Запиши PDF Печат

ПОЛИТИКА НА ФОНД ЗА ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИТОРИТЕ


Admiral Markets Cyprus Ltd е регистрирана (Сертификат за регистрация № HE 310328) в Република Кипър чрез Департамента за Регистрация на Компании и Официален Получател. Admiral Markets Cyprus Ltd е оторизирана и регулирана от Кипърската комисия за ценни книжа и борси (Лиценз № 201/13) и работи съгласно Директивата за Пазарите на Финансови Инструменти (EU Directive 2004/39/EC).

1. Обхват на Фонда

1.1. Admiral Markets Cyprus Ltd е член на Кипърския фонд за компенсиране на инвеститорите (наричан по-долу „Фондът“), създаден съгласно Закона за инвестиционните дружества от 2002 година, изменен (Законът) и Създаването и дейността на Фонд за компенсиране на инвеститорите за клиенти на CIF- s Регламент от 2004 година, издаден съгласно закона.

1.2. Целта на Фонда е да осигури всякакви вземания на покрити клиенти срещу членове на Фонда, а основната същност на Фонда е да компенсира покрити клиенти за всякакви вземания, произтичащи от неизпълнението от страна на член на Фонда, независимо дали това задължение произтича от законодателството, клиентското споразумение или от неправомерни действия на частта от члена на Фонда.

2. Покрити Услуги

2.1. Покритите услуги са всякакви инвестиционни или спомагателни услуги, предлагани от Admiral Markets Cyprus Ltd.

3. Покрити Клиенти

3.1. Фондът обхваща клиентите на Admiral Markets Cyprus Ltd с изключение на тези, които са включени в следните категории инвеститори:

3.1.1. следните категории институционални и професионални инвеститори:

 • инвестиционни Компании;
 • юридически лица, свързани с член на фонда и като цяло, принадлежащи към една и съща група дружества;
 • банки;
 • кооперативни кредитни институции;
 • застрахователни компании;
 • организации за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа и техните управляващи дружества;
 • институции и фондове за социално осигуряване;
 • инвеститори, характеризирани от члена като професионалисти, по тяхно искане, в съответствие.
 • държави и наднационални организации;
 • централни, федерални, конфедеративни, регионални и местни административни власти;
 • предприятия, свързани с члена на фонда. Свързани предприятия означава дружества, принадлежащи към една и съща група, както и физически лица, които пряко или косвено контролират това юридическо лице или неговото дружество майка, притежаващо минимален процент от 20% от акционерния капитал или правата на глас и техните асоциирани лица;
 • управленски и административен персонал на члена на фонда;
 • акционери на члена на фонда, чието участие пряко или косвено в капитала на члена на фонда възлиза на най-малко 5% от неговия акционерен капитал, или негови съдружници, които отговарят лично за задълженията на члена на фонда, както и лица, отговорни за извършването на финансовия одит на члена на Фонда, както е предвидено в закона, като неговите квалифицирани одитори.
 • инвеститори, които имат инвестиции в предприятия, свързани с члена на Фонда и като цяло от групата дружества, към която принадлежи членът на Фонда, или длъжности и задължения, съответстващи на изброените в 5 и 6 по-горе;
 • роднини и съпрузи от втора степен, изброени в параграфи 5, 6 и 7, както и трети лица, действащи от името на тези лица;
 • инвеститори, участващи в дейности по пране на пари или инвеститори, отговорни за финансовите затруднения на члена на Фонда или са допринесли за влошаването на финансовото му състояние или които са спечелили от тези факти / дейности;
 • инвеститорите под формата на дружество, което поради своя размер не може да съставя обобщен баланс в съответствие с дружествения закон или съответния закон на държава-членка.

4. Цел на фонда

4.1. Фондът компенсира покритите клиенти за вземания, произтичащи от покритите услуги, предоставяни от Admiral Markets Cyprus Ltd, стига да е констатирано невъзможност Admiral Markets Cyprus Ltd да изпълни задълженията си.

4.2. Неизпълнението на задълженията на Admiral Markets Cyprus Ltd се състои в следното:

4.2.1 или връща на своите покрити клиенти средства, които им се дължат, или средства, които им принадлежат, но се държат от Компанията, пряко или косвено, в контекста на предоставянето от страна на Компанията на споменатите клиенти на покрити услуги и които последният иска дружеството да се върне при упражняване на съответното им право, или

4.2.2. да предаде на покритите клиенти финансови инструменти, които им принадлежат и които членът на Фонда държи, управлява или поддържа за тяхна сметка, включително случаят, когато членът отговаря за административното управление на посочените финансови инструменти.

5. Размер на Обезщетението

5.1. Размерът на обезщетението, платимо на всеки покрит клиент, се изчислява в съответствие със законовите и договорни условия, уреждащи връзката на покрития клиент с Admiral Markets Cyprus Ltd, при спазване на правилата за компенсиране, прилагани за изчисляване на вземанията между покрития клиент и компанията.

5.2. Оценката на финансовите инструменти, свързани с обезщетението, платимо на покрития клиент, се извършва въз основа на тяхната стойност към деня:

 • на публикуване на решението на съда;
 • на публикуване на решението на CySEC.

5.3. Изчисляването на дължимото обезщетение произтича от сумата на общо установените вземания на покрития клиент срещу компанията, произтичащи от всички покрити услуги, предоставяни от компанията, и независимо от броя на сметките, по които клиентът е бенефициент, валутата и мястото на предоставяне на тези услуги.

5.4. Ако определеният размер на претенцията надвишава сумата от 20 000 €, ищецът получава обезщетение еднократната сума от 20 000 €.