Uložit PDF Tisk

ZÁSADY FONDU PRO ODŠKODNĚNÍ INVESTORŮ


Admiral Markets Cyprus Ltd je společnost založená (Zakládací listina č. HE 310328) v Kyperské republice přes Oddělení registrace společností a správce konkurzní podstaty. Admiral Markets Cyprus Ltd má oprávnění ke své činnosti od Kyperské komise pro cenné papíry a burzu (licence č. 201/13) a podléhá regulaci tohoto orgánu. Svou činnost provozuje v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů (EU Directive 2004/39/EC).

1. Působnost fondu

1.1. Admiral Markets Cyprus Ltd je členem kyperského Fondu pro odškodnění investorů (dále jen „fond“), který byl založen na základě Zákona o investičních společnostech z roku 2002 v aktuálním znění (dále jen „zákon“) a na základěnařízení Založení a operace Fondu pro odškodnění investorů pro klienty CIF (kyperských investičních společností) z roku 2004, které bylo vydáno podle zákona.

1.2. Cílem fondu je zajistit veškeré nároky krytých klientů vůči členům fondu a hlavní podstatou fondu je to, že odškodní kryté klienty v případě nároků vznesených proto, že některý člen fondu neplní/neplnil své závazky, ať už závazky vyplývající z legislativy nebo smlouvy s klientem, nebo v případě nároků vznesených kvůli nekorektnímu jednání na straně člena fondu.

2. Kryté služby

2.1. Kryté služby jsou veškeré investiční nebo doplňkové služby, které nabízí Admiral Markets Cyprus Ltd.

3. Krytí klienti

3.1. Fond kryje klienty Admiral Markets Cyprus Ltd, s výjimkou těch, kteří spadají do následujících kategorií investorů:

3.1.1. následující kategorie institucionálních a profesionálních investorů:

 • investiční společnosti;
 • právnické osoby přidružené k členovi fondu a obecně patřící do stejné skupiny společností;
 • banky;
 • spolupracující úvěrové instituce;
 • pojišťovny;
 • subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů a jejich řídící/správcovské společnosti;
 • instituce a fondy sociálního zabezpečení;
 • investoři, které člen označil za profesionály, na základě jejich žádosti.
 • státy a nadnárodní organizace;
 • centrální, federální, konfederativní, regionální a místní administrativní orgány;
 • podniky přidružené k členovi fondu. Přidružené podniky jsou společnosti spadající do stejné skupiny, i fyzické osoby, které přímo nebo nepřímo řídí tuto právnickou osobu nebo její mateřskou společnost, a drží minimálně 20 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv, a jejich společníci;
 • zaměstnanci na řídících a administrativních pozicích člena fondu;
 • akcionáři člena fondu, jejichž přímá nebo nepřímá kapitálová účast v subjektu, který je členem fondu, dosahuje minimálně 5 % základního kapitálu onoho subjektu, nebo jeho partneři, kteří mají osobní zodpovědnost za plnění závazků člena fondu, stejně jako osoby zodpovědné za provádění finančního auditu člena fondu, jak je stanoveno v zákoně, například jeho kvalifikovaní auditoři.
 • investoři držící investice ve firmách spojených s členem fondu a obecně ve skupině společností, k nimž patří člen fondu, nebo mající pozice a povinnosti odpovídající těm, které jsou uvedeny v bodě 5 a 6 výše;
 • příbuzní druhého stupně a partneři uvedení v odstavcích 5, 6 a 7, stejně jako třetí strany jednající jménem těchto osob;
 • investoři zapojení do aktivit praní špinavých peněz nebo investoři zodpovědní za finanční potíže člena fondu nebo takoví, kteří přispěli ke zhoršení jeho finanční situace nebo vydělali na těchto skutečnostech/aktivitách;
 • investoři ve formě společnosti, která kvůli své velikosti nemá povoleno sestavit souhrnnou účetní rozvahu v souladu se zákonem o firmách nebo jiným odpovídajícím zákonem členského státu.

4. Cíl fondu

4.1. Fond odškodňuje kryté klienty při nárocích vznesených ve věci krytých služeb poskytovaných společností Admiral Markets Cyprus Ltd, pokud bylo zjištěno že Admiral Markets Cyprus Ltd neplnil/neplní své závazky.

4.2. Neplnění závazků na straně Admiral Markets Cyprus Ltd bude obsahovat:

4.2.1 buď vrátí svým krytým zákazníkům finanční prostředky, které jim dluží, nebo prostředky, které jim patří, ale jsou v držení společnosti, přímo nebo nepřímo, v kontextu toho, že společnost poskytuje kryté služby uvedeným klientům, pokud o jejich vrácení zákazníci požádali společnost v rámci výkonu svých relevantních práv, nebo

4.2.2. odevzdá krytým klientům finanční instrumenty, které jim patří a které nějaký člen fondu drží, spravuje nebo vede na svém účtu, včetně případu, kdy člen zodpovídá za administrativní správu uvedených finančních nástrojů.

5. Částka odškodného

5.1. Částka odškodného vyplácená každému krytému klientovi se počítá podle zákonných a smluvních podmínek, jimiž se řídí vztah mezi krytým klientem a Admiral Markets Cyprus Ltd, s ohledem na pravidla vyrovnání uplatněná při výpočtu nároků mezi krytým klientem a společností.

5.2. Ocenění finančních instrumentů spadajících do kompenzace, která se má vyplatit krytému klientovi, se provádí podle jejich hodnoty ke dni:

 • zveřejnění rozhodnutí soudu;
 • zveřejnění rozhodnutí CySEC.

5.3. Výpočet splatného odškodného se odvozuje ze součtu celkových stanovených nároků krytého zákazníka vůči společnosti, vyplývajících ze všech krytých služeb poskytovaných společností a bez ohledu na počet účtů, u nichž je zákazník beneficientem, měnu a místo poskytování těchto služeb.

5.4. Pokud výše stanoveného nároku překročí částku 20 000 €, žalující strana obdrží jako kompenzaci paušální částku 20 000 €.