PDF opslaan Printen

ALGEMENE VOORWAARDEN ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD

Geldig vanaf 29.06.2021


LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR. DEZE, INCLUSIEF DE RISICO BEPALING EN TOEGEVOEGDE AANKONDIGINGEN OF SCHEMA`S DIE VAN TIJD TOT TIJD KUNNEN WORDEN GEWIJZIGD EN/OF HERHAALD, GEVEN DE REGELS EN CONDITIES WEER WAARONDER WE DIENSTEN AAN U LEVEREN EN BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE DE JURIDISCH BINDENDE VOORWAARDEN DIE VOOR U VAN TOEPASSING ZIJN EN EEN JURIDISCH BINDENDE OVEREENKOMST TUSSEN U EN ONS VORMEN.

DOOR ONS ACCOUNT OPENINGSFORMULIER IN TE VULLEN EN IN TE DIENEN, GEEFT U AAN DAT U ZICH VERBINDT AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN. WELLICHT WENST U OM JURIDISCH ADVIES IN TE WINNEN ALVORENS U VERDER GAAT. U GAAT OOK AKKOORD MET EN U BETWIST NIET DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN OP BASIS VAN DE ELEKTRONISCH MET ONS AANGEGANE OVEREENKOMST.

WAAR U ONZE DIENSTEN GEBRUIKT NAMENS EEN DERDE PARTIJ, INCLUSIEF UW WERKGEVER, VERTEGENWOORDIGT U EN GARANDEERT U DAT U DOOR DEZE DERDE PARTIJ BENT GEMACHTIGD VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN GAAT U AKKOORD MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NAMENS DEZE DERDE.

WE BIEDEN DIENSTEN MET BETREKKING TOT COMPLEXE FINANCIËLE DERIVATEN PRODUCTEN. DE CONTRACTS FOR DIFFERENCE OP ONZE ONLINE FACILITEIT WORDEN VERHANDELD OP BASIS VAN MARGE OF HEFBOOM BASIS, EEN TYPE VAN HANDELEN DAT EEN HOOG RISICO DRAAGT VOOR UW KAPITAAL. DE PRIJS VAN HET CONTRACT FOR DIFFERENCE DAT U MET ONS AANGAAT KAN SNEL VERANDEREN EN UW WINSTEN EN VERLIEZEN KUNNEN VELE MALEN HET BEDRAG VAN UW INITIËLE INVESTERING OF AANBETALING OVERSCHRIJDEN. WANNEER U NIET VOLDOENDE FONDSEN AANHOUDT OM AAN UW MARGEVEREISTEN TE VOLDOEN, KUNNEN WE UW OPEN POSITIES ONMIDDELLIJK EN ZONDER MEDEDELING SLUITEN EN DIENT U MOGELIJK ONS VAN MEER GELDEN TE VOORZIEN OM VERLIEZEN TE DEKKEN. LEES DE RISICOBESCHRIJVING IN LIJST 2 ZORGVULDIG OM DE RISICO`S VAN HANDELEN OP MARGE- OF LEVERAGE BASIS TE BEGRIJPEN. HANDELEN IN DEZE PRODUCTEN KAN NIET VOOR IEDEREEN GESCHIKT ZIJN EN U DIENT ONZE PRODUCTEN ENKEL TE VERHANDELEN ALS U DE RISICO`S BEGRIJPT EN ACCEPTEERT EN IN STAAT BENT OM POTENTIËLE VERLIEZEN TE ONDERGAAN.

1. Introductie

1.1. De online diensten worden geleverd door Admiral Markets Cyprus Ltd, gevestigd te 1st Floor, Nicosia, P.C. 1077, Cyprus (wij, ons of onze naargelang het geval) en Is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden en het naar behoren ingevulde formulier voor het openen van een rekening (zoals bijgewerkt of gewijzigd van tijd tot tijd) (hierna gezamenlijk aangeduid als de "Overeenkomst") die beide van toepassing zijn op alle transacties tussen ons en u.

1.2. Wij zijn gelicentieerd en gereguleerd als beleggingsonderneming door de Cyprus Securities and Exchange Commission (hierna de "CySEC") ( CySEC-licentienummer 201/13) en zijn relevant gemachtigd om de beleggings- en nevendiensten te verlenen die worden aangegeven op de CySEC website.

Het adres van de CySEC is 19 Diagorou straat, CY-1097, Nicosia, Cyprus

1.3. Wij zijn gemachtigd om de bovengenoemde beleggingsdiensten en nevendiensten in EU-landen op grensoverschrijdende basis aan te bieden (bekend als "passporting") in overeenstemming met de Cypriotische "wet die voorziet in het verlenen van beleggingsdiensten, de uitoefening van beleggingsactiviteiten, de exploitatie van gereglementeerde markten en andere aanverwante zaken (N.87(I)/2017)", zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Informatie met betrekking tot de EU-landen waaraan we onze diensten kunnen verlenen, de manier waarop we dergelijke diensten aan dergelijke EU-landen kunnen leveren (bijvoorbeeld via passporting of lokale vestigingen zoals filialen of verbonden agenten), evenals details over de diensten die we aan elk EU-land kunnen leveren, is beschikbaar op de CySEC website.

1.4. Wij behandelen u als een particuliere klant voor de doeleinden van de regels en richtlijnen die de CySEC-wet van tijd tot tijd verstrekt (FCA-Rules), tenzij we u meedelen dat u als professionele klant wordt geclassificeerd. Uw klant-classificatiekan op elk moment worden gewijzigd na ontvangst van een kennisgeving van ons. U heeft het recht om een ​​andere klant-classificatie aan te vragen maar we zijn niet verplicht u opnieuw te classificeren. Wanneer we u opnieuw classificeren, zullen we u informeren over de beperkingen op het niveau van cliënt bescherming die dit met zich mee kan brengen. Gedetailleerde informatie over onze klanten categorisatie beleid is te vinden in Bijlage 1 bij deze algemene voorwaarden. In onze omgang met particuliere klanten zullen we de toepasselijke bepalingen toepassen op de regels aangaande COBS 22.5 met betrekking tot bescherming van negatieve balansen en marge en marge vereisten. Dit betekent dat voor particuliere klanten die beperkte speculatieve beleggingen verhandelen, zoals CFD`s, de aansprakelijkheid voor alle beperkte speculatieve beleggingen verbonden met de account van de particuliere klant is beperkt tot de fondsen op die rekening met de bedoeling dat een particuliere klant niet meer kan verliezen dan fondsen die zijn aangewend voor het handelen in CFD`s en andere beperkte speculatieve beleggingen.

1.5. Om twijfel te voorkomen uw elektronische aanvaarding van de voorwaarden van de overeenkomst en uw gebruik of het voortdurende gebruik van onze diensten zal worden opgevat als uw toestemming om wettelijk gebonden te zijn aan de overeenkomst.

1.6. De Overeenkomst/ algemene voorwaarden hebben voorrang op elke eerdere overeenkomst, regeling of afspraak, schriftelijk of mondeling, tussen u en ons, met betrekking tot de basis waarop wij diensten aan u verlenen. We kunnen de Overeenkomst/ algemene voorwaarden op elk moment wijzigen of bijwerekn door de gewijzigde of bijgewerkte Overeenkomst/ algemene voorwaarden op onze website te plaatsen, of, na kennisgeving aan u, schriftelijk gegeven of bevestigd. Hierbij wordt verduidelijkt dat een dergelijke wijziging of bijwerking van kracht wordt op de datum dat de gewijzigde of bijgewerkte Overeenkomst/ algemene voorwaarden op onze website worden geplaatst, of, als we ervoor kiezen om u een kennisgeving te sturen, op de datum die in de kennisgeving wordt weergegeven, of, als er geen datum in een dergelijke kennisgeving wordt vermeld, onmiddellijk. Daarnaast kunnen we ervoor kiezen om een dergelijke kennisgeving van wijziging of bijwerking van de Overeenkomst / algemene voorwaarden weer te geven op onze website, online handelsplatform en accountbeoordelingsfaciliteit (hierna gezamenlijk aangeduid als de "Online Faciliteit"). Onze diensten worden geleverd onder voorbehoud van eventuele openbaarmakingen of disclaimers in de Overeenkomst of de Online Faciliteit

1.7. Een actueel en definitief exemplaar van deze algemene voorwaarden (zoals regelmatig aangepast) zal te allen tijde beschikbaar zijnop de Online Faciliteit

1.8. U verbindt zich (wat een contractueel bindende belofte is) om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in de informatie die u ons heeft verstrekt in verband met de Overeenkomst (die ook betrekking heeft op het naar behoren ingevulde formulier voor het openen van een account)

1.9. Bij het aangaan van de Overeenkomst machtigt u ons of een agent die namens ons optreedt om uw identiteit of kredietwaardigheid te onderzoeken en contact op te nemen met dergelijke banken, financiële instellingen en kredietbureaus als wij of zij dat passend achten

1.10. We zullen met u communiceren in het Nederlands of de Engelse taal en alle transacties die u aangaat met of viaons zal worden gesloten in de Nederlandse of Engelse taal

1.11. In deze algemene voorwaarden hebben we gedefinieerde woorden en termen gebruikt om het gemakkelijker te kunnen lezen. Na een definitie of een verklarend woord of zin hebben we het relevante gedefinieerde woord of term vetgedrukt weergegeven tussen haakjes. Tenzij de context anders vereist, hebben alle andere toepassingen van een gedefinieerd woord of term dezelfde betekenis

1.12. Annuleringsrechten

1.12.1. U heeft het recht om de Overeenkomst binnen 14 dagen te annuleren vanaf de dag dat we het naar behoren voltooide account openingsformulier van u ontvangen. Als u de overeenkomst wilt annuleren, neem dan contact op met Admiral Markets Cyprus Ltd of schrijf ons op 2 Dramas street, 1st Floor, Nicosia, P.C. 1077, Cyprus, of e-mail ons met behulp van de contactgegevens op onze website:https://admiralmarkets.com/nl/over-ons/contact?regulator=cysec.

1.12.2. Het recht om de overeenkomst te annuleren heeft alleen betrekking op het annuleren van de overeenkomst zelf. Annulering heeft geen effect op uw of onze opgebouwde rechten, vergoedingen, bestaande verplichtingen van andere contractuele bepalingen die bedoeld zijn om in stand te houden bij beëindiging van de Overeenkomst

1.12.3. Er is geen boete van toepassing bij annulering. Annulering heeft geen invloed op de voltooiing van eerder gestarte transacties alvorens wij uw opzegging ontvangen. Na ontvangst van een annuleringsbericht zullen wij alle openstaande orders annuleren en alle openstaande posities die u aanhoudt sluiten tegen de geldende marktprijs (zoals door ons bepaald). Bovendien dient u alle vergoedingen en kosten die zijn gemaakt tot de datum van annulering en eventuele extra kosten die noodzakelijk zijn gemaakt door ons (of een derde) bij het annuleren van de Overeenkomst en eventuele verliezen die noodzakelijkerwijs worden gerealiseerd bij het afwikkelen of sluiten uitstaande transacties en het overboeken van uw geld naar u te voldoen

1.12.4. Als u het recht om te annuleren niet binnen de vereiste periode uitoefent, heeft u nog steeds het recht om de Overeenkomst te beëindigen op grond van artikel 24 van deze algemene voorwaarden

2. Diensten

2.1. Wij bieden beleggingsdiensten en nevendiensten waarmee u kunt handelen in contracts for difference (hierna "CFD`s" genoemd) waarbij de onderliggende beleggingen of producten indicatief rolling spot-valutacontracten omvatten, edelmetalen en termijncontracten (hierna gezamenlijk aangeduid als de "Producten"). Wanneer u meer dan één account aanhoudt voor het handelen in CFD`s, worden deze accounts voor de toepassing van deze algemene voorwaarden geconsolideerd en als één account beschouwd. Voordat u handelt in een complex product (zoals CFD`s), zijn wij verplicht om te beoordelen of het product geschikt voor u is door middel van het uitvoeren van een geschiktheidsbeoordeling (hierna de "Geschiktheidsbeoordeling" genoemd). De geschiktheidsbeoordeling wordt uitgevoerd door van u informatie te verkrijgen over uw beleggingskennis en ervaring met het verhandelen van dergelijke producten en die informatie te beoordelen. In het geval dat we van mening zijn dat het complexe product niet geschikt voor u is, of als u ons niet de vereiste informatie verstrekt om de geschiktheidsbeoordeling uit te voeren, kunnen we, in overeenstemming met onze eigen en absolute discretie, u niet toestaan om in dergelijke instrumenten te handelen of we zullen u een waarschuwing te geven met betrekking tot de handel in dergelijke instrumenten. Meer informatie over de geschiktheidsbeoordeling is te vinden in Bijlage 1, sectie 1 van deze algemene voorwaarden. U stemt ermee in en erkent dat de geschiktheidsbeoordeling wordt uitgevoerd op basis van door u verstrekte informatie en documenten, en wij kunnen vertrouwen op de door u verstrekte informatie en documenten en wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen die kunnen voortvloeien uit onnauwkeurigheden. Bovendien stemt u ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de informatie en documenten die u hebt verstrekt, en om ons up-to-date, nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken om ons in staat te stellen elke geschiktheidsbeoordeling uit te voeren.

2.2. Via de "Invest.MT5"- account verlenen wij diensten die betrekking hebben op het plaatsen van orders voor het kopen en verkopen van effecten, waaronder effecten, maar niet beperkt tot, exchange traded funds en aandelen (hierna gezamenlijk aangeduid als de "Effecten"). Voordat u zich bezighoudt met het plaatsen van orders om effecten te kopen en te verkopen, raden wij u aan om onder andere onze Terms of Securities Trading en onze Securities Trading Risk Disclosure Statement te lezen.

2.3. Onze copy trading diensten zijn een beperkte vorm van discretionair beleggingsbeheer. Dit betekent dat wij, voordat wij een copy-trade aangaan, verplicht zijn om te beoordelen of onze diensten geschikt voor u zijn, door middel van het uitvoeren van een geschiktheidsbeoordeling (hierna de "Geschiktheidsbeoordeling" genoemd). Dit gebeurt door het verkrijgen van informatie (van u) met betrekking tot uw beleggingskennis en ervaring in copy trading, uw beleggingsdoelstellingen, uw risicotolerantie, uw financiële situatie en of u financieel verliezen kunt dragen die in overeenstemming zijn met uw beleggingsdoelstelling. Mochten we, in overeenstemming met onze eigen en absolute discretie, van mening zijn dat u niet geschikt bent voor het ontvangen van onze copy trading diensten als gevolg van de geschiktheidsbeoordeling, of in het geval dat u ons niet de informatie verstrekt die nodig is om uit te voeren de geschiktheidsbeoordeling, kunt u geen copy trades aangaan via ons platform. Door onze eigen en absolute discretie uit te oefenen, kunnen we uw geschiktheidsbeoordeling van tijd tot tijd bijwerken. Als er wijzigingen optreden met betrekking tot uw financiële situatie, beleggingsdoelstellingen, ervaring, kennis of risicotolerantie, bent u verplicht ons onmiddellijk op de hoogte te stellen, zodat we uw geschiktheidsbeoordeling dienovereenkomstig bijwerken. U gaat ermee akkoord en erkent dat de geschiktheidsbeoordeling wordt uitgevoerd op basis van door u verstrekte informatie en documenten, en wij kunnen vertrouwen op de door u verstrekte informatie en documenten en wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen die kunnen voortvloeien uit onnauwkeurigheden. Bovendien stemt u ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de informatie en documenten die u hebt verstrekt, en om ons te voorzien van up-to-date, nauwkeurige en volledige informatie om ons in staat te stellen elke geschiktheidsbeoordeling uit te voeren. Meer informatie over de geschiktheidsbeoordeling is te vinden in Bijlage 1, sectie 2 van deze algemene voorwaarden. Voordat u onze kopieerhandelsdiensten gebruikt, raden wij u aan om onder meer onze algemene voorwaarden voor copy trading diensten te lezen, die te vinden zijn via ons online handelsplatform (d.w.z. `Dashboard`), evenals onze openbaarmaking van copy trading risico`s, die te vinden is in Schema 2 van deze algemene voorwaarden.

2.4. Wij bieden de mogelijkheid om in verschillende valuta`s luidende producten en effecten te verhandelen met behulp van een valuta van de hoofdrekening van uw keuze. In verschillende landen kunnen we de nationale valuta aanbieden als de belangrijkste valuta voor klanten van die landen. Informatie over de beschikbaarheid van de valuta wordt op de online faciliteit gepresenteerd. Wanneer u een product verhandelt uitgedrukt in een andere valuta dan de valuta van de hoofdrekening, wordt een margevereiste automatisch geconverteerd in de valuta van de hoofdrekening met behulp van de door ons opgegeven wisselkoers voor CFD`s. Verder worden positie winsten en verliezen continu omgezet in de valuta van de hoofdrekening met behulp van de bovengenoemde wisselkoers.  

2.5. Wanneer u onze klantenservice via de online faciliteit gebruikt, gaat u ermee akkoord om de contante wisselkoersen van vreemde valuta die op de online faciliteit worden vermeld, te controleren en accepteert u de omrekeningskoersen die worden toegepast op uw trades in andere valuta`s dan de valuta van uw hoofdrekening. We zullen u niet adviseren over de verdiensten van een transactie die door u is aangegaan, noch zullen we eventuele open posities die u in de Producten of Effecten hebt, beheren of controleren. U erkent dat onze uitvoering van een bestelling namens u op geen enkele manier impliceert dat wij die transactie, het Product of de Beveiliging hebben goedgekeurd of aanbevolen. We hebben verschillende risicoverschaffing uiteengezet met betrekking tot onze diensten en de Producten en Effecten, die te vinden zijn op de Online Faciliteit en op Schema 2 van deze algemene voorwaarden. 

2.6. Wij zijn gemachtigd om al uw orders uit te voeren om Producten of Effecten te kopen of verkopen met een tegenpartij die wijredelijkerwijs kunnen selecteren (wat meestal ons is, maar kan, afhankelijk van de wettelijke vereisten, een affiliate van ons zijn).  

2.7. Tenzij wij vooraf schriftelijk anders zijn overeengekomen, gaat u elke transactie aan als opdrachtgever en niet als agent namens iemand anders. Wij zijn alleen voor u verantwoordelijk en hebben geen verplichtingen aan een van uw vertegenwoordigingen of klanten. U alleen bent verantwoordelijk voor de uitvoering van uwverplichtingen jegens ons. 

2.8. Alle transacties die we met u of namens u aangaan, worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden van ons orderuitvoeringsbeleid (zoals van tijd tot tijd gewijzigd), de details zijn beschikbaar op deOnline faciliteit (hierna aangeduid als het ``(Orderuitvoeringsbeleid)``). Ons Orderuitvoeringsbeleid is enkel een beleidsrichtlijn, en maakt geen deel uit van de Overeenkomst en niet bedoeld om contractueel bindend te zijn en ons verplichtingen op te leggen of te proberen op te leggendie we niet zouden hebben onder de Overeenkomst of CySEC-wet.

2.9. We behouden ons het recht voor om al onze handelsdiensten te wijzigen, op te schorten of stop te zetten, tijdelijk of permanent (geheel of gedeeltelijk) met of zonder kennisgeving. U stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij (voor wie u mogelijk handelt) voor elke wijziging, opschorting of stopzetting van een van onze handelsdiensten. 

2.10. Als onderdeel van onze diensten bieden wij een "Admirals" Visa-debetkaart en e-geldrekening, die bestaan uit e-gelddiensten die worden aangeboden door UAB "Finansinės paslaugos "Contis", bedrijfscode 304406236, geregistreerd in het register van rechtspersonen van de Republiek Litouwen, met een hoofdkantoor te Mėnulio g. 11-101, Vilnius, Litouwen, en houder van de vergunning voor elektronischgeldinstellingen nr. 53, gedateerd 23-07-19, uitgegeven door de Bank van Litouwen. U kunt een aanvraag indienen om de diensten te ontvangen waarnaar in dit artikel 2.10 wordt verwezen via onze website (https://admiralmarkets.com/?regulator=cysec) of in het relevante gebied dat te vinden is in de Online Faciliteit, maar voordat u zich aanmeldt, raden wij u aan de toepasselijke algemene voorwaarden te lezen die u kunt vinden via uw online accountportal. 

3. Prijzen

3.1. Wij zullen u voorzien van "bied" en ``laat" prijzen voor elk van de Producten en Effectien die worden aangeboden via deOnline Faciliteit. We kunnen u ook een commissie in rekening brengen voor elke transactie dit zal u worden meegedeeld via de Online Faciliteit. 

3.2. Elke prijs die via de Online Faciliteit wordt gepubliceerd, is geldig tot de vervaldatum of de eventuele tijd waarop het anders door ons wordt geannuleerd of ingetrokken. Elke prijs zal beschikbaar zijn voor u om een transactie met of via ons aan te gaan tot een hoofdsom die het door ons vastgestelde maximum niet overschrijdt zoals aangegeven via de Online Faciliteit of anderszins aan u gemeld. 

3.3. U erkent dat de prijzen en maximumbedragen die wij u kunnen aanbieden, kunnen verschillen van prijzen en maximale bedragen verstrekt aan andere klanten en kunnen zonder kennisgeving worden ingetrokken of gewijzigd. We mogen met absolute discretie en zonder voorafgaande kennisgeving aan u transacties wijzigen, intrekken of weigeren om uit te voeren op elke prijs die wij hebben gepubliceerd of prijsstelling in zijn geheel beëindigen in sommige of alle Producten of Effecten en voor sommige of alle afrekeningsdata op elk moment (bijvoorbeeld wanneer u een offerte van ons heeft geaccepteerd of een order heeft geplaatst bij een bepaalde prijs, we kunnen de prijs niet garanderen waartegen uw order daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Dit is algemeen bekend als “slippage”. We zullen echter een consistente aanpak hanteren, soms werkt een dergelijke "slippage" in ons voordeel en soms werkt het in uw voordeel). 

4. Orders, Transacties en Open Posities 

4.1. Tenzij anders door ons is overeengekomen, moeten alle orders elektronisch aan ons worden gegeven via de Online Faciliteit (hoewel we in noodgevallen en naar eigen goeddunken telefonische instructies kunnen accepteren). 

4.2. We kunnen naar eigen goeddunken bevestiging van elke order eisen in een vorm die wij specificeren. 

4.3. Een order die door u of namens u aan ons wordt gegeven, wordt pas van kracht nadat deze daadwerkelijk is ontvangen en geaccepteerd door ons. Een eenmaal door ons ontvangen order kan niet worden verwijderd, ingetrokken of gewijzigd zonder onze uitdrukkelijke toestemming. 

4.4. We hebben het recht om namens u te handelen bij elke order of instructie waarvan we redelijkerwijs denken dat deze is gegeven of lijkt te zijn gegeven door u of een andere persoon namens u zonder verder onderzoek naar de authenticiteit van de order of de instructie of de autoriteit of identiteit van een dergelijke persoon die een dergelijke bestelling of instructie geeft of beweert te geven. 

4.5. We kunnen naar eigen goeddunken een order van u geheel of gedeeltelijk of na ontvangst van uw order, weigeren hiernaar te handelen, maar als we dat doen, zullen we ons best doen om u op de hoogte te stellen van de weigering, met of zonder opgave van redenen. Bovendien is een order die om welke reden dan ook niet door ons is ontvangen in een manier waarop het kan worden verwerkt, inclusief het niet accepteren of verwerken van dergelijke instructies door de online faciliteit,worden geacht niet door ons te zijn ontvangen. 

4.6. De uitvoering van een order door ons vormt een bindende overeenkomst tussen ons volgens de voorwaarden van de uitgevoerde order. 

4.7. De procedure voor het invoeren van orders is gespecificeerd op de Online Faciliteit. 

4.8. U erkent dat u na het uitvoeren van een transactie als enige verantwoordelijk bent voor het maken en het onderhouden van contact met ons en het bewaken van open posities en om ervoor te zorgen dat eventuele verdere instructies tijdig worden gegeven. In het geval dat dit wordt nagelaten, kunnen we geen garantie geven dat we contact met u kunnen opnemen en aanvaarden we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens u voor geleden (of vermeend) geleden schade als gevolg van falen van u om dit te doen. 

4.9. U stemt ermee in voldoende uw gegevens bij te houden om de aard van de orders en op welk tijdstip waarop dergelijke orders zijn ingediend te kunnen weten. 

4.10. We kunnen, naar eigen goeddunken, verlangen dat u het aantal orders dat u ons geeft of het aantal of de waarde van open posities die u op elk gewenst moment kunt aanhouden en/of waarmee u transacties wilt sluiten of wij kunnen een of meer posities sluiten of transacties omkeren om ervoor te zorgen dat een positie limiet ons beperkt kunnen worden opgelegd of worden gehandhaafd. 

4.11. Als u een stop loss-order plaatst en deze wordt gestopt met verlies, dient u het tekort op uw rekening te dekken binnen één Werkdag (de term "Werkdag" wordt opgevat als een dag waarop banken in de Republiek Cyprus open zijn voor algemene detailhandel). We kunnen echter naar eigen goeddunken een langere tijdsschema overeenkomen. Als u een retail klant bent kunt u profiteren van de bescherming tegen negatief saldo waarnaar wordt verwezen in clausule 1.4. Als u gecategoriseerd bent als een professionele klant kunnen we dergelijke verliezen geheel of gedeeltelijk dekken (in overeenstemming met onze Bescherming tegen negatief saldo Beleid die, om twijfel te voorkomen, niet contractueel bindend is en geen deel uitmaakt van de Overeenkomst). 

4.12. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze Algemene Voorwaarden, hebt u geen extra betalingsverplichting bovenop het bedrag dat u in eerste instantie hebt gestort met betrekking tot een transactie waar toepasselijke wet- of regelgeving de marketing, distributie of verkoop van een Product in omstandigheden waarin een aanvullende betalingsverplichting bestaat. 

4.13. In het geval quoting en/of uitvoeringsfouten optreden als gevolg van een typefout of andere fout in een quote of indicatie, zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de resulterende fouten in uw rekeningsaldi. In het geval van een quoting en/of uitvoeringsfout, behouden wij ons het recht voor om orders te annuleren, transacties terug te draaien, posities te sluiten en de nodige correcties of aanpassingen aanbrengen aan het betreffende account (inclusief in verband met een "slippage" waarnaar wordt verwezen in clausule 3.3). Elk geschil dat voortvloeit uit dergelijke offertefouten of uitvoeringsfouten (inclusief eventuele "slippage") zal door ons naar eigen goeddunken worden opgelost. 

4.14. Indien een gereglementeerde markt, centrale clearing-tegenpartij, multilaterale handelsfaciliteit of een ander type handelsplatform (elk een Markt) (of intermediaire broker of agent, handelend in de richting van of als gevolg van genomen maatregelen door, een Markt) of regulerende instantie enige actie onderneemt die een transactie beïnvloedt, of insolvent wordt of wordt opgeschort, dan kunnen we elke actie ondernemen die wij, naar onze redelijke discretie, wenselijk achten om te corresponderen met een dergelijke actie of gebeurtenis of om beperking van eventuele verliezen als gevolg van een dergelijke actie of gebeurtenis. Dergelijke acties zijn bindend voor u. Als een markt of regelgevende instantie een onderzoek instelt met betrekking tot uw transacties, stemt u ermee in om met ons samen te werken en onmiddellijk de door ons gevraagde informatie te verstrekken. 

5. Online Faciliteit

5.1. Om onze Online Faciliteit te gebruiken, dient u een gebruikersnaam en wachtwoord (hierna aangeduid als ``Toegangscode``` aan te vragen. Het gebruik van uw toegangscode wordt door ons beschouwd als een gebruik van de Online Faciliteit door u of iemand met uw wetenschap en toestemming.

5.2. Met betrekking tot de Toegangscode erkent en verbindt u zich ertoe dat: 

5.2.1. u verantwoordelijk bent voor de vertrouwelijkheid en het gebruik van uw Toegangscode; 

5.2.2. u zult uw wachtwoord regelmatig wijzigen; 

5.2.3. anders dan met onze voorafgaande schriftelijke toestemming, zult u uw toegangscode voor geen enkele persoon bekendmaken voorwelk doel dan ook; 

5.2.3. zonder de inhoud van clausule 4 te beperken, mogen we alle instructies, orders en andere communicatie ingevoerd met uw toegangscode vertrouwen, en u bent gebonden aan elke resulterende transactie die is aangegaan of kosten die zijn ontstaan namens u; en 

5.2.5. u zult ons onmiddellijk via het telefoonnummer op onze website informeren als u op de hoogte bent van het verlies, diefstal of openbaarmaking aan derden of bij enig ongeoorloofd gebruik van uw Toegangscode. 

5.3. U erkent dat de Online Faciliteit alleen beschikbaar is voor u of voor anderen die u toestemming heeft gegeven gebruik te maken van de Online Faciliteit namens u. 

5.4. Wanneer u ons vertelt of wij denken dat uw Toegangscode zonder uw medeweten door onbevoegden wordt gebruikt of door u aan andere personen is bekendgemaakt zonder onze toestemming, kunnen we zonder voorafgaande kennisgeving uw recht om de Online Faciliteit te gebruiken opschorten of beëindigen. 

5.5. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u voor enig verlies, aansprakelijkheid of kosten die voortvloeien uit ongeautoriseerd gebruik van uw Toegangscode of de Online Faciliteit. U blijft verantwoordelijk voor en op verzoek dient u ons schadeloos stellen, te beschermen en te vrijwaren van en tegen (d.w.z. u bent verantwoordelijk voor en vergoedt ons op verzoek) alle verliezen, aansprakelijkheden, uitspraken, rechtszaken, acties, procedures, claims, schadevergoedingen en kosten die hieruit voortvloeien of voortkomend uit enig handelen of nalaten door een persoon die de Online Faciliteit gebruikt met behulp van uw Toegangscode, met of zonder u toestemming gegeven voor dergelijk gebruik.

5.6. We kunnen naar eigen goeddunken aanvullende niveaus van gebruikersidentificatie en beveiliging invoeren en eisen. We kunnen onze beveiligingsprocedures op elk moment wijzigen en we zullen u snel mogelijk op de hoogte stellen van nieuwe procedures die op u van toepassing zijn. 

5.7. De Online Faciliteit is normaal 24 uur per dag beschikbaar van maandag tot en met vrijdag (tijd van de Republiek Cyprus). Verder details over openingstijden zijn beschikbaar op de Online Faciliteit en, om twijfel te voorkomen, accepteren we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens u voor een periode waarin de Online Faciliteit niet beschikbaar is (tijdens die uren of anders).  

5.8. U bent als enige verantwoordelijk voor het leveren en onderhouden van apparatuur die u gebruikt voor toegang tot de Online Faciliteit en de beveiligingsmaatregelen in verband daarmee en voor het treffen van alle passende regelingen met elke telecommunicatie leveranciers of, waar toegang tot de Online Faciliteit wordt geboden via een server van derden, een dergelijke derde partij, noodzakelijk om toegang te krijgen tot de online faciliteit. Noch wij, noch enig bedrijf dat opereert, exploiteert, bezit, in licentie geeft of diensten verleent in verband met de Online Faciliteit (hierna aangeduid als ``Serviceproviders``) geeft geen zekerheidsstelling of garantie met betrekking tot de beschikbaarheid, het nut, de geschiktheid of anderszins van de online faciliteit of enige andere apparatuur of regelingen (dat wil zeggen noch wij, noch derden die wij gebruiken, zijn hiervoor verantwoordelijk of aansprakelijk). Aangezien we geen controle hebben over de signaalstroom, de ontvangst of routing via internet, de configuratie van uw apparatuur of die van een derde partij of de betrouwbaarheid van de verbinding, zijn we niet verantwoordelijk voor communicatiefouten, verstoringen of vertragingen wanneer u de Online faciliteit gebruikt via internet. 

5.9. Om twijfel te voorkomen, zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u (hetzij in contract, hetzij in onrechtmatige daad, inclusief nalatigheid) voor schade (d.w.z. verliezen of kosten of iets soortgelijks) die u kunt lijden als gevolg van transmissiefouten, technische fouten, storingen, illegale interventie in netwerkapparatuur, netwerkoverbelasting, kwaadwillende blokkering van toegang door derden, internet storingen, onderbrekingen of andere tekortkomingen van de zijde van internetproviders. U bent verantwoordelijk voor alle orders die namens u worden ingevoerd via de online faciliteit en u bent volledig verantwoordelijk en aansprakelijk jegens ons voor de afhandeling van elke transactie die voortvloeit uit dergelijk gebruik. U erkent dat toegang tot de Online Faciliteit beperkt of niet beschikbaar kan zijn vanwege dergelijke systeemfouten, en dat wij het recht voorbehouden om om deze reden de toegang tot de Online Faciliteit op te schorten. 

5.10. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u in het geval dat virussen, wormen, softwarebommen of vergelijkbare items in uw apparatuur of systemen worden geïntroduceerd via de Online Faciliteit of andere software die door ons wordt geleverd om u in staat te stellen de online faciliteit te gebruiken, op voorwaarde dat we wel redelijke maatregelen hebben genomen om zulks een introductie te voorkomen. 

5.11. U zorgt ervoor dat er geen computervirussen, wormen, softwarebommen of soortgelijke items worden geïntroduceerd in ons computersysteem of netwerk en u bent verantwoordelijk voor en zal ons op verzoek schadeloosstellen, beschermen en onaangetast houden voor enig verlies dat wij lijden als gevolg van een dergelijke introductie.

5.12. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u voor enige handeling die is uitgevoerd door of in opdracht van een Markt, clearinghuis of regelgevende instantie. 

5.13. Vertragingen in de internetverbinding en fouten in de prijsaanbieding creëren soms een situatie waarin de weergegeven prijzen op de Online Faciliteit niet correct de dan geldende markttarieven weergeven. In het geval van dergelijke vertragingen en fouten, behouden wij ons het recht voor om orders te annuleren, transacties ongedaan te maken, posities te sluiten en indien nodig correcties of aanpassingen te maken voor de betreffende account. 

5.14. U zult de Online Faciliteit niet gebruiken of toestaan om te gebruiken: 

5.14.1. in strijd met enige wetgeving (in enig rechtsgebied), voorschriften of de CySEC-wet (inclusief regels/wetten over marktmisbruik) of andere regelgevende instanties waaraan u of wij mogelijk zijn onderworpen; 

5.14.2. op enigerlei wijze (inclusief, zonder beperking, het plaatsen van informatie op de Online Faciliteit waar deze faciliteit beschikbaar is) die lasterlijk, obsceen, grof, onfatsoenlijk of bedreigend is of die inbreuk maakt op intellectueel eigendomsrechten of inbreuken op vertrouwelijkheid of die anderszins illegaal of onwettig zijn;

5.14.3. om een softwarevirus of ander verstorend programma te introduceren of een handeling uit te voeren die schade zou veroorzaken aan de Online Faciliteit of deze onbeschikbaar wordt voor gebruik door anderen; 

5.14.4. andere internet websites vragen of aanmoedigen om rechtstreeks naar de Online Faciliteit te framen of hyperlinks te plaatsen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming; of 

5.14.5. op een manier die niet door ons is geautoriseerd of anderszins in strijd is met de Overeenkomst.

5.15. We staan het gebruik van de Online Faciliteit niet toe voor oneerlijke arbitrageactiviteiten of anderszins profiteren van internetvertragingen, door gebruik te maken van ander manipulatief of misbruik gedrag (zoals de verspreiding van valse of misleidende marktinformatie via media, inclusief internet, of op enige andere wijze met de bedoeling het veranderen van de prijs van een Product of de onderliggende waarde) die een negatieve invloed zou kunnen hebben op eerlijk en ordelijk handel op de Online Faciliteit. 

5.16. We publiceren regelmatig op de Online Faciliteit updates van het systeem, functies die beschikbaar zijn voor klanten evenals informatie, verklaringen en waarschuwingen met betrekking tot onze diensten. We kunnen deze informatie ook naar uw e-mailadres sturen. U verbindt zich ertoe dergelijke mededelingen bij publicatie of ontvangst te lezen en uzelf regelmatig vertrouwd te maken met deze informatie en om ons onmiddellijk te informeren over eventuele onenigheid met dergelijke informatie. 

5.17. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen en gebruiken van een geschikt apparaat, mechanisme of systeem (hierna aangeduid als het``Apparaat``) om u in staat te stellen om de online faciliteit te gebruiken en u bent verantwoordelijk voor de installatie en het juiste gebruik van een virus detectie/scanprogramma dat we van tijd tot tijd nodig kunnen hebben. 

5.18. Wanneer u de Online Faciliteit gebruikt, dient u:

5.18.1. ervoor zorg te dragen dat uw Apparaat in goede staat wordt onderhouden en geschikt is voor gebruik met de Online Faciliteit; 

5.18.2. voer dergelijke tests uit en verstrek ons die informatie die wij redelijkerwijs nodig zullen achten om vast te stellen dat uw Apparaat voldoet aan de vereisten die van tijd tot tijd door ons aan u worden gemeld; 

5.18.3. voer regelmatig viruscontroles uit; 

5.18.4. ons onmiddellijk op de hoogte stellen van ongeautoriseerde toegang tot de Online Faciliteit of enige ongeautoriseerde transactie of instructies waarvan u op de hoogte bent of die u vermoedt en die, indien u dit onder controle hebt, ervoor zorgen dat dergelijk ongeautoriseerd gebruik wordt beëindigd; en 

5.18.5. op geen enkel moment het Apparaat van waaruit u de Online Faciliteit hebt gebruikt onbeheerd laat of iemand anders het Apparaat laat gebruiken totdat u zich hebt afgemeld bij de Online Faciliteit. 

5.19. In het geval u zich bewust wordt van een materieel defect, storing of virus in de online faciliteit, dient u ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van een dergelijk defect, storing of virus en stoppen met het gebruik van de Online Faciliteit totdat u toestemming van ons heeft ontvangen om het gebruik te hervatten. 

5.20. Alle rechten op patenten, auteursrechten, ontwerprechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten (al dan niet geregistreerd) met betrekking tot de Online Faciliteit blijven berusten bij ons of onze licentiegevers. U zult de Online Faciliteit of enig deel of delen daarvan niet kopiëren, verstoren, manipuleren, wijzigen, reverse-engineeren, aanpassen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door ons toegestaan; reverse compile of demonteren van de Online Faciliteit; noch voornmens zijn om hetzelfde te doen of toe te staan ​​hetzelfde te doen, behalve voor zover dergelijke handelingen uitdrukkelijk bij wet zijn toegestaan. Alle kopieën van de Online Faciliteit moeten namens u worden gemaakt in overeenstemming met de wet en zijn onderworpen aan de voorwaarden van de Overeenkomst. U dient ervoor te zorgen dat alle handelsmerken van de licentiegevers en kennisgevingen over auteursrechten en beperkte rechten op kopieën worden gereproduceerd. In het geval dat u andere gegevens, informatie of software via de Online Faciliteit ontvangt dan die waarvoor u volgens de Overeenkomst gerechtigd bent te ontvangen, stelt u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte en dient u op geen enkele manier gebruik van dergelijke gegevens, informatie of software te maken. 

5.21. We kunnen de Online Faciliteit opschorten of permanent intrekken door u hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. 

5.22. We hebben het recht, eenzijdig en met onmiddellijke ingang, om uw mogelijkheid om de online faciliteit, of een deel daarvan, zonder voorafgaande kennisgeving te gebruiken, op te schorten of permanent in te trekken, indien wij dit nodig of wenselijk achten, naar eigen goeddunken en te goeder trouw. We kunnen ervoor kiezen om dit te doen, bijvoorbeeld in het geval van niet-naleving van de CySEC-wet of andere toepasselijke wet- of regelgeving of schending van bepalingen van de Overeenkomst. 

6. Onrechtmatige Handelsstrategieën & Verboden Handelstechnieken - Marktmisbruik  

Onrechtmatige handelsstrategieën: Internet, vertragingen in de verbinding en fouten creëren soms een situatie waarin de prijs die op onze Online Faciliteit wordt weergegeven, de markttarieven niet nauwkeurig weerspiegelt. Het bedrijf staat niet toe dat opzettelijk gokken en/of misbruik wordt gemaakt van handelspraktijken op onze Online Faciliteit. Transacties die afhankelijk zijn van prijslatentiemogelijkheden kunnen door ons worden ingetrokken, zonder voorafgaande kennisgeving. We behouden ons het recht voor om de nodige correcties of aanpassingen aan te brengen op het betrokken account, zonder voorafgaande kennisgeving. Accounts die afhankelijk zijn van gok- en/of misbruikstrategieën kunnen, naar eigen goeddunken, onderworpen zijn aan interventie door ons en onze goedkeuring van eventuele orders. Elk geschil dat voortvloeit uit dergelijke quoting- of uitvoeringsfouten zal door ons management naar eigen goeddunken worden opgelost. 

Omzeiling & reverse engineering: U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u niet onrechtmatig toegang zult krijgen tot of zult proberen toegang te krijgen, reverse engineering of anderszins beveiligingsmaatregelen zult omzeilen die het Bedrijf heeft toegepast op zijn Online Faciliteit en/of computersysteem(en). Als we naar eigen goeddunken, zouden vaststellen dat u deze sectie schendt, behouden we ons het recht voor om alle actie te ondernemen die we nodig achten, inclusief, zonder beperking, het volledig blokkeren van de toegang tot onze Online Faciliteit, het blokkeren en / of intrekken van uw Toegangscodes en / of het beëindigen van uw account. Onder deze omstandigheden behouden wij ons het recht voor om beslag te leggen op winsten en/of inkomsten die direct of indirect zijn gegenereerd door het uitoefenen van dergelijke verboden handelsactiviteiten en hebben wij het recht om geïnteresseerde derden op de hoogte te stellen van uw schending van deze sectie; we hebben en zullen dat blijven doen alle tools te ontwikkelen die nodig zijn om frauduleuze en/of onwettige toegang tot en gebruik van onze Online Faciliteit te identificeren; elk geschil dat voortvloeit uit dergelijke frauduleuze en/of onwettige handelsactiviteiten zal door ons naar eigen goeddunken worden opgelost, op de manier die wij als de eerlijkste voor alle betrokkenen beschouwen; die beslissing is definitief en/of bindend voor alle deelnemers; wordt er niet gecorrespondeerd.

Kunstmatige intelligentiesoftware: Het is verboden om software te gebruiken waarvan wij, naar eigen goeddunken, kunnen bepalen dat deze tot doel heeft om enige vorm van kunstmatige intelligentie-analyse toe te passen op onze Online Faciliteit en/of computersysteem(en) met betrekking tot het gebruik van onze diensten; in het geval dat we, naar eigen goeddunken, bepalen dat dergelijke kunstmatige intelligentiesoftware is gebruikt of wordt gebruikt, behouden we ons het recht voor om alle actie te ondernemen die we nodig achten, inclusief, zonder beperking, het volledig blokkeren van de toegang tot onze Online Faciliteit, het blokkeren en / of intrekken van uw toegang codes en/of het beëindigen van uw account. Onder deze omstandigheden behouden we ons het recht voor om direct of indirect gegenereerde winsten en/of inkomsten in beslag te nemen door het uitoefenen van dergelijke verboden handelsactiviteiten en hebben we het recht om geïnteresseerde derden op de hoogte te stellen van uw schending van deze sectie; we hebben en zullen ons blijven ontwikkelen alle hulpmiddelen die nodig zijn om frauduleuze en/of onwettige toegang tot en gebruik van onze online faciliteit te identificeren; elk geschil dat voortvloeit uit dergelijke frauduleuze en/of onwettige handelsactiviteiten zal door ons naar eigen goeddunken worden opgelost, op de manier die wij als de eerlijkste voor alle betrokkenen beschouwen; die beslissing is definitief en/of bindend voor alle deelnemers; wordt er niet gecorrespondeerd.

Veranderingen in marktomstandigheden : Houd er rekening mee dat we niet verplicht zijn om contact met u op te nemen om advies te geven over passende maatregelen in het licht van veranderingen in marktomstandigheden (inclusief, zonder beperking, marktverstoringen) of anderszins. U erkent dat de over-the-counter markt in financiële instrumenten met hefboomwerking zeer speculatief en volatiel is en dat u, na uitvoering van een transactie, als enige verantwoordelijk bent voor het maken en onderhouden van contact met ons en voor het monitoren van open posities en ervoor zorgen dat eventuele verdere instructies tijdig worden gegeven. In het geval dat u dit niet doet, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade die zou zijn geleden als gevolg van het feit dat u geen contact met ons opneemt. 

Vrijwaring: Zonder afbreuk te doen aan andere bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of andere overeenkomsten tussen ons en u, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Overeenkomst, gaat u ermee akkoord ons te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, verliezen, schade, kosten en uitgaven, inclusief, zonder beperking, juridische kosten en kosten die zijn gemaakt in verband met en/of direct of indirect verband houden met frauduleuze en/of onwettige toegang tot en gebruik door u van onze Online Faciliteit en/of het voorkomen en /of verhelpen daarvan, op voorwaarde dat dergelijke aansprakelijkheden, verliezen, schade, kosten en uitgaven niet zouden zijn ontstaan, maar voor onze grove nalatigheid, fraude of opzettelijk verzuim.

MARKTMISBRUIK

Wanneer we namens u een transactie uitvoeren, kunnen we uw order plaatsen om het relevante Product of Effect te kopen of te verkopen op effectenbeurzen (indien van toepassing) of rechtstreeks bij bepaalde financiële instellingen (indien van toepassing). Het resultaat is dat wanneer u orders plaatst via of bij ons, uw transacties een impact kunnen hebben op de externe markt voor dat instrument, naast de impact die het kan hebben op de prijzen die we citeren. Dit kan een mogelijkheid van marktmisbruik creëren en het doel van deze sectie is om dergelijk misbruik te voorkomen.

U verklaart en garandeert ons op het moment dat u deze Overeenkomst aangaat en elke keer dat u een transactie aangaat of ons een andere instructie geeft dat: 

 • u geen transactie zult plaatsen via of bij ons, en u hebt deze ook niet geplaatst, als dit ertoe zou leiden dat u of anderen met wie u in overleg handelt, een belang hebben in de prijs van het financiële instrument, dat gelijk is aan of hoger is dan het bedrag van een aan te geven belang in het instrument;
 • u geen transactie zult plaatsen en u hebt deze ook niet geplaatst in verband met:
  • een plaatsing, uitgifte, distributie of andere soortgelijke gebeurtenis;
  • een aanbod, overname, fusie of andere vergelijkbare gebeurtenissen; of 
  • elke bedrijfsfinanciële activiteit. 
 • u een transactie zult plaatsen, en u hebt deze ook niet geplaatst, die in strijd is met enige wet- of regelgeving die handel met voorkennis, marktmanipulatie of enige andere vorm van marktmisbruik of marktwangedrag verbiedt.
 • U zult te allen tijde handelen in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften (inclusief, zonder beperking, de CySEC-wet).

In het geval dat u een transactie plaatst of anderszins handelt in strijd met de verklaringen en garanties die in deze sectie of een ander gedeelte van deze algemene voorwaarden worden gegeven of als we redelijke gronden hebben om aan te nemen dat u dit hebt gedaan, naast eventuele rechten die we hebben onder deze algemene voorwaarden, We kunnen de transactie(s) tegen u afdwingen als het een transactie(s) is, die ertoe leidt dat u geld aan ons verschuldigd bent; en/of al uw transacties als ongeldig behandelen als het transacties zijn, tenzij en totdat u binnen dertig (30) kalenderdagen na ons verzoek om bewijs dat u in feite geen inbreuk hebt gepleegd, overtuigend bewijs levert van garantie, verkeerde voorstelling van zaken of verbintenis onder deze algemene voorwaarden.

U erkent en gaat ermee akkoord dat het ongepast voor u zou zijn om in een Product of Effect te handelen als het enige doel van een dergelijke transactie was om de prijs die wij citeren te manipuleren, en u gaat ermee akkoord dergelijke transacties niet uit te voeren.

We hebben het recht (en in sommige gevallen zijn verplicht) om details van een transactie of instructie te rapporteren aan elke relevante regelgevende instantie. U kunt ook worden verplicht om passende openbaarmakingen te doen en u verbindt zich ertoe dit te doen waar dat vereist is.

7. Order Bevestigingen en Rekeningafschriften 

7.1 Na de uitvoering van een order voor uw account, zullen we die transactie bevestigen via de Online Faciliteit of via e-mail (hierna aangeduid als Bevestiging) op of vóór de volgende Werkdag na de uitvoering, maar als dit niet lukt heeft dit geen invloed op de geldigheid van de transactie. 

7.2. We zullen details van uw posities en accountactiviteit laten zien via de online faciliteit of via e-mail op de eerste dag van elke maand voor de activiteit van de vorige maand. Accountinformatie kunnen bevestigingen, winst- en verlies overzichten en alle andere informatie zijn die volgens de CySEC-wet moet worden verstrekt (hierna aangeduid als Accountinformatie). Het posten van accountinformatie via de Online Faciliteit of via e-mail wordt beschouwd als levering van bevestigingen en rekeningafschriften. We kunnen te allen tijde naar eigen goeddunken Accountinformatie intrekken of wijzigen. U stemt ermee in dat wij niet verplicht zijn om bevestigingen op papier te verstrekken. De Accountinformatie die is geplaatst via de Online Faciliteit of via e-mail (behalve indien duidelijk onjuist), is afdoend bewijs van uw transacties en is bindend voor u als u hier niet direct bezwaar tegen maakt zodra dit bezwaar schriftelijk is bevestigd (inclusief e-mail of soortgelijke elektronische post)) en (in elk geval) uiterlijk één Werkdag nadat de Accountinformatie is geplaatst via de Online Faciliteit of via e-mail. 

8. Toestemming Elektronische Communicatie 

U stemt ermee in dat communicatie via elektronische media plaatsvindt. Mededelingen die via de online faciliteit of via elektronische media worden verzonden, worden behandeld als voldoen aan alle wettelijke vereisten dat een mededeling moet worden ondertekend en schriftelijk gedaan, voor zover toegestaan door de toepasselijke Cypriotische wetgeving. 

9. Marge 

9.1. U zult aan ons een hoeveelheid gelden verstrekken en handhaven als zekerheidstelling voor huidige, toekomstige en potentiële of voorwaardelijke verplichtingen aan ons (hierna aangeduid als Verplichtingen) in zulk een bedrag en vorm zoals wij, met onze absolute discretie, mogelijk vereisen (hierna aangeduid als Marge). We kunnen onze margevereisten op elk moment wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u te allen tijde op de hoogte bent van de margevereisten van de Online Faciliteit met betrekking tot de verschillende producten. 

9.2. Aan elke vereiste voor marge moet worden voldaan in de valuta en binnen de tijd die wordt bepaald door ons (naar onze absolute discretie) of, indien er geen is gespecificeerd, onmiddellijk. Het ene marge verzoek sluit een andere niet uit. Marge wordt verstrekt in de vorm van contant geld of andere vormen die we kunnen overeenkomen of accepteren. Als u een particuliere klant bent, dient deze marge contant te worden verstrekt. 

9.3. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het in acht nemen van geschikte manieren voor de ontvangst en communicatie van informatie over de marge. Als u niet binnen de vereiste tijd marge aan ons verstrekt, kunnen we uw open posities automatisch sluiten en hebben we het recht om onze rechten uit te oefenen in overeenstemming met clausule 21 hieronder. 

9.4. Tenzij door ons anders overeengekomen, voorziet u ons van alle marge die u volgens de Overeenkomst dient te verstrekken in het kader van de Overeenkomst als een voortdurende zekerheid voor uw verplichtingen onder of krachtens de Overeenkomst (inclusief in het kader van elke transactie die van tijd tot tijd wordt geregeld door de Overeenkomst). 

9.5. U stemt ermee in om verdere documenten aan te leveren en verdere stappen te ondernemen die we redelijkerwijs nodig kunnen achten om ons veiligheidsbelang te vervolmaken, geregistreerd te worden als eigenaar van of juridische eigendom te verkrijgen over de marge, de verplichtingen verder te beveiligen, en ons in staat te stellen onze rechten uit te oefenen. 

9.6. U mag geen fondsen die onder onze zekerheidstelling vallen, opnemen of vervangen zonder onze voorafgaande toestemming. 

9.7. Als de Overeenkomst eindigt, zijn we niet verplicht om een contante marge terug te betalen voor zover u Verplichtingen aan ons verschuldigd bent of kunt zijn. Bij het bepalen van de bedragen van de Marge, uw Verplichtingen en onze verplichtingen jegens u, kunnen we een dergelijke methodologie (inclusief beoordelingen over de toekomstige beweging van markten en waarden) toepassen die wij passend achten, in overeenstemming met de toepasselijke CySEC-wet. 

10. Vereffening Datum, instructies voor Rollover en Offset

10.1. Alle posities die aan het einde van elke Werkdag worden aangehouden, kunnen automatisch worden overgezet (automatic rollover). We kunnen u een vergoeding vragen voor elke van dergelijke posities. De kosten die we in rekening brengen, worden gepubliceerd op de Online Faciliteit. 

10.2. Naar aanleiding van clausule 10.1 hierboven, bij gebrek aan duidelijke en tijdige instructies van u, gaat u ermee akkoord dat wij, om uw belangen en die van ons te beschermen, naar eigen goeddunken en op uw kosten, aan het einde van elke werkdag elke open positie kunnen sluiten (bijvoorbeeld (inclusief, maar niet beperkt tot)), als we redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de positie is geopend door een onbevoegde derde partij, waardoor een geschil tussen ons en u ontstaat)), rollover of compensatie van alle of enige open positie (en), het aangaan van compensatietransacties of om te maken of te ontvangen levering namens u onder de voorwaarden en op de wijze die wij in de gegeven omstandigheden redelijk achten.

10.3. Om twijfel te voorkomen, zullen we geen levering van een toepasselijke onderliggende investering of product uitoefenen die is gekoppeld aan een Product (inclusief vreemde valuta) tenzij we dit noodzakelijk achten of als we anders schriftelijk met u zijn overeengekomen om dit te doen en, dienovereenkomstig, tenzij dergelijke regelingen door ons zijn getroffen, worden openstaande posities (waar van toepassing) gesloten en wordt de resulterende winst of verlies bijgeschreven of gedebiteerd op uw rekening bij ons. 

11. Geld van klanten

11.1 Deze clausule 11 is op u van toepassing tenzij wij u hebben meegedeeld dat we u als een professionele klant zullen behandelen en ook dat de voorwaarden van clausule 12 op u van toepassing zijn voor ieder gebruik van onze diensten. 

11.2. Alle Fondsen die wij van u ontvangen, worden aangehouden op een rekening bij ons of bij een door ons goedgekeurde bank en worden gescheiden van ons eigen vermogen in overeenstemming met de CySEC-wet.

11.3. We zullen geen rente aan u betalen over uw geld dat we in bezit hebben en door de Overeenkomst aan te gaan, erkent u dat u afstand doet van enig recht op rente over dergelijk gelden onder de CySEC-wet of anderszins. 

11.4. We kunnen fondsen die u aan ons betaalt bij banken buiten de Republiek Cyprus aanhouden. Het wettelijke en regelgevende regime dat van toepassing is op een dergelijke bank zal verschillen van die van de Republiek Cyprus en in geval van insolventie of een ander gelijkwaardig faillissement van uw bank kan uw geld anders worden behandeld dan de behandeling die zou gelden als het geld werd gehouden in de Republiek Cyprus. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u voor de solvabiliteit, het handelen of nalaten van een bank of andere derde partij die geld aanhoudt onder deze clausule 11

11.5. We zijn gemachtigd om geld op uw account (inclusief voor Marge) om te zetten in en van dergelijke vreemde valuta tegen een wisselkoers die door ons wordt bepaald op basis van de dan geldende geldmarktrente. In dergelijke omstandigheden zijn we niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u voor enig verlies dat u als gevolg van dergelijke acties lijdt (hoewel we redelijke inspanningen zullen doen om alleen die fondsen om te zetten die redelijkerwijs nodig kunnen zijn om de verplichtingen te dekken met betrekking tot relevante transacties). 

11.6. Wanneer verplichtingen aan ons die u verschuldigd bent en opeisbaar zijn, kunnen we ophouden deze klant tegoeden te behandelen als gelijk aan het bedrag van die verplichtingen in overeenstemming met de CySEC-wet met betrekking tot klantgelden. U stemt ermee in dat we dat geld kunnen toepassen om aan alle of een deel van die verplichtingen die aan ons verschuldigd en betaalbaar zijn, te voldoen. Voor de toepassing van deze clausule 11 worden dergelijke verplichtingen onmiddellijk opeisbaar, zonder kennisgeving of eis van ons, wanneer zij door u of namens u zijn aangegaan. 

11.7. U stemt ermee in dat wij het recht hebben op gelden dat u bij ons aanhoudt ter voldoening van alle of een deel van alle opeisbare Verplichtingen.

11.8. Als er gedurende een periode van 24 maanden (met ingang van uw laatste transactie en vanaf de dag daarna) geen handelsactiviteit is geweest op (een van) uw handelsaccount(s), wordt een inactiviteitsvergoeding opgelegd zoals gespecificeerd in onze prijslijst. De kosten worden maandelijks afgetrokken van een positief saldo op uw handelsaccount(s). Houd er rekening mee dat de kosten worden opgelegd aan elke afzonderlijke inactieve handelsrekening. Voor alle duidelijkheid, de vergoeding(en) worden afgetrokken op accountbasis en niet op klantbasis. Voordat we beginnen met het aftrekken van de kosten van uw saldo (en), zullen we redelijke pogingen doen om contact met u op te nemen met betrekking tot fondsen die op uw handelsaccount (en) worden gehouden om u te informeren dat de vergoeding (en) zal worden opgelegd. Houd er rekening mee dat het uw verantwoordelijkheid is om uw contactgegevens, die u met ons hebt gedeeld, te allen tijde up-to-date te houden . We zullen uw inactieve handelsaccount(s) niet belasten als u geen positief saldo heeft. Het saldo van uw handelsaccount gaat niet onder nul. Als uw positieve saldo echter lager is dan de maandelijkse inactiviteitskosten, zullen we het volledige resterende bedrag aan geld op uw handelsrekening (en) aftrekken. Alle handelsaccounts die langer dan 24 maanden inactief zijn geweest en een saldo van nul hebben of bereiken, worden gearchiveerd. Als u ervoor kiest om uw handelsaccount opnieuw te activeren door opnieuw te handelen, worden de inactiviteitskosten voor maximaal drie voorgaande maanden waarin er al een aftrek is geweest, teruggestort op uw account. Als u in aanmerking komt voor een van de genoemde terugbetaling(en), wordt deze op accountbasis gedaan.

12. Regelingen voor Totale Titel Overdracht

12.1. Deze clausule is niet op u van toepassing tenzij wij u hebben meegedeeld dat we u als een professionele klant zullen behandelen en ook dat de voorwaarden van deze clausule op u van toepassing zijn voor ieder gebruik van onze diensten.

12.2. Na passende openbaarmaking van de risico`s door ons aan u, kunnen u en wij afzonderlijk overeenkomen dat:

a. we geen geld zullen aanhouden dat u op uw rekening zet in overeenstemming met de CySEC-wet; en

b. dergelijk geld zal aan ons worden overgedragen door middel van volledige eigendom en eigendom, en vrij van enige bezwaring, zekerheidsbelang, pandrecht of andere beperking, met als doel uw huidige, toekomstige, feitelijke, voorwaardelijke te beveiligen of te dekken of toekomstige verplichtingen jegens ons (dit staat bekend als de "overeenkomst inzake eigendomsoverdracht"). Omdat de eigendom van het geld aan ons wordt doorgegeven, heeft u niet langer een eigendomsclaim op dat geld en kunnen wij er zelf mee omgaan, en u zult een algemene schuldeiser van ons zijn. De overeenkomst voor eigendomsoverdracht moet worden aangegaan met behulp van ons overeengekomen formaat en door u worden ondertekend, en kan per post, e-mail of via ons handelsplatform aan ons worden verstrekt.

12.3. Onder voorbehoud van onze rechten onder de Overeenkomst en elke transactie, hebben we een contractuele verplichting om u een bedrag terug te betalen dat gelijk is aan de Titel Overdracht Fondsen waarop u mogelijk recht heeft (of naar eigen goeddunken activa de waarde daarvan) wanneer het niet langer nodig is voor ons om de Titel Overdracht Fondsen aan te houden. Onze terugbetalingsverplichtingen worden verminderd voor zover (i) wij het recht hebben op dergelijk gelden, of de terugbetalingsverplichting te verrekenen met al uw verplichtingen jegens ons, ongeacht of dit een transactie, de Overeenkomst of anderszins betreft; en/of (ii) een markt, intermediaire broker, bank of andere derde partij aan wie we geld hebben overgedragen als marge met betrekking tot transacties, nalaat (hetzij als gevolg van insolventie of anderszins) een gelijkwaardig bedrag aan ons terug te geven. Tenzij we schriftelijk anders overeenkomen, heeft u geen recht op rente over Titel Overdracht Fondsen.

12.4. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor het verlies van Titel Overdacht Fondsen die het directe of indirecte gevolg is van het faillissement, insolventie, liquidatie, curatele, of opdracht ten behoeve van crediteuren van een bank, een andere broker, markt, clearingorganisatie of vergelijkbare entiteit.

12.5. U kunt een annulering aanvragen van de regelingen voor Titel Overdracht Fondsen, in welk geval we de Overeenkomst kunnen beëindigen en een bedrag (of naar ons eigen goeddunken vermogen ter waarde daarvan) dat gelijk is aan de aan u verschuldigde Titel Overdracht Fondsen, aan u zal worden geretourneerd. 

13. Winsten, Verliezen en Rentelasten op Openstaande Posities 

Voor elke open positie die u aanhoudt, zullen wij van tijd tot tijd uw rekening crediteren met winsten of uw rekening debiteren voor verliezen, rente, dividendaanpassingen en kosten zoals beschreven op de Online Faciliteit. 

14. Kosten en Commissies

14.1. U betaalt aan ons dergelijke vergoedingen en kosten tegen tarieven zoals gepubliceerd op de Online Faciliteit of zoals door ons van tijd tot tijd aan u medegedeeld. Deze omvatten transactiekosten, rente en kosten met betrekking tot het automatisch verlengen van uw posities overeenkomstig clausule 10.1. In aanvulling hierop bent u verantwoordelijk voor de betaling van alle andere kosten die we u hebben meegedeeld die kunnen ontstaan als gevolg van de levering van onze diensten aan u. 

14.2. U erkent en gaat ermee akkoord dat waar we aanpassingen, commissies en verschillende andere vergoedingen van uw account aftrekken, dergelijke inhoudingen het bedrag van het eigen vermogen in de account (inclusief, indien van toepassing, van het bedrag van het eigen vermogen op de rekening dat moet worden toegepast op de margevereisten (zie clausule 9.1 hierboven)). Uw posities zijn blootgesteld aan liquidatie, zoals beschreven in clausule 21.2, als de aftrek van commissies, vergoedingen of andere kosten ertoe leidt dat uw account onvoldoende saldo heeft om onder meer aan de Margevereisten te voldoen. 

14.3. U erkent en stemt ermee in dat we een vergoeding, commissie of niet-geldelijk voordeel aan/van een andere persoon kunnen betalen of ontvangen in verband met onze diensten aan u. Als dit op u van toepassing is, zullen wij u afzonderlijke informatie verstrekken met betrekking tot dergelijke vergoeding, commissie of niet-monetaire voordelen. 

14.4. Alle vergoedingen en kosten worden onmiddellijk opeisbaar geacht. Alle aan ons verschuldigde bedragen kunnen door ons in mindering worden gebracht op de opbrengst van een transactie of worden afgeschreven van uw rekening(en) bij ons. In geval van te late betaling door u, zullen achterstallige bedragen rente dragen tegen een tarief dat wij redelijkerwijs zullen bepalen zoals aan u medegedeeld in de Accountinformatie. 

14.5. U stemt ermee in om overdrachtskosten te betalen, zoals door ons bepaald en beschikbaar op de Online Faciliteit in het geval dat u ons bij beëindiging van de Overeenkomst opdracht geeft om fondsen over te dragen naar een account bij een andere instelling. 

14.6. Voor de berekening kunnen we bedragen die in elke valuta zijn uitgedrukt, omzetten in een andere valuta die we van tijd tot tijd kunnen specificeren, tegen de koers die geldt op het moment van de berekening die we redelijkerwijs zullen selecteren

14.7. Als we een bedrag ontvangen of terugkrijgen met betrekking tot een van uw verplichtingen in een andere valuta dan dat waarin een dergelijk bedrag verschuldigd is, hetzij op grond van een uitspraak van een rechtbank of anderszins, bent u verantwoordelijk voor en vrijwaart u ons op verzoek en dient u ons schadeloos te houden voor en tegen eventuele kosten (inclusief conversiekosten) en verliezen die wij lijden als gevolg van het ontvangen van een dergelijk bedrag in een andere valuta dan de valuta waarin het verschuldigd is.

14.8. Ex-Ante ("voor de gebeurtenis") Openbaarmaking: Het bedrijf zal tijdig een volledige ex-ante openbaarmaking verstrekken van informatie over de geaggregeerde kosten en lasten met betrekking tot het financiële instrument en de geleverde investerings- of nevendienst, in de volgende situaties: 

 • Waar het Bedrijf financiële instrumenten aan klanten verkoopt, of;
 • Wanneer het Bedrijf verplicht is om een Key Investor Information Document ("KIID") of Key Information Document ("KID") te verstrekken met betrekking tot het financiële instrument.

Bij het berekenen van kosten en lasten op een ex-ante basis, zal het Bedrijf deze baseren op kosten die daadwerkelijk zijn gemaakt als een proxy voor de verwachte kosten en lasten.

Wanneer de werkelijke kosten niet beschikbaar zijn, zal het bedrijf redelijke schattingen van deze kosten maken.

14.9. Ex-Post Openbaarmaking van de geaggregeerde kosten die daadwerkelijk zijn gemaakt voor beleggingsdiensten en financiële instrumenten worden jaarlijks op gepersonaliseerde basis aan elke klant verstrekt in de volgende situaties:

 • Waar het Bedrijf financiële instrumenten aan klanten verkoopt, of;
 • Waar het Bedrijf een cliënt heeft voorzien van een KID en een KIID met betrekking tot de financiële instrument(en) en
 • Het Bedrijf heeft een lopende relatie met de klant gehad gedurende het jaar.

In zowel Ex-Ante- als Ex-Post informatieverschaffingszaken worden de kosten geaggregeerd en uitgedrukt in een geldbedrag en een percentage. Ontvangen betalingen van derden moeten afzonderlijk worden vermeld.

In zowel de Ex-Ante- als de Ex-Post informatieverschaffingszaken moet ook een illustratie worden opgenomen die het cumulatieve effect van de kosten op het beleggingsrendement weergeeft, samen met het effect van de totale kosten en lasten op het rendement van de investering, eventuele verwachte pieken of schommelingen, en een beschrijving van de illustratie.

Wanneer een deel van de totale kosten en lasten moet worden betaald in, of een bedrag in vreemde valuta vertegenwoordigt, zal het bedrijf een indicatie geven van de betrokken valuta en de toepasselijke wisselkoersen en kosten.

Een beperkte ontheffing onder bepaalde omstandigheden is beschikbaar voor Professionele Klanten en in aanmerking komende Tegenpartijen (behalve wanneer de beleggingsdienst van vermogensbeheer wordt verleend of wanneer het betrokken financiële instrument een derivaat bevat).

15. Belangenconflicten

15.1. U dient zich ervan bewust te zijn dat wanneer wij een transactie aangaan met of voor u, wij of onze directeuren, functionarissen, werknemers, agenten en gelieerde entiteiten (hierna aangeduid als Partners) of Service Providers een belang, relatie kunnen hebben of regeling die materieel is met betrekking tot de betreffende transactie. Als een dergelijk belangenconflict zich voordoet, proberen we een dergelijk conflict op te lossen op een manier die volgens ons in uw beste belang is in overeenstemming met ons beleid inzake belangenconflicten (die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd) (hierna aangeduid als Beleid inzake belangenconflicten).

15.2. Alle details van ons Beleid inzake belangenconflicten zijn beschikbaar op onze website: https://admiralmarkets.com/start-trading/documents?regulator=cysec. Ons beleid voor belangenconflicten is alleen een beleid; het maakt geen deel uit van de Overeenkomst en is niet bedoeld om contractueel bindend te zijn of om verplichtingen aan ons op te leggen die we anders niet zouden hebben onder de Overeenkomst of de CySEC-wet en/of onder de toepasselijke Cypriotische wetgeving.

16. Aansprakelijkheid en Verlies 

16.1 U bent verantwoordelijk of aansprakelijk op onze schriftelijke verzoek voor alle directe verliezen, schade, kosten en uitgaven (Indirecte verliezen) opgelopen door ons of een van onze Associates als gevolg van uw gebruik van onze services (inclusief de Online Faciliteit) of uw schending van een van de voorwaarden van de Overeenkomst. U bent echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens ons voor eventuele Directe Verliezen of Indirecte Verliezen (hierna aangeduid als Verliezen) die door ons zijn opgelopen voor zover deze worden veroorzaakt door onze schending van de Overeenkomst, nalatigheid, opzettelijke wanbetaling of fraude. 

16.2. Noch wij, noch Associates aanvaarden in enige omstandigheden enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor indirecte verliezen die u kunt oplopen. 

16.3. Wij zullen onze taken uit hoofde van de Overeenkomst uitvoeren met redelijke bekwaamheid, zorg en toewijding en in overeenstemming met de instructies en bevoegdheden die u ons hebt gegeven. Zolang we dit doen, aanvaarden noch wij, noch Associates enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor uw verliezen die voortvloeien uit de levering van onze diensten aan u of anderszins op grond van de overeenkomst. 

16.4. Noch wij, noch u zijn verantwoordelijk of aansprakelijk jegens elkaar voor enige vertraging in de uitvoering of niet-nakoming van enige verplichting onder de Overeenkomst als een dergelijke vertraging of mislukking het gevolg is van gebeurtenissen, omstandigheden of oorzaken buiten de redelijke controle van de getroffen partij (bijvoorbeeld, waaronder als gevolg van enige daden van God of terreurdaden). In dergelijke omstandigheden heeft de getroffen partij recht op een redelijke verlenging van de tijd die nodig is om dergelijke verplichtingen na te komen. 

16.5. Zonder de algemene reikwijdte van de voorgaande sub-clausules te beperken, zijn noch wij, noch alle medewerkers verantwoordelijk of aansprakelijk voor door u geleden verliezen die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van verkregen, gedownloade of verstrekte gegevens of informatie. in verband hiermee, inclusief (zonder beperking) verlies van of vertraging in de overdracht van instructies of het onvermogen om instructies te geven of toegang te krijgen tot de Online Faciliteit als gevolg van een storing of falen van communicatiefaciliteiten of anderszins.  

16.6. Zonder de algemene strekking van de voorgaande subbepalingen te beperken, zullen we redelijke zorgvuldigheid betrachten bij onze keuze van genomineerden of agenten, en zullen we hun voortdurende geschiktheid bewaken. Zolang we dit doen, zijn noch wij, noch een van onze Associates verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u voor eventuele verliezen die voortvloeien uit enig handelen of nalaten van genomineerden of agenten.

16.7 U bent verantwoordelijk voor de fiscale implicaties of behandeling van transacties die u op grond van de Overeenkomst bent aangegaan.

16.8. Als u een account bij ons aanhoudt met een andere persoon(en) (in het geval van gezamenlijke rekeninghouders), zijn de verantwoordelijkheden of aansprakelijkheden van elk van die personen jegens ons gezamenlijk en meerdere (dat wil zeggen dat we een persoon of groep van u als enige verantwoordelijk kunnen houden of aansprakelijk jegens ons, of we kunnen u allen, als een groep, verantwoordelijk of aansprakelijk jegens ons houden) en we kunnen handelen op basis van orders en instructies die zijn ontvangen van elke persoon (tenzij u ons schriftelijk anders aangeeft) die, of wie ons lijkt zo iemand te zijn.

17. Risicowaarschuwing 

U moet rekening houden met de risicowaarschuwingen die u in bijlage 2 en op de Online Faciliteit zijn ontvangen en als u deze niet begrijpt, neemt u dan contact op met uw klantvertegenwoordiger of vraag omonafhankelijk advies.

18. Representatie en Garanties 

18.1. U verklaart en garandeert ons dat (dat wil zeggen, u doet verklaringen en beloften waarop wij zullen vertrouwen wanneer wij u diensten verlenen. U moet er daarom voor zorgen dat deze correct zijn, aangezien u verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor ons als ze dit niet zijn): 

18.1.1. als u een persoon bent, dient u ten minste 18 jaar oud te zijn, met gezond verstand en de juridische capaciteit te hebben om een juridisch bindende overeenkomst met ons aan te gaan;

18.1.2. als u een onderneming bent, bent u naar behoren opgericht en bestaat u geldig volgens de wetten van het land van uw oprichting en dat u de opening van een rekening bij ons heeft goedgekeurd door een bestuursbesluit die is gecertificeerd door de functionarissen van de onderneming; 

18.1.3. niemand anders dan u heeft of zal belang hebben bij uw account (s); 

18.1.4. de Overeenkomst, elke transactie en de verplichtingen die op grond hiervan zijn gecreëerd, zijn beide bindend voor u en afdwingbaar tegen u in overeenstemming met hun voorwaarden (onderhevig aan toepasselijke principes van billijkheid) en zullen geen inbreuk maken op de voorwaarden van enige regelgeving, order, kosten of overeenkomst waaraan u gebonden bent; 

18.1.5. behalve zoals anders door ons is overeengekomen, bent u de enige uiteindelijk gerechtigde (dat wil zeggen dat niemand anders enige vorm van juridische eigendomsrechten heeft) van alle marge of gelden dat u onder de Overeenkomst overdraagt, gratis en vrij van enig verpanding (dat wil zeggen een vorm van rechten op de gelden aan iemand anders); 

18.1.6. ongeacht de latere vaststelling van het tegendeel, is de handel in de Producten geschikt voor u en dat u zich bewust bent van de risico`s die aan dergelijke transacties zijn verbonden;

18.1.7 de informatie die ons is verstrekt in het naar behoren ingevulde formulier voor het openen van een account en daarna te allen tijde (inclusief financiële informatie) is waar, nauwkeurig en volledig in alle materiële opzichten;

18.1.8. u onze rechten en plichten en uw rechten en plichten hebt beoordeeld, inclusief de procedure voor de voorwaarden voor de uitvoering van bestellingen en u ermee instemt;

18.1.9. u ons onder andere nauwkeurige en geldige gegevens hebt verstrekt met betrekking tot uw ervaring, professionaliteit en beleggingsdoelstellingen (inclusief de gegevens die zijn verstrekt in het aanvraagformulier voor klantaccounts);

18.1.10. u bent zich er terdege van bewust dat als u ons onjuiste of ontoereikende gegevens verstrekt, wij mogelijk niet in staat zijn om uw ervaring, kennis en/of geschiktheid (indien van toepassing) om een door ons geleverde beleggingsdienst te gebruiken en/of transacties uit te voeren, adequaat te beoordelen, waardoor het moeilijk zal zijn of voor ons onmogelijk te beoordelen en mogelijk niet in staat zijn om u op de hoogte te stellen van alle risico`s die belangrijk voor u zijn;

18.1.11. u zich ervan bewust bent en aanvaardt dat wij het recht, maar niet de verplichting hebben om te weigeren een beleggingsdienst uit te voeren, indien op basis van onze beoordeling de specifieke dienst niet geschikt of geschikt voor u is, rekening houdend met uw bekende klasse, kennis en ervaring in verband met de respectieve beleggingsdienst;

18.1.12. u zich ervan bewust bent dat bij het verlenen van de dienst van acceptatie, verzending of uitvoering van door u geïnitieerde orders en met betrekking tot de producten die worden vermeld onder de kop "Uitzonderingen op de beoordeling van geschiktheid" in Bijlage 1, subsectie 1.2 van deze algemene voorwaarden, we de geschiktheid van het product of de beleggingsdienst niet hoeven te beoordelen en uw belangen kunnen daardoor minder beschermd worden; 

18.1.13. u hebt, voor zover nodig, toegang tot de toepasselijke wetgeving, bepalingen van beurs- en effectenregisters en u bent onder meer op de hoogte van de verplichting om hen informatie te verstrekken en u verbindt zich er ook toe om alle vereisten uit te voeren die met betrekking tot de uitvoering zijn vastgesteld van transacties, om alle beperkingen te volgen die zijn vastgesteld voor het uitvoeren van transacties, de toepasselijke wetgeving en relevante regels en goede praktijken van effectenbeurzen en effectenregisters. U verbindt zich ertoe op de hoogte te blijven van de wetgeving en regels die van toepassing zijn op transacties en alle risico`s, schade en verlies te dragen die voortvloeien uit het niet bewust zijn en/of het niet naleven van dergelijke wetgeving en regels;

18.1.14 u stemt in met de levering van de diensten in verband met de publicatie van de informatie gericht op het publiek op onze website en dat dit in overeenstemming is met de zakelijke en dienstverleningsactiviteiten tussen ons en u;

18.1.15 u toegang hebt gekregen tot de lijst met risico`s die op onze website is gepubliceerd en u zich bewust bent van de risico`s met betrekking tot beleggingen in Effecten en de Producten;

18.1.16 u toegang hebt gekregen tot de informatie die op onze website is gepubliceerd met betrekking tot de vergoedingen en uitgaven met betrekking tot onze diensten;

18.1.17 u verbindt zich ertoe ons of de beleggingsdiensten niet te gebruiken voor het bereiken van illegale doeleinden en uw rechten niet te kwader trouw uit te oefenen of om ons schade toe te brengen;

18.1.18 U bent zich bewust van het feit dat het indienen van een bestelling bij ons voor de uitvoering van de transactie kan worden beschouwd als het doen van een aankoop- of verkoopaanbod aan ons of een derde partij en op basis van een dergelijke bestelling kunnen wij een transactieaanbod doen aan een derde partij, wat kan resulteren in in een bindende aan- of verkoopverplichting;

18.1.19 u stemt ermee in dat wij het recht hebben om transacties aan te gaan en handelingen te verrichten met personen om de transactie uit te voeren;

18.1.20 u de regels van ons Orderuitvoeringsbeleid, zoals gepubliceerd op onze website, hebt beoordeeld en volledig hebt ingestemd, van tijd tot tijd onderhevig aan wijziging en aanpassing, inclusief het feit dat specifieke instructies die we van u hebben ontvangen met betrekking tot bestellingen, kunnen ons beletten van het nemen van maatregelen die we hebben ontwikkeld in de regels van de beste uitvoering van orders;

18.1.21 u zich bewust bent van en instemt met het feit dat wij het recht hebben om orders te verzamelen en dat bij accumulatie van orders de impact van accumulatie met betrekking tot een specifieke order afzonderlijk schadelijk voor u kan zijn;

18.1.22. u draagt en streeft naar verantwoordelijkheid voor alle risico`s met betrekking tot de transactie, zelfs als u bij het geven van de order vertrouwt op de informatie in de marktbeoordelingen, prognoses, posities of andere soortgelijke documenten die door ons of een derde partij op onze website zijn gepubliceerd;

18.1.23. u zich ervan bewust bent dat het aangaan van transacties met het oog op manipulatie van de markt en het handelen op basis van voorwetenschap of het aangaan van andere transacties in strijd met de wetgeving bij wet verboden is en dat u aansprakelijk zult worden gesteld op grond van strafrechtelijke wet of wet inzake misdrijven; 

18.1.24. u zich ervan bewust bent dat u de naleving van de order met effectieve wetgeving en/of andere regels, vereisten, beperkingen en marktpraktijken die van toepassing zijn op Effecten en de Producten moet verifiëren, evenals de naleving van orders die zijn ingediend voor het aangaan van transacties met rechten van deelneming in beleggingsfondsen met de regels van de fonds of de geldende wetgeving;

18.1.25. u zich ervan bewust bent dat uw Effecten kunnen worden bewaard in naam van een derde partij en van de bijbehorende risico`s, gevolgen en onze aansprakelijkheid;

18.1.26. u stemt ermee in dat de Effecten worden bewaard op een genomineerde rekening (inclusief op de genomineerde rekening van een bewaarder) samen met de Effecten die toebehoren aan de bewaarder of andere klanten. U bent op de hoogte gebracht van en u stemt in met de risico`s met betrekking tot het bewaren van de Effecten op de genomineerde rekening of een andere soortgelijke rekening;

18.1.27. u zich ervan bewust bent dat de bewaring van Effecten bij de bewaarder wordt beheerst door het recht van een ander land, waardoor de rechten met betrekking tot uw geld of Effecten kunnen verschillen van die welke worden geboden door lokale wetgeving;

18.1.28. u zich ervan bewust bent dat, volgens de wetgeving die van toepassing is op de Effecten die bij de bewaarder worden bewaard, het mogelijk niet mogelijk is om de Effecten die bij de bewaarder worden bewaard, te onderscheiden van de Effecten die toebehoren aan de bewaarder en u bent op de hoogte en bent op de hoogte van de gerelateerde risico`s;

18.1.29. u stemt in met het gebruik van uw Effecten die in de belangen of voor uw rekening of een andere klant worden bewaard of met het verpanden of bezwaren van dergelijke Effecten (inclusief een verrekening ten koste van de Effecten). U bent ook op de hoogte gebracht en bent op de hoogte van het feit dat bewaarders of derden de respectieve rechten kunnen hebben met betrekking tot uw Effecten;

18.1.30. u verbindt zich ertoe de gebruiksvoorwaarden van onze website en de handelsplatformen te volgen; 

18.1.31. u verbindt zich ertoe ons te ontslaan van verplichtingen en verplichtingen die wij tegenover derden zijn aangegaan bij het verlenen van beleggingsdiensten en het uitvoeren van transacties, en om dergelijke taken en verplichtingen zelf uit te voeren; 

18.1.32. u verbindt zich ertoe ons en een relevante toezichthoudende autoriteit of een andere bevoegde instantie bijstand en informatie te verstrekken over de oorsprong van de orders, uitgevoerde transacties, uw geld en effecten, ongebruikelijke handelsstrategieën en inkomsten uit transacties of met betrekking tot de identificatie en analyse van de activa die de bron van de transacties. Het niet geven van uitleg kan dienen als basis voor een redelijke twijfel over de conformiteit van uw activiteiten met de Overeenkomst, wetgeving of bepalingen van relevante beurzen of effectenregisters;

18.1.33. Door het indienen van elke order machtigt u ons om te beschikken over de rekening voor de uitvoering van de order overeenkomstig de voorwaarden die de leveromg van onze diensten regelen.

18.2. Elke verklaring en garantie onder clausule 18.1 wordt als herhaald beschouwd telkens wanneer u een order plaatst of een transactie met of via ons aangaat. 

19. Convenanten 

19.1. U verklaart en garandeert ons dat (nl. u doet verklaringen en beloften waarop wij zullen vertrouwen wanneer wij u diensten verlenen. U moet er daarom voor zorgen dat deze correct zijn, aangezien u verantwoordelijk en aansprakelijk bent als ze dit niet zijn): 

19.1.1. u zult te allen tijde zeker stellen en naleven, en alles doen wat nodig is om alle bevoegdheden, toestemming, vergunningen en machtigingen als bedoeld in clausule 18 volledig te handhaven; 

19.1.2. u bent bereid en in staat om ons op verzoek onmiddellijk informatie en documentatie te verstrekken die wij kunnen vragen met betrekking tot uw financiële positie, woonplaats of andere zaken;

19.1.3. u zult ons onmiddellijk op de hoogte stellen van het optreden van een faillissement of insolventie of iets dergelijks;

19.1.4. u zult: 

a. voldoen aan alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot de Overeenkomst en elke transactie, voor zover deze op u van toepassing zijn; en

b. gebruik alle redelijke stappen om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de Overeenkomst en elke transactie, waar dergelijke toepasselijke wet- en regelgeving niet op u van toepassing zijn maar uw medewerking nodig is om ons te helpen aan onze verplichtingen te voldoen; 

19.1.5. u zult geen orders verzenden of anderszins actie ondernemen die een verkeerde indruk van de vraag naar of de waarde van een Product zou kunnen wekken of orders verzenden waarvan u reden heeft om aan te nemen dat ze in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving. U zult de gedragsnorm in acht nemen die redelijkerwijs wordt verwacht van personen in uw positie en geen enkele stap ondernemen die ertoe zou leiden dat wij de gedragsnorm niet in acht kunnen nemen die redelijkerwijs wordt verwacht van personen in onze positie; 

19.1.6. u verbindt zich ertoe om Admiral Markets of onze Services niet te gebruiken voor het bereiken van de illegale doelstellingen en om uw rechten niet te kwader trouw uit te voeren of om ons te beschadigen, inclusief door het manipuleren van de Online Faciliteit of het gebruik van onze Algemene voorwaarden of ons beleid op enigerlei wijze tegen ons; en 

19.1.7. op verzoek zult u ons de informatie verstrekken die we redelijkerwijs nodig kunnen hebben om de in deze clausule genoemde zaken te bewijzen. 

20. Vertrouwelijkheid en Gegevensbescherming

20.1. We kunnen persoonlijke gegevens over levende identificeerbare individuen (hierna aangeduid als Individuen) verzamelen, gebruiken en bekendmaken, inclusief persoonlijke gegevens die u op enigerlei wijze vrijwillig aan ons kunt verstrekken, zodat we: 

20.1.1. onze verplichtingen kunnen uitvoeren onder de Overeenkomst; 

20.1.2. onze dagelijkse zakelijke activiteiten en transacties met u kunnen uitvoeren; 

20.1.3. statistische analyse van de pagina`s van de bezochte Online Faciliteit opstellen; 

20.1.4. ons bedrijf volgen en analyseren; 

20.1.5. deelnemen aan misdaadpreventie, naleving van wet- en regelgeving; 

20.1.6. andere producten en diensten op de markt brengen en ontwikkelen; 

20.1.7. onze rechten of verplichtingen onder de Overeenkomst overdragen; en 

20.1.8. verwerken van persoonlijke gegevens voor andere gerelateerde doeleinden. 

20.2. We zullen geen gevoelige persoonlijke gegevens (zoals etnische afkomst, religieuze overtuiging of medische gegevens) over individuen verkrijgen of vereisen, maar als u ervoor kiest om dergelijke gevoelige persoonlijke gegevens te verstrekken, kunnen we ervan uitgaan dat dergelijke gevoelige persoonlijke gegevens worden verstrekt met toestemming van de persoon voor verwerking voor de doeleinden waarvoor dergelijke persoonlijke gegevens zijn verstrekt, tenzij anders schriftelijk door u aan ons medegedeeld.

20.3. Als u ervoor kiest om niet-gevoelige persoonlijke gegevens over een individu waar wij om hebben gevraagd niet aan te leveren, kunnen wij u mogelijk geen toegang geven tot de Online Faciliteit. 

20.4. Noch wij, noch een van onze Associates of Service Providers zullen persoonlijke gegevens die wij of zij over een individu verzamelen aan derden bekendmaken, behalve: 

20.4.1. voor zover wij of zij verplicht zijn dit te doen door toepasselijke wet- of regelgeving;

20.4.2. waar het een verplichting is om deze openbaar te maken; 

20.4.3. waar onze legitieme zakelijke belangen openbaarmaking vereisen; of 

20.4.4. op verzoek of met toestemming van de persoon of aan personen beschreven in clausule 20.5 hieronder. 

20.5. Wij of onze Associates of Service Providers kunnen persoonlijke gegevens bekend maken aan diegenen die services aan ons of onze Associates of onze Service Providers verlenen of optreden als agenten van ons of onze Associates of onze Service Providers aan een persoon aan wie wij of onze Associates of onze Serviceproviders dragen een van onze of hun rechten of verplichtingen onder de Overeenkomst over en stellen deze over aan gelicentieerde krediet referentie bureaus of andere organisaties die ons of onze Associates of onze Service Providers en anderen helpen om kredietbeslissingen te nemen en het voorkomen van fraude of bij het uitvoeren van identiteits-, fraudepreventie- of kredietcontroles. Daarnaast kunnen we persoonlijke gegevens over een individu delen met onze Associates en Service Providers voor zakelijke doeleinden, zoals het onderhouden van klantaccounts en het informeren van klanten over nieuwe producten en diensten, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgevingen. 

20.6. Een individu kan bepaalde rechten hebben op toegang tot sommige of alle persoonlijke gegevens die we verzamelen en bewaren over de persoon op het moment van het verzoek, of om onnauwkeurige informatie te laten corrigeren, onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Als het individu dergelijke rechten wil uitoefenen (uitsluitend voor eigen rekening en risico), moet het individu schriftelijk contact met ons opnemen en kan u worden gevraagd om meer informatie te verstrekken om ons te helpen aan een dergelijk verzoek te voldoen. 

20.7. Wij of onze Associates of Service Providers kunnen gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, overdragen aan andere landen, inclusief landen buiten de Europese Economische Ruimte die mogelijk geen wetgeving inzake gegevensbescherming hebben, voor een van de doeleinden die worden beschreven in dit artikel 20. Door de Overeenkomst te accepteren, stemt u in met dergelijke overdrachten namens de Individuen.

20.8. Wij of onze Associaties of een Service Provider kunnen telefoongesprekken tussen u en ons of onze partners of een Service Provider opnemen of volgen voor beveiliging, naleving van de wet, trainingsdoeleinden en om de kwaliteit van onze services te behouden en te verbeteren. Dergelijke telefoongesprekken kunnen door ons worden gebruikt als bewijs in geval van een geschil. 

20.9. We kunnen cookies of IP-adres tracking devices op de online faciliteit gebruiken om de Online Faciliteit te beheren, wachtwoord en gebruikersnamen op te slaan, om bezoeken aan pagina`s op de online faciliteit bij deze en andere gelegenheden vanaf uw terminal te volgen, om de Online Faciliteit service aan u te personaliseren en om browsen via de online faciliteit te volgen en te vergemakkelijken. Een cookie is een stukje gegevens dat op uw harde schijf wordt opgeslagen en informatie over u bevat met betrekking tot het gebruik van de Online Faciliteit. IP-adressen kunnen worden gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens en door deze adressen te volgen, zouden we dergelijke persoonlijke gegevens verkrijgen. Toegang tot de Online Faciliteit is afhankelijk van acceptatie door u van cookies en IP-adres tracking devices die worden beschreven in en voor de doeleinden die in deze clausule worden uitgelegd. Door de Overeenkomst te accepteren, erkent u dat u de brede aard van cookies en IP-adres tracking devices begrijpt en de doeleinden waarvoor deze door ons zullen worden gebruikt. Raadpleeg ons cookiebeleid (dat beschikbaar is op de online faciliteit) voor meer informatie. 

20.10. U erkent en aanvaardt dat alle diensten die via de Online Faciliteit worden aangeboden, transmissies via het internet met zich meebrengen en dat dergelijke transmissies daarom onderworpen zijn aan de inherente risico`s van het internet. Hoewel we onze verantwoordelijkheid erkennen om redelijke beveiligingsmaatregelen te nemen, erkent en accepteert u deze ook, net als bij elk netwerk, dat u mogelijk ook wordt blootgesteld aan ongeautoriseerde programma`s die door derden worden verzonden, elektronische toegang en/of het falen van informatie en gegevens om hun beoogde bestemmingen en/of onjuiste ontvangst of verkeerde richting van dergelijke informatie. Hoewel de privacy- en beveiligingsfuncties van onze, onze Associates en onze Service Providers zijn ontworpen om deze risico`s te verminderen, kunnen we de eliminatie ervan niet garanderen. U erkent daarom dat geen enkele overdracht via de Online Faciliteit vertrouwelijk zal zijn en dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor schending van vertrouwen als gevolg van een dergelijke gebeurtenis. 

20.11. Eventuele vragen over het gebruik van vertrouwelijke of persoonlijke gegevens door ons moeten worden doorverwezen naar onze gegevensbeschermingsagent, de contactgegevens van wie te vinden is in ons privacybeleid.

21. Verzuim en Netting 

21.1. Het volgende zal op enig moment worden opgevat als Gebeurtenissen van Verzuim:

21.1.1. u niet volledig en onmiddellijk voldoet aan elke verplichting om een betaling aan ons te doen of een openstaande positie te sluiten op de vervaldag of wanneer dit door ons wordt vereist; 

21.1.2. u verzuimt enige andere verplichting jegens ons onder de Overeenkomst of met betrekking tot een transactie of een inbreuk op enige andere verplichting onder de Overeenkomst; 

21.1.3. elke verklaring of garantie die door u werd gegeven, was onjuist of is dit geworden of zou, indien herhaald op enig moment, onjuist zijn; 

21.1.4. wanneer wij van mening zijn dat u de bescherming die u op grond van artikel 4.12 hierboven wordt geboden, tot ons nadeel heeft misbruikt, hetgeen zonder beperking een situatie omvat waarin een cliënt te kwader trouw handelt door een strategie te volgen waarbij de cliënt van deze bescherming zou profiteren terwijl hij andere posities aanhoudt bij ons die u ten goede komen in het geval dat de bescherming wordt of kan worden geactiveerd;

21.1.5. wij achten het noodzakelijk of wenselijk om te voorkomen dat wat wij beschouwen een overtreding van clausule 5.14.1 hierboven is of zou kunnen zijn; 

21.1.6 (wanneer u een onderneming bent) u een vrijwillige zaak start (of een onvrijwillige zaak tegen u is gestart) of een andere procedure die liquidatie, reorganisatie, een regeling, een bevriezing of surseance van betaling of een andere soortgelijke voorziening voor u beoogt of voorstelt of uw schulden onder een faillissement, insolventie, regelgevende, toezichthoudende of soortgelijke wetgeving (inclusief een bedrijfs- of andere wet met mogelijke toepassing op u, indien insolvent), of die de benoeming van een curator, curator, curator, conservator, bewaarder, bewaarder of andere vergelijkbare functionaris van u of een substantieel deel van uw vermogen; of als u enige zakelijke actie onderneemt om een van de voorgaande toe te laten; en in het geval van een reorganisatie, arrangement of samenstelling, dan stemmen we niet in met de voorstellen; 

21.1.7. (wanneer u een onderneming bent) u bent ontbonden, of, als uw hoedanigheid of bestaan afhankelijk is van een registratie in een formeel register, de registratie wordt verwijderd of beëindigd, of er worden procedures gestart om uw ontbinding of verwijdering te vragen, registreren, of het einde van een dergelijke registratie; 

21.1.8 (wanneer u een persoon bent) u (of als u mede-rekeninghouders bent) sterft, geestelijk ongeschikt wordt, niet in staat bent uw schulden te betalen als deze opeisbaar worden of failliet of insolvent zijn, zoals gedefinieerd onder een faillissement of op u van toepassing zijnde insolventierecht; of enige schuld van u wordt niet betaald op de vervaldag daarvoor, of wordt op elk moment in staat gesteld, opeisbaar te worden op grond van overeenkomsten of instrumenten die een dergelijke schuld bewijzen voordat deze anders opeisbaar zou zijn, of een rechtszaak, actie of andere procedures worden gestart of enige actie wordt ondernomen voor enige uitvoering, beslag of beslag, of nood tegen, of een laster neemt bezit, het geheel of een deel van uw eigendom of activa (tastbaar en immaterieel); of 

21.1.9. Als we verwachten redelijkerwijs dat al het voorgaande kan voorkomen; in dat geval kunnen we onze rechten uitoefenen onder clausule 21.2, behalve in het geval van een Gebeurtenis van Verzuim gespecificeerd in clausules 21.1.6 of 21.1.8 (elk een Faillissement Gebeurtenis van Verzuim), in welk geval de bepalingen van clausule 21.3 van toepassing zijn. 

21.2. Onder voorbehoud van clausule 21.3, kunnen we op of op elk moment na het optreden van een Gebeurtenis van Verzuim, openstaande orders annuleren, onze diensten beëindigen en al uw open posities (de Liquidatiedatum) liquideren. 

21.3. Indien zich een Faillissement Gebeurtenis van Verzuim voordoet, worden wij geacht onze rechten onder clausule 21.2 onmiddellijk vóór het tijdstip van het optreden van de Faillissement Gebeurtenis van Verzuim te hebben uitgeoefend. 

21.4. Op de Liquidatie Datum en daaropvolgend zullen we (op, of zo snel als redelijkerwijs mogelijk is na, de liquidatie datum) al uw open posities sluiten en alle gelden die door ons worden gehouden aanwenden voor de kosten van dergelijke sluitingen. 

21.5. Als als gevolg van de acties die door ons zijn uitgevoerd op grond van artikel 21.4, uw account positief is, zullen we het geld op die account storten zo snel als redelijkerwijs mogelijk is. Als er onvoldoende gelden op uw rekening staan om de acties te dekken die door ons worden uitgevoerd op grond van clausule 21.4, is het verschil tussen de hoeveelheid geld op uw rekening en de kosten voor het sluiten van uw openstaande posities onmiddellijk opeisbaar. 

21.6. Onze rechten op grond van deze clausule 21 zijn een aanvulling op, en niet een beperking of uitsluiting van, alle andere rechten die we mogelijk hebben onder de Overeenkomst of anderszins, hetzij door een overeenkomst of werking. In het bijzonder en onverminderd de bepalingen van clausules 21.2 tot en met 21.5 (inclusief), zijn wij bevoegd en gerechtigd, zonder kennisgeving aan u en naar onze absolute discretie, om dergelijke maatregelen te nemen om onze eigen positie te beschermen, inclusief zonder beperking, een of meer van de volgende acties (geheel of gedeeltelijk): 

21.6.1. annuleren van alle of alle niet-uitgevoerde orders;

21.6.2. uw open posities sluiten, uitvoeren, annuleren of, indien van toepassing, verlaten van open posities of compenserende posities innemen; 

21.6.3. rekeningen combineren, verrekening tussen rekeningen of één valuta omzetten in een andere valuta (om twijfel te voorkomen, kunnen we dit doen wanneer er een Gebeurtenis van Verzuim is geweest of wanneer er een tekort is op een of meer van uw rekeningen en een overschot op een of meer andere rekeningen); of 

21.6.4. voldoen aan elke verplichting die u jegens ons kunt hebben, hetzij rechtstreeks, hetzij als garantie of borg, uit al uw gelden dat zich onder onze hoede of controle bevindt. 

22. Intellectuele Eigendomsrechten 

22.1. De Online Faciliteit kan gegevens, tekst, afbeeldingen, software, multimediamateriaal en andere inhoud van derden bevatten ( hierna aangeduid als ``Inhoud van Derden``) en verwijzingen naar de term "Online Faciliteit" wordt geacht alle materialen te omvatten, inclusief inhoud en diensten die van tijd tot tijd op de Online Faciliteit beschikbaar worden gesteld, ongeacht of deze op het scherm worden bekeken of naar een andere computer worden gedownload, inclusief, zonder beperking, Inhoud van Derden. 

22.2 De Online Faciliteit wordt beschermd door auteursrechten, databaserechten en andere intellectuele eigendomsrechten. U erkent dat wij en/of derden alle rechten, titels en belangen in en op de Online Faciliteit behouden. Gebruik van de Online Faciliteit verleent geen eigendomsrechten op de Online Faciliteit.

22.3. Tenzij anders schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen of voor zover nodig voor u om de Online Faciliteit te bekijken in overeenstemming met de Overeenkomst, mag u niet: 

22.3.1 de Online Faciliteit geheel of gedeeltelijk kopiëren (behalve om back-ups te maken uitsluitend voor noodherstel doeleinden); 

22.3.2. weergeven, reproduceren, afgeleide werken maken van, verzenden, verkopen, distribueren, huren, leasen, in sublicentie geven, timeshare, uitlenen of overdragen of op enige wijze de Online Faciliteit geheel of gedeeltelijk exploiteren;

23.3.3. de Online Faciliteit in andere producten integreren; 

22.3.4. de Online Faciliteit gebruiken in een arrangement voor het delen van bestanden; 

22.3.5. embedded links maken van een softwareprogramma naar de Online Faciliteit; 

22.3.6. verwijderen of verdoezelen van onze auteursrecht kennisgevingen of die van een van onze Associates; 

22.3.7.. een van onze handelsmerken, dienstmerken, domeinnamen, logo`s of andere identificatiegegevens gebruiken of die van een van onze externe leveranciers; of 

22.3.8. voor zover wettelijk toegestaan, reverse engineering, decompileren, demonteren of toegang krijgen tot de broncode van de Online Faciliteit. 

23. Links 

De Online Faciliteit kan links bevatten naar andere websites die niet door ons of een van onze Associates worden beheerd en materiaal bevatten dat is geproduceerd door onafhankelijke derde partijen. De eigenaren van dergelijke gelinkte websites hebben niet noodzakelijkerwijs een commerciële of andere relatie met ons. Het bestaan van een link van de Online Faciliteit naar een website van een derde vormt geen aanbeveling of andere goedkeuring door ons of een van onze medewerkers of Service Providers van een dergelijke website, de inhoud of een aanbieder daarvan. Alle meningen of aanbevelingen op websites van derden zijn die van de relevante aanbieder en zijn niet de meningen of aanbevelingen van ons of van een van onze partners. Noch wij, noch een van onze Associates aanvaarden enige verantwoordelijkheid voor inhoud op websites die toegankelijk zijn via links op de Online Faciliteit.

24. Beëindiging 

24.1. U kunt op elk gewenst moment de terugbetaling van fondsen aanvragen en de overeenkomst beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan ons, op voorwaarde dat u geen openstaande positie (s) heeft en geen openstaande verplichtingen tegenover ons hebt. We kunnen de levering van onze services aan u op elk gewenst moment schriftelijk beëindigen. Beëindiging heeft geen invloed op eerder uitgevoerde transacties en zal geen afbraak doen aan eventuele opgebouwde of uitstaande rechten en verplichtingen van u of ons.  

24.2. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, kunnen wij de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, wanneer zich een van de volgende gebeurtenissen voordoet:  

a. Schending van een van de bepalingen van de Overeenkomst door u.

b. Onwil of onvermogen van u omons de informatie of documentatie te verstrekken die nodig is voor identificatiedoeleinden, of in het geval dat de informatie ofdocumentatie

c. Bij het voorvallen van een Gebeurtenis van Verzuim overeenkomstig artikel 21 van de Overeenkomst.  

d. Wanneer we redelijke gronden hebben om aan te nemen dat u niet te goeder trouw hebt gehandeld, inclusief, maar niet beperkt tot, wanneer we vaststellen dat u, al dan niet bewust, misbruik hebt gemaakt van onze beschermingsmaatregelen tegen een negatief saldo. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het afdekken van uw blootstelling met behulp van meerdere handelsaccounts, hetzij onder uw profiel of in verband met een andere klant.  

e. Bij uw overlijden of arbeidsongeschiktheid (houd er rekening mee dat in geval van overlijden, alle beschikbare fondsen op uw rekening(en) deel uitmaken van uw nalatenschap).

f. Als we van mening zijn dat u hebt overtreden of van plan bent de toepasselijke wetten te overtreden, met inbegrip van maar niet beperkt tot, alle van toepassing zijnde antiwitwaswetten en -voorschriften. 

g. Als we van mening zijn dat u hebt gehandeld in strijd met ons Orderuitvoeringsbeleid of een ander van onze beleidsregels of procedures.

24.3. Beëindiging heeft geen invloed op uw of onze opgebouwde rechten, vergoedingen, bestaande verplichtingen of andere contractuele bepalingen die bedoeld zijn om ook na de beëindiging van de Overeenkomst in stand te blijven. 

24.4. Beëindiging heeft geen invloed op de voltooiing van transacties die zijn gestart voordat wij uw kennisgeving van beëindiging hebben ontvangen. 

25.5. Na het verstrijken van een kennisgeving van beëindiging, zullen we alle openstaande bestellingen annuleren en alle openstaande posities die u bezit tegen de geldende marktprijs (zoals door ons bepaald) afsluiten. Bovendien betaalt u alle vergoedingen en kosten die zijn gemaakt tot de datum van beëindiging en eventuele extra kosten die noodzakelijk zijn gemaakt door ons (of een derde) bij het beëindigen van de Overeenkomst en eventuele verliezen die noodzakelijk zijn bij het afwikkelen of afsluiten van uitstaande transacties en het overboeken van uw geld naar u.

GEVOLGEN VAN BEËINDIGING VAN DE KLANTRELATIE

24.6. Bij beëindiging van de Overeenkomst en/of enige andere overeenkomst(en) die tussen ons en u is/zijn gesloten, worden alle door u aan ons verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, waaronder (maar zonder beperking): (a) alle openstaande vergoedingen, kosten en commissies; (b) eventuele transactiekosten die zijn gemaakt door de beëindiging van deze Overeenkomst; en (c) eventuele verliezen en kosten die zijn gerealiseerd bij het afsluiten van een transactie of contract, of het afwikkelen of afsluiten van openstaande verplichtingen die wij namens u zijn aangegaan.

24.7. Bij beëindiging zullen wij alle transacties en/of contracten voltooien die reeds zijn aangegaan of in uitvoering zijn en deze Overeenkomst zal ons en u blijven binden met betrekking tot dergelijke transacties en/of contracten. We hebben het recht om alle aan ons verschuldigde bedragen in mindering te brengen voordat we creditsaldi op een rekening(en) aan u overmaken en we hebben het recht om een dergelijke overdracht uit te stellen totdat alle transacties en/of contracten tussen u en ons zijn gesloten. Bovendien hebben wij het recht om vanu te eisen dat u alle kosten betaalt die zijn gemaakt bij het overdragen van uw beleggingen.

24.8. Beëindiging heeft geen invloed op de dan nog openstaande rechten en verplichtingen (in het bijzonder, zonder beperking, met betrekking tot de toepasselijke wettelijke clausules) en transacties en/of contracten die onderworpen blijven aan deze Overeenkomst en de specifieke clausules die door en tussen u en ons zijn overeengekomen met betrekking tot op dergelijke transacties en/of overeenkomsten, totdat alle verplichtingen volledig zijn nagekomen.

24.9. In het geval dat u ons, direct of indirect, betrekt bij enige vorm van fraude, behouden wij ons het recht voor om, naar eigen goeddunken en onverminderd eventuele andere rechten die wij hebben onder de Overeenkomst en/of andere overeenkomsten door en tussen ons, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Overeenkomst, alle vorige.

24.10. In het geval dat u ons, direct of indirect, betrekt bij enige vorm van fraude, behouden wij ons het recht voor om, naar eigen goeddunken en onverminderd eventuele andere rechten die wij onder deze algemene voorwaarden hebben, alle eerdere transacties en/of contracten terug te draaien, die zouden of zouden kunnen plaatsen onze belangen en/of de belangen van onze (andere) klanten in gevaar zijn.

IN HET GEVAL VAN OVERLIJDEN

24.11. In het geval van uw overlijden moeten alle personen die zich voordoen als uw wettelijke persoonlijke vertegenwoordiger(s) of overlevende gezamenlijke rekeninghouder, ons formeel op de hoogte stellen van uw overlijden in een vorm die voor ons aanvaardbaar is, inclusief maar niet beperkt tot het verstrekken van een oorspronkelijk overlijden certificaat in fysieke vorm.

24.12. Na ontvangst en aanvaarding van uw overlijdensakte zullen wij uw overlijden behandelen als een geval van verzuim waardoor het bedrijf een van zijn rechten onder clausule 21 van deze algemene voorwaarden kan uitoefenen, inclusief, maar niet beperkt tot, het sluiten van alle openstaande posities binnen uw account; de Overeenkomst blijft bindend uw nalatenschap totdat deze wordt beëindigd door uw wettelijke persoonlijke vertegenwoordiger of door ons in overeenstemming met de Overeenkomst.

24.13. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verplicht zijn om het beheer van uw account op ons te nemen na uw overlijden.

24.14. Niettegenstaande iets in deze algemene voorwaarden, als de Overeenkomst niet binnen twee jaar na de datum van uw overlijden wordt beëindigd, kunnen wij de actie ondernemen die wij passend achten om uw account te sluiten; uw nalatenschap of zijn wettelijke persoonlijke vertegenwoordiger(s) zijn aansprakelijk voor alle kosten die verband houden met het uitvoeren van deze actie door ons, of overweegt actie te ondernemen, behalve voor zover kosten ontstaan als gevolg van onze nalatigheid, opzettelijk verzuim of fraude.

25. Mededelingen 

Onder voorbehoud van clausule 7 en 8 kunnen kennisgevingen en andere mededelingen via post of e-mail worden verzonden naar een adres dat wij van u hebben of waarmee van tijd tot tijd schriftelijk contact wordt onderhouden. Alle verzonden berichten worden geacht te zijn verzonden en ontvangen wanneer de afzender de vooruitbetaalde brief plaatst of een bevestiging ontvangt dat een e-mail is ontvangen. 

26. Klachten 

De klachten worden behandeld volgens ons klachtenafhandelingsbeleid. Als u een klacht hebt over onze prestaties onder de Overeenkomst, dient u die klacht te richten aan compliance@admiralmarkets.com.cy, die de aard van de klacht zal onderzoeken om te proberen deze op te lossen. Als u een handelsgeschil heeft, geef dan zoveel mogelijk informatie. We hebben uw rekeningnummer (login voor de online faciliteit) en het ticketnummer van elke bestelling of transactie in kwestie nodig, evenals de informatie die wordt vermeld op de procedure voor het oplossen van klachten van klanten, die te vinden is op onze website. Wij zullen klachten van natuurlijke personen en rechtspersonen binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de klacht oplossen. Als de oplossing wordt vertraagd vanwege de gecompliceerde aard van de klacht of verduidelijking van verdere omstandigheden, wordt u hiervan op de hoogte gesteld in een formaat dat schriftelijk kan worden weergegeven, waarbij u op de hoogte wordt gesteld van de nieuwe termijn voor reactie op de klacht. U kunt de klacht ook binnen vier (4) maanden na de datum van het definitieve antwoord voorleggen aan de financiële ombudsman van de Republiek Cyprus. De klachtenbehandelingsprocedure van de financiële ombudsman is beschikbaar op de website van de financiële ombudsman: http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/index_en/index_en?OpenDocument.

27. Algemeen 

27.1. De levering van onze diensten aan u is onderworpen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften en andere bepalingen of marktpraktijken waaraan wij zijn onderworpen (gezamenlijk toepasselijke wetten of voorschriften). Als er een conflict ontstaat tussen de Overeenkomst en toepasselijke wet- of regelgeving, prevaleren de laatste. We zijn niet verplicht om iets te doen of af te zien van iets dat inbreuk maakt op toepasselijke wet- en regelgeving en kunnen doen wat wij nodig achten om hieraan te voldoen.

27.2. Uitstaande rechten en verplichtingen (met name met betrekking tot de artikelen 16, 21, 27 en 28) en transacties blijven van kracht na de beëindiging van de Overeenkomst en blijven onderworpen aan de bepalingen en de bijzondere bepalingen die met ons zijn overeengekomen met betrekking tot dergelijke transacties tot alle verplichtingen volledig zijn nagekomen. 

27.3. Als een bepaling van de Overeenkomst door een rechtbank of bestuursorgaan met bevoegde jurisdictie ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, heeft deze ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed op de andere bepalingen van de Overeenkomst die volledig van kracht blijven. 

27.4. Elk falen door ons (al dan niet voortgezet) om aan te dringen op strikte naleving van enige bepaling van de Overeenkomst vormt geen verklaring van afstand van een van onze rechten of rechtsmiddelen door ons. De rechten en rechtsmiddelen die ons op grond van de Overeenkomst zijn verleend, zijn cumulatief en de uitoefening of afstand van enig deel daarvan vormt geen beletsel voor de uitoefening van andere aanvullende rechten en rechtsmiddelen

27.5. Geen actie, ongeacht de vorm, die voortvloeit uit of in verband met de Overeenkomst, of anderszins bestaat tussen de partijen, kan door een partij worden ingesteld meer dan twee jaar nadat de oorzaak van de actie is ontdekt. Ontdekking van actie moet binnen twee jaar na beëindiging van de Overeenkomst worden gemeld

27.6. Alleen de partijen met uitdrukkelijke rechten op grond van de Overeenkomst kunnen enige voorwaarde van en voordeel uit de Overeenkomst afdwingen.

27.7. Wij worden gedekt door het Cypriotische Beleggerscompensatiefonds (hierna het "ICF" genoemd). Als we niet in staat zijn om aan onze verplichtingen met betrekking tot beleggingsactiviteiten te voldoen, als u een geldige claim indient, hebt u mogelijk recht op verhaal van de ICF met betrekking tot de investeringen die we voor u regelen of verhandelen. Dit is afhankelijk van het type bedrijf en de omstandigheden van de claim. Als we falen, kan de ICF tot €20.000 aan u retourneren of zoals van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. Voor meer informatie over de ICF kunt u terecht op https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/.

28. Toepasselijk Recht & Jurisdictie

28.1 De Overeenkomst wordt onderworpen aan en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van de Republiek Cyprus. Elke partij in de Overeenkomst onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de Cypriotische rechtbank om een rechtszaak, actie of andere procedure met betrekking tot de Overeenkomst te beslechten (hierna aangeduid als ``Procedure``). Niets in de Overeenkomst belet ons om in een rechtsgebied tegen u een procedure aan te spannen.

28.2. Elke partij stemt er onherroepelijk mee in af te zien van elk bezwaar dat zij te allen tijde kan hebben tegen de vestiging van een procedure die voor de Cypriotische rechtbank is ingesteld en stemt ermee in niet te beargumenteren dat een dergelijke procedure op een niet passend forum is ingesteld of dat een dergelijke rechtbank geen jurisdictie heeft.

SCHEDULE 1

Beoordeling en Categorisering van Cliënten

1. Beoordeling van Geschiktheid:

1.1. We zullen geen investeringen en ondersteunende diensten leveren aan een klant, tenzij we alle benodigde informatie krijgen over de kennis en ervaring van de klant op het beleggingsgebied, financiële situatie van de klant en investeringsdoelen van de klant.

Wij zullen ervoor zorgen dat de informatie over de kennis en ervaring van een klant of potentiële klant op het gebied van beleggingen het volgende omvat, voor zover passend bij de aard van de klant, de aard en omvang van de dienst te leveren en het verwachte type product of transactie, met inbegrip van de complexiteit ervan en de daaraan verbonden risico`s:

a. het type service, transactie en financieel instrument dat de klant kent.

b. de aard, het volume en de frequentie van de transacties van de klant in financiële instrumenten en de periode gedurende welke ze zijn uitgevoerd.

c. het opleidingsniveau, het beroep of, indien nodig, het eerdere beroep van de klant of de potentiële klant.

We zullen klanten of potentiële klanten vragen om informatie te verstrekken die nodig is voor de beoordeling van de geschiktheid en we hebben het recht om te vertrouwen op de informatie die door de klanten of potentiële klanten wordt verstrekt, tenzij we ons ervan bewust worden of hadden moeten zijn dat de informatie duidelijk verouderd, onnauwkeurig of onvolledig is.

Bovendien zullen wij bij het aanbieden van andere beleggingsdiensten dan vermogensbeheer telkens bepalen of de cliënt over de nodige ervaring en kennis beschikt om de risico`s met betrekking tot het product of de beleggingsdienst te begrijpen aangeboden of gevraagd.

Voor die doeleinden hebben wij het recht om aan te nemen dat een professionele klant over de nodige ervaring en kennis beschikt om de risico`s te begrijpen die verbonden zijn aan die specifieke beleggingsdiensten of -transacties, of soorten transacties of producten, waarvoor de klant is geclassificeerd als een professionele klant.

1.2. Uitzonderingen op de Beoordeling van Geschiktheid

Wanneer wij beleggingsdiensten verlenen die uitsluitend bestaan uit de uitvoering of ontvangst en overdracht van orders van cliënten met of zonder nevendiensten, met uitzondering van de `Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om hem in staat te stellen een transactie uit te voeren in een of meer financiële instrumenten, waarbij de onderneming het verlenen van het krediet of de lening betrokken is bij de transactie" (hierna aangeduid als "Kredieten of leningen"), welke kredieten of leningen niet bestaan uit bestaande kredietlimieten van leningen, zichtrekeningen en geoorloofde debetstanden van klanten, kunnen wij die investeringen verstrekken diensten aan u zonder een beoordeling van geschiktheid uit te voeren, als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

a. de diensten hebben betrekking op een van de volgende financiële instrumenten:

i) aandelen die tot de handel op een gereglementeerde markt of op een gelijkwaardige markt van een derde land of op een MTF zijn toegelaten, indien het aandelen in vennootschappen betreft, met uitzondering van aandelen in instellingen voor collectieve belegging die niet voor icbe`s gelden en aandelen die een derivaat behelzen;

(ii) obligaties of andere vormen van gesecuritiseerde schuld die tot de handel op een gereglementeerde markt of op een gelijkwaardige markt van een derde land of op een MTF zijn toegelaten, met uitzondering van obligaties die een derivaat behelzen of een structuur bevatten die het voor de klant moeilijk maakt het betrokken risico te begrijpen

(ii) obligaties of andere vormen van gesecuritiseerde schuld die tot de handel op een gereglementeerde markt of op een gelijkwaardige markt van een derde land of op een Mtf zijn toegelaten, met uitzondering van obligaties die een derivaat behelzen of een structuur bevatten die het voor de klant moeilijk maakt het betrokken risico te begrijpen

(iv) aandelen of eenheden in icbe`s, met uitzondering van gestructureerde icbe`s, zoals bedoeld in Artikel 36, paragraaf 1, tweede alinea van verordening (EU) nr. 583/2010;

(v) gestructureerde stortingen, exclusief die structuur bevatten die het voor de klant moeilijk maakt om het risico van teruggave of de kosten van het product voor te schrijven;

(vi) andere niet-complexe financiële instrumenten voor dit subonderdeel.

Voor de toepassing van dit lid wordt een markt van een derde land geacht gelijkwaardig te zijn aan een gereglementeerde markt indien aan de vereisten en de procedure van artikel 4, paragraaf 4, van Richtlijn 2014/65/EU is voldaan.

b. de dienst wordt verleend op initiatief van de opdrachtgever of potentiële opdrachtgever;

c. de klant of potentiële klant er duidelijk van in kennis is gesteld dat wij bij het verlenen van die dienst niet verplicht zijn om de geschiktheid van het verstrekte of aangeboden financiële instrument of de aangeboden dienst te beoordelen en dat hij derhalve niet de overeenkomstige bescherming geniet van de relevante gedragsregels.

d. Wij voldoen aan de verplichtingen met betrekking tot belangenconflicten, zoals voorgeschreven in artikel 24 van de "Wet die voorziet in het verlenen van beleggingsdiensten, de uitoefening van beleggingsactiviteiten, de werking van gereglementeerde markten en andere aanverwante zaken (L.87(I)/2017)".

1.3. In aanmerking komende tegenpartijen

In het geval dat we transacties aangaan met in aanmerking komende tegenpartijen, zijn we niet verplicht om te voldoen aan de bepalingen van Bijlage 1 van deze algemene voorwaarden, behalve van het feit dat:

a. Wij zullen de in aanmerking komende tegenpartij voorzien van adequate rapporten over de geleverde dienst op een duurzame drager. Deze verslagen omvatten periodieke mededelingen aan de in aanmerking komende tegenpartij, rekening houdend met het type en de complexiteit van de betrokken financiële instrumenten en de aard van de aan de in aanmerking komende tegenpartij verleende dienst, en omvatten, indien van toepassing,, de kosten in verband met de transacties en diensten die namens de in aanmerking komende tegenpartij worden verricht.

b. Wanneer wij portefeuillebeheer aanbieden of wij de in aanmerking komende tegenpartij hebben geïnformeerd dat wij een periodieke geschiktheidsbeoordeling zullen uitvoeren, bevat het periodieke verslag een bijgewerkte verklaring van de wijze waarop de belegging voldoet aan de voorkeuren van de in aanmerking komende tegenpartij, doelstellingen en andere kenmerken van de niet-professionele klant.

2. Geschiktheidsbeoordeling

We zullen van klanten of potentiële klanten de informatie verkrijgen die nodig is om de essentiële feiten over de klant te begrijpen en om een redelijke basis te hebben om te geloven, rekening houdend met de aard en omvang van de geleverde diensten, dat de specifieke transactie die in de cursus moet worden aangegaan van het leveren van de portefeuillebeheerdienst voldoet aan de volgende criteria:

a. het beantwoordt aan de investeringsdoelstellingen van de betreffende klant.

b. het is van dien aard dat de klant financieel in staat is om alle daarmee samenhangende beleggingsrisico`s te dragen die in overeenstemming zijn met zijn beleggingsdoelstellingen.

c. het is van dien aard dat de klant over de nodige ervaring en kennis beschikt om de risico`s verbonden aan de transactie of het beheer van de portefeuille van de cliënt te begrijpen.

Wanneer wij een beleggingsdienst verlenen aan een professionele klant, mogen wij ervan uitgaan dat de klant, met betrekking tot de producten, transacties en diensten waarvoor deze als zodanig wordt geclassificeerd, over het nodige ervarings- en kennisniveau beschikt voor de toepassing van punt 2(c) hierboven.

De informatie over de financiële situatie van de klant of potentiële klant omvat, in voorkomend geval, informatie over de bron en de omvang van zijn regelmatige inkomsten, zijn activa, met inbegrip van liquide middelen, beleggingen en onroerend goed, evenals informatie over zijn regelmatige financiële verplichtingen.

De informatie over de beleggingsdoelstellingen van de klant of potentiële klant omvat, in voorkomend geval, informatie over de duur van de belegging gedurende welke de klant de belegging wenst aan te houden, zijn voorkeuren met betrekking tot het nemen van risico`s, zijn risicoprofiel en de doeleinden van de investering.

Wanneer we bij het verlenen van de beleggingsdienst van portefeuillebeheer niet de informatie verkrijgen die vereist is in Schema 1 (indien van toepassing), zullen we geen beleggingsdiensten of nevendiensten verlenen aan de klant of potentiële klant.

3. Klantclassificatie

Uw klantclassificatie kan op elk moment worden gewijzigd na ontvangst van een kennisgeving van ons.

Hieronder een verkorte samenvatting van de vereisten met betrekking tot de indeling van professionele klanten en in aanmerking komende tegenpartijen. Retailklanten zijn klanten die geen professionele klant of in aanmerking komende tegenpartij zijn.

De volgende personen kunnen worden geclassificeerd als professionele klanten:

1. Entiteiten die over een vergunning of regelgeving moeten beschikken om op de financiële markten actief te zijn. De onderstaande lijst omvat alle toegelaten entiteiten die de kenmerkende activiteiten van de genoemde entiteiten uitoefenen: entiteiten waaraan door een lidstaat krachtens een richtlijn van de Europese Unie vergunning is verleend, entiteiten waaraan door een lidstaat vergunning is verleend of die door een lidstaat worden gereguleerd zonder verwijzing naar een richtlijn, en entiteiten waaraan door een derde land vergunning is verleend of die door een derde land worden gereguleerd:

a. Kredietinstellingen;

b. Beleggingsondernemingen;

c. Andere geautoriseerde of gereguleerde financiële instellingen;

d. Verzekeringsmaatschappijen;

e. instellingen voor collectieve belegging en beheermaatschappijen van dergelijke regelingen;

f. Pensioenfondsen en beheermaatschappijen van dergelijke fondsen;

g. Handelaren in grondstoffen en grondstoffenderivaten;

h. Lokale instellingen;

I. Andere institutionele beleggers;

2. Grote ondernemingen die voldoen aan twee van de volgende eisen op bedrijfsbasis:

 • balanstotaal: 20 000 000 EUR
 • netto-omzet: 40 000 000 euro
 • eigen fondsen: 2 000 000 EUR

3. Nationale of regionale overheden, inclusief openbare lichamen die overheidsschulden beheren op nationaal en regionaal niveau, centrale banken, internationale en supranationale instellingen zoals de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds, de Europese Centrale Bank, de Europese Investeringsbank en andere soortgelijke internationale organisaties.

4. Andere institutionele beleggers wier hoofdactiviteit bestaat in het beleggen in financiële instrumenten, met inbegrip van entiteiten die zich toeleggen op de securitisatie van activa of andere financieringstransacties.

Klanten kunnen ervoor kiezen om als professionele klanten te worden behandeld als ze aan bepaalde kwantitatieve en kwalitatieve tests voldoen. Op verzoek verstrekken wij u alle details.

De volgende personen kunnen worden geclassificeerd als in aanmerking komende tegenpartijen:

 • entiteiten die een vergunning hebben of gereguleerd zijn als beleggingsondernemingen;
 • kredietinstellingen;
 • verzekeringsmaatschappijen;
 • een icbe-fonds of zijn beheermaatschappij;
 • een pensioenfonds en zijn beheermaatschappij;
 • andere financiële instellingen die zijn goedgekeurd door een lidstaat of gereguleerd zijn volgens de wetten van Cyprus of volgens de wetgeving van de Europese Unie
 • nationale regeringen en hun bevoegde instanties, met inbegrip van overheidsorganen die omgaan met overheidsschulden op nationaal niveau, centrale banken, de centrale bank van Cyprus en supranationale organisaties.

Zoals hierboven vermeld, kan een retailklant om herclassificatie als een professionele klant vragen als de klant deze zelf voldoende ervaring, kennis en expertise om onafhankelijke investeringsbeslissingen te nemen en te beoordelen meet te hebben alsook de bijbehorende risico`s afdoende kent. We voeren een beoordeling van het verzoek uit op basis van de informatie die ons is verstrekt door de klant met betrekking tot handelservaring, beroepservaring en/of financiële activa. We controleren niet dat de door u verstrekte informatie waar is of dat de financiële situatie hetzelfde blijft. Elke klant moet zelf de verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat we alle relevante informatie die onze beoordeling van kan beïnvloeden voor categorisatie als een retail of professionele klant.

Bepaalde rechten die van toepassing zijn op particuliere klanten (inclusief die welke voortvloeien uit de wet) zijn niet van toepassing op professionele klanten of in aanmerking komende tegenpartijen.

Bovendien kan een professionele klant vragen om te worden behandeld als een retail klant of in het algemeen met betrekking tot een bepaalde beleggingsdienst of transactie en/of financieel instrument.

Bovendien kan een professionele klant vragen om te worden behandeld als een retail klant of in het algemeen met betrekking tot een bepaalde beleggingsdienst of transactie en/of financieel instrument.

Waar relevant zullen we klanten op de hoogte stellen van de rechten die ze zullen verliezen als ze worden behandeld als een professionele klant of in aanmerking komende tegenpartij en we kunnen vragen dat ze schriftelijk bevestigen dat ze het verlies van die rechten erkennen en accepteren. We zijn niet verplicht om een klant opnieuw in te delen.

SCHEDULE 2

Risicobepaling voor het Investeren in Effecten

Het doel van deze verklaring inzake de openbaarmaking van effectenhandelsrisico`s is om u een overzicht te geven van de fundamentele (d.w.z. indicatieve en niet uitputtende) risico`s van effectenhandel.

1. Marktrisico

Marktrisico is het risico dat beleggingen in waarde dalen als gevolg van economische ontwikkelingen of andere gebeurtenissen die de gehele markt beïnvloeden. Als gevolg van het marktrisico kan de lkant verliezen lijden als gevolg van de algehele ongunstige prijsbeweging op de effectenmarkt of in een bepaald segment daarvan. Een ongunstige prijsbeweging kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door slechte economische indicatoren van de relevante staat of tak van de economie, een onstabiele economische omgeving of een onstabiele effectenmarkt.

2. Volatiliteitsrisico

Volatiliteitsrisico is het risico van waardeveranderingen van een financieel product. Hoge volatiliteit betekent over het algemeen dat de waarde van een effect gedurende een korte periode dramatische stijgingen en/of dalingen kan ondergaan. Een dergelijke hoge volatiliteit kan meer worden verwacht bij illiquide of minder frequent verhandelde effecten dan bij liquide of vaker verhandelde effecten. Vanwege de volatiliteit is het mogelijk dat een door een klant geplaatste order niet of gedeeltelijk wordt uitgevoerd als gevolg van snelle veranderingen in marktprijzen. Bovendien kan volatiliteit leiden tot prijsonzekerheid van marktorders die door een klant worden geplaatst, aangezien de prijs waartegen de order wordt uitgevoerd aanzienlijk kan verschillen van de laatst beschikbare marktprijs, of daarna aanzienlijk kan veranderen, wat kan leiden tot reële of fictieve verliezen.

3. Liquiditeitsrisico

Liquiditeit verwijst naar het vermogen van marktdeelnemers om effecten snel te kopen en/of te verkopen tegen een concurrerende prijs en met een minimaal prijsverschil. Over het algemeen wordt aangenomen dat hoe meer orders beschikbaar zijn in de markt, hoe groter de liquiditeit is. Liquiditeit is belangrijk vanwege het feit dat het met een grotere liquiditeit gemakkelijker voor u zal zijn om snel en met een minimaal prijsverschil effecten te kopen en / of verkopen en als gevolg daarvan is het waarschijnlijker dat u een concurrerende prijs betaalt of ontvangt voor uw uitgevoerde transacties. Over het algemeen kan een lagere liquiditeit worden verwacht in dun verhandelde instrumenten in vergelijking met liquide of vaker verhandelde instrumenten. Onder bepaalde marktomstandigheden (zoals in het geval dat er geen openstaande orders zijn, hetzij aan de koop- of verkoopzijde, of als de handel in een effect om welke reden dan ook wordt stopgezet), kan het voor u moeilijk of onmogelijk zijn om een positie in de markt te liquideren tegen een redelijke prijs.

4. Speculatief handelsrisico

Speculatieve transacties worden geplaatst in een poging om te profiteren van schommelingen in de marktwaarde van effecten, in plaats van de fundamentele waarde van een effect en/of onderliggende attributen die in een effect zijn belichaamd. Speculatieve handel resulteert in een onzekere mate van winst of verlies. Bijna alle investeringsactiviteiten brengen tot op zekere hoogte speculatieve risico`s met zich mee, aangezien een investeerder zich er niet van bewust is of een investering al dan niet winstgevend zal blijken te zijn.

5. Risico met betrekking tot prijsschommelingen naar aanleiding van bedrijfsmededelingen

Bedrijfsaankondigingen of andere belangrijke informatie kunnen de prijs van effecten beïnvloeden. Deze aankondigingen, gecombineerd met een relatief lagere liquiditeit van een effect, kunnen leiden tot aanzienlijke prijsvolatiliteit.

6. Systemenrisico

Een systeemrisico is het vooruitzicht dat een Klant verlies lijdt als gevolg van technische storingen in de systemen van bewaarinstellingen, bewaarnemers, effectenbeurzen en andere afwikkelingen van effectentransacties. Dergelijke technische storingen kunnen leiden tot vertraging van de uitvoering, afwijzing van transacties, vertraging van afwikkelingen na de transactie, valse overdrachten en andere gebeurtenissen. Trade-onderbrekingen en/of storingen door bijvoorbeeld de traagheid of tijdelijke onbeschikbaarheid van een internetverbinding kunnen ertoe leiden dat de Klant schade lijdt. Bovendien kan het traden op grote schaal vertragingen in de orderuitvoering veroorzaken, aangezien het feit dat marktdeelnemers tijdens perioden van volatiliteit voortdurend hun orderhoeveelheid kunnen wijzigen of nieuwe/meerdere orders kunnen plaatsen, een reden kan zijn voor vertragingen bij het uitvoeren of weigeren van orders.

7. Regelgevings-/ juridisch risico

Overheidsbeleid, regels, voorschriften, wetten en procedures met betrekking tot beurshandel worden van tijd tot tijd bijgewerkt. Dergelijke regelgevende maatregelen en veranderingen in het wettelijke/regelgevende ecosysteem, inclusief, maar niet beperkt tot, veranderingen in belastingen/heffingen, kunnen de potentiële winst van een belegging in effecten veranderen. Bovendien kan het ene overheidsbeleid meer gericht zijn op bepaalde sectoren dan op andere, waardoor het risico- en rendementsprofiel van een investering wordt beïnvloed.

8. Politiek risico

Politiek risico is een risico dat in de staat waar de effecten zijn geregistreerd of waar de emittent van de effecten waarin de cliënt heeft belegd, zich bevindt of geregistreerd is, gebeurtenissen plaatsvinden die de politieke of economische stabiliteit of verdere ontwikkeling van de staat of regio beïnvloeden, en als gevolg daarvan kan het gevaar bestaan dat de Klant, geheel of gedeeltelijk, zijn investeringen in de staat of regio verliest of aanzienlijke verliezen lijdt op gedane investeringen. Politieke risico`s zijn bijvoorbeeld radicale veranderingen in de economische en wetgevende omgeving (bijv. Nationalisatieprocessen), sociale en interne crisissituaties op het gebied van beleid (bijv. Burgerlijke onlusten), enz.

9. Afwikkelingssysteemrisico

Het risico van het afwikkelingssysteem is de mogelijkheid dat (voornamelijk) technische storingen in de systemen en rekeningen of communicatiekanalen van effectenregisters, effectenbeurzen, clearinginstellingen en andere instellingen of andere problemen kunnen leiden tot annulering van transacties, vertraging van afwikkelingen na de transactie, valse overdrachten en andere gebeurtenissen die kunnen leiden tot verliezen voor de Klant.

10. Valutarisico

De winst of het verlies op transacties in contracten die in vreemde valuta noteren (ongeacht of ze worden verhandeld in het eigen rechtsgebied of in een ander rechtsgebied) zal worden beïnvloed door schommelingen in valutakoersen waarbij het nodig is om de valuta van het contract om te rekenen naar een andere valuta.

11. Informatierisico

Informatierisico is het risico dat de Klant geen gemotiveerde beslissingen neemt of slechte investeringsbeslissingen neemt als gevolg van de ontvangst van onvolledige en/of onnauwkeurige en/of inadequate informatie over effecten, of een belemmering/moeilijkheid om volledige, nauwkeurige en adequate informatie voor te ontvangen. Dit kan op zijn beurt te wijten zijn aan onbetrouwbare bronnen, verkeerde interpretatie van oorspronkelijk nauwkeurige informatie of communicatiefouten.

Conclusie:

Effectenhandel is niet geschikt voor alle beleggers en brengt risico`s met zich mee die kunnen leiden tot het verlies van uw geïnvesteerd vermogen. U dient advies in te winnen bij een onafhankelijke financieel adviseur met de juiste vergunning en ervoor te zorgen dat u over de risicobereidheid, relevante ervaring en kennis beschikt voordat u besluit te traden. In het verleden behaalde resultaten zijn noch een betrouwbare indicator, noch een garantie voor toekomstige resultaten en/of rendementen.

Risicobepaling voor handel op marge- of basis

HANDELEN IN CFD`S IS NIET GESCHIKT VOOR IEDEREEN, IS MET EEN HOOG RISICO EN KAN LEIDEN TOT EEN VERLIES DAT UW INITIËLE INVESTERING OVERSCHRIJDT

Het doel van dit schema is om u te informeren over enkele van de risico`s verbonden aan de handel in CFD`s. Het is niet de bedoeling dat deze risicobepaling een volledige en complete beschrijving bevat van alle risico`s die gepaard gaan met de handel in CFD`s. U moet ervoor zorgen dat uw beslissing om onze diensten te gebruiken op een geïnformeerde basis wordt genomen en dat u tevreden bent met de informatie die beschikbaar is. Als u niet zeker bent of de inhoud van deze risicobepaling niet begrijpt, zoek en vraag dan onafhankelijk financieel advies.

Voordat u handelt in CFD`s, moet u zich bewust zijn van de risico`s. De hoge mate van hefboomwerking die met dit soort beleggingen gepaard gaat, betekent dat de risicograad in vergelijking met andere financiële producten hoger is. Hefboomwerking (of margehandel) kan tegen u werken wat kan resulteren in een aanzienlijk verlies alsook een aanzienlijke winst.

In het verleden behaalde resultaten van dit soort beleggingen bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. U moet rekening houden met eventuele commissie- en belastingverplichtingen die u persoonlijk opbouwt. Admiral Markets Cyprus Ltd accepteert geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele belasting die u moet betalen over eventuele winsten op onze Online Faciliteit.

Handelen op Marge houdt een hoog risico in en is niet geschikt voor alle beleggers. De hoge mate van hefboomwerking kan zowel tegen u als voor u werken. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw open posities te controleren en u dient deze nauwlettend te volgen.

Bij het handelen moet u goed nadenken over uw beleggingsdoelstellingen, uw financiële ervaring en uw risicoacceptatie. Wanneer u niet helemaal zeker bent over de geschiktheid van de door ons aangeboden producten, zoek dan onafhankelijk financieel advies. Er is altijd een verband tussen hoge beloning en hoog risico. Elk type markt- of handelsspeculatie dat een ongewoon hoog rendement kan opleveren, vormt ook een hoog risico voor kapitaal. Alleen overtollige middelen mogen risico lopen en als u niet in staat bent om handelsverliezen te lijden, moet u niet in CFD`s handelen.

We raden aan dat ALLE KLANTEN zich vertrouwd maken met CFD`s, margevereisten, handelsinstrumenten, onze handelsplatforms en financiële markten in het algemeen door gebruik te maken van onze GRATIS TE GEBRUIKEN en RISICOVRIJE Demonstratie account (Demo-account). Raadpleeg onze website https://admiralmarkets.com/nl?regulator=cysec voor meer informatie.

1. CFD`s in het Algemeen

CFD`s zijn complexe financiële producten die meestal alleen worden gesloten wanneer een klant ervoor kiest een bestaande open positie te sluiten en hebben daarom over het algemeen geen vaste vervaldatum. (Dit kan worden gewijzigd afhankelijk van de voorwaarden van de onderliggende activaklasse en/of product).

CFD`s kunnen worden vergeleken met futures-contracten, die kunnen worden aangegaan met betrekking tot bepaalde vreemde valuta, indices, edelmetalen, olie, grondstoffen of financiële instrumenten. In tegenstelling tot andere futures kunnen contracten met CFD`s echter alleen contant worden afgerekend. Transacties in CFD`s kunnen ook een voorwaardelijke verplichting hebben en u dient zich bewust te zijn van de implicaties hiervan zoals hieronder uiteengezet. Al onze CFD`s zijn synthetische contracten, wat betekent dat klanten er geen recht op het onderliggende instrument of middel of de daaraan verbonden rechten tenzij specifiek vermeld in de CFD. Dit omvat geen recht op onderliggende referentieaandelen of daaraan verbonden stemrechten.

2. Buitenlandse markten

CFD`s met betrekking tot buitenlandse markten brengen andere risico`s met zich mee dan de thuismarkten van de klant. In sommige gevallen zijn de risico`s groter. Het potentieel voor winst of verlies van transacties met betrekking tot buitenlandse markten zal worden beïnvloed door schommelingen in wisselkoersen. Dergelijke verhoogde risico`s omvatten de risico`s van politieke of economische beleidslasten in een buitenlandse jurisdictie, die de voorwaarden, condities, de verhandelbaarheid of prijs aanzienlijk en permanent van een vreemde valuta kunnen wijzigen.

3. Risico verlagende orders of strategieën

Het plaatsen van bepaalde orders (bijvoorbeeld "stop loss" of "stop limiet" orders) die bedoeld zijn voor het beperken van verliezen tot bepaalde bedragen, werken mogelijk niet altijd omdat marktomstandigheden of technologische beperkingen het onmogelijk kunnen maken zulke orders uit te voeren. Indien een klant handelt met behulp van dergelijke orders of strategie, dan accepteert de klant dit risico.

4. Hefboomwerking

CFD`s brengen een hoog risico met zich mee. De gearing en leverage die verkrijgbaar is met CFD trading betekent dat u alleen een kleine storting (Marge) kan plaatsen om met ons te kunnen handelen, deze kleine storting kan leiden tot grote verliezen of grote winsten. Transacties met een grote hefboomwerking zijn onderhevig aan aanzienlijke waardeveranderingen als gevolg van relatief kleine veranderingen in de waarde of het niveau van het onderliggende instrument of middel waarop de prijs van de CFD is gebaseerd.

5. Transacties met een voorwaardelijke verplichting

CFD`s zijn transacties met hefboomwerking of marges waarbij u een reeks betalingen moet doen tegen de contractwaarde, in plaats van de volledige contractwaarde onmiddellijk te betalen. U kunt een totaal verlies lijden van de Marge die u bij ons stort om een positie te vestigen of te behouden. We herwaarderen uw open posities continu gedurende elke Werkdag, en eventuele winst of verlies wordt onmiddellijk weerspiegeld in uw account en een verlies kan ertoe leiden dat u op korte termijn een aanzienlijke extra Marge moet betalen om uw open posities te behouden. We kunnen de tarieven van marge- en/of notionele handelsvereisten op elk moment wijzigen (inclusief tijdens weekenden/feestdagen of in abnormale marktomstandigheden), wat ook kan leiden tot een wijziging van de marge die u moet aanhouden. Als u niet te allen tijde voldoende marge op uw account behoudt en/of dergelijke extra fondsen binnen de vereiste tijd verstrekt, kunnen uw open posities met verlies worden gesloten en kunt u aansprakelijk zijn voor een eventueel resulterend tekort.

6. Over the Counter (OTC) transacties 

Bij het handelen in CFD`s handelt u niet op een gereglementeerde markt of beurs. U gaat direct een contract met ons aan met betrekking tot het onderliggende financiële instrument of waarde waarop de prijs van de CFD is gebaseerd. Alle open posities bij ons moeten bij ons worden gesloten en kunnen niet met een andere partij worden gesloten. Dit kan het moeilijk voor u maken om een positie te sluiten tegen een prijs waar u blij mee bent of helemaal niet (bijvoorbeeld als we technische problemen ondervinden met onze Online Faciliteit en deze niet beschikbaar is, of we insolvent worden). 

Handelen in OTC financiële transacties kan u blootstellen aan grotere risico`s dan handelen op een gereglementeerde markt omdat er geen markt is om uw open posities te sluiten en aan onze prijzen en andere voorwaarden zijn onderworpen onder wettelijke/regelgevende vereisten. OTC-transacties kunnen het liquiditeitsrisico verhogen en andere significante risicofactoren introduceren: het kan bijvoorbeeld onmogelijk zijn om de waarde van een positie als gevolg van een OTC-transactie te beoordelen of om de risicoblootstelling te bepalen. Bied- en vraagprijzen hoeven ook niet door ons te worden geciteerd en, zelfs wanneer ze dit zijn, kunnen we het moeilijk vinden om een eerlijke prijs vast te stellen, met name wanneer de relevante beurs of markt voor de onderliggende waarde is gesloten of geschorst. U bent ook blootgesteld worden aan het Investor Compensation Fund tot het maximum toegestaan op het relevante tijdstip onder de regeling: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/.  

7. Prijzen

De op onze online faciliteit gepubliceerde prijzen hoeven niet noodzakelijkerwijs de bredere markt te weerspiegelen. We selecteren prijzen die naar onze mening geschikt zijn om de margevereisten te bepalen en om de posities in uw account periodiek te markeren en dergelijke posities te sluiten. Hoewel we verwachten dat deze prijzen redelijk gerelateerd zijn aan de prijzen die beschikbaar zijn op de zogenaamde interbancaire markt of een geschikte handelslocatie of andere financiële markt (hierna aangeduid als de Referentiemarkt), kunnen de prijzen die we gebruiken, afwijken van de beschikbare prijzen aan banken en andere deelnemers aan de Referentiemarkt. Daarom kunnen we aanzienlijke discretie uitoefenen bij het vaststellen van de margevereisten en het verzamelen van Marge bij u.

Aangezien de CFD`s gedeeltelijk gerelateerd zijn aan de onderliggende (en eventuele Referentiemarkt), moet u ervoor zorgen dat u op de hoogte bent van de risico`s die aan de onderliggende zijn verbonden, waaronder valutaschommelingen, volatiliteit en gapping (een plotselinge prijsverschuiving die kan worden veroorzaakt door vele factoren, waaronder maar niet uitsluitend, economische gebeurtenissen, markt aankondigingen en perioden waarin geen handel in onderliggende goederen plaatsvindt). Een stop-loss order is niet gegarandeerd en beschermt u niet tegen dit risico omdat deze niet onmiddellijk is en alleen een order activeert om de positie te sluiten tegen de dichtstbijzijnde beschikbare prijs. 

8. Positiecontrole 

Het is uw verantwoordelijkheid om te allen tijde toezicht te houden op de posities die u hebt geopend en u moet altijd in staat zijn om dit te doen. Deze risico-informatieverschaffing moet worden gelezen in samenhang met de belangrijkste algemene voorwaarden waarvan deze risico-openbaarmaking deel uitmaakt, en elk ander document dat wordt geleverd of anderszins beschikbaar wordt gesteld op onze Online Faciliteit.

9. Onverwachte Gebeurtenis en Weekendrisico 

Verschillende situaties, ontwikkelingen, schorsingen, onverwachte onderbrekingen in handelsuren of gebeurtenissen die zich kunnen voordoen tijdens een weekend/officiële feestdag (hetzij in de Republiek Cyprus of in een ander land) wanneer een markt doorgaans wordt gesloten voor handel, kunnen ertoe leiden dat de markt/onderliggende activaklasse opnieuw opent tegen een aanzienlijk andere prijs/niveau dan waar de markt/onderliggende activaklasse op de vorige werkdag/handelsdag werd gesloten. U kunt de Online Faciliteit niet gebruiken om orders te plaatsen of te wijzigen op de momenten dat de markten over het algemeen gesloten zijn. Er is een aanzienlijk risico dat stop-loss orders die worden aangehouden ter bescherming van open posities, worden uitgevoerd op niveaus die aanzienlijk slechter zijn dan de opgegeven prijs. Wanneer u dit doet, accepteert u dit risico en bent u aansprakelijk voor een eventueel resulterend tekort. 

10. Elektronisch handelen 

Handelen in OTC-contracten via de Online Faciliteit kan verschillen van handel op andere elektronische handelssystemen en op een conventionele of open markt. U wordt blootgesteld aan risico`s verbonden aan het elektronische handelssysteem, waaronder het uitvallen van hardware en software en systeem met betrekking tot de online faciliteit, uw systemen en de communicatie-infrastructuur (bijvoorbeeld internet) die de Online Faciliteit met u verbindt. 

11. Handelsschorsing 

Onder bepaalde voorwaarden kan het moeilijk of onmogelijk zijn om een positie te liquideren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in tijden van snelle prijsbeweging waarbij de prijs voor een onderliggende stijging of daling tijdens een handelssessie zo sterk is dat de handel in de onderliggende waarden beperkt of geschorst is. Waar dit gebeurt, accepteert u elk gekoppeld risico. U moet zich er ook van bewust zijn dat wij onder bepaalde omstandigheden gedwongen kunnen worden om posities te sluiten op grond van regelgevings- of uitwisselingsvoorschriften, en als zodanig zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die hierdoor kunnen ontstaan. 

12. Commissies 

Voordat u begint met handelen, dient u informatie te verkrijgen over alle commissies en andere kosten waarvoor u aansprakelijk bent, zoals aangegeven in het tariefschema dat beschikbaar is op de Online Faciliteit. 

13. Insolventie 

Als u insolvent of failliet wordt of uw verplichtingen jegens ons niet nakomt, kan dit ertoe leiden dat uw posities zonder uw toestemming worden geliquideerd of gesloten. In het geval van onze insolventie, kan gelden die u bij ons aanhoudt mogelijk door u niet worden teruggevorderd.

14. Communicatie 

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor eventuele verliezen als gevolg van vertraagde of niet-ontvangen communicatie tussen u en ons. 

15. Advies

We bieden geen beleggingsadvies en bieden alleen uitvoeringsdiensten. Hoewel we algemene beoordelingen van de markten kunnen maken, zijn dergelijke beoordelingen geen individueel beleggingsadvies en houden we geen rekening met uw individuele omstandigheden. Elke beslissing om te handelen is alleen aan u. 

We voeren een geschiktheidstoets uit voor CFD-handel op basis van de informatie die u ons geeft met betrekking tot uw handelservaring en uw financiële activa en inkomsten. Wij controleren de informatie die u heeft verstrekt in een naar behoren ingevuld aanvraagformulier of anderszins niet op juistheid of dat uw financiële situatie hetzelfde blijft. U dient zelf de verantwoordelijkheid te nemen om ervoor te zorgen dat wij worden voorzien met alle relevante informatie die onze beoordeling van de geschiktheid van CFD-handelen voor u kan beïnvloeden.

16. Bedrijfsacties: Aandelen CFDs 

Houd er rekening mee dat de behandeling die u tijdens een zakelijke aankondiging ontvangt, minder gunstig kan zijn dan als u eigenaar bent van deonderliggend instrument, omdat veranderingen die we doorvoeren misschien op een reactionaire manier moeten worden doorgevoerd en eerder effect hebben dan vereist door de zakelijk aankondiging. Daarom kan de tijd die u heeft om beslissingen te nemen aanzienlijk minder zijn; de beschikbare opties kunnen restrictiever/minder voordelig zijn en kunnen zodanig zijn dat er geen gelegenheid voor u is om de positie te sluiten. Aangezien bedrijfsevenementen vaak extreem laat kunnen worden aangekondigd kan het dat u mogelijk geen gelegenheid heeft om posities te sluiten om negatieve gevolgen te voorkomen en dat u mogelijk verplicht bent om op zeer korte termijn meer middelen toe te voegen om marge voldoende te dekken. 

17. Dividenden en Dividendaanpassingen op CFD`s 

Een ‘Dividendaanpassing’ is een aanpassing die wordt toegepast wanneer een aandeel zijn ex-dividenddatum overschrijdt (inclusief de ex-datum van enig speciaal dividend) op de onderliggende aandelenmarkt. In het geval van longposities wordt de dividendaanpassing bijgeschreven op uw account. In het geval van shortposities wordt de dividendaanpassing van uw rekening afgeschreven. 

a. Hoe beïnvloeden dividenden de posities in aandelen of indices? 

Wanneer een onderliggend aandeel ex-dividend gaat (dat wil zeggen dat ze dividend uitkeren aan aandeelhouders), maken we een aanpassing in contant naar uw account zodat uw positie niet wordt beïnvloed door de drop-in prijs die op de markt voor dat aandeel of index voorkomt. Als u long gaat, storten we op uw account bij. Als u Short gaat, zullen we de account debiteren. 

b. Wat gebeurt er zodra een aandeel of index ex-dividend gaat? 

Wanneer een aandeel ex-dividend gaat, daalt de waarde van het aandeel over het algemeen met hetzelfde bedrag als het dividend. Omdat een aandelenindex bestaat uit een aantal bedrijven. zal de daling van de waarde van de aandelen ook leiden tot een daling van de waarde van de index. 

c. Waarom een aanpassing? 

Wanneer de prijs van een aandeel of index daalt na de ex-dividend, wordt uw lopende winst en verlies (winst- en verliesrekening) beïnvloed. Wanneer u long gaat, betekent dit dat u potentiële winst misloopt. Als u kort zit, betekent dit dat uw winst- en verliesrekening beter is dan zou moeten.  

Doordat de koersdaling een verwachte marktbeweging is maken we een aanpassing zodat het resultaat niet zal worden beïnvloed. 

Het bedrag aan dividend verschilt per aandeel of index. 

18. Copy Trading 

Wij bieden copy trading. Bij het nemen van een beslissing om een specifieke trader of trader te kopiëren en/of een bepaalde strategie te volgen, moet u rekening houden met uw volledige financiële planning, beleggingsdoelstellingen en persoonlijke en financiële situatie en moet u rekening houden met al uw financiële verplichtingen, of het nu een huidige of toekomstige is, en u begrijpt dat het gebruik van copy trading zeer speculatief is en dat u aanzienlijke verliezen kunt lijden die hoger zijn dan het bedrag dat wordt gebruikt om een trader of traders te kopiëren. De risico`s verbonden aan copy trading, omvatten, maar zijn niet beperkt tot, geautomatiseerde handelsuitvoering waarbij het openen en sluiten van trades in uw account plaatsvindt zonder uw handmatige tussenkomst. Meer informatie over copy trading risico`s is te vinden in de sectie "Copy Trading Risicobepaling" hieronder.

Copy Trading Risicobepaling  

Admiral Markets Cyprus Ltd biedt u de mogelijkheid om met andere traders te communiceren, te volgen en te kopiëren door gebruik te maken van informatie en/of sociale handelsfuncties (inclusief, maar niet beperkt tot, "gedetailleerde accountinformatie" en / of "handelsgeschiedenissen" en/of "risicoprofielen" en / of "kopieer" en/of "volg" -functies) die worden aangeboden en/of beschikbaar worden gesteld op onze website en/of applicaties en/of handelsplatforms. Wanneer u de copy trading-services gebruikt, gaat u ermee akkoord onze portfoliobeheerservices te gebruiken. 

Door het feit dat kopiëren wordt geassocieerd met verschillende risico`s, wordt u aangespoord om de volgende risico`s zorgvuldig te lezen en te overwegen alvorens gebruik te maken van Admiral Markets Cyprus Ltd copy trading functies: 

 • Geautomatiseerde handelsuitvoering waarmee trades worden geopend en gesloten in uw account zonder handmatige tussenkomst. 
 • Admiral Markets Cyprus Ltd portfolio management diensten zijn afhankelijk van uw eigen beslissingen om een specifieke trader of traders te kopiëren en/of een bepaalde strategie te volgen. Bij het nemen van dergelijke beslissingen erkent u hierbij dat u rekening hebt gehouden met uw volledig financiële planning, beleggingsdoelstellingen en persoonlijke en financiële situatie en ook rekening hebt gehouden met al uw financiële verplichtingen, of het nu nu of in de toekoms tis, en u begrijpt dat het gebruik van copy trading zeer speculatief is en dat u aanzienlijke verliezen zou kunnen lijden die hoger zijn dan het bedrag dat wordt gebruikt om een trader of traders te kopiëren, onder andere vanwege het kopiëren van de handelsbeslissingen van onervaren en/of onprofessionele traders en/of het kopiëren van handelaren wiens doel, strategie (of het nu op korte, middellange of lange termijn is), intentie of financiële status, kan verschillen van de uwe. 
 • Alle sociale handelsfuncties die door Admiral Markets Cyprus Ltd worden verstrekt, zijn alleen voor informatieve doeleinden. ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN EN HUN WERKNEMERS EN AGENTEN ZIJN GEEN BELEGGINGS- OF FINANCIËLE ADVISEURS. ALS U BELEGGINGSBESLISSINGEN NEEMT OP BASIS VAN INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR IS OP ONZE WEBSITE(S) OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN COPY TRADING, ERKENT U DAT U DIT OP EIGEN RISICO DOET EN ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, HUN WERKNEMERS EN HAAR AGENTEN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE VERLIEZEN DIE U ALS GEVOLG DAARVAN KUNT LIJDEN.
 • U MOET GEEN INVESTERINGSBESLISSING NEMEN ZONDER EERST UW EIGEN ONDERZOEK UIT TE VOEREN. U BENT ALS ENIGE EN UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK VOOR HET BEPALEN OF EEN INVESTERING OF STRATEGIE, OF EEN ANDER PRODUCT OF DIENST, AANGEWEZEN OF GESCHIKT VOOR U IS, OP BASIS VAN UW VOLLEDIGE FINANCIËLE PLANNING, BELEGGINGSDOELSTELLINGEN EN PERSOONLIJKE EN FINANCIËLE SITUATIE, DOOR OOK REKENING TE HOUDEN MET AL UW FINANCIËLE VERPLICHTINGEN, OF HET NU OF IN DE TOEKOMST IS. 
 • De posities van een gekopieerde trader (met betrekking tot een van onze financiële instrumenten) worden gekopieerd in een bedrag dat gelijk is aan het laagste van het minimumpositiebedrag of de proportionele bedragen van de gekopieerde trade tot het gerealiseerde eigen vermogen van de gekopieerde trader als basis voor de verhoudingen van gekopieerde trades. Dergelijke posities hebben dezelfde hefboomwerking, stop loss en take profit, voor zover mogelijk. Trades onder het minimale handelsbedrag worden niet geopend. Al deze posities worden automatisch gewijzigd en/of gesloten indien en wanneer gewijzigd/gesloten door de gekopieerde trader, om welke reden dan ook, zonder verdere kennisgeving en zonder enige actie van uw kant. U moet in staat en bereid zijn om het verlies van de volledige investering die u in zo`n gekopieerde transactie hebt gedaan, te dragen. U bent volledig verantwoordelijk voor eventuele verliezen die u lijdt als gevolg van de automatische uitvoering van instructies die zijn gegenereerd als gevolg van het gebruik van een van de copy trading functies. 
 • Als u extra trades in uw account plaatst of als u een order wijzigt of annuleert die is gegenereerd door een copy trading functie, kunt u een wezenlijk ander resultaat behalen dan de gebruiker die u hebt gekopieerd. Uitbetaling en opname door de gekopieerde trader kan ook een wezenlijk ander resultaat genereren dan de gebruiker die u hebt gekopieerd, omdat dit van invloed kan zijn op de kopieerhandelsverhoudingen.
 • Eventuele prestaties in het verleden van een van de gebruikers, risicoscore, statistieken en andere informatie of documentatie met betrekking tot gebruikers die op onze website(s) en/of applicaties en/of handelsplatforms verschijnen, zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten en moeten als hypothetisch worden beschouwd, zoals hieronder uitgebreider wordt beschreven. Het is belangrijk om te begrijpen dat risicoscores, statistische informatie en historische prestaties geen garantie zijn voor toekomstige prestaties. ER WORDT GEEN VERKLARING OF GARANTIE GEGEVEN DAT EEN ACCOUNT WINSTEN OF VERLIEZEN ZAL OF WAARSCHIJNLIJK ZAL BEHALEN DIE VERGELIJKBAAR ZIJN MET DE GETOONDE EN /OF DAT EEN RISICOSCORE VAN EEN GEKOPIEERDE GEBRUIKER IN FEITE NIET HOGER ZAL ZIJN. Bij het beoordelen van de inhoud, portfolio, financiële prestatie-informatie, meningen, advies of andere informatie van een andere geregistreerde gebruiker, mag u er niet van uitgaan dat de gebruiker onbevooroordeeld, onafhankelijk of gekwalificeerd is om financiële informatie of meningen te verstrekken. Admiral Markets Cyprus Ltd garandeert geen enkele bestelling, inclusief het plaatsen van stoporders. Dienovereenkomstig, ongeacht de invoer- of sluitingsaanduiding, garandeert Admiral Markets Cyprus Ltd niet dat de transactie zal worden gevuld tegen de orderprijs /stop loss-percentage en u kunt meer verliezen dan het oorspronkelijke bedrag dat is gebruikt om een dergelijke trader te kopiëren. 
 • IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN EN/OF RISICOSCORES MOETEN WORDEN BESCHOUWD ALS HYPOTHETISCHE PRESTATIERESULTATEN. HYPOTHETISCHE PRESTATIERESULTATEN HEBBEN VEEL INHERENTE BEPERKINGEN. ER WORDT GEEN VERKLARING OF GARANTIE GEGEVEN DAT EEN ACCOUNT WINSTEN OF VERLIEZEN ZAL BEHALEN OF WAARSCHIJNLIJK ZAL BEHALEN DIE VERGELIJKBAAR ZIJN MET DE IN HET VERLEDEN GETOONDE PRESTATIES OF RISICOSCORE. DE WERKELIJKE PROCENTUELE WINSTEN / VERLIEZEN DIE BELEGGERS ERVAREN, VARIËREN AFHANKELIJK VAN VELE FACTOREN, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT: BEGINREKENINGSALDI (STORTINGEN EN OPNAMES), MARKTGEDRAG, DE ACCOUNTINSTELLINGEN VAN DE BELEGGER EN DE WERKELIJKE PRESTATIES VAN DE GEKOPIEERDE GEBRUIKER.
 • DIENOVEREENKOMSTIG ZIJN ER VAAK SCHERPE VERSCHILLEN TUSSEN HYPOTHETISCHE / IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN EN DE WERKELIJKE RESULTATEN DIE VERVOLGENS DOOR EEN BEPAALD HANDELSPROGRAMMA WORDEN BEREIKT. EEN VAN DE BEPERKINGEN VAN HYPOTHETISCHE PRESTATIERESULTATEN IS DAT ZE OVER HET ALGEMEEN WORDEN VOORBEREID MET HET VOORDEEL VAN ACHTERAF. BOVENDIEN BRENGT HYPOTHETISCHE HANDEL GEEN FINANCIEEL RISICO MET ZICH MEE EN KAN GEEN ENKEL HYPOTHETISCH HANDELSRECORD DE IMPACT VAN FINANCIEEL RISICO IN DE DAADWERKELIJKE HANDEL VOLLEDIG VERKLAREN. HET VERMOGEN OM VERLIEZEN TE WEERSTAAN OF ZICH ONDANKS HANDELSVERLIEZEN AAN EEN BEPAALD HANDELSPROGRAMMA TE HOUDEN, ZIJN BIJVOORBEELD MATERIËLE PUNTEN DIE OOK DE WERKELIJKE HANDELSRESULTATEN NEGATIEF KUNNEN BEÏNVLOEDEN. ER ZIJN TAL VAN ANDERE FACTOREN DIE VERBAND HOUDEN MET DE MARKTEN IN HET ALGEMEEN OF MET DE IMPLEMENTATIE VAN EEN SPECIFIEK HANDELSPROGRAMMA DIE NIET VOLLEDIG KUNNEN WORDEN VERANTWOORD BIJ HET OPSTELLEN VAN HYPOTHETISCHE PRESTATIERESULTATEN EN DIE ALLEMAAL EEN NEGATIEVE INVLOED KUNNEN HEBBEN OP DE WERKELIJKE HANDELSRESULTATEN.
 • ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD BIEDT GEEN GEPERSONALISEERDE BELEGGINGSAANBEVELINGEN, BELEGGINGSADVIES, BELASTINGGERELATEERD ADVIES OF ANDER FINANCIEEL GERELATEERD ADVIES VAN WELKE AARD DAN OOK. GEEN ENKEL ASPECT VAN DE INFORMATIE EN/OF SOCIALE HANDELSFUNCTIES DIE OP ONZE WEBSITE(S) WORDEN AANGEBODEN EN/OF BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD, IS BEDOELD OM BELEGGINGS-, BELASTING- OF ANDER FINANCIEEL GERELATEERD ADVIES VAN WELKE AARD DAN OOK TE VERSTREKKEN, OF MOET WORDEN OPGEVAT ALS HET VERSTREKKEN VAN BELEGGINGS-, BELASTING- OF ANDER FINANCIEEL GERELATEERD ADVIES. ALS ZODANIG DIENT U DERGELIJKE INHOUD EN/OF DERGELIJKE FUNCTIES NIET TE BESCHOUWEN ALS EEN VERVANGING VOOR PROFESSIONEEL FINANCIEEL EN/OF BELEGGINGSADVIES. ALS DE RISICO`S U ONDUIDELIJK LIJKEN, WORDT U DRINGEND VERZOCHT OM EEN EXTERNE SPECIALIST AAN TE VRAGEN VOOR ONAFHANKELIJK ADVIES. ALS U ERVOOR KIEST OM TRANSACTIES AAN TE GAAN OP BASIS VAN DE INHOUD VAN DE WEBSITE EN/OF ERVOOR KIEST OM SPECIFIEKE TRADERS EN/OF TRANSACTIES TE KOPIËREN, DAN ZIJN DERGELIJKE BESLISSINGEN EN TRADERS EN EVENTUELE GEVOLGEN DIE DAARUIT VOORTVLOEIEN UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID. HOEWEL INDIVIDUELE DEELNEMERS BELEGGINGSADVIES OF -MENINGEN KUNNEN AANBIEDEN EN/OF EEN TRADWS KUNNEN UITVOEREN DIE VERVOLGENS DOOR ANDERE TRADERS KAN WORDEN GEKOPIEERD, VORMEN DERGELIJKE ADVIEZEN, MENINGEN OF TRANSACTIES NIETS MEER DAN UITWISSELINGEN TUSSEN PERSONEN DIE ANONIEM OF NIET-IDENTIFICEERBAAR KUNNEN ZIJN OF EENVOUDIGWEG DE UITVOERING VAN EEN TRANSACTIE DOOR DERGELIJKE TRADERS. ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN VERSTREKKEN GEEN BELEGGINGSADVIES DIRECT, INDIRECT, IMPLICIET OF OP WELKE MANIER DAN OOK DOOR DERGELIJKE INFORMATIE EN/OF FUNCTIES AAN U BESCHIKBAAR TE STELLEN. U MOET ALLE INFORMATIE DIE HIER IS VERZAMELD GEBRUIKEN EN/OF DE SOCIALE HANDELSFUNCTIES ALLEEN GEBRUIKEN ALS STARTPUNT VOOR UW EIGEN ONAFHANKELIJKE ONDERZOEK EN ONAFHANKELIJKE INVESTERINGSBESLISSINGEN.