ketinate pažeisti bet kurį galiojantį teisės aktą, įskaitant, bet neapsiribojant, visais taikomais kovai su pinigų plovimu teisės aktais bei kitais teisės aktais;

g) jeigu manome, kad jūs pasielgėte priešingai mūsų įsakymų vykdymo politikai ar bet kuriai kitai mūsų politikai ar procedūroms.

24. 3. Sutarties nutraukimas neturės jokio poveikio jūsų ar mūsų įgytoms teisėms, atlygiams ar esamiems įsipareigojimams ar kitoms sutartinėms nuostatoms, liekančioms galioti ir po Sutarties nutraukimo.

24. 4. Sutarties nutraukimas neturės jokio poveikio sandorių, pradėtų iki jūsų pranešimo apie Sutarties nu traukimą, užbaigimui.

24. 5. Pasibaigus pranešimo apie Sutarties nutraukimą terminui, mes atšauksime visus neįvykdytus pavedimus ir uždarysime visas jūsų atidarytas atviras pozicijas vyraujančia rinkos kaina (kurią mes nustatysime). Be to, įsipareigojate sumokėti mums visus mokesčius ir rinkliavas, kurios bus mokėtinos Sutarties nutraukimo dieną, ir atlyginti mums visas papildomas Sutarties nutraukimo išlaidas, kurias mes (arba trečioji šalis) patirsime, taip pat visus nuostolius, patirtus apmokant arba sudarant neįvykdytus sandorius bei grąžinant jūsų lėšas jums.

SANTYKIŲ SU KLIENTAIS NUTRAUKIMO PASEKMĖS

24. 6. Nutraukus Sutartį ir (arba) bet kurią kitą (-as) sutartį (-es), kurią (-ias) sudarėme tarp mūsų ir jūsų, visos jūsų mums mokėtinos sumos taps nedelsiant mokėtinos, įskaitant (bet neapsiribojant): a) visus nesumokėtus mokesčius ir komisinius; b) visas sandorių išlaidas, patirtas nutraukus šią Sutartį ir c) bet kokius nuostolius ir išlaidas, patirtus užbaigus bet kokį sandorį ar sutartį arba atsiskaitant ar vykdant neįvykdytus įsipareigojimus, kuriuos prisiėmėme jūsų vardu.

24. 7. Nutraukus Sutartį, mes užbaigsime visus sandorius ir (arba) sutartis, kurie jau yra atidaryti ar vykdomos, ir ši Sutartis ir toliau mus ir jus saistys dėl tokių sandorių ir (arba) sutarčių. Mes turime teisę atskaityti visas mums mokėtinas sumas prieš pervesdami jums bet kurios sąskaitos (-ų) likučius ir turime teisę atidėti tokį pervedimą, kol bus baigtos visos operacijos ir (arba) sutartys tarp jūsų ir mūsų. Be to, mes turime teisę reikalauti iš jūsų sumokėti visus mokesčius, patirtus pervedant investicijas.

24. 8. Sutarties nutraukimas neturi įtakos neįvykdytoms teisėms ir pareigoms (visų pirma, neapsiribojant, susijusioms su galiojančių teisės aktų nuostatomis) bei sandoriams ir (arba) sutartims, kurias ir toliau reglamentuoja ši Sutartis ir konkrečios nuostatos, dėl kurių susitarėte jūs ir mes ir kurie susiję su tokiais sandoriais ir (arba) susitarimais, kol bus visiškai įvykdyti visi įsipareigojimai.

24. 9. Tuo atveju, jeigu jūs tiesiogiai arba netiesiogiai įtraukėte mus į bet kokio tipo sukčiavimą, mes turime teisę savo nuožiūra ir nepažeisdami jokių kitų teisių, kurias galime turėti pagal Sutartį ir (arba) kitus mūsų sudarytus tarp mūsų ir jūsų susitarimus, be apribojimų įskaitant Sutartį, pakeisti visus ankstesnius.

24. 10. Jeigu jūs tiesiogiai arba netiesiogiai įtraukėte mus į bet kokio tipo sukčiavimą, mes pasiliekame teisę savo nuožiūra ir nepažeisdami jokių kitų teisių, kurias galime turėti pagal šias taisykles ir sąlygas, pakeisti visus ankstesnius sandorius ir (arba) ar sutartis, kurios galėtų arba pakenktų mūsų ir (arba) bet kurių mūsų (kitų) klientų interesams.

MIRTIES ATVEJU

24. 11. Jūsų mirties atveju bet kuris asmuo (asmenys), kuris (-ie) tariamai yra jūsų teisėtas (-i) asmeninis (-iai) atstovas (-ai) arba likęs gyvas bendros sąskaitos savininkas, privalo mums oficialiai pranešti apie jūsų mirtį mums priimtina forma, įskaitant, bet neapsiribojant fizinio pavidalo mirties liudijimo originalo pateikimu.

24. 12. Gavę ir priėmę jūsų mirties liudijimą, mes jūsų mirtį traktuosime kaip įsipareigojimų nevykdymo įvykį, leidžiantį Įmonei naudotis bet kuriomis savo teisėmis pagal šių taisyklių ir sąlygų 21 punktą, įskaitant, bet neapsiribojant, net kurių ir visų atvirų pozicijų jūsų sąskaitoje uždarymu. Sutartis ir toliau bus taikoma jūsų turtui, kol ją nutrauks jūsų teisinis asmeninis atstovas arba mes pagal šią Sutartį.

24. 13. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes neprivalome prisiimti jūsų sąskaitos valdymo po jūsų mirties.

24. 14. Nepaisant šių taisyklių ir sąlygų, jeigu Sutartis nebus nutraukta per dvejus metus nuo jūsų mirties dienos, mes galime imtis tokių veiksmų, kurie, mūsų nuomone, yra tinkami, uždaryti jūsų sąskaitai. Už visas išlaidas, susijusias su mūsų veiksmais arba svarstymu imtis veiksmų, bus atsakoma jūsų turtu arba bus atsakingas jūsų teisėtas asmeninis atstovas (-ai), išskyrus tiek, kiek išlaidos atsiranda dėl mūsų aplaidumo, tyčinio įsipareigojimų nevykdymo ar apgaulės.

25. Pranešimai

Remiantis 7 ir 8 straipsniu, visi pranešimai ir kita korespondencija gali būti siunčiami paštu arba el. paštu tokiais adresais, kuriuos vienas kitam esame nurodę raštu. Visi tokiu būdu nusiųsti pranešimai laikomi tinkamai perduotais ir gautais, kai siuntėjas išsiunčia apmokėtą laišką arba gauna patvirtinimą apie el. laiško gavimą.

26. Skundai

Skundai nagrinėjami pagal mūsų Skundų nagrinėjimo politiką. Jeigu turite nusiskundimų dėl mūsų veiklos pagal Sutartį, skundą siųskite adresu compliance@admiralmarkets.com.cy, tada bus išnagrinėtas jūsų skundo pobūdir ir bandysime jį išspręsti. Jeigu ginčijate sandorį, pateikite kuo daugiau informacijos. Reikės jūsų sąskaitos numerio (prisijungimo prie Internetinės sistemos) ir bet kurio aptariamo įsakymo ar operacijos bilieto numerio, taip pat informacijos, kuri nurodyta klientų skundų nagrinėjimo procedūroje, kurią rasite mūsų svetainėje. Fizinių ir juridinių asmenų skundus išspręsime per keturiolika (14) darbo dienų nuo skundo gavimo. Jeigu sprendimas atidedamas dėl sudėtingo skundo pobūdžio ar kitų aplinkybių išaiškinimo, jums apie tai bus pranešta raštiška forma, informuojant apie naują atsakymo į skundą terminą. Per keturis (4) mėnesius nuo galutinio atsakymo dienos skundą taip pat galite perduoti Kipro Respublikos finansų ombudsmenui. Su finansų ombudsmeno skundų nagrinėjimo procedūra galite susipažinti finansų ombudsmeno svetainėje: http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/index_en/index_en?OpenDocument.

27. Bendrosios nuostatos

27. 1. Teikdami savo paslaugas jums privalome vadovautis visais taikomais teisės aktais. Esant prieštaravimams tarp Sutarties ir bet kokių taikytinų teisės aktų, pirmenybė teikiama pastariesiems. Mes neprivalome veikti arba neveikti taip, kad būtų pažeisti bet kokie taikytini teisės aktai, ir turime teisę daryti viską, kas, mūsų manymu, yra būtina, kad būtų jų laikomasi.

27. 2. Galiojančios teisės ir neįvykdyti įsipareigojimai (ypač susiję su 16, 21, 27 ir 28 straipsniais) bei sandoriai lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo ir jiems ir toliau bus taikomos Sutarties nuostatos ir konkrečios sąlygos, susijusios su tokiais sandoriais, dėl kurių mes susitarėme, kol nebus įvykdyti visi įsipareigojimai.

27. 3. Teismui ar kitai kompetentingai administracinei institucijai nusprendus, kad bet kuri Sutarties nuostata yra negaliojanti ar neįvykdoma, tokia negaliojanti ar neįvykdoma nuostata neturės jokio poveikio kitoms Sutarties nuostatoms, kurios lieka galioti.

27. 4. Jeigu mes nereikalaujame (nuolat arba kartais) griežtai laikytis kokių nors Sutarties nuostatų, tai nėra ir nebus laikoma mūsų teisių ar kitų teisių gynimo priemonių atsisakymu. Sutartimi mums suteiktos teisės ir teisių gynimo būdai yra kaupiamieji, o pasinaudojimas bet kokiomis teisėmis ar dalies teisių atsisakymas nedraudžia ir netrukdo pasinaudoti kitomis papildomomis teisėmis ir teisių gynimo priemonėmis.

27. 5. Praėjus daugiau nei dvejiems metams nuo ieškinio pagrindo atsiradimo, nė viena šalis neturi teisės pateikti kitai šaliai jokios formos ieškinio, susijusio su Sutartimi arba kylančio iš Sutarties arba kitų santykių tarp šalių. Apie atsiradusį ieškinio pagrindą šalis privalo informuoti kitą šalį per dvejus metus nuo Sutarties nutraukimo.

27. 6. Tik šalys, turinčios aiškias teises pagal Sutartį, gali vykdyti bet kurią Sutarties nuostatą ir pasinaudoti ja.

27. 7. Mus draudžia Kipro investuotojų kompensavimo fondas (toliau – ICF). Jeigu negalime įvykdyti savo įsipareigojimų investicinės veiklos srityje, kai pateiksite pagrįstą reikalavimą, galite turėti teisę kreiptis į ICF dėl investicijų, kurias tvarkome ar vykdome jums. Tai priklauso nuo verslo rūšies ir ieškinio aplinkybių. Jeigu mums nepavyks, ICF gali grąžinti jums iki 20 000 EUR arba pagal naujausius pakeitimus. Norėdami gauti daugiau informacijos apie ICF, galite apsilankyti https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/.

28. Taikytina teisė ir jurisdikcija

28. 1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji yra aiškinama pagal Kipro Respublikos teisę. Kiekviena šalis neatšaukiamai paklūsta Kipro teismų jurisdikcijai bet kokių ieškinių, bylų ar kitų procesinių veiksmų (toliau – Teismo procesas), susijusių su Sutartimi, atveju. Jokios Sutarties nuostatos nedraudžia mums pradėti prieš jus teismo proceso bet kokioje jurisdikcijoje.

28. 2. Kiekviena šalis negrįžtamai sutinka atsisakyti bet kokių prieštaravimų dėl Kipro teismų pradėto teismo proceso vietos ir sutinka nekelti pretenzijų dėl tokio teismo proceso forum non conveniens, arba kad toks teismas neturi jurisdikcijos.

1 PRIEDAS

Klientų vertinimas ir skirstymas į kategorijas

1. Tinkamumo vertinimas:

1. 1. Mes neteiksime jokių investicinių ir papildomų paslaugų klientui, kol negausime visos reikiamos informacijos apie kliento ar potencialaus kliento žinias ir patirtį investavimo srityje, kliento finansinę padėtį ir kliento investavimo tikslus.

Mes užtikrinsime, kad informacija apie kliento arba potencialaus kliento žinias ir patirtį investicijų srityje apimtų šiuos dalykus tiek, kiek tai atitinka kliento pobūdį, teikiamos paslaugos pobūdį ir apimtį bei numatomo produkto sandorio tipą, įskaitant jų sudėtingumą ir riziką:

a) paslaugos rūšį, sandorį ir finansinę priemonę, su kuria klientas yra susipažinęs;

b) kliento sandorių su finansinėmis priemonėmis pobūdį, apimtis ir dažnumą bei laikotarpį, per kurį jie buvo atlikti;

c) kliento arba potencialaus kliento išsilavinimą, profesiją ir susijusią ankstesnę profesiją.

Mes prašysime, kad klientai arba potencialūs klientai pateiktų informaciją, reikalingą jų tinkamumui įvertinti, ir mes turėsime teisę pasikliauti klientų arba potencialių klientų pateikta informacija, nebent sužinotume ar turėtume žinoti, kad informacija yra akivaizdžiai pasenusi, netiksli ar neišsami.

Be to, siūlydami investicines paslaugas, išskyrus portfelio valdymą, kiekvieną kartą nustatysime, ar klientas turi reikiamos patirties ir žinių, kad suprastų riziką, susijusią su siūlomu ar prašomu produktu arba investicine paslauga.

Tuo tikslu mes turime teisę manyti, kad profesionalus klientas turi reikiamos patirties ir žinių, kad suprastų riziką, susijusią su tomis konkrečiomis investicinėmis paslaugomis arba sandoriais, sandorių rūšimis ar produktais, pagal kuriuos klientas yra priskiriamas profesionaliems klientams.

1. 2. Tinkamumo vertinimo išimtys

Kai teikiame investicines paslaugas, kurias sudaro tik klientų pavedimų vykdymas arba priėmimas ir perdavimas su papildomomis paslaugomis ar be jų, išskyrus kreditų ar paskolų suteikimą investuotojui, kad jis galėtų atlikti sandorį viena ar daugiau finansinių priemonių, kai įmonė, suteikianti kreditą ar paskolą, dalyvauja sandoryje, (toliau – Kreditai ar paskolos), o tie Kreditai ar paskolos neapima kliento esamų paskolų limitų, einamųjų sąskaitų ir sąskaitų kredito, mes galime jums teikti tas investicines paslaugas neatlikę tinkamumo įvertinimo, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

a) paslaugos yra susijusios su bet kuria iš šių finansinių priemonių:

i) akcijomis, įtrauktomis į prekybą reguliuojamoje rinkoje arba atitinkamoje trečiųjų šalių rinkoje arba MTF, jeigu tai yra bendrovių akcijos, išskyrus ne kolektyvinio investavimo subjektų akcijas ir akcijas, kuriose yra išvestinė finansinė priemonė;

ii) obligacijomis arba kitos formos vertybiniais popieriais, kuriais leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje arba atitinkamoje trečiųjų šalių rinkoje arba MTF, išskyrus tuos, kuries apima išvestinę finansinę priemonę arba turi struktūrą, dėl kurios klientui sunku suprasti susijusią riziką;

iii) pinigų rinkos priemonėmis, išskyrus tas, kurios apima išvestinę finansinę priemonę arba turi struktūrą, dėl kurios klientui sunku suprasti susijusią riziką;

iv) KIPVPS akcijomis arba vienetais, išskyrus struktūrizuotus KIPVPS, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 583/2010 36 straipsnio 1 dalies antrame poskirsnyje;

v) struktūrizuotais depozitais, išskyrus tuos, kurie turi struktūrą, dėl kurios klientui sunku suprasti grąžinimo riziką arba produkto išleidimo iki termino kainą;

vi) kitomis nesudėtingomis finansinėmis priemonėmis šio poskirsnio tikslu.

Šioje dalyje trečiosios šalies rinka laikoma atitinkama reguliuojama rinkai, kuriai taikomi Direktyvos Nr. 2014/65/ES 4 straipsnio 4 dalyje nustatyti reikalavimai ir procedūros.

b) paslauga teikiama kliento arba potencialaus kliento iniciatyva;

c) klientas arba potencialus klientas buvo aiškiai informuotas, kad teikdami tą paslaugą mes neprivalome vertinti teikiamos ar siūlomos finansinės priemonės arba paslaugos tinkamumo ir todėl jam nėra taikoma atitinkama apsauga nuo atitinkamų verslo elgesio taisyklių;

d) mes laikomės įsipareigojimų, susijusių su interesų konfliktais, kaip nustatyta įstatymo Nr. L.87(I)/2017, numatančio investicinių paslaugų teikimą, investicinės veiklos vykdymą, reguliuojamų rinkų veikimą ir kitus susijusius dalykus,24 straipsnyje.

1. 3. Reikalavimus atitinkančios sandorio šalys

Tuo atveju, kai sudarysime sandorius su reikalavimus atitinkančiomis kitomis šalimis, nebūsime įpareigoti laikytis šių taisyklių ir sąlygų 1 priedo nuostatų, išskyrus:

a) Tinkamai sandorio šaliai pateiksime tinkamas ataskaitas apie teikiamą paslaugą tvarioje laikmenoje. Tose ataskaitose pateikiami periodiniai pranešimai reikalavimus atitinkančiai kitai šaliai, atsižvelgiant į susijusių finansinių priemonių rūšį ir sudėtingumą bei reikalavimus atitinkančiai kitai šaliai teikiamų paslaugų pobūdį, ir prireikus įtraukiamos su sandoriais ir atliktomis reikalavimus atitinkančios sandorio šalies vardu atliktomis paslaugomis susijusios išlaidos.

b) Kai mes teikiame portfelio valdymo paslaugas arba informavome reikalavimus atitinkančią sandorio šalį, kad periodiškai atliksime tinkamumo vertinimą, periodinėje ataskaitoje pateikiama atnaujinta ataskaita apie tai, kaip investicijos atitinka tinkamos sandorio šalies pageidavimus, tikslus ir kitas mažmeninio kliento charakteristikas.

2. Tinkamumo vertinimas

Iš klientų arba potencialių klientų gausime tokią informaciją, kurios mums reikia norint suprasti pagrindinius faktus apie klientą ir turėti tinkamą pagrindą manyti, atsižvelgdami į teikiamų paslaugų pobūdį ir apimtį, kad konkretus sandoris teikiant portfelio valdymo paslaugas, atitinka šiuos kriterijus:

a) konkretaus kliento investavimo tikslus;

b) klientas gali finansiškai prisiimti bet kokią susijusią investavimo riziką, atitinkančią jo investavimo tikslus;

c) klientas turi reikiamos patirties ir žinių, kad suprastų riziką, susijusią su sandoriu ar kliento portfelio valdymu.

Teikdami investicines paslaugas profesionaliam klientui, turime teisę manyti, kad klientas, turi reikiamo produktų, sandorių ir paslaugų, pagal kuriuos jis taip priskiriamas, patirties ir žiniių 2 punkto c papunkčio tikslais.

Informacija apie kliento arba potencialaus kliento finansinę padėtį prireikus apima informaciją apie jo įprastą pajamų šaltinį ir mastą, jo turtą, įskaitant likvidų turtą, investicijas ir nekilnojamąjį turtą, taip pat informaciją apie jo nuolatinius finansinius įsipareigojimus.

Informacija, susijusi su kliento arba potencialaus kliento investavimo tikslais, prireikus apima informaciją apie laiko, kurį klientas nori laikyti investiciją, trukmę, jo pageidavimus dėl rizikos prisiėmimo, jo rizikos pobūdį ir investavimo tikslus.

Jeigu teikdami investicijų portfelio valdymo paslaugas mes negauname 1 priede reikalaujamos informacijos (jeigu taikoma), tada klientui arba potencialiam klientui neteiksime jokių investicinių ar papildomų paslaugų.

3. Klientų klasifikacija

Gavus mūsų pranešimą, jūsų skirstymas į klientų kategorijas gali būti bet kada pakeistas.

Toliau trumpai išdėstyti reikalavimai, susiję su profesionalių klientų ir tinkamų sandorio šalių klasifikavimu. Mažmeninės prekybos klientai – tai klientai, kurie nepriskiriami nei profesionalių klientų, nei tinkamų sandorio šalių kategorijoms.

Profesionaliais klientais gali būti laikomi šie asmenys:

1. Subjektai, kuriems reikalingas leidimas arba jų veikla finansų rinkose turi būti reguliuojama. Toliau pateiktas sąrašas turi būti suprantamas kaip apimantis visus leidimus turinčius subjektus, vykdančius būdingą minėtų subjektų veiklą – subjektus, kuriems valstybė narė suteikė leidimą pagal Europos Sąjungos direktyvą, subjektus, kuriems valstybė narė suteikė leidimus arba kuriuos ji reguliuoja be nuorodos į direktyvą, ir subjektus, kuriems leidimus suteikė arba kurių veiklą reguliuoja trečioji šalis:

a) kredito įstaigos;

b) investicinės įmonės;

c) kitos EEE įgaliotos ir reguliuojamos finansų institucijos;

d) draudimo bendrovės;

e) kolektyvinio investavimo schemos ir tokių schenų valdymo įmonės;

f) pensijų fondai ir tokių fondų valdymo įmonės;

g) prekiautojai žaliavomis bei žaliavų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis;

h) vietiniai gyventojai;

i) kiti instituciniai investuotojai.

2. Didelės įmonės, atitinkančios du iš toliau nurodytų reikalavimų:

 • bendra balanso suma: 20 000 000 EUR
 • grynoji apyvarta: 40 000 000 EUR
 • nuosavos lėšos: 2 000 000 EUR

3. Šalies arba srities vyriausybės, valdžios institucijos, taip pat viešos įstaigos, valdančios valstybės skolą, centriniai bankai, tarptautinės ir trapvalstybinės institucijos, pavyzdžiui, Pasaulio bankas, Tarptautinis valiutos fondas, Europos centrinis bankas ir kitos panašios tarptautinės organizacijos.

4. Kiti instituciniai investuotojai, kurių pagrindinė veikla yra investuoti į finansines priemones, įskaitant subjektus, susijusius su turto pakeitimu vertybiniais popieriais ar kitomis finansavimo operacijomis.

Klientai, kurie įvykdo tam tikrus kokybinius ir kiekybinius reikalavimus, turi teisę prašyti, kad jie būtų priskirti profesionalių klientų kategorijai. Paprašius mes pateiksime visą informaciją apie tai.

Tinkamomis sandorio šalimis gali būti laikomi šie asmenys:

 • subjektai, įgalioti veikti ir reguliuojami kaip investicinės įmonės;
 • kredito įstaigos;
 • draudimo bendrovės;
 • KIPVPS fondas arba jo valdymo įmonė;
 • pensijų fondas arba jo valdymo įmonė;
 • kitos valstybės narės įgaliotos finansų įstaigos, kurių veiklą reguliuoja Kipro arba Europos Sąjungos teisės aktai;
 • šalių vyriausybės ir jų atitinkamos įstaigos, įskaitant valstybines įstaigas, kurios tvarko valstybės skolą nacionaliniu lygiu, centrinius bankus, Kipro centrinį banką ir tarpvalstybines organizacijas.

Kaip jau minėta, mažmeninės prekybos klientas gali prašyti, kad jis būtų priskirtas profesionalių klientų kategorijai, jei, kliento nuomone, jis turi pakankamai patirties, žinių ir erudicijos priimti savarankiškus investicinius sprendimus ir adekvačiai įvertinti susijusias rizikas. Mes vertiname prašymą, remdamiesi informacija, kurią mums pateikė klientas dėl prekybos patirties, profesinės patirties ar finansinio turto. Mes nestebime, kad jūsų pateikta informacija būtų teisinga arba kad finansinė padėtis išlieka ta pati. Kiekvienas klientas privalo pasiimti visą atsakomybę, kad užtikrintų, jog mums pateikta atnaujinta bet kokia svarbi informacija, kuri gali turėti įtakos mūsų vertinimui ir kliento priskyrimui mažmeninės prekybos klientų kategorijai.

Tam tikros teisės, suteikiamos mažmeninės prekybos klientams (įskaitant tas, kurios yra numatytos teisės aktuose), nėra taikomos profesionaliems klientams ir tinkamoms sandorio šalims.

Tinkama sandorio šalis gali prašyti, kad ji būtų priskiriama profesionaliems ar mažmeniniams klientams arba apskritai arba tam tikros investicinės paslaugos ar sandorio ir (arba) finansinės priemonės atžvilgiu.

Be to, tinkama sandorio šalis gali prašyti, kad ji būtų priskiriama profesionaliems ar mažmeniniams klientams arba apskritai arba tam tikros investicinės paslaugos ar sandorio ir (arba) finansinės priemonės atžvilgiu.

Tam tikrais atvejais įsipareigojame informuoti klientus apie tai, kokių teisių jie neteks, jei bus priskirti profesionalių klientų arba tinkamų sandorio šalių kategorijai, ir turime teisę prašyti, kad jie raštu patvirtintų, jog pripažįsta ir sutinka su tokių teisių praradimu. Mes neprivalome perklasifikuoti jokių klientų.

2 PRIEDAS

Rizikos atskleidimas, investuojant į vertybinius popierius

Šios Vertybinių popierių prekybos rizikos atskleidimo ataskaitos tikslas yra pateikti bendrą (t. y. orientacinę ir neišsamią) Vertybinių popierių prekybos riziką.

1. Rinkos rizika

Rinkos rizika yra rizika, kad investicijos sumažės dėl ekonominių pokyčių ar kitų įvykių, turinčių įtakos visai rinkai. Dėl rinkos rizikos jūs galite patirti nuostolių dėl bendro neigiamo kainų judėjimo Vertybinių popierių rinkoje ar tam tikrame jos segmente. Neigiamą kainų judėjimą gali sukelti, pavyzdžiui, prasti atitinkamos valstybės ar ekonomikos šakos ekonominiai rodikliai, nestabili ekonominė aplinka ar nestabili situacija vertybinių popierių rinkoje.

2. Svyravimų rizika

Svyravimų rizika yra finansinio produkto vertės pokyčių rizika. Didelis svyravimas paprastai reiškia, kad Vertybinių popierių vertė per trumpą laiką gali dramatiškai pakilti ir (arba) smukti. Didelis svyravimas gali būti labiau tikėtinas, kai Vertybiniai popieriai yra nelikvidūs arba rečiau prekiaujami. Dėl tokių svyravimų jūsų pateiktas pavedimas gali būti neįvykdytas arba iš dalies įvykdytas dėl sparčių rinkos kainų pokyčių. Be to, svyravimai gali sąlygoti neapibrėžtumą bet kurio jūsų pateikto rinkos pavedimo atžvilgiu, nes pavedimo įvykdymo kaina gali iš esmės skirtis nuo paskutinės turimos rinkos kainos arba po to gali žymiai pasikeisti, dėl to gali susidaryti realių ar tariamų nuostolių.

3. Likvidumo rizika

Likvidumas reiškia rinkos dalyvių sugebėjimą greitai nupirkti ir (arba) parduoti Vertybinius popierius už konkurencingą kainą ir esant minimaliam kainų skirtumui. Paprastai daroma prielaida, kad kuo daugiau rinkoje yra pavedimų, tuo didesnis likvidumas. Likvidumas yra svarbus dėl to, kad esant didesniam likvidumui, jums bus lengviau nupirkti ir (arba) parduoti Vertybinius popierius greitai ir su minimaliu kainų skirtumu, todėl labiau tikėtina, kad jūs sumoėsite arba gausite konkurencingą vykdomų sandorių kainą. Mažesnio likvidumo galima tikėtis, jeigu prekiaujama mažai, lyginant su likvidžiomis arba dažniau prekiaujamomis priemonėmis. Tam tikromis rinkos sąlygomis (pavyzdžiui, tuo atveju, kai nei pirkimo, nei pardavimo pusėje nėra neįvykdytų pavedimų arba jeigu dėl kokių nors priežasčių sustabdoma vertybinių popierių prekyba), vertybinių popierių biržai arba jums gali būti sunku likviduoti poziciją rinkoje už priimtiną kainą.

4. Spekuliacinės prekybos rizika

Spekuliaciniai sandoriai atliekami siekiant pasipelnyti iš Vertybinių popierių rinkos vertės svyravimų, o ne iš pagrindinio Vertybinio popieriaus vertės ir (arba) Vertybinių popierių pagrindinių požymių. Spekuliacinės prekybos atveju yra neaiškus pelno arba nuostolio laipsnis. Beveik visa investicinė veikla tam tikru mastu yra susijusi su spekuliacine rizika, nes investuotojas nežino, ar investicija bus pelninga, ar ne.

5. Rizika, susijusi su kainų svyravimais dėl įmonių pranešimų

Įmonių pranešimai arba kita reikšminga informacija gali turėti įtakos Vertybinių popierių kainai. Šie pranešimai kartu su santykinai mažesniu Vertybinių popierių likvidumu gali sukelti didelį kainų svyravimą.

6. Sisteminė rizika

Sisteminė rizika – tai galimybė, kad klientas patirs nuostolių dėl techninių sutrikimų depozitoriumų, saugotojų, vertybinių popierių biržų ar kitų atsiskaitymų už vertybinių popierių sandorius sistemose. Dėl tokių techninių gedimų operacijos gali būti įvykdytos pavėluotai, gali būti atmestos, gali vėluoti atsiskaitymai po operacijų, gali įvykti klaidingi pervedimai ir kt. Prekybos pertraukimai ir (arba) veikimo sutrikimai, pavyzdžiui, dėl interneto ryšio lėtumo arba laikino nepasiekiamumo, gali sukelti klientui nuostolių. Be to, dėl didelės prekybos apimties pavedimai gali būti įvykdomi pavėluotai, nes svyravimo laikotarpiais, kai rinkos dalyviai gali nuolat keisti savo pavedimų skaičių arba pateikti naujus pavedimus, tai gali būti priežastis, dėl kurios pavedimų įvykdymas vėluoja arba jie yra atmetami.

7. Reguliavimo arba teisinė rizika

Vyriausybės politika, taisyklės, reglamentai, įstatymai ir procedūros, reguliuojantys biržas, yra keičiami. Tokie veiksmai ir teisinės arba reguliavimo ekosistemos pokyčiai, įskaitant, bet neapsiribojant, mokesčių, rinkliavų pokyčiais, gali pakeisti potencialų investicijų į Vertybinius popierius pelną. Be to, kai kurios vyriausybės politikos priemonės gali būti labiau orientuotos į tam tikrus sektorius, taip paveikdamos investicijų riziką ir grąžą.

8. Politinė rizika

Politinė rizika yra rizika, kad valstybėje, kurioje buvo registruoti Vertybiniai popieriai arba kurioje buvo ar yra registruotas Vertybinių popierių, į kuriuos yra investavęs klientas, emitentas, kilę įvykiai tusės įtakos politiniam ar ekonominiam stabilumui arba tolesnei valstybės ar regiono plėtrai, ir dėl to gali kilti grėsmė, kad klientas iš dalies arba visiškai praras savo investicijas toje valstybėje ar regione arba patirs didelių nuostolių dėl savo investicijų. Politinė rizika apima, pavyzdžiui, radikalius ekonominės ir teisinės aplinkos pokyčius (pavyzdžiui, nacionalizavimas), socialinės ir vidaus politikos krizines situacijas (pavyzdžiui, pilietiniai neramumai) ir kt.

9. Atsiskaitymo sistemos rizika

Atsiskaitymo sistemos rizika reiškia, kad yra galimybė, kad (visų pirma) techniniai Vertybinių popierių, vertybinių popierių biržų, kliringo namų ir kitų įstaigų registrų sistemų ir sąskaitų ar ryšių kanalų gedimai ar kitos problemos gali sąlygoti sandorių atšaukimą, uždelsimą atsiskaityti po sandorio, klaidingus pervedimus ir kitus įvykius, dėl kurių klientas gali patirti nuostolių.

10. Valiutų rizika

Sandorių užsienio valiuta (nesvarbu, ar jais prekiaujama kliento ar kitoje jurisdikcijoje) pelnui arba nuostoliams įtakos turi valiutų kursų svyravimai, kai reikia atlikti perskaičiavimus iš sutarties valiutos į kitą valiutą.

11. Informacinė rizika

Informacinė rizika yra rizika, kad Klientas nepriims pagrįstų sprendimų arba priims netinkamus investavimo sprendimus dėl neišsamios ir (arba) netikslios, ir (arba) netinkamos informacijos apie Vertybinius popierius, arba dėl kliūčių ar sunkumų gauti išsamią, tikslią ir adekvačią informaciją apie tokius Vertybinius popierius. Tai gali nutikti dėl nepatikimų šaltinių, neteisingo iš pradžių tikslios informacijos aiškinimo ar komunikacijos klaidų.

Išvada:

Prekyba Vertybiniais popieriais ne visiems investuotojams tinka ir yra susijusi su rizika, dėl kurios galite prarasti investuotą kapitalą. Prieš apsispręsdami prekiauti, turėtumėte kreiptis į nepriklausomą bei tinkamai licencijuotą finansų patarėją ir įsitikinti, kad esate linkę rizikuoti ir esate įgiję atitinkamos patirties bei žinių. Ankstesni rezultatai nėra patikimas rodiklis ir negarantuoja būsimų rezultatų ir (arba) grąžos.

Rizikos atskleidimas prekybai maržos arba sverto pagrindu

CFD PREKYBA NE VISIEMS TINKA IR YRA SUSIJUSI SU DIDELE RIZIKA BEI GALI SĄLYGOTI NUOSTOLIUS, VIRŠIJANČIUS JŪSŲ PRADINES INVESTICIJAS

Šio rizikos atskleidimo tikslas – informuoti jus apie galimas rizikas, susijusias su CFD prekyba. Šiame rizikos atskleidime nesiekiama išsamiai aprašyti visų rizikų, susijusių su CFD prekyba. Turėtumėte būti tikri, kad jūsų sprendimas naudotis mūsų paslaugomis yra priimtas informuotai ir kad jus tenkina jums pateikiama informacija. Jeigu nesate tikri arba nesuprantate šio rizikos atskleidimo turinio, pasitarkite su nepriklausomu finansų patarėju.

Prieš pradėdami prekiauti CFD, turite sužinoti apie susijusią riziką. Plati su šio tipo investicijomis susijusi svertų sistema reiškia, kad rizikos laipsnis yra didesnis, palyginti su kitais finansiniais produktais. Svertai (arba maržinė prekyba) gali veikti ne jūsų naudai ir atnešti didelių nuostolių arba didelį pelną.

Ankstesnė šio tipo investicijų sėkmė negarantuoja jokių rezultatų ateityje. Privalote turėti omenyje komisinius mokesčius ir mokestines prievoles, kurie bus taikomi jums asmeniškai. „Admiral Markets Cyprus Ltd“ neprisiima jokios atsakomybės ir įsipareigojimų už mokesčius, kuriuos jums gali tekti sumokėti nuo pelno, gauto naudojantis mūsų Internetine sistema.

Maržinė prekyba yra labai rizikinga ir tinka ne visiems investuotojams. Plati svertų sistema gali veikti tiek jūsų nenaudai, tiek jūsų naudai. Už savo atvirų pozicijų stebėjimą esate atsakingi tik jūs patys ir jūs turėtumėte jas stebėti atidžiai.

Prieš pradėdami prekiauti, turėtumėte nuodugniai apsvarstyti savo investavimo tikslus, finansinę patirtį ir norą rizikuoti. Jei nesate tikri dėl mūsų siūlomų produktų stabilumo, pasitarkite su nepriklausomu finansų patarėju. Didelis pelnas visuomet susijęs su didele rizika. Bet kokio tipo rinkos ar prekybos spekuliacija, iš kurios galima gauti neįprastai didelę grąžą, yra susijusi su didele rizika kapitalui. Rizikuoti reikėtų tik perteklinėmis lėšomis, o jei jūs nesate pasirengę patirti nuostolių, neturėtumėte prekiauti CFD.

Rekomenduojame VISIEMS KLIENTAMS susipažinti su CFD prekyba, maržos reikalavimais, prekybos įrankiais ir mūsų prekybos platformomis bei finansų rinkomis apskritai, naudojantis mūsų NEMOKAMA ir NERIZIKINGA demonstracine sąskaita (toliau – Demonstracinė sąskaita). Daugiau informacijos pateikta mūsų interneto svetainėje admiralmarkets.com/lt.

1. Bendros CFD nuostatos

CFD yra sudėtingi finansiniai produktai, kurie paprastai uždaromi tada, kai klientas nusprendžia uždaryti atvirą poziciją, todėl paprastai jie neturi nustatytos išpirkimo datos (tai gali keistis priklausomai nuo bazinio turto klasės ir (ar) produkto sąlygų).

CFD galima palyginti su ateities sandoriais, kuriuos galima sudaryti tam tikrų užsienio valiutų, indeksų, tauriųjų metalų, naftos, prekių ar finansinių priemonių atžvilgiu. Tačiau, kitaip nei kiti ateities sandoriai, CFD gali būti apmokėti tik grynaisiais. CFD sandoriuose taip pat galimi neapibrėžtieji įsipareigojimai, todėl turėtumėte žinoti pasekmes, aprašytas toliau. Visi CFD sandoriai yra sintetiniai sandoriai, o tai reiškia, kad klientai neturi teisės į bazinę priemonę ar daiktą ar susijusių teisių, nebent jos konkrečiai nurodytos CFD. Tai apima teisę į susijusias akcijas ar balsavimo teises.

2. Užsienio rinkos

Prekyba CFD užsienio rinkose pasižymi kitokia rizika nei ta, kuri kyla kliento vietinėse rinkose. Tam tikrais atvejais rizika yra didesnė. Pelno ar nuostolių iš sandorių užsienio rinkose tikimybę veikia užsienio valiutų keitimo kursų svyravimai. Tokia didesnė rinka apima užsienyje vykstančio politinės ar ekonominės politikos puolimo, dėl kurio gali iš esmės ir visam laikui pasikeisti užsienio valiutos sąlygos, nuostatos, perkamumas ar kaina, riziką.

3. Riziką mažinantys pavedimai arba strategijos

Tam tikrų pavedimų (pavyzdžiui, pavedimai „stop loss“ ar „stop limits“), kuriais siekiama apiboti nuostolius iki tam tikrų sumų, nurodymas gali būti ne visada veiksmingas, nes dėl rinkos sąlygų ar technologinių apribojimų tokius pavedimus įvykdyti pageidaujama kaina arba apskritai įvykdyti gali būti neįmanoma. Jei klientas prekiauja naudodamasis tokiais pavedimais ar strategija, jis įsipareigoja prisiimti tokią riziką.

4. SVERTAS

Prekyba CFD yra labai rizikinga. Finansiniai svertai, galimi vykdant prekybą CFD, reiškia, kad jums tereikia mums įnešti nedidelį įnašą (Maržą), kad galėtumėte pradėti prekiauti su mumis, o to nedidelio įnašo rezultatas gali būti dideli nuostoliai arba didelis pelnas. Sandorius, kuriems taikoma plati svertų sistema, smarkiai veikia vertės pokyčiai dėl palyginti nedidelių bazinių priemonių arba daikto vertės ar lygio vertės pokyčių, kuriais remiantis nustatoma CFD kaina.

5. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų sandoriai

CFD yra svertiniai arba maržiniai sandoriai, reikalaujantys atlikti mokėjimų seriją pagal susitarimo vertę, užuot iš karto sumokėjus visą susitarimo vertę. Jūs galite visiškai prarasti maržą, kurią jūs deponuojate mums, kad atidarytumėte arba išlaikytumėte poziciją. Kiekvieną darbo dieną mes nuolatos vertiname jūsų atviras pozicijas, o bet koks pelnas arba nuostolis iš karto atsispindi jūsų sąskaitoje. Dėl nuostolių jums gali reikėti per trumpą laiką sumokėti didelę papildomą maržą, kad išlaikytumėte savo atviras pozicijas. Mes galime bet kada pakeisti maržos normas ir (arba) prekybos reikalavimus (taip pat ir savaitės pabaigoje, valstybinių švenčių dienomis arba esant neįprastoms rinkos sąlygoms), o tai taip pat gali pakeisti maržą, kurią privalote išlaikyti. Jeigu savo sąskaitoje neturėsite pakankamai maržos ir (arba) per reikiamą laiką nepateiksite papildomų lėšų, jūsų atviros pozicijos gali būti uždarytos nuostolingai, o jūs galite būti atsakingi už bet kokį susidariusį deficitą.

6. Nebiržiniai (OTC) sandoriai

Prekyba CFD sandoriais vyksta ne reguliuojamoje rinkoje ar biržoje. Sutartį dėl bazinės finansinės priemonės ar kito objekto, kurių kaina grindžiami CFD sandoriai, jūs sudarote su mumis. Visos atviros pozicijos, atidarytos su mumis, turi būti uždarytos taip pat su mumis; su jokiu kitu trečiuoju asmeniu jų uždaryti negalima. Todėl jums gali būti sudėtinga uždaryti poziciją pageidaujama kaina arba ją apskritai uždaryti (pvz., jei iškyla techninių problemų dėl mūsų Internetinės sistemos ir ji tampa neprieinama arba mes tampame nemokūs).

Prekiaudami OTC finansiniais sandoriais galite patirti didesnę riziką negu prekiaudami reguliuojamoje rinkoje, nes nėra rinkos, kurioje būtų uždaromos jūsų atviros pozicijos, o kainas ir kitas sąlygas nustatome mes pagal teisinius (reguliavimo) reikalavimus. Dėl OTC sandorių gali padidėti likvidumo rizika ir atsirasti kitų svarbių rizikos veiksnių, PAVYZDŽIUI, gali būti neįmanoma įvertinti iš nebiržinio sandorio gaunamos pozicijos vertės ar nustatyti gresiančios rizikos. Taip pat mes neprivalome nurodyti prašomos ir siūlomos kainos, ir netgi kai privalome, gali būti sunku nustatyti sąžiningą kainą, ypač kai atitinkamo bazinio turto birža ar rinka yra uždaryta ar sustabdyta. Taip pat yra rizika, kad mes neįvykdysime savo įsipareigojimų, bet tokiu mažai tikėtinu atveju turėkite omenyje, kad esame Investuotojų kompensavimo fondo narys: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/ ir bus kompensuojama iki didžiausios leistinos atitinkamu metu sumos pagal schemą.

7. Kainos

Kainos, skelbiamos mūsų Internetinėje sistemoje, nebūtinai atspindi plačiąją rinką. Parenkame kainas, kurios, mūsų manymu, yra tinkamos Maržos reikalavimams nustatyti ir periodiškai atsižvelgiant į rinką pozicijoms žymėti jūsų sąskaitoje bei tokioms pozicijoms uždaryti. Nors mes tikimės, kad tos kainos yra pagrįstai susijusios su vadi namąja tarpbankine rinka, bet kokia atitinkama birža ar kita finansų rinka (toliau – Orientacinė rinka), mūsų naudojamos kainos gali skirtis nuo bankams ir kitiems Orientacinės rinkos dalyviams taikomų kainų. Todėl mes galime savo nuožiūra nustatyti Maržos reikalavimus ir rinkti iš jūsų Maržos lėšas.

Kadangi CFD iš dalies yra susiję su baziniu turtu, turite įsitikinti, kad žinote apie su baziniu turtu susijusias rizikas, įskaitant valiutų kursų svyravimą, nestabilumą ir kainų skirtumą (staigų kainų pokytį, kurį gali sukelti daug veiksnių, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, ekonominius įvykius, skelbimus rinkoje ir laikotarpius, kai prekyba turtu nevyksta). Pavedimas uždaryti atvirą poziciją esant nustatytam lygiui („stop-loss“) nėra garantuotas ir neapsaugos jūsų nuo šios rizikos, nes jis įvykdomas ne iš karto ir tik nurodo uždaryti poziciją už pirmą galimą kainą.

8. Pozicijos stebėjimas

Esate atsakingi už nuolatinį savo atvirų pozicijų stebėjimą ir privalote visuomet būti pasiruošę tą daryti. Šį rizikos atskleidimą reikia skaityti kartu su pagrindinėmis veiklos sąlygomis, kurių dalis šis rizikos atskleidimas yra, ir kitais dokumentais, kurie buvo jums pateikti ar yra kitaip prieinami mūsų Internetinėje sistemoje.

9. Netikėto įvykio ir savaitgalio rizika

Dėl įvairių situacijų, įvykių, sustabdymų, netikėtų prekybos valandų pertraukimų ar įvykių, kurie gali nutikti savaitgalį ar banko ne darbo dieną (Kipro Respublikoje ar kitoje valstybėje), kai rinka prekybai uždaroma, vėl atsidarius rinkos (bazinio turto) klasei jos kaina (lygis) gali labai skirtis nuo rinkos (bazinio turto) klasės kainos (lygio), buvusio uždarant rinkos (bazinio turto) klasę ankstesnę darbo (prekybos) dieną. Kai rinkos uždarytos, jūs negalite naudotis Internetine sistema ir teikti ar keisti pavedimų. Yra nemaža rizika, kad „stop loss“ pavedimai, palikti siekiant apsaugoti tuo metu turimas atviras pozicijas, bus įvykdyti daug nepalankesne kaina nei nurodyta kaina, o jūs prisiimate riziką dėl tokios situacijos.

10. Elektroninė prekyba

Prekyba OTC sandoriais naudojantis Internetine sistema gali skirtis nuo prekybos naudojantis kitomis elektroninės prekybos sistemomis ir nuo prekybos įprastoje ar atvirojoje rinkoje. Jums gresia rizika, susijusi su elektroninės prekybos sistema, įskaitant techninės ir programinės įrangos gedimus bei sistemos prastovas Internetinės sistemos atžvilgiu, ir jūsų sistemų bei ryšių infrastruktūros (pavyzdžiui, interneto), jungiančių Internetinę sistemą su jūsų įranga, gedimus.

11. Prekybos sustabdymas

Esant tam tikroms sąlygoms, gali būti sunku ar neįmanoma likviduoti pozicijos. Pavyzdžiui, taip gali nutikti greitai keičiantis kainoms, kai vieno prekybos seanso metu bazinio turto kaina kyla ar krinta taip, kad prekyba baziniu turtu apribojama arba sustabdoma. Tokiu atveju jūs prisiimate bet kokią susijusią riziką. Jūs taip pat turite žinoti, kad tam tikromis aplinkybėmis mes galime būti priversti uždaryti pozicijas dėl reguliavimo ar biržos nurodymų, ir kad mes neprisiimame jokios atsakomybės už jokius galimus nuostolius.

12. Komisiniai mokesčiai

Prieš pradėdami prekiauti turėtumėte sužinoti informaciją apie visus komisinius ar kitus mokesčius, kuriuos turėsite mokėti, kaip nurodyta priede „Įkainiai“, kuris skelbiamas Internetinėje sistemoje.

13. Nemokumas

Jums tapus nemokiam ar bankrutavus arba jums nevykdant įsipareigojimų, jūsų pozicijos gali būti likviduotos arba uždarytos be jūsų sutikimo. Mums tapus nemokiems, galite neatgauti tam tikrų pinigų sumų, kurios bus laikomos pas mus.

14. Komunikacija

Mes neprisiimame jokios atsakomybės už jokius nuostolius, atsiradusius dėl pavėluotai gautų ar negautų jūsų ar jums išsiųstų pranešimų.

15. Patarimai

Mes neteikiame patarimų dėl investavimo. Nors mes galime atlikti bendrą rinkų vertinimą, tie vertinimai nėra individuali konsultacija dėl investavimo ir juos rengiant nėra atsižvelgiama į jūsų individualias aplinkybes. Visus sprendimus dėl prekybos priimate tik jūs.

Mes įvertiname prekybos CFD sandoriais tinkamumą jums, remdamiesi jūsų pateikta informacija apie jūsų prekybos patirtį, finansinį turtą ir pajamas. Mes jūsų labui nestebime ar informacija, kurią pateikėte tinkamai užpildytame prašyme, išlieka teisinga, o jūsų finansinė padėtis nesikeičia. Esate išimtinai atsakingi už tai, kad būtų užtikrintas mūsų informavimas apie bet kokius aktualios informacijos pasikeitimus, kurie gali turėti įtakos prekybos CFD sandoriais tinkamumo jums vertinimui.

16. Bendrovių akcijos: akcijų CFD

Atkreipkite dėmesį į tai, kad įvykus esminiams įvykiams jūsų atžvilgiu atliekami veiksmai gali būti ne tokie palankūs, kokie būtų, jei bazinė priemonė jums priklausytų nuosavybės teise, nes mūsų atliekami pakeitimai gali būti reakcinio pobūdžio ir įsigalioti anksčiau, nei tai būtina dėl esminių įvykių. Todėl priimti sprendimus jums gali tekti kur kas greičiau, galimi pasirinkimai gali būti labiau riboti ir (ar) ne tokie palankūs ir gali būti, kad neturėsite galimybės uždaryti pozicijos. Atsižvelgiant į tai, kad apie esminius įvykius dažnai pranešama prieš labai trumpą laiką, galite neturėti galimybės uždaryti pozicijų, kad išvengtumėte neigiamų pasekmių, ir jums gali tekti per labai trumpą laiką įnešti daugiau lėšų, kad būtų įvykdytas maržos reikalavimas.

17. CFD dividendai ir dividendų koregavimas CFD

Dividendų koregavimas – tai koregavimas, taikomas pasibaigus paskutinei akcijos dividendų dienai (įskaitant paskutinę bet kokių specialių dividendų dieną) bazinėje akcijų rinkoje. Ilgų pozicijų atveju pakoreguoti dividendai įskaitomi į jūsų sąskaitą. Trumpų pozicijų atveju pakoreguoti dividendai išskaitomi iš jūsų sąskaitos.

a) Kaip dividendai veikia indeksų ar akcijų pozicijas?

Pasibaigus paskutinei akcijos ar indekso dividendų dienai, mes pakoreguosime pinigų sumą jūsų sąskaitoje, kad jūsų pozicijos nepaveiktų tos akcijos ar indekso kainos kritimas, įvykęs rinkoje. Jeigu esate atidarę ilgą poziciją, mes įskaitysime atitinkamą sumą į jūsų sąskaitą. Jei esate atidarę trumpą poziciją, mes išskaitysime atitinkamą sumą iš jūsų sąskaitos.

b) Kas nutinka pasibaigus paskutinei akcijos ar indekso dividendų dienai?

Pasibaigus paskutinei akcijos dividendų dienai (t. y. išmokėjus dividendus akcininkams), paprastai akcijos vertė sumažėja išmokėtų dividendų suma. Kadangi akcijų indeksą sudaro kelios įmonės, dėl sumažėjusios akcijų vertės sumažėja ir indekso vertė.

c) kodėl mes atliekame dividendų koregavimą?

Kai akcijos ar indekso kaina sumažėja pasibaigus paskutinei dividendų dienai, paveikiamas jūsų einamasis pelnas ir nuostoliai (P/N). Jei esate atidarę ilgą poziciją, netenkate galimo pelno. Jei esate atidarę trumpą poziciją, jūsų P/N yra geresni, nei turėtų būti.

Turint omenyje, kad kainos sumažėjimas yra veiksmas, kurio rinkoje tikimasi, turime pakoreguoti, kad nebūtų paveiktas Jūsų P/N.

Dividendų suma kinta priklausomai nuo įmonės ar indekso.

18. „Copy Trading“

Mes siūlome „Copy Trading“ paslaugą. Priimdami sprendimą kopijuoti konkretų prekiautoją arba prekiautojus ir (arba) laikytis tam tikros strategijos, turite atsižvelgti į visą savo finansinį planavimą, investavimo tikslus ir asmeninę bei finansinę situaciją, taip pat atsižvelgti į visus savo finansinius įsipareigojimus, tiek esamus, tiek būsimus. Jūs suprantate, kad „Copy Trading“ yra labai spekuliacinė prekyba ir kad jūs galite patirti didelių nuostolių, viršijančių sumą, naudojamą prekiautojui ar prekiautojams kopijuoti. Rizika, susijusi su „Copy Trading“ apima, bet neapsiriboja, automatizuotu prekybos vykdyma, kai sandoriai atidaromi ir uždaromi jūsų sąskaitoje be jūsų rankinio įsikišimo. Daugiau informacijos apie „Copy Trading“ riziką galite rasti skyriuje „„Copy Trading“ rizikos atskleidimas“.

„Copy Trading“ rizikos atskleidimas

„Admiral Markets Cyprus Ltd“ suteikia jums galimybę bendrauti, stebėti ir kopijuoti kitus prekiautojus, naudojantis informacijos ir (arba) socialinės prekybos funkcijomis (įskaitant, bet neapsiribojant, išsamia sąskaitos informacija, ir (arba) prekybos istorija, ir (arba) rizikos profiliu, ir (arba) kopijavimu, ir (arba) stebėjimu), pateikiamomis ir (arba) prieinamomis mūsų svetainėje, ir (arba) programose, ir (arba) prekybos platformose. Naudodamiesi „Copy Trading“ paslaugomis, jūs sutinkate naudotis mūsų portfelio valdymo paslaugomis.

Atsižvelgiant į tai, kad „Copy Trading“ yra susijusi su įvairia rizika, prieš naudodamiesi „Admiral Markets Cyprus Ltd“ „Copy Trading“ funkcijomis, maloniai prašome atidžiai perskaityti ir įvertinti šias rizikas:

 • Automatinis prekybos vykdymas, kai jūsų sąskaitoje sudaromi ir užbaigiami sandoriai be jūsų rankinio įsikišimo.
 • „Admiral Markets Cyprus Ltd“ portfelio valdymo paslaugos priklauso tik nuo jūsų sprendimo kopijuoti konkretų preiautoją arba prekiautojus ir (arba) laikytis tam tikros strategijos. Priimdami tokius sprendimus, jūs patvirtinate, kad atsižvelgėte į visą savo finansinį planavimą, investavimo tikslus ir asmeninę bei finansinę situaciją, taip pat atsižvelgėte į visus savo finansinius įsipareigojimus, nesvarbu, ar esamus, ar būsimus, ir suprantate, kad „Copy Trading“ yra labai spekuliatyvaus pobūdžio ir kad jūs galite patirti didelių nuostolių, viršijančių sumą, naudojamą prekiautojui ar prekiautojams kopijuoti. Dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, dėl to, kad nukopijavote nepatyrusių ir (arba) neprofesionalių prekiautojų prekybos sprendimus ir (arba) nukopijavote prekiautojus, kurių tikslas, strategija (ar tai būtų trumpalaikė, vidutinės trukmės ar ilgalaikė), ketinimas ar finansinė padėtis gali skirtis nuo jūsų.
 • Visos „Admiral Markets Cyprus Ltd“ teikiamos socialinės prekybos funkcijos yra skirtos tik informaciniams tikslams. „ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD“ IR JOS PARTNERIAI BEI JŲ DARBUOTOJAI IR ATSTOVAI NĖRA INVESTAVIMO AR FINANSINIAI PATARĖJAI. JEIGU JŪS PRIĖMĖTE INVESTICINIUS SPRENDIMUS PAGAL INFORMACIJĄ, KURIĄ GALIMA RASTI MŪSŲ SVETAINĖJE (-ĖSE), ARBA NAUDODAMI „COPY TRADING“, PRIPAŽĮSTATE, KAD TAI DAROTE SAVO RIZIKA IR „ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD“ IR JOS PARTNERIAI BEI JŲ DARBUOTOJAI IR ATSTOVAI NĖRA ATSAKINGI UŽ BET KOKIUS NUOSTOLIUS KAIP JŪSŲ PREKYBOS REZULTATĄ.
 • NETURĖTUMĖTE PRIIMTI JOKIO INVESTICINIO SPRENDIMO, PIRMA NEATLIKĘ SAVO ANALIZĖS. VIEN TIK JŪS IŠIMTINAI ESATE ATSAKINGI NUSTATANT AR INVESTICIJOS AR STRATEGIJA ARBA KITI PRODUKTAI AR PASLAUGOS JUMS TINKA. TAI GRINDŽIAMA JŪSŲ VISU FINANSINIU PLANAVIMU, INVESTICIJŲ TIKSLAIS IR ASMENINE BEI FINANSINE SITUACIJA, TAIP PAT FINANSINIAIS ĮSIPAREIGOJIMAIS, NESVARBU ESAMAIS AR BŪSIMAIS.
 • „Copy Trading“ pozicijos (bet kurios iš mūsų finansinių priemonių) turi būti nukopijuotos suma, lygia minimalios pozicijos sumai arba proporcinga prekiautojo nuosavybę nukopijuoto sandorio sumai (priklausomai, kuri mažesnė) kaip nukopijuotų sandorių proporcijos pagrindas. Tokios pozicijos, kiek tik įmanoma, turi turėti tą patį svertą, „stop loss“ ir „take profit“. Sandoriai, mažesni už minimalią sandorio sumą, neatidaromi. Visos tokios pozicijos bus modifikuojamos ir (arba) uždaromos automatiškai, jeigu ir dėl bet kokios priežasties kopijuojamas prekiautojas ją pakeis ar uždarys, nepranešdamas apie tai iš anksto ir be jokių jūsų veiksmų. Turėtumėte sugebėti ir būti pasirengę prisiimti visos investicijos, kurią atlikote su „Copy Trading“, nuostolius. Jūs esate visiškai atsakingas už bet kokius nuostolius, kuriuos galite patirti dėl automatinio instrukcijų vykdymo, sugeneruoto naudojant bet kurią „Copy Trading“ funkciją.
 • Jeigu į savo sąskaitą įtraukiate papildomų sandorių arba modifikuojate ar atšaukiate pavedimą, kurį sugeneruoja „Copy Trading“ funkcija, galite gauti iš esmės kitokį rezultatą nei jūsų kopijuojamas prekiautojas. Jeigu kopijuojmas prekiautojas išgrynina arba nuima lėšas, tai taip pat gali sąlygoti iš esmės kitokį rezultatą nei jūsų kopijuojamo prekiautojo, nes tai gali turėti įtakos „Copy Trading“ proporcijoms.
 • Bet kokie ankstesni naudotojų rezultatai, rizikos balai, statistika ir visa kita informacija arba dokumentai, susiję su mūsų svetainės (-ių), ir (arba) programų ir (arba) prekybos platformų vartotojais, nerodo būsimų rezultatų ir turėtų būti laikomi hipotetinis, kaip išsamiau aprašyta toliau. Svarbu suprasti, kad rizikos balai, statistinė informacija ir istoriniai rezultatai nėra būsimų rezultatų garantas. NETEIKIAMA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, KAD SĄSKAITA UŽDIRBS AR TURĖTŲ UŽDIRBTI PELNO AR NUOSTOLIŲ, PANAŠIŲ, KAIP PARODYTA, IR (ARBA), KAD NUKOPIJUOTO VARTOTOJO RIZIKOS BALAI NEGALI BŪTI DIDESNI. Peržiūrėdami kito registruoto vartotojo turinį, portfelį, finansinės veiklos informaciją, nuomones, patarimus ar kitą informaciją, neturėtumėte manyti, kad vartotojas yra nešališkas, nepriklausomas ar kvalifikuotas teikti finansinę informaciją ar nuomones. „Admiral Markets Cyprus Ltd“ neužtikrina jokio Įsakymo, įskaitant „Stop Loss“. Atitinkamai, nepaisant įėjimo ar išėjimo taškų, „Admiral Markets Cyprus Ltd“ negarantuoja, kad sandoris bus įvykdytas pagal įsakymo kainą ar nuostolių procentą, o jūs galite prarasti daugiau nei buvo pradinė suma, naudojama tokiam prekiautojui kopijuoti.
 • VEIKLOS IR (ARBA) RIZIKOS PRAEITIES REZULTATAI TURĖTŲ BŪTI LAIKOMI HIPOTETINIAIS REZULTATAIS. HIPOTETINIAI VEIKLOS REZULTATAI TURI BŪDINGŲ APRIBOJIMŲ. NETEIKIAMA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, KAD KURIOJE NORS SĄSKAITOJE BUS UŽDIRBTA ARBA GALI BŪTI UŽDIRBTA PELNAS ARBA NUOSTOLIAI, PANAŠŪS, KAIP PARODYTI PRAEITIES REZULTATAI ARBA RIZIKOS BALAI. INVESTORIŲ FAKTINIS PELNAS ARBA NUOSTOLIS PROCENTAIS SKIRSIS, PRIKLAUSOMAI NUO DAUGELIO VEIKSNIŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, SĄSKAITOS BALANSU (ĮDĖTOS IR NUIMTOS LĖŠOS), RINKOS ELGESIU, INVESTUOTOJO SĄSKAITOS NUSTATYMAIS IR FAKTINIAIS KOPIJUOJAMO REZULTATAIS.
 • TAIP PAT DAŽNAI BŪNA DIDELI SKIRTUMAI TARP HIPOTETINIŲ PRAEITIES VEIKLOS REZULTATŲ IR REALIŲ PREKYBOS REZULTATŲ, PASIEKTŲ PAGAL TAM TIKRA PREKYBOS PROGRAMĄ. VIENAS IŠ HIPOTETINĖS VEIKLOS REZULTATŲ APRIBOJIMŲ YRA TAI, KAD JIE APSKRITAI YRA GAUNAMI FIKTYVIAI. BE TO, HIPOTETINĖ PREKYBA NEAPIMA FINANSINĖS RIZIKOS, O JOKS HIPOTETINIS PREKYBOS PROTOKOLAS NEGALI VISIŠKAI ĮVERTINTI FINANSINĖS RIZIKOS ĮTAKOS FAKTINEI PREKYBAI. PAVYZDŽIUI: GEBĖJIMAS ATLAIKYTI NUOSTOLIUS ARBA LAIKYTIS TAM TIKROS PREKYBOS PROGRAMOS, NEPAISANT PREKYBOS NUOSTOLIŲ, YRA VEIKSNIAI, KURIE TAIP PAT GALI NEIGIAMAI PAVEIKTI FAKTINIUS PREKYBOS REZULTATUS. YRA DAUGYBĖ KITŲ VEIKSNIŲ, SUSIJUSIŲ SU RINKOMIS APSKRITAI ARBA SU BET KOKIOS KONKREČIOS PREKYBOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMU, KURIO NEGALIMA IKI GALO ĮVERTINTI, RENGIANT HIPOTETINIUS REZULTATUS. VISA TAI GALI PAVEIKTI FAKTINIUS PREKYBOS REZULTATUS.
 • „ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD“ NETEIKIA ASMENINIŲ INVESTICINIŲ REKOMENDACIJŲ, PATARIMŲ DĖL INVESTICIJŲ, PATARIMŲ DĖL MOKESČIŲ AR KITŲ FINANSINIŲ PATARIMŲ. JOKIA INFORMACIJA IR (ARBA) SOCIALINĖS PREKYBOS FUNKCIJOS, SIŪLOMOS IR (ARBA) TEIKIAMOS MŪSŲ SVETAINĖJE (-SE), NĖRA, ARBA NETURI BŪTI SUPRANTAMAS KAIP TEIKIANTIS TOKIĄ INVESTICIJĄ, MOKESČIŲ AR KITUS PATARIMUS. TODĖL JŪS NETURĖTUMITE LAIKYTI, KAD TOKS TURINYS IR (ARBA) TOKIOS FUNKCIJOS PAKEIČIA PROFESIONALIUS FINANSINIUS IR (ARBA) INVESTICINIUS PATARIMUS. JEIGU SUSIJUSI RIZIKA JUMS NĖRA AIŠKI, TURITE SKUBIAI KREIPTIS Į IŠORINĮ SPECIALISTĄ DĖL INVESTAVIMO PATARIMO. JEIGU NUSPRĘSITE SUDARYTI SANDORĮ, REMDAMIESI SVETAINĖS TURINIU IR (ARBA) KOPIJUOTI KONKREČIUS PREKIAUTOJUS IR (ARBA) SANDORIUS, TUOMET TOKS SPRENDIMAS IR SANDORIAI BEI PASEKMĖS YRA VIEN TIK JŪSŲ ATSAKOMYBĖS. KAI ATSKIRI DALYVIAI GALI PASIŪLYTI INVESTICINIŲ PATARIMŲ ARBA PATEIKTI NUOMONIŲ IR (ARBA) SANDORIŲ, KURIUOS GALI KOPIUOTI KITI PREKIAUTOJAI, TOKIE PATARIMAI, NUOMONĖS IR SANDORIAI YRA NIEKAS KITAS KAIP TIK ASMENINIŲ NUOMONIŲ APSIKEITIMAS, TAI GALI BŪTI PATEIKTA ANONIMIŠKAI, NEIDENTIFIKUOJANT ARBA TIESIOG SUDARANT ATITINKAMUS SANDORIUS. „ADMIRAL RINKOS CYPRUS LTD“ IR JOS PARTNERIAI NETEIKIA TIESIOGINIŲ, NETIESIOGINIŲ, NUMANOMŲ IR JOKIŲ KITŲ INVESTAVIMO PATARIMŲ, KAI SUTEIKIA TOKIĄ INFORMACIJĄ IR (ARBA) FUNKCIJAS. VISĄ PATEIKTĄ INFORMACIJĄ IR (ARBA) SOCIALINĖS PREKYBOS FUNKCIJAS TURĖTUMĖTE RINKTI IR NAUDOTI TIK KAIP PRADŽIĄ SAVO NEPRIKLAUSOMAM TYRIMUI IR NEPRIKLAUSOMAM INVESTAVIMO SPRENDIMUI PRIIMTI.