Išsaugoti PDF Spausdinti

PAVEDIMŲ VYKDYMO POLITIKA

Galioja nuo 2019 09 01


„Admiral Markets Cyprus Ltd“ yra įregistruota Kipro Respublikos „Department of Registrar of Companies and Official Receiver“ (registro Nr. HE 310328). „Admiral Markets Cyprus Ltd“ yra įgaliota veikti pagal Kipro vertybinių popierių ir biržų komisijs licenciją Nr. 201/13) ir Finansinių priemonių rinkų direktyvos (MiFID II) nuostatas.

1. Įvadas

1. 1. Pagal Europos Sąjungos finansinių priemonių rinkų direktyvą (MiFID II), įgyvendintą Kipro įstatymu Nr. 87 (I)/2017, Bendrovė privalo savo klientams ir potencialiems klientams pateikti savo Pavedimų vykdymo politiką(toliau – Pavedimų vykdymo politika).

2. Bendrosios nuostatos

2. 1. Politika taikoma Bendrovės santykiams su mažmeniniais ir profesionaliais klientais (išskyrus klientus, priskirtus prie tinkamų sandorio šalių).

2. 2. Šioje Pavedimų vykdymo politikoje nustatomos nuostatos, sąlygos ir principai, kuriais remdamasi „Admiral Markets Cyprus Ltd“ gauna bei perduoda mažmeninių ir profesionalių klientų finansinių priemonių pavedimus (toliau – pavedimas).

2. 3. „Admiral Markets Cyprus Ltd“ imsis visų pagrįstų priemonių, atitinkančių turimus išteklius, kad klientams būtų suteiktos geriausios pavedimų priėmimo ir perdavimo sąlygos.

2. 4. Dėl „Admiral Markets Cyprus Ltd“ kotiruojamų finansinių priemonių snadorių klientas turi suprasti, kad ši prekyba nevyksta reguliuojamoje rinkoje arba daugiašalėje prekybos sistemoje. Visi kliento pavedimai automatiškai nukreipiami į vykdymo vietą, kurią Bendrovė šiuo požiūriu įvertino kaip geriausią, o „Admiral Markets Cyprus Ltd“ veikia kaip atstovas.

2. 5. Visi „Admiral Markets Cyprus Ltd“ klientai privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir įsitikinti, kad Taisyklėse išdėstyti principai yra jiems priimtini. Tuo tarpu „Admiral Markets Cyprus Ltd“, kiek įmanoma, turi laikytis šių Taisyklių, kai gauna ir perduoda pavedimus.

3. Įsakymų tipai

Klientas gali pateikti „Admiral Markets Cyprus Ltd“ vykdyti šiuos pavedimus:

3. 1. Klientas pateikia „rinkos pavedimą“ – šis pavedimas vykdomas iš karto pagal kainą, gautą iš vykdymo vietos.

3.2 Klientas pateikia „atidėtą pavedimą“ – tai yra pavedimas, kurį reikia įvykdyti vėliau kliento nurodytą kainą. Vykdymo vieta stebės atidėtą pavedimą ir, kai vykdymo vietos pateikta kaina pasieks kliento nurodytą kainą, pavedimas bus įvykdytas ta kaina. Atidėtų pavedimų tipai: „Buy Limit“, „Buy Stop“, „Sell Limit“, „Sell Stop“.

3. 3. Patvirtintos atidarytos arba uždarytos pozicijos klientas negali atšaukti arba pakeisti. Pavedimus galima pateikti, įvykdyti, pakeisti arba pašalinti, tik kol sandoris nėra užbaigtas. Klientas neturi teisės keisti arba panaikinti „Stop Loss“ ir „Take Profit“ įsakymų arba atidėtų pavedimų, jeigu tokie naudojami, o kaina pasiekė pavedimo vykdymo lygį.

3. 4. „Admiral Markets Cyprus Ltd“ turi teisę laikinai arba visam laikui apriboti bet kurios konkrečios finansinės priemonės galimų pavedimų tipus, net jeigu toje vietoje, kurioje prekiaujama konkrečia finansine priemone, siūloma daugiau skirtingų pavedimų tipų.

4. Konkretūs klientų nurodymai

4. 1. Jeigu klientas pateikia konkrečius nurodymus dėl visiško arba dalinio pavedimo įvykdymo, pavedimas bus įvykdytas pagal šiuos jo nurodymus. Jeigu klientas „Admiral Markets Cyprus Ltd“ teikia konkrečius nurodymus, „Admiral Markets Cyprus Ltd“ gali nesilaikyti šiose Taisyklėse išdėstytų principų ir procedūrų, kuriomis siekiama užtikrinti geriausią galimą rezultatą klientams.

4. 2. Sudariusi sutartį dėl investicinių paslaugų arba papildomų investicinių paslaugų teikimo mažmeniniam klientui ir iš mažmeninio kliento gavusi šių Taisyklių 4.1 punkte nurodytas instrukcijas, „Admiral Markets Cyprus Ltd“ įspėja klientą, kad konkretūs iš kliento gauti nurodymai dėl savo turinio gali trukdyti „Admiral Markets Cyprus Ltd“ pritaikyti priemones, kurias ji sukūrė ir įgyvendino Geriausio klientų pavedimų vykdymo taisyklėse, kad būtų gautas geriausias rezultatas, vykdant atitinkamus pavedimus.

4. 3. „Admiral Markets Cyprus Ltd“ turi teisę laikinai arba visam laikui apriboti bet kurios konkrečios finansinės priemonės galimų pavedimų tipus, net jeigu toje vietoje, kurioje prekiaujama konkrečia finansine priemone, siūloma daugiau skirtingų pavedimų tipų.

5. Svarbiausi geriausio pavedimų vykdymo veiksniai

5. 1. „Admiral Markets Cyprus Ltd“ imsis visų reikiamų priemonių, kad pasiektų geriausią įmanomą rezultatą savo klientams, vykdydama klientų pavedimus pagal Bendrovės nurodytas kainas ir atsižvelgdama į šiuos veiksnius:

5. 1. 1. Bendra išlaidų suma (finansinės priemonės kainos ir su vykdymu susijusių išlaidų suma, įskaitant visas kliento patirtas išlaidas, tiesiogiai susijusias su pavedimo vykdymu, pavyzdžiui, prekybos vietos mokesčiai, kliringas ir atsiskaitymo mokesčiai ir visi kiti mokesčiai, sumokėti tretiesiems asmenims, dalyvaujantiems vykdant pavedimą);

5. 1. 2. Pavedimų vykdymo bei atsiskaitymo greitis;

5. 1. 3. Pavedimų vykdymo bei atsiskaitymo galimumas;

5. 1. 4. Pavedimo ir sandorio tipas bei dydis ir poveikis rinkai;

6. Geriausio vykdymo kriterijai

6. 1. „Admiral Markets Cyprus Ltd“, remdamasi savo komerciniais sprendimais bei patirtimi ir atsižvelgdama į rinkos informaciją bei toliau aprašytus kriterijus, nustato aukščiau nurodytų geriausių vykdymo veiksnių santykinę svarbą:

 • Kliento charakteristikos, įskaitant kliento priskyrimą mažmeninių arba profesionalių klientų kategorijai;
 • Kliento pavedimo ypatybės;
 • Pavedimo finansinių priemonių ypatybės;
 • Vykdymo vietų, į kurias tas nurodymas gali būti nukreiptas, ypatybės.

6. 2. Mažmeniniams klientams geriausias įmanomas rezultatas nustatomas atsižvelgiant į bendrą išlaidų sumą. Bendra išlaidų suma – finansinės priemonės kainos ir su vykdymu susijusių išlaidų suma, įskaitant visas kliento patirtas išlaidas, tiesiogiai susijusias su pavedimo vykdymu, pavyzdžiui, prekybos vietos mokesčiai, kliringas ir atsiskaitymo mokesčiai ir visi kiti mokesčiai, sumokėti tretiesiems asmenims, dalyvaujantiems vykdant pavedimą.

6. 3. Profesionaliems klientams geriausias galimas rezultatas taip pat nustatomas atsižvelgiant į bendrą išlaidų sumą. Jeigu dėl konkretaus pavedimo turime pagrindo manyti arba klientas pareiškia, kad dėl pavedimo pobūdžio arba veiksnių, kiti veiksniai, pavyzdžiui, įvykdymo bei atsiskaitymo galimybė ir greitis, turi didesnę reikšmę, į šiuos veiksnius mes galime atsižvelgti vykdymo metu. Tokiu atveju mes įvertinsime, ar sandorio vykdymas, remiantis bendra išlaidų suma, užtikrintų greitą ir visišką sandorio įvykdymą. Jeigu tai nebus užtikrinta, mes įvertinsime, ar dalinis įsakymo vykdymas, remiantis bendra išlaidų suma, būtų naudingesnis klientui nei visiškas pavedimo įvykdymas pagal įvykdymo ir atsiskaitymo galimybės kriterijus. Jeigu ne – naudosime sandorio ir atsiskaitymo vykdymo kriterijus. Taip pat įvertinsime galimą neigiamą vykdymo trukmės (greičio) poveikį klientui ir su tuo susijusią žalą. Jeigu tokia žala viršija gautą pelną pagal bendrą išlaidų sumą, bus taikomas greičio kriterijus.

7. Vykdymo vietos

7. 1. Vykdymo vietos yra subjektai, kuriems pateikiami pavedimai. Pateikiant finansinių priemonių pavedimus, „Admiral Markets Cyprus Ltd“ veikis kaip atstovas, tad vykdymo vieta (-os) bus trečioji (-osios) finansų įstaiga (-os).

7. 2. „Admiral Markets Cyprus Ltd“ vykdymo vieta yra „Admiral Markets AS“, kuri gauna tiesioginius likvidumo ir kainų šaltinius iš kelių likvidumo teikėjų.

7. 3. Klientas pripažįsta, kad finansinių priemonių sandoriai su „Admiral Markets Cyprus Ltd“, nėra vykdomi pripažintoje biržoje, jie yra vykdomi ne biržoje (OTC) ir dėl to klientui gali kilti didesnė rizika nei reguliuojamų aktyvų sandorių atveju.

7. 4. „Admiral Markets Cyprus Ltd“ stipriai kliaujasi vykdymo vieta, remdamasi aukščiau nurodytais veiksniais ir jų svarba. „Admiral Markets Cyprus Ltd“ politika yra išlaikyti tokias vidines procedūras ir principus, kad jie atitiktų jų klientų interesus ir duotų jiems kuo geresnį rezultatą.

8. Šios Politikos peržiūra ir pakeitimai

8. 1. „Admiral Markets Cyprus Ltd“ reguliariai ir bent kartą per metus vertina, ar pasirinktos prekybos vietos, brokeriai ir priimtos Taisyklės yra pakankamos, kad klientai gautų geriausią rezultatą, vykdant pavedimus.

8. 2. Vertinimo metu „Admiral Markets Cyprus Ltd“ peržiūri:

 • ar geresnį rezultatą klientams būtų galima pasiekti vykdant pavedimus kitose tradicinėse prekybos vietose, ar perduodant pavedimus kitiems ar papildomiems brokeriams;
 • ar prekybos vieta, kurioje yra didžiausia atsiskaitymo tikimybė, paprastai suteikia klientui geriausią rezultatą.

8. 3. Brokerių vertinimas grindžiamas šiais punktais:

 • šių Taisyklių 3 skyriuje nurodyti principai;
 • prekybos vietos, kuriomis naudojasi brokeris;
 • brokerio žinojimas ir supratimas apie „Admiral Markets Cyprus Ltd“ klientų norus ir prioritetus;
 • kitos paslaugos, pavyzdžiui, patarimai ar analizė, kurias brokeris gali pasiūlyti „Admiral Markets Cyprus Ltd“ klientams;
 • ar „Admiral Markets Cyprus Ltd“ yra susipažinęs su šiuo brokeriu ir juo pasitiki;
 • kaip nustatomos brokerio geriausio vykdymo taisyklės ir kaip klientai apie jas informuojami.

8. 4. Visi šių Taisyklių pakeitimai skelbiami „Admiral Markets Cyprus Ltd“ interneto svetainėje: www.admiralmarkets.com.cy Pakeitimai bus taikomi nuo paskelbimo internete dienos.

9. Kliento sutikimas

9. 1. Prieš užmegzdama verslo santykius su klientu, „Admiral Markets Cyprus Ltd“ turi gauti kliento sutikimą su šia Politika. „Admiral Markets Cyprus Ltd“ taip pat privalo iš anksto gauti aiškų kliento sutikimą prieš vykdydama arba persiųsdama jo pavedimą vykdyti už reguliuojamos rinkos ar DPS (daugiašalės prekybos priemonės) ribų. „Admiral Markets Cyprus Ltd“ gali gauti šiuos kliento sutikimus bendro susitarimo forma.

9. 2. Ši Pavedimų vykdymo politika yra mūsų Nuostatų ir sąlygų, kurios yra sutartimi įpareigojanti sutartis tarp bendrovės ir jos klientų, dalis ir įtraukta į jas kaip nuorodą.