Запиши PDF Печат

Общи условия на кампанията "TradeDays".

Дата: 14 март 2022

Тази кампания ще се провежда от глобални юридически лица като Admiral Markets Cyprus Ltd, Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS Jordan Ltd, Admiral Markets Pty Ltd (наричани по-долу Admirals).

1. Общи условия и разпоредби

Чрез тази Кампания, отговарящите на условията клиенти ще получат 20% пари обратно на типичния спред за всички допустими сделки с избрани инструменти за търговия на сметките Trade.MT4 и Trade.MT5 съгласно следните разпоредби:

1.1. Допустими клиенти (наричани по-нататък също участници) са нови и съществуващи клиенти на Admirals с надлежна регистрация на целевата страница, предоставена за Кампанията от Admirals.

1.2. Участието в кампанията не е свързано с нов депозит, обем или други обстоятелства, свързани с търговията. Независимо от това, ако Admirals открият или имат разумни основания да смятат, че клиент е извършил някакви манипулации, Admirals си запазват правото, по свое усмотрение, да изключат клиента от пълно участие в тази Кампания.

1.3. Поради технически причини, връщането на пари ще бъде предоставено след това като компенсация от 20% върху типичните спредове на избрани инструменти (за повече информация вижте Приложения 1 и 2), за всички допустими сделки в рамките на периода на участие.

1.4. Допустими сделки са затворени сделки, които първоначално са били отворени след регистрацията в Кампанията и с продължителност най-малко 120 секунди преди затваряне.

1.5. Периодът за участие е четириседмичен период, считано от датата на регистрация в кампанията, но не по-рано от 14 март 2022 г. (за тези клиенти, които се регистрират в кампанията по-рано). Регистрацията за Кампанията приключва за всички клиенти на 30 април 2022 г. Кампанията за всички клиенти приключва на 1 май 2022 г.

1.6. Спредовете са променливи за повечето от търговските инструменти на Admirals. Независимо от това, само типичният спред, посочен на уебсайта www.admiralmarkets.com в секцията „Технически Спецификации“, ще подлежи на на пари обратно, независимо от действителния реален спред. Моля, имайте предвид, че в случай на специални пазарни условия като пазарни новини, спредовете могат да бъдат много по-високи (теоретично неограничени)!

1.7. Един отговарящ на условията клиент може да избере до 3 (три) инструмента за търговия, които участват в Кампанията с формата на регистрация.

2. Други разпоредби

2.1. Admirals ще се свържат с клиента по подходящи комуникационни канали в случай, че са необходими разяснения.

2.2. Admirals ще обработят всички заявки в обичайното време за обработка в рамките на нормалното работно време.

2.3. Всеки клиент (в случай на корпоративни клиенти: всяко юридическо лице) може да участва в тази Кампания само веднъж, с други думи - само с една сметка за търговия (трябва да бъде посочена във формуляра за регистрация на Кампанията). Ако клиентът има няколко сметки за търговия с Admirals, той трябва да избере сметка за Кампанията.

3. Пари обратно

3.1. Клиентът може да получи максимален еквивалент на 3000 евро компенсация по време на тази Кампания.

3.2. Пари обратно ще бъдат възстановена не по-късно от края на следващия месец след изтичане на периода на Кампанията за отговарящия на условията клиент.

3.3. Пари обратно означава 20% Компенсация от типичната стойност на спреда на инструментите за търговия, както е посочено на уебсайта www.admiralmarkets.com в секцията „Технически Спецификации“. Действителният спред за изпълнение на поръчката може да бъде по-висок или по-нисък; компенсацията пари обратно ще бъде върху типичния спред.

3.4. Admirals трябва, когато е необходимо, да се позовават на вътрешните обменни курсове в момента на изчисляване; Admirals не са длъжни да използват други предишни обменни курсове.

4. Заключителни разпоредби

4.1. Admirals си запазва правото да променя и/или прекратява тази кампания по всяко време, ако счете за разумно и необходимо, без да уведомява незабавно участниците. Това може да се отнася за отделни участници или за всички участници. При никакви обстоятелства Admirals не носят отговорност за каквито и да било последици от промяна, изменение, спиране, отмяна или прекратяване на Кампанията.

4.2. Тази кампания не може да се разбира като мотивация за търговия и не трябва да се разглежда като такава. Клиент участва в тази рекламна кампания само ако клиентът иска да търгува с валута и/или ДЗР! Admirals не иска да стимулира никого да търгува повече от обичайното или планираното. Спредът за мнозина представлва разходите за поръчка, а компенсацията с пари обратно основно е вид спестяване на разходи.

4.3. Едновременното участие в няколко кампании на Admirals, включително лични оферти, е изключено. Ако клиент иска да участва в тази кампания, докато друга кампания все още е валидна за клиента, клиентът трябва да избере една от кампаниите и другата приключва. В този случай потвърждението за клиентската услуга по имейл е задължително. Без такова потвърждение участието в Кампанията "TradeDays" не е възможно.

4.4. Едновременното участие в тази Кампания, както и продължаващото присъединяване към един от различните партньори на Admirals, не е възможно. Ако клиент иска да участва в тази Кампания, докато членството на клиента е активно, членството на клиента за срока на Кампанията ще бъде отменено и продължено по-късно. Клиентът признава, че тази процедура винаги включва цял месец или цели месеци.

4.5. Admirals предполагат взаимна "честна игра". Ако клиент прави измамни намерения относно Кампанията, появяват се съмнения или по друг начин погрешно „пълзи“ или манипулира тази Кампания, Admirals имат, по всяко време и по свое усмотрение, правото да изключат всеки клиент от списъка на участниците в Кампанията, без да имат право на пари обратно като обезщетение. Вече изплатената компенсация може да бъде отменена от Admirals.

4.6. Admirals винаги се стреми да дефинира всички условия и правила ясно и недвусмислено - ако някое условие не изглежда ясно за клиента, моля, свържете се с обслужването на клиенти на Admirals за разяснение. Съответното решение е единствено по преценка на Admirals.

4.7. Прилагат се текущите условия за търговия, те могат да се променят от време на време.

4.8. Освен това се прилагат Общите Условия и Условия на всяка от Оперативните Компании на Admirals.

4.9. Всички клиенти са длъжни да плащат всички данъци единствено на своя собствена отговорност.

4.10. Ако има неясноти или несъответствия между общите условия, публикувани на който и да е език, и английските общи условия, достъпни на www.admiralmarkets.com, английските правила и условия имат предимство, тъй като тълкуванията или неяснотите никога не могат да бъдат изключени напълно.

4.11. Admirals не носи отговорност за каквито и да било проблеми или техническа неизправност на която и да е телефонна мрежа или линии, компютърни онлайн системи, сървъри или доставчици, компютърно оборудване или софтуер, неуспех на който и да е имейл или запис, който трябва да бъде получен поради технически проблеми или задръствания на трафика в интернет, телефонни линии или на който и да е уебсайт, или всяка комбинация от тях, включително всякакви вреди или щети на участниците или компютър или мобилен телефон на всяко друго лице, свързани с или в резултат на участие в Кампанията.

4.12. Admirals не може да поеме никаква отговорност за каквито и да е щети, загуби, наранявания или разочарования, претърпени от който и да е участник, влизащ в Кампанията или в резултат на приемането й.

4.13. С участието си в Кампанията всеки клиент се съгласява с дадените Общи условия на Кампанията и Политика за поверителност. Всеки клиент декларира и се съгласява с обработката на личните данни на клиента, събрани и използвани от Admirals, за да ги обработват чрез автоматизирани и/или неавтоматизирани средства.

Приложение 1

Всички клиенти, участващи в тази кампания, могат да изберат до 3 (три) инструмента за търговия от следния списък, който представлява по-голямата част от най-търгуваните инструменти в Admirals.

Група Инструмент Типичен спред- както е посочен на уебсайта www.admiralmarkets.com
ДЗР на Индекси DAX40 1,0 пункта
DJI30 2,0 пункта
NQ100 1,0 пункта
ДЗР на Суровини Gold 20 пункта
Форекс EURUSD 0,8 пипса
USDJPY 1,0 пипса
ДЗР на Криптовалути Биткойн*(BTCUSD) 0.3%
Етер*(ETHUSD) 0.3%

* ДЗР на криптовалути (Биткойн (BTCUSD) и Етер (ETHUSD)) не са налични при Admiral Markets AS Jordan Ltd.


Инструментите, които не са изброени тук, не могат да участват в тази кампания.

Пипс: Това е обичайната деноминация в световната валутна търговия като мерна единица за промяна на цената („процент от пункт“), обикновено се избира 4-тият знак след десетичната запетая. Изключение: валутни двойки с JPY, където пип е равен на промяна от 0,01.

Приложение 2

Календар на процентите пари обратно в TradeDays:

Период на търговия   Пари обратно от типичния спред, %
14 март 2022 - 1 май 2022 20% пари обратно