Uložit PDF Tisk

POLITIKA PROVÁDĚNÍ OBJEDNÁVEK

Platné od 01.09.2019


Společnost Admiral Markets Cyprus Ltd je zapsána v obchodním rejstříku (osvědčení o registraci č. HE 310328) v Kyperské republice prostřednictvím Ministerstva registrátorů společností a oficiálního příjemce. Společnost Admiral Markets Cyprus Ltd je autorizována a regulována Kyperskou komisí pro cenné papíry (licence č. 201/13) a působí podle směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID II).

1. Úvod

1.1 Po zavedení směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID II) v Evropské unii a její transpozici na Kypru zákonem 87 (I) / 2017 je společnost povinna poskytnout svým klientům a potenciálním klientům svou politiku provádění pokynů ( (dále jen „zásady provádění objednávek“).

2. Obecná ustanovení

2.1 Zásady se vztahují na vztah společnosti s maloobchodními a profesionálními klienty (s výjimkou klientů klasifikovaných jako způsobilá protistrana).

2.2 Tyto zásady provádění objednávek stanoví podmínky a zásady, na jejichž základě bude společnost Admiral Markets Cyprus Ltd přijímat a předávat objednávky („objednávka“) ve finančních nástrojích retailových a profesionálních klientů.

2.3 Admiral Markets Cyprus Ltd přijme veškerá přiměřená opatření na základě dostupných zdrojů k zajištění nejlepšího příjmu a přenosu pro provádění pokynů klientů.

2.4 V souvislosti s transakcemi s finančními nástroji citovanými společností Admiral Markets Cyprus Ltd musí klient pochopit, že obchodování neprobíhá na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému. Všechny objednávky klientů jsou automaticky směrovány na místo provedení, které společnost vyhodnotila jako nejlepší pro provedení, přičemž Admiral Markets Cyprus Ltd bude vystupovat jako agent.

2.5 Všichni klienti společnosti Admiral Markets Cyprus Ltd jsou povinni seznámit se s těmito pravidly a ujistit se, že zásady uvedené v těchto pravidlech jsou pro klienty přijatelné. Společnost Admiral Markets Cyprus Ltd se bude při přijímání a předávání pokynů v maximální možné míře řídit těmito pravidly.

3. Typy objednávek

Klient má možnost zadat u společnosti Admiral Markets Cyprus Ltd následující příkazy k přenosu k provedení:

3.1 Klient zadá „tržní objednávku“, což je objednávka okamžitě provedená za cenu obdrženou od místa provedení.

3.2 Klient zadá „limitní objednávku“, což je příkaz, který má být proveden později, za cenu, kterou klient stanoví. Místo výkonu bude sledovat nevyřízený příkaz a jakmile cena poskytovaná místem výkonu dosáhne ceny stanovené Klientem, bude příkaz proveden za tuto cenu. K dispozici jsou následující typy nevyřízených objednávek: Nákupní Limit, Stop Nákup, Prodejní Limit, Stop prodej.

3.3 Potvrzenou pozici otevření nebo zavření nemůže klient zrušit ani změnit. Objednávky lze zadávat, provádět, měnit nebo odstraňovat pouze v době obchodování. Klient nemá právo měnit nebo odstraňovat Stop Loss, Take Profit a čekající příkazy, pokud cena dosáhla úrovně provedení pokynu, a je-li to relevantní.

3.4 Admiral Markets Cyprus Ltd má právo dočasně nebo trvale omezit typy možných Pokynů, které mohou být vydány s ohledem na konkrétní finanční nástroj, i když místo, kde je konkrétní finanční nástroj obchodován, nabízí větší škálu podporovaných typů Pokynů.

4. Konkrétní pokyny od klientů

4.1 Pokud klient poskytne konkrétní pokyny k úplnému nebo částečnému provedení pokynu klienta, bude příkaz podle těchto pokynů předán k provedení. Poskytnutí konkrétních pokynů klienta společnosti Admiral Markets Cyprus Ltd může bránit společnosti Admiral Markets Cyprus Ltd v dodržování zásad a postupů stanovených v pravidlech, jejichž cílem je dosáhnout pro klienty co nejlepšího výsledku.

4.2 Po uzavření dohody o poskytování investičních služeb nebo doplňkových investičních služeb retailovému klientovi a přijetí pokynů uvedených v článku 4.1 pravidel od retailového klienta společnost Admiral Markets Cyprus Ltd upozorní klienta, že konkrétní pokyny obdržené od klienta mohou bránit společnosti Admiral Markets Cyprus Ltd, pokud jde o obsah příslušných pokynů, v přijetí opatření, která vyvinula a implementovala v pravidlech pro nejlepší provedení pokynů klienta za účelem dosažení nejlepšího výsledku v provádění příslušných příkazů.

4.3 Admiral Markets Cyprus Ltd má právo dočasně nebo trvale omezit typy možných Pokynů, které mohou být vydány s ohledem na konkrétní finanční nástroj, i když místo, kde je konkrétní finanční nástroj obchodován, nabízí větší škálu podporovaných typů Pokynů.

5. Důležité faktory nejlepšího provádění pokynů

5.1 Admiral Markets Cyprus Ltd přijme veškerá dostatečná opatření k dosažení nejlepšího možného výsledku pro své klienty s přihlédnutím k následujícím faktorům při provádění pokynů klientů za kótované ceny společnosti:

5.1.1 Celková protihodnota (součet ceny finančního nástroje a nákladů souvisejících s realizací, včetně všech výdajů vzniklých klientovi, které přímo souvisejí s realizací pokynu, jako jsou poplatky obchodního místa, clearing a vypořádání poplatky a jakékoli další poplatky zaplacené třetím stranám podílejícím se na provádění Objednávky);

5.1.2 rychlost provedení a vypořádání;

5.1.3 pravděpodobnost provedení a vypořádání;

5.1.4typ a velikost pokynu a transakce a její dopad na trh;

6. Kritéria nejlepšího provedení

6.1 Admiral Markets Cyprus Ltd určí relativní důležitost výše uvedených faktorů nejlepšího provedení na základě svého obchodního úsudku a zkušeností na základě informací dostupných na trhu a s přihlédnutím k níže popsaným kritériím:

 • Charakteristiky klienta, včetně zařazení klienta do kategorie maloobchodní nebo profesionální;
 • Vlastnosti objednávky klienta;
 • Vlastnosti finančních nástrojů, které podléhají této objednávce;
 • Vlastnosti míst provádění, na které lze tento příkaz nasměrovat.

6.2 U retailových klientů je nejlepší možný výsledek stanoven z hlediska celkové protihodnoty. Celková protihodnota je součet ceny finančního nástroje a nákladů souvisejících s realizací, včetně všech výdajů vzniklých klientovi, které přímo souvisejí s realizací pokynu, jako jsou poplatky za obchodní místo, poplatky za zúčtování a vypořádání a jakékoli další poplatky zaplacené třetím stranám zapojeným do provádění Objednávky.

6.3 Pro profesionální klienty je nejlepší možný výsledek určen také z hlediska celkové protihodnoty. Pokud má Admiral Markets Cyprus Ltd, na základě konkrétní Objednávky, důvod se domnívat, nebo klient prohlásí, že vzhledem k povaze Objednávky nebo faktorům vztahujícím se ke klientovi, další faktory, jako je pravděpodobnost a rychlost provedení a vypořádání , mají větší význam, společnost Admiral Markets Cyprus Ltd zohlední tyto faktory při provádění. V takovém případě společnost Admiral Markets Cyprus Ltd posoudí, zda by provedení transakce na základě celkového protiplnění zajistilo rychlé a úplné provedení transakce. Pokud to není zajištěno, Admiral Markets Cyprus Ltd posoudí, zda by částečné provedení pokynu na základě celkového protiplnění bylo pro klienta výhodnější než úplné provedení pokynu na základě kritérií pravděpodobnosti provedení a vypořádání. Pokud ne, použije společnost Admiral Markets Cyprus Ltd kritérium provedení transakce a vypořádání. Společnost Admiral Markets Cyprus Ltd rovněž posoudí potenciální negativní dopad doby (rychlosti) provedení pro klienta a rozsah souvisejícího rizika poškození. Pokud takové poškození přesáhne zisky dosažitelné na základě celkového zvážení, použije se kritérium rychlosti.

7. Místa provádění

7.1 Místem realizace jsou subjekty, kterým jsou zadávány objednávky. Pro účely objednávek finančních nástrojů bude Admiral Markets Cyprus Ltd působit jako agent, proto bude Execution Venue nějaká třetí finanční instituce.

7.2 Místo výkonu Admiral Markets Cyprus Ltd je společnost Admiral Markets AS, která získává přímou likviditu a ceny od více poskytovatelů likvidity.

7.3 Klient bere na vědomí, že transakce zadané ve Finančních nástrojích se společností Admiral Markets Cyprus Ltd nejsou prováděny na uznané burze, ale jsou prováděny přes přepážku (OTC) a jako takové mohou klienta vystavovat větším rizikům než regulované směnné transakce.

7.4 Společnost Admiral Markets Cyprus Ltd významně spoléhá na výše uvedené místo výkonu na základě výše uvedených faktorů a jejich relevantní důležitosti. Zásadou společnosti Admiral Markets Cyprus Ltd je udržovat takové interní postupy a zásady, aby jednaly v nejlepším zájmu svých klientů a poskytovaly jim co nejlepší výsledek při jednání s nimi.

8. Přezkoumání a změna těchto zásad

8.1 Admiral Markets Cyprus Ltd pravidelně a nejméně jednou ročně posoudí, zda je výběr obchodních míst, makléřů a přijatých pravidel adekvátní k dosažení nejlepšího výsledku pro klienty při provádění pokynů.

8.2 Během hodnocení společnost Admiral Markets Cyprus Ltd zkontroluje následující:

 • zda by bylo možné dosáhnout lepšího výsledku pro klienty provedením pokynů v jiných tradičních obchodních systémech nebo předáním pokynů jiným nebo dalším makléřům;
 • zda obchodní místo, kde je pravděpodobnost vypořádání nejvyšší, obecně poskytuje klientovi nejlepší výsledek.

8.3 Hodnocení makléřů se zakládá na následujících úvahách:

 • zásady uvedené v části č.3 u Pravidel;
 • obchodní místa používaná makléřem;
 • povědomí brokera a porozumění přáním a prioritám klientů společnosti Admiral Markets Cyprus Ltd;
 • jaké další služby, jako je poradenství a analýzy, může broker nabídnout klientům Admiral Markets Cyprus Ltd;
 • zda společnost Admiral Markets Cyprus Ltd je s makléřem obeznámena a má v něj důvěru;
 • jak jsou formulována pravidla nejlepšího výkonu brokera a jak jsou klienti o těchto pravidlech informováni.

8.4 Jakékoli změny pravidel budou zveřejněny na webových stránkách společnosti Admiral Markets Cyprus Ltd na adrese www.admiralmarkets.com.cy Změny budou použitelné ode dne zveřejnění na webu.

9. Souhlas klienta

9.1 Při navázání obchodního vztahu s klientem je společnost Admiral Markets Cyprus Ltd povinna získat předchozí souhlas klienta s těmito zásadami. Společnost Admiral Markets Cyprus Ltd je rovněž povinna získat předchozí výslovný souhlas klienta před tím, než provede nebo předá jeho příkaz k provedení mimo regulovaný trh nebo MTF (multilaterální obchodní systém). Admiral Markets Cyprus Ltd může výše uvedené souhlasy získat ve formě obecné dohody.

9.2 Tato politika provádění objednávek je součástí našich podmínek, což je smluvně závazná dohoda mezi společností a jejími klienty a je do nich začleněna formou odkazu.