Zapisz w PDF Drukuj

Warunki Ogólne Kampanii „Trade Days"

Data: 14 marca 2022 roku

Kampania ta będzie prowadzona przez globalne podmioty prawne, takie jak Admiral Markets Cyprus Ltd, Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS Jordan Ltd, Admirals AU Pty Ltd (zwane dalej Admirals).

1. Ogólne warunki i postanowienia

W ramach tej Kampanii uprawnieni klienci otrzymają cash back (zwrot środków) w wysokości 20% typowego spreadu dla wszystkich uprawnionych transakcji na wybranych instrumentach handlowych na rachunkach Trade.MT4 i Trade.MT5 zgodnie z następującymi postanowieniami:

1.1. Uprawnionymi Klientami (dalej również uczestnikami) są nowi i obecni Klienci Admirals, którzy dokonali prawidłowej rejestracji na stronie udostępnionej na potrzeby Kampanii przez Admirals.

1.2. Udział w kampanii nie jest powiązany z żadnym nowym depozytem, wolumenem lub innymi czynnikami związanymi z handlem. Niemniej jednak, jeśli firma Admirals wykryje lub ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że klient dokonał manipulacji, Admirals zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do całkowitego wykluczenia klienta z udziału w tej kampanii.

1.3. Z powodów technicznych, cash back zostanie przyznany po zakończeniu okresu uczestnictwa w formie rekompensaty w wysokości 20% od typowych spreadów na wybranych instrumentach (więcej informacji w Załączniku 1 i 2), na wszystkich kwalifikujących się transakcjach w okresie uczestnictwa.

1.4. Kwalifikujące się transakcje to transakcje zamknięte, które zostały otwarte po zarejestrowaniu się w Kampanii i których czas trwania przed zamknięciem wynosił co najmniej 120 sekund.

1.5. Okres uczestnictwa to cztery tygodnie liczone od dnia rejestracji w kampanii, jednak nie wcześniej niż od 14 marca 2022 roku (dla Klientów, którzy zarejestrują się w kampanii wcześniej). Rejestracja w Kampanii zamyka się dla wszystkich Klientów w dniu 30 kwietnia 2022 roku. Kampania dla wszystkich Klientów kończy się 1 maja 2022 roku.

1.6. Spready są zmienne dla większości instrumentów handlowych Admirals. Niemniej jednak, tylko typowy spread podany na stronie www.admiralmarkets.com w sekcji "Specyfikacja Instrumentów" będzie podlegał zwrotowi gotówki, niezależnie od rzeczywistego spreadu. Proszę pamiętać, że w przypadku szczególnych warunków rynkowych, takich jak informacje wpływające na rynek, spready mogą być znacznie wyższe (teoretycznie nieograniczone)!

1.7. Uprawniony Klient może wybrać maksymalnie 3 (trzy) instrumenty handlowe w formie rejestracji, które biorą udział w Kampanii.

2. Inne postanowienia

2.1. Admirals skontaktuje się z klientem poprzez odpowiednie kanały komunikacyjne w przypadku konieczności uzyskania jakichkolwiek wyjaśnień.

2.2. Admirals będzie rozpatrywał wszelkie wnioski w zwykłym czasie rozpatrywania, w ciągu normalnych godzin pracy.

2.3. Każdy klient (w przypadku klientów korporacyjnych: każda osoba prawna) może wziąć udział w tej Kampanii tylko raz, innymi słowy - tylko z jednym rachunkiem handlowym (należy to zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym Kampanii). Jeśli Klient posiada kilka rachunków handlowych w Admirals, musi wybrać rachunek do udziału w Kampanii.

3. Cash back

3.1. Klient może otrzymać maksymalnie 3000 EUR ekwiwalentu cash back podczas tej Kampanii.

3.2. Cash back nastąpi nie później niż do końca następnego miesiąca po upływie okresu Kampanii dla uprawnionego Klienta.

3.3. Cash back oznacza 20% rekompensaty od wartości typowego spreadu dla instrumentów handlowych, jak podano na stronie www.admiralmarkets.com w sekcji "Specyfikacja Instrumentów". Rzeczywisty spread przy realizacji zlecenia może być wyższy lub niższy; rekompensatą będzie cash back od typowego spreadu.

3.4. Admirals musi, w razie potrzeby, odnieść się do wewnętrznych kursów przeliczeniowych w momencie dokonywania obliczeń; Admirals nie jest zobowiązany do stosowania żadnych innych wcześniejszych kursów przeliczeniowych.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Admirals zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany tej Kampanii w dowolnym czasie, jeśli uzna to za uzasadnione, bez konieczności natychmiastowego powiadamiania uczestników. Może to dotyczyć poszczególnych uczestników lub wszystkich uczestników. W żadnym wypadku Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje zmian, poprawek, zawieszenia, anulowania lub zakończenia Kampanii.

4.2. Ta kampania nie może być rozumiana jako motywacja do handlu i nie powinna być za taką uważana. Klient bierze udział w tej Kampanii reklamowej tylko wtedy, gdy chciałby handlować walutami i/lub kontraktami CFD! Admirals nie chce nikogo zachęcać do handlu w większym zakresie niż robi to zwykle lub planuje to robić - spread stanowi dla wielu koszty zlecenia, a rekompensata cash back jest głównie rodzajem oszczędności kosztów.

4.3. Jednoczesne uczestnictwo w kilku kampaniach Admirals, w tym w ofertach osobistych, jest wykluczone. Jeśli Klient chce wziąć udział w tej Kampanii, podczas gdy inna Kampania jest jeszcze dla niego ważna, musi zdecydować się na jedną z Kampanii, a pozostałą zakończyć. W tym przypadku obowiązkowe jest potwierdzenie przez obsługę klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail. Bez takiego potwierdzenia udział w Kampanii "TradeDays" nie jest możliwy.

4.4. Równoczesne uczestnictwo w tej kampanii oraz ciągłe przynależenie do jednego z różnych partnerów Admirals nie jest możliwe. Jeśli Klient chce wziąć udział w tej Kampanii, podczas gdy jego członkostwo jest aktywne, członkostwo Klienta na czas trwania Kampanii zostanie anulowane i kontynuowane później. Klient przyjmuje do wiadomości, że procedura ta obejmuje zawsze pełny miesiąc lub pełne miesiące.

4.5. Admirals zakłada obustronne przestrzeganie „fair play". W przypadku, gdy klient będzie przejawiał oszukańcze intencje dotyczące kampanii, a natura jego zleceń będzie miała oznaki manipulacji, Admirals ma w każdej chwili, według własnego uznania, prawo do wykluczenia każdego klienta z listy uczestników kampanii bez prawa do rekompensaty w postaci cash back. Już wypłacony cash back może zostać anulowany przez Admirals.

4.6. Admirals zawsze stara się jasno i jednoznacznie zdefiniować wszystkie warunki i zasady - jeżeli jakikolwiek warunek nie wydaje się klientowi jasny, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta Admirals w celu uzyskania wyjaśnień. Odpowiednie doprecyzowanie leży wyłącznie w gestii Admirals.

4.7. Obowiązują aktualne warunki handlowe, które mogą się zmieniać od czasu do czasu.

4.8. Ponadto zastosowanie mają Ogólne Warunki i Warunki każdej z Firm Operacyjnych Admirals.

4.9. Wszyscy klienci są zobowiązani do płacenia wszelkich podatków wyłącznie na własną odpowiedzialność.

4.10. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub niespójności pomiędzy warunkami opublikowanymi w dowolnym języku a warunkami w języku angielskim dostępnymi na stronie www.admiralmarkets.com, pierwszeństwo mają warunki w języku angielskim, ponieważ interpretacji lub niejasności nigdy nie można całkowicie wykluczyć.

4.11. Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub awarie techniczne sieci lub linii telefonicznych, systemów komputerowych, serwerów lub dostawców, sprzętu komputerowego lub oprogramowania, za nieotrzymanie wiadomości e-mail lub zgłoszenia z powodu problemów technicznych lub przeciążenia sieci internetowej, linii telefonicznych lub strony internetowej, ani za żadną kombinację wymienionych czynników, w tym za jakiekolwiek obrażenia lub uszkodzenia komputera lub telefonu komórkowego uczestników lub innych osób, związane z uczestnictwem w Kampanii lub z niej wynikające.

4.12. Admirals nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, krzywdy lub rozczarowania poniesione przez jakiegokolwiek uczestnika przystępującego do Kampanii lub w wyniku jej akceptacji.

4.13. Biorąc udział w Kampanii, każdy Klient niniejszym wyraża zgodę na podane Warunki Ogólne Kampanii oraz Politykę Prywatności. Każdy Klient oświadcza i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta zbieranych i wykorzystywanych przez Admirals w celu ich przetwarzania w sposób zautomatyzowany i/lub niezautomatyzowany.

Załącznik 1

Wszyscy Klienci biorący udział w tej Kampanii mogą wybrać do 3 (trzech) instrumentów handlowych z poniższej listy, która stanowi większość najczęściej handlowanych instrumentów w Admirals.

Grupa Instrument Typowe Spready - podane na stronie www.admiralmarkets.com
CFD na Indeksy DAX40 1 punkt
DJI30 2 punkty
NQ100 1,0 punkt
CFD na Towary Złoto 20 punktów
Forex EURUSD 0,8 pipsa
USDJPY 1,0 pips
CFD na Krypto Bitcoin* (BTCUSD) 0,3%
Ether* (ETHUSD) 0,3%

*CFD na krypto (Bitcoin (BTCUSD) oraz Ether (ETHUSD)) nie są dostępne w Admiral Markets AS Jordan Ltd.


Instrumenty, które nie znajdują się na liście, nie mogą uczestniczyć w tej Kampanii.

Pips: Jest to powszechne oznaczenie na globalnym rynku walutowym jako jednostka zmiany ceny („procent w punkcie"), zazwyczaj wybiera się 4 miejsce po przecinku. Wyjątek: pary walutowe z JPY, gdzie jeden pips równa się zmianie o 0,01.

Załącznik 2

TradeDays kalendarz procentowy cash back:

Okres handlu   Cash back z typowych spreadów, %
14 marca 2022 r. - 01 maja 2022 r 20% сash back