Fibonacci Retracements Uitleg & Fibonacci trading Strategieën

Augustus 20, 2019 18:25 UTC
Leestijd: 23 minuten

Als u enige ervaring met technische analyse heeft, dan zult u ongetwijfeld bekend zijn met de Fibonacci Forex indicator.

Met behulp van de Fibonacci trading tool trachten traders bepaalde structuurniveaus te identificeren - een cruciale stap in het analyseproces van de trader. Aan de hand van deze support & resistance levels kan de trader mogelijke keerpunten in de koersontwikkeling lokaliseren.

Het is een van de meest gebruikte technische hulpmiddelen en onmisbaar in het arsenaal van elke trader. We bespreken in dit artikel:

 • Wat is Fibonacci trading
 • Hoe kan u Fibonacci retracement levels vinden
 • Hoe gebruikt u de Fibonacci forex tool
 • 3 Fibonacci trading strategies

Wilt u direct aan de slag met Fibonacci trading? Klik op de onderstaande banner of de volgende links om een demo- of live trading account te openen.

Wat is Fibonacci Trading - Achtergrond Fibonacci Trading Technieken

Fibonacci trading is gebaseerd op de Fibonacci reeks: een wiskundige getallenreeks die de ontwikkeling van bepaalde natuurlijke elementen verklaard. Dit groeipatroon vormt tevens de basis voor computer algoritmen en Fibonacci trading is een geliefde techniek om de ontwikkeling van de marktprijs te verklaren en te voorspellen.

Fibonacci trading gaat uit van de cycliciteit van de koersontwikkeling. Als u de chart van een willekeurig financieel instrument bekijkt, zal het u opvallen dat de koers, zich vrijwel nooit in een rechte lijn op- of neerwaarts beweegt. Zelfs in een sterke trending markt ontwikkeld de prijs zich in cycli. Een opeenvolging cycli die een stijgende lijn aftekenen wordt geclassificeerd als een up trend (serie higher highs en higher lows); een reeks steeds lagere diepte- en hoogtepunten noemt men een down trend. Dit kan worden verklaard aan de hand van het gegeven dat de prijsvorming wordt ingegeven door vraag een aanbod. De koersontwikkeling biedt inzicht in de voortdurende strijd tussen buyers en sellers.

De trend is aldus het resultaat van het (koop) gedrag van de collectieve marktdeelnemers en laat zien welke groep de overhand heeft. Dit koopgedrag is het resultaat van menselijke besluitvorming, gebaseerd op emoties en impulsen. De basis aanname waarop technische analyse is gebaseerd is dat dit gedrag (en aldus de prijs patronen) zich herhalen. Het doel van toepassing van de Fibonacci trading technieken, en technische analyse in het algemeen, is de patronen in dit gedrag en de voorwaarden waaronder deze patronen zich voordoen te herkennen en op basis hiervan toekomstige prijsbeweging te voorspellen.

Fibonacci Retracement Uitleg

Prijs beweegt zoals gezegd vrijwel nooit in een rechte lijn op- of neerwaarts. Zelf in sterke trends toont de prijs cyclische bewegingen. De bewegingen in lijn met de koerstrend noemt men impuls bewegingen en bewegingen tegen de trend staan bekend als retracements. We gebruiken Fibonacci trading technieken om de lengte van deze cycli te voorspellen. In een trending markt blijken de impuls cycli het sterkst en duren deze langer. Trend following traders filteren op deze prijsbewegingen omdat zij in de regel de handelskansen met de hoogste waarschijnlijkheid (op winst) vertegenwoordigen. Dit is waar Fibonacci retracement levels uitkomst bieden.

Een uptrend is een series higher highs en higher lows. Een bearish trendbeweging toont pieken en dieptepunten die een dalende lijn aftekenen. We noemen deze lijn een trend line - in een uptrend bevindt de trend lijn zich onder de prijs (support) en in een downtrend boven de prijs (resistance). De Fibonacci retracement methode is gebaseerd op het gegeven dat het einde van een retracement cyclus tevens het begin van een nieuwe impuls golf markeert. Met behulp van Fibonacci trading tools trachten wij deze punten te identificeren.

De Fibonacci Retracement techniek gaat uit van de gelijknamige wiskundige getallenreeks welke begint met 0 of 1, elke volgende waarde in de reeks is de som van de twee voorgaande getallen. De verhoudingen tussen deze getallen vormt de basis voor de Fibonacci retracement methode die de omvang (diepte en de duur) van de correctieve bewegingen tracht te voorspellen. De Fibonacci indicator gebruikt hiertoe horizontale lijnen om de Support- of Resistance gebieden te identificeren, waar een nieuwe impuls beweging zou kunnen beginnen.

Het begin van de impuls beweging is het meest gunstige entry punt voor een trend following trader nu het hem in staat stelt optimaal te profiteren van de (gehele) trendbeweging. Naar hetzelfde idee kan men Fibonacci retracement levels ook gebruiken wanneer men wilt inspelen op counter trend moves. Immers, het biedt de trader inzicht in de ontwikkeling van de correctieve bewegingen.

 

 

Fibonacci Retracement Uitleg - Fibonacci Sequence in Forex Trading

De Fibonacci Sequence ofwel Fibonacci trading reeks is als volgt:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 377, 610

Na 0 en 1 is elk cijfer in deze getallenreeks de optelsom van de twee voorgaande nummers in deze opeenvolging

 • 0 + 1 = 1
 • 1 + 1 = 2
 • 1 + 2 = 3
 • 2 + 3 = 5
 • 3 + 5 = 8 etc.

Indien u deze logica zou toepassen op de grotere getallen in de Fibonacci trading reeks zal het u opvallen dat er geen begrenzing aan de continuïteit van de reeks is en dezelfde formule en aldus dezelfde verhoudingen gelden:

 • 89 + 144 = 233,
 • 144 + 233 = 377, etc

Als u de opeenvolgende cijfers vergelijkt zal u opmerken dat de verhouding tussen de cijfers redelijk constant is. Elk getal is ongeveer 1.618 keer groter dan haar voorganger. De verhouding van 61.8% is de basiswaarde van de Fibonacci retracement level theorie.

Op vergelijkbare wijze kunnen we de logica achter de overige Fibonacci retracement levels terug brengen naar de verhoudingen tussen de getallen in de reeks. De relatie tussen twee alternerende cijfers (wanneer u een plaats overslaat, bijvoorbeeld 377/144 =) blijkt 1.382.

Het 23.6 ratio wordt verkregen door elk willekeurig getal in de Fibonacci trading reeks te delen door een getal 3 plaatsen naar rechts; bijvoorbeeld 8/ 34.

Deze waarden blijken bijzonder indicatief voor het voorspellen van de lengte van correctieve prijsbewegingen. De reden waarom is onbekend. Er zijn traders en analisten die verschillende verklaringen aandragen maar deze allen betwist. Waar echter wel redelijke mate van consensus over bestaat is dat de financiële markten deze patronen, die tevens de groei van verschillende elementen in de natuur beschrijven, volgen.

Fibonacci Retracement Uitleg - Fibonacci trading & Levels Berekenen

De Fibonacci retracement levels worden gemeten door een lijn tussen twee extreme punten (bijvoorbeeld het meest recente diepte- en het meest recente hoogtepunt) te tekenen. De afstand tussen deze punten wordt vervolgens ingedeeld in verschillende, op de Fibonacci reeks gebaseerde niveaus. Deze Fibonacci Forex percentages zijn:

 • 23,6%
 • 38,2%
 • 50%
 • 61,8%
 • 100%.

Het zal u wellicht zijn opgevallen dat de 50% en 100% niveau's niet direct uit de reeks kunnen worden afgeleid. Het zijn echter wel waarden die in Fibonacci trading leidend zijn.

Voor handelaren die overwegen te starten met Fibonacci beleggen/ Fibonacci trading zal het bovengenoemde proces om de waarden te berekenen erg ingewikkeld lijken. Gelukkig zijn er verschillende technische hulpmiddelen die het identificeren van Fibonacci retracement levels kunnen vereenvoudigen. We zullen in de volgende paragrafen enkele Fibonacci Forex tools bekijken en bespreken hoe u deze kunt toepassen.

Fibonacci Trading Tools: MetaTrader Fibonacci Forex Indicator

De Fibonacci Forex Indicator van MetaTrader is een populair hulpmiddel voor op Fibonacci trading technieken gebaseerde analyse. Het helpt traders de bovengenoemde niveaus te identificeren ten behoeve van trade entry en exit maar ook voor het plaatsen van stop loss orders of mogelijke winstdoelen. Toepassing van de Fibonacci trading indicator is geen handelsstrategie op zich maar kan een uitstekende basis vormen. Deze tool leent zich bij uitstek voor combinatie met andere hulpmiddelen en technieken. De Fibonacci Forex indicator wordt bijvoorbeeld veel gebruikt ter ondersteuning van Wave analysis.

Fibonacci beleggen- of Fibonacci trading strategies zijn met name geschikt voor (intra) daytrading handelsvormen. Wilt u meer weten over Fibonacci day trading of daghandel in het algemeen? Wij verwijzen u naar het Day trading - Daytraden voor Dummies en de Ervaren Daghandelaar artikel op onze website.

Fibonacci Trading Strategies & Fibonacci Forex Technieken Gebruiken

Forex traders gebruiken de Fibonacci trading technieken om te achterhalen op welke prijspunten zij hun orders het beste kunnen plaatsen. Fibonacci retracement levels geven de belangrijkste niveaus van steun en weerstand aan en kunnen aldus ook worden gebruikt voor plaatsing van stop loss orders, het bepalen van winstdoelen en om gunstige punten voor exit (het sluiten van trades te vinden).

De Fibonacci retracement levels zijn procentuele waarden die de zone vanaf het meest recente extreem (hoogte- of dieptepunt) in verschillende gebieden onderverdelen. Traders wachten vervolgens tot de correctieve beweging zich inzet kan u met behulp van de Fibonacci trading indicator bepalen wanneer het 38,2%, 50% en 61,8% niveaus bereikt zal worden. Zo kan de trader de correctieve beweging meten en zich voorbereiden op de hervatting van de trend ofwel een nieuwe impuls cyclus.

De indicatieve waarde van de Fibonacci retracement levels blijkt sterker wanneer deze samenvallen met andere belangrijke steun of weerstand niveaus in de prijsontwikkeling. Hoewel het 50% niveau niet uit de getallenreeks kan worden afgeleid blijkt het in de praktijk een belangrijk ijkpunt. De ervaring leert dat het sentiment in sterke markt trends vaak ongeveer halverwege de Fibonacci retracement keert en de onderliggende trend vanaf dit punt wordt hervat.

Fibonacci Trading Software - Fibonacci Forex MT4 Tools Toepassen

Gebruik van de Fibonacci Forex technieken vervult een kernfunctie in het analyseproces van de trader en kan als zodanig op verschillende manieren worden toegepast. We zullen nu kijken naar enkele voorbeelden van Forex Fibonacci trading strategies waar het bereiken van Fibonacci Retracement levels als basis voor het plaatsen van een positie wordt gebruikt.

Fibonacci trading technieken - signalen voor market entry:

 • Trend following techniek: Plaats positie op het 38,2% Fibonacci retracement level, met een stop loss order net onder het 50% Fibonacci retracement level, of
 • Stel order in rondom het 50% Fibonacci retracement level met een stop loss order onder het 61,8% Fibonacci retracement level
 • Counter trend Fibonacci trading vanaf het extreem (het hoogte- of dieptepunt) met winstdoelen op de verschillende Fibonacci retracement levels.

Toepassing van de Fibonacci retracement levels techniek is zoals gezegd redelijk veelzijdig. In de gevallen waarbij de prijs de genoemde Fibonacci retracement levels voorbijstreeft en de piek of het dal voor de correctieve beweging te buiten gaat, kan men mogelijke verdere structuurniveaus bepalen. Gebruik hiertoe de Fibonacci extensions op 161,8% en 261,8% niveau afstand van de impuls beweging, met inachtneming van mogelijke andersoortige support- of resistance.

Forex Fibonacci Strategieën

Er zijn verschillende Fibonacci trading strategieën. Welke techniek het meest passend is, blijkt afhankelijk van de gekozen handelsvorm, uw persoonlijke handelsschema, uw stijl en winstdoelen. We bespreken enkele op de Fibonacci retracement levels gebaseerde methoden, en leggen uit hoe deze kunnen worden toegepast.

Deze Fibonacci Forex strategieën zijn:

 • De Fibonacci Sequence / Golden Ratio Fibonacci Forex strategy
 • De Fibonacci retracement day trading strategy
 • De 50% Fibonacci retracement level techniek
 • Fibonacci Extension techniek

Fibonacci Trading - De Golden Ratio Fibonacci Forex strategie

Het getal 1.618 ook wel bekend als Phi wordt doorgaans 'golden ratio' ofwel gulde snede genoemd. Deze waarde is gerelateerd aan het essentiële 0.618 Fibonacci retracement niveau. Waar de 0.618 Fibonacci retracement waarde wordt verkregen door een willekeurig getal in de reeks door haar voorganger te delen, volgt de Phi waarde uit de tegenovergestelde deling.

 • Fibonacci retracement : waarde in de reeks gedeeld door de voorgaande waarde, bijvoorbeeld 377/233
 • Phi: gebruik dezelfde waarden maar deel de eerste waarde door de daaropvolgende waarde; 233/377 = 0.618

Fibonacci Retracement Toegepast in Fibonacci Trading Strategy voor Daghandel

De Fibonacci retracement levels zijn zoals u wellicht heeft opgemerkt niet gelijk aan de waarden van de Fibonacci Sequence. De waarden die wij in Fibonacci trading gebruiken zijn in feite gebaseerd op de wiskundige verhouding tussen de getallen van deze reeks. De basis waarde is de gouden ratio, ofwel 61,8%. Neem zelf de proef op de som door 89 door 144 te delen of elke andere Fibonacci waarde door haar voorganger in de reeks te delen. U zult zien dat de uitkomst altijd rond de 0,6180 ligt. Op vergelijkbare wijze volgt het 38,2 niveau uit de deling 89/233; wat 0,3819 oplevert en kunnen we de 23,6% Fibonacci trading waarde terugbrengen naar 89/377 of een vergelijkbare berekening.

De bovenstaande afbeelding biedt een grafische weergave van een Fibonacci trading chart. De Fibonacci Forex indicator gebruikt een prominente piek als uitgangspunt (100% Fibonacci retracement level) en tekent op basis hiervan de verschillende Fibonacci trading levels op de grafiek af. De Fibonacci retracement levels vertegenwoordigen hierbij potentiële entry mogelijkheden.

We zien in dit geval een belangrijke retracement zone tussen het eerstvolgende dal en de daaropvolgende piek die op de Japanese chandlestick chart verschijnt.

Fibonacci Trading Strategy: Fibonacci Retracement Level van 50%

Hoewel deze waarde niet direct uit de getallenreeks kan worden afgeleid is het 50% Fibonacci retracement level desalniettemin een essentiële referentiewaarde in Fibonacci trading.

Wanneer u een Fibonacci trading tool gebruikt zult u opmerken dat dit niveau standaard wordt afgetekend op uw grafiek. Het is een significant niveau voor omkering (mogelijke hervatting van de originele trend na een correctieve pauze) en wordt erkend in de Dow theorie en Elliott wave theorie.

Fibonacci Trading- Fibonacci Retracement Levels Identificeren met de Fibonacci Forex tool

Fibonacci retracement levels worden hoofdzakelijk gebruikt als onderdeel van trend following strategies. In een dergelijk scenario gebruiken traders Fibonacci Forex technieken om in te spelen op de impuls prijsbewegingen. Zij gebruiken de Fibonacci indicator om de ontwikkeling van de correctieve beweging te volgen. Het einde van de correctieve beweging markeert immers het begin van een nieuwe trend beweging.

Met andere woorden, handelaren die deze Fibonacci trading strategie toepassen, monitoren de ontwikkeling binnen het 38,2 en 61,8% niveau, waar de kans op een 'bounce' (omkering na de correctieve beweging) het grootst is. Zij gebruiken doorgaans andere indicatoren en technieken om de Fibonacci trading signals te bevestigen of te verfijnen. De Fibonacci Forex indicator is erg geliefd en leent zich voor toepassing in combinatie met andere hulpmiddelen en technieken zoals de volume indicator, trend lines, oscillatoren, candlestick patronen of moving averages.

Wanneer er sprake is van convergentie van handelssignalen zullen zij posities in de richting van de onderliggende trend plaatsen. Doorgaans gaan traders ervan uit dat hoe meer bevestiging van verschillende indicatoren, des te sterker (en interessanter) de volgende prijsbeweging. De Fibonacci trading tool is standaard beschikbaar op het MetaTrader handelsplatform en is multi inzetbaar. Het kan worden toegepast op verschillende financiële instrumenten en markten zoals Forex, aandelen, indices, grondstoffen en cryptocurrencies en leent zich voor toepassing op verschillende tijdframes.

Let wel, de voorspellende waarde op de hogere tijdsframe is doorgaans sterker, zoals ook bij andere technische indicatoren het geval is. Traders zullen Fibonacci trading signalen verkregen uit toepassing op hogere tijdseenheden zoals de D1 (dagelijkse grafiek) of de H4 (4 uurs grafiek) een groter gewicht toekennen dan Fibonacci retracement levels op de M1 of M5 (1 minuut of 5 minuten) trading charts. Zo is een 38% Fibonacci retracement level op de wekelijkse grafiek een sterker (en belangrijker) technisch niveau dan de Fibonacci levels op een 5 minuten grafiek.

Fibonacci Trading - Fibonacci Forex Extension

Het doel van de Fibonacci trading technieken is het voorspellen van de koersontwikkeling. In de voorgaande paragrafen hebben we voorbeelden gezien van het gebruik van de Fibonacci Forex indicator om potentiële support- en resistance levels in de Fibonacci retracement te identificeren op basis waarvan we gunstige punten voor het plaatsen van orders of onze stop loss kunnen bepalen.

Bron: Admiral Markets MT4 fibonacci trading strategy - Fibonacci Forex indicator toegepast op EUR JPY H1 chart - Data verkregen uit analyse op 20 januari 2020

Op basis van de Fibonacci Forex extension techniek identificeren kunnen we de volgende niveaus onderscheiden:

 • 161,8% Fibonacci trading level
 • 261,8% Fibonacci trading level
 • 423,6% Fibonacci trading level

Toepassing van de Fibonacci Forex indicator tijdens de impuls beweging is een belangrijke uitbreiding van de eerder besproken functionaliteit. Het kan bijvoorbeeld erg nuttig zijn voor het stellen van realistische winstdoelen bij trend following Fibonacci beleggen/ Fibonacci trading stijlen. Zolang de geïnitieerde trend zich voortzet kunnen handelaren hun posities aanhouden, uitbreiden of zich hierbij aansluiten.

Fibonacci Trading - 'Fan' Fibonacci Forex Strategy

De Fibonacci trading Fan is samengesteld uit drie Fibonacci retracement levels, zijnde:

 • 38.2% Fibonacci retracement level
 • 50.0% Fibonacci retracement level
 • 61.8%. Fibonacci retracement level

In de meeste gevallen valt het belangrijkste steun- of ondersteuningsniveau samen met het 61.8% Fibonacci retracement level. De Fan indicator wordt veel gebruikt om gunstige entry punten te bepalen. Indien de prijs het 38.2% niveau breekt, zal de beweging doorgaans voorzetten en het 61.8% niveau bereiken. De Fibonacci Fan indicator maakt standaard deel uit van het MetaTrader 4 (MT4) en MetaTrader 5 (MT5) indicatoren pakket.

Een populaire Fibonacci trading methode houdt market entry op het 32.8% niveau, met een winstdoel op 61.8% in.

Bron: Admiral Markets MT4 Fibonacci trading strategy; Fibonacci Forex indicator toegepast op USD CAD H1 chart. Data verkregen uit analyse op 20 Januari 2020 - Let op: in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst noch kan hier indicatieve waarde aan worden ontleent.

Deze methode werkt het beste in een trending markt en kan worden gebruikt als trend following techniek maar kan ook prima worden toegepast als counter trend trading techniek.

Fibonacci Trading Levels aanpassen

De Fibonacci Expansion indicator is eveneens standaard beschikbaar op het MetaTrader handelsplatform. We bespreken stellen deze in ons voorbeeld in op de basis Fibonacci trading levels. Het is echter mogelijk aangepaste niveaus toe te voegen aan de Fibonacci Expansion tool. Dit is hoe te werk gaat:

Bron: Admiral Markets MT4 Fibonacci trading strategy; Fibonacci Forex indicator toegepast op GBP USD H1 chart. Data verkregen uit analyse op 20 Januari 2020 - Let op: in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst noch kan hier indicatieve waarde aan worden ontleent

Selecteer de Fibonacci trading tool in het MetaTrader 4 menu en klik met uw rechtermuisknop om het drop down menu te opnenen. Zodra u het 'Eigenschappen' ofwel 'Properties' menu heeft geselecteerd, voegt u de volgende waarden toe:

 • Fibonacci Extension 61.8
 • Fibonacci Extension 100.0
 • Fibonacci Extension138.2
 • Fibonacci Extension150
 • Fibonacci Extension161.8
 • Fibonacci Extension 200

U kunt deze en andere Fibonacci levels handmatig instellen of aanpassen in de instellingen van de indicator.

Bron: Admiral Markets MT4 Fibonacci trading strategy; Fibonacci Forex indicator toegepast op GBP USD H1 chart. Data verkregen uit analyse op 20 Januari 2020

De genoemde Fibonacci retracement levels zijn de meest gebruikte waarden en zijn erg belangrijk voor price analysis. We bespreken de op deze parameters gebaseerde 1-2-3 pattern Fibonacci trading techniek:

 • Fibonacci Expansion 61.8

Dit niveau vormt het uitgangspunt voor vrijwel elke Fibonacci trading strategie en is ook voor deze techniek een belangrijk niveau. Het fungeert niet direct als sterk steun- dan wel weerstandsniveau wanneer prijs het benadert maar het doorbreken van dit niveau heeft wel belangrijke indicatieve waarde. Wanneer het 61.8 Fibonacci retracement level wordt doorbroken is de kans groot dat het niveau in het vervolg van rol zal wisselen (van Support naar resistance of vice versa)

 • Fibonacci Expansion 100.

Dit Fibonacci retracementniveau wordt normaliter niet beschouwd als een sterk steun- dan wel weerstandsniveau. Indien punt 3 in het 1-2-3 patroon dichtbij of gelijk aan 61.8% van de 1-2 retracement is kan het 100 Fibonacci extension niveau een sterke support of resistance level zijn.

 • Fibonacci Expansion 138.2

Dit niveau is qua karakteristieken en indicatieve waarde vergelijkbaar met het 61.8 Fibonacci Expansion niveau

 • Fibonacci Expansion 150

Een erg sterk Support of Resistance niveau, met name voor valutaparen met de US Dollar als base currency (bijvoorbeeld USD/ CHF, USD/ JPY, USD/ CAD, USD/ SGD etc.). Het is ook een betrouwbaar niveau voor crosses waar de EUR de basisvaluta is (zoals EUR/ USD, EUR/ GBP, EUR/ JPY etc.).

 • Fibonacci Expansion 161.8

Een sterk Support of Resistance niveau dat het mogelijk einde van de correctieve beweging kan markeren

 • Fibonacci Expansion 200

Wellicht het sterkste Support of Resistance niveau. Het kan duiden op het einde van de correctieve beweging en een reversal of verandering in trend.

Moving Average Fibonacci Trading Strategie Toepassen

Deze Fibonacci trading strategy is gemakkelijk toe te passen.

De strategie maakt gebruik van de volgende Fibonacci trading indicators:

 • 15 perioden EMA (Exponential Moving Average) op de Close (zwarte lijn)
 • 50 perioden EMA 50 ingesteld op de High (blauwe lijn)
 • 50 perioden EMA ingesteld op de Low (rode lijn)
 • Admiral Pivot Point ingesteld op de dagelijkse tijdframe
 • Tijdfrane: H1

Fibonacci trading signaal voor Long Entry

 • Ga na of de richting van de EMA's opwaarts is
 • De prijs dient zich boven de EMA's te bevinden
 • Wacht op een Fibonacci retracement
 • Teken de Fibonacci Retracement lijnen vanaf het laatste hoogte- of dieptepunt
 • De prijs benaderd of raakt de 23.6, 38.2 en de 50% Fibonacci retracement levels
 • Plaats een long positie; verdeel uw portiegrootte in 3 delen en voeg bij naarmate de koers zich in de richting van uw trade ontwikkeld

Laten we dit laatste punt aan de hand van een voorbeeld toelichten. Stel, u besluit een order met een positie grootte van 0.3 Lot te plaatsen. U deelt het totale handelsvolume door 3 en opent een positie van 0.1 lot wanneer de prijs het 23.6% Fibonacci retracement level bereikt. U voegt 0.1 lot toe op het 38.2% Fibonacci trading level en de laatste 0.1 lot wordt toegevoegd wanneer de koers het derde en laatste 50% Fibonacci retracement level bereikt. Als de prijs echter niet alle Fibonacci retracement levels bereikt en het bijvoorbeeld slechts het 23.6 niveau raakt, heeft u slechts ⅓ trade actief.

Dit is een voorbeeld van de Fibonacci trading technieken die kunnen worden gebruikt om het risico te beheren en verliezen te beperken.

Fibonacci trading signaal voor Short Entry

 • Ga na of de richting van de EMA's neerwaarts is
 • De prijs dient zich onder de EMA's te bevinden
 • Wacht op een Fibonacci retracement
 • Teken de Fibonacci Retracement lijnen vanaf het laatste hoogte- of dieptepunt
 • De prijs benaderd of raakt de 23.6, 38.2 en de 50% Fibonacci retracement levels
 • Plaats een short positie; verdeel uw portiegrootte in 3 delen en voeg toe naarmate de koers zich in de richting van uw trade ontwikkeld

Winstdoelen worden geplaatst met behulp van de Admiral Pivot Point indicator en stop loss orders worden onder de laatste swing low (voor long trades) en boven het meest recente hoogtepunt (voor short trades).

Bron: MT4 Fibonacci trading strategy; Fibonacci Forex indicator toegepast op GBP JPY H1 chart. Data verkregen uit analyse op 20 januari 2020 - Let op: in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst noch kan hier indicatieve waarde aan worden ontleent.

Zelf aan de slag met Fibonacci Trading

Fibonacci Forex indicators en Fibonacci trading technieken zijn erg geliefd onder traders nu toepassing het winstpotentieel sterk zou kunnen vergroten. Aan de hand van de Fibonacci retracement levels kunnen traders mogelijke keerpunten vroegtijdig identificeren zodat zij optimaal kunnen profiteren van de daarop volgende trendbeweging.

De Fibonacci trading indicators zijn volgens velen onmisbaar nu zij niet alleen kernelementen van de prijs analyse (het identificeren van structuurniveaus) bestrijken maar bijzonder veelzijdig blijken. We hebben besproken hoe Fibonacci trading technieken in zowel trend following strategies als counter trend handelsstrategieën kunnen worden gebruikt, hoe zij zich lenen voor toepassing op een brede selectie tijdframes en naast uw trading strategy ook uw risicomanagement systeem kunnen verrijken.

Echter, gebruik van de Fibonacci trading indicators is geen volledige handelsstrategie op zichzelf. Ervaren traders gebruiken de Fibonacci retracement tool als hulpmiddel binnen een bredere trading strategie. Bovendien leent de Fibonacci Forex tool zich uitstekend voor combinatie met andere indicatoren en technieken. Het is dan ook niet verrassend dat deze techniek bijzonder populair is en het volgens velen zeker de moeite waard is het uit te proberen.

Admiral Markets raadt traders aan enige nieuwe technieken of indicatoren altijd eerst zelf te testen voordat u deze aan uw trading strategy toevoegt. Wij bieden gratis demo en live trading accounts. Met een demo trading account kunt u risicovrij experimenteren met Fibonacci trading in real time marktomstandigheden zonder dat u uw kapitaal op het spel zet.

Op een demo account handelt u namelijk uitsluitend met virtuele middelen. Ervaar zelf de voordelen van Fibonacci trading! Bent u overtuigd en wilt u daadwerkelijk starten met Fibonacci trading? Met een live account van Admiral Markets kunt u op eenvoudige en veilige wijze de markten navigeren en vele verschillende instrumenten en markten verhandelen!

Links Naar Gerelateerde Artikelen

Over Admiral Markets UK LTD

Als FCA gereguleerde broker, verlenen wij toegang tot de meest gebruikte trading platformen ter wereld. U kan bij ons ETF's en CFD's op Forex, indices, grondstoffen, aandelen, obligaties en cryptocurrencies verhandelen.

Risico Disclaimer

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

Informatie over de technische analyse

De in dit artikel opgenomen data betreft aanvullende informatie met betrekking tot analyse, schattingen, prognoses, voorspellingen of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") gepubliceerd op de website van Admiral Markets. Let, alvorens u investeringsbeslissingen neemt, alstublieft op het volgende:

 1. De analyse is puur voor informatieve doeleinden gepubliceerd en kan op geen enkele manier worden opgevat als een beleggingsadvies of aanbeveling.
 2. Elke investeringsbeslissing moet door elke klant afzonderlijk worden genomen. Admiral Markets is niet verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade welke voortvloeit uit een dergelijke beslissingen, al dan niet gebaseerd op de analyse.
 3. Deze analyses zijn voorbereid door een onafhankelijke analist (hierna "auteur" genoemd) op basis van de persoonlijke opinies en schattingen van de auteur.
 4. Om ervoor te zorgen dat de belangen van de klanten worden beschermd en de objectiviteit van de analyse niet wordt geschaad, heeft Admiral Markets relevante interne procedures opgesteld ter preventie en voor het beheer van belangenconflicten.
 5. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat alle bronnen van Analyse betrouwbaar zijn en dat alle informatie, op een begrijpelijke, tijdige, nauwkeurige en volledige manier wordt gepresenteerd, garandeert Admiral Markets niet de nauwkeurigheid of volledigheid van enige informatie vervat in de analyse. De gepresenteerde cijfers die verwijzen naar eerdere prestaties zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
 6. De inhoud van de Analyse mag niet worden geïnterpreteerd als een expliciete of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admiral Markets dat de klant zal profiteren van de daarin opgenomen strategieën of dat verliezen in verband hiermee kunnen of zullen worden beperkt.
 7. Elke vorm van eerdere scenario's of gemodelleerde uitvoering van financiële instrumenten zoals aangegeven in de publicatie mag niet worden opgevat als een expliciete of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admiral Markets voor toekomstige prestaties. De waarde van het financiële instrument kan zowel stijgen als dalen en het behoud van de waarde is niet gegarandeerd.
 8. De projecties opgenomen in de Analyse kunnen afhankelijk zijn van aanvullende vergoedingen, belastingen of andere heffingen. De prijslijst die van toepassing is op de diensten geleverd door Admiral Markets is publiek beschikbaar op de website van Admiral Markets.
 9. Handel in leveraged (hefboom) producten -inclusief contracts for difference- is speculatief van aard en kunnen resulteren in verliezen of winst. Voordat u begint met handelen, moet u ervoor zorgen dat u alle risico's begrijpt.
Avatar-Admirals
Admirals Een alles-in-één oplossing voor het uitgeven, investeren en beheren van uw geld

Admirals is meer dan een broker, het is een financieel centrum dat een breed scala aan financiële producten en diensten aanbiedt. We maken het mogelijk om persoonlijke financiën te benaderen via een alles-in-één oplossing voor beleggen, uitgeven en beheren van geld.