Uložit PDF Tisk

Licence investiční společnosti

Informace o společnosti

1. Společnost

1.1. Admiral Markets Cyprus Ltd (dále jen „společnost“) je držitelem oprávnění a podléhá regulaci Kyperské komise pro cenné papíry a burzu („CySEC“) coby Kyperská investiční firma („CIF“) při poskytování služeb a aktivit uvedených v tomto dokumentu, na základě Zákona o poskytování investičních služeb, výkonu investičních aktivit, provozu regulovaných trhů a ostatních souvisejících témat, č. 144(I)/2007, dle aktuálního znění (dále jen „zákon“).

1.2. Společnost je držitelem licence s číslem CIF 201/13.

1.3. Společnost je registrovaná na Kypru podle Zákona o společnostech, pod číslem registrace HE 310328.

1.4. Společnost má sídlo na adrese Dramas 2, 1st floor, 1077 Nicosia, Kypr.

2. Investiční služby

2.1. Na základě své licence CIF může společnost nabízet následující investiční služby:

(a) Příjem a přenos pokynů týkajících se jednoho nebo více finančních instrumentů níže uvedených.

(b) Exekuce pokynů jménem klientů.

(c) Správa portfolia.

3. Doplňkové služby

3.1. Na základě své licence CIF může společnost nabízet následující doplňkové služby:

(a) Úschovu a správu finančních instrumentů pro účet klientů, včetně depozitáře a souvisejících služeb, například správu financí/zástavy.

(b) Směnárenské služby tam, kde jsou tyto služby spojeny s poskytováním investičních služeb.

4. Finanční instrumenty

4.1. Na základě své licence CIF může společnost nabízet výše uvedené investiční služby v souvislosti s určitými finančními instrumenty tak, jak jsou definovány v odstavci 2 zákona:

(a) Převoditelné cenné papíry.

(b) Instrumenty peněžního trhu.

(c) Podíly v subjektech kolektivního investování.

(d) Opce, future, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách (forward) a jakékoliv jiné derivátové smlouvy týkající se cenných papírů, měn, úrokových sazeb a výnosů nebo jiných derivátových instrumentů, finančních indexů nebo finančních opatření, které mohou být vypořádány fyzicky nebo finančně.

(e) Opce, future, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách (forward) a jakékoliv jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které musí být vypořádány finančně nebo mohou být vypořádány finančně na žádost jedné ze stran (jinak než v případě neplnění nebo z jiného důvodu ukončení).

(f) Opce, future, swapy a jakékoliv jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které mohou být vypořádány fyzicky za předpokladu, že jsou obchodovány na regulovaném trhu a/nebo v mnohostranném obchodním systému (MTF).

(g) Opce, future, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách (forward) a jakékoliv jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které je možno vypořádat fyzicky a nejsou jinak zmíněny v odstavci výše a nejsou pro komerční účely, které mají charakteristiky jiných derivátových finančních instrumentů,a hraje u nich roli to, zda mimo jiné probíhá jejich clearing a vypořádání přes uznávaná clearingová centra nebo podléhají pravidelným výzvám na doplnění prostředků (margin call).

(h) Derivátové instrumenty pro převod úvěrového rizika.

(i) Finanční rozdílové smlouvy.

(j) Opce, future, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách (forward) a jakékoliv jiné derivátové smlouvy týkající se klimatických proměnných, dopravních nákladů, povolenek na emise nebo míry inflace či jiných oficiálních ekonomických statistik, které se musí vypořádat finančně nebo se mohou vypořádat finančně na návrh jedné ze stran (jinak než z důvodu neplnění nebo z jiného důvodu ukončení), stejně jako jakékoliv jiné derivátové smlouvy týkající se aktiv, práv, závazků, indexů a opatření, která nejsou jinak zmíněna v této části, která mají charakteristiky jiných derivátových finančních instrumentů a hraje u nich roli to, zda se mimo jiné obchodují na regulovaném trhu nebo v systému MTF, zda jejich clearing a vypořádání probíhá přes uznávané clearingové centrum nebo podléhají pravidelným výzvám na doplnění prostředků (margin call).