Zapisz w PDF Drukuj

POLITYKA FUNDUSZU REKOMPENSAT DLA INWESTORÓW


Admiral Markets Cyprus Ltd jest zarejestrowana (certyfikat rejestracji nr HE 310328) w Republice Cypryjskiej poprzez Department of Registrar of Companies and Official Receiver. Admiral Markets Cyprus Ltd jest autoryzowana i regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (licencja nr 201/13) i działa na podstawie dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (dyrektywa UE 2004/39/WE).

1. Zakres działalności Funduszu

1.1. Admiral Markets Cyprus Ltd jest członkiem Cypryjskiego Funduszu Kompensacyjnego dla Inwestorów (zwanego dalej: Funduszem), który został utworzony na mocy ustawy o firmach inwestycyjnych z 2002 r. z późniejszymi zmianami (Ustawa) oraz Rozporządzenia o Ustanowieniu i Funkcjonowaniu Funduszu Rekompensat dla Inwestorów dla Klientów CIF z 2004 roku, które zostały wydane na mocy Ustawy.

1.2. Celem Funduszu jest zabezpieczenie wszelkich roszczeń Klientów objętych ubezpieczeniem wobec członków Funduszu, a główną istotą Funduszu jest zrekompensowanie klientom objętym ubezpieczeniem wszelkich roszczeń wynikających z niewykonania przez członka Funduszu jego obowiązków, niezależnie od tego, czy obowiązek ten wynika z przepisów prawa, umowy z Klientem, czy też z niewłaściwego postępowania członka Funduszu.

2. Usługi objęte Funduszem

2.1. Usługi objęte Funduszem to wszelkie usługi inwestycyjne lub dodatkowe oferowane przez Admiral Markets Cyprus Ltd.

3. Klienci objęci Funduszem

3.1. Fundusz obejmuje klientów Admiral Markets Cyprus Ltd, z wyjątkiem tych, którzy należą do następujących kategorii inwestorów:

3.1.1. następujące kategorie inwestorów instytucjonalnych i profesjonalnych:

 • firmy inwestycyjne;
 • podmioty prawne powiązane z członkiem Funduszu i ogólnie należące do tej samej grupy przedsiębiorstw;
 • banki;
 • spółdzielcze instytucje kredytowe;
 • firmy ubezpieczeniowe;
 • organizacje zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe i ich spółki zarządzające;
 • instytucje i fundusze ubezpieczeń społecznych;
 • inwestorzy określani przez członka jako profesjonalni, na ich wniosek, zgodnie z.
 • państwa i organizacje ponadnarodowe;
 • centralne, federalne, konfederackie, regionalne i lokalne władze administracyjne;
 • przedsiębiorstwa stowarzyszone z członkiem Funduszu. Przedsiębiorstwa stowarzyszone oznaczają spółki należące do tej samej grupy, jak również osoby fizyczne, które bezpośrednio lub pośrednio kontrolują tę osobę prawną lub jej spółkę dominującą, posiadające co najmniej 20% udziału w kapitale zakładowym lub prawach głosu, oraz ich wspólników;
 • kadra kierownicza i administracyjna członka Funduszu;
 • akcjonariusze członka Funduszu, których udział bezpośrednio lub pośrednio w kapitale członka Funduszu stanowi co najmniej 5% jego kapitału zakładowego, lub wspólnicy odpowiedzialni osobiście za zobowiązania członka Funduszu, a także osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie audytu finansowego członka Funduszu zgodnie z ustawą, np. jego wykwalifikowani biegli rewidenci;
 • inwestorzy posiadający inwestycje w przedsiębiorstwach powiązanych z członkiem Funduszu i ogólnie w grupie kapitałowej, do której należy członek Funduszu, lub pozycje i obowiązki odpowiadające wymienionym w punktach 5 i 6 powyżej;
 • krewni drugiego stopnia i małżonkowie wymienieni w pkt 5, 6 i 7, a także osoby trzecie działające w imieniu tych osób;
 • inwestorzy zaangażowani w działania związane z praniem brudnych pieniędzy lub inwestorzy odpowiedzialni za trudności finansowe członka funduszu, lub którzy przyczynili się do pogorszenia jego sytuacji finansowej, lub którzy skorzystali na tych faktach/działaniach;
 • inwestorzy w formie spółki, która ze względu na swoją wielkość nie może sporządzać bilansu zbiorczego zgodnie z Prawem spółek lub odpowiadającym mu prawem Państwa Członkowskiego.

4. Cel Funduszu

4.1. Fundusz rekompensuje ubezpieczonym Klientom roszczenia wynikające z usług objętych ubezpieczeniem świadczonych przez Admiral Markets Cyprus Ltd, o ile zostanie stwierdzone, że Admiral Markets Cyprus Ltd nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

4.2. Niewypełnienie przez Admiral Markets Cyprus Ltd jej zobowiązań obejmuje:

4.2.1 zwrotu swoim Klientom objętym gwarancją środków im należnych lub funduszy, które do nich należą, ale są w posiadaniu Spółki, bezpośrednio lub pośrednio w kontekście świadczenia przez Firmę wspomnianych usług objętych ubezpieczeniem, i o zwrot których Klient zwrócił się do Spółki, korzystając z przysługującego mu prawa, lub

4.2.2. przekazywanie Klientom objętym gwarancją instrumentów finansowych, które należą do nich i które członek Funduszu posiada, zarządza lub przechowuje na ich rachunku, w tym w przypadku, gdy członek jest odpowiedzialny za zarządzanie administracyjne tymi instrumentami finansowymi.

5. Kwota odszkodowania

5.1. Kwota odszkodowania należnego każdemu Klientowi objętemu ubezpieczeniem jest obliczana zgodnie z warunkami prawnymi i umownymi regulującymi stosunki Klienta objętego ubezpieczeniem z Admiral Markets Cyprus Ltd, z zastrzeżeniem zasad kompensacji stosowanych do obliczania roszczeń między klientem objętym ubezpieczeniem i firmą.

5.2. Wycena instrumentów finansowych związanych z należnym Klientowi odszkodowaniem dokonywana jest na podstawie ich wartości na dzień:

 • publikacji orzeczenia sądu;
 • publikacji decyzji CySEC.

5.3. Obliczenie należnego odszkodowania wynika z sumy wszystkich ustalonych roszczeń Klienta objętego ubezpieczeniem wobec firmy, wynikających ze wszystkich usług objętych ubezpieczeniem świadczonych przez firmę i niezależnie od liczby rachunków, których Klient jest beneficjentem, waluty i miejsca świadczenia tych usług.

5.4. Jeżeli ustalona kwota roszczenia przekracza kwotę 20 000 €, powód otrzymuje odszkodowanie w postaci ryczałtu w wysokości 20 000 €.