Zapisz w PDF Drukuj

POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ

Ważna od dnia 01.09.2019


Admiral Markets Cyprus Ltd jest zarejestrowana (certyfikat rejestracji nr HE 310328) w Republice Cypryjskiej poprzez Department of Registrar of Companies and Official Receiver. Admiral Markets Cyprus Ltd jest autoryzowana i regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (licencja nr 201/13) i działa na podstawie dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II).

1. Wprowadzenie

1.1 W związku z wdrożeniem dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) w Unii Europejskiej i jej transpozycji na Cyprze do ustawy 87(I)/ 2017, Spółka jest zobowiązana do przedstawienia swoim Klientom i potencjalnym Klientom Polityki Realizacji Zleceń ( dalej „Polityka Realizacji Zleceń”).

2. Postanowienia ogólne

2.1 Polityka ma zastosowanie w odniesieniu do relacji Firmy z Klientami detalicznymi i Klientami profesjonalnymi (z wyłączeniem Klientów sklasyfikowanych jako Uprawniony Kontrahent).

2.2 Niniejsza Polityka realizacji zleceń określa warunki, zasady i reguły, na podstawie których Admiral Markets Cyprus Ltd będzie otrzymywać i przekazywać zlecenia („Zlecenie”) dla instrumentów finansowych klientów Detalicznych i Profesjonalnych.

2.3 Admiral Markets Cyprus Ltd podejmie wszelkie uzasadnione środki w oparciu o dostępne zasoby, aby zapewnić najlepszy odbiór i transmisję w celu realizacji zleceń klientów.

2.4 W odniesieniu do transakcji na instrumentach finansowych notowanych przez Admiral Markets Cyprus Ltd, Klient musi zrozumieć, że handel nie odbywa się na rynku regulowanym lub w ramach wielostronnej platformy handlowej. Wszystkie zlecenia Klientów są automatycznie kierowane do Miejsca Realizacji, które według oceny Spółki zapewnia najlepszą realizację, przy czym Admiral Markets Cyprus Ltd będzie działać jako Agent.

2.5 Wszyscy klienci Admiral Markets Cyprus Ltd są zobowiązani do zapoznania się z niniejszymi Zasadami i upewnienia się, że reguły określone w Zasadach są do przyjęcia dla klientów. Chociaż Admiral Markets Cyprus Ltd będzie, w miarę możliwości, przestrzegać niniejszych Zasad podczas otrzymywania i przesyłania Zleceń.

3. Rodzaje zleceń

Klient ma możliwość złożenia w Admiral Markets Cyprus Ltd następujących Zleceń do przekazania do realizacji:

3.1 Klient składa „zlecenie rynkowe”, które jest zleceniem realizowanym natychmiast po cenie otrzymanej od Miejsca Realizacji.

3.2 Klient składa „zlecenie oczekujące”, które jest zleceniem do realizacji w późniejszym czasie po cenie określonej przez Klienta. Miejsce Realizacji będzie monitorować oczekujące zlecenie, a gdy cena podana przez Miejsce Realizacji osiągnie cenę określoną przez Klienta, zlecenie zostanie zrealizowane po tej cenie. Dostępne są następujące typy zleceń oczekujących: Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop.

3.3 Potwierdzona pozycja otwarcia lub zamknięcia nie może być anulowana ani zmieniona przez Klienta. Zlecenia można składać, wykonywać, zmieniać lub usuwać tylko w czasie handlu. Klient nie ma prawa zmieniać ani usuwać zleceń Stop Loss, Take Profit i Oczekujących, jeśli cena osiągnęła poziom realizacji zlecenia i jeśli to zlecenie zostało wykonane.

3.4 Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo tymczasowo lub na stałe ograniczyć rodzaje możliwych zleceń, które mogą zostać złożone w odniesieniu do dowolnego konkretnego instrumentu finansowego, nawet jeśli miejsce, w którym dany instrument finansowy jest przedmiotem obrotu, oferuje większą różnorodność obsługiwanych rodzajów zleceń.

4. Szczegółowe instrukcje od klientów

4.1 Jeżeli klient przekaże szczegółowe instrukcje dotyczące pełnego lub częściowego wykonania Zlecenia klienta, Zlecenie zostanie przekazane do realizacji zgodnie z takimi instrukcjami. Przekazanie szczegółowych instrukcji klienta Admiral Markets Cyprus Ltd może uniemożliwić Admiral Markets Cyprus Ltd przestrzeganie zasad i procedur przewidzianych w Regulaminie, które mają na celu uzyskanie jak najlepszych wyników dla klientów.

4.2 Po zawarciu umowy o świadczenie usług inwestycyjnych lub dodatkowych usług inwestycyjnych na rzecz klienta detalicznego i otrzymaniu od klienta detalicznego instrukcji, o których mowa w punkcie 4.1 Regulaminu, Admiral Markets Cyprus Ltd ostrzega klienta, że określone instrukcje otrzymane od klienta mogą uniemożliwić Admiral Markets Cyprus Ltd, w odniesieniu do treści odpowiednich instrukcji, podjęcie środków, które opracowała i wdrożyła w zasadach najlepszej realizacji zleceń klientów w celu osiągnięcia najlepszego wyniku w realizacja odpowiednich zamówień.

4.3 Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo tymczasowo lub na stałe ograniczyć rodzaje możliwych zleceń, które mogą zostać złożone w odniesieniu do dowolnego konkretnego instrumentu finansowego, nawet jeśli miejsce, w którym dany instrument finansowy jest przedmiotem obrotu, oferuje większą różnorodność obsługiwanych rodzajów zleceń.

5. Istotne czynniki najlepszej realizacji Zleceń

5.1 Admiral Markets Cyprus Ltd podejmie wszelkie wystarczające kroki, aby uzyskać najlepszy możliwy wynik dla swoich klientów, biorąc pod uwagę następujące czynniki przy wykonywaniu zleceń klientów w oparciu o notowane ceny Spółki:

5.1.1 Całkowite wynagrodzenie (suma ceny instrumentu finansowego i kosztów związanych z realizacją, w tym wszystkie wydatki poniesione przez klienta, które są bezpośrednio związane z realizacją zlecenia, takie jak opłaty za system obrotu, rozliczenie i rozrachunek opłaty i wszelkie inne opłaty uiszczane na rzecz osób trzecich zaangażowanych w realizację Zamówienia);

5.1.2 szybkość realizacji i rozliczenia;

5.1.3 prawdopodobieństwo wykonania i rozliczenia;

5.1.4 rodzaj i wielkość Zlecenia i transakcji oraz jej wpływ na rynek;

6. Kryteria najlepszej egzekucji

6.1 Admiral Markets Cyprus Ltd określi względne znaczenie powyższych Czynników Najlepszej Realizacji, wykorzystując swój osąd handlowy i doświadczenie w świetle informacji dostępnych na rynku oraz biorąc pod uwagę kryteria opisane poniżej:

 • Charakterystyka Klienta, w tym kategoryzacja Klienta jako detaliczny lub profesjonalny;
 • Charakterystyka zleceń Klienta;
 • Cechy instrumentów finansowych podlegających temu zamówieniu;
 • Charakterystyka Miejsc Realizacji, do których można skierować dane zlecenie.

6.2 W przypadku klientów detalicznych najlepszy możliwy wynik określany jest w kategoriach całkowitej ceny. Całkowite wynagrodzenie jest sumą ceny instrumentu finansowego i kosztów związanych z realizacją, w tym wszystkich kosztów poniesionych przez klienta, które są bezpośrednio związane z realizacją Zlecenia, takich jak opłaty za system obrotu, opłaty rozliczeniowe i rozrachunkowe, oraz wszelkie inne opłaty uiszczane na rzecz osób trzecich zaangażowanych w realizację Zamówienia.

6.3 W przypadku klientów profesjonalnych najlepszy możliwy wynik jest również określany w kategoriach całkowitego rozważenia. Jeżeli w wyniku konkretnego Zlecenia Admiral Markets Cyprus Ltd ma powody, by sądzić lub klient oświadcza, że ​​ze względu na charakter Zlecenia lub czynniki dotyczące klienta inne czynniki, takie jak prawdopodobieństwo i szybkość wykonania i rozliczenia , mają większe znaczenie, Admiral Markets Cyprus Ltd weźmie pod uwagę takie czynniki w egzekucji. W takim przypadku Admiral Markets Cyprus Ltd oceni, czy wykonanie transakcji na podstawie całkowitego wynagrodzenia zapewni szybkie i pełne wykonanie transakcji. Jeśli nie zostanie to zapewnione, Admiral Markets Cyprus Ltd oceni, czy częściowa realizacja Zlecenia na podstawie całkowitego wynagrodzenia byłaby korzystniejsza dla klienta niż pełna realizacja zlecenia na podstawie kryteriów prawdopodobieństwa wykonania i rozliczenia. W przeciwnym razie Admiral Markets Cyprus Ltd zastosuje kryterium wykonania transakcji i rozliczenia. Admiral Markets Cyprus Ltd oceni również potencjalny negatywny wpływ czasu realizacji (szybkości) na klienta oraz zakres związanego z tym ryzyka szkody. Jeżeli taka szkoda przekracza zyski osiągalne w oparciu o całkowite wynagrodzenie, należy zastosować kryterium szybkości.

7. Miejsca realizacji

7.1 Miejscami Realizacji są podmioty, w których składane są zamówienia. W celu składania zleceń na instrumenty finansowe, Admiral Markets Cyprus Ltd będzie działać jako Agent, w związku z czym Miejscem Realizacji będzie inna (-e) trzecia (-e) instytucja (-e) finansowa (-e).

7.2 Miejsce Realizacji zleceń Admiral Markets Cyprus Ltd to Admiral Markets AS, który pobiera bezpośrednie informacje o płynności i cenach od wielu dostawców płynności.

7.3 Klient przyjmuje do wiadomości, że transakcje zawierane na Instrumentach Finansowych z Admiral Markets Cyprus Ltd nie są podejmowane na regulowanej giełdzie, a raczej są zawierane poza rynkiem regulowanym (OTC) i jako takie mogą narażać klienta na większe ryzyko niż regulowane transakcje giełdowe.

7.4 Admiral Markets Cyprus Ltd w znacznym stopniu polega na powyższym Miejscu Realizacji w oparciu o wyżej wymienione czynniki i ich istotne znaczenie. Polityką Admiral Markets Cyprus Ltd jest utrzymywanie takich wewnętrznych procedur i zasad w celu działania w najlepszym interesie swoich Klientów i zapewniania im możliwie najlepszych wyników w kontaktach z nimi.

8. Przegląd i nowelizacja niniejszej Polityki

8.1 Admiral Markets Cyprus Ltd będzie oceniać regularnie i co najmniej raz w roku, czy wybór systemów obrotu, brokerów i przyjęte Zasady są wystarczające, aby osiągnąć jak najlepszy wynik dla klientów w realizacji Zleceń.

8.2 Podczas oceny Admiral Markets Cyprus Ltd dokona przeglądu następujących kwestii:

 • czy lepszy wynik dla klientów można osiągnąć wykonując Zlecenia w innych tradycyjnych systemach obrotu lub przekazując Zlecenia innym lub dodatkowym brokerom;
 • czy system obrotu, w którym prawdopodobieństwo rozrachunku jest najwyższe, generalnie zapewnia klientowi najlepszy wynik.

8.3 Ocena brokerów powinna opierać się na następujących rozważaniach:

 • zasady określone w ust. 3 Regulaminu;
 • systemy obrotu używane przez brokera;
 • świadomość i zrozumienie życzeń i priorytetów klientów Admiral Markets Cyprus Ltd przez brokera;
 • jakie inne usługi, takie jak konsultacje i analizy, broker może zaoferować klientom Admiral Markets Cyprus Ltd;
 • czy Admiral Markets Cyprus Ltd zna brokera i ma do niego zaufanie;
 • w jaki sposób formułowane są zasady najlepszego wykonywania zleceń u brokera i w jaki sposób klienci są o nich informowani.

8.4 Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Admiral Markets Cyprus Ltd pod adresem https://admiralmarkets.com/pl?regulator=cysec. Poprawki będą obowiązywać od daty ich publikacji na stronie internetowej.

9. Zgoda klienta

9.1 Nawiązując relacje biznesowe z Klientem, Admiral Markets Cyprus Ltd jest zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Klienta na niniejszą Politykę. Admiral Markets Cyprus Ltd jest również zobowiązany do uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody Klienta przed wykonaniem lub przekazaniem Zlecenia do realizacji poza rynkiem regulowanym lub MTF (Wielostronna Platforma Obrotu). Admiral Markets Cyprus Ltd może uzyskać powyższe zgody w formie umowy ogólnej.

9.2 Niniejsza Polityka realizacji zamówień jest częścią naszych Warunków, które są umową wiążącą pomiędzy Firmą a jej Klientami i są włączone do niniejszej Umowy przez odniesienie.