Wskaźniki ekonomiczne w analizie fundamentalnej Forex

Admirals

Podobnie jak analitycy techniczni wyciągają wnioski ze zmian cen, analitycy fundamentalni analizują różne wskaźniki ekonomiczne, porównując ich zmiany w czasie oraz porównując wskaźniki makroekonomiczne ze sobą.

W niniejszym artykule przedstawione zostaną podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, a także skoncentrujemy się na modelach teoretycznych, które wiążą ze sobą wskaźniki ekonomiczne. Oto najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne Forex.

Wskaźniki ekonomiczne - inflacja

Omawiając wskaźniki makroekonomiczne nie sposób nie wspomnieć o inflacji. Inflacja jest to trwały wzrost ilości pieniądza gotówkowego w obiegu, co z kolei zwiększa cenę towarów i usług. Mając to na uwadze, inflacja jest jednym z najważniejszych wskaźników fundamentalnych na Forex, ponieważ pokazuje, w jakiej kondycji jest gospodarka.

Ważne jest aby zrozumieć, że mimo, że banki centralne mają ogromną władzę, rządy nie mogą do końca kontrolować inflacji. Poziom „zdrowej" inflacji jest określony przez każde państwo zgodnie z potrzebami jego gospodarki. Gospodarki rozwinięte ustawiają swój cel inflacyjny na poziomie około 2%, podczas gdy kraje rozwijające się mogą z powodzeniem utrzymywać inflację na poziomie 7%, nie powodując paniki wśród inwestorów.

W zależności od tego, czy rzeczywista inflacja jest powyżej czy poniżej ustalonego celu, kraj może być w stanie hiperinflacji – kiedy zbyt wiele pieniędzy wprowadzanych jest do obrotu lub deflacji – co oznacza, że pieniędzy w obrocie jest za mało. Jedno i drugie może przynieść równie szkodliwe konsekwencje. Wszelkie odchylenia od ustawionego celu inflacyjnego można uznać za podstawowe wskaźniki makroekonomiczne.

Inflacja jest trudna do opanowania, ponieważ istnieje wiele źródeł, z których pieniądze mogą wypłynąć oraz wiele miejsc, do których pieniądze mogą odpłynąć. Dziś waluty nie są oparte o surowce, co oznacza, że mogą być dodawane do obiegu przez banki prywatne za pomocą systemu rezerw. Ponadto, aktywa finansowe mogą wypływać poza granice państw, a podmioty zagraniczne mogą gromadzić i przechowywać duże sumy pieniędzy, aby wyłożyć je z powrotem na rynek, gdy uznają to za stosowne. Wszystko to komplikuje pracę twórcom polityki monetarnej i fiskalnej.

Handluj na rynku Forex i CFD

Dostęp do 40 kontraktów CFD na pary walutowe

Wskaźniki makroekonomiczne - stopy procentowe

Omówiliśmy już inflację, teraz pora na kolejne wskaźniki ekonomiczne. Stopy procentowe to po prostu procentowa wartość pobierana przez banki centralne za pożyczanie pieniędzy bankom prywatnym. Są one podstawowym narzędziem służącym do regulowania inflacji. Stopy procentowe są ustalane przez banki centralne, a o planach ich zmian wcześniej informuje się opinię publiczną, aby uniknąć niepotrzebnych zawirowań na rynku.

Komercyjne oprocentowanie kredytów chodzi w parze ze stopami procentowymi banku centralnego, ponieważ banki prywatne nie mogą pożyczać pieniędzy innym podmiotom taniej, niż same pożyczają od banku centralnego. To sprawia, że stopy procentowe istotnie wpływają na siłę gospodarki, przez co te wskaźniki makroekonomiczne uważane są za jedne z głównych wskaźników na Forex.

W dobrze regulowanej, wyważonej gospodarce, bank centralny może podnieść stopy procentowe, aby obniżyć tempo pożyczania pieniędzy, "schłodzić" gospodarkę" i zmniejszyć inflację. Dzięki temu tnie się wydatki konsumenckie, a to pomaga ściągnąć wzrost gospodarczy do bardziej rozsądnego poziomu. I odwrotnie, jeśli nie ma wystarczającej ilości pieniędzy w obiegu, a rząd chce pobudzić gospodarkę, tnie stopy procentowe, dzięki czemu pieniądze można pożyczyć łatwiej i przede wszystkim taniej.

Stopy procentowe - na co zwrócić uwagę

Dla tradera Forex, stopy procentowe to najlepsze wskaźniki fundamentalne Forex, ponieważ wzrost stóp procentowych na ogół wymusza wzrost wartości waluty. Odwrotnie, gdy stopy procentowe są obniżane wartość waluty spada.

Trzeba jednak pamiętać o jeszcze kilku sprawach, z którymi wiążą się te wskaźniki ekonomiczne. Przede wszystkim nauczyć się rozróżniać nominalne, podstawowe i realne stopy procentowe. Realna stopa procentowa to stopa nominalna minus oczekiwana inflacja. Na przykład, na początku 2015 roku Bank Rosji postawił stopy procentowe rubla na poziomie 17%, odpowiadając na panikę na rynku. Wartość rubla spadła diametralnie w stosunku do dolara amerykańskiego w ciągu kilku minut. Wyobraź sobie tę świecę! Nowo wprowadzony poziom inflacji wynosił około 16%.

Poza tym, banki centralne tylko regulują podaż pieniądza, podczas gdy popyt na niego wynika ze stabilności politycznej i ekonomicznej kraju, a także gotowości inwestorów do korzystania z tej waluty jako przewidywalnego i wiarygodnego składnika aktywów finansowych. Wysokie stopy procentowe w stabilnej gospodarce mogą przyciągnąć inwestorów, za to wysokie stopy procentowe towarzyszące hiperinflacji mogą przyciągnąć tylko spekulantów.

Analiza fundamentalna wskaźnik ekonomiczny PKB

Po inflacji i stopach procentowych przyszła pora na kolejne wskaźniki ekonomiczne. Zajmijmy się więc PKB, który również ma duże znaczenie dla traderów. Produkt krajowy brutto mierzy łączną wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych w kraju w danym okresie. PKB uważany jest za jeden z najlepszych wskaźników gospodarczych dla rynku Forex. Z punktu widzenia teorii wszystko jest bardzo proste – wzrost PKB wskazuje na wzrost gospodarczy. Jednak relacja PKB do inflacji – a tym samym do waluty – jest przedmiotem dyskusji.

Zgodnie z ekonomiczną logiką, wzrost PKB (a w zasadzie wzrost podaży towarów i usług) musi nastąpić w wyniku wzrostu zapotrzebowania na te towary i usługi. W przeciwnym razie będzie on miał wartość ujemną. Aby zwiększyć zapotrzebowanie na towary i usługi konsumenci muszą dysponować odpowiednią ilością funduszy. Tak więc, wyższy PKB oznacza więcej pieniędzy na rynku, co z kolei oznacza wzrost inflacji powyżej ustalonego limitu.

Większe znaczenie niż wzrost lub spadek PKB dla tradera Forex ma to, czy wzrost PKB jest współmierny ze wzrostem innych wskaźników makroekonomicznych - takich jak wskaźnik cen konsumpcyjnych oraz czy jest on zgodny z prognozami. Jeśli tak jest, wskazuje to na siłę gospodarczą danego kraju i daje możliwość aprecjacji waluty.

Wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI wskaźnik)

Indeks cen konsumpcyjnych (indeks CPI) to średnia ważona cen towarów i usług (transportu, żywności, opieki medycznej) ze statystycznego koszyka gospodarstwa domowego, przy czym wartość bazowa to 100. Na przykład, jeśli dziś koszyk ten kosztuje X USD, za wartość tego zestawu towarów i usług będziemy przyjmować 100. Jeżeli w ciągu dekady jego cena wzroście o 25%, wskaźnik wyniesie 125.

Wskaźnik CPI to jeden z najważniejszych wskaźników fundamentalnych na rynku Forex, ponieważ pomaga on zmierzyć zmianę siły nabywczej konsumentów i wpływu na inflację. Duże wzrosty CPI w krótkim okresie czasu są sygnałem wysokiego wzrostu inflacji, podczas gdy krótkoterminowe mocne spadki są sygnałem deflacji. Co oznacza, że odczytując wskażniki makroekonomiczne należy również zwrócić uwagę na zależności między nimi.

Wskaźniki ekonomiczne - indeks cen producentów PPI

Wskaźnik PPI (Producer Price Index) działa podobnie jak CPI, tylko zamiast pomiaru cen wyrobów gotowych, mierzy koszty produkcji. PPI wskaźnik nie bierze pod uwagę takich elementów jak zmiany cen żywności czy energii (które są bardzo niestabilne i sezonowe), aby odczyty były bardziej miarodajne. Śledzenie kosztów produkcji może pomóc w ocenie, jak zmieniać się będą ceny wyrobów gotowych i jak wpłynie to na wysokość inflacji i kondycję gospodarki.

Wskaźniki makroekonomiczne - raporty o zatrudnieniu

Odsetek bezrobotnych w populacji ma bezpośredni wpływ na strukturę wydatków - i co za tym idzie na gospodarkę jako całość. Wzrost bezrobocia ma na nią negatywny wpływ. Bezrobocie nie spadnie poniżej pewnego poziomu, zwanego pełnym zatrudnieniem, który dla każdego kraju jest inny i mieści się zwykle w przedziale od 2% do 6%. Przykładowe przyczyny wzrostu bezrobocia to na przykład dostosowywanie produkcji do spadającego popytu.

Wskaźnik ISM (Institute of Supply Management)

Raport ISM mierzy ilość nowych zamówień, a tym samym prognozuje zmiany w wielkości produkcji w gospodarce. Głównym poziomem jest 50. Odczyt poniżej 50 oznacza, że nastąpił spadek zleceń produkcyjnych w stosunku do poprzedniego okresu. Ponieważ podaż podąża za popytem, zwiększony wskaźnik ISM wskazuje, że popyt na towary i usługi wzrósł, co jest dobrym znakiem dla gospodarki.

Wielozadaniowa
platforma nr 1


Raport sprzedaży detalicznej jako wskaźniki ekonomiczne

Raporty dotyczące sprzedaży detalicznej bezpośrednio śledzą wzorce wydatków konsumpcyjnych, z wyłączeniem takich branż jak zdrowie i edukacja. Zaufanie ludności do gospodarki ma bezpośrednie przełożenie na ich strukturę wydatków. Stąd te wskaźniki makroekonomiczne mają duże znaczenie w analizie fundamentalnej Forex.

Indeks produkcji przemysłowej (wskaźnik ekonomiczny IPI)

Wskaźnik IPI pokazuje miesięczne zmiany w produkcji w głównych sektorach przemysłowych - takich jak górnictwo, produkcja i sektor użyteczności publicznej. Wskaznik IPI ten jest uważany za dobry wskaźnik zatrudnienia, średnich zarobków i ogólnego poziomu dochodów w tych branżach. Wzrost ilości punktów indeksowych to sygnał zdrowszej gospodarki.

Już teraz skorzystaj z naszej darmowej edukacji online, w tym z Artykułów i Poradników (swoją drogą, jeden właśnie czytasz).

Indeks cen towarów

Indeks cen surowców śledzi średnią zmianę cen dla towarów takich jak ropa, minerały i metale. Jest on szczególnie ważny dla „walut towarowych" – walut krajów eksporterów surowców, takich jak Kanada i Australia. Wzrost wskaźnika stanowi o wzroście cen surowców, a tym samym większych zyskach z eksportu. Należy pamiętać, że spadek indeksu będzie dobrą wiadomością dla walut tych krajów, które importują te towary.

Przepływy handlowe i bilans handlowy jako wskaźniki ekonomiczne

Inne wskaźniki makroekonomiczne, które również należy przybliżyć to bilans handlowy i przepływy handlowe. Bilans handlowy to różnica między całkowitym importem i eksportem. Jeśli więcej towarów jest wysyłanych za granicę bilans handlowy jest dodatni. Dodatnie saldo handlu prowadzi do aprecjacji waluty. Jest to ważny wskaźnik fundamentalny na rynku Forex.

Ważne jest jednak, aby zrozumieć zmiany dynamiki bieżącego odczytu w stosunku do poprzedniego. W przypadku wzrostu, nawet jeśli bilans handlowy wciąż jest ujemny i tak oznacza to wyższy popyt na waluty. Przepływy handlowe są bardzo podobne do bilansu handlowego, tylko biorą one pod uwagę napływ inwestycji zagranicznych w stosunku do odpływu inwestycji. Import i eksport pieniędzy.

Im więcej inwestorów jest zainteresowanych biznesem w danym kraju, tym większe prawdopodobieństwo dodatniego bilansu handlowego. Jedna uwaga. Zbyt duże dodatnie przepływy handlowe mogą napompować bańkę. Towary i usługi zniknąć nie mogą, ale pieniądze owszem! Tak jak na chińskiej giełdzie w lipcu 2015 r. Dodatni przepływ handlu oznacza, że więcej pieniędzy na rynek wpływa niż wypływa i jest to oznaka zdrowej gospodarki i wzrostu popytu na walutę.

Rentowności obligacji

Cena obligacji, rentowności obligacji i spread rentowności obligacji to również wskaźniki ekonomiczne, które zawiera lista wskaźnikowa Forex. Oto jak to działa. Obligacja to papier dłużny. Obligacja jest zobowiązaniem rządu. Gdy ludzie, przedsiębiorstwa lub banki, zakupią obligacje rządowe, tak naprawdę nie kupują nic. Pożyczają oni pieniądze rządowi w zamian za co dostają notatkę ze znakami wodnymi, która mówi, że rząd jest im coś winien.

Rządy nie są jedynymi emitentami obligacji. Firmy także mogą to robić. Obligacjami takimi można handlować na giełdzie. Gdy gospodarka zaczyna się chwiać inwestorzy zwykle chronią swój kapitał przesuwając go od mniej wiarygodnych dłużników do bardziej wiarygodnych z nich. Kto mógłby być bardziej wiarygodny niż rząd? Tak więc, inwestorzy zaczynają kupować obligacje rządowe.

Im więcej obligacji rządowych jest kupowanych, tym więcej one kosztują, a z racji ich odwrotnej zależności, spada wtedy ich rentowność. Drugi typ inwestorów kupujących obligacje to osoby szukające schronienia w krajowej walucie. Tak więc, na przykład, patrząc na aukcje 10-letnich obligacji skarbowych, wzrost ceny może wskazywać na siłę danej waluty.

Spread rentowności obligacji to różnica między rentownością obligacji w dwóch różnych krajach. Waluta o wyższej rentowności obligacji będzie ceniona wyżej w porównaniu do drugiej waluty. Dlatego też cena obligacji, ich rentowność i spread rentowności to istotne wskaźniki makroekonomiczne.

Teoretyczne metody i podstawowe wskaźniki Forex

Kontynuując badanie najlepszych podstawowych wskaźników Forex, ta część artykułu koncentruje się na teoriach ekonomicznych stosowanych przez długoterminowych inwestorów walutowych. Teorie makroekonomiczne związane z rynkiem koncentrują się wokół koncepcji parytetu. W przypadku fundamentalnych wskaźników dla rynku Forex parytet oznacza równość danych wskaźników ekonomicznych w dwóch różnych krajach.

Jeśli nie ma parytetu, kurs tych walut dostosowuje się do różnicy, ale robi to stopniowo. Czas tej korekty daje możliwość handlu, a co za tym idzie kierunek rozbieżności może sam w sobie służyć jako wskaźnik fundamentalny Forex.

Parytet siły nabywczej (PPP)

Parytet siły nabywczej jest jednym z najlepszych wskaźników fundamentalnych na rynku Forex. Jest on używany jako składnik teorii ekonomicznych i pomaga określić prawdziwą wartość waluty.

Pomysł opiera się na prawie jednej ceny, przy założeniu braku kosztów transakcyjnych i barier handlowych i takiej samej cenie towarów na całym świecie. Wskaźnik PPP pozwala inwestorom na orex prognozy walutowe kursów wymiany, które byłyby odpowiednie, aby móc kupić ten sam zestaw towarów w danych krajach. Nawiązując do tego, ponieważ PPP wskaźnik może być wykorzystywany do śledzenia zmian cen towarów, daje nam to możliwość odczytania rzeczywistej inflacji, która będzie równa procentowej aprecjacji lub deprecjacji walut.

Wskaznik PPP może być użyty do porównania gospodarek krajów. Patrząc na okresy całoroczne, kursy walut mają tendencję do poruszania się proporcjonalnie do oczekiwanej stopy PPP.

PPP wskaznik może być dodatkowo stosowany jako regulator danych ekonomicznych takich jak PKB i dochody. Pomaga on wygładzić różnice kursowe i uzyskać jaśniejszy obraz sytuacji gospodarczej.

Parytet stóp procentowych (IRP)

Parytet stóp procentowych jest koncepcyjnie podobny do PPP, ale pod uwagę brana jest ilość kupionych aktywów finansowych. Teoretycznie powinny one dać ten sam zwrot we wszystkich krajach po korekcie kursu waluty. Jeśli nie są one takie same, kurs waluty musi być regulowany. Ta różnica jest jednym z najbardziej przydatnych fundamentalnych wskaźników Forex dla długoterminowego inwestora.

IRP zakłada, że kapitał jest płynny, a inwestorzy mogą łatwo wymieniać aktywa krajowe i zagraniczne oraz że aktywa mogą być dobierane pod względem ryzyka i płynności. Biorąc pod uwagę te punkty inwestorzy będą chcieli posiadać aktywa, które generują wyższe zyski. Jak wiemy, inwestorzy mogą posiadać aktywa z różnych krajów, więc jeśli ich rentowności nie są takie same różnicę będzie widać w kursach walut.

International Fisher effect (IFE)

International Fisher effect to teoria ekonomiczna, która stwierdza, że zmiana kursu wymiany walut pomiędzy krajami jest w przybliżeniu równa różnicy ich nominalnego kursu walutowego w czasie.

IFE działa tak: jeśli wyższe stopy procentowe oznaczają wyższą stopę inflacji, to waluta w kraju o niższym oprocentowaniu umocni się względem waluty z wyższym oprocentowaniem. Należy pamiętać, że chociaż IFE jest całkiem logiczny, to nie wycenia wpływu innych czynników kursów walutowych.

Ważne! Jeśli posiadasz już zainstalowaną platformę MT4 lub MT5, pobierz teraz dodatek Supreme i rozszerz możliwości swojej platformy transakcyjnej o ponad 60 dodatkowych narzędzi, w tym aplikacje sprawiające, że analiza wskaźników i analiza makroekonomiczna staje się dużo łatwiejsza. Dodatek Supreme sprawi również, że będziesz otrzymywać informacje makroekonomiczne oraz dane Forex bezpośrednio na platformie.

Odkryj ekskluzywną wersję MetaTrader Supreme Edition

Pobierz najpotężniejszy pakiet wtyczek do swojej ulubionej platformy transakcyjnej!

Teoria bilansu płatniczego (BOP)

Bilans płatniczy, znany również jako bilans rozliczeń międzynarodowych, jest zapisem wszystkich płatności i transakcji pieniężnych między krajami w danym okresie czasu. Polega ona na wymianie towarów, usług, dochodów, prezentów, roszczeń i zobowiązań finansowych wobec reszty świata.

BOP składa się z trzech kont. Po pierwsze rachunku bieżącego, który jest sumą bilansu handlowego (eksport minus import), dochodów (dochody z zagranicznych inwestycji minus wypłaty dla inwestorów zagranicznych) i transferów pieniężnych. Po drugie z rachunku kapitałowego rejestrującego zmianę netto z tytułu posiadania aktywów zagranicznych. Po trzecie z konta stanowiącego pozycje bilansujące związane z błędami statystycznymi w celu zapewnienia, że rachunki są równe zeru - zasadniczo jest to w końcu bilans.

BOP zasługuje na uwagę, ponieważ umożliwia ekonomistom określenie polityki gospodarczej skierowanej w stronę ściśle określonych celów gospodarczych. Na przykład, kraj może sztucznie utrzymywać kurs wymiany swojej waluty na niskim poziomie w celu stymulowania eksportu lub odwrotnie, przyjąć politykę, która będzie przyciągać więcej inwestycji zagranicznych.

Ostatecznie, zarówno deficyt obrotu handlowego jak i jego nadwyżka na rachunku mogą pomóc w zorientowaniu się w możliwych kierunkach kursowych. Jeśli dany kraj posiada deficyt, jego waluta będzie miała tendencję do deprecjacji, aby zrekompensować brak równowagi w bilansie handlowym. Nadwyżka doprowadzi z kolei do aprecjacji waluty.

Fundamentalny wskaźnik ekonomiczny Forex - model rynku aktywów

Model rynku aktywów skupia się na elemencie przepływu pieniędzy BOP. Stwierdza się w nim, że wartość waluty zależy od przepływu kapitału do kraju, w celu zakupu akcji lub obligacji.

Model rynku aktywów warto uznać za samodzielny fundamentalny wskaźnik Forex ze względu na stosunkowo niedawny lawinowy wzrost aktywów finansowych. Więcej pieniędzy płynie do krajów w postaci aktywów finansowych niż w formie towarów i usług dzięki czemu konto BOP jest znacznie istotniejsze niż rachunek bieżący.

Jeżeli państwo odnotuje wzrost napływu kapitału na inwestycje, powinien również nastąpić wzrost popytu na jego walutę, co z kolei powinno doprowadzić do jej aprecjacji. Dodatkowo ceny aktywów i model rynku aktywów nie sygnalizują tylko bieżących zakupów i portfeli aktywów finansowych, ale także pozwalają na przewidywanie zachowania inwestorów w przyszłości.

Model różnic realnych stóp procentowych

Realne stopy procentowe są równe nominalnym stopom procentowym pomniejszonym o oczekiwaną inflację. Model różnic realnych stóp procentowych opiera się na tym, że inwestorów przyciągają wyższe rentowności inwestycji, dlatego przenoszą oni aktywa w miejsca o wyższej rentowności, pod warunkiem, że ryzyko inwestycyjne jest na akceptowalnym poziomie.

Z perspektywy fundamentalnych wskaźników Forex, wyższa realna stopa procentowa, czy osiągnięta dzięki wysokim stopom nominalnym czy niskiej inflacji, to bezpieczna przystań dla inwestycji zagranicznych, co prowadzi do zwiększenia popytu na walutę lokalną.

Jak wspomniano wcześniej po całym świecie płyną dziś ogromne ilości aktywów finansowych. W przypadku zmian warunków ekonomicznych istotnych dla posiadaczy aktywów, duże ilości kapitału w postaci różnych aktywów finansowych mogą zmieniać swoich właścicieli i naruszać kursy walutowe zarówno kraju, w którym odbyła się sprzedaż i w kraju, do którego zostały przeniesione. To przypomina, że stopy procentowe są najbardziej wpływowym czynnikiem na rynku Forex.

Wskaźniki makroekonomiczne - podsumowanie

Należy pamiętać o jednym - nie jest istotne tylko to, jak PKB, wskaźnik inflacji i inne fundamentalne wskaźniki makroekonomiczne różnią się od poprzednich odczytów, ale także to, jak różnią się one od prognoz rynkowych. Rynek Forex stale się zmienia, dlatego tak ważne jest, aby umieć interpretować informacje makroekonomiczne i być w stanie stosować na rynku wskaźniki fundamentalne Forex. Warto więc na bieżąco śledzić kalendarz inwestora, a także odczyty jak i prognozy, w których widnieją wskaźniki ekonomiczne, co pozwoli nam skutecznie inwestować na Forex i CFD.

Artykuły, które powinny Cię zainteresować

O Admirals

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami CFD, akcjami i funduszami ETF.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Co to jest Heiken Ashi i jak go używać na ryku forex?
Jedną z ważniejszych umiejętności, którą traderzy muszą opanować, jest dostrzeganie trendów rynkowych. Jednak zauważenie trendu może być trudne z powodu dużej zmienności na rynku. Opracowano szereg technik, które pomagają obserwować krótkoterminowe fluktuacje cen w przeszłości, mogą to być na przykł...
Wskaźniki Forex, które każdy powinien znać
Traderzy często spierają się o to, jakie są najlepsze wskaźniki forex i które wskaźniki są najbardziej profitowe w długim terminie. Odpowiedź jest prosta: niemalże każdy inwestor posiada wskaźniki forex, które mu odpowiadają i jednocześnie ułatwiają podejmować decyzję podczas handlu.Jednakże, mimo s...
Kanał Donchiana - najważniejsze informacje o wskaźniku
Podstawy handlu są proste. Zawsze celem jest sprzedaż po wyższej cenie niż podczas kupna. Łatwiej jest powiedzieć niż zrobić, prawda?Biorąc powyższe pod uwagę, wskaźnik Kanał Donchiana (Donchian Channel) może okazać się pomocnym narzędziem podczas handlu.Dodatkowo, możliwe, że będzie dla Ciebie inte...
Więcej