Запиши PDF Печат

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПЛЪНЕНИЕ НА ПОРЪКИ

Валидна от 01.09.2019


Admiral Markets Cyprus Ltd е регистрирана (Сертификат за регистрация № HE 310328) в Република Кипър чрез Департамента за Регистрация на Компании и Официален Получател. Admiral Markets Cyprus Ltd е оторизирана и регулирана от Кипърската комисия за ценни книжа и борси (Лиценз № 201/13) и работи съгласно Директивата за Пазарите на Финансови Инструменти (MiFID II).

1. Въведение

1.1. След прилагането на Директивата за Пазарите на Финансови Инструменти (MiFID II) в Европейския съюз и транспонирането й в Кипър със Закон 87 (I) / 2017, Компанията е длъжна да предостави на своите Клиенти и потенциални Клиенти своята Политика за Изпълнение на Поръчките (оттук нататък „Политика за Изпълнение на Поръчки“).

2. Общи разпоредби

2.1 Политиката се прилага по отношение на отношенията на Компаниятас непрофесионални клиенти и професионални клиенти (с изключение на клиенти, класифицирани като Допустим Контрагент).

2.2 Настоящата Политика за Изпълнение на Поръчки ще определя условията и принципите, въз основа на които Admiral Markets Cyprus Ltd ще получава и предава поръчките („Поръчки“) във финансови инструменти на непрофесионални клиенти и професионални клиенти.

2.3 Admiral Markets Cyprus Ltd ще предприеме всички разумни мерки въз основа на наличните ресурси, за да осигури най-доброто приемане и предаване при изпълнение на поръчките на Клиентите.

2.4 По отношение на транзакции с финансови инструменти, цитирани от Admiral Markets Cyprus Ltd, Клиентът трябва да разбере, че търговията не се извършва на регулирания пазар или в Многостранния Механизъм за Търговия. Всички поръчки на клиенти се пренасочват автоматично до място за изпълнение, което Компанията е оценила, за да осигури най-доброто изпълнение, при което Admiral Markets Cyprus Ltd ще действа като Агент.

2.5 Всички клиенти на Admiral Markets Cyprus Ltd са длъжни да се запознаят с настоящите правила и да се уверят, че принципите, посочени в правилата, са приемливи за клиентите. Докато Admiral Markets Cyprus Ltd, доколкото е възможно, ще се придържа към настоящите правила при получаване и предаване на поръчки.

3. Видове поръчки

Клиентът има възможност да постави при Admiral Markets Cyprus Ltd следните Поръчки за предаване за изпълнение:

3.1 Клиентът прави „пазарна поръчка“, която представлява незабавно изпълнена поръчка срещу цената, получена от Мястото за изпълнение.

3.2 Клиентът поставя „чакаща поръчка“, която е поръчка, която трябва да бъде изпълнена по-късно на цената, която Клиентът посочва. Мястото на изпълнение ще наблюдава чакащата поръчка и когато цената, предоставена от мястото на изпълнение, достигне цената, посочена от Клиента, поръчката ще бъде изпълнена на тази цена. Предлагат се следните типове чакащи поръчки: Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop.

3.3 Потвърдената позиция за отваряне или затваряне не може да бъде отменена или променена от Клиента. Поръчките могат да се правят, изпълняват, променят или премахват само в рамките на времето за търговия. Клиентът няма право да променя или премахва Stop Loss, Take Profit и чакащи поръчки, ако цената е достигнала нивото на изпълнение на поръчката и ако е приложима.

3.4 Admiral Markets Cyprus Ltd има право временно или окончателно да ограничи видовете възможни Поръчки, които могат да бъдат дадени по отношение на всеки конкретен финансов инструмент, дори ако мястото, на което се търгува конкретният финансов инструмент, предлага по-голямо разнообразие от поддържани видове поръчки.

4. Конкретни инструкции от клиенти

4.1 Ако клиентът предостави конкретни инструкции за пълно или частично изпълнение на поръчката на клиента, поръчката се предава за изпълнение в съответствие с тези инструкции. Предоставянето на конкретни инструкции на клиента на Admiral Markets Cyprus Ltd може да попречи на Admiral Markets Cyprus Ltd да следва принципите и процедурите, предвидени в Правилата, които имат за цел да дадат възможно най-добър резултат за клиентите.

4.2 При сключване на споразумение за предоставяне на инвестиционни услуги или допълнителни инвестиционни услуги на непрофесионален клиент и получаване на инструкциите, посочени в точка 4.1 от правилата, от непрофесионален клиент, Admiral Markets Cyprus Ltd предупреждава клиента, че конкретни инструкции, получени от клиента, могат да попречат на Admiral Markets Cyprus Ltd, по отношение на съдържанието на съответните инструкции, да предприеме мерки, разработени и внедрени в правилата за най-добро изпълнение на клиентски поръчки с цел постигане на най-добър резултат в изпълнение на съответните поръчки.

4.3 Admiral Markets Cyprus Ltd има право временно или окончателно да ограничи видовете възможни Поръчки, които могат да бъдат дадени по отношение на всеки конкретен финансов инструмент, дори ако мястото, на което се търгува конкретният финансов инструмент, предлага по-голямо разнообразие от поддържани видове поръчки.

5. Важни фактори за най-добро изпълнение на Поръчки

5.1 Admiral Markets Cyprus Ltd ще предприеме всички достатъчни стъпки, за да получи възможно най-добрия резултат за своите клиенти, като вземе предвид следните фактори при изпълнение на поръчки на клиенти срещу котираните цени на Компанията:

5.1.1 Общо съображение (сумата от цената на финансовия инструмент и разходите, свързани с изпълнението, включително всички разходи, направени от клиента, които са пряко свързани с изпълнението на Поръчката, като такси на мястото за търговия, клиринг и сетълмент такси и всякакви други такси, платени на трети страни, участващи в изпълнението на Поръчката);

5.1.2 скорост на изпълнение и сетълмент;

5.1.3 вероятност за изпълнение и сетълмент;

5.1.4 вида и размера на Поръчката и сделката и нейното въздействие върху пазара;

6. Критерии за най-добро изпълнение

6.1 Admiral Markets Cyprus Ltd ще определи относителната важност на горните фактори за най-добро изпълнение, като използва своята търговска преценка и опит в светлината на наличната на пазара информация и като вземе предвид критериите, описани по-долу:

 • Характеристиките на клиента, включително категоризацията на клиента като непрофесионална или професионална;
 • Характеристиките на поръчката на клиента;
 • Характеристиките на финансовите инструменти, които са предмет на тази поръчка;
 • Характеристиките на местата за изпълнение, към които може да бъде насочена тази поръчка.

6.2 За непрофесионални клиенти се определя най-добрият възможен резултат по отношение на общото съображение. Общо възнаграждение е сумата от цената на финансовия инструмент и разходите, свързани с изпълнението, включително всички разходи, направени от клиента, които са пряко свързани с изпълнението на Поръчката, като такси на мястото на търговия, такси за клиринг и сетълмент и всички други такси, платени на трети страни, участващи в изпълнението на Поръчката.

6.3 За професионалните клиенти се определя и най-добрият възможен резултат по отношение на общото съображение. Ако, произтичащи от конкретна Поръчка, Admiral Markets Cyprus Ltd има основания да вярва или клиентът декларира, че поради естеството на Поръчката или факторите, свързани с клиента, други фактори, като вероятността и скоростта на изпълнение и сетълмент , имат по-голямо значение, Admiral Markets Cyprus Ltd ще вземе предвид тези фактори при изпълнението. В такъв случай Admiral Markets Cyprus Ltd оценява дали изпълнението на транзакцията въз основа на общo съображение ще осигури бързо и пълно изпълнение на транзакцията. Ако това не е гарантирано, Admiral Markets Cyprus Ltd ще прецени дали частичното изпълнение на поръчката въз основа на общото съображение би било по-изгодно за клиента, отколкото пълното изпълнение на поръчката въз основа на критериите за вероятност за изпълнение и сетълмент. В противен случай Admiral Markets Cyprus Ltd ще използва критерия за изпълнение на транзакцията и сетълмента. Admiral Markets Cyprus Ltd също оценява потенциалното отрицателно въздействие на времето за изпълнение (скоростта) за клиента и степента на свързания риск от щети. Ако такива щети надвишават печалбите, постижими въз основа на общото съображение, се използва критерият за скорост.

7. Места за изпълнение

7.1 Места за изпълнение са обектите, с които се правят поръчките. За целите на поръчките за финансовите инструменти Admiral Markets Cyprus Ltd ще действа като Агент, поради което някоя трета финансова институция (и) ще бъде Мястото за изпълнение.

7.2 Място за изпълнение на Admiral Markets Cyprus Ltd е Admiral Markets AS, което извлича директно ликвидност и ценови емисии от множество доставчици на ликвидност.

7.3 Клиентът признава, че транзакциите, въведени във Финансови инструменти с Admiral Markets Cyprus Ltd не се извършват на призната борса, а се извършват извънборсово (OTC) и като такива могат да изложат клиента на по-големи рискове от регулираните борсови сделки.

7.4 Admiral Markets Cyprus Ltd разчита значително на горепосоченото Място за Изпълнение въз основа на гореспоменатите фактори и тяхното значение. Политиката на Admiral Markets Cyprus Ltd е да поддържа такива вътрешни процедури и принципи, за да действа в най-добрия интерес на своите клиенти и да им осигури възможно най-добрия резултат при работа с тях.

8. Преглед и изменение на настоящата Политика

8.1 Admiral Markets Cyprus Ltd редовно и поне веднъж годишно оценява дали изборът на места за търговия, брокери и приетите правила са адекватни за постигане на най-добрия резултат за клиентите при изпълнението на Поръчки.

8.2 По време на оценката Admiral Markets Cyprus Ltd ще прегледа следното:

 • дали може да се постигне по-добър резултат за клиентите чрез изпълнение на Поръчки на други традиционни места за търговия или чрез предаване на Поръчките на други или допълнителни брокери;
 • дали мястото на търговия, където вероятността за сетълмент е най-висока, обикновено осигурява на клиента най-добрия резултат.

8.3 Оценката на брокерите се основава на следните съображения:

 • принципите, посочени в раздел 3 от Правилата;
 • места за търговия, използвани от брокера;
 • информираността и разбирането на брокера за желанията и приоритетите на клиентите на Admiral Markets Cyprus Ltd;
 • кои други услуги, като консултации и анализи, брокерът може да предложи на клиентите на Admiral Markets Cyprus Ltd;
 • дали Admiral Markets Cyprus Ltd е запознат с брокера и има ли доверие в него;
 • как са формулирани правилата за най-добро изпълнение на брокера и как клиентите са информирани за правилата.

8.4 Всички изменения на правилата ще бъдат публикувани на уебсайта на Admiral Markets Cyprus Ltd на адрес www.admiralmarkets.com.cy Измененията са приложими от датата на публикуването им в мрежата.

9. Съгласие на Клиента

9.1 При установяване на бизнес връзка с Клиента, Admiral Markets Cyprus Ltd е длъжен да получи предварителното съгласие на Клиента за тази Политика. Admiral Markets Cyprus Ltd също е длъжна да получи предварителното изрично съгласие на клиента, преди да изпълни или предаде своята поръчка за изпълнение извън регулиран пазар или MTF (Multilateral Trading Facility). Admiral Markets Cyprus Ltd може да получи горното съгласие под формата на общо споразумение.

9.2 Настоящата Политика за Изпълнение на Поръчки е част от нашите Общи условия, които са договорно обвързващо споразумение между Компанията и нейните Клиенти и е включена в тях чрез препратка.