Saglabāt PDF Drukāt

INVESTORU KOMPENSĀCIJAS FONDA POLITIKA


Admiral Markets Cyprus Ltd ir reģistrēts (reģistrācijas apliecība Nr. HE 310328) Kipras Republikas Uzņēmumu reģistrā. Admiral Markets Cyprus Ltd finanšu pakalpojumu atļauju ir izsniegusi un to uzrauga Kipras Vērtspapīru un biržas komisija (licences Nr. 201/13), un tā darbojas saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus direktīvu (EU Directive 2004/39/EC).

1. Fonda darbības tvērums

1.1. Admiral Markets Cyprus Ltd ir Kipras Investoru atlīdzības fonda (turpmāk - Fonds) biedrs, fonds tika izveidots saskaņā ar veiktajiem grozījumiem 2002. gada Ieguldījumu firmu likumā un likumu, kurš tika pieņemts saskaņā ar 2004. gadā pieņemto CIF-s tirgus regulu parIeguldītāju kompensācijas fonda izveidošanu un darbību.

1.2. Fonda mērķis ir nodrošināt jebkādas apdrošināto klientu prasības pret Fonda biedriem, un galvenā Fonda būtība ir atlīdzināt apdrošinātajiem klientiem visas prasības, kas izriet no Fonda dalībnieka pienākumu neizpildes, neskatoties uz to, vai pienākums izriet no likumdošanas, Klienta līguma vai no Fonda dalībnieka daļas pārkāpumiem.

2. Ietvertie pakalpojumi

2.1. Ietvertie pakalpojumi ir visi ieguldījumu vai papildu pakalpojumi, kurus piedāvā Admiral Markets Cyprus Ltd.

3. Ietvertie klienti

3.1. Fonds ietver Admiral Markets Cyprus Ltd klientus, izņemot tos, kuri ir iekļauti šādās investoru kategorijās:

3.1.1. šādām institucionālo un klientu ar statusu "profesionāls klients" kategorijām:

 • investīciju kompānijas;
 • juridiskas personas, kuras ir saistītas ar Fonda dalībnieku un kopumā pieder tai pašai uzņēmumu grupai;
 • bankas;
 • kooperatīvās kredītiestādes;
 • apdrošināšanas sabiedrības;
 • pārvedamu vērtspapīru, kolektīvo ieguldījumu organizācijas un to pārvaldības sabiedrības;
 • sociālās apdrošināšanas iestādes un fondi;
 • ieguldītāji, kurus Fonda dalībnieks pēc viņu pašu pieprasījuma ir definējis kā klientus ar statusu "profesionāls klients".
 • valstis un supranacionālās organizācijas;
 • centrālās, federālās, konfederācijas, reģionālās un vietējās administratīvās iestādes;
 • uzņēmumi, kuri saistīti ar Fonda dalībnieku. Saistītie uzņēmumi ir tādi uzņēmumi, kuri pieder tai pašai grupai, kā arī fiziskas personas, kuras tieši vai netieši kontrolē šo juridisko personu vai tās mātesuzņēmumu, kam pieder vismaz 20% no pamatkapitāla vai balsstiesībām, un to saistītie uzņēmumi;
 • Fonda dalībnieka vadības un administratīvais personāls;
 • Fonda dalībnieka akcionāri, kuru tieša vai netieša līdzdalība Fonda dalībnieka pamatkapitālā ir vismaz 5%, vai Fonda dalībnieka partneri, kuri ir personīgi atbildīgi par Fonda dalībnieka saistībām, kā arī personas, kuras atbildīgas par Fonda dalībnieka finanšu revīzijas veikšanu, kā tas ir noteikts likumā, piemēram, tā kvalificētie revidenti/auditori.
 • ieguldītāji, kuri ir veikuši investīcijas uzņēmumos, kas saistīti ar Fonda dalībnieku un kopumā uzņēmumu grupu, kuriem pieder Fonda dalībnieks vai ir attiecīgajos amatos, vai pilda pienākumus, kuri norādīti 5. un 6. punktā augstāk;
 • otrās pakāpes radinieki un laulātie, personām, kuras uzskaitītas 5., 6. un 7. punktā, kā arī trešās personas, kas rīkojas šo personu vārdā;
 • ieguldītāji, kuri iesaistīti naudas atmazgāšanā vai ieguldītāji, kuri ir atbildīgi par Fonda dalībnieka finansiālajām grūtībām vai ir veicinājuši tā finansiālā stāvokļa pasliktināšanos, vai kuri ir guvuši labumu no šādas situācijas/darbībām;
 • ieguldītāji, kuri ir juridiskas personas, kam tā lieluma dēļ nav atļauts sastādīt kopsavilkuma bilanci saskaņā ar Uzņēmējdarbības likumiem vai atbilstošiem dalībvalsts tiesību aktiem.

4. Fonda būtība

4.1. Fonds atlīdzina apdrošinātajiem klientiem prasījumus, kas izriet no segtajiem pakalpojumiem, kurus sniedz Admiral Markets Cyprus Ltd gadījumā, ja tiek konstatēts, ka Admiral Markets Cyprus Ltd vairs nav spējīgs pildīt savas saistības pret klientu.

4.2. Gadījumi, kuros Admiral Markets Cyprus Ltd. nespējas pildīt savas saistības paredz:

4.2.1 vai nu atdod saviem apdrošinātajiem klientiem tiem piederošos vai pienākošos naudas līdzekļus, kuri ir Kompānijas tiešā vai netiešā turējumā, saistībā ar noteikumiem, kuri atrunā Kompānijas sniegtos pakalpojumus klientam un līdzekļus, kurus klients klients pieprasa atgriezt no Kompānijas, izmantojot savas atrunātās tiesības vai

4.2.2. nodot apdrošinātajiem klientiem to rīcībā tiem piederošus finanšu instrumentus, kurus Fonda dalībnieks tur, pārvalda vai glabā viņu kontā, tostarp gadījumus, kad dalībnieks ir atbildīgs par minēto finanšu instrumentu administratīvo vadību.

5. Kompensācijas apjoms

5.1. Katram apdrošinātajam klientam izmaksājamās atlīdzības summa tiek aprēķināta saskaņā ar likumos noteiktajiem un līgumā atrunātajiem noteikumiem, kuri atrunā apdrošinātā klienta attiecības ar Admiral Markets Cyprus Ltd, ievērojot ieskaitītos noteikumus, kuri piemēroti, aprēķinot prasības starp apdrošināto klientu un uzņēmumu.

5.2. Finanšu instrumentu novērtējums, kurš attiecas uz kompensāciju, kura jāmaksā apdrošinātajam klientam, tiek veikta pamatojoties uz to vērtību dienā:

 • kad ir publicēts tiesas lēmums;
 • kad ir publicēts CySEC lēmums.

5.3. Izmaksājamās atlīdzības aprēķins izriet no apdrošinātā klienta kopējo pamatoto prasījumu summas pret uzņēmumu, kas izriet no visiem uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem un neatkarīgi no kontu skaita, kuru labuma guvējs ir klients, valūtas un vietas, kur sniegts pakalpojums.

5.4. Ja noteiktā prasījuma summa pārsniedz 20 000 eiro, prasītājs saņem kompensāciju par vienreizēju summu 20 000 eiro apmērā.