Trgovalni slovar

A

Abnormal Market Conditions

neobičajni tržni pogoji.
Admirals

trgovec s pogodbami na razliko na spot valutnih trgih, delnicah in futursi.

Admirals spletna stran

www.admiralmarkets.com/si

Ask

cena, ki jo je prodajalec ali »marketmaker« pripravljen sprejeti za trgovani instrument; imenuje se tudi ponujena cena; cena, ki se upošteva ob odprtju dolge pozicije.
AUS 200

Drugo ime za Australian Securities Exchange (ASX 200). 200 stoji za top 200 (po tržni kapitalizaciji) družb, ki kotirajo na ASX.
Aussie

'Ozzie' ali 'Oz', traderski izraz za valutni par AUD/USD.
Available Margin

preostanek sredstev na Trgovalnem računu z odbitkom marže, plavajočega dobička/izgube + "rollovers summary".
Azijski trg

23:00 do 08:00 (Tokio).

B

Balance

stanje, povzetek rezultatov vseh zaprtih pozicij, pologov in dvigov na posameznem računu.
Base Currency

osnovna valuta, prva valuta v valutnem paru (na primer, če znaša tečaj EUR/USD 1,3283, to pomeni, da je en evro vreden 1,3283 ameriških dolarjev).
Base Rate

obrestna mera centralne banke za posamezno državo, ki jo uporabljajo banke za izračun obrestnih mer za posojilojemalce.
Basis Point

enota, ki opisuje minimalno spremembo cene trgovalnega instrumenta.
Bear

sleng med trgovci, ki pričakujejo padec cene/trgovec, ki drži kratko pozicijo.
Bearish / Bear Market

sleng za padajoči trend na trgu (cene se znižujejo).
Bid

cena, po kateri je prodajalec oziroma »marketmaker« pripravljen kupiti trgovalni instrument; vrednost, ki se upošteva ob odpiranju kratke pozicije.
BOC

Bank Of Canada (centralna banka Kanade).
BOE

Bank Of England (centralna banka UK).
BOJ

Bank Of Japan (centralna banka Japonske).
Bull

sleng med trgovci, ki pričakujejo rast cen/trgovci, ki držijo dolge pozicije.
Bull / Bullish Market

sleng za rastoči trend na trgu (cene rastejo).
Buy Limit

nakupno naročilo, ki se izvrši v primeru, če cena instrumenta pade do določene ravni; izvrši se le ob prodajni (Ask) vrednosti, naročilo se lahko vstavi le pod trenutno prodajno (Ask) ceno instrumenta.
Buy Position

dolga pozicija; odprta pozicija zaradi predpostavke, da se bo tržna cena zvišala. Npr.: nakup osnovne valute proti kotirani valuti ali nakup pogodbe na razliko.
Buy Stop

nakupno naročilo, ki se uporabi ob pričakovanju višjih cen in se izvrši, ko cena instrumenta doseže v naročilo vstavljeno vrednost; izvrši se ob prodajni (Ask) vrednosti, naročilo pa se vstavi nad prodajno (Ask) ceno instrumenta.

C

Cable

sleng za valutni par GBP/USD.
CAC40

kratko ime za francoski borzni indeks; 40 pomeni 40 top podjetij (glede na tržno vrednost).
Candlestick Chart

eden izmed načinov za ogled ali prikaz grafikona. Prikazuje ceno odprtja in ceno zaprtja za izbrano časovno obdobje. Če je cena odprtja višja od cene zaprtja, potem "sveče" niso osenčene. "Sveče" so osenčene v primeru, da je cena odprtja izbranega obdobja nižja od cene zaprtja.
CBs

kratica za centralno banko.
Cena

dvosmerni ponudbo sestavljajo Bid in Ask cene; položaj cene ov odpiranju ali zapiranju; nalogi na ravneh.
Centralna banka

ponavadi vlada organizacija, ki upravlja denarne politike države.
CFD (Contract for Differences)

pogodba na razliko; predmet elektronske transakcije, ki temelji na nihanju vrednosti cene osnovnega sredstva (npr. delnice ali terminske pogodbe).
Chart

grafikon, zgodovinski prikaz tečajev v obliki črte (line), palice (bar) ali "sveče" (candlesticks).
Client Log-file

datoteka, ki se nahaja v mapi MetaTrader4/Logs in se uporablja za evidentiranje vseh zahtevkov stranke na njenem trgovalnem terminalu; vsak dan, ko stranka odpre terminal, se ustvari nova datoteka oziroma dnevnik aktivnosti na računu.
Client Terminal

MetaTrader 4 program, namenjen za trgovanje, izvajanje nadzora nad računi, prikaz vrednosti instrumenta v realnem času in v preteklosti, prikaz novic, in ostalih tržnih informacij, ki jih Admirals ponuja svojim strankam; pogosto uporabljen za tehnično analizo, avtomatizirano trgovanje z Expert Advisor-jem in povratne informacije strank preko internega poštnega sistema.

Close

zahteva ali navodilo za zapiranje določene pozicije po trenutni tržni ceni.
Close By

zahteva ali navodilo za zapiranje dveh zaklenjenih pozicij za isti instrument.
Commission

provizija za plačilo storitev, ki gre v breme računa stranke.
Contract

na Forex trgu standardna enota (npr. 1 lot).
Contract Details

parametri instrumenta, ki jih Admirals določi za trgovanje s strankami in so objavljeni na spletnem mestu Admirals.

Counterparty

eden izmed udeležencev v finančni transakciji.
Currency Pair

valutni par; instrument, ki se premika na podlagi spremembe vrednosti ene valute v primerjavi z drugo valuto.

D

Data feed

tok kotacij (podatkov) v Admirals Meta Trader 4 trgovalni platformi.

Dealer

Zaposlena oseba pri Admirals, ki je odgovorna za sprejemanje zahtevkov strank, izvajanje naročil strank in opravljanje likvidacije odprtih pozicij v primeru StopOut.

Deficit

negativni saldo za trgovanje ali izplačilo (ni dovolj denarja).
Demo Account

račun za vadbo.
Depo

polog denarja na račun.
Dispute, Complaint, Claim

spor, pritožba, zahtevek; dogodek, ko stranka meni, da je bilo ukrepanje Admirals-a nepravilno ali v nasprotju s pogodbeni pogoji in obratno (ko Admirals meni, da se stranka ni držala pogodbenih pogojev).

Dividend Adjustment

prilagoditev trgovalnega instrumenta, za povečanje dividendnega izplačila ali zmanjšanje, odvisno od pozicije.
DJIA or Dow

okrajšava za Dow Jones Industrial Average ali US30.
Dove

se nanaša na blago monetarno politiko oziroma nižje obrestne mere. Nasprotje hawkish.

E

ECB

European Central Bank.
ECN

Electronic Communication Network.
Equity

kapital, neto vrednost sredstev na strankinem računu.
EST/EDT

New York City time zone (United States Eastern Standard Time/Eastern Daylight Time).
ESTX50

okrajšava za Euronext 50 indeks.
European Session

07:00 16:00 (London).
Exotic pair

manj trgovani valutni pari.
Expert Advisor

program napisan v MQL4 (MetaQuotes Language 4), izvršen preko strankinega terminala z namenom avtomatskega trgovanja.
Expiry

navodilo za izbris čakajočega (pending) naročila na določen čas in datum.
Explicit Error

primer, ko se cena ob odpiranju ali zapiranju pozicije občutno razlikuje od tržne cene v trenutku izvršitve naročila.

F

FED

The Federal Reserve Bank, centralna banka v ZDA.
Fill

pomeni, da je bilo naročilo (order) uspešno in v celoti izvršeno.
Fill or Kill

vrsta naročila, če naročilo ne more biti izvršeno (filled), potem bo preklicano (killed).
Floating Profit/Loss

razlika med stanjem in kapitalom na strankinem računu.
FOMC

The Federal Open Market Committee, odbor za določanje politike FED.
Foreign Exchange

'Forex' "FX'. Globalni trg, kjer se kupuje in prodaja valute.
FRA40

drugo ime za CAC 40.
FTSE 100

okrajšava za UK 100 indeks.

G

G7

skupina sedmih držav ZDA, Japonska, Nemčija, UK, Francija, Italija in Kanada.
G8

G7 + Rusija.
Gap

vrzel; razlika med dvema zaporednima vrednostnima; lahko je prikazan na grafih kot prazen prostor med dvema zaporednima svečnikoma; razlika med zaključno vrednostjo enega svečnika in otvoritveno vrednostjo naslednjega svečnika.
GDP

Gross Domestic Product BDP (bruto domači proizvod).

H

Hawkish

izvajanje monetarne politike, kadar so obrestne mere višje. Nasprotje "dove".
Hedge

kombinacije pozicij ali pozicije, ki zmanjšujejo tveganje prvotno odprte pozicije.
Hedged margin

zahteva Admirals-a po kritju za vzdrževanje odprtih varovanih (enako velikih nasprotnih) pozicij na istem instrumentu.

HK40 / HKHI

okrajšava za Hong Kong Seng indeks.

I

Initial Margin (Margin)

začetno kritje; zahteve Admirals-a po varnostnem jamstvu za odprtje pozicije.

Instant Execution

takojšnja izvršitev naročila; vrsta izvršitve naročila, kjer Admirals sprejme vse transakcije po vrednosti prikazani na strankinem trgovalnem terminalu.

INX

simbol za S&P 500 indeks.

J

JPN225

okrajšava za NIKKEI indeks.

K

Kiwi

sleng za NZD/USD.

L

Leverage - vzvod; razmerje med velikostjo transakcije in kritja; npr.

1:100 vzvod pomeni, da mora imet stranka na računu kot jamstvo (kritje) 1% vrednosti transakcije.
LIBOR

The London InterBank Offered Rate. Banke uporabljajo LIBOR kot podlago za mednarodna posojila.
Locked Position

nasprotna pozicija; pozicija, ki jo sestavljata dolga in kratka pozicija enake velikosti istega instrumenta; nasprotna pozicija zahteva 50% skupnega kritja obeh pozicij.
Login

prijava; identifikacijska številka strankinega računa.
London Session

08:00 17:00 (London).
Long position

v primeru nakupa osnovne valute.
Loonie

sleng za kanadski dolar, znan tudi kot "Funds".
Lot

velikost transakcijske enote v MetaTrader 4; pri valutni parih 1 lot znaša 100’000 enot osnovne valute; pri delniških CFDjih znaša 1 lot eno delnico.
Lot Size

velikost lota; število enot osnovne valute ali število enot drugega instrumenta, določenih v podrobnostih o instrumentu kot transacijska velikost za 1 standardni lot.

M

Margin

kritje; znesek sredstev, rezerviran kot jamstvo za ohranjanje strankinih odprtih pozicij, v skladu z zahtevami za kritjem Admirals-a.

Margin Level

raven kritja; kapital/kritje, izraženo v odstotkih.
Margin Trading

trgovalne storitve, ki zaradi vzvoda omogočajo strankam opravljanje transakcij z večjim zneskom, kot je bil polog na račun.
Market Opening

odprtje tržišča; čas, ko je omogočeno trgovanje s trgovalnimi instrumenti (po koncu tedna, praznikih, rednem zapiranju tržišča ali izpadu strežnika).
Market Order

tržno naročilo; elektronsko naročilo za odprtje pozicije na strankinem računu po trenutni tržni ceni.
MetaTrader 4 Admirals

platforma zasnovana za spletno trgovanje; sestavljena je iz MT 4 Client, MT 4 Server, MT4 Data Center, MT4 Multiterminal, MT 4 Mobile, MT 4 Smartphone.

Modify

zahtevek za spremembo naročila na čakanju; zahtevek za vstavljanje, preklic ali spremembo ‘Stop Loss’ ravni ali ravni za unovčevanje dobička (‘Take Profit’) pri odprti poziciji ali naročilu na čakanju.
Multiple Close By

večkratno zapiranje; zahtevek za zaprtje vseh nasprotnih pozicij na strankinem računu.

N

New York Session

08:00am 05:00pm (New York)
Normal Market Conditions

normalni trgovalni pogoji.

O

Open Position

- odpiranje pozicije; pogodba o nakupu ali prodaji instrumenta, aktivnega na strankinem računu; to je prvi del transakcije in obveznost za zaprtje enako velike transakcije kasneje.

Order

elektronsko naročilo za odpiranje ali zapiranje pozicije na strankinem računu.
Order Level

cena, določena s strani stranke v naročilu za odpiranje pozicije po pogojih, navedenih v naročilu.
OTC

Over the counter. Transakcije, ki ne potekajo preko organiziranega trga, borze.

P

Padajoč trend

Padajoča cena, ki jo lahko opišemo kot nižje nižine in višje višine.
Pending Order

naročilo na čakanju; elektronsko naročilo za odprtje pozicije na strankinem računu v primeru, da cena določenega instrumenta doseže določeno raven; stranka ima na voljo naslednje vrste naročil na čakanju: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop.

Platform Time Zone

časovni pas platforme, s katerim je sinhroniziran strežnik Admirals; časovni pas, ki se uporablja za shranjevanje vseh dogodkov v datoteko strežnika (logfile). MetaTrader 4 Admirals je trenutno sinhroniziran z londonskim časom (GMT+0; "daylight saving time" GMT+1).

Point - najmanjša sprememba cene; npr.

0.0001 za EURUSD (ali pip).
Price Gap

vrzel; situacija, v kateri je trenutna nakupna (Bid) cena višja od predhodne prodajne (Ask) cene in obratno.

Q

Quote

kotacija; elektronsko sporočilo o trenutni ceni, prikazano na strankinem terminalu; sestavljena je iz cene povpraševanja (Bid) in cene ponudbe (Ask).
Quotes Base

arhiv strežnika Admirals, ki vsebuje zgodovino kotacij.

Quoting

zagotavljanje kotacij strankam, po katerih lahko Admirals sprejme nakup ali prodajo instrumentov preko strankinega računa.


R

Račun stranke (Account)

račun stranke; strankin osebni register transakcij, naročil in stanj.

Rapid Market

razmere na trgu, za katere so značilne velike spremembe cen v kratkem časovnem obdobju, kar povzroča velike vrzeli (gaps) med dvema zaporednima kotacijama. Pogosto se zgodi pred ali/in po pomembnih dogodkih, kot so

1. pomembne gospodarske objave v katerikoli izmed držav G7; 2. novinarske konference ministrov ali guvernerjev centralnih bank držav G7; 3. odločitve centralnih bank o ključnih obrestnih merah; 4. tržne intervencije; 5. nepredvidene politične odločitve, naravne katastrofe, vojna, teroristični napadi itd.


S

Sell Limit

naročilo na čakanju za odprtje kratke (Sell) pozicije za primer, ko cena poraste na določeno raven; lahko je izvršeno le po ponujeni (Bid) ceni in se vstavi nad trenutno ponujeno (Bid) ceno določenega instrumenta.
Sell Position - prodajna pozicija; pozicija, ki se odpre ob pričakovanju padanja cene. Npr.

prodaja osnovne valute v razmerju do kotirane valute ali prodaja pogodbe na razliko (Cfd) po ceni osnovnega instrumenta.
Sell Stop

naročilo na čakanju za odprtje kratke (Sell) pozicije za primer, ko cena določenega instrumenta pade na določeno raven; lahko je izvršeno le po ponujeni (Bid) ceni in se vstavi pod trenutno ponujeno (Bid) ceno določenega instrumenta.
Server

program MetaTrader strežnik različice 4.xx, namenjen prenosu zahtevkov s strankinega terminala posrednikom, pošiljanju novic, kotacij in potrdil o izvršitvi na terminale strank in shranjevanju vseh sporočil, povezanih s trgovanjem stranke; je programsko orodje za vodenje medsebojnih obveznosti med Admirals in stranko, ki so navedene v sporazumu s stranko, pogodbenih podrobnostih in zahtevanih kritjih.

Server Log

file’ besedilna datoteka, generirana s strani MetaTrader 4 strežnika, ki se uporablja za evidentiranje vseh dogodkov, povezanih s trgovanjem stranke in delovanjem platforme, vključno z vsemi dialogi med strankinim terminalom in posredniki (dealerji).
Session Gap

vrzel ob odpiranju trga; cenovna vrzel med prvo kotacijo v trgovalnem dnevu in zadnjo kotacijo predhodnega trgovalnega dne.
Slippage

parameter programa za trgovanje (Ea), namenjen za določanje največje razlike med zahtevano ceno in ceno brokerja, ki je sprejemljiva za trgovanje (Ea) za odpiranje pozicije na strankinem računu.
Spike (Data Error)

nepravilna kotacija, ki jo ustvarja strežnik kot rezultat pri napaki podatkovnega toka; ponavadi je videti kot velika vrzel v času običajnih tržnih razmer. Admirals ima diskrecijsko pravico, ne pa obveznost odstraniti tovrstne napake iz baze kotacij.

Split Close - delno zapiranje pozicije; npr.

zaprtje 0.5 lota od 2.0 lotov.
Spread

razlika nakupno (Bid) in prodajno (Ask) ceno.
Stop Loss

stop naročilo; naročilo za zaprtje pozicije na določeni ravni, ko se cena premika v neželeno smer; pri odprtju dolge (Buy) pozicije se lahko izvrši le po nakupni (Bid) ceni in se vstavi pod trenutno nakupno (Bid) ceno; pri kratki (Sell) poziciji se lahko izvrši le po prodajni (Ask) ceni in se vstavi nad trenutno prodajno (Ask) ceno.
Stop Out

prisilno zapiranje strankinih odprtih pozicij s strani Admirals v primeru, ko stranka nima dovolj sredstev na računu za izpolnjevanje zahtev o kritju.

Stopnja (Rate)

osnovna valuta vrednosti v citirani valute za valutni par; temeljni vrednosti sredstev za a CFD.
Stranka

fizična ali pravna oseba, podpisnik sporazuma z Admirals.

SWAP

znesek, preko noči ("overnight") prilagojenega stanja na strankinem računu (v breme ali v korist) ob 23.59 po časovnem pasu, po katerem deluje platforma, v skladu z vrednostmi, navedenimi v podrobnostih o instrumentu.
Swissy

sleng za švicarski frank (Chf).
Symbol - predmet elektronske transakcije, npr.

valutni par, delniški CFD, CFD na terminsko pogodbo; instrument v MetaTrader 4 trgovalni platformi.

T

Take Profit

unovčevanje dobička; naročilo za zaprtje določene poziciji ob določeni ravni v primeru, da se cena premika v nam želeno smer; pri dolgi (Buy) poziciji se lahko izvrši le po nakupni (Bid) ceni in se vstavi nad trenutno nakupno (Bid) ceno; pri kratki (Sell) poziciji se lahko izvrši le po prodajni (Ask) ceni in se vstavi pod trenutno (Ask) ceno.
Thin Market

obdobje nizke aktivnosti trgovanja; nasprotno stanje od normalnih tržnih pogojev; npr.čas med 21.00 in 00.00 GMT in pred prazniki, kot je Božič.

Ticket

identifikacijska številka pozicije, naročila ali transakcije na strankinem računu.
Trailing Stop

vgrajena opcija za samodejno prilagajanje Stop Loss naročila za točno določeno število pipov v primeru, ko se cena premakne v želeno smer za izbrano število točk; deluje le, ko je strankin terminal povezan s strežnikom.
Transaction

operacija, sestavljena iz dveh enakih izvršenih naročil nasprotnih smeri za isti instrument.
Transaction Size

velikost lota pomnožena s številom lotov.

U

U

Shaped Recovery' okrevanje v obliki črke U, razbrano iz grafa, postopno okrevanje nazaj proti vrhu po predhodnem postopnem padcu.
UK OIL

okrajšava za surovo nafto Brent.
UK100

okrajšava za FTSE 100 indeks.
Uptick

cena na novo ponujene kotacije, ki je višja od predhodne.
US OIL

okrajšava za surovo nafto WTI.
US30

okrajšava za Dow Jones indeks.

V

V

Shaped Recovery' Shape in charting okrevanje v obliki črke V, razbrano iz grafa, močno okrevanje nazaj proti vrhu po predhodnem močnem padcu.
Value date

datum v prihodnosti, na katerega sta se stranki dogovorili, da bosta opravili transakcijo po vnaprej določeni ceni produkta. V primeru Fx spot, gre za transakcijo dva delovna dneva po izvedbi posla.
Volatility

volatilnost; mera nihanja finančnega instrumenta v času. Gre za aktiven trg, ki predstavlja trgovalne priložnosti.

W

W

Shaped Recovery' Shape in charting sprememba na grafu v obliki črke W, gre za hiter padec, rast, padec in ponoven vzpon. Srednji del oblike je lahko nižji od obeh koncev.
Whipsaw

sleng za zelo visoko volatilnost na trgu, cena se giblje podobno kot "whipsaw" pri delu. Gibanju cene sledi hiter in oster preobrat v gibanju.
Working order

Stop ali Limit naročilo, ki je bilo postavljeno, vendar se še ni izvršilo.

X

XAG/USD

simbol za indeks srebra.
XAU/USD

simbol za indeks zlata.

Y

Yield

donos.
YOY

Year over year merljivost dogodkov, podatkov, ki se ponovijo vsako leto; gre za priljubljen način primerljivost uspešnosti naložb.

Z

Zahtevo

elektronska navodila za odpiranje ali zapiranje položajev, postavitev, odpovedi ali spremembe naročila, ki je podana od stranke preko terminala; poizvedba za dvosmerno ponudbo.
Zgodovina računa

register zaključenih transakcijah, spremembe na računu in preklicana naročila na računu kupca.