Išsaugoti PDF Spausdinti

INVESTUOTOJŲ KOMPENSAVIMO FONDO POLITIKA


„Admiral Markets Cyprus Ltd“ yra įregistruota Kipro Respublikos „Department of Registrar of Companies and Official Receiver“ (registravimo pažymėjimo Nr. HE 310328). „Admiral Markets Cyprus Ltd“ yra įgaliota veikti pagal Kipro vertybinių popierių ir biržų komisijos (licencija Nr. 201/13) ir Finansinių priemonių rinkų direktyvos (ES direktyva Nr. 2004/39/EC) nuostatas.

1. Fondo taikymo sritis

1.1. „Admiral Markets Cyprus Ltd“ yra Kipro investuotojų kompensavimo fondo (toliau – Fondas), įsteigto pagal 2002 m. Investicinių įmonių įstatymą su pakeitimais (toliau – Įstatymas) ir pagal šį įstatymą 2004 m. išleistą reglamentą „Dėl Kipro investicinių įmonių klientų investuotojų kompensavimo fondo steigimo ir veiklos“.

1. 2. Šio Fondo tikslas yra užtikrinti bet kokių susijusių klientų pretenzijas Fondo nariams, o pagrindinė Fondo esmė yra kompensuoti susijusiems klientams visas pretenzijas, kylančias dėl to, kad Fondo narys nevykdo savo įsipareigojimų, nepaisant to, ar įsipareigojimas kyla iš teisės aktų, Kliento sutarties ar Fondo nario neteisėtų veiksmų.

2. Susijusios paslaugos

2. 1. Susijusios paslaugos yra bet kurios investicinės arba papildomos paslaugos, kurias siūlo „Admiral Markets Cyprus Ltd.“

3. Susiję klientai

3. 1. Fondas kompensuoja „Admiral Markets Cyprus Ltd“ klientams, išskyrus tuos, kurie yra įtraukti į šias investuotojų kategorijas:

3. 1. 1. institucinių ir profesionalių investuotojų kategorijos:

 • investavimo įmonės;
 • juridiniai asmenys, susiję su Fondo nariu arba apskritai priklausantys tai pačiai įmonių grupei;
 • bankai;
 • kooperatinės kredito įstaigos;
 • draudimo bendrovės;
 • perleidžiamų vertybinių popierių kolektyvinio investavimo institucijos ir jų valdymo įmonės;
 • socialinio draudimo įstaigos ir fondai;
 • investuotojai, kuriuos narys jų pačių prašymu apibūdina kaip profesionalus;
 • valstybinės ir tarpvalstybinės institucijos;
 • centrinės, federalinės, konfederacijos, regioninės ir vietos administracinės valdžios institucijos;
 • įmonės, susijusios su Fondo nariu arba asocijuotos įmonės – tai įmonės, priklausančios tai pačiai įmonių grupei, taip pat fiziniams asmenims, tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojantiems tą juridinį asmenį ar jo patronuojančią bendrovę ir turintiems ne mažiau kaip 20 % akcinio kapitalo ar balsavimo teisių, bei jų asocijuotoms įmonėms;
 • Fondo nario valdymo ir administracinis personalas;
 • Fondo nario akcininkai, kurių tiesioginis ar netiesioginis dalyvavimas Fondo nario kapitale sudaro ne mažiau kaip 5 % jo akcinio kapitalo, arba jo partneriai, asmeniškai atsakingi už Fondo nario įsipareigojimus, taip pat asmenys, atsakingi už teisės aktuose numatytą Fondo nario finansinio audito atlikimą, pavyzdžiui, kvalifikuoti auditoriai;
 • investuotojai, turintys investicijų įmonėse, susijusiose su Fondo nariu ir apskritai su įmonių grupe, kuriai priklauso Fondo narys, arba einantys oareigas ar turintys įsipareigojimų, išvardintų 5 ir 6 punktuose;
 • antrojo laipsnio giminaičiai ir sutuoktiniai, išvardyti 5, 6 ir 7 punktuose, taip pat trečiosios šalys, veikiančios šių asmenų vardu;
 • investuotojai, dalyvaujantys pinigų plovimo veikloje, arba investuotojai, atsakingi už Fondo nario finansinius sunkumus arba prisidėję prie jo finansinės padėties pablogėjimo, arba turėję naudos iš šių faktų ar veiklos;
 • investuotojai kaip bendrovės, kurioms dėl savo dydžio neleidžiama sudaryti balanso suvestinės pagal bendrovių įstatymus arba atitinkamus valstybės narės įstatymus.

4. Fondo taikymo sritis

4. 1. Fondas kompensuoja susijusiems klientams reikalavimus, susijusius su „Admiral Markets Cyprus Ltd“ teikiamomis paslaugomis, jeigu yra nustatyta, kad „Admiral Markets Cyprus Ltd“ nevykdo savo įsipareigojimų.

4. 2. „Admiral Markets Cyprus Ltd“ įsipareigojimų nevykdymas reiškia:

4. 2. 1. kad bendrovė negrąžina savo susijusiems klientams lėšų, kurias jiems yra skolinga, arba lėšų, kurios priklauso jiems, tačiau kurias bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai laiko, atsižvelgiant į tai, kad bendrovė teikė minėtiems klientams susijusias paslaugas, o klientai paprašė bendrovės lėšas grąžinti, naudodamiesi atitinkamomis savo teisėmis;

4. 2. 2. neperduoda susijusiems klientams jiems priklausančių finansinių priemonių, kurias Fondo narys laiko, valdo arba saugo savo sąskaitose, įskaitant situaciją, kai narys yra atsakingas už minėtų finansinių priemonių administracinį valdymą.

5. Kompensacijos dydis

5. 1. Kiekvienam susijusiam klientui mokamos kompensacijos suma apskaičiuojama pagal teisines ir sutartines sąlygas, reglamentuojančias apdrausto kliento santykius su „Admiral Markets Cyprus Ltd“, laikantis nustatytų taisyklių, taikomų apskaičiuojant reikalavimus tarp susijusio kliento ir kbendrovės.

5. 2. Finansinių priemonių, susijusių su kompensacija, mokama apdraustam klientui, vertinimas atliekamas remiantis jų verte tą dieną:

 • kai paskelbiamas teismo sprendimas;
 • kai paskelbiamas CySEC sprendimas.

5. 3. Mokėtina kompensacija apskaičiuojama pagal visų susijusio kliento pretenzijų įmonei, atsirandančių dėl visų bendrovės teikiamų paslaugų, neatsižvelgiant į sąskaitų, kurių naudos gavėjas yra klientas, skaičių, valiutą ir paslaugų teikimo vietą, sumą.

5. 4. Jeigu nustatyta ieškinio suma viršija 20 000 eurų sumą, ieškovas gauna 20 000 eurų dydžio vienkartinę kompensaciją.