PDF opslaan Printen

ORDER UITVOERING BELEID

Geldig vanaf 01.09.2019


Admiral Markets Cyprus Ltd is opgericht (Certificate of Incorporation Nr. HE 310328) in de Republiek Cyprus via het Department of Registrar of Companies and Official Receiver. Admiral Markets Cyprus Ltd is geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission (Licentie nr. 201/13) en opereert onder de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II).

1. Introductie

1.1 Na de implementatie van de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) in de Europese Unie en de omzetting ervan in Cyprus met Wet 87 (I) / 2017, is het bedrijf verplicht om zijn klanten en potentiële klanten te voorzien van zijn orderuitvoeringsbeleid (hierna het "Orderuitvoeringsbeleid").

2. Algemene bepalingen

2.1 Het beleid is van toepassing op de relatie van het bedrijf met particuliere en professionele klanten (met uitzondering van klanten die zijn geclassificeerd als in aanmerking komende tegenpartij).

2.2 Dit Orderuitvoeringsbeleid zal de voorwaarden, condities en principes bepalen, op basis waarvan Admiral Markets Cyprus Ltd de orders ("Order") in financiële instrumenten van particuliere en professionele klanten zal ontvangen en verzenden.

2.3 Admiral Markets Cyprus Ltd zal alle redelijke maatregelen nemen op basis van de beschikbare middelen om de beste ontvangst en verzending te leveren voor de uitvoering van de Orders van klanten.

2.4 Met betrekking tot transacties op de financiële instrumenten die worden aangeboden door Admiral Markets Cyprus Ltd, dient de Klant te begrijpen dat er niet wordt gehandeld op de gereglementeerde markt of de multilaterale tradefaciliteit. Alle orders van klanten worden automatisch doorgestuurd naar een Executin Venue welke het bedrijf heeft beoordeeld om de beste uitvoering te bieden, waarbij Admiral Markets Cyprus Ltd als agent zal optreden.

2.5 Alle klanten van Admiral Markets Cyprus Ltd zijn verplicht zich vertrouwd te maken met deze regels en ervoor te zorgen dat de principes die in de regels worden gespecificeerd, aanvaardbaar zijn voor de klanten. Terwijl Admiral Markets Cyprus Ltd zich, voor zover mogelijk, aan deze regels zal houden bij het ontvangen en verzenden van orders.

3. Ordertypen

De klant krijgt de optie om bij Admiral Markets Cyprus Ltd de volgende Orders te plaatsen voor verzending ter uitvoering:

3.1 De klant plaatst een ‘marktorder’, een order die onmiddellijk wordt uitgevoerd tegen de prijs die is ontvangen van Execution Venue.

3.2 De Klant plaatst een ‘pending order’, dit is een order die op een later tijdstip moet worden uitgevoerd tegen de prijs die de Klant opgeeft. De uitvoerende instelling houdt toezicht op de lopende order en wanneer de prijs die door de plaats van uitvoering wordt verstrekt, de door de klant gespecificeerde prijs bereikt, wordt de order tegen die prijs uitgevoerd. De volgende soorten pending orders zijn beschikbaar: Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop.

3.3 De bevestigde open of close positie kan niet worden geannuleerd of gewijzigd door de klant. Orders kunnen alleen binnen de trading tijd worden geplaatst, uitgevoerd, gewijzigd of verwijderd. De Klant heeft niet het recht om Stop Loss, Take Profit en lopende orders te wijzigen of te verwijderen als de prijs het niveau van de orderuitvoering heeft bereikt, en indien van toepassing.

3.4 Admiral Markets Cyprus Ltd heeft het recht om de soorten mogelijke orders die kunnen worden gegeven met betrekking tot een bepaald financieel instrument tijdelijk of permanent te beperken, zelfs als de locatie waarop het specifieke financiële instrument wordt getrade een grotere verscheidenheid aan ondersteunde ordertypes aanbiedt.

4. Specifieke instructies van klanten

4.1 Als een klant specifieke instructies geeft over de volledige of gedeeltelijke uitvoering van de Order van de klant, zal de Order worden verzonden voor uitvoering in overeenstemming met dergelijke instructies. Het verstrekken van specifieke instructies van de cliënt aan Admiral Markets Cyprus Ltd kan Admiral Markets Cyprus Ltd verhinderen de principes en procedures te volgen die zijn opgenomen in de Regels, die gericht zijn op het produceren van het best mogelijke resultaat voor cliënten.

4.2 Bij het aangaan van een overeenkomst voor het verlenen van beleggingsdiensten of aanvullende beleggingsdiensten aan een niet-professionele cliënt en het ontvangen van de instructies, waarnaar wordt verwezen in clausule 4.1 van de Regels, van een niet-professionele cliënt, zal Admiral Markets Cyprus Ltd de cliënt waarschuwen dat de specifieke instructies die zijn ontvangen van de cliënt, Admiral Markets Cyprus Ltd, met betrekking tot de inhoud van de relevante instructies, kunnen verhinderen om maatregelen te nemen die het heeft ontwikkeld en geïmplementeerd in de regels voor de beste uitvoering van cliëntenorders om het beste resultaat te bereiken in de uitvoering van de relevante orders.

4.3 Admiral Markets Cyprus Ltd heeft het recht om de soorten mogelijke orders die kunnen worden gegeven met betrekking tot een bepaald financieel instrument tijdelijk of permanent te beperken, zelfs als de locatie waarop het specifieke financiële instrument wordt getrade een grotere verscheidenheid aan ondersteunde ordertypes aanbiedt.

5. Belangrijke factoren voor een optimale order-uitvoering

5.1 Admiral Markets Cyprus Ltd zal alle nodige maatregelen nemen om het best mogelijke resultaat voor haar klanten te behalen, rekening houdend met de volgende factoren bij het uitvoeren van orders van klanten tegen de door het bedrijf vermelde prijzen:

5.1.1 Totale vergoeding (de som van de prijs van het financiële instrument en de kosten in verband met de uitvoering, inclusief alle door de cliënt gemaakte kosten die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de order, zoals vergoedingen voor het handelsplatforms, clearing en afwikkeling vergoedingen en alle andere vergoedingen betaald aan derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de Order);

5.1.2 snelheid van uitvoering en afwikkeling;

5.1.3 waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling;

5.1.4 het type en de omvang van de Order en transactie en de marktimpact;

6. Criteria voor optimale uitvoering

6.1 Admiral Markets Cyprus Ltd zal het relatieve belang van de bovenstaande beste uitvoeringsfactoren bepalen door gebruik te maken van haar commerciële oordeel en ervaring in het licht van de beschikbare informatie op de markt en rekening houdend met de hieronder beschreven criteria:

 • De kenmerken van de klant, inclusief de indeling van de klant als niet-professionele of professionele;
 • De kenmerken van de order van de klant;
 • De kenmerken van financiële instrumenten die horen bij die order;
 • De kenmerken van de plaatsen van uitvoering waar dat order naartoe kan worden gestuurd.

6.2 Voor particuliere klanten wordt het best mogelijke resultaat bepaald in termen van de totale vergoeding. De totale vergoeding is de som van de prijs van het financiële instrument en de kosten die verband houden met de uitvoering, inclusief alle door de cliënt gemaakte kosten die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de order, zoals vergoedingen voor handelsplatforms, clearing- en afwikkelingsvergoedingen, en alle andere vergoedingen betaald aan derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de Order.

6.3 Voor professionele klanten wordt het best mogelijke resultaat ook bepaald in termen van de totale overwegingen. Als Admiral Markets Cyprus Ltd, voortvloeiend uit een specifieke order, reden heeft om aan te nemen of de klant verklaart dat, vanwege de aard van de order of factoren die betrekking hebben op de klant, andere factoren, zoals de waarschijnlijkheid en snelheid van uitvoering en afwikkeling , grotere betekenis hebben, zal de Admiral Markets Cyprus Ltd bij de uitvoering rekening houden met dergelijke factoren. In dat geval zal de Admiral Markets Cyprus Ltd beoordelen of het uitvoeren van de transactie op basis van een totale vergoeding een snelle en volledige uitvoering van de transactie zou garanderen. Als dit niet wordt gegarandeerd, zal de Admiral Markets Cyprus Ltd beoordelen of een gedeeltelijke uitvoering van de order op basis van een totale tegenprestatie gunstiger zou zijn voor de klant dan een volledige uitvoering van de order op basis van de criteria van de waarschijnlijkheid van uitvoering. en afwikkeling. Als dit niet het geval is, zal de Admiral Markets Cyprus Ltd het criterium van uitvoering van transactie en afwikkeling gebruiken. De Admiral Markets Cyprus Ltd zal ook de mogelijke negatieve impact van de uitvoeringstijd (snelheid) voor de klant beoordelen en de omvang van het bijbehorende risico op schade beoordelen. Indien dergelijke schade groter is dan de winst die op basis van de totale tegenprestatie kan worden behaald, wordt het criterium snelheid gehanteerd.

7. Uitvoeringslocaties

7.1 Plaatsen van uitvoering zijn de entiteiten waarbij de bestellingen worden geplaatst. Ten behoeve van orders voor de financiële instrumenten, zal Admiral Markets Cyprus Ltd optreden als een agent, daarom zullen een of andere derde financiële instelling (en) de plaats van uitvoering zijn.

7.2 De plaats van uitvoering van Admiral Markets Cyprus Ltd is Admiral Markets AS die directe liquiditeits- en prijsfeeds ophaalt van meerdere liquiditeitsverschaffers.

7.3 De cliënt erkent dat de transacties die in financiële instrumenten zijn aangegaan met Admiral Markets Cyprus Ltd niet worden uitgevoerd op een erkende beurs, maar dat ze over-the-counter (OTC) worden uitgevoerd en als zodanig de cliënt kunnen blootstellen aan grotere risico`s dan gereguleerde exchange transacties.

7.4 Admiral Markets Cyprus Ltd vertrouwt in hoge mate op de bovenstaande plaats van uitvoering op basis van de bovengenoemde factoren en hun relevante belang. Het is het beleid van Admiral Markets Cyprus Ltd om dergelijke interne procedures en principes te handhaven om de beste belangen van haar klanten te behartigen en hen het best mogelijke resultaat te bieden bij het omgaan ermee.

8. Herziening en wijziging van dit beleid

8.1 Admiral Markets Cyprus Ltd zal regelmatig en ten minste eenmaal per jaar beoordelen of de keuze van tradeplatforms, brokers en aangenomen regels toereikend zijn om het beste resultaat voor de klanten te behalen bij de uitvoering van orders.

8.2 Tijdens de beoordeling zal Admiral Markets Cyprus Ltd het volgende beoordelen:

 • of een beter resultaat voor de klanten zou kunnen worden bereikt door orders uit te voeren op andere traditionele trade-platforms of door de orders door te geven aan andere of extra brokers;
 • of de trading venue waar de kans op afwikkeling het grootst is, in het algemeen de cliënt het beste resultaat oplevert.

8.3 De beoordeling van broker is gebaseerd op de volgende overwegingen:

 • de principes gespecificeerd in sectie 3 van de regels;
 • trading venues die door de broker worden gebruikt;
 • het bewustzijn en begrip van de broker van de wensen en prioriteiten van de klanten van Admiral Markets Cyprus Ltd;
 • welke andere diensten, zoals advies en analyse, de broker kan bieden aan de klanten van Admiral Markets Cyprus Ltd;
 • of Admiral Markets Cyprus Ltd bekend is met de broker en vertrouwen heeft in de broker;
 • hoe de regels voor beste uitvoering van de broker worden geformuleerd en hoe de klanten worden geïnformeerd over de regels.

8.4 Alle wijzigingen aan de regels zullen worden gepubliceerd op de website van Admiral Markets Cyprus Ltd op www.admiralmarkets.com.cy Wijzigingen zijn van toepassing vanaf de datum van publicatie op het web.

9. Toestemming van de klant

9.1 Bij het aangaan van een zakelijke relatie met de klant, is Admiral Markets Cyprus Ltd verplicht om de voorafgaande toestemming van de klant voor dit beleid te verkrijgen. Admiral Markets Cyprus Ltd is ook verplicht om de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de klant te verkrijgen voordat deze zijn order uitvoert of verzendt voor uitvoering buiten een gereglementeerde markt of een MTF (Multilateral Trading Facility). Admiral Markets Cyprus Ltd kan de bovenstaande toestemmingen verkrijgen in de vorm van een algemene overeenkomst.

9.2 Dit Orderuitvoeringsbeleid maakt deel uit van onze Algemene Voorwaarden, die een contractueel bindende overeenkomst zijn tussen het Bedrijf en zijn klanten, en is daarin opgenomen door middel van verwijzing.